KENNEMER LYCEUM. PTA 5 vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KENNEMER LYCEUM. PTA 5 vwo"

Transcriptie

1 KENNEMER LYCEUM PTA 5 vwo Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2015 /

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK 7 BIJLAGE 1 ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD VAN HET EXAMEN REGELING VAN HET EXAMEN UITSLAG, HERKANSINGEN EN DIPLOMERING OVERIGE BEPALINGEN SLOTBEPALINGEN DE AFZONDERLIJKE VAKKEN REGELING BEZWAAR EN BEROEP JAAROVERZICHTEN PER VAK VANAF PAGINA 21 2

3 Inleiding Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het algemene deel staan de regelingen en regels omschreven die bij alle examens gelden. Verder lees je informatie over het schoolexamen en het eindexamen en vind je ook het programma van toetsing en afsluiting specifiek voor jouw leerjaar. In de tweede fase bouw je als leerling een examendossier op dat bestaat uit de volgende onderdelen: de cijferlijst van alle behaalde resultaten die voor het examen meetellen; het profielwerkstuk. Examentoetsen Er zijn in het examenjaar alleen examentoetsen, praktische opdrachten en verslagen. Examentoetsen tellen mee voor het examendossier. De examentoetsen worden altijd gehonoreerd met een cijfer. De stofomschrijving en wegingsfactor van de examentoetsen staan vermeld in het PTA. Handelingsdeel Bij een aantal vakken moet je onderdelen afronden die niet met een cijfer worden afgesloten. Deze onderdelen vormen het handelingsdeel. Als het handelingsdeel onvoldoende wordt beoordeeld, kan het zijn dat je verbeteringen moet aanbrengen totdat de docent het goedkeurt. Realiseer je goed dat je handelingsdelen meetellen voor het examendossier. Handelingsdelen kunnen niet worden herkanst. Van het handelingsdeel staan de relevante details vermeld in de werkwijzer van het betreffende vak, als ook in het leerjaar gebonden deel van het PTA. Praktische Opdracht Voor een aantal vakken zul je een Praktische Opdracht (PO) moeten maken. Het gaat hier om opdrachten die je alleen of met een groepje leerlingen min of meer zelfstandig moet uitvoeren. Soms wordt een PO afgesloten met een vorm van presentatie. Een PO wordt met een cijfer beoordeeld. In overleg met je docent kan een PO een aanzet vormen voor het profielwerkstuk. 3

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: algemeen 1. Het schoolexamen en het centraal examen geschieden volgens de bepalingen van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, zoals dit ten tijde van het examen zal luiden. 2. In geval van botsing tussen dit reglement en het Eindexamenbesluit prevaleert het laatstgenoemde besluit. 3. Onder het bevoegd gezag wordt verstaan het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum te Overveen. 4. Waar in dit reglement gelezen wordt "ouders" kan, indien van toepassing, ook gelezen worden "verzorgers". 5. Waar in dit reglement gelezen wordt hij dan wel zijn, kan ook gelezen worden zij dan wel haar. Artikel 2: indeling eindexamen en profielwerkstuk 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen vwo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 3. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer. Artikel 3: onregelmatigheden 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector maatregelen nemen. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 1. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; 2. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen; 3. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; 4. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen 4

5 bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 3. Artikel 3.1 en 3.2 zijn ook van toepassing op alle andere toetsen zoals bijvoorbeeld voortgangstoetsen en schriftelijke overhoringen. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd, in geval dit enig deel van het eindexamen betreft, in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector van de school geen deel uitmaken. 5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie. 6. Tegen beslissingen inzake het inhalen van toetsen en herkansingen is geen beroep mogelijk. 7. Kandidaten of hun ouders kunnen niet in beroep gaan tegen normering en/of becijfering van mondelingen, schriftelijke schoolexamens, praktische opdrachten en het profielwerkstuk. 8. Een kandidaat die zich tijdens het schoolexamen aan enige onrechtmatigheid schuldig heeft gemaakt (bijvoorbeeld het gebruiken of bij zich hebben van een spiekbriefje) verliest daarmee automatisch het recht om te herkansen voor het vak / de vakken waarbij de onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden. Ook hier is artikel 3.3 van deze regeling van toepassing. Artikel 4: hulpmiddelen Een kandidaat die tijdens een zitting van het examen (schoolexamen én centraal examen) in het bezit is van één of meer elektronische middelen (zoals mobiele telefoon, mp3-speler enzovoorts), begaat een onregelmatigheid waarop artikel 3 van toepassing is. Het overzicht toegestane hulpmiddelen (zie artikel 18 en 29) vermeldt wat wél in de examenruimte aanwezig mag zijn. Artikel 5: afwijking wijze van examineren Voor een dyslectische kandidaat of daaraan gelijkgestelde kunnen de examencondities aangepast worden op grond van een rapport van een deskundige, (zie artikel 55.1 van het examenbesluit) waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Deze aanpassingen betreffen zowel het schoolexamen als het centraal examen. Afhankelijk van de mate, de ernst en het soort dyslexie komen de volgende maatregelen voor: - verlenging van de examentijd (hoogstens 30 minuten) - auditieve ondersteuning - ICT-ondersteuning 5

6 Dyslectische kandidaten en/of ouders/verzorgers dienen vóór 15 september van het betreffende schooljaar schriftelijk bij de conrector van de betreffende afdeling aan te geven of en van welke faciliteiten zij gebruik willen maken. Artikel 6: dyscalculie Voorwaarden voor deelname Als voorwaarde voor deelname aan de aangepaste rekentoets geldt dat: a. In het voortraject in het onderwijs vóór 1 januari 2014 is vastgesteld dat door dyscalculie of ernstige rekenproblemen de eisen van de standaardtoets niet haalbaar zijn, ook niet nadat in dat voortraject sprake was van remediëring en daarbij behorende extra inspanning (oefening) door de leerling. 6

7 b. voorafgaand aan de afname van de aangepaste toets door de school ondersteuning is geboden, gericht op de aangepaste afname, en dat traject ook door de leerling met extra inspanning (oefening) is gevolgd. c. er een goed toegankelijk dossier is van de leerling waarin de onderdelen a. en b. zijn beschreven, en tevens is aangegeven dat de leerling op de hoogte is van aantekening op de cijferlijst en mogelijke consequenties, en dat leerling en school resultaten en andere gegevens ter beschikking stellen van het CvE ten behoeve van onderzoek, waarbij het CvE zich zal houden aan de regels geldend op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een dyscalculieverklaring is geen voorwaarde voor toelating maar kan wel aan de basis liggen van het traject genoemd onder (a). Als de school (wellicht mede vanuit PO) beschikt over informatie over het gevolgde remediëringstraject, dan hoeft niet alsnog een dyscalculieverklaring te worden verkregen. Omgekeerd: als een leerling beschikt over een dyscalculieverklaring, maar er is niet voldaan aan de hier genoemde eisen onder a. en b., dan is deelname aan de aangepaste toets met aangepaste eisen niet toegestaan. Een leerling met een dyscalculieverklaring die geen aangepaste eisen behoeft maar genoeg heeft aan enkele aanpassingen in de wijze van examinering, kan net als de leerling met dyslexie een (iets) andere wijze van examinering aanvragen (bijvoorbeeld tijdverlenging). In dit geval is de dyscalculieverklaring een voorwaarde en hoeft niet aan de eisen, hier genoemd onder a. en b., te worden voldaan. 7

8 HOOFDSTUK 2 INHOUD VAN HET EXAMEN Artikel 6: inhoud examen 1. De Minister van Onderwijs stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de onderwijssoorten examenprogramma's vast, waarin zijn opgenomen: a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, en b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. 2. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 8

9 HOOFDSTUK 3 REGELING VAN HET EXAMEN Artikel 7: examenreglement en PTA 1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in elk geval informatie over: onregelmatigheden; regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen; de gang van zaken tijdens het eindexamen; de herkansing van het schoolexamen; de samenstelling en het adres van de commissie van beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt in elk geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan worden bepaald dat tot die gevallen kunnen behoren gevallen waarin de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, aan de desbetreffende toets deel te nemen. 2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen, de herkansing daaronder mede begrepen, de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de rector voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. Artikel 8: tijden schoolexamen 1. Het schoolexamen strekt zich uit over één of meer examentoetsen in de loop van de laatste drie vwo leerjaren. 2. De kandidaten ontvangen vóór 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin vermeld staan: de periodes waarin toetsen worden afgenomen; voor ieder eindexamenvak de stof waarop het schoolexamen betrekking heeft; de wijze waarop de toetsen zullen worden afgenomen; het gewicht van de cijfers per toets (coëfficiënt); de tijdsduur van de toets. 3. Het schoolexamen wordt ten minste één week vóór de aanvang van het centraal schriftelijk examen afgesloten. Artikel 9: schriftelijke schoolexamens 1. De examinator stelt de opgaven voor de examentoetsen vast na overleg met een vakcollega. 9

10 2. Normering en correctie van het gemaakte schriftelijke werk dienen in geval van twee examinatoren in hetzelfde vak in onderling overleg te geschieden. 3. Het cijfer voor een examentoets wordt vastgesteld door de examinator. 4. Het werk wordt door de examinator aan de leerlingen ter inzage gegeven en met hen besproken. 5. De examinator voert daarna voor de in het jaarprogramma vermelde data de cijfers in in het cijferadministratiesysteem. 6. Opgaven, normen en het gemaakte werk worden binnen drie weken na afronding van de betreffende periode en na bespreking met de leerlingen bij de examensecretaris ter bewaring ingeleverd. Artikel 10: mondelinge schoolexamens 1. De mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator. 2. Van de mondelinge proef wordt een protocol gemaakt met behulp van een memorecorder. Het protocol wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de examentoets periode bij de examensecretaris ingeleverd. 3. De rector kan besluiten dat wordt afgeweken van artikel 10.2, in die zin dat de mondelinge proef wordt afgenomen in aanwezigheid van een bijzitter. De bijzitter houdt een schriftelijk protocol bij dat na afloop van de schoolexamenperiode bij de administratie wordt ingeleverd. 4. Het cijfer van de mondelinge toets wordt vastgesteld door de examinator (indien van toepassing in overleg met de bijzitter). 5. De examinator deelt het cijfer pas mee aan de kandidaat na afloop van de examentoetsperiode. 6. De examinator voert daarna binnen de daartoe gestelde termijn de cijfers in het cijferadministratiesysteem. Artikel 11: andere vormen van schoolexamens 1. Naast de in de artikelen 9 en 10 genoemde vormen zijn mogelijk: praktische opdracht; profielwerkstuk; handelingsdelen. 2. Op de in 11.1 genoemde vormen dienen de in artikelen 9 en 10 gegeven regels naar analogie te worden toegepast. Artikel 12: beoordeling 1. 10

11 Als cijfers voor schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en het profielwerkstuk gebruikt de examinator de cijfers uit de schaal 1-10 met de daar tussen liggende cijfers met één decimaal. 2. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de schoolexamens aan de kandidaat zijn gegeven, afgerond op één decimaal. 3. Bij het bepalen van het eindcijfer voor het schoolexamen wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig. Is het tweede cijfer achter de komma een 5 of hoger, dan wordt het eerste cijfer achter de komma afgerond naar boven. Is de tweede decimaal lager dan 5, dan wordt afgerond naar beneden. Dus: 7,49 wordt afgerond op 7,5. Een 7,45 wordt afgerond op 7,5 en een 7,44 wordt afgerond op een 7,4. 4. Bij het bepalen van het gemiddelde eindcijfer van schoolexamen én centraal schriftelijk examen wordt bij afronding gekeken naar de eerste decimaal. Is de decimaal een 5 of hoger, dan wordt afgerond naar boven. Is de eerste decimaal lager dan een 5, dan wordt afgerond naar beneden. Dus: 7,50 wordt afgerond op 8 en een 7,49 wordt afgerond op een Afrondingsregeling voor vakken met uitsluitend een schoolexamen: als een vak uitsluitend met een schoolexamen wordt afgesloten (dus geen CE) wordt eerst afgerond op 1 decimaal en daarna op geheel getal (een 7,49 wordt een 7,5 en dat wordt dus een 8). Dit geldt ook voor de afzonderlijke vakken die gezamenlijk het combinatiecijfer vormen. 6. Voor het vak CKV en het vak LO moet de kwalificatie voldoende of goed worden behaald. Artikel 13: mededeling cijfers De school deelt via Magisterweb aan de ouders mee welke cijfers de kandidaat behaald heeft. Artikel 14: verhindering van / te laat komen voor het examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling aan de rector, is verhinderd bij één of meer toetsen van het schoolexamen tegenwoordig te zijn, wordt hem op een nader door de rector te bepalen tijdstip de gelegenheid gegeven het schoolexamen te voltooien. 2. Van ieder geval van verhindering dient de conrector van de bovenbouw of de examensecretaris door de ouders, voogden of verzorgers (of bij een meerderjarige kandidaat door hemzelf) minimaal 24 uur voor aanvang van de betreffende toets schriftelijk te zijn ingelicht. 3. In geval van ziekte dient de conrector van de bovenbouw of de examensecretaris door de ouders minimaal 1 uur voor aanvang van de betreffende toets mondeling te zijn ingelicht (een afmelding bij de conciërges van de school of bij de administratie volstaat in deze niet. De rector is gerechtigd in alle gevallen van ziekmelding een medische beoordeling te laten geschieden door een onafhankelijke arts. Als naar het oordeel van de door de rector geraadpleegde arts geen medische gronden voor het verzuim aanwezig blijken te zijn, is artikel 3 van dit reglement van toepassing. 4. Een kandidaat die één of meerdere lessen verzuimt en nalaat hiervoor binnen 1 week na het verzuim een geldige reden te verschaffen (volgens de geldende absentieregeling) begaat een onregelmatigheid 11

12 waarop artikel 3 van dit reglement van toepassing is. De maatregel die bij illegaal lesverzuim zal worden genomen houdt in dat de leerling het vak waar de lessen zijn verzuimd niet mag herkansen. Een leerling die een les lichamelijke opvoeding niet heeft bijgewoond moet deze les inhalen. Indien na twee inhaalmomenten deze verzuimde les niet is ingehaald, vervalt het recht van herkansing tijdens de eerstvolgende examentoetsweek. Daarnaast blijft de gebruikelijke sanctie bij ongeoorloofd verzuim om kwart voor acht melden ook van toepassing. 5. Examenkandidaten die een toets afleggen, moeten minstens 30 minuten voor aanvang van de toets in de gymzaal of 15 minuten voor aanvang in het lokaal aanwezig zijn. Telaatkomers melden zich bij de conrector bovenbouw of bij de secretaris van het eindexamen. Deze bepaalt vervolgens of de leerling nog kan worden toegelaten tot de betreffende toets (dit kan tot maximaal 30 minuten na aanvang van de toets). Alleen de conrector bovenbouw of de examensecretaris kunnen leerlingen na aanvang van de toets nog toegang tot het lokaal of de zaal verschaffen. De conrector bovenbouw of de secretaris van het eindexamen zal de telaatkomers na 15 minuten of na 30 minuten alsnog toegang tot het lokaal of de zaal verschaffen. Dit om de leerlingen die wel op tijd zijn gekomen zo min mogelijk te storen. Voor een leerling die te laat is, geldt dezelfde eindtijd als voor de overige leerlingen. Een leerling die zich meer dan 30 minuten na aanvang van de toets meldt bij de conrector, wordt niet meer toegelaten tot de toets en krijgt voor deze gemiste toets het cijfer Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig is geweest tijdens een toets van het schoolexamen, maakt hij deze toets op het moment van de herkansingen. Hierdoor is het voor deze kandidaat niet mogelijk, zich ook nog voor een herkansing in te tekenen. Artikel 15: herkansingen 1. In niet-examenklassen vinden geen herkansingen plaats. 2. Na elke examentoetsperiode vindt een herkansing plaats volgens het toetsrooster. Dat betekent dat in totaal drie herkansingsdagen worden georganiseerd. Per periode mag een kandidaat één vak uit die periode herkansen. 3. Praktische opdrachten, mondelinge examentoetsen, het profielwerkstuk en handelingsdelen zijn van herkansing uitgesloten. Voor examentoets 3 bij het vak Nederlands (mondelinge taalvaardigheid: debat) geldt echter dat dit wel herkanst mag worden. 4. In geval van gerechtvaardigde absentie (zie artikel 14) moet de kandidaat de gemiste examentoets(en) tijdens de eerstvolgende herkansingsdag inhalen. Bij langdurige ziekte wordt een aparte regeling getroffen. 5. Indien een kandidaat herkanst, telt het hoogste cijfer. 6. Vóór het daartoe aangegeven uiterlijke tijdstip meldt de kandidaat met het herkansingsformulier aan de examensecretaris welk vak hij wenst te herkansen. Het recht op herkansen vervalt na de uiterste aanmelddatum. 7. Behalve genoemde herkansingsmogelijkheden mag de kandidaat voor één vak herkansen dat met een schoolexamen wordt afgerond. De herkansing van dit schoolexamen gaat over de hele stof. 12

13 8. Het recht op herkansing vervalt bij afwezigheid tijdens de herkansing, ook in geval van ziekte. 9. Als de leerling gebruik maakt van een herkansing, moet hij die dag de gehele dag ter beschikking staan en mag dus geen andere zaken voor die dag gepland hebben (bijvoorbeeld een rijexamen). 10. De verlening van herkansing van een schoolexamen anders dan in artikel 14.6 tot en met 15.9 genoemd staat ter beoordeling van de rector, eventueel nadat de betreffende eindexamencommissie en de betrokkenen gehoord zijn. 13

14 Artikel 16: regels omtrent het centraal examen 1. Het Ministerie van OC en W zorgt ervoor dat de opgaven, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet College voor examens tijdig worden gedrukt en verzonden aan de rector van de school. 2. De rector zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. Het College voor examens, bedoeld in artikel 39, kan opgaven aanwijzen waarop de eerste volzin niet van toepassing is. 3. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van door het College voor examens, bedoeld in artikel 39, vastgestelde errata. 4. De rector draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. 5. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de rector samen met het gemaakte examenwerk. 6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. 7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 8. Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij één van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. Artikel 17: Verhindering centraal examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor examens zijn eindexamen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan het College voor examens. In dat geval deelt de rector aan het College voor examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55 van de wet op het voortgezet onderwijs, eerste, tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de rector. 14

15 Artikel 18: praktische regels rond het schoolexamen en het centraal eindexamen Als je een rooster voor een examen ontvangt, controleer dat dan meteen. Meen je dat er een fout in zit, neem dan direct contact op met de conrector bovenbouw. Zorg ervoor zeker vijftien minuten voor de aanvang van een examenzitting aanwezig te zijn. In de examenzaal zijn de plaatsen genummerd. Zorg dat je je examennummer kent; dit nummer moet je ook op je examenpapier vermelden. Laatkomers bij examentoetsen en examens krijgen geen extra tijd. Een half uur na aanvang van een schoolexamen of examen worden laatkomers niet meer toegelaten. Bij ongeoorloofde afwezigheid kan de rector maatregelen nemen (zie artikel 3 van het examenreglement). In de praktijk zal dit veelal inhouden dat het cijfer 1 wordt toegekend. In de examenzaal mogen geen tassen, jassen, etuis, mobieltjes en dergelijke worden meegenomen. Gedurende het eerste klokuur van een examenzitting mogen geen leerlingen vertrekken. Daarna mogen ieder kwartier volgens de klok in de examenzaal, leerlingen die voor het einde van een zitting klaar zijn, vertrekken. Als je je vinger opsteekt, komt de surveillant je werk ophalen. Je blijft dan nog rustig zitten totdat de surveillant meedeelt dat de kandidaten die het werk hebben ingeleverd de zaal kunnen verlaten. Daarna heerst er weer een kwartier volstrekte rust. Het einde van een zitting wordt kort tevoren aangekondigd. Op het gestelde tijdstip halen de surveillanten het werk op. Iedereen blijft rustig zitten tot de surveillant meedeelt dat allen kunnen vertrekken. Verzorg je werk goed. Schrijven met potlood is verboden (tenzij het gebruik ervan bij een opgave expliciet vemeld wordt), evenals het gebruik van Tippex. Gebruik in voorkomende gevallen een liniaal, houd je aan de afspraken/voorschriften (bijvoorbeeld het aantal woorden voor een samenvatting). Zorg er goed voor dat je steeds alles bij je hebt dat je in de zaal bij je mag hebben: voldoende schrijfmateriaal, tabellenboekjes, liniaal, een geoorloofde rekenmachine, et cetera. Je dient ook zelf je woordenboeken en atlas mee te nemen. Let erop dat bij het gebruik van atlas, Binas en woordenboeken geen losse blaadjes met aantekeningen zitten. Zorg ervoor dat je bij een examen steeds minimaal 30 minuten voor aanvang van het examen in de gymzaal of 15 minuten voor aanvang in het lokaal aanwezig bent. Het is de examinator niet toegestaan cijfers bekend te maken vóór de afloop van een geheel schoolexamen. Schriftelijk werk wordt in de klas ter inzage gegeven. Wij vragen ten slotte de bijzondere aandacht van jullie en van jullie ouders/verzorgers voor de artikelen 3 en 14 van het reglement eindexamen. 15

16 HOOFDSTUK 4: UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 19: eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. 3. Voor alle vakken worden cijfers gegeven met uitzondering van CKV en LO. 4. Tegenover behaalde onvoldoendes kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere vakken. Er wordt geen verschil gemaakt tussen cijfers voor vakken uit het profieldeel en cijfers voor andere vakken. Eén van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer: dit bestaat uit ANW, maatschappijleer, het profielwerkstuk en voor gymnasiasten ook KCV. In het combinatiecijfer tellen alle onderdelen even zwaar en om te kunnen slagen mag geen van de onderdelen lager dan 4 zijn. 5. Een 7 voor een vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten en een 10 vier compensatiepunten. Artikel 20: vaststelling uitslag 1. De rector en de examensecretaris stellen in geval van een eindexamen de uitslag vast. De uitslag luidt «geslaagd voor het eindexamen» of «afgewezen voor het eindexamen». 2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de rector en de secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. Artikel 21: uitslag 1. De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd: a. indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, b. indien hij 1. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 3. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld met uitzondering van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, Rekenen en wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken 16

17 waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, dan wel 4. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, met dien verstande dat hij daarbij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en in voorkomende gevallen wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de andere twee genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; b. indien geen van de eindcijfers lager is dan 4, en c. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede de maatschappelijke stage, zijn beoordeeld als «voldoende» of «goed». 2. Bij de uitslagbepaling volgens artikel 21.1 wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk en ook Algemene Natuur Wetenschappen. Het vak Klassieke Culturele Vorming is vanaf de vierde klas gymnasium een onderdeel geworden van de vakken Latijn en Grieks. Het cijfer voor KCV wordt ook bij Latijn en Grieks ondergebracht. Artikel 22 herkansing centraal examen Elke kandidaat heeft recht op herkansing van het centraal schriftelijk examen van één vak. Hierbij geldt het hoogste cijfer. Het cijfer voor het schoolexamen blijft staan. 17

18 HOOFDSTUK 5: OVERIGE BEPALINGEN Artikel 23: het extra vak 1. Indien het nodig is om een kandidaat met een extra vak of extra vakken te laten slagen betrekken de voorzitter en de examensecretaris een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen als bedoeld in het examenbesluit. Dat wil zeggen dat de vakken van het gemeenschappelijk deel en het profieldeel verplichte vakken zijn en altijd bij de examenuitslag betrokken worden. 2. Bovengenoemde uitsluiting van vakken kan alleen plaatsvinden wanneer naast het wettelijk verplichte extra vak in het vrije deel, een tweede vak is gekozen dat ook aan de wettelijk verplichte eisen van het vrije deel voldoet. Artikel 24: uitgestelde examens 1. Kandidaten die in het eerste tijdvak van het centraal schriftelijk examen om een geldige reden verhinderd waren deel te nemen aan één of meer zittingen, kunnen op de dagen van de herkansing (tweede tijdvak) aan deze zittingen alsnog deelnemen. Een kandidaat die op de herkansingsdagen aan de zittingen deelneemt, mag tevens van zijn recht op herkansing in één vak gebruik maken, en kan zo op de dag van herkansingen zijn examen voltooien, mits het rooster van het tweede tijdvak dit toestaat. 2. Drie groepen kandidaten kunnen deelnemen aan het zogenaamde derde tijdvak (de staatsexamens). Deze vinden eind augustus/ begin september plaats. Het betreft kandidaten die: na het tweede tijdvak één of meer zittingen hebben gemist of op de dag van de herkansing het eerste tijdvak van het centraal examen hebben afgerond, en nog geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op herkansing of op de dag van de herkansing om een geldige reden verhinderd zijn gebruik te maken van hun recht op herkansing of van hun mogelijkheid tot uitgesteld examen. Artikel 25: cijferlijsten Aan een afgewezen kandidaat, die de school verlaat, wordt een cijferlijst afgegeven, waarop zijn eindcijfers vermeld staan. Hij kan daarvan gebruik maken om in het VAVO en/of bij de staatsexamens alsnog een diploma op te bouwen. Artikel 26: afwijking van wijze van examineren 1. De rector kan toestaan dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft 18

19 gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: het vak Nederlandse taal en letterkunde; enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 3. De hierboven genoemde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten. 4. Van elke afwijking wordt mededeling gedaan aan de inspectie. Artikel 27: vrijstelling Het bevoegd gezag van een school voor vwo of havo kan een leerling, na overleg met de leerling en, indien de leerling minderjarig is, met diens ouders, voogden of verzorgers, vrijstelling verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende vrijstelling en vermeldt daarbij de gronden waarop deze vrijstelling berust. 2 en 3 weggelaten Artikel 28: doublanten / gezakten 1. De lessen van vakken met alleen een schoolexamen, die met een voldoende zijn afgesloten, hoeven niet te worden gevolgd, met uitzondering van LO. 2. Een praktische opdracht hoeft niet te worden overgedaan als het is afgesloten met een cijfer 7.0 of hoger. 3. In geval van verschillen tussen het reglement in het voorgaande cursusjaar en het huidige prevaleert het reglement van het huidige cursusjaar. Artikel 29: hulpmiddelen 1. Tijdens het centraal examen VWO van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C is het gebruik van een grafische rekenmachine toegestaan. Voor de vakken economie, management & organisatie, natuurkunde en scheikunde is de grafische rekenmachine niet meer toegestaan. 2. Bij de andere vakken is het gebruik van een elektronische rekenmachine toegestaan. Bij deze vakken is het gebruik van apparaten niet toegestaan die: op het lichtnet moeten worden aangesloten; tijdens het examen opgeladen moeten worden; geluidsoverlast bezorgen; zijn voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden; 19

20 groter van afmetingen zijn dan het zogenaamde zakformaat (ca 15 cm x 9 cm); alfanumeriek zijn, dat wil zeggen woorden, formules, letters van natuurkundige symbolen e.d. op het afleesvenster kunnen tonen; grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster. 3. Voor het gebruik van overige hulpmiddelen zoals Bosatlas en Binas wordt naar het reglement in verwezen. Artikel 30: reglement profielwerkstuk 1. Het profielwerkstuk is een uitgebreid zelfstandig onderzoek. Het resultaat van het profielwerkstuk wordt apart op de cijferlijst vermeld. 2. Het profielwerkstuk heeft een studielast van 80 studiebelastingsuren (sbu). Voor eind maart ontvangen de leerlingen in het voorexamenjaar de brochure het profielwerkstukboekje, waarin nadere regels en voorbeelden met betrekking tot het profielwerkstuk staan vermeld. 3. Het profielwerkstuk wordt in groepjes van maximaal drie leerlingen uitgevoerd. 4. Het onderwerp van het profielwerkstuk moet vóór de deadline zoals vermeld in het profielwerkstukboekje door de docent worden goedgekeurd. 5. De leerling levert het voorlopige eindproduct (werkstuk en logboek) in vóór of op het daartoe afgesproken tijdstip. 6. De docent bekijkt het werkstuk en geeft vervolgens commentaar. 7. De leerling levert het profielwerkstuk in definitieve vorm in op het daartoe afgesproken tijdstip. 8. Het profielwerkstuk wordt afgesloten met een presentatie aan ouders en medeleerlingen. 9. De docent voorziet het werkstuk van een cijfer aan de hand van het beoordelingsformulier in het profielwerkstukboekje. Dit cijfer wordt gegeven na een persoonlijk gesprek met de leerling. 20

21 HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN Artikel 31: geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Artikel 32: slotbepalingen 1. De kandidaten krijgen beschikking over het programma van toetsing en afsluiting vóór 1 oktober van het examenjaar via 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector. 21

22 BIJLAGE 1: REGELING BEZWAAR- EN BEROEP De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften is belast met de voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren. Beroepschriften in het kader van het Eindexamenbesluit moeten schriftelijk worden ingediend binnen vijf werkdagen na de dag, waarop het besluit bekend is gemaakt. Het beroepschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt; de gronden van het beroep. Het beroepschrift gaat bij voorkeur vergezeld van een afschrift van het besluit waartegen het beroep is ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingezonden bij de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften van het Kennemer Lyceum in Overveen. De volledige regeling behandeling bezwaar en beroepschriften is op terug te vinden. Het adres van de commissie voor de behandeling bezwaar- en beroepschriften is: Stichting Kennemer Lyceum t.a.v. de voorzitter van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften Adriaan Stoopplein KA Overveen Telefoon:

23 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: VWO Leerjaar: 5 Vak: Aardrijkskunde Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 VT1 Schriftelijk 90 2 SE1 Schriftelijk VT2 Schriftelijk 90 4 SE2 Schriftelijk VT3 Schriftelijk VT4 Schriftelijk / mondeling variabel Opmerkingen en/of stofomschrijving: VT1: Globalisering H1 en H2 SE1 Globalisering H3 en H4 Arm & Rijk (H1, H2, H3) VT2 Zuidoost-Azie in beeld (H1) Systeem aarde H1 en H2 SE2 Zuidoost-Azie in beeld (H2 en H3) Zuidoost-Azie actueel (H1 tm H3) Systeem aarde H3 en H4 Klimaatvraagstukken (H1 tm H4) VT3 Wonen in Nederland (H1 en H2) Kaartvaardigheden maken onderdeel uit van VT's en SE's. VT4 Geografisch onderzoek, bestaat uit meerdere onderdelen die gedurende het hele jaar in het programma plaatsvinden en samen VT4 vormen. Deze opdrachten kunnen schriftelijk en mondeling worden afgenomen. 23

24 Berekening overgangscijfer: VT1 Coëfficiënt: 3 VT2 Coëfficiënt: 3 VT3 Coëfficiënt: 3 VT4 Coëfficiënt: 2 SE1 Coëfficiënt: 3 SE2 Coëfficiënt: 3 Toegestane hulpmiddelen: VT: Atlas (GB 54), rekenmachine (niet grafisch) SE : Atlas (GB 54), rekenmachine (niet grafisch), woordenboek (Ne-Ne) Toetskaart Voorlopige berekening eindcijfer van het schoolexamen: Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 2 Arm en rijk (V5) Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 2 Gebieden: Zuidoost-Azie Actueel (V5) Klimaatvraagstukken (V5) Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 3 Globalisering Leefomgeving: Wonen in Nederland (Hoofdstuk 3) Schoolexamen 4: Coëfficiënt: 3 Systeem aarde Wonen in Nederland (Hoofdstuk 1 en 2) Schoolexamen 5: Coëfficiënt: 4 Zuidoost-Azie in beeld Globalisering Zuidoost-Azie in beeld Wonen in Nederland Schoolexamen 6: Coëfficiënt: 2 Geografisch onderzoek : geografisch onderzoek, bestaat uit meerdere onderdelen (o.a. gesteentepracticum, geografisch buurtonderzoek) die gedurende het hele jaar in het programma plaatsvinden en samen SE5 vormen. Deze opdrachten kunnen schriftelijk en mondeling worden afgenomen. 24

25 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: VWO Leerjaar: 5 Vak: Biologie Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 VT 1 Schriftelijk 50 2 VT 2 Schriftelijk 50 3 VT 3 Schriftelijk 50 4 VT 4 Schriftelijk 50 5 VT 5 Schriftelijk 50 5 Praktische opdracht Verslag n.v.t. Opmerkingen en/of stofomschrijving: Datum praktische opdracht nader te bepalen Beoordeling aan het einde van het jaar: Voortgangstoets 1: Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 2: Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 3: Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 4: Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 5: Coëfficiënt: 2 Praktische opdracht Coëfficiënt: 1 Voorlopige berekening eindcijfer van het schoolexamen: Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 3 Schriftelijk Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 3 Schriftelijk Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 3 Schriftelijk Schoolexamen 4: Coëfficiënt: 1 Praktische opdracht Toegestane hulpmiddelen: Gewone rekenmachine, Binas mag gebruikt worden 25

26 Programma van Toetsing en Afsluiting voor klas 5 vwo Afdeling: vwo Leerjaar: 5 Vak: CKV Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 Handelingsdeel 1 Schriftelijke Opdracht * Handelingsdeel 2 Beeldend * 2 Handelingsdeel 3 Presentatie * 3 Handelingsdeel 4 Beeldend * * 4 Handelingsdeel 5 Schriftelijke Opdracht * 5 * Handelingsdeel 6 Schriftelijke Opdracht * Opmerkingen en/of stofomschrijving: *Tijdsduur toetsing is afhankelijk het handelingsdeel Beoordeling aan het eind van het jaar: Handelingsdeel 1: coëfficiënt: 1 Handelingsdeel 2: coëfficiënt: 2 Handelingsdeel 3: coëfficiënt: 2 Handelingsdeel 4: coëfficiënt: 1 Handelingsdeel 5: coëfficiënt: 1 Handelingsdeel 6: coëfficiënt: 2 Elk handelingsdeel wordt becijferd, het eindresultaat alle delen wordt aan het einde teruggerekend naar 0 (onvoldoende <5,49) v (voldoende ) g (goed > 7.5) Toegestane hulpmiddelen: NVT 26

27 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: vwo Leerjaar: 5 Vak: Duits Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 Leesvaardigheid Schriftelijk 100 minuten 2 Schrijfvaardigheid schriftelijk 100 minuten 3 Woordenschat en vertaalvaardigheid schriftelijk 100 minuten 4 Literatuur Schriftelijk/mondeling 100 minuten 5 Grammatik & Leesvaardigheid Opmerkingen en/of stofomschrijving: Schriftelijk 100 minuten De sectie kan er toe besluiten, na overleg met de schoolleiding en als de noodzaak zich voordoet, een cijfer toe te voegen met de valentie 1, dat gebaseerd is op maximaal 3 cijfers per periode voor (onverwachte) huiswerkoverhoringen; de valentie voor de voortgangstoetsen zal vervolgens gewijzigd worden. Beoordeling aan het einde van het jaar Voortgangstoets 1 Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 2 Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 3 Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 4 Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 5 Coëfficiënt: 1 Voorlopige berekening eindcijfer schoolexamen Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 1 Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 1 Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 1 Schoolexamen 4 Coëfficiënt: 3 Toegestane hulpmiddelen: 27

28 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: VWO Leerjaar: 5 Vak: Economie Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 VT 1 Schriftelijk 70 2 VT 2 Schriftelijk 70 3 VT 3 Schriftelijk 50 4 VT 4 Schriftelijk 70 5 VT 5 Schriftelijk 50 Opmerkingen en/of stofomschrijving: VT1: LWEO lesbrief Marktgedrag H1 t/m H4, herhalen Vraag & Aanbod H1 t/m H6 VT2: LWEO lesbrief Mobiliteit geheel VT3: LWEO lesbrief Economische crisis H1 t/m H3 VT4: LWEO lesbrief Economische crisis H1 t/m H7 VT5: LWEO lesbrief Economische modellen H1 t/m H3 Berekening eindcijfer VT 1: Coëfficiënt: 2 VT 2: Coëfficiënt: 2 VT 3: Coëfficiënt: 1 VT 4: Coëfficiënt: 2 VT 5: Coëfficiënt: 1 Toegestane hulpmiddelen: Gewone rekenmachine Voorlopige berekening eindcijfer van het schoolexamen: Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 1 Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 1 Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 1 Schoolexamens van

29 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: VWO Leerjaar: 5 Vak: Engels Toetsperiode: Beschrijving activiteit Toetsvorm Tijdsduur in minuten: 1 Voortgangstoets 1 schriftelijk 100 minuten 2 Voortgangstoets 2 schriftelijk 100 minuten 3 Voortgangstoets 3 schriftelijk 100 minuten 4 Voortgangstoets 4 schriftelijk 100 minuten 5 Voortgangstoets 5 schriftelijk 100 minuten Opmerkingen en/of stofomschrijving: In de laatste periode moet de literatuurmap ingeleverd worden. De sectie kan er toe besluiten, na overleg met de schoolleiding en als de noodzaak zich voordoet, een cijfer toe te voegen met de valentie 1, dat gebaseerd is op maximaal 3 cijfers per periode voor (onverwachte) huiswerkoverhoringen; de valentie voor de voortgangstoetsen zal vervolgens gewijzigd worden. Beoordeling aan het einde van het jaar: Voortgangstoets 1: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 2: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 3: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 4: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 5: Coëfficiënt: 2 Vaardigheidstoetsen, Coëfficiënt: 1 max 4 per periode (luisteren, lezen, schrijven, spreken) Voorlopige berekening eindcijfer van het schoolexamen Engels in 6V Schoolexamen 1: Coëfficiënt:1 Schrijfvaardigheid Schoolexamen 2: Coëfficiënt:1 Cito kijk/luistervaardigheid Schoolexamen 3: Coëfficiënt:1 Spreekvaardigheid (mondeling) Schoolexamen 4: Coëfficiënt:1 Literatuur (mondeling) 29

30 Programma van Toetsing en Afsluiting voor klas 5 VWO Afdeling: VWO Leerjaar: 5 Vak: Frans Periode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur: 1 VT 1: unité 1 en 2 Schriftelijk 100 minuten 2 VT 2 : unité 3 en 4 Schriftelijk 100 minuten 3 VT 3 : unité 5 + tekst Schriftelijk 100 minuten 4 VT 4 : unité 6 + Schriftelijk 100 minuten schrijftoets 5 VT 5: unité 7 + vertaling Schriftelijk 100 minuten Opmerkingen en/of stofomschrijving: VT 1: Unité 1 en 2 kennistoets VT 2: Unité 3 en 4 kennistoets VT 3: Unité 5 + tekst VT 4: Unité 6 + schrijftoets VT 5: Unité 7 + vertaling op basis van door het jaar geleerd idioom Gedurende het jaar werkt de leerling aan de kennis van de Franse litterature en een portfolio olv de docent: 3 boeken, 3 novelles, 10 chansons, 10 gedichten en 10 films De sectie kan er toe besluiten, na overleg met de schoolleiding en als de noodzaak zich voordoet, een cijfer toe te voegen met de valentie 1, dat gebaseerd is op maximaal 3 cijfers per periode voor (onverwachte) huiswerkoverhoringen; de valentie voor de voortgangstoetsen zal vervolgens gewijzigd worden. Berekening eindcijfer van het schoolexamen: Voortgangstoets 1: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 2: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 3: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 4: Coëfficiënt: 2 Voortgangstoets 5: Coëfficiënt: 2 Vaardigheidstoetsen: Coëfficiënt: 1 Toegestane hulpmiddelen: 30

31 Voorlopige berekening eindcijfer schoolexamen Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 1 SCHRIJFVAARDIGHEID Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 1 LUISTERVAARDIGHEID Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 1 SPREEKVAARDIGHEID Schoolexamen 4: Coëfficiënt: 1 LITERATUUR 31

32 Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: vwo Leerjaar: 5 Vak: geschiedenis Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 VT 1 schriftelijk VT 2 schriftelijk SE 3 schriftelijk SE 4 schriftelijk SE 5 schriftelijk 100 PO 2 dossier schriftelijk Opmerkingen en/of stofomschrijving: VT 1: hoofdstukken 1 t/m 8. VT 2: hoofstukken 1 t/m 10. SE 3: thema 3 SE 4: thema 4 SE 5: thema 5 VT en SE s kunnen worden voorafgegaan door een of meerdere SO s, die meetellen in het uiteindelijke cijfer. PO telt niet mee voor de overgang naar 6vwo, wel voor het schoolexamen. Beoordeling aan het einde van het jaar: Voortgangstoets 1: Coëfficiënt: 1 Voortgangstoets 2: Coëfficiënt: 1 SE 3: Coëfficiënt: 1 SE 4: Coëfficiënt: 1 SE 5: Coëfficiënt: 1 Berekening eindcijfer van het schoolexamen: Schoolexamens van Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 1 4vwo: Reizigers in de Middeleeuwen Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 1 4vwo: Ontstaan en bloei van de Republiek Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 1 5vwo: thema 3 Schoolexamen 4: Coëfficiënt: 1 5vwo: thema 4 Schoolexamen 5: Coëfficiënt: 1 5vwo: thema 5 PO 1 dossier Coëfficiënt: 1 4 vwo PO 2 dossier Coëfficiënt: 1 5 vwo Schoolexamen 6: Coëfficiënt: 3 6 vwo Schoolexamen 7 Coëfficiënt 3 6 vwo Schoolexamen 8 Coëfficiënt 3 32

33 Programma van Toetsing en Afsluiting voor klas 5 gymnasium Afdeling: Gymnasium Leerjaar: 5 Vak: Grieks Toetsperiode: Beschrijving activiteit: Toetsvorm: Tijdsduur in min.: 1 Schoolexamen 1 Schriftelijk 75 min. 2 Schoolexamen 2 Schriftelijk 50 min. 2 Schoolexamen 3 Schriftelijk 75 min. 3 Schoolexamen 4 Schriftelijk 50 min. 3 Schoolexamen 5 Schriftelijk 75 min. 4 Schoolexamen 6 Schriftelijk 50 min. 4 Schoolexamen 7 Schriftelijk 75 min. 5 Schoolexamen 8 Schriftelijk 50 min. 5 Schoolexamen 9 Schriftelijk 75 min. 4 Schoolexamen 10 Schriftelijk 75 min. 5 Schoolexamen 11 Schriftelijk 75 min. Opmerkingen en/of stofomschrijving: SE1: Homerus Ilias 22 4a t/m e (deels in vertaling) SE2: Proefvertaling SE3: Homerus Ilias 24 6a t/m d (deels in vertaling) SE4: Proefvertaling SE5: Herodotus Prooimion + Kandaules en Gyges SE6: Proefvertaling SE7: Herodotus De jeugd van Kyros (deels in vertaling) SE8: Proefvertaling SE9: Plato Apologie 2a t/m h SE10: KCV antieke cultuur (evt. met cijfer voor presentatie) SE11: KCV Rome (evt. met cijfer voor presentatie) Berekening eindcijfer van het schoolexamen: Schoolexamen 1: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 2: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 3: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 4: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 5: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 6: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 7: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 8: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 9: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 10: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 11: Coëfficiënt: 1 5 Gymnasium Schoolexamen 12: Coëfficiënt: 11 6 Gymnasium Schoolexamen 13: Coëfficiënt: 11 6 Gymnasium Schoolexamen 14: Coëfficiënt: 11 6 Gymnasium Toegestane hulpmiddelen: Bij proefvertalingen een woordenboek G-N (Eisma) 33

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 havo

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 havo KENNEMER LYCEUM PTA 4 havo Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2015 / 2016 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

KENNEMER LYCEUM PTA 5 HAVO

KENNEMER LYCEUM PTA 5 HAVO KENNEMER LYCEUM PTA 5 HAVO Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2015 / 2016 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 havo, 4 en 5 vwo

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 havo, 4 en 5 vwo KENNEMER LYCEUM PTA 4 havo, 4 en 5 vwo Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2016 / 2017 Versie 3: 29 november 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

KENNEMER LYCEUM PTA 6 VWO

KENNEMER LYCEUM PTA 6 VWO KENNEMER LYCEUM PTA 6 VWO Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2015 / 2016 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 vwo

KENNEMER LYCEUM. PTA 4 vwo KENNEMER LYCEUM PTA 4 vwo Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2015 / 2016 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

KENNEMER LYCEUM. PTA 5 havo en 6 vwo

KENNEMER LYCEUM. PTA 5 havo en 6 vwo KENNEMER LYCEUM PTA 5 havo en 6 vwo Programma van toetsing en afsluiting en eindexamenreglement 2016 / 2017 Versie 3: 18 november 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Programma toetsing en afsluiting Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 Inleiding voor VWO Beste examenkandidaat, Je bent in de voorexamenklas aangekomen en daarmee

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Beste HAVO-examenkandidaat, In deze bundel vind je: Het programma van toetsing en afsluiting Dit bevat een beschrijving van de schoolexamens. Per vak kun je opzoeken

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie