Scholingsplan. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Scholingsplan Schooljaar Versie 3 november 2014

2 Scholingsplan De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel fronten weliswaar op diverse terreinen beleid ontwikkeld, maar dat beleid dient nu meer diepgang te krijgen in de organisatie. Het beleid moet tevens uitdrukking geven aan de ambities die zijn geformuleerd in het schoolplan Een van die ambities is inhoud geven aan de professionalisering van teamleden. Zij zijn degenen die vorm moeten geven aan de ambities en zijn daarmee bepalend voor het succes van de schoolorganisatie als geheel. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een missie die luidt: Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders. Dit willen we bereiken door: een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie; zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing; een ambitieuze en innovatieve aanpak; een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing; eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering. Scholing is een essentieel middel daarbij. Wolfert PRO wil een lerende organisatie zijn. Dat wil zeggen een organisatie met: teamleden die continu aandacht voor scholing en ontwikkeling hebben; teamleden die elkaar bekwamen; teamleden die zelf de regie nemen over hun eigen professionele ontwikkeling; teamleden die werken vanuit een gedeelde visie; teamleden die kritisch zijn op hun eigen werk en bereid zijn hun eigen handelen te veranderen; teamleden die bereid zijn zich te conformeren aan hun inspanningsverplichtingen; taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie; optimaal gebruik maken van de capaciteiten van medewerkers; structureel aandacht voor kwaliteitszorg. Wij bieden scholing aan omdat: scholing een essentieel middel is in de realisatie van de doelen zoals die beschreven staan in het schoolplan ; teamleden door scholing in staat worden gesteld zich te ontwikkelen en te ontplooien (ook in het kader van het Lerarenregister een noodzaak); scholing bijdraagt aan de bevordering van de veranderingsbereidheid en bekwaamheid van de medewerker; 2

3 een school een professionele autonome arbeidsorganisatie is met een actief personeelsbeleid, dat medewerkers in de gelegenheid stelt te voldoen aan de steeds veranderende eisen, die de maatschappij aan het onderwijs stelt; scholing een belangrijk middel kan zijn om personeel te werven en/of te binden aan de school; scholing een bijdrage levert aan het loopbaanbeleid en aan de effectuering van taak- en functiedifferentiatie; scholing een bijdrage kan leveren aan de oplossing van formatieknelpunten. Deskundigheidsbevordering OP In de normjaartaak zijn vooralsnog in totaal 166 klokuren gereserveerd onder de noemer deskundigheidsbevordering. In de normjaartaak van het teamlid wordt 50% gereserveerd voor een eigen aandeel in de deskundigheidsbevordering bij een volledige betrekking. De verantwoording van deze uren is aan het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) gekoppeld. In de voortgangs-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken wordt deze verantwoording geagendeerd, waarbij het teamlid bovendien één of meerdere eigen ontwikkeldoelen SMART formuleert. In het formatieplan is 50% van de deskundigheidsbevordering bestempeld als eigen aandeel, zo n 83 klokuren op jaarbasis. De overige klokuren die door de school worden ingezet, zijn aanvullend/complementair aan de activiteiten waarop het team zich ontwikkelt binnen de kaders van het teamplan van dat schooljaar en het schoolplan Voor het aantal uren voor OOP wordt verwezen naar de geldende CAO. Voor de studiedagen geldt weliswaar geen aanwezigheidsplicht (naar rato), maar het teamlid kan wel worden bevraagd op zijn/haar eventuele afwezigheid en de gevolgen daarvan voor de professionele ontwikkeling. Het teamlid kan op grond van het geformuleerde scholingsbeleid zijn/haar eigen deskundigheid optimaal ontwikkelen en inzetten voor de ambities die de organisatie zich heeft gesteld. De data van studiedagen en overige scholingsbijeenkomsten worden opgenomen in de jaarplanner en/of gecommuniceerd via de wekelijkse nieuwsbrief (PRO Weekly) en de jaarplanner in de Google-agenda. De directie zal in overleg met betrokken functionarissen een aanbod aan het team presenteren dat tegemoet komt aan enerzijds de scholingswensen geformuleerd vanuit de ontwikkel- en vakgroepgesprekken en anderzijds aan de ambities zoals deze zijn geformuleerd in het schoolplan en de teamplannen. Prioriteitstelling deskundigheidsbevordering OP Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de ambities die wij als organisatie hebben om de teamleden adequaat te scholen of scholing aan te bieden én de beschikbare financiële middelen om deze scholing te bekostigen. Wanneer dit gegeven dwingt tot het maken van noodzakelijke keuzes, wordt hierbij de volgende prioriteitsstelling gehanteerd: 1. Scholing in het kader van het onderwijskundige beleid, het integrale personeelsbeleid én gerelateerd aan de implementatie van nieuwe werkvormen of onderwijskundige concepten of opleidingen bijvoorbeeld: kwaliteit primair proces in breedste zin van het woord, ontwikkeling tweetalig vmbo, ontwikkeling project based learning, digitalisering, loopbaanoriëntatie in alle leerjaren. 3

4 2. Scholing ter verkrijgen van de wettelijke 2 e graad onderwijsbevoegdheid voor vakken binnen het VMBO of verdere kwalificering beroepsgerichte docenten. 3. Scholing in het kader van verdere professionalisering van het management. 4. Scholing die gericht is op het verder professionaliseren van de zorg binnen de school waarbij zowel de aandacht uitgaat naar het adequaat kunnen begeleiden van de (zorg)leerlingen als mede het verder professionaliseren van de zorgstructuur binnen Wolfert PRO. 5. Overige scholing - bijvoorbeeld deelname aan netwerkbijeenkomsten en vakinhoudelijke scholing voor kernteams (basisteams) en experts (dienstenteams - vakdocenten zoals drama, techniek, zorg & welzijn, e.d. zoals nascholingsbijeenkomsten en examenprogramma s). Voor wat betreft de vakinhoudelijke deskundigheidsontwikkeling wordt van de individuele docenten verwacht dat zij de hiervoor beschikbare tijd, zoals is opgenomen in de individuele normjaartaak, benutten. Het bijhouden van de vakkennis wordt als invulling van de individuele deskundigheidsbevordering van de docent beschouwd 1. Mits passend in het onderwijskundige beleid en mits afwezigheid niet resulteert in (buitenproportionele) lesuitval, kan de directie toestemming verlenen deel te nemen aan specifieke vakgerichte bij- en nascholingsbijeenkomsten. Er dient daarbij uitdrukkelijk sprake te zijn van een meerwaarde voor de sectie én passen binnen de visie van de schoolorganisatie. Keuzemenu deskundigheidsbevordering De 83 klokuren die door de school worden ingezet, worden aangeboden in de vorm van een scholingsmenu. Docenten dienen hierbij een keuze te maken voor één of meerdere trainingen of scholingen. Dit geldt voor ieder teamlid. Ook aan teamleden van het OOP wordt een scholingsmenu aangeboden. Teamleden die deel uitmaken van een ontwikkel- of werkgroep en daarbij deelnemen aan specifieke (externe) scholingsbijeenkomsten en/of trainingen zijn deels vrijgesteld van de verplichting aan één of meerdere trainingen of scholingen deel te nemen. Zij dienen wel hun deskundigheidsbevordering voor werkzaamheden binnen de ontwikkelgroep expliciet te maken of anders hun scholingsbehoefte onderdeel laten zijn van de breder georganiseerde scholing binnen Wolfert PRO. Verplichte deelname aan specifieke en gerichte scholingsactiviteiten De directie kan docenten verplichten deel te nemen aan een aangeboden scholing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor specifieke teams of docenten die lesgeven in een bepaalde sectie, afdeling, jaarlaag of bepaald uitstroomprofiel. Scholing, onderwijstijd en lestijd Bij een volledige werkweek is per week één dagdeel in de individuele normjaartaak opgenomen voor deskundigheidsbevordering. Ter beperking van lesuitval (minimale onderwijstijd 1000 klokuren) wordt scholing zoveel mogelijk buiten de lestijden aangeboden. Een aantal trainingen en workshops zal dan ook na uur aangeboden worden en het is 1 Naast de gefaciliteerde klokuren in de individuele normjaartaak en de deskundigheidsbevordering hanteert de Wolfert van Borselen scholengroep ook een ruime opslagfactor van 0,7400. Gelet op de omvang van de opslagfactor kan deze ruimte ook (deels) worden gezien als investering in kwalitatief goede lessen. 4

5 mogelijk dat een scholing doorloopt tot in het begin van de avond. Indien dat laatste het geval is, kan tijdens de scholing een maaltijd worden aangeboden aan de teamleden. Daar waar mogelijk wordt zo veel mogelijk gepland op de beschikbare scholings- en overlegmiddag op maandagmiddag, vanaf uur. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Persoonlijk ontwikkelingsplan, portfolio en bekwaamheidsdossier 2 Indien het teamlid deelneemt aan trainingen en workshops, wordt deze verzocht eventuele resultaten en/of verslagen hiervan op te nemen in het portfolio. Ook in het bekwaamheidsdossier wordt aantekening gemaakt van de deelname aan de verplichte/vrijwillige scholingsbijeenkomsten. Zoals bij de introductie van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) destijds is aangegeven, zal in de komende jaren een uitgebreid (digitaal) bekwaamheidsdossier worden opgebouwd. Het portfolio kan deel uit maken van verdere sollicitaties binnen de vestiging en/of scholengroep. Werkwijze Diagnose: Alle docenten krijgen minimaal één maal per jaar een lesbezoek door een leidinggevende. De les wordt aan de hand van een gestandaardiseerd formulier geobserveerd. Deze observaties worden met de docent besproken. Alle beginnende en tweedejaarsdocenten en een selectie uit de zittende docenten vergelijken één maal per jaar het beeld van hun eigen docentgedrag met het beeld dat tevoorschijn komt uit een meting in twee klassen, met behulp van de competentiemonitor 3. Voor beginnende docenten geldt dat zij minimaal twee maal bezocht worden door de intern opleider, minimaal twee maal door de teamleider en zich pro-actief hebben opgesteld voor intervisie in het kader van LeerKRACHT. De intervisie geldt schoolbreed voor álle collega s en is dus niet specifiek voorbehouden aan beginnende docenten. Follow-up: Elk jaar wordt bij elk teamlid een ontwikkelgesprek gehouden. Dit heeft een formeel karakter. Het teamlid tekent het verslag voor inhoudelijk correct. Halverwege het jaar is er een voortgangsgesprek. Afhankelijk van de wens van het teamlid of de teamleider wordt een verslag gemaakt. Hierbij tekent het personeelslid voor gelezen en kan hij/zij de eigen zienswijze toevoegen. Begeleiding: Als hieronder over scholing gesproken wordt betreft het groeps- of individuele scholing op het gebied van brede (docent)vaardigheden. Naast deze scholing is er vanzelfsprekend ruimte voor het volgen van vak- of functie gerelateerde cursussen. Scholing en nascholing van teamleden worden niet meer alleen overgelaten aan de persoonlijke wens van de collega s, maar kan ook zijn ingegeven door beoordeling. Scholing intern Binnen de school bestaat een groep docenten met specifieke kennis over een aantal onderwerpen respectievelijk vaardigheden. Waar mogelijk is dit gesplitst in experts per team. Deze docenten hebben in hun taakomschrijving tijd toebedeeld gekregen voor 2 Een boekje gesprekscyclus docenten met een vaste en tijdelijke aanstelling is in de maak. 3 Afhankelijk van de leerbehoefte kan ook worden gekozen voor een aangepast observatieformulier. 5

6 het scholen van hun collega s 4. De specifieke kennis van deze teamleden is bekend bij de directie, die hen kan inzetten bij aangevraagde scholing door collega s. Scholing extern De intern opleider adviseert de directie of er intern geschoold dient te worden of dat er scholing ingekocht moet worden. In de visie van de school is de voorkeur voor interne scholing, om de kracht van de personele bezetting te maximaliseren. Zodra er sprake is van groepsscholing is deze altijd gekoppeld aan coaching, dan wel aan intervisie. Individuele docenten kunnen in overleg met hun teamleider coaching aanvragen. Terugkoppeling Zowel bij interne als bij externe scholing wordt van cursisten verwacht dat zij verslag doen van de opbrengst van de cursus. Dit verslag kan gebruikt worden als bewijsstuk voor het behalen van een competentie (lerarenregister) of kan dienen als uitgangspunt voor discussie over het nut en de toepasbaarheid van de cursus in school. Scholing en loopbaanperspectief In diverse beleidsdocumenten (Prestatiebox, Beter Presteren, rapport Rinnooy-Kan, Nationaal Onderwijsakkoord 2013, Lerarenagenda ) wordt een nadrukkelijk verband gelegd tussen het behalen van diploma s (Bachelors, Masters HBO en Masters WO) en het salarisperspectief. Het scholingsplan zal een aanbod verzorgen dat in elk geval is afgestemd op de eisen die OCW stelt aan de scholen. Individuele scholing en scholing secties Wolfert PRO beschikt jaarlijks over een budget voor individuele scholing of scholing voor de sectie en zelfs het hele team. Verzoeken tot scholing kunnen bij de verantwoordelijke teamleider worden ingediend, vaak gebeurt dit in de jaarlijks gevoerde ontwikkelgesprekken. Het volgen van scholing anders dan in dit scholingsplan wordt aangeboden, wordt beschouwd als extra individuele scholing naast de 83 klokuren die door de directie (soms verplicht) worden aangeboden. Het scholingsoverzicht geeft inzicht in de scholingsmogelijkheden die het team van Wolfert PRO (verplicht en keuze) in heeft. Daarnaast zijn scholingen opgenomen die individuele teamleden volgen op eigen verzoek. Met ingang van willen we onderzoeken of de methodiek van inschrijving bij diverse scholingen hanteerbaar is. In dat geval kun je je via de teamleiders aanmelden voor deelname aan een scholing. Je wordt vervolgens ook verzocht een tweede en derde keuze aan te geven. Het is toegestaan ook een keuze te maken ter invulling van de 83 klokuren persoonlijke deskundigheidsbevordering. Er kan dus voor meerdere scholingen worden ingeschreven. 4 In ontwikkeling vanaf

7 Activiteiten algemeen Doelgroep en voorwaarden Uur Introductiedag Werken op Wolfert PRO Nieuwe docenten en stagiaires maken gedurende deze dagen nader kennis met elkaar en de organisatie. Er is veel aandacht voor de missie en de kernwaarden op Wolfert PRO, de werkwijze met project based learning, tweetalig VMBO en in meer algemene zin de organisatie binnen de school. De zittende teamleden worden eveneens uitgenodigd voor een introductie op het schooljaar. Na afloop van deze studiedagen wordt er gezamenlijk afgesloten onder genot van een hapje en drankje. Programmering: BOOR, de scholengroep; Missie en visie- en strategieontwikkeling op Wolfert PRO; Schoolplan, teamplannen en vakwerkplannen; Werken met PBL; Tweetalig VMBO; Intersectorale programmering leerjaar 3 en 4; Lessen in Orde aandacht voor interactie, didactiek en pedagogiek op Wolfert PRO; (Digitale) leermiddelen, Magister, ELO, portfolio, lestijden, secretariaat, etc. Verplicht alle docenten en stagiaires (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: divers Doelgroep: team Contacttijd: uur uur Belasting: 6 klokuren nieuwe teamleden Belasting: 6 klokuren zittende teamleden Opmerking: één-daags programma vóór aanvang schooljaar 6 Intervisiebijeenkomsten nieuwe teamleden/stagiaires De deskundigheid van de nieuwe docenten bevorderen en de kwaliteit van het werk verbeteren in het licht van het onderwijskundig concept van Wolfert PRO. Verplicht alle nieuwe docenten (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: BOS (interne opleiding) Doelgroep: nieuwe docenten Contacttijd: 4 bijeenkomsten van 2 klokuren 8 7

8 Belasting: 8 klokuren Studieochtend/-middag kern 1 t/m 55 (op grond van het schoolplan ) Aan de hand van het schoolplan en de doelstellingen uit het teamplan wordt nader besproken wat deze doelstellingen betekenen voor de individuele docenten, de vakgroepen en de jaarlagen. Binnen het team wordt vervolgens nader bekeken op welke wijze er aan de geformuleerde resultaten voldaan kan worden. Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: MT Doelgroep: team Belasting: 3 bijeenkomsten van 6 klokuren 18 Langlopende trajecten Traject leerkracht Het doel van leerkracht is om een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak te ontwikkelen waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs significant kunnen verbeteren. Dit doen zij met o.m. het creëren van een cultuur van elke dag samen een beetje beter. Ervaren coaches, beschikbaar gesteld door de Onderwijscoöperatie, begeleiden de cultuurverandering/-ontwikkeling. De aanpak bestaat uit o.a. een combinatie van bijeenkomsten op de scholen, forumbijeenkomsten met docenten en schoolleiders van de pilotscholen en zgn. pizzasessies met andere deelnemende scholen. Het traject bevordert de professionalisering van de individuele docent en het team waarin hij/zij werkzaam is. De inzet van het team bestaat uit het intrainen van vaardigheden die horen bij deze aanpak en het elkaar daarin voorzien van feedback. Looptijd traject: twee schooljaren Inzet: in diverse stadia groepen van 8 à 10 teamleden het gehele jaar door, coach (intern), directie (als ondersteuning/verbinding) Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: divers Doelgroep: team Belasting: divers Min. aantal deelnemers: per golf 6-8 teamleden (hele team) Opmerking: Bijeenkomsten MT met coach + teamafvaardiging (vluchtleidersoverleg): 46 8

9 10 klokuren Bijeenkomsten: forum 16 klokuren Trainingssessie met coach: 8 klokuren Bijeenkomst 3 pizza-sessies: 12 klokuren School aan Zet Teach & Learn Professionaliseringstraject voor docenten: gekozen thema in : differentiatie Keuze (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: excellente docenten Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 100klokuren per persoon x School aan Zet Lead & Learn Professionaliseringstraject voor management Keuze Doelgroep: management Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 80 klokuren per persoon 80 9

10 School aan Zet Expo s (ca. 3x per jaar) Keuze Doelgroep: management + team Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 3 x 4 klokuren per persoon 12 VO-Academie Divers aanbod voor management en docenten (zie verder site Keuze Doelgroep: management + team Cursusleider: via VO-Aademie Contacttijd: divers Belasting: divers divers Activiteiten pedagogisch/didactisch handelen Doelgroep en voorwaarden Uur Lessen in Orde Leren in veiligheid is een pedagogische en didactische aanpak van leerlingen en docenten die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: Voorspelbaarheid Door een heldere en gestructureerde aanpak is het voor de leerlingen duidelijk wat de regels zijn en dat zij een reactie kunnen verwachten als zij de regels overtreden. Uitgestelde aandacht Verplicht (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: teamleden (jaarlijks zal een introductie worden gegeven, afgestemd op de deelnemende groep) Cursusleider: nader te bepalen 9 10

11 Veelal gaat de aandacht van docenten uit naar die leerlingen die veel aandacht vragen. Leren in veiligheid biedt een klassenmanagementstructuur waardoor de leerlingen leren wachten tot de docent hen de aandacht geeft. De regie ligt dus niet meer bij de leerlingen maar bij de docent. Systematische aandachtsverdeling Door deze klassenmanagementstructuur krijgen in ieder geval alle leerlingen aandacht van de docent. Leren in Veiligheid is een systematische leerlijn die moet leiden tot zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk gedrag van de leerling. Het is bovendien een preventieve aanpak van gedragsproblemen. Contacttijd: 3 uur per middag Belasting: 3x3 middagen (elke periode één middag) De nieuwe docenten die aan deze studiemiddag deelnemen, ontvangen een praktijkboek Lessen in Orde met vele praktische tips over orde, plannen en organiseren van het zelfstandig werken, klassenregels enzovoort. Studiemiddag PBL incl. tunings (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team Cursusleider: Wim van der Meer/Onno de Weerd 6 Contacttijd: 2 uur per middag Belasting: 2 x 3 middagen (elke periode één middag) 11

12 Activiteiten loopbaangericht leren Doelgroep en voorwaarden Uur Studiemiddag VMBO Intersectoraal (vormgeving nieuw curriculum in ) Door de invoering van nieuwe eindtermen in het VMBO per 2016 is het van belang om tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen. Binnen een werkgroep zullen de gefaciliteerde teamleden zich oriënteren op hetgeen er nu ligt en welke aanpassingen noodzakelijk zijn. De studiemiddag richt zich enerzijds op leden van de werkgroep, maar raakt ook niet gefaciliteerde teamleden die te maken hebben met de beroepsgerichte programma s in de bovenbouw. Het programma van de studiemiddag wordt in overleg met de werkgroep nader bepaald. Aanmelding niet noodzakelijk Doelgroep: docenten bovenbouw Cursusleider: werkgroep intersectoraal Doelgroep: docenten bovenbouw Belasting: 3 x 3 klokuren 9 Studieochtend-/middag loopbaanoriëntatie, MaS en burgerschap Aan de hand van het schoolplan en de doelstellingen uit het teamplan wordt nader besproken wat deze doelstellingen betekenen voor de individuele docenten. Binnen de vakgroepen o.a. wordt vervolgens nader bekeken op welke wijze er aan de geformuleerde resultaten voldaan kan worden. Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: voor mentoren leerjaar 1 t/m 4 Cursusleider: coördinator LOB : overige teamleden Belasting: 2 x 3 klokuren 6 12

13 Digitaal onderwijs Doelgroep en voorwaarden Uur Digitale training De training richt zich op mogelijkheden om m.b.v. digitale didactiek te differentiëren binnen de lessen. De trainingen worden op maat aangeboden. Onder leiding van de trainer worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd. In overleg met de werkgroep wordt een passend aanbod gemaakt. Doelgroep: team Apple-docenten Cursusleider: leden digitale werkgroep Belasting: 8 klokuren per docent Planning: jaarcyclus 8 Zorg Doelgroep en voorwaarden Uur Training Magister en kwadrantformulieren In het schooljaar is Wolfert PRO met een aangepaste zorgstructuur gestart. Een van de aandachtspunten is het verwerken van leerlinggegevens in het LVS. Het doel is het planmatig verwerken van leerlinggegevens. Om dit goed in te voeren, gaat er gewerkt worden met een zogenaamd kindprofiel in Magister. Het totaalbeeld van de leerling wordt in één oogopslag in kaart gebracht via het LAGSeC-model. Uit dit profiel kunnen dan door de mentor probleemdoelstellingen, acties en evaluatiemomenten worden geformuleerd. Ook zal aan dit kindprofiel n.a.v. de problemen en doelstellingen een rapportagesysteem worden gekoppeld, waar teamleden rondom de leerling in kunnen rapporteren. Om dit te realiseren zal een implementatietraject worden gevolgd vanaf het begin en lopende het schooljaar, waarbij de mentoren ingelicht en begeleid zullen worden bij het invullen van het kindprofiel en het beschrijven van problemen en doelstellingen. Dit zal gebeuren middels een voorlichting, instructie en individuele begeleiding van en voor de mentoren. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam Belasting: één bijeenkomst van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 4 13

14 Cursus handelingsplannen schrijven Scholen voor VO zijn voor LWOO-geïndiceerde leerlingen en rugzakleerlingen verplicht aan te geven op welke wijze de extra begeleiding voor deze leerlingen wordt georganiseerd en aangeboden. Sinds enkele jaren heeft ook het fenomeen leerlinggebonden financiering (de rugzakleerlingen) haar intrede in het VO gedaan. Voor beide groepen leerlingen is het een must een handelingsplan te hanteren waarin uitgebreid staat van welke problematiek er sprake is en op welke wijze er gewerkt wordt om deze problematiek zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast kan het ook van groot belang zijn voor leerlingen met een hulpvraag de begeleiding te enten op het werken met handelingsplannen. Voor met name de mentoren is het gewenst deze cursus te volgen. (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: mentoren Cursusleider: zorgcoördinator Belasting: 3 klokuren 3 Dyslexie en taalbeleid In samenwerking met BOOR Expertise werkt de zorgafdeling aan het formuleren van taal- en rekenbeleid. Door de organisatie van teambijeenkomsten, individuele handelingsadviezen en bijeenkomsten van vakgroepen wil Wolfert PRO komen tot een protocol waarmee structureel leerlingen ondersteund worden met deze zorgbehoefte. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team/zorgteam Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam in samenwerking met Marzenka Rolak. Belasting: twee groepsbijeenkomsten van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 6 Dyscalculie en rekenbeleid In samenwerking met BOOR Expertise werkt de zorgafdeling aan het formuleren van taal- en rekenbeleid. Door de organisatie van teambijeenkomsten, individuele handelingsadviezen en bijeenkomsten van vakgroepen wil Wolfert PRO komen tot een protocol waarmee structureel leerlingen ondersteund worden met deze zorgbehoefte. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team/zorgteam Belasting: twee groepsbijeenkomsten van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 6 14

15 Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam in samenwerking met Marzenka Rolak en Leo Poot. Activiteiten stages Doelgroep en voorwaarden Uur Docentenstages in het beroepsonderwijs (en het basisonderwijs) De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het onderwijs dáár plaatsvindt. Wat houdt competentiegericht leren op het MBO daadwerkelijk in, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle vervolgstudie? Door middel van een docentenstage op een ROC kunnen docenten zich oriënteren op deze vormen van onderwijs. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het MBO. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. (aanmelding via teamleiders) Doelgroep: team Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. 15

16 Docentenstages in het bedrijfsleven De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs en volgen daarvoor al vanaf het 3e leerjaar stages. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het bedrijfsleven aankijkt tegen VMBO-leerlingen en welke werkzaamheden zij dáár verrichten. Wat houdt een beroepsvoorbereidende stage eigenlijk in, welke competenties heeft de leerling eigenlijk nodig in het bedrijfsleven, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle stage? Door middel van een docentenstage in een leerbedrijf kunnen (vak)docenten zich oriënteren op de invulling van deze beroepsvoorbereidende stages van leerlingen. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het bedrijfsleven. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. (aanmelding via teamleiders) Doelgroep: team Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. 16

17 Docentenstages in het bedrijfsleven De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs en volgen daarvoor al vanaf het 3e leerjaar stages. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het bedrijfsleven aankijkt tegen VMBO-leerlingen en welke werkzaamheden zij dáár verrichten. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande in specifieke branches, welke eisen stelt de branche aan (toekomstige) werknemers? Welke competenties heeft de leerling eigenlijk nodig in het bedrijfsleven, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle stage? Door middel van een docentenstage in een leerbedrijf kunnen vakdocenten zich verdiepen in de branche binnen hun eigen vakgebied. De vakdocent doet hierbij tevens nieuwe inspiratie en kennis op om zijn/haar vak een verdere verdieping mee te geven. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het bedrijfsleven. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. Doelgroep: team (aanmelding via teamleiders) Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. Activiteiten facilitair Doelgroep en voorwaarden Uur Basiscursus voor het werken met Magister De cijferadministratie, het leerlingvolgsysteem, het verkrijgen van adresgegevens en andere gegevens vraagt een basisvaardigheid in het omgaan met ons administratief softwareprogramma. Daarnaast wordt van de medewerkers verwacht dat zij kunnen werken met ELO binnen Magister en als mentor in staat zijn een logboek bij te houden. Voor belangstellenden en nieuwe collega s wordt er een oefensessie georganiseerd. (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: voor (nieuwe) docenten en degenen die behoefte hebben aan een opfriscursus OP en OOP 3 17

18 Cursusleider: nader te bepalen Belasting: 3 klokuren BHV Op Wolfert PRO zijn op dit moment 12 teamleden in het bezit van een geldig BHV diploma. Afhankelijk van het aantal leerlingen zal dit aantal teamleden met een geldig BHV-diploma zich verder uitbreiden. Om het BHV diploma zijn geldigheid te laten behouden vindt er jaarlijks één dag een herhaling van de opleiding plaats. Ook wordt er jaarlijks een ontruiming van de school in samenwerking met de BHV-ers geoefend. (aanmelding nieuwe leden via TL OOP) Cursusleider: nader te bepalen door de firma Kroon Doelgroep: OP en OOP Belasting:8 klokuren Vervolgbijeenkomst: jaarlijks herhaling + jaarlijks ontruiming van de school oefening. EHBO Op Wolfert PRO zijn op dit moment 9 teamleden in het bezit van een geldig EHBO diploma. Afhankelijk van het aantal leerlingen zal dit aantal teamleden met een geldig EHBO-diploma zich verder uitbreiden. Om het EHBO-diploma zijn geldigheid te laten behouden vindt er jaarlijks één dag een herhaling van de opleiding plaats. (aanmelding nieuwe leden via TL OOP) Cursusleider: nader te bepalen door Kroon Doelgroep: OP en OOP Belasting: 7 klokuren Vervolgbijeenkomst: jaarlijks herhaling 18

19 Activiteiten managementteam Doelgroep en voorwaarden Uur Tweedaagse voor MT (extern) Jaarlijkse tweedaagse voor MT-leden om te reflecteren op hun persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap en hun management van de afdeling/school. Verplicht voor MT-leden (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: MT Organisatie: nader te bepalen Cursusleider: nader te bepalen Belasting: 24 klokuren 32 Tweedaagse voor MT (BOOR) Jaarlijkse tweedaagse voor nieuwe MT-leden om kennis te maken met de organisatie van BOOR. Thema s zijn o.m. persoonlijke ontwikkeling, kwaliteitszorg, leiderschap, financiën en personeelsbeleid. Verplicht voor nieuwe MT-leden (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: MT Organisatie: BOOR Cursusleider: divers Belasting: Kweekvijver leidinggevende (BOOR Academie) Er is een toenemende behoefte aan bekwame leidinggevenden in het onderwijs. De BOOR Academie wil aan de managementontwikkeling in de eigen organisatie werken. Integraal Personeels Beleid heeft tot doel het afstemmen van de kwaliteiten van personeel op doelen van de organisatie. Dit gebeurt door personeelsinstrumenten in onderlinge samenhang te ontwikkelen, in te voeren en de kwaliteiten van (meer informatie via BOOR Intranet) Cursusleider: divers 19

20 medewerkers vast te stellen en te ontwikkelen. De BOOR Academie is één van die instrumenten om talenten op te sporen, te ontwikkelen en in te zetten voor de organisatie. Behalve voor de eigen organisatie ontstaan er ook perspectieven voor een leidinggevende of coördinerende functie buiten onze school. De cursus van de BOOR Academie is bestemd voor personeel met al aanwezige en mogelijk nog te ontwikkelen ambities en talenten voor middenmanagementfuncties en directiefuncties. Deze groep is daardoor enigszins heterogeen van samenstelling. De BOOR Academie heeft tot doel: Uit het eigen personeel toekomstige managers voor directiefuncties en middenmanagementfuncties te rekruteren; Interessante verticale en horizontale carrièreperspectieven te creëren voor het eigen personeel; Het optimaal benutten van aanwezige talenten binnen de Wolfert van Borselen scholengroep; Bij te dragen aan het imago dat Wolfert van Borselen scholengroep een interessante werkomgeving is voor professionele ontwikkeling en daarmee een versterking van de positie van Wolfert van Borselen scholengroep te bewerkstelligen op de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel; : divers Doelgroep: LC-docenten Belasting: nader te bepalen Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. Meer informatie via BOOR Intranet Er wordt een persoonlijk programma op maat samengesteld dat bestaat uit deelname aan in- en externe scholingsbijeenkomsten; Aandachtspunt: deelname aan deze cursus resulteert niet automatisch in een mogelijk in de toekomst vacant komende managementfunctie. Activiteiten tweetalig VMBO Doelgroep en voorwaarden Uur Classroom English voor TTO-docenten (in company) Training van 10 bijeenkomsten classroom English of vergelijkbare cursus incl. Anglia examen Keuze voor docenten (aparte aanmelding via TTO-coördinator) Doelgroep: TTO-docenten Organisatie: Early Bird 30 20

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 2 Nog beter worden in je vak? Nieuwe inspiratie opdoen? Docenten GVO en HVO staan erom bekend dat ze gemotiveerd zijn voor hun werk en graag bij willen blijven

Nadere informatie

Welkom op Wolfert PRO!

Welkom op Wolfert PRO! VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland Welkom op Wolfert PRO! Informatieavond leerjaar 1 9 september 2014 19.30 21.00 uur VMBO/MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland PROGRAMMA Programma Voorstellen Welkomstwoord

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Inhoud deskundigheidsbevordering

Inhoud deskundigheidsbevordering Inleiding In de visie van Lyceum Schöndeln staat het leren centraal, zowel door leerlingen als door medewerkers. Leren is jezelf ontwikkelen. Wij zien verwondering als het begin van leren: voor je het

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Professionaliseringbeleid 2016 Vastgesteld na goedkeuring MR op 5 maart 2015; speerpunten blz. 4 aangepast in februari 2016

Professionaliseringbeleid 2016 Vastgesteld na goedkeuring MR op 5 maart 2015; speerpunten blz. 4 aangepast in februari 2016 Professionaliseringbeleid 2016 Vastgesteld na goedkeuring MR op 5 maart 2015; speerpunten blz. 4 aangepast in februari 2016 Uitgangspunten en begrippen Passend bij ons motto Sterk in Ontwikkeling wil het

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Merewade College. VMBO, W. de Vries Robbéweg 27. Schoolplan,

Merewade College. VMBO, W. de Vries Robbéweg 27. Schoolplan, Merewade College VMBO, W. de Vries Robbéweg 27 Schoolplan, 2012-2013 Merewade College, locatie vmbo, schoolplan, 2012-2013 Doelstellingen vmbo, 2012-2013 Onderwijs Vakwerk Met ons onderwijsaanbod willen

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2014-2015 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Locatiejaarplan en locatiescholingsplan

Locatiejaarplan en locatiescholingsplan Locatiejaarplan en locatiescholingsplan 2016-2017 10-06-2016 1 Inhoud 1 Inleiding en ambities p. 3 2 Resultaten en aanpak p.4 2.1 Krachtige collega s 2.2 Waardevol onderwijs 2.3 Gewaardeerde prestaties

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Personeelsinfomiddag, Op 25 mei was het zover. Een personeelsinfomiddag van Dynamiek in een geheel nieuw jasje. 15 scholen lieten in hun marktkraam zien waar zij zo ontzettend trots op zijn.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo Rekenen in de zorg Rekenen is een zorg Wat is het probleem? Wat is de gedeelde zorg van vmbo en mbo? Intensiveringstraject rekenen vo Eerste tranche: 300 scholen

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1 Rekenbeleid Procesbeschrijving Versie: 1 Taakhouder: H. Cox Gemaakt: April 2016 Geldig tot: Januari 2018 Rekenbeleid HSL Hoe presteert HSL op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie