Scholingsplan. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Scholingsplan Schooljaar Versie 3 november 2014

2 Scholingsplan De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel fronten weliswaar op diverse terreinen beleid ontwikkeld, maar dat beleid dient nu meer diepgang te krijgen in de organisatie. Het beleid moet tevens uitdrukking geven aan de ambities die zijn geformuleerd in het schoolplan Een van die ambities is inhoud geven aan de professionalisering van teamleden. Zij zijn degenen die vorm moeten geven aan de ambities en zijn daarmee bepalend voor het succes van de schoolorganisatie als geheel. De Wolfert van Borselen scholengroep heeft een missie die luidt: Kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders. Dit willen we bereiken door: een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie; zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing; een ambitieuze en innovatieve aanpak; een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing; eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering. Scholing is een essentieel middel daarbij. Wolfert PRO wil een lerende organisatie zijn. Dat wil zeggen een organisatie met: teamleden die continu aandacht voor scholing en ontwikkeling hebben; teamleden die elkaar bekwamen; teamleden die zelf de regie nemen over hun eigen professionele ontwikkeling; teamleden die werken vanuit een gedeelde visie; teamleden die kritisch zijn op hun eigen werk en bereid zijn hun eigen handelen te veranderen; teamleden die bereid zijn zich te conformeren aan hun inspanningsverplichtingen; taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie; optimaal gebruik maken van de capaciteiten van medewerkers; structureel aandacht voor kwaliteitszorg. Wij bieden scholing aan omdat: scholing een essentieel middel is in de realisatie van de doelen zoals die beschreven staan in het schoolplan ; teamleden door scholing in staat worden gesteld zich te ontwikkelen en te ontplooien (ook in het kader van het Lerarenregister een noodzaak); scholing bijdraagt aan de bevordering van de veranderingsbereidheid en bekwaamheid van de medewerker; 2

3 een school een professionele autonome arbeidsorganisatie is met een actief personeelsbeleid, dat medewerkers in de gelegenheid stelt te voldoen aan de steeds veranderende eisen, die de maatschappij aan het onderwijs stelt; scholing een belangrijk middel kan zijn om personeel te werven en/of te binden aan de school; scholing een bijdrage levert aan het loopbaanbeleid en aan de effectuering van taak- en functiedifferentiatie; scholing een bijdrage kan leveren aan de oplossing van formatieknelpunten. Deskundigheidsbevordering OP In de normjaartaak zijn vooralsnog in totaal 166 klokuren gereserveerd onder de noemer deskundigheidsbevordering. In de normjaartaak van het teamlid wordt 50% gereserveerd voor een eigen aandeel in de deskundigheidsbevordering bij een volledige betrekking. De verantwoording van deze uren is aan het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) gekoppeld. In de voortgangs-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken wordt deze verantwoording geagendeerd, waarbij het teamlid bovendien één of meerdere eigen ontwikkeldoelen SMART formuleert. In het formatieplan is 50% van de deskundigheidsbevordering bestempeld als eigen aandeel, zo n 83 klokuren op jaarbasis. De overige klokuren die door de school worden ingezet, zijn aanvullend/complementair aan de activiteiten waarop het team zich ontwikkelt binnen de kaders van het teamplan van dat schooljaar en het schoolplan Voor het aantal uren voor OOP wordt verwezen naar de geldende CAO. Voor de studiedagen geldt weliswaar geen aanwezigheidsplicht (naar rato), maar het teamlid kan wel worden bevraagd op zijn/haar eventuele afwezigheid en de gevolgen daarvan voor de professionele ontwikkeling. Het teamlid kan op grond van het geformuleerde scholingsbeleid zijn/haar eigen deskundigheid optimaal ontwikkelen en inzetten voor de ambities die de organisatie zich heeft gesteld. De data van studiedagen en overige scholingsbijeenkomsten worden opgenomen in de jaarplanner en/of gecommuniceerd via de wekelijkse nieuwsbrief (PRO Weekly) en de jaarplanner in de Google-agenda. De directie zal in overleg met betrokken functionarissen een aanbod aan het team presenteren dat tegemoet komt aan enerzijds de scholingswensen geformuleerd vanuit de ontwikkel- en vakgroepgesprekken en anderzijds aan de ambities zoals deze zijn geformuleerd in het schoolplan en de teamplannen. Prioriteitstelling deskundigheidsbevordering OP Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de ambities die wij als organisatie hebben om de teamleden adequaat te scholen of scholing aan te bieden én de beschikbare financiële middelen om deze scholing te bekostigen. Wanneer dit gegeven dwingt tot het maken van noodzakelijke keuzes, wordt hierbij de volgende prioriteitsstelling gehanteerd: 1. Scholing in het kader van het onderwijskundige beleid, het integrale personeelsbeleid én gerelateerd aan de implementatie van nieuwe werkvormen of onderwijskundige concepten of opleidingen bijvoorbeeld: kwaliteit primair proces in breedste zin van het woord, ontwikkeling tweetalig vmbo, ontwikkeling project based learning, digitalisering, loopbaanoriëntatie in alle leerjaren. 3

4 2. Scholing ter verkrijgen van de wettelijke 2 e graad onderwijsbevoegdheid voor vakken binnen het VMBO of verdere kwalificering beroepsgerichte docenten. 3. Scholing in het kader van verdere professionalisering van het management. 4. Scholing die gericht is op het verder professionaliseren van de zorg binnen de school waarbij zowel de aandacht uitgaat naar het adequaat kunnen begeleiden van de (zorg)leerlingen als mede het verder professionaliseren van de zorgstructuur binnen Wolfert PRO. 5. Overige scholing - bijvoorbeeld deelname aan netwerkbijeenkomsten en vakinhoudelijke scholing voor kernteams (basisteams) en experts (dienstenteams - vakdocenten zoals drama, techniek, zorg & welzijn, e.d. zoals nascholingsbijeenkomsten en examenprogramma s). Voor wat betreft de vakinhoudelijke deskundigheidsontwikkeling wordt van de individuele docenten verwacht dat zij de hiervoor beschikbare tijd, zoals is opgenomen in de individuele normjaartaak, benutten. Het bijhouden van de vakkennis wordt als invulling van de individuele deskundigheidsbevordering van de docent beschouwd 1. Mits passend in het onderwijskundige beleid en mits afwezigheid niet resulteert in (buitenproportionele) lesuitval, kan de directie toestemming verlenen deel te nemen aan specifieke vakgerichte bij- en nascholingsbijeenkomsten. Er dient daarbij uitdrukkelijk sprake te zijn van een meerwaarde voor de sectie én passen binnen de visie van de schoolorganisatie. Keuzemenu deskundigheidsbevordering De 83 klokuren die door de school worden ingezet, worden aangeboden in de vorm van een scholingsmenu. Docenten dienen hierbij een keuze te maken voor één of meerdere trainingen of scholingen. Dit geldt voor ieder teamlid. Ook aan teamleden van het OOP wordt een scholingsmenu aangeboden. Teamleden die deel uitmaken van een ontwikkel- of werkgroep en daarbij deelnemen aan specifieke (externe) scholingsbijeenkomsten en/of trainingen zijn deels vrijgesteld van de verplichting aan één of meerdere trainingen of scholingen deel te nemen. Zij dienen wel hun deskundigheidsbevordering voor werkzaamheden binnen de ontwikkelgroep expliciet te maken of anders hun scholingsbehoefte onderdeel laten zijn van de breder georganiseerde scholing binnen Wolfert PRO. Verplichte deelname aan specifieke en gerichte scholingsactiviteiten De directie kan docenten verplichten deel te nemen aan een aangeboden scholing. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor specifieke teams of docenten die lesgeven in een bepaalde sectie, afdeling, jaarlaag of bepaald uitstroomprofiel. Scholing, onderwijstijd en lestijd Bij een volledige werkweek is per week één dagdeel in de individuele normjaartaak opgenomen voor deskundigheidsbevordering. Ter beperking van lesuitval (minimale onderwijstijd 1000 klokuren) wordt scholing zoveel mogelijk buiten de lestijden aangeboden. Een aantal trainingen en workshops zal dan ook na uur aangeboden worden en het is 1 Naast de gefaciliteerde klokuren in de individuele normjaartaak en de deskundigheidsbevordering hanteert de Wolfert van Borselen scholengroep ook een ruime opslagfactor van 0,7400. Gelet op de omvang van de opslagfactor kan deze ruimte ook (deels) worden gezien als investering in kwalitatief goede lessen. 4

5 mogelijk dat een scholing doorloopt tot in het begin van de avond. Indien dat laatste het geval is, kan tijdens de scholing een maaltijd worden aangeboden aan de teamleden. Daar waar mogelijk wordt zo veel mogelijk gepland op de beschikbare scholings- en overlegmiddag op maandagmiddag, vanaf uur. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Persoonlijk ontwikkelingsplan, portfolio en bekwaamheidsdossier 2 Indien het teamlid deelneemt aan trainingen en workshops, wordt deze verzocht eventuele resultaten en/of verslagen hiervan op te nemen in het portfolio. Ook in het bekwaamheidsdossier wordt aantekening gemaakt van de deelname aan de verplichte/vrijwillige scholingsbijeenkomsten. Zoals bij de introductie van de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) destijds is aangegeven, zal in de komende jaren een uitgebreid (digitaal) bekwaamheidsdossier worden opgebouwd. Het portfolio kan deel uit maken van verdere sollicitaties binnen de vestiging en/of scholengroep. Werkwijze Diagnose: Alle docenten krijgen minimaal één maal per jaar een lesbezoek door een leidinggevende. De les wordt aan de hand van een gestandaardiseerd formulier geobserveerd. Deze observaties worden met de docent besproken. Alle beginnende en tweedejaarsdocenten en een selectie uit de zittende docenten vergelijken één maal per jaar het beeld van hun eigen docentgedrag met het beeld dat tevoorschijn komt uit een meting in twee klassen, met behulp van de competentiemonitor 3. Voor beginnende docenten geldt dat zij minimaal twee maal bezocht worden door de intern opleider, minimaal twee maal door de teamleider en zich pro-actief hebben opgesteld voor intervisie in het kader van LeerKRACHT. De intervisie geldt schoolbreed voor álle collega s en is dus niet specifiek voorbehouden aan beginnende docenten. Follow-up: Elk jaar wordt bij elk teamlid een ontwikkelgesprek gehouden. Dit heeft een formeel karakter. Het teamlid tekent het verslag voor inhoudelijk correct. Halverwege het jaar is er een voortgangsgesprek. Afhankelijk van de wens van het teamlid of de teamleider wordt een verslag gemaakt. Hierbij tekent het personeelslid voor gelezen en kan hij/zij de eigen zienswijze toevoegen. Begeleiding: Als hieronder over scholing gesproken wordt betreft het groeps- of individuele scholing op het gebied van brede (docent)vaardigheden. Naast deze scholing is er vanzelfsprekend ruimte voor het volgen van vak- of functie gerelateerde cursussen. Scholing en nascholing van teamleden worden niet meer alleen overgelaten aan de persoonlijke wens van de collega s, maar kan ook zijn ingegeven door beoordeling. Scholing intern Binnen de school bestaat een groep docenten met specifieke kennis over een aantal onderwerpen respectievelijk vaardigheden. Waar mogelijk is dit gesplitst in experts per team. Deze docenten hebben in hun taakomschrijving tijd toebedeeld gekregen voor 2 Een boekje gesprekscyclus docenten met een vaste en tijdelijke aanstelling is in de maak. 3 Afhankelijk van de leerbehoefte kan ook worden gekozen voor een aangepast observatieformulier. 5

6 het scholen van hun collega s 4. De specifieke kennis van deze teamleden is bekend bij de directie, die hen kan inzetten bij aangevraagde scholing door collega s. Scholing extern De intern opleider adviseert de directie of er intern geschoold dient te worden of dat er scholing ingekocht moet worden. In de visie van de school is de voorkeur voor interne scholing, om de kracht van de personele bezetting te maximaliseren. Zodra er sprake is van groepsscholing is deze altijd gekoppeld aan coaching, dan wel aan intervisie. Individuele docenten kunnen in overleg met hun teamleider coaching aanvragen. Terugkoppeling Zowel bij interne als bij externe scholing wordt van cursisten verwacht dat zij verslag doen van de opbrengst van de cursus. Dit verslag kan gebruikt worden als bewijsstuk voor het behalen van een competentie (lerarenregister) of kan dienen als uitgangspunt voor discussie over het nut en de toepasbaarheid van de cursus in school. Scholing en loopbaanperspectief In diverse beleidsdocumenten (Prestatiebox, Beter Presteren, rapport Rinnooy-Kan, Nationaal Onderwijsakkoord 2013, Lerarenagenda ) wordt een nadrukkelijk verband gelegd tussen het behalen van diploma s (Bachelors, Masters HBO en Masters WO) en het salarisperspectief. Het scholingsplan zal een aanbod verzorgen dat in elk geval is afgestemd op de eisen die OCW stelt aan de scholen. Individuele scholing en scholing secties Wolfert PRO beschikt jaarlijks over een budget voor individuele scholing of scholing voor de sectie en zelfs het hele team. Verzoeken tot scholing kunnen bij de verantwoordelijke teamleider worden ingediend, vaak gebeurt dit in de jaarlijks gevoerde ontwikkelgesprekken. Het volgen van scholing anders dan in dit scholingsplan wordt aangeboden, wordt beschouwd als extra individuele scholing naast de 83 klokuren die door de directie (soms verplicht) worden aangeboden. Het scholingsoverzicht geeft inzicht in de scholingsmogelijkheden die het team van Wolfert PRO (verplicht en keuze) in heeft. Daarnaast zijn scholingen opgenomen die individuele teamleden volgen op eigen verzoek. Met ingang van willen we onderzoeken of de methodiek van inschrijving bij diverse scholingen hanteerbaar is. In dat geval kun je je via de teamleiders aanmelden voor deelname aan een scholing. Je wordt vervolgens ook verzocht een tweede en derde keuze aan te geven. Het is toegestaan ook een keuze te maken ter invulling van de 83 klokuren persoonlijke deskundigheidsbevordering. Er kan dus voor meerdere scholingen worden ingeschreven. 4 In ontwikkeling vanaf

7 Activiteiten algemeen Doelgroep en voorwaarden Uur Introductiedag Werken op Wolfert PRO Nieuwe docenten en stagiaires maken gedurende deze dagen nader kennis met elkaar en de organisatie. Er is veel aandacht voor de missie en de kernwaarden op Wolfert PRO, de werkwijze met project based learning, tweetalig VMBO en in meer algemene zin de organisatie binnen de school. De zittende teamleden worden eveneens uitgenodigd voor een introductie op het schooljaar. Na afloop van deze studiedagen wordt er gezamenlijk afgesloten onder genot van een hapje en drankje. Programmering: BOOR, de scholengroep; Missie en visie- en strategieontwikkeling op Wolfert PRO; Schoolplan, teamplannen en vakwerkplannen; Werken met PBL; Tweetalig VMBO; Intersectorale programmering leerjaar 3 en 4; Lessen in Orde aandacht voor interactie, didactiek en pedagogiek op Wolfert PRO; (Digitale) leermiddelen, Magister, ELO, portfolio, lestijden, secretariaat, etc. Verplicht alle docenten en stagiaires (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: divers Doelgroep: team Contacttijd: uur uur Belasting: 6 klokuren nieuwe teamleden Belasting: 6 klokuren zittende teamleden Opmerking: één-daags programma vóór aanvang schooljaar 6 Intervisiebijeenkomsten nieuwe teamleden/stagiaires De deskundigheid van de nieuwe docenten bevorderen en de kwaliteit van het werk verbeteren in het licht van het onderwijskundig concept van Wolfert PRO. Verplicht alle nieuwe docenten (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: BOS (interne opleiding) Doelgroep: nieuwe docenten Contacttijd: 4 bijeenkomsten van 2 klokuren 8 7

8 Belasting: 8 klokuren Studieochtend/-middag kern 1 t/m 55 (op grond van het schoolplan ) Aan de hand van het schoolplan en de doelstellingen uit het teamplan wordt nader besproken wat deze doelstellingen betekenen voor de individuele docenten, de vakgroepen en de jaarlagen. Binnen het team wordt vervolgens nader bekeken op welke wijze er aan de geformuleerde resultaten voldaan kan worden. Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: MT Doelgroep: team Belasting: 3 bijeenkomsten van 6 klokuren 18 Langlopende trajecten Traject leerkracht Het doel van leerkracht is om een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak te ontwikkelen waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs significant kunnen verbeteren. Dit doen zij met o.m. het creëren van een cultuur van elke dag samen een beetje beter. Ervaren coaches, beschikbaar gesteld door de Onderwijscoöperatie, begeleiden de cultuurverandering/-ontwikkeling. De aanpak bestaat uit o.a. een combinatie van bijeenkomsten op de scholen, forumbijeenkomsten met docenten en schoolleiders van de pilotscholen en zgn. pizzasessies met andere deelnemende scholen. Het traject bevordert de professionalisering van de individuele docent en het team waarin hij/zij werkzaam is. De inzet van het team bestaat uit het intrainen van vaardigheden die horen bij deze aanpak en het elkaar daarin voorzien van feedback. Looptijd traject: twee schooljaren Inzet: in diverse stadia groepen van 8 à 10 teamleden het gehele jaar door, coach (intern), directie (als ondersteuning/verbinding) Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Cursusleider: divers Doelgroep: team Belasting: divers Min. aantal deelnemers: per golf 6-8 teamleden (hele team) Opmerking: Bijeenkomsten MT met coach + teamafvaardiging (vluchtleidersoverleg): 46 8

9 10 klokuren Bijeenkomsten: forum 16 klokuren Trainingssessie met coach: 8 klokuren Bijeenkomst 3 pizza-sessies: 12 klokuren School aan Zet Teach & Learn Professionaliseringstraject voor docenten: gekozen thema in : differentiatie Keuze (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: excellente docenten Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 100klokuren per persoon x School aan Zet Lead & Learn Professionaliseringstraject voor management Keuze Doelgroep: management Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 80 klokuren per persoon 80 9

10 School aan Zet Expo s (ca. 3x per jaar) Keuze Doelgroep: management + team Cursusleider: via SAZ Contacttijd: divers Belasting: 3 x 4 klokuren per persoon 12 VO-Academie Divers aanbod voor management en docenten (zie verder site Keuze Doelgroep: management + team Cursusleider: via VO-Aademie Contacttijd: divers Belasting: divers divers Activiteiten pedagogisch/didactisch handelen Doelgroep en voorwaarden Uur Lessen in Orde Leren in veiligheid is een pedagogische en didactische aanpak van leerlingen en docenten die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: Voorspelbaarheid Door een heldere en gestructureerde aanpak is het voor de leerlingen duidelijk wat de regels zijn en dat zij een reactie kunnen verwachten als zij de regels overtreden. Uitgestelde aandacht Verplicht (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: teamleden (jaarlijks zal een introductie worden gegeven, afgestemd op de deelnemende groep) Cursusleider: nader te bepalen 9 10

11 Veelal gaat de aandacht van docenten uit naar die leerlingen die veel aandacht vragen. Leren in veiligheid biedt een klassenmanagementstructuur waardoor de leerlingen leren wachten tot de docent hen de aandacht geeft. De regie ligt dus niet meer bij de leerlingen maar bij de docent. Systematische aandachtsverdeling Door deze klassenmanagementstructuur krijgen in ieder geval alle leerlingen aandacht van de docent. Leren in Veiligheid is een systematische leerlijn die moet leiden tot zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk gedrag van de leerling. Het is bovendien een preventieve aanpak van gedragsproblemen. Contacttijd: 3 uur per middag Belasting: 3x3 middagen (elke periode één middag) De nieuwe docenten die aan deze studiemiddag deelnemen, ontvangen een praktijkboek Lessen in Orde met vele praktische tips over orde, plannen en organiseren van het zelfstandig werken, klassenregels enzovoort. Studiemiddag PBL incl. tunings (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team Cursusleider: Wim van der Meer/Onno de Weerd 6 Contacttijd: 2 uur per middag Belasting: 2 x 3 middagen (elke periode één middag) 11

12 Activiteiten loopbaangericht leren Doelgroep en voorwaarden Uur Studiemiddag VMBO Intersectoraal (vormgeving nieuw curriculum in ) Door de invoering van nieuwe eindtermen in het VMBO per 2016 is het van belang om tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen. Binnen een werkgroep zullen de gefaciliteerde teamleden zich oriënteren op hetgeen er nu ligt en welke aanpassingen noodzakelijk zijn. De studiemiddag richt zich enerzijds op leden van de werkgroep, maar raakt ook niet gefaciliteerde teamleden die te maken hebben met de beroepsgerichte programma s in de bovenbouw. Het programma van de studiemiddag wordt in overleg met de werkgroep nader bepaald. Aanmelding niet noodzakelijk Doelgroep: docenten bovenbouw Cursusleider: werkgroep intersectoraal Doelgroep: docenten bovenbouw Belasting: 3 x 3 klokuren 9 Studieochtend-/middag loopbaanoriëntatie, MaS en burgerschap Aan de hand van het schoolplan en de doelstellingen uit het teamplan wordt nader besproken wat deze doelstellingen betekenen voor de individuele docenten. Binnen de vakgroepen o.a. wordt vervolgens nader bekeken op welke wijze er aan de geformuleerde resultaten voldaan kan worden. Verplicht (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: voor mentoren leerjaar 1 t/m 4 Cursusleider: coördinator LOB : overige teamleden Belasting: 2 x 3 klokuren 6 12

13 Digitaal onderwijs Doelgroep en voorwaarden Uur Digitale training De training richt zich op mogelijkheden om m.b.v. digitale didactiek te differentiëren binnen de lessen. De trainingen worden op maat aangeboden. Onder leiding van de trainer worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd. In overleg met de werkgroep wordt een passend aanbod gemaakt. Doelgroep: team Apple-docenten Cursusleider: leden digitale werkgroep Belasting: 8 klokuren per docent Planning: jaarcyclus 8 Zorg Doelgroep en voorwaarden Uur Training Magister en kwadrantformulieren In het schooljaar is Wolfert PRO met een aangepaste zorgstructuur gestart. Een van de aandachtspunten is het verwerken van leerlinggegevens in het LVS. Het doel is het planmatig verwerken van leerlinggegevens. Om dit goed in te voeren, gaat er gewerkt worden met een zogenaamd kindprofiel in Magister. Het totaalbeeld van de leerling wordt in één oogopslag in kaart gebracht via het LAGSeC-model. Uit dit profiel kunnen dan door de mentor probleemdoelstellingen, acties en evaluatiemomenten worden geformuleerd. Ook zal aan dit kindprofiel n.a.v. de problemen en doelstellingen een rapportagesysteem worden gekoppeld, waar teamleden rondom de leerling in kunnen rapporteren. Om dit te realiseren zal een implementatietraject worden gevolgd vanaf het begin en lopende het schooljaar, waarbij de mentoren ingelicht en begeleid zullen worden bij het invullen van het kindprofiel en het beschrijven van problemen en doelstellingen. Dit zal gebeuren middels een voorlichting, instructie en individuele begeleiding van en voor de mentoren. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam Belasting: één bijeenkomst van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 4 13

14 Cursus handelingsplannen schrijven Scholen voor VO zijn voor LWOO-geïndiceerde leerlingen en rugzakleerlingen verplicht aan te geven op welke wijze de extra begeleiding voor deze leerlingen wordt georganiseerd en aangeboden. Sinds enkele jaren heeft ook het fenomeen leerlinggebonden financiering (de rugzakleerlingen) haar intrede in het VO gedaan. Voor beide groepen leerlingen is het een must een handelingsplan te hanteren waarin uitgebreid staat van welke problematiek er sprake is en op welke wijze er gewerkt wordt om deze problematiek zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast kan het ook van groot belang zijn voor leerlingen met een hulpvraag de begeleiding te enten op het werken met handelingsplannen. Voor met name de mentoren is het gewenst deze cursus te volgen. (aparte aanmelding via teamleider is nodig) Doelgroep: mentoren Cursusleider: zorgcoördinator Belasting: 3 klokuren 3 Dyslexie en taalbeleid In samenwerking met BOOR Expertise werkt de zorgafdeling aan het formuleren van taal- en rekenbeleid. Door de organisatie van teambijeenkomsten, individuele handelingsadviezen en bijeenkomsten van vakgroepen wil Wolfert PRO komen tot een protocol waarmee structureel leerlingen ondersteund worden met deze zorgbehoefte. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team/zorgteam Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam in samenwerking met Marzenka Rolak. Belasting: twee groepsbijeenkomsten van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 6 Dyscalculie en rekenbeleid In samenwerking met BOOR Expertise werkt de zorgafdeling aan het formuleren van taal- en rekenbeleid. Door de organisatie van teambijeenkomsten, individuele handelingsadviezen en bijeenkomsten van vakgroepen wil Wolfert PRO komen tot een protocol waarmee structureel leerlingen ondersteund worden met deze zorgbehoefte. (geen aanmelding nodig) Doelgroep: team/zorgteam Belasting: twee groepsbijeenkomsten van 2 uur en aanvullende individuele begeleiding (2 uur) 6 14

15 Cursusleider: zorgcoördinator/zorgteam in samenwerking met Marzenka Rolak en Leo Poot. Activiteiten stages Doelgroep en voorwaarden Uur Docentenstages in het beroepsonderwijs (en het basisonderwijs) De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het onderwijs dáár plaatsvindt. Wat houdt competentiegericht leren op het MBO daadwerkelijk in, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle vervolgstudie? Door middel van een docentenstage op een ROC kunnen docenten zich oriënteren op deze vormen van onderwijs. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het MBO. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. (aanmelding via teamleiders) Doelgroep: team Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. 15

16 Docentenstages in het bedrijfsleven De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs en volgen daarvoor al vanaf het 3e leerjaar stages. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het bedrijfsleven aankijkt tegen VMBO-leerlingen en welke werkzaamheden zij dáár verrichten. Wat houdt een beroepsvoorbereidende stage eigenlijk in, welke competenties heeft de leerling eigenlijk nodig in het bedrijfsleven, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle stage? Door middel van een docentenstage in een leerbedrijf kunnen (vak)docenten zich oriënteren op de invulling van deze beroepsvoorbereidende stages van leerlingen. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het bedrijfsleven. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. (aanmelding via teamleiders) Doelgroep: team Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. 16

17 Docentenstages in het bedrijfsleven De leerlingen van Wolfert PRO worden voorbereid op een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs en volgen daarvoor al vanaf het 3e leerjaar stages. Voor een goede voorbereiding is het minstens van belang te weten op welke wijze het bedrijfsleven aankijkt tegen VMBO-leerlingen en welke werkzaamheden zij dáár verrichten. Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande in specifieke branches, welke eisen stelt de branche aan (toekomstige) werknemers? Welke competenties heeft de leerling eigenlijk nodig in het bedrijfsleven, welke vaardigheden dienen aanwezig te zijn voor een succesvolle stage? Door middel van een docentenstage in een leerbedrijf kunnen vakdocenten zich verdiepen in de branche binnen hun eigen vakgebied. De vakdocent doet hierbij tevens nieuwe inspiratie en kennis op om zijn/haar vak een verdere verdieping mee te geven. Na afloop van deze docentenstage doet de docent verslag van zijn bevindingen aan zijn sectiegenoten door middel van een presentatie en een aantal concrete aanbevelingen voor een verbetering van de aansluiting tussen Wolfert PRO en het bedrijfsleven. Aan de leerlingen uit de voorexamenklas wordt ook een presentatie verzorgd over de bevindingen. Om organisatorische redenen zal slechts een beperkt aantal docenten aan deze docentenstage kunnen deelnemen. Van belangstellende docenten wordt verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot het zoeken van stageplaatsen. Wolfert PRO zal daarnaast ook zelf initiatieven ontplooien ter verkrijging van stageplaatsen bij instellingen met wie wij nauwe relaties onderhouden. Doelgroep: team (aanmelding via teamleiders) Belasting: nader te bepalen Planning: bij voorkeur nadat de examenklassen geen les meer hebben of tijdens een moment wanneer de lesuitval kan worden beperkt Min. aantal deelnemers: n.o.t.k. Max. aantal deelnemers: n.o.t.k. Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. Activiteiten facilitair Doelgroep en voorwaarden Uur Basiscursus voor het werken met Magister De cijferadministratie, het leerlingvolgsysteem, het verkrijgen van adresgegevens en andere gegevens vraagt een basisvaardigheid in het omgaan met ons administratief softwareprogramma. Daarnaast wordt van de medewerkers verwacht dat zij kunnen werken met ELO binnen Magister en als mentor in staat zijn een logboek bij te houden. Voor belangstellenden en nieuwe collega s wordt er een oefensessie georganiseerd. (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: voor (nieuwe) docenten en degenen die behoefte hebben aan een opfriscursus OP en OOP 3 17

18 Cursusleider: nader te bepalen Belasting: 3 klokuren BHV Op Wolfert PRO zijn op dit moment 12 teamleden in het bezit van een geldig BHV diploma. Afhankelijk van het aantal leerlingen zal dit aantal teamleden met een geldig BHV-diploma zich verder uitbreiden. Om het BHV diploma zijn geldigheid te laten behouden vindt er jaarlijks één dag een herhaling van de opleiding plaats. Ook wordt er jaarlijks een ontruiming van de school in samenwerking met de BHV-ers geoefend. (aanmelding nieuwe leden via TL OOP) Cursusleider: nader te bepalen door de firma Kroon Doelgroep: OP en OOP Belasting:8 klokuren Vervolgbijeenkomst: jaarlijks herhaling + jaarlijks ontruiming van de school oefening. EHBO Op Wolfert PRO zijn op dit moment 9 teamleden in het bezit van een geldig EHBO diploma. Afhankelijk van het aantal leerlingen zal dit aantal teamleden met een geldig EHBO-diploma zich verder uitbreiden. Om het EHBO-diploma zijn geldigheid te laten behouden vindt er jaarlijks één dag een herhaling van de opleiding plaats. (aanmelding nieuwe leden via TL OOP) Cursusleider: nader te bepalen door Kroon Doelgroep: OP en OOP Belasting: 7 klokuren Vervolgbijeenkomst: jaarlijks herhaling 18

19 Activiteiten managementteam Doelgroep en voorwaarden Uur Tweedaagse voor MT (extern) Jaarlijkse tweedaagse voor MT-leden om te reflecteren op hun persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap en hun management van de afdeling/school. Verplicht voor MT-leden (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: MT Organisatie: nader te bepalen Cursusleider: nader te bepalen Belasting: 24 klokuren 32 Tweedaagse voor MT (BOOR) Jaarlijkse tweedaagse voor nieuwe MT-leden om kennis te maken met de organisatie van BOOR. Thema s zijn o.m. persoonlijke ontwikkeling, kwaliteitszorg, leiderschap, financiën en personeelsbeleid. Verplicht voor nieuwe MT-leden (aparte aanmelding is niet nodig) Doelgroep: MT Organisatie: BOOR Cursusleider: divers Belasting: Kweekvijver leidinggevende (BOOR Academie) Er is een toenemende behoefte aan bekwame leidinggevenden in het onderwijs. De BOOR Academie wil aan de managementontwikkeling in de eigen organisatie werken. Integraal Personeels Beleid heeft tot doel het afstemmen van de kwaliteiten van personeel op doelen van de organisatie. Dit gebeurt door personeelsinstrumenten in onderlinge samenhang te ontwikkelen, in te voeren en de kwaliteiten van (meer informatie via BOOR Intranet) Cursusleider: divers 19

20 medewerkers vast te stellen en te ontwikkelen. De BOOR Academie is één van die instrumenten om talenten op te sporen, te ontwikkelen en in te zetten voor de organisatie. Behalve voor de eigen organisatie ontstaan er ook perspectieven voor een leidinggevende of coördinerende functie buiten onze school. De cursus van de BOOR Academie is bestemd voor personeel met al aanwezige en mogelijk nog te ontwikkelen ambities en talenten voor middenmanagementfuncties en directiefuncties. Deze groep is daardoor enigszins heterogeen van samenstelling. De BOOR Academie heeft tot doel: Uit het eigen personeel toekomstige managers voor directiefuncties en middenmanagementfuncties te rekruteren; Interessante verticale en horizontale carrièreperspectieven te creëren voor het eigen personeel; Het optimaal benutten van aanwezige talenten binnen de Wolfert van Borselen scholengroep; Bij te dragen aan het imago dat Wolfert van Borselen scholengroep een interessante werkomgeving is voor professionele ontwikkeling en daarmee een versterking van de positie van Wolfert van Borselen scholengroep te bewerkstelligen op de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel; : divers Doelgroep: LC-docenten Belasting: nader te bepalen Met belangstellenden worden individuele afspraken gemaakt. Meer informatie via BOOR Intranet Er wordt een persoonlijk programma op maat samengesteld dat bestaat uit deelname aan in- en externe scholingsbijeenkomsten; Aandachtspunt: deelname aan deze cursus resulteert niet automatisch in een mogelijk in de toekomst vacant komende managementfunctie. Activiteiten tweetalig VMBO Doelgroep en voorwaarden Uur Classroom English voor TTO-docenten (in company) Training van 10 bijeenkomsten classroom English of vergelijkbare cursus incl. Anglia examen Keuze voor docenten (aparte aanmelding via TTO-coördinator) Doelgroep: TTO-docenten Organisatie: Early Bird 30 20

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Ten behoeve van uw Algemeen Overleg over het vmbo op 15 april a.s. willen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal punten onder uw aandacht brengen.

Ten behoeve van uw Algemeen Overleg over het vmbo op 15 april a.s. willen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal punten onder uw aandacht brengen. Aan de voorzitter, leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 14/10.534/GV/HdB

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie