PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN"

Transcriptie

1 PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE LEERPLAN GRADUAAT BIBLIOTHEEKWEZEN EN DOCUMENTAIRE INFORMATIEKUNDE Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BWDI/04/HOKTSP/M/G

2 LEERPLAN GRADUAAT BIBLIOTHEEKWEZEN EN DOCUMENTAIRE INFORMATIEKUNDE Modulaire vorm Niveau: Sociaal Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie Aantal lestijden: 2000 PCVO De Nobel Tienen/Leuven CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk vzw Gent CVO Vrije Leergangen Limburg Genk SCVO PestaloZZi voor Sociaal, Paramedisch en Pedagogisch Hoger Onderwijs - Antwerpen Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 2

3 Inhoud Deel 1: Situering van de opleiding 1.1 Situering van de opleiding binnen het studiegebied 1.2 Missie van het volwassenenonderwijs categorie sociaal bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde 1.3 Algemene doelstellingen Deel 2: Structuur van de opleiding 2.1 Visie op de modulaire uitbouw van de opleiding 2.2 Structuur van de opleiding 4 5 Deel 3: Methodische uitwerking 3.1 Leren in de opleiding Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde 3.2 Algemeen pedagogisch-didactische uitwerking 3.3 Evaluatie Deel 4: Aanwijzingen voor het gebruik van het leerplan Deel 5: Doelstellingen en leerinhouden van de modules 5.1 Deelcertificaat Encyclopedie 5.2 Deelcertificaat Documentaire automatisering 5.3 Deelcertificaat Documentaire technieken 5.4 Deelcertificaat Vaardigheden en management 5.5 Deelcertificaat Beroepspraktijk Deel 6: Bibliografie Bijlage: Structuurschema Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 3

4 Deel 1 : Situering van de opleiding 1.1 Situering van de opleiding binnen het studiegebied Dit leerplan is bedoeld voor de afdeling graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde, gesitueerd in het Sociaal Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie. Beginsituatie: De cursisten die deze opleiding willen volgen, moeten: - minstens 18 jaar oud zijn - in het bezit zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of (op voorwaarde dat ze 21 jaar oud zijn) slagen voor een toelatingsproef waarbij grondig de algemene kennis, kennis van de Nederlandse taal en de interesse voor het beroep van informatiebemiddelaar worden getoetst. Aan de cursisten wordt ook aangeraden om het ruime maatschappelijke gebeuren te volgen alsook om hun algemene talenkennis en PC-gebruik op peil te houden. 1.2 Missie van het volwassenenonderwijs categorie sociaal bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde Binnen de opleiding graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde worden cursisten opgeleid tot competente zowel op technisch als agogisch vlak INFORMATIEBEMIDDELAARS (bibliotheekmedewerkers, bibliothecarissen of informatiemanagers 1 ) voor het ruime bibliotheek-, documentatie- en informatieveld. Informatiebemiddelaars in bibliotheken (zowel openbare bibliotheken, als binnen hogescholen, wetenschappelijke bibliotheken..) begeleiden gebruikers bij het zoeken naar de juiste informatie. Informatiebemiddelaars in informatie- en documentatiediensten geven concreet antwoord op een concrete vraag door zelf de informatie op te sporen, te analyseren en te verpakken op de manier die de aanvrager wenst. De opleiding biedt de mogelijkheid om levenslang en levensbreed te leren aan volwassenen met verschillende motivaties en reële leerbehoeften. De opleiding wil de cursist in staat stellen een erkende kwalificatie te behalen om hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten en hun persoonlijke ontwikkeling te verhogen, of zich bij te scholen, te vervolmaken of te herscholen. 1.3 Algemene doelstellingen De opleiding beoogt het optimaal en efficiënt uitoefenen van een (vooral leidinggevende en/of gespecialiseerde) functie in het ruime bibliotheek-, documentatie- en informatieveld. Deze uitoefening vraagt kennis en inzichten, vaardigheden en toepassingen, attitudes en competenties, en persoonlijke visie op volgende terreinen: - Wetenschapsgebieden: omvat een oriëntatie in de verschillende wetenschappen bedoeld als kennisgebied en als referentiekader voor het eigen functioneren. - Bibliotheek-, documentatie- en informatieveld: omvat een diepgaande studie rond het eigen beroepsveld (diverse deelsectoren vakorganisaties vakterminologie beroep ) 1 Zie de beroepsprofielen van bibliotheekmedewerker, informatiebemiddelaar, bibliothecaris en informatiemanager, ontwikkeld door de SERV, oktober 2002-februari We hanteren de term informatiebemiddelaars omdat deze de ruimste omschrijving toelaat. Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 4

5 - Bronnenkennis: met bronnenkennis worden zowel de algemene, de multidisciplinaire en vakgerichte, de klassieke en de elektronische, de bibliografische als de nietbibliografische bronnen bedoeld. - De collectie van actuele, digitale en virtuele bronnen en hun verwerking: omvat de algemene kennis en de bibliotheektechnische verwerking (collectieontwikkeling, ontsluiting, beschikbaarstelling, archivering, conservatie en restauratie) - Informatiebemiddeling en dienstverlening: omvat de studie van de gebruiker(s), de dienstverlening, omgang met de gebruiker en de noodzakelijke sociale en communicatieve vaardigheden hiervoor. - Bibliotheekautomatisering en nieuwe technologieën: kennis en toepassing van bibliotheekautomatisering en ICT. - Management: omvat human resources, financieel beheer, marketing, public relations, beleidstechnieken... - Beroepspraktijk: gezien de opleiding een opleiding tot een beroep is, wordt ook voldoende aandacht gespendeerd aan de beroepspraktijk, onder de vorm van stage en praktijkervaring in het ruime beroepsveld van bibliotheken, documentatie- en informatiediensten met stage-overleg en supervisie. Deel 2: Structuur van de opleiding 2.1 Visie op de modulaire uitbouw van de opleiding Een modulaire opleiding binnen het volwassenenonderwijs biedt mogelijkheden om in te spelen op de specifieke leersituatie van volwassen, deeltijdse cursisten. Grosso modo kunnen we drie doelgroepen onderscheiden: - Volwassenen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren, in casu binnen het BDI-werkveld, en dus diplomagericht de opleiding volgen. - Jong-volwassenen die het graduaat BDI als eerste opleidingskeuze aanvatten na het secundair onderwijs. - Volwassenen die vanuit de praktijk bepaalde vaardigheden, technische kennis willen heropfrissen of actualiseren. Gevolg hiervan is dat er binnen een cursistengroep grote verschillen kunnen bestaan in achtergrondkennis, levenservaring, werk- en praktijkervaring, leertempo en leerstijl. De uitdaging voor de opleidingverstrekkers bestaat erin deze verschillen te overstijgen en elke cursist de opleiding te bieden die hij nodig heeft. Een opleiding met modulaire structuur komt daaraan tegemoet. - De grootste groep cursisten zijn deeltijds met hun opleiding bezig en hebben daarnaast de zorg voor werk, gezin, andere engagementen.. Een modulaire opleiding biedt hen de mogelijkheid om hun studietempo en studielast zelf te bepalen en af te stemmen op hun privé-situatie, over de verschillende semesters én over de verschillende cvo s die dezelfde opleiding aanbieden. - Schoolverlaters die de opleiding aanvatten kunnen zich vaak wel grotendeels op hun opleiding concentreren. De mogelijkheid om modules en semesters te combineren geeft hen de kans hun opleiding op kortere termijn te voltooien. - Volwassenen willen op een actieve manier betrokken worden bij de leerdoelen en inhouden van de opleiding die ze willen verwerven. Een modulaire opleiding met een open structuurschema biedt cursisten de kans om die inhouden / modules eerst, of zelfs Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 5

6 uitsluitend (dan eerder in de vorm van een actualisering of bijscholing) te verwerven die ze in hun concrete werksituatie nodig hebben. - Omdat de opleiding zich richt tot beroepen in een specifieke sector is de transfer van theorie naar praktijk zeer belangrijk. Daarom ook dat in het structuurschema veel belang gehecht wordt aan het verwerven van praktijkervaring door middel van stages en de reflectie daarop in supervisiegesprekken. Dit biedt de cvo s ook de gelegenheid om nauw contact te houden met het beroepsveld. - Een open structuurschema komt tegemoet aan de nood om innovaties in het beroepsveld en dan vooral op het vlak van informatietechnologie gemakkelijk te implementeren in het leerplan. Alleen op die manier blijft de opleiding aantrekkelijk voor kandidaat-cursisten die niet-diplomagericht de opleiding wensen te volgen. 2.2 Structuur van de opleiding zie structuurschema Deel 3: Methodische uitwerking 3.1 Leren in de opleiding Bibliotheekwezen en Documentaire informatiekunde In de opleiding BDI worden het beroepsmatig handelen, de beroepscontext, de persoon van de beroepsbeoefenaar en het reflecteren altijd zichtbaar. Vanuit dit dynamische proces worden de vereiste basiscompetenties ontwikkeld zowel op het gebied van kennis en inzichten als van vaardigheden en houdingen. Deze inductieve, probleemoplossende en praktijkgerichte vorm van leren veronderstelt dat de cursist bereid is zichzelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. De cursist moet zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen vorming. De docent en supervisors scheppen een optimale leersituatie, interactief en in dialoog. In de opleiding wordt een leeromgeving gecreëerd waarin aandacht voor het leerproces op zich belangrijk is. De docent bouwt het leerproces methodisch op, waarbij hij de cursist naast de leerstofinhoud ook leervaardigheden leert. Elk individu beschikt over een eigen leerstijl. Hierbij hebben we oog voor zelfstandig leren en afstandsleren. Binnen het onderwijsleerproces kan deze individuele verscheidenheid worden benut, zodat het leren zich verdiept en het leerrendement wordt verhoogd. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de beroepssituatie. Binnen de gesuperviseerde beroepspraktijk worden cursisten geholpen om aandacht te besteden aan ervaringen in verband met hun professionele competenties. Zo kan de cursist komen tot een goede zelfstandige taakstelling en bewust methodisch handelen in zijn professionele context. Met de hulp van een supervisor leren cursisten problemen herkennen, formuleren en oplossen. 3.2 Algemeen pedagogisch-didactische uitwerking Niet enkel de vakinhoudelijke kennis, maar ook de didactische vaardigheden van de docent en de wijze van overdracht bepalen het leerrendement van de cursist. De docent ontwikkelt leertrajecten op maat, introduceert die leertrajecten, begeleidt het leerproces van de cursist en beoordeelt. Hij evalueert het leerproces samen met de cursist. De interactie docent cursist medecursist vormt een niet te onderschatten waarde bij het leren Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 6

7 in onze centra. Deze interactie kan het directe contact, het werken in een elektronische leeromgeving en het open-afstandsleren omvatten. Volgende werkvormen en didactische uitwerking kunnen hierbij aan bod komen. We ordenen ze naargelang de activiteit die van de cursist wordt gevraagd: Conceptualiseren: o.a. - doceren - lezing - literatuurstudie - onderwijsleergesprek - zelfstudiepakket - geprogrammeerde instructie - gestructureerde oefeningen - intervisie - supervisie Ervaren: o.a. - rollenspel - casusbespreking - klasgesprek - groepsdiscussies - video, film - excursies Reflectie: o.a. - discussies - brainstormen - groepswerk - analyse en nabespreking video/tekst - intervisie - supervisie Experimenteren: o.a. - de eigen beroepspraktijk van de cursist - practicum - trainingen - simulatiespel - opdrachten, verwerkingsopdrachten - projecten - supervisie 3.3 Evaluatie De eerste functie van beoordeling is zeer concrete hanteerbare informatie geven over de manier waarop en de mate waarin de cursist bepaalde competenties beheerst. Daarvoor hanteren we de techniek van de feedback. Feedback geeft de cursist tevens aanwijzingen over mogelijkheden of noodzaak tot Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 7

8 - verbreding (in verschillende complexe situaties) - verrijking (competenties eigen maken aan de persoon in kwestie) - verdieping (het niveau van bepaalde verworven competenties versterken). Waarderingscijfers bij de beoordeling worden steeds toegelicht. Beoordeling van het proces geeft tevens feedback over studie- en probleemaanpak. De tweede functie bij het beoordelen is de beslissing of een cursist beantwoordt aan de gestelde kwalificaties. Het beoordelen is een samenspel van zelfbeoordeling, beoordeling door een beroepsbeoefenaar, beoordeling door een docent en waar zinvol ook door medecursisten. In de loop van de opleiding is het mogelijk dat de beoordeling voor sommige opleidingsonderdelen steeds meer bij de cursist komt te liggen en de docent meer een coachende of ondersteunende rol krijgt. De eindbeoordeling ligt echter altijd bij de docent, meestal gebaseerd op evaluatiegegevens die mede worden versterkt door derden, en door de werkbegeleiders van de organisatie waar de cursist praktijkervaring heeft opgedaan. De verschillende soorten leeractiviteiten vragen om verschillende vormen van beoordelen. De beoordeling dient congruent te zijn met het leren waarop het betrekking heeft. Volgende vormen van beoordeling kunnen aan bod komen. Conceptualiseren o.a. door: Beoordelen via - mondelinge of schriftelijke toetsen met meerkeuzevragen, antwoordopdrachten of open vragen; - artikel, presentatie, scriptie, projectvoorstel. Deze evaluaties kunnen reproductieve of productieve verwerking van de leerstof beogen. Doen, ervaren o.a. door: Beoordeling van de beroepspraktijk (cursisten werken, of doen praktijkervaring op), waarbij we nagaan hoe de cursist gebruik maakt van het geleerde. - aan de hand van functioneringslijsten, scoreformulieren, checklists; - aan de hand van observaties door derden van gespreksvoering, vergaderingen, casusbesprekingen; - aan de hand van logboek, verslaggeving, handelingsplanning, activiteitenplanning, projectrealisaties. Bij deze beoordeling gaan we na of en hoe de cursist verder bouwt op al verworven competenties. Dit gebeurt dus vooral in zijn praktijk, maar tevens in practica, vaardigheidstrainingen, simulatieoefeningen aan de hand van bovenvermelde instrumenten. Reflecteren o.a. door: Beoordeling aan de hand van mondelinge en/of schriftelijke neerslag van de reflectie van de cursist: - reflectieverslag, individueel of groepssupervisiegesprek; - verantwoording van een evaluatieopdracht, verantwoording van een presentatie. Het aanwenden van verschillende vormen van feedback bij dit reflectieproces wordt in de beoordeling opgenomen. Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 8

9 Experimenteren o.a. door: Beoordelen via - beoordeling van projecten, producten, presentaties, verwerkingsopdracht; - beoordeling van competenties, gerealiseerd tijdens projecten, demonstraties, simulaties, realisaties. Hier ligt het accent op het beoordelen van het divergent denken en handelen. Deel 4: Aanwijzingen voor het gebruik van het leerplan - Dit document biedt geen checklist, wel een kader dat ruimte en richting geeft aan docenten, middenkader en directie om zo goed mogelijk hun doelstellingen te realiseren. - Bij het opmaken van het leerplan zijn we vertrokken vanuit de basiscompetenties. Dit maakt dat de leerplandoelstellingen zoals geformuleerd overwegend technisch zijn. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat onze cursisten enkel een aantal technische vaardigheden aangeleerd krijgen. Het is de bedoeling dat de cursist ook theoretische kaders krijgt aangereikt van waaruit hij zijn handelen kan situeren, verklaren en begrijpen. Het luik inhoud dat u bij elke module na de doelstellingen terugvindt, geeft u een concreter beeld over de theoretische kaders die aangewend kunnen worden om de doelstelling te bereiken. De inhouden, weergegeven na elke module, zijn te interpreteren als richtinggevend voor wat gezien moet worden. Elk CVO is vrij om deze inhouden binnen het schoolwerkplan te verbreden of verdiepen. - We hebben geopteerd om de didactische wenken en de evaluatie overkoepelend te bespreken en niet per eenheid. Deze keuze werd gemaakt omdat de keuze van didactische methodes, principes en evaluatie eerder te maken heeft met onze missie en cursisteninstroom zoals beschreven in 1.2 Missie van het volwassenenonderwijs categorie bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde. - Op het einde vindt u een uitgebreide lijst van actuele bronnen. Die is uiteraard tijdsgebonden en moet ook zo bekeken worden. Een continue aanpassing van deze lijst dringt zich dan ook op. Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 9

10 Deel 5: Doelstellingen en leerinhouden van de modules 5.1 Deelcertificaat Encyclopedie A1: Historische en actuele ontwikkelingen van de informatieverwerking nr Aantal lestijden: 40 - kennis hebben van het historische en actuele referentiekader van de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector: de belangrijkste vakorganisaties, functies in de sector, typologie van informatieverzorgingsinstellingen, vakliteratuur - kennis hebben van de samenhang tussen de verschillende actoren in het informatievoorzieningproces en de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector als een onlosmakelijk en flexibel geheel - informatiebemiddeling en kennismaatschappij: historische en maatschappelijke situering van informatie en kennis - begrippenapparaat bibliotheek-, documentatie- en informatieveld - partners in de informatieketen - typologie en structuur van het bibliotheek-, documentatie- en informatieveld - beroepen en functies - Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur en nationale & internationale vakorganisaties A2: Openbare bibliotheek nr Aantal lestijden: 40 - kennis hebben van en inzicht hebben in de historische, actueel-organisatorische en wetgevende aspecten van de openbare bibliotheeksector - inzicht hebben in het economische, (ped)agogische en culturele belang van de openbare bibliotheeksector - functies en doelstellingen van de openbare bibliotheek, het principe van openbaarheid - historische en actuele ontwikkeling van het openbaar bibliotheekwezen - bibliotheekwetgeving - het aanbod van de openbare bibliotheek: klassieke dragers en digitale informatie - interne organisatie van de OB (afdelingen, werkprocessen..) - relatie met inrichtende en financierende overheden - overzicht van de partners van de OB: de socio-culturele sector, de educatieve sector, leesbevorderende initiatieven.. - de bibliotheekgebruiker - aspecten van gemeentewetgeving met betrekking tot de OB - uitbreidingsactiviteiten - samenwerkingsverbanden Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 10

11 A3: Speciale en wetenschappelijke bibliotheken nr Aantal lestijden: 60 - kennis hebben van en inzicht hebben in de historische, actueel-organisatorische en wetgevende aspecten van de wetenschappelijke en speciale bibliotheken, zoals: schoolbibliotheken, overheidsbibliotheken, documentatiediensten, universiteitsbibliotheken, museumbibliotheken - inzicht hebben in het economische, (ped)agogische en culturele belang van deze bibliotheektypes - inleidende begrippen en terminologie - historische en actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke bibliotheken - situering en doelstellingen van de verschillende bibliotheektypes - het aanbod van de speciale en wetenschappelijke bibliotheek: klassieke dragers en digitale informatie - structuur, functie en specifieke werking van de verschillende bibliotheektypes - relatie met inrichtende en financierende overheden - samenwerkingsverbanden A4: Inleiding tot de archivistiek nr Aantal lestijden: 40 - kennis hebben van en inzicht hebben in de historische, actueel-organisatorische en wetgevende aspecten van de archiefsector - inzicht hebben in het economische, (ped)agogische en culturele belang van de archiefsector - definitie en begrippen - historiek - het archiefwezen in België: overzicht van archieven in België - wetgeving - ordenen en inventariseren van archieven - beheer van het statisch en dynamisch archief - inleiding tot het digitaal documentbeheer - inleiding tot de materiële bewaring Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 11

12 A5: Informatieproductie en distributie nr Aantal lestijden : 40 Doelstellingen : - inzicht hebben in mediasector in het algemeen en de boekensector in het bijzonder - inzicht hebben in de wederzijdse invloed van de belangen van de mediaproducenten, de bibliotheek-, documentatie- en informatievoorzieningen, en de mediaconsumenten in praktijksituaties - commerciële informatieproductie en distributie: uitgevers, mediagroepen, - niet-commerciële informatieproductie en distributie: wetenschappelijke instellingen, grijze literatuur,. - elektronische informatieproductie en distributie A6: Cultuur, leescultuur en literatuur nr Aantal lestijden: 80 - inzicht verwerven in algemene cultuurgeschiedenis - inzicht verwerven in de verschillende vormen van leescultuur - inzicht verwerven in de literatuur - basisbegrippen van de cultuurwetenschappen (vanuit historische, sociologische, filosofische, linguistische, maatschappelijke, kunsthistorische invalshoek) - geschiedenis van de wereldliteratuur van de Oudheid tot heden (bij uitstek de roman) - actuele stromingen en tendensen binnen de wereldliteratuur - geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde sinds actuele stromingen en tendensen binnen de Nederlandstalige literatuur - vormen van leescultuur - literaire genres: kenmerken, trends, belangrijke auteurs van verschillende genres: misdaadliteratuur, romantiek, historische romans, science fiction, - jeugdliteratuur - strips - basisbegrippen van de literatuurwetenschappen 5.2 Deelcertificaat Documentaire automatisering B1: Inleiding tot netwerk- en systeembeheer nr Aantal lestijden: 40 - kennis hebben van de belangrijkste computerbesturingssystemen - PC en belangrijkste randapparatuur kunnen beheren Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 12

13 - inzicht hebben in netwerktechnologie - inzicht hebben in netwerkbeheer - computerbesturingssystemen - netwerken - eenvoudig websitebeheer B2: Inleiding tot de bibliotheekautomatisering nr Aantal lestijden: 60 - kennis hebben van de samenstellende componenten van een bibliotheekautomatiseringspakket en van de onderlinge samenhang van deze componenten - een analyse kunnen maken van lokale vereisten en deze via parametrisering in een automatiseringspakket kunnen integreren - een automatiseringspakket kunnen beheersen, zowel wat betreft het systeembeheer als wat betreft de uitvoerende taken - basiseigenschappen van een bibliotheekautomatiseringspakket: apparatuur, functionele werking, samenhang van de componenten, beperkingen van het pakket, uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden, aanpassing aan de lokale behoeften door parametrisering - conversie van catalogi B3: Documentaire databases nr Aantal lestijden : 60 Doelstellingen : - in staat zijn om via een IRS-pakket een automatisering op te zetten - een analyse kunnen maken van lokale noden op het vlak van automatisering en in staat zijn om deze noden te vertalen naar het gekozen pakket toe - in staat zijn om traditionele bibliografische tekstuele gegevens volgens de gangbare internationale normen te behandelen - in staat zijn om het pakket uit te breiden naar de beheersing van een multimediale omgeving - probleemanalyse - functionele analyse - systeemanalyse - database: modellen, structuur, opbouw, componenten - conversie van catalogi B4: Elektronische archivering nr Aantal lestijden: 40 Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 13

14 - inzicht hebben in de problematiek van de toegankelijkheid van gegevens in een elektronische context - inzicht hebben in de problematiek van het archiveren van digitale documenten - inzicht hebben in de concepten voor de organisatie van duurzame digitale archivering - inzicht hebben in de mogelijke bewaarstrategieën voor digitale documenten - bewaarproblematiek van digitale documenten - bewaarstrategieën voor digitale documenten - registratie en beheer van metadata - standaarden bij digitale archivering - systemen voor het beheer van digitale documenten B5: HTML en webpresentaties nr Aantal lestijden: 40 - HTML en aanverwante webtechnologieën kunnen gebruiken - inzicht hebben in gebruik(er)svriendelijke userinterfaces - kennis hebben van en inzicht hebben in basistechnieken voor efficiënt en effectief beheer van gegevens in een webbased client-server omgeving - HTML - websites: ontwerp, criteria, ergonomie, architectuur - beschikbaarstelling van databases op internet 5.3 Deelcertificaat Documentaire technieken C1: Formele documentbeschrijving nr Aantal lestijden: 60 - het belang inzien van formele documentbeschrijving - in staat zijn om op een verantwoorde manier de bestaande formele beschrijvingsregels toe te passen - regelsets voor formele documentbeschrijving - machineleesbare formaten - integratie van formele documentbeschrijving in bibliotheekautomatisering C2: Inhoudelijke documentbeschrijving: indextalen 1 nr Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 14

15 Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in het belang van inhoudelijke documentbeschrijving, met het oog op kwaliteitsvolle toegankelijkheid van fysieke en virtuele bibliotheekcollecties - inzicht hebben in het belang van classificatiesystemen ten behoeve van onderwerpsontsluiting van documenten - de basisprincipes bij het ontwerpen van classificatiesystemen ten behoeve van onderwerpsontsluiting van documenten kunnen toepassen - de belangrijkste algemene classificatiesystemen kunnen gebruiken - inleiding op inhoudelijke documentbeschrijving: reference retrieval, document retrieval, informatian retrieval, onderscheid indextalen-indexsystemen, onderscheid precoördinatiepostcoördinatie, taxonomieën - enumeratieve classificaties - analytisch-synthetische classificaties C3: Inhoudelijke documentbeschrijving: indextalen 2 nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de relatie tussen thesaurusbouw, gecontroleerde en ongecontroleerde woordsystemen en classificaties - inzicht hebben in het belang van (tref)woordensystemen en thesaurusbouw ten behoeve van de onderwerpsontsluiting van documenten - inzicht hebben in het belang van regelwerken bij het gebruiken van de gecontroleerde woordsystemen - de in Vlaamse context gebruikte trefwoordsystemen grondig kennen en kunnen gebruiken - inzicht hebben in het belang van vrije woordsystemen en full-text indexeren - inzicht hebben in de basisprincipes voor thesaurusbouw - een software voor thesaurusbouw en onderhoud kunnen gebruiken - trefwoordensystemen: basisprincipes van gecontroleerde en niet-gecontroleerde (tref)woordensystemen, bestaande regelgeving met betrekking tot trefwoordbepaling - thesauri: basisprincipes thesaurusbouw, thesaurussoftware Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 15

16 C4: Inhoudelijke documentbeschrijving: indexsystemen nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de belangrijkste indexsystemen - inzicht hebben in ontsluitingsmethodes voor dynamische documentverzamelingen - inzicht hebben in het belang van vrije woordsystemen en full-text indexeren - inzicht hebben in het belang van standaardisering van metadataformaten voor de interoperabiliteit tussen informatiesystemen - precoördinatieve en postcoördinatieve syntactische indexsystemen - specifieke ontsluitingsmethodes voor dynamische documentverzamelingen zoals webdocumenten - overzicht van enkele XML-gestructureerde metadataformaten en hun relatie met inhoudelijke ontsluiting C5: Algemene informatiebronnen nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de historische ontwikkeling en actuele samenhang van het bibliografisch bronnenapparaat - de belangrijkste algemeen-bibliografische bronnen en hun kenmerken kennen en kunnen beschrijven - de waarde van het bibliografisch bronnenapparaat in praktijksituaties kunnen inschatten - het bibliografische aanbod en de typologie van de elektronische en web-bronnen kennen - inzicht hebben in de kenmerken van het wetenschappelijk publicatiebedrijf - algemene begripsomschrijving, verwante begrippen en definities - historische ontwikkeling van de bibliografie - belang van de bibliografie - Universele Bibliografische Controle - structuur van het bibliografisch apparaat - overzicht van algemene bibliografische bronnen en hulpmiddelen - reproductie en verspreiding van secundaire informatiebronnen - kenmerken van het wetenschappelijk publicatiebedrijf - typologie van de databanken - bibliografisch overzicht van het host- en databankenaanbod Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 16

17 C6: Specifieke informatiebronnen nr Aantal lestijden: 60 - de kenmerken van documentair informatiegebruik en de belangrijkste documentaire informatiebronnen kennen op het gebied van de exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en cultuurwetenschappen - de kenmerken van documentair informatiegebruik en de belangrijkste documentaire informatiebronnen kennen voor overheidspublicaties - exacte wetenschappen: literatuurgebruik en productie, algemene bibliografische bronnen, natuurwetenschappen, chemie, biologie, milieuwetenschappen, fysica, medische literatuur, technische literatuur - sociale wetenschappen: literatuurgebruik en productie, algemene bibliografische bronnen, psychologie en pedagogie, sociologie, politicologie, rechtswetenschappen, economie - cultuurwetenschappen: literatuurgebruik en productie, algemene bibliografische bronnen, filosofie, theologie, geschiedenis, kunst(geschiedenis), taal- en letterkunde - overheidspublicaties: literatuurgebruik en productie, algemene bibliografische bronnen, Belgische overheden, de Europese Gemeenschap, internationale en intergouvernementele organisaties C7: Gegevensbankondervraging nr Aantal lestijden: 40 - in staat zijn om databanken te bevragen via formuliergestuurde, menugestuurde en commandogestuurde zoekinterfaces - in staat zijn om zoekresultaten te evalueren en te verwerken in een lokale omgeving - SQL - vraagtechnieken: zoektermen, basisindex, additionele indexen, Booleaanse operatoren, proximity operatoren, truncatie, limiteren, relevance ranking, online thesauri - zoekstrategie: werken met concepten - databanken via visible web; open archives - databanken via invisible web - protocollen Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 17

18 C8: Collectieontwikkeling nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de algemene principes van de collectieontwikkeling - inzicht hebben in de werking van interbibliothecair leenverkeer en documentleverantie - in staat zijn om een kwaliteitsvolle collectie uit te bouwen in de verschillende types van bibliotheken - begripsomschrijving - virtuele versus fysieke collectie - principes, criteria en vormen van selectie en deselectie - evaluatiecriteria - organisatie en methoden van acquisitie - plaatsing van de collectie - collectieontwikkelingsplannen C9: Preservatie en conservatie nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de problematiek van conservatie - inzicht hebben in de problematiek van preservatie - richtlijnen voor het verzorgen, preserveren en conserveren van boek- en nietboekmaterialen 5.4 Deelcertificaat Vaardigheden en management D1: Cliëntgerichte communicatie nr Aantal lestijden: 40 - belangrijke communicatietechnieken beheersen en deze zowel in het directe, het telefonische als geschreven contact kunnen toepassen - gericht zijn op een goede dienstverlening, met aandacht voor de informatiebehoeften en eventueel andere vragen van de gebruiker - communicatietheorie: basisbegrippen - omgaan met cliënten - omgaan met groepen Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 18

19 - soorten gesprekken - goed zakelijk telefoneren - klachtenbehandeling en conflicthantering - slecht nieuws meedelen - kenmerken van goede schriftelijke communicatie D2: Zakelijke communicatie nr Aantal lestijden: 40 - kunnen praten voor groepen - toelichting kunnen geven en argumenteren - vergadertechnieken beheersen en vergaderingen kunnen leiden - efficiënt kunnen communiceren en onderhandelen met gebruikersgroepen, collega's, beleidsvoerders, - vergadertechnieken - notuleren en rapporteren - discussie- en onderhandelingstechnieken - presentaties brengen D3: Doelgroepenwerking nr Aantal lestijden: 40 - de belangrijkste sociale en psychologische kenmerken van diverse gebruikersgroepen kennen - leesbevorderend kunnen optreden op basis van ontwikkelingspsychologische inzichten - de diversiteit van gebruikersgroepen herkennen in functie van leesbevordering en informatienoden - gericht zijn op het eigene van elke gebruiker en de bereidheid hebben elke gebruiker een goede dienstverlening te bieden, rekening houdend met zijn/haar specifieke kenmerken en/of problemen - gemeenschappelijke en diversifiërende kenmerken van de gebruikers - aspecten van ontwikkelingspsychologie in het kader van leesbevordering - methoden van doelgroepengerichte werking - bibliotheekwerk voor specifieke doelgroepen Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 19

20 D4: Human resources nr Aantal lestijden: 60 - inzicht hebben in de evolutie van het personeelsbeleid - kennis hebben van de belangrijkste principes van personeelsbeleid en human resourcesmanagement. Deze principes kunnen toepassen op de bibliotheek- en informatiesector - inzicht hebben in de juridische positie van de werknemer in zowel de openbare als de privé-sector - personeelsmanagement - omgaan met leiderschap - omgaan met individuele medewerkers, groepen en teams - competentiemanagement - de lerende organisatie - statuut van de werknemer in zowel de openbare als de privé-sector D5: Juridische aspecten van informatie nr Aantal lestijden: 40 - inzicht hebben in de belangrijkste facetten van het recht die van belang zijn voor de bibliotheek-, documentatie- en informatiesector - vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, beperkingen aan de persvrijheid en beteugeling van inbreuken - censuur en de motieven voor censuur - vrijheid van informatie versus intellectuele eigendomsrechten - intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder het auteursrecht, reprorecht, leenrecht - wettelijk depot - mediarecht - ethiek in de tele- en massacommunicatie - bescherming van de privacy - recht van afbeelding D6: Onderzoeks en analysemethoden nr Aantal lestijden: 80 - zicht verwerven op empirische criteria voor kwaliteitszorg en ze kunnen hanteren voor beleidsdoeleinden - inzicht hebben in de verschillende kwantitatieve werkmiddelen in de bibliotheek- en informatiesector - inzicht hebben in het gehele proces van prestatiemeting Leerplan Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde - 20

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

LESROOSTER EN EVALUATIEROOSTER CAMPUS LEUVEN BIBLIOTHEEKSCHOOL BIBLIOTHEEKMEDEWERKER (INITIATIE TOT DE BDI-KUNDE)

LESROOSTER EN EVALUATIEROOSTER CAMPUS LEUVEN BIBLIOTHEEKSCHOOL BIBLIOTHEEKMEDEWERKER (INITIATIE TOT DE BDI-KUNDE) LESROOSTER EN EVALUATIEROOSTER CAMPUS LEUVEN BIBLIOTHEEKSCHOOL BIBLIOTHEEKMEDEWERKER (INITIATIE TOT DE BDI-KUNDE) ARCHIEFMEDEWERKER (INITIATIE TOT DE ARCHIEFKUNDE) BIBLIOTHECARIS/INFORMATIEMANAGER HOGER

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 2: personeelsbeheer code module F2 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Educatief werk Code Bc3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers Flexibele deeltijd basisopleiding voor medewerkers van bibliotheken, mediatheken, kennis-

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 2: de klant code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 6 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME DE BIBLIOTHEEK: AANBOD VAN WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK BESTAAT UIT : De Centrale Bibliotheek : Universiteitscomplex gebouw I, Leysweg

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M7 Lestijden 60 Studiepunten N.v.t. Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie afstudeerrichting biochemie modulenaam Lab Analytische Chemie code module A6 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs Doelstellingen: De cursisten maken kennis met en verwerven inzicht

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Sociaal-cultureel werk. Lestijden 40 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing Opleidingsonderdeel Verkooptechnieken code module A1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Chemie Afstudeerrichting Biochemie modulenaam Instrumentele chemie code module Cc6 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

VSKO. Leerplan AFDELING. Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde. TSO3 Modulair. Studiegebied PERSONENZORG

VSKO. Leerplan AFDELING. Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde. TSO3 Modulair. Studiegebied PERSONENZORG VSKO Leerplan AFDELING Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde TSO3 Modulair Studiegebied PERSONENZORG Goedkeuringscode: 06-07/1624/N/G 1 maart 2007 Leerplan Initiatie tot de Bibliotheek-,

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13

VOORWOORD 11. Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 I N H O U D VOORWOORD 11 INLEIDING Deel I. Wetenschappelijk werk en informatie 13 HOOFDSTUK 1. Kenmerken van wetenschappelijk werk 19 1. Internet, informatie en onderzoek 19 2. Kenmerken en verwachtingen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk Werk Systeemgericht werken. Lestijden 60 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Organisatie en ondernemen opleidingsonderdeel Duurzaamheid en MVO code module B3 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 48 studiepunten 4 structuurschema

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie