REGELING EINDEXAMEN. HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (tevens het algemene gedeelte van het programma van toetsing en afsluiting)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING EINDEXAMEN. HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (tevens het algemene gedeelte van het programma van toetsing en afsluiting)"

Transcriptie

1 REGELING EINDEXAMEN afdelingen HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (tevens het algemene gedeelte van het programma van toetsing en afsluiting) 1 oktober 2013 (met wijzigingen die ingaan op 1 augustus 2014: zie geel gemarkeerde tekst) CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure

2 2 Examenreglement PREAMBULE 1. Deze regeling eindexamen is van toepassing op de afdelingen havo en vwo van het Bornego College. De algemene bepalingen van het programma van toetsing en afsluiting (pta) zijn in dit boekwerkje opgenomen. Het vakinhoudelijk deel van het pta wordt afzonderlijk aan de leerlingen ter beschikking gesteld. 2. Dit examenreglement wordt op de site en de elo van de school gepubliceerd. Ook liggen er exemplaren bij elke teamleider en bij de vestigingsdirecteur. 3. Alle bepalingen in dit document ten aanzien van het schoolexamen gelden ook voor toetsweken en onderdelen daarvan. 4. Vanwege de leesbaarheid is in dit document gekozen voor het mannelijke persoonlijke voornaamwoord. Overal waar hij/hem staat, moet ook zij/haar worden gelezen. 5. Deze regeling geldt voor het cursusjaar voor de leerlingen die op 1 oktober 2013 in havo-5 en vwo-6 zitten, en voor de cursusjaren voor de leerlingen die op 1 oktober 2013 in vwo-5 zitten en aan het eind van het jaar bevorderd worden naar vwo-6. 2

3 3 1. ALGEMEEN 1.1. Examenreglement In het examenreglement staan de ALGEMENE procedurele en organisatorische regelingen voor de uitvoering van het schoolexamen en het centrale eindexamen Het examenreglement wordt namens het bevoegd gezag vastgesteld door de directie van het Bornego College Dit examenreglement treedt in werking op 1 oktober 2012 en vervangt alle eerdere versies Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van één jaar, welke periode telkens stilzwijgend wordt verlengd met een periode van één jaar Indien daartoe aanleiding is, kan de directie het reglement tussentijds wijzigen Begripsbepalingen wet de wet op het VO minister de minister van OCW inspectie de rijksinspectie voor het Voortgezet Onderwijs voor het Bornego College bevoegd gezag het bestuur van de vereniging voor chr. voortgezet onderwijs in Heerenveen en Joure directeur-bestuurder de eindverantwoordelijke schoolleider van het Bornego College directie de directeur-bestuurder en de vestigingsdirecteuren van het Bornego College directeur het directielid belast met de leiding van een vestiging van het Bornego College; ook wel vestigingsdirecteur genoemd teamleider het personeelslid belast met de leiding van het havo- of het vwoteam, tevens deel uitmakend van de vestigingsleiding leerlingcoördinator de functionaris die verantwoordelijk is voor de leerlingzaken op zijn afdeling examensecretaris het personeelslid die verantwoordelijk is voor de gang van zaken rond de examens in het examenjaar examinator de leraar belast met het afnemen van het examen kandidaat een ieder die door het schoolbestuur wordt toegelaten tot het examen, waaronder in ieder geval de leerling van het Bornego College die is toegelaten tot het schoolexamen school het Bornego College te Heerenveen en Joure opleiding één van de onderwijssoorten havo, atheneum of gymnasium centraal examen het landelijke examen overeenkomstig de wet en volgens de instructies van het College voor Examens (CvE) schoolexamen het examen dat door de school verzorgd wordt overeenkomstig de wet, vastgelegd in het pta examen het schoolexamen en indien wettelijk voorgeschreven- het centraal examen van een opleiding examenstof de aan de kandidaat te stellen eisen, overeenkomstig de instructie van het CvE en (voor het schoolexamen) vastgelegd in het pta 1.3. Algemene bepalingen De directie stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding een examen af te leggen overeenkomstig de bepalingen in de wet De directie kan, na goedkeuring van de inspectie, kandidaten die niet als leerling van de school zijn ingeschreven, toelaten tot het examen De examinatoren nemen het examen af onder verantwoordelijkheid van de directie Op een vestiging met eindexamenklassen berust voor elke opleiding het examensecretariaat bij de examensecretaris De directeur van een vestiging met eindexamenklassen draagt zorg en is verantwoordelijk voor een zorgvuldige gang van zaken bij het examen. 3

4 Geheimhouding Ieder die betrokken is bij de uitvoering van het Examenbesluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van het Examenbesluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 4

5 5 2. INHOUD VAN HET EINDEXAMEN 2.1. Examenprogramma's De minister stelt voor elk van de opleidingen examenprogramma s vast waarin zijn opgenomen: - een omschrijving van de examenstof voor ieder vak; - de beschrijving van de examenstof die centraal zal worden geëxamineerd en de examenstof die deel uitmaakt van het schoolexamen; - het aantal toetsen en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken Voor de verschillende opleidingen zijn de examenvakken vastgelegd in examenprogramma s, die beschreven worden in de publicaties van het ministerie van OCW. In het programma van toetsing en afsluiting van elke opleiding van de school is beschreven welke (onderdelen van) examenvakken op de school worden aangeboden. Dat geldt ook voor de vakken in het gemeenschappelijk deel van het examenprogramma De kandidaten kiezen binnen de werkingsduur en de bepalingen van het programma van toetsing en afsluiting de vakken binnen een profiel waarin zij examen wensen af te leggen De directie biedt kandidaten binnen hun opleiding de mogelijkheid om binnen het voorgeschreven vrije deel vakken of programmaonderdelen te kiezen en hierin examen af te leggen. E.e.a. geschiedt overeenkomstig en behoudens de mogelijkheden in het programma van toetsing en afsluiting voor de opleiding die gevolgd wordt Vrijstellingen en ontheffingen Kandidaten die werden vrijgesteld van het volgen van onderwijs in vakken van het gemeenschappelijk deel, zoals hierna sub a, b en c zijn aangegeven, zijn ook vrijgesteld voor het schoolexamen en/of eindexamen gymnasium, atheneum en havo in deze vakken. Vrijstelling of ontheffing voor het volgen van onderwijs in vakken van het gemeenschappelijk deel kan gegeven worden in de volgende situaties: a) Voor het vak lichamelijke opvoeding indien een kandidaat vanwege zijn lichamelijke gesteldheid niet in staat is het onderwijs in dit vak te volgen. De directie kan in dit geval na overleg met de kandidaat, en bij minderjarigheid eveneens met diens ouders, voogden of verzorgers, ontheffing van het volgen van het onderwijs in dit vak verlenen. Zij stelt de inspectie op de hoogte van een verleende vrijstelling en vermeldt hierbij de redenen waarom de vrijstelling verleend is. b) Voor de vakken algemene natuurwetenschappen (ANW), maatschappijleer en culturele kunstzinnige vorming indien een kandidaat in het bezit is van een havodiploma. c) Voor een tweede moderne vreemde taal indien - de kandidaat een stoornis heeft die specifiek betrekking heeft op taal, of een zintuiglijke stoornis heeft die betrekking heeft op taal; - de kandidaat een andere moedertaal heeft dan de Nederlandse of de Friese taal; - de kandidaat onderwijs volgt in het profiel Natuur en Techniek of het profiel Natuur en Gezondheid en het onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding verhindert. In deze gevallen dient (medisch) bewijsmateriaal in het leerlingdossier aanwezig te zijn. Verder moet de kandidaat uit de vakken in het vrije deel (een) vak(ken) kiezen met (minstens) evenveel studielasturen. Zie ook artikel 26e, lid 4, van het Inrichtingsbesluit WVO Kandidaten die bij de directie een vrijstelling op grond van het voorgaande lid willen aanvragen, moeten dit doen tijdens de keuze van het vakkenpakket. 5

6 6 3. REGELING VAN HET EXAMEN 3.1. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting De directie stelt elk cursusjaar het examenreglement vast. Daarin worden in elk geval de volgende zaken opgenomen: hoe het examen georganiseerd wordt, wat de gang van zaken tijdens het examen is, en wat de samenstelling en het adres zijn van de commissie van beroep De directie stelt eenmaal per jaar een programma van toetsing en afsluiting (pta) vast voor elke opleiding. Het pta bestaat uit twee delen: een algemeen deel en een vakinhoudelijk deel. - Het algemene deel van het pta is bij dit examenreglement gevoegd. Hierin is o.a. vastgelegd wat de herkansingsregeling is en wat de bevorderingsnormen zijn. - Het vakinhoudelijke deel van het pta wordt per jaar per opleiding vastgesteld en wordt jaarlijks als apart document gepubliceerd. In het vakinhoudelijke deel is per vak onder meer opgenomen welke onderdelen tot het schoolexamen behoren en op welke wijze getoetst wordt Het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement worden uiterlijk op 1 oktober van elk jaar toegezonden aan de inspectie voor voortgezet onderwijs. Het pta en het examenreglement worden uiterlijk op 1 oktober ter inzage gelegd aan de kandidaten op voor hen algemeen toegankelijke plaatsen binnen de school en worden gepubliceerd op de site van de school Schoolexamen De vestigingsdirecteur en de teamleiders bepalen de gang van zaken rond het schoolexamen en zorgen ervoor dat de kandidaten hierover op een goede wijze geïnformeerd worden Het schoolexamen wordt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten, tenzij door de Minister toestemming is verleend onderdelen ervan ook na het centraal examen, al of niet door herkansing, nog voldoende af te sluiten In het vakinhoudelijke deel van het programma van toetsing en afsluiting is vermeld welke programmaonderdelen tot het schoolexamen behoren, op welke wijze deze worden afgesloten en welk gewicht ze hebben Indien een kandidaat tijdens de afname van een onderdeel van het schoolexamen meent te worden benadeeld door belemmeringen zoals het uitvallen van een apparaat bij een luistertoets of een onjuiste vraagstelling in de opgaven dan wel om andere redenen, dient hij dit te melden bij de surveillant of examinator. Indien een belemmering na afloop van het onderdeel wordt geconstateerd, dan dient de kandidaat dit zo spoedig mogelijk te melden bij de teamleider, die daarna een beslissing neemt aangaande eventueel te treffen maatregelen Zie artikel 9 voor de beroepsmogelijkheden tegen een beslissing bedoeld in artikel Centraal examen In artikel 4 wordt nader ingegaan op de gang van zaken en de regels rond het centraal examen Cijfers schoolexamen en centraal examen Voor zover volgens het Examenbesluit voor een schoolexamen een cijfer gegeven wordt en voor zover dat schoolexamen niet wordt afgesloten met een centraal examen, wordt dit cijfer uitgedrukt in een geheel getal uit een reeks die loopt van 1 tot en met 10. 6

7 Indien in een vak zowel schoolexamen als centraal examen wordt afgelegd, worden voor het schoolexamen getallen gebruikt met één decimaal. Het cijfer voor een dergelijk examenvak wordt uitgedrukt in een getal uit een reeks die loopt van 1 tot en met Het cijfer voor een centraal examen wordt met één decimaal nauwkeurig vastgesteld Elke kandidaat kan de overzichten van de behaalde resultaten voor de schoolexamens doorlopend raadplegen via SOMtoday De directeur zorgt ervoor dat de kandidaten uiterlijk zeven schooldagen voor de aanvang van het centrale examen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de behaalde cijfers voor het schoolexamen in de vakken waarin hij centraal examen zal afleggen Wanneer twee schooldagen nadat de kandidaat schriftelijk op de hoogte is gesteld van zijn S.E.-cijfers om uiterlijk uur geen bezwaar is aangetekend tegen de cijfers door de kandidaat dan wel, bij minderjarigheid, door zijn ouders, dan zijn de cijfers, zoals verstrekt aan de kandidaat, vastgesteld. 7

8 8 4. HET CENTRAAL EXAMEN 4.1. Algemeen Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. Het rooster van het centraal examen wordt tijdig bekend gemaakt, volgens de opgave van het ministerie OCW. Het rooster is ook te vinden op De vestigingsdirecteur en de examensecretarissen zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het centraal examen Opgave kandidaten voor het centraal examen Ieder jaar wordt voor 1 november aan de DUO- IB-groep meegedeeld hoeveel kandidaten voor elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen Ieder jaar worden tenminste drie dagen voor de aanvang van de centrale examens in het eerste tijdvak aan de DUO-IB-groep de volgende gegevens verstrekt: - welke kandidaten voor welke vakken deel zullen nemen aan het centraal examen in het eerste tijdvak; - welke cijfers de kandidaten voor de vakken van het schoolexamen hebben behaald en in welk profiel Voor de aanvang van het tweede tijdvak worden de volgende gegevens aan de DUO-IBgroep verstrekt: - welke kandidaten in welk(e) vak(ken) deel zullen nemen aan het centraal examen van het tweede tijdvak; - welke cijfers deze kandidaten in het eerste tijdvak hebben behaald en in welk profiel Indien van toepassing wordt de DUO-IB-groep na afloop van het eerste en het tweede tijdvak ervan op de hoogte gesteld welke kandidaten aan het centraal examen in het derde tijdvak zullen deelnemen Faciliteiten voor kandidaten met specifieke problemen De vestigingsdirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur op welke wijze het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie De vestigingsdirecteur kan toestaan dat aan leerlingen met een specifiek leerprobleem, overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen of de aanwijzingen van het CvE, respectievelijk het Ministerie OCW, een verlenging van de voorgeschreven tijd voor het afleggen van een examenonderdeel wordt toegestaan. Hij deelt dat mede aan de inspectie De vestigingsdirecteur kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens het Examenbesluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: - het vak Nederlandse taal en letterkunde, - het vak Nederlandse taal, - enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 8

9 De in artikel bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten Van elke afwijking op grond van artikel wordt mededeling gedaan aan de inspectie De vestigingsdirecteur kan, de inspectie gehoord hebbende, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd ten gevolge van bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke, omstandigheden niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen het centrale examen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen Regels omtrent het centraal examen De vestigingsdirecteur draagt er zorg voor dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets De leerlingen en de toezichthouders ontvangen voor het centraal examen een overzicht van de bij het examen geldende gedragsregels Tijdens het centraal examen wordt door het personeel van de school toezicht gehouden. Er is één toezichthouder per 25 leerlingen. Per examenruimte zijn er per zitting altijd minimaal twee toezichthouders Een kandidaat die te laat is mag tot een half uur na aanvang van de toets worden toegelaten. De eindtijd blijft voor deze kandidaat dezelfde als voor de overige kandidaten Gedurende de eerste anderhalf uur van de toets mag geen van de kandidaten vertrekken Tijdens een toets van het centraal examen wordt aan de kandidaten geen enkele mededeling over de opgaven gedaan De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets De toezichthouders maken een proces-verbaal op, dat samen met het gemaakte examenwerk na afloop van de zitting wordt ingeleverd In verband met het continuïteitsplan dienen leerlingen zich tot de zomervakantie (4 juli 2015) beschikbaar te houden voor het overdoen van examens. Als er zich situaties voordoen zoals beschreven in artikel 4.7, dan zal examenwerk overgedaan moeten worden in de periode tot 4 juli. Dit betekent dat je geen vakantie moet plannen na de laatste examens van het eerste tijdvak. Ben je op vakantie en kun je niet meedoen aan een examen, dan kun je niet meer slagen Overigens: annuleringsverzekeringen dekken deze eventualiteit niet! (Zie ook: https://www.examenblad.nl/publicatie/ /regeling-rooster-en-toegestane/2015) Overige regels voor wat betreft te laat komen bij, verhindering van en onregelmatigheden tijdens het centraal examen zijn opgenomen in artikel 6 en Correctie centraal examen Na afloop van een examen krijgt de examinator van het betreffende het gemaakte werk van de kandidaten, een exemplaar van de opgaven en het proces verbaal. 9

10 De examinator kan de beoordelingsnormen na afloop van het examen vinden op Voor wat betreft de eerste en tweede correctie van het examenwerk houden alle examinatoren en gecommitteerden zich aan het protocol van de scholen die zijn aangesloten bij Fricolore Bij het nakijken van het examenwerk en het vaststellen van de score past de examinator de voorschriften van het CvE toe De examinator kijkt het werk na met in achtneming van de volgende regels: - onvolkomenheden of fouten worden op het werk zelf aangegeven; - er worden geen verbeteringen aangebracht; - indien nodig kan een beoordeling voorzien worden van een toelichting; - de waardering wordt per opgave aangegeven De examinator levert het nagekeken examenwerk binnen 10 werkdagen in Het nagekeken examenwerk en de beoordeling worden samen met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces verbaal zo spoedig mogelijk naar de betrokken gecommitteerde gestuurd De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk; hij past bij het nakijken van het examenwerk en het vaststellen van de score past de examinator de voorschriften van het CvE toe De gecommitteerde neemt contact op met de examinator om in onderling overleg de score van het centraal examen vast te stellen Indien de examinator zich naar het oordeel van de gecommitteerde bij de correctie van het werk niet heeft gehouden aan de bindende normen van het CvE, stelt deze de vestigingsdirecteur van de examinator in het bezit van het werk en verzoekt hem de bindende normen te doen toepassen De gecommitteerde neemt contact op met de examinator om in onderling overleg de score van het centraal examen vast te stellen Indien met toepassing van de bindende normen bij dit overleg over het werk van een of meer kandidaten geen overeenstemming wordt bereikt, wordt gehandeld zoals aangegeven in de Regeling Beoordeling Centraal Examen (Staatscourant 2009, nr. 29 van 20 mei 2009) Examenwerk dat per post wordt verstuurd, moet altijd aangetekend verzonden worden. In alle andere gevallen moet een ontvangstbewijs worden afgegeven Vaststelling cijfer centraal examen De vaststelling van de cijfers voor het centraal examen vindt plaats conform de omzettingstabellen van het CvE Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor één of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. Zie ook artikel De inspectie verzoekt het CvE nieuwe opgaven vast te stellen en bepaalt op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen. 10

11 Onvoorziene omstandigheden centraal examen Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan één of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de minister hoe dan gehandeld moet worden. 11

12 12 5. UITSLAG, HERKANSING, DIPLOMERING, CERTIFICATEN 5.1. Uitslag Voor zover volgens het Examenbesluit voor een examen een cijfer gegeven wordt, wordt het eindcijfer van het examen uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundige gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond De vestigingsdirecteur en de secretaris van het examen stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in artikel Dit gebeurt nadat voor alle vakken waarbij sprake is van een tweede correctie een door de examinator en de gecommitteerde lijst met cijfers voor het centraal examen is ontvangen Om een kandidaat te laten slagen kunnen indien nodig een of meer eindcijfers van vakken buiten beschouwing gelaten worden. De overgebleven vakken dienen een examen te vormen dat volledig aan de wettelijke regelingen voldoet De kandidaat die examen havo of vwo heeft afgelegd is volgens het Examenbesluit VO art. 50 geslaagd als: 1. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is, en 2. hij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de andere vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 3. hij onverminderd onderdeel 2: voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 4. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in artikel 50, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald (te weten maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (vwo) en het profielwerkstuk); 5. hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en 6. hij de rekentoets heeft afgelegd ongeacht het daarvoor behaalde eindcijfer. 12

13 De kandidaat die een centraal examen dan wel deel ervan heeft afgelegd en die niet voldoet aan de geldende voorwaarden, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel Zodra de uitslag volgens de geldende regeling vastgesteld is, wordt deze samen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat medegedeeld, onder mededeling van het bepaalde in artikel Herkansing De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 5.1. is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak, of indien artikel van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centrale examen De kandidaat geeft schriftelijk aan de secretaris van het examen door dat hij gebruik maakt van het in artikel bedoelde recht. In het algemene gedeelte van het pta is aangegeven tot welk moment de kandidaat dit uiterlijk kan doorgeven Het hoogste van de cijfers gehaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centrale examen geldt als definitief cijfer voor het centrale examen Door het aanvragen van een herkansing wordt de eerste uitslag een voorlopige Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld Cijferlijst en diploma Op grond van de definitieve uitslag krijgt elke kandidaat die examen heeft afgelegd een cijferlijst waarop is vermeld: - het profiel waarin examen is afgelegd; - de cijfers voor de vakken van het schoolexamen; - het programma waarin geëxamineerd is; - de cijfers voor de vakken van het centraal examen; - de eindcijfers voor de examenvakken; - de uitslag van het examen; - de beoordelingen in woorden voor bepaalde vakken (ckv en l.o.) overeenkomstig het Examenbesluit; - de naam en de beoordeling van het profielwerkstuk Als een kandidaat in meerdere profielen examen heeft gedaan,wordt hem per profiel een cijferlijst uitgereikt als bedoeld in artikel Als een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken wél vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft De vestigingsdirecteur en de secretaris van het examen ondertekenen de cijferlijst Op grond van de definitieve uitslag wordt aan elke voor het examen geslaagde kandidaat een diploma uitgereikt De vestigingsdirecteur, de secretaris van het examen en de kandidaat ondertekenen het diploma Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt de directeur aan de DUO-IB-groep een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: 13

14 14 - de vakken waarin het examen is afgelegd; - de cijfers van het schoolexamen; - de cijfers van het centrale examen; - de eindcijfers; - de uitslag van het centrale examen of een deel van het centrale examen Bewaren van documenten De vestigingsdirecteur draagt er zorg voor dat het werk van het centraal examen van de kandidaten en de lijsten bedoeld in artikel gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag worden bewaard, ter inzage voor belanghebbenden De vestigingsdirecteur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 14

15 15 6. TE LAAT KOMEN EN VERHINDERING BIJ SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN 6.1. Alle kandidaten zijn verplicht alle voor hen vastgestelde onderdelen van het examen af te leggen Als een kandidaat zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt of zonder geldige reden bij een onderdeel van het schoolexamen afwezig is, dan is er sprake van een onregelmatigheid en zijn de bepalingen van artikel 7 van dit reglement van toepassing Te laat komen bij schoolexamen en centraal examen Een kandidaat dient ervoor te zorgen, dat hij bij elke toets over een onderdeel van het schoolexamen en het centraal examen op tijd aanwezig is Komt een kandidaat te laat bij een schriftelijk onderdeel van het schoolexamen dan wel bij een onderdeel van het centrale examen, dan mag hij tot uiterlijk 10 minuten resp. een half uur na aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt Komt een kandidaat te laat bij de voorbereiding van een mondeling af te leggen onderdeel van het schoolexamen, dan mag hij in de resterende tijd zich alsnog voorbereiden. Verschijnt hij in het geheel niet bij de voorbereiding, dan moet het onderdeel zonder voorbereiding worden afgelegd Komt een kandidaat te laat bij een mondeling onderdeel of luistertoets van het schoolexamen, dan wordt dit niet meer afgenomen op het geplande tijdstip. De vestigingsdirecteur beslist in dit geval over de verdere gang van zaken Verhindering tot deelname aan het schoolexamen Indien een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn ouders, absoluut verhinderd is aan een onderdeel van het schoolexamen deel te nemen, stelt hij - of de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is de leerlingcoördinator van de afdeling waar de kandidaat onderwijs volgt voor uur in kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor Indien het bericht van verhindering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel niet tussen de aangegeven tijdstippen wordt gegeven, dient de kandidaat of dienen zijn ouders in geval van minderjarigheid, tevens genoegzame bewijzen te leveren van de onmogelijkheid vóór de aanvang van het onderdeel van het schoolexamen bedoeld in artikel bericht te geven; zonder deze bewijzen wordt de afwezigheid gezien als een onregelmatigheid. (zie artikel 6.2) Bij geldige afwezigheid wordt de kandidaat de mogelijkheid geboden het betreffende onderdeel op een ander moment af te leggen. Gemiste toetsen en andere opdrachten moeten vóór het vaststellen van de cijfers voor de overgangsvergadering of vóór het definitief vaststellen van de cijfers voor het schoolexamen ingehaald worden. Als dat niet het geval is, kan een leerling niet bevorderd worden of niet deelnemen aan het centraal examen (zie ook bevorderingsnormen (Programma van Toetsing en Afsluiting: 3.2) Wanneer een kandidaat bij meer dan drie onderdelen van de toetsweek afwezig is met een geldige reden, dan wordt in onderling overleg tussen kandidaat, leerlingcoördinator en docenten een inhaalprogramma opgesteld. 15

16 Onwel worden tijdens toetsen van het schoolexamen Een kandidaat die tijdens een toets onwel wordt, dient dit altijd aan de surveillant te melden. Zonder deze melding kan achteraf beroep op onwel zijn niet worden geaccepteerd Een kandidaat die tijdens een toets onwel wordt, kan onder begeleiding het toetslokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordelen toezichthouder, leerlingcoördinator en/of teamleider of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de leerlingcoördinator, teamleider, de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten behoudt het tot dan toe gemaakte werk zijn geldigheid. Uitsluitend in bijzondere gevallen kan de teamleider het gemaakte werk ongeldig verklaren Een kandidaat die vóór een toetsmoment onwel is, dient altijd contact op te nemen met de leerlingcoördinator en/of de teamleider over wel of geen deelname aan de zitting Verhindering tot deelneming aan het centraal examen Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de vestigingsdirecteur is verhinderd bij één of meer toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen te voltooien Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de Staatsexamencommissie zijn examen te voltooien De kandidaat op wie artikel van toepassing is, meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de vestigingsdirecteur aan bij de voorzitter van de desbetreffende Staatsexamencommissie. Zie ook artikel

17 17 7. ONREGELMATIGHEDEN TIJDENS SCHOOLEXAMEN EN/OF CENTRAAL EXAMEN 7.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen of centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de vestigingsdirecteur maatregelen nemen Onder onregelmatigheden wordt ook verstaan: - het gestelde in artikel 6, lid 2; - het niet inleveren van een praktische opdracht of profielwerkstuk op de uiterste inleverdatum; - fraude, als bedoeld in het protocol Fraude bij een centraal examen van de VO-raad (zie De maatregelen bedoeld in 7.1., die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: het toekennen van een al dan niet herkansbaar cijfer 1 voor een onderdeel van het schoolexamen; het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het school- of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de vestigingsdirecteur aan te wijzen onderdelen van het schoolexamen of het centraal examen. Indien het hernieuwde examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de Staatsexamencommissie Indien een kandidaat gezien het bepaalde in artikel 6.2 onrechtmatig afwezig is bij een onderdeel van het centrale examen, kan de vestigingsdirecteur bepalen dat de kandidaat examen doet in een volgend tijdvak van het centraal examen. Hij stelt de kandidaat, de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is, en de inspectie daarvan schriftelijk op de hoogte Indien een kandidaat gezien het bepaalde in artikel 6 onrechtmatig afwezig is bij een onderdeel van het schoolexamen, kan de directeur die afwezigheid kenmerken als een onregelmatigheid, waarop de maatregelen genoemd onder artikel 7.3. van toepassing kunnen zijn. Hij stelt de kandidaat, en de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is, en de inspectie daarvan schriftelijk op de hoogte Alvorens een beslissing op basis van artikel 7.2 en 7.3 wordt genomen, stelt de vestigingsdirecteur een commissie in die de kandidaat en eventueel andere betrokkenen hoort. De commissie bestaat uit de vestigingsdirecteur, een teamleider en een docent. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een hem aan te wijzen meerderjarige. De directeur deelt de beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tevens gezonden aan de ouders van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsook aan de inspectie Voor beroepsmogelijkheden tegen de beslissing bedoeld in artikel 7.6: zie artikel TE LAAT INLEVEREN VAN OPDRACHTEN 8.1. Indien een kandidaat door ziekte of andere externe factoren niet in staat is een praktische opdracht of profielwerkstuk op de uiterste inleverdatum in te leveren, kan de teamleider in overleg met de betrokken examinator een andere uiterste inleverdatum vaststellen. Hierbij is lid 6.4. van dit reglement van toepassing. Bovendien kan de teamleider besluiten een herkansing in te nemen. 17

18 18 9. BEROEPSMOGELIJKHEDEN 9.1. Een kandidaat - of de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is - die het niet eens is met de beslissing van de teamleider als bedoeld in artikel , kan binnen drie schooldagen na de bekendmaking van de beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de vestigingsdirecteur. Deze doet binnen vijf schooldagen na de indiening uitspraak, nadat hij de betrokkenen heeft gehoord. Zijn uitspraak is bindend. Hij deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tevens gezonden aan de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is Als een kandidaat het niet eens is met een beoordeling van een toets van het schoolexamen, kan hij of zijn ouders als de kandidaat minderjarig is tegen de beoordeling in beroep gaan. Zijn bezwaar maakt hij binnen drie schooldagen na de bekendmaking van de beoordeling schriftelijk bekend bij de vestigingsdirecteur. Deze stelt een commissie van beroep in, bestaande uit de teamleider van de afdeling, een docent die lesgeeft in de afdeling en de directeur zelf. De commissie hoort de kandidaat en de examinator, en neemt vervolgens binnen vijf schooldagen een beslissing. De commissie deelt haar beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Als de kandidaat minderjarig is, worden ook de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing Als een kandidaat of zijn ouders indien de kandidaat minderjarig is het niet eens is met de beslissing van de commissie van beroep zoals bedoeld in artikel 9.2, kan hij hiertegen in beroep gaan. Zijn bezwaar maakt hij binnen drie schooldagen na de bekendmaking van de commissie van beroep schriftelijk bekend bij de directeur-bestuurder. Deze hoort alle betrokkenen en doet binnen vijf schooldagen na de indiening van het beroep uitspraak. Zijn uitspraak is bindend. De directeur-bestuurder deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Als de kandidaat minderjarig is, krijgen ook zijn ouders een kopie van de brief De kandidaat - of de ouders van de kandidaat indien deze minderjarig is - kunnen tegen een beslissing van de in 7.6. genoemde commissie in beroep gaan bij een externe beroepscommissie (zie artikel 9.5). Het beroep wordt binnen drie schooldagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 7.4 en 7.5. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, indien hij minderjarig is aan de ouders van de kandidaat, de vestigingsdirecteur en aan de inspectie. De kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van deze commissie worden, afhankelijk van de uitspraak, gedragen door de school, door degene die het beroep heeft ingesteld dan wel door beide partijen gezamenlijk. Bepalend is wie in het gelijk gesteld wordt. In geval van een advies van of een niet-ontvankelijk verklaring door de commissie van beroep worden de kosten eveneens gedeeld De in artikel 9.4. bedoelde onafhankelijke commissie van beroep kent vijf leden en houdt domicilie in het Dienstencentrum voor het Onderwijs in Noord-Nederland, Metrium, Archipelweg 204, Postbus 586, 8901 BJ Leeuwarden. 18

19 OVERIGE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET CENTRAAL EXAMEN In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geldt het Examenbesluit. In gevallen waarin ook in het Examenbesluit niet is voorzien, beslist de directeur-bestuurder. Aldus vastgesteld namens het bevoegde gezag van het Bornego College, Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO, door de directie. Heerenveen, 30 september Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen. 19

20 20 Programma van toetsing en afsluiting 2012/ / / ALGEMEEN Dit programma van toetsing en afsluiting (pta) wordt jaarlijks aangevuld met de eisen van het betreffende examenjaar: het vakinhoudelijk deel. Het examenreglement en het pta, inclusief het vakinhoudelijke deel, zijn vanaf uiterlijk 1 oktober van enig jaar te raadplegen op de site, de elo en het personeelsportaal van de school. Van alle hier genoemde documenten kan tevens een exemplaar worden geraadpleegd bij de vestigingsdirecteur en de teamleiders. 1.1 Begripsbepaling CE centraal examen: het landelijk georganiseerde eindexamen; het resultaat voor een vak telt voor 50% mee in de berekening van het eindcijfer SE cijfer schoolexamen; in het vakinhoudelijk deel van het pta wordt voor elk vak aangegeven op welke wijze het SE wordt berekend; het telt voor 50% mee in de berekening van het eindcijfer wanneer voor het vak tevens een CE wordt afgenomen PWS profielwerkstuk; een werkstuk dat voor één of meer profielvakken wordt gemaakt en waarvan vak(ken), titel en beoordeling op de cijferlijst van het eindexamen worden vermeld Afkortingen vakken Ak Anw Biol Bv Ckv Dutl Econ Entl Fatl Gd Ges Grtl Grtc Kcv Kua Kubv Kumu Latl Latc Lo Lob M&o Maat Maw Mu Nat Netl Schk wisa wisb wisc wisd aardrijkskunde algemene natuurwetenschappen biologie beeldende vorming culturele en kunstzinnige vorming Duitse taal en literatuur economie Engelse taal en literatuur Franse taal en literatuur godsdienst geschiedenis Griekse taal en literatuur Griekse taal en cultuur klassieke culturele vorming kunst algemeen; meestal gecombineerd met bv of mu kunst beeldende vorming: de combinatie van tekenen, handvaardigheid en kua kunst- muziek: de combinatie van muziek met kua Latijnse taal en literatuur Latijnse taal en cultuur lichamelijke opvoeding loopbaanoriëntatie en beroepsbekeuzebegeleiding management en organisatie maatschappijleer: het verplichte vak maatschappijwetenschap muziek; het deelvak muziek in de vrije ruimte natuurkunde Nederlandse taal en literatuur scheikunde wiskunde A wiskunde B wiskunde C wiskunde D 20

21 21 2. SCHOOLEXAMENDOSSIER / PTA (PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING) 2.3 schoolexamendossier Het schoolexamendossier omvat aan het eind van het laatste schooljaar de beoordelingen voor (onderdelen van) elk vak. De leerlingcoördinator verstrekt na afloop van elk schooljaar een overzicht van de stand van zaken. 2.4 PTA De stofomschrijving voor elk vak wordt in het vakinhoudelijk deel gepubliceerd. Zij kan jaarlijks worden gewijzigd. In het vakinhoudelijke deel van het PTA worden alle onderdelen van een vak per cursusjaar beschreven. Hierin wordt ook duidelijk gemaakt welke onderdelen wel of niet tot het schoolexamen behoren, en op welke wijze toetsen en opdrachten meetellen voor de overgang en/of het schoolexamen. Het PTA kan in ieder geval op de website van de school en de elo geraadpleegd worden. De eindexamenkandidaten tekenen ervoor dat ze ermee bekend zijn waar zij het examenreglement en het algemene gedeelte van het pta kunnen vinden. 21

22 22 3. BEVORDERING 3.3 bevordering De bevorderingsnorm is afgeleid van de uitslagnorm van het eindexamen. De vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer tellen voor de bevordering als zelfstandige vakken mee. Het PWS-cijfer wordt pas in het examenjaar definitief vastgesteld en telt daarom niet mee voor de overgang. Het cijfer voor kunst-algemeen wordt indien mogelijk gecombineerd met het cijfer voor muziek of beeldende vorming en vormt daarmee het cijfer kumu of kubv. De afzonderlijke cijfers voor muziek of beeldende vorming tellen dan niet mee voor de overgang. Beoordelingen voor ckv en lo worden, afhankelijk van het jaargemiddelde aan het eind van het cursusjaar omgezet in onvoldoende, voldoende of goed. Gemiste toetsen en andere opdrachten moeten vóór het vaststellen van de cijfers voor de overgangsvergadering of vóór het definitief vaststellen van de cijfers voor het centraal examen ingehaald worden. De datum die hiervoor is vastgesteld is 20 april Als de cijfers op dat moment niet compeet zijn, kan een leerling niet bevorderd worden of niet deelnemen aan het centraal examen (zie ook bevorderingsnormen 3.2). 3.4 bevorderingsnormen havo-4, vwo-4 en vwo-5 De bevorderingsnorm wordt toegepast op het overgangsrapport. Het overgangsrapport bevat alle op een geheel getal afgeronde cijfers. Een uitzondering wordt gevormd door de vakken ckv en lo; deze vakken worden beoordeeld met o (onvoldoende), v (voldoende) of g (goed). Een leerling wordt bevorderd als: a. de cijferlijst compleet is én b. ckv en lo zijn beoordeeld met een v (voldoende) of een g (goed) èn c. op het overgangsrapport maximaal één 5 voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voorkomt en geen cijfer lager dan een vijf, en alle cijfers een 6 of hoger zijn, of één 5 voorkomt en de overige cijfers een 6 of hoger zijn, of één 4 voorkomt, de overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers een 6,0 of hoger is, of twee keer een 5 voorkomt, de overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers een 6,0 of hoger is, of één 5 en één 4 voorkomt, de overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle cijfers een 6,0 of hoger is. Als een leerling op grond van bovenstaande normen niet bevorderd kan worden, kan hij/zij in bepaalde gevallen besproken worden in de overgangsvergadering. Een leerling wordt besproken als de leerling in het voorgaande leerjaar niet is blijven zitten en ckv of lo beoordeeld zijn met een v of een g en er op het overgangsrapport - maximaal twee keer een 5 of één keer een 4 voorkomt voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en - in totaal maximaal vier onvoldoendes staan, waarvan maximaal één drie en geen cijfer lager dan een 3 en daarnaast maximaal één vier; of 22

23 23 - er in totaal maximaal vier onvoldoendes staan, waarvan maximaal twee keer een 4 en geen cijfers lager dan een 4. In de overgangsvergadering wordt op grond van de bespreking een van de volgende beslissingen genomen. De leerling 1. vervolgt zijn/haar schoolopleiding op een ander (lager) niveau; 2. blijft zitten; 3. wordt onder voorwaarden buiten de normen om bevorderd. Een leerling die niet in aanmerking komt voor bespreking omdat hij niet aan de de bovenstaande normen voldoet, wordt verwezen naar een andere vorm van onderwijs dat het Bornego College aanbiedt. 23

24 24 4. WIJZIGEN VAN VAKKENPAKKETTEN, DOUBLEREN EN OVERSTAPPEN 4.1 algemeen Bij doubleren, bij overstappen naar een andere afdeling en voor kandidaten van een andere school die in of na klas 4 zijn toegelaten is, geldt in principe het volgende: Indien hierna sprake is van het niet overdoen van vakken die reeds volledig zijn afgesloten, dan geldt dat de bijbehorende beoordelingen blijven staan. Bij verandering van afdeling of doubleren valt iemand onder het nieuwe regiem. De wegingsfactoren van individuele werkjes kunnen soms veranderen. Dat geldt niet voor reeds afgesloten vakken. De overstap van vwo-4 naar havo-4 kan tot uiterlijk twee lesweken na de eerste toetsperiode, mits er voldoende ruimte is in de havo-klassen. Een wijziging van profiel in havo-4 en vwo-4 kan eveneens tot uiterlijk twee weken na de eerste toetsweek. De overstap van havo-4 naar vmbo-4 kan plaatsvinden in overleg met de ontvangende school, maar is niet vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat een kandidaat door overstappen naar een andere afdeling, bij verhuizing of bij verandering van profieldeel ingeval van doubleren, nog geen profielwerkstuk heeft gedaan of een profielwerkstuk heeft gemaakt voor een niet toegestaan vak of vakkencombinatie. Hij zal dan alsnog of opnieuw een profielwerkstuk moeten maken. 4.2 vakkenpakketwijzigingen Een leerling die een wijziging wil aanbrengen in zijn vakkenpakket, doet dat altijd in overleg met de decaan van zijn afdeling. Een leerling in havo-4 of vwo-4 kan eventueel een vak laten vallen als de studielast dat cursusjaar daardoor niet in gevaar komt. Als dat wel het geval is, kan een leerling uit vwo-4 het gewenste vak pas ná de bevordering naar het volgende leerjaar laten vallen. Een leerling uit havo-4 moet in de plaats van het vak dat hij heeft laten vallen, studie-uren maken. 4.3 overstappen van een andere school tijdens het cursusjaar Bij een overstap van een andere school tijdens het cursusjaar worden de beoordelingen die op die andere school zijn behaald zo goed mogelijk ingepast in het systeem van het Bornego College. Ontbrekende stof die noodzakelijk is voor het school- en/of centraal examen moet worden ingehaald. Over deze stof kunnen een of meer toetsen over worden afgenomen. 4.4 overstappen van een andere school na afloop van een cursusjaar Bij een overstap van een andere school na afloop van een cursusjaar wordt de kandidaat geplaatst in de klas waartoe hij in zijn vorige school is toegelaten. Beoordelingen voor vakken die afgesloten zijn, en die op het Bornego College in de voorgaande klas zijn afgesloten, blijven staan. Verder begint de kandidaat met een schone lei. Ontbrekende stof die noodzakelijk is voor het examen moet worden ingehaald. 4.5 vakkenpakketwijzigingen Bij vakkenpakketveranderingen moet in principe alle stof worden ingehaald en moeten de bijbehorende toetsen (inclusief praktische opdrachten) worden gedaan. De beoordelingen hiervoor tellen mee voor de bevordering en voor het examen, voor zover van toepassing. 4.6 doubleren in vwo-4 Een leerling die in vwo-4 doubleert, moet alles over doen. Op verzoek, bij volledige afsluiting en een voldoende eindcijfer, kan het vak anw overgedaan worden. Als het in het rooster past, mag de doublant alvast maat uit vwo-5 volgen. Het cijfer voor maat telt niet mee voor de overgang van vwo-4 naar vwo-5. 24

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM 1 oktober 2014 (met wijzigingen die ingaan op 1 augustus 2015 (zie groen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO

EXAMENREGLEMENT VMBO CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure EXAMENREGLEMENT VMBO Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Theoretische leerweg 1 oktober 2014 Geldig voor: vmbo-3/4: 2014-2016

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure EXAMENREGLEMENT TWEEDE FASE HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM 1 oktober 2016 Geldig voor: havo-4/5: 2016 2018 havo-5: 2017 2018 en atheneum-

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016

GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM REGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EINDEXAMEN 2016 De bepalingen in dit document regelen de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen van de

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Het examenreglement van het Via Nova College

Het examenreglement van het Via Nova College Het examenreglement van het Via Nova College Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de examencommissie van het Via Nova College op 29-09- 2016. Het examenreglement van het Via Nova College is gebaseerd

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO

Eindexamenreglement. HAVO en VWO Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2 Artikel 3 Onvoorziene

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Eindexamenreglement HAVO VWO 2011-2014 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018

Eindexamenreglement. HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2015-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie