2. Onze wijken. Deel 1: ons Lansingerland. 2.1 Wonen. 1. Woningbeleid en woonvoorzieningen. 2. Wijkinrichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Onze wijken. Deel 1: ons Lansingerland. 2.1 Wonen. 1. Woningbeleid en woonvoorzieningen. 2. Wijkinrichting"

Transcriptie

1 2. Onze wijken Deel 1: ons Lansingerland 2.1 Wonen Wonen is een eerste levensbehoefte, maar tegelijk moet je woning ook je thuis zijn. Een plek waar je je veilig voelt in een wijk waar bewoners samen willen zorgen voor hun eigen leefomgeving. 1. Woningbeleid en woonvoorzieningen Door de crisis is de doorstroming op de woningmarkt ernstig gestagneerd. Alle bevolkingsgroepen, maar vooral starters en ouderen hebben hier last van. Het gemeentelijk woonbeleid moet gericht zijn op een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod met meer doorstroming tot gevolg en op het ondersteunen van sociale samenhang in de wijk. De gemeente moet nauwer samen gaan werken met Rijk, Provincie en Stadsregio om de woningmarkt te stimuleren en onze vele woonmogelijkheden aan de man te brengen; De gemeente moet, in samenwerking met marktpartijen en de woningcorporatie, nieuwbouw en doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Dit kan door meer vraaggestuurd bouwen en krachtiger stimuleren van initiatieven van lokale ontwikkelaars en particulier opdrachtgeverschap; zij kunnen als geen ander partijen bij elkaar brengen; Het CDA wil dat er meer starterswoningen beschikbaar komen in de komende periode. Vanuit deze groep is er een grote vraag. De locaties Caleido en Oranjestraat/Julianastraat verdienen daarom navolging. Inzet moet zijn, dat deze woningen ook na doorstromen van de eerste bewoners, steeds weer voor starters betaalbaar blijven; Het CDA wil een actief beleid als het gaat om woningbouw voor senioren om hen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. De nabijheid van voorzieningen is daarvoor een vereiste. Daarmee kan tegelijk ook op vervoerskosten zoals de Beltax worden bespaard. De gemeente biedt ruimte aan woningcorporaties voor voldoende aanleunwoningen en stimuleert vernieuwingen zoals levensloopbestendige woningen, kleinschalige woonvormen voor ouderen en andere woon/zorginitiatieven; De zorgvuldige huisvesting van buitenlandse werknemers is primair een verantwoordelijkheid voor bedrijven, waarop de gemeente toeziet. 2. Wijkinrichting Bij het bouwen van nieuwe woningen en het inrichten van wijken moet meer rekening gehouden worden met de wensen van bewoners. In samenwerking met de ontwikkelaars moet de gemeente toekomstige bewoners hiertoe uitnodigen en zich zo meer onderscheiden in de markt. Ook na ingebruikname van de wijk moeten betaalbaar beheer en onderhoud van de openbare ruimte in samenspraak met de gebruikers worden bepaald. Wijkverenigingen zijn daarbij onmisbaar. De weg naar balans 6

2 Het CDA wil dat de gemeente zich ervoor inzet en in elke wijk een wijkvereniging actief wordt; Kinderen verdienen een eigen plek in de buurt of wijk. Waar nodig, legt de gemeente bij reconstructie van bestaande wijken voldoende speel- en sportveldjes aan. In nieuwe wijken zijn deze veelal al aanwezig; Bij nieuwbouw van woningen zijn duurzaamheid van materialen en energiebesparing uitgangspunt. De gemeente controleert of bij planontwikkeling de wettelijke duurzaamheidsnormen worden toegepast; De gemeente biedt ruimte aan particulieren om bij nieuwbouw duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen; Bewonersverenigingen worden nauw betrokken bij het onderhoud in hun wijk. 3. Veiligheid en leefbaarheid Je woning moet ook je Thuis zijn. Je veilig voelen in je eigen leefomgeving is daarbij heel belangrijk. De afgelopen jaren is de geregistreerde criminaliteit gedaald en voelen meer mensen zich veilig. Die lijn moet krachtig worden voortgezet. De gemeente is daarbij de verbindende schakel tussen politie, scholen, winkeliers en buurtverenigingen en moet die rol actief invullen. Buurttoezicht is daarbij een belangrijk hulpmiddel waarbij bewoners zelf invulling geven aan hun zorg voor de wijk. De gemeente kan deze activiteit nog beter ondersteunen. Goede voorlichting en consequent lik-op-stukbeleid helpen om duidelijk te maken wat wel en niet kan. Lansingerland is geen stad, maar een landelijke gemeente en moet daarom de grootstedelijke problematiek niet naar zich toe halen. Het succesvolle CDA-initiatief van buurttoezicht wordt samen met wijbewoners uitgebreid tot heel Lansingerland. De gemeente treedt op als coördinator. Wijkagenten en BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaren) treden niet alleen op als handhaver maar zijn ook aanspreekbaar in de wijk. Zo nodig wordt cameratoezicht uitgebreid; Het CDA wil geen coffeeshops in Lansingerland. De verkoop van (soft)drugs op straat wordt hard aangepakt; Het CDA wil in elke wijk voldoende hondenpoep-bakken; Het CDA wil dat BOA's toezicht houden op het in 2013 vastgestelde hondenbeleid; De gemeente moet erop toezien dat de politie de snelheid in 30- en 50-kilometerzones effectief handhaaft, in het bijzonder bij scholen; Bij bezuinigingen in de Veiligheidsregio moet de overhead worden aangepakt en niet de inzetbaarheid van brandweer en ambulance. Vrijwilligers bij de brandweer moeten worden behouden. 4. Sociale samenhang en voorzieningen in de kernen Het is pas prettig wonen als je je niet alleen thuis voelt in je eigen huis, maar ook in de buurt of kern waar je woont. Dat gebeurt als mensen elkaar kennen en groeten op straat, meedoen aan allerlei activiteiten en elkaar helpen als dat nodig is. Het CDA vindt het terugbrengen van meer sociale samenhang in onze wijken van groot belang. Verder moeten onze drie kernen voldoende (winkel)voorzieningen bieden, die meegroeien met de omvang en opbouw van onze bevolking. 7 CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma

3 De wijkschouw is het aangewezen middel voor de gemeente om samen met de wijkvereniging en buurttoezicht vast te stellen wat moet worden gedaan aan beheer en onderhoud. Samen maken zij afspraken over ieders rol en aanpak; De CDA fractie stelt zich tijdens haar vaste maandelijkse wijkbezoeken op de hoogte van actuele ontwikkelingen en behoeften en zet deze steeds op de gemeentelijke agenda; In steeds meer wijken is er een jaarlijkse wijkbijeenkomst voor nieuwe bewoners en dat verdient uitbreiding. De gemeente kan hieraan door informatie en communicatie bijdragen; De (winkel)centra van de kernen worden in samenwerking met winkeliersverenigingen en ondernemers nóg aantrekkelijker gemaakt, bijvoorbeeld met bloembakken en lantaarns. De bereikbaarheid moet goed zijn geregeld. Autoen fietsparkeermogelijkheden zijn voor een aantrekkelijk centrum essentieel. Uitstraling van het centrumgebied is een verantwoordelijkheid van gemeente en winkeliers samen. Parkmanagement kan ook hier het onderhoud voor de gemeente betaalbaar houden; Het CDA staat positief tegenover de vorming van een horecazone met terrasjes en andere uitgaansgelegenheden in het centrum van onze kernen. De Horecanota 2012 biedt daarvoor een goede basis. Het initiatief voor de vorming van de horecazone moet zoveel mogelijk liggen bij de (horeca)ondernemers i.o.m. de gemeente. 2.2 Mobiliteit en bereikbaarheid Verkeer en vervoer zijn essentieel om economische en maatschappelijke activiteiten te kunnen ontplooien. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en een adequaat parkeerbeleid zijn de speerpunten van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid wat het CDA noodzakelijk vindt. De betaalbaarheid moet bij nieuwe voorzieningen en bij onderhoud en vervanging veel meer sturend worden. 1. Autoverkeer, vrachtvervoer en parkeren De laatste jaren is er veel gebeurd om de bereikbaarheid van onze gemeente te verbeteren. De aanleg van een ring rond de gemeente nadert met de aanleg van de Laan van Mathenesse zijn voltooiing. Voor grootschalige nieuwe ontsluiting en ingrepen is de komende periode geen geld. Ook het onderhoud van wegen en kunstwerken zal de komende tijd strakker moeten worden georganiseerd om betaalbaar te blijven. In de wijken en centra moet het nieuwe parkeerbeleid leiden tot een betere bereikbaarheid in combinatie met meer leefbaarheid. De bereikbaarheid van onze drie kernen en voldoende parkeervoorziening is voor het CDA topprioriteit. Het centrum van Bleiswijk, maar in het bijzonder die van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs vragen een overzichtelijke wegen- en parkeerstructuur; De weg naar balans 8

4 Bij het bouwen van nieuwe parkeergarages wordt uitgegaan van het profijtbeginsel. Twee uur vrij parkeren is daarbij uitgangspunt; Het tracé en de wijze van inpassing van de geplande snelweg A13/16 heeft een grote impact op de toekomstige leefbaarheid van ons gebied. Het CDA zet zich daarom in voor een duurzame oplossing: ondertunneling van deze weg bij de Rotte, het Lage Bergsche Bos en Bergweg-Zuid. Sluipverkeer dat ontstaat door de aan te leggen A13/16 via N471 en N209 door Lansingerland moet krachtig worden tegengegaan. De aanleg van de A13/16 mag niet leiden tot tolheffing voor de inwoners van Lansingerland. De gemeente moet zich hiervoor hard maken bij het Rijk en in de regio; De aanleg van A13/16 kan met name bij de kruising met de HSL, de RandstadRail en de N209 zorgen voor een cumulatie van geluidsoverlast. Zeker omdat in dit gebied ook ligt in de aanvliegroute van Rotterdam The Hague Airport. De gemeente maakt zich sterk bij regio en Rijk om hiervoor compenserende maatregelen te treffen; Doorgaand vrachtverkeer door woonwijken wordt voorkomen door gebiedsontsluitingswegen aantrekkelijker te maken voor vrachtverkeer (bijvoorbeeld minder drempels en rotondes). De gemeente bekijkt daarnaast in samenwerking met bedrijven of een aantal centrale parkeervoorzieningen voor vrachtauto s gerealiseerd kan worden; Het CDA wil dat omleidingen bij wegopbrekingen veel beter worden aangegeven; De permanente afsluiting (knippen) van wegen heeft de afgelopen periode tot ongewenste effecten geleid. Verkeersbelemmerende maatregelen hebben daarom onze voorkeur. Ten aanzien van tijdelijke afsluitingen moet meer aandacht zijn voor een logische doorstroming op daarvoor geschikte wegen. Verkeersbelemmerende maatregelen en omleidingen moeten niet leiden tot onveiligheid in / op daarvoor niet geschikte straten en wegen. 2. Fietsverkeer en fietsvoorzieningen De afgelopen jaren zijn vele nieuwe fietsverbindingen tot stand gekomen. Toch is juist binnen onze kernen de fietsveiligheid nog niet optimaal. Ook aan stallingsmogelijkheden is gebrek. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden moet aan deze laatste twee dan ook prioriteit worden gegeven. Het CDA wil dat de gemeente samen met de winkeliersverenigingen veilige fietsenstallingen in de centra realiseert. Het aantal fietsenstallingen bij de OV locaties moet de groei van het OV gebruik volgen. De Stadsregio is hiervoor de aangewezen partij; Veilige fietsroutes volgens het concept Duurzaam Veilig, vooral van en naar scholen, hebben hoge prioriteit. (Eenvoudige) scheiding van wandel- en fietsstrook heeft daarbij voorkeur; Het separate budget voor aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden is een goed initiatief en moet behouden blijven. Ook hier geldt, dat strak moet worden gestuurd op kostenefficiency; Het gebruik van de fiets moet verder bevorderd worden. De gemeente stimuleert werknemers om per fiets naar het werk te komen door de bedrijven actief te wijzen op aanwezige snelle fietsroutes in hun omgeving. 3. Openbaar vervoer De afgelopen jaren is er veel gedaan aan de verbetering van het openbaar vervoer en de aansluiting 9 CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma

5 van bus op trein en metro. Vooral Randstadrail en ZORO lijn voorzien in een grote behoefte. De komende jaren moet alles op alles worden gezet om ook met krappere financiële middelen de frequentie en kwaliteit van deze voorzieningen voor onze inwoners en bedrijven te behouden. De gemeente moet krachtig inbreng leveren bij de Stadsregio/Metropoolregio om de inzet van het openbaar vervoer in Lansingerland op peil te houden; In en om de haltes van bus en Randstadrail moet de veiligheid gewaarborgd worden en moeten waar nodig verdere fietsenstalling en P+R-plaatsen beschikbaar komen. Verwijzing naar de parkeermogelijkheden op het nabijgelegen Meijersplein maakt daarvan onderdeel uit; Bij de inrichting van bushaltes wordt ervoor gezorgd dat deze bereikbaar zijn voor minder validen; De ontwikkeling van het station Bleizo tussen Bleiswijk en Zoetermeer biedt grote kansen. Bleizo maakt ook onderdeel uit van de Stedenbaan, een project dat gericht is op verbetering van het openbaar vervoer en versterking van de economie in de Randstad. Daarnaast sluit het goed aan op de ZORO lijn, waardoor ook een verbinding met de RandstadRail ontstaat. Daarom vindt het CDA dat station Bleizo er moet komen. 2.3 Leefomgeving Het CDA staat voor een duurzaam Lansingerland. Onze gemeente wordt gestaag groener. Groen en groenonderhoud zorgen daarin samen met zorgvuldige inrichting en beheer van de openbare ruimte, voor een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Bijzondere aandacht vraagt ook de bestrijding van geluid, stof en stankoverlast en de zorg voor het water. 1. Groenvoorziening en parken De afgelopen jaren zijn veel nieuwe groengebieden aangelegd. In de komende jaren zullen daar o.a. Groenzoom en Vlinderstrik nog aan worden toegevoegd. Er is geen financiële ruimte voor de nieuwe parken en groengebieden. Ook de betaalbaarheid van het beheer en onderhoud van ons groen vraagt om een inventieve aanpak. Het onderhoud van parken en groen moet goedkoper. Daarom wordt het onderhoudsniveau verlaagd van niveau B naar niveau C; Het CDA is er voorstander van om in nieuwe parken en parken langzaam groeiend groen aan te leggen dat minder onderhoud vergt. Ook moet een betaalbaar en uitvoerbaar beheer veel meer sturend zijn bij inrichting en aanplant. Bijzondere aandacht vragen bomen in de wijk; In grote natuur- en recreatiegebieden kunnen agrariërs een goede rol vervullen bij het beheer en onderhoud. Zij kunnen hun ervaring en gebiedskennis daarvoor inzetten. Mits goed voorbereid en onderlegd voor hun nieuwe taak, kunnen zij zorgen voor een duurzame en betaalbare aanpak; In de wijkschouw is onderhoud van het groen een belangrijk aandachtspunt. Daardoor kan in overleg met de wijk tijdig worden bijgestuurd, waardoor kosten worden vermeden. Waar mogelijk geeft de gemeente wijkverenigingen de ruimte voor extra onderhoud en invulling van groen als zij dat wensen. De weg naar balans 10

6 2. Ruimtelijke ordening De inrichting van de publieke ruimte raakt ons allemaal. Het gaat om het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren; tussen economische en ecologische functies. Lansingerland is een gemeente die de afgelopen tijd sterk is gegroeid, zowel qua inwonertal en bebouwing als qua economie. Nu er financieel veel minder ruimte is, is het meer dan ooit zaak om het evenwicht tussen rode en groene landschapselementen zorgvuldig te bewaken. De gemeente bewaakt de contouren van bebouwing en groene elementen en voorkomt verrommeling van het landschap. Illegale situaties rond bestemmingsplannen worden doortastend aangepakt; Er is geen behoefte aan het programmeren van nieuwe bedrijventerreinen; Revitalisering van oudere bedrijventerreinen is belangrijk. Samen met het bedrijfsleven, de Stadsregio/Metropoolregio wordt voortvarend gewerkt aan uitvoering; Parkmanagement wordt samen met het bedrijfsleven verder over de hele gemeente uitgerold; De gemeente betrekt burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdig bij de komende actualisatieslag van bestemmingsplannen, waardoor draagvlak ontstaat voor ruimtelijke ingrepen die de leefbaarheid ten goede kunnen komen. 3. Milieu, afvalbeheer en water Milieubeleid moet zorg dragen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Wij kunnen immers niet zonder schone lucht en schoon water. Normen voor geluidsoverlast van autoverkeer, HSL en vliegverkeer moeten worden gehandhaafd. Verder moet worden ingezet op milieuvriendelijke afvalstoffenverwerking en recycling van materialen. Ook is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met energie, zowel in de opwekking als in het verbruik ervan. Daarnaast zijn er de komende jaren grote opgaven op het terrein van de waterkwaliteit. Doelmatigheid moet ook hier leidend zijn. Bij nieuwe en bestaande woningen moet duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo dringt de gemeente bij ontwikkelaars en woningcorporaties aan op energiebesparing van woningen. Ook bij bedrijven is dit vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van belang. De gemeente stimuleert duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie of aardwarmte. Zij schept waar mogelijk planologisch ruimte voor particuliere investeerders om duurzame projecten te realiseren; In de nieuwe contracten wordt ingezet op kwalitatief hoogwaardige gescheiden inzameling en verwerking tegen fors lagere kosten voor inwoners en bedrijven. Gescheiden afvalfaciliteiten worden op een overzichtelijke plaats gezet en worden voldoende vaak geleegd zodat er geen afval op straat beland. Rommel rond afvalcontainers wordt verwijderd. Er wordt gestreefd naar plaatsing van ondergrondse afvalcontainers; 11 CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma

7 Alle inwoners en bedrijven zijn aangesloten op de riolering of een gelijkwaardige afvalwatervoorziening. Beheer en onderhoud van riolering vinden planmatig plaats. De gemeente maakt afspraken met de beide waterschappen over de verdere invulling van de Kaderrichtlijn Water. Middelen hiertoe zijn onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers, controle en handhaving op bedrijfsemissies en het verminderen van riooloverstorten; Het CDA vindt dat de geluidscontouren en geluidslimieten van Rotterdam Airport niet verder mogen worden opgerekt. Ook de uitstoot van vliegtuigen boven Lansingerland mag niet verder toenemen. De Alderstafel met milieuwinst voor de omgeving moet z.s.m. worden ingevoerd. Het CDA zal er bij hogere overheden op blijven aandringen dat de wettelijke normen van geluid en fijnstof veroorzaakt door verkeer bij woningen, niet worden overschreden; Wat betreft de geluidshinder van de HSL heeft het CDA een duidelijk standpunt: de geluidsbelasting van de HSL op de gevels van woningen mag geen decibel boven de toegestane norm zijn. De enige echt toekomstbestendige oplossing is een overkapping van de gehele bak; Het CDA zal het Rijk houden aan de wettelijke normen van geluid- en milieubelasting van Rotterdam The Hague Airport. Deel 2: uw wijk In de tweede helft van deze raadsperiode heeft het CDA alle wijken van Lansingerland bezocht. Bij een aantal wijken hebben wij gelijktijdig het bijbehorend buitengebied meegenomen. Wij hebben gesproken met buurtbewoners en bedrijven, met CDA leden in de wijk, met 3B- wonen en met Buurttoezicht. Zo hebben wij voor iedere wijk een beeld gekregen van zaken die goed zijn en zaken die verbetering nodig hebben. In bijna alle wijken spelen parkeerproblemen, overlast hondenpoep en zwerfvuil. Ook een veilige verkeersafwikkeling voor vrachtwagens naar buiten de woonwijken is een knelpunt. De meest onderscheidende zaken die om een aanpak vragen, zijn vermeld. 2.4 Berkel en Rodenrijs 1. Westpolder (Gouden Griffelbuurt, Gouden Uilbuurt, Bolwerk) Gevaarlijke situatie door het ontbreken van vrij liggende voet- of fietspaden Zilvergracht en Anne de Vriessingel; Ontsluiting van de wijk: files op en rond Stationssingel en Gouden Uillaan vanwege school- en stationverkeer. 2. Zuidpolder Verzakkingen in de wijk: in overleg met bewoners aanpakken na uitslag onderzoek; Pinksterbloemstraat bij eerstvolgende reconstructie omvormen tot fietsstraat. 3. Noordpolder (Sterrenwijk, Edelsteenbuurt e.o.) HSL: inzetten op duurzame aanpak, Dak op de Bak moet op korte termijn worden onderzocht; Eenrichting verkeer richting Zoetermeer invoeren op wegdeel Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en Planetenweg. Doel is om Naardermeerstraat, Rivierenstraat, Markermeerstraat, Sterrenweg, Lindenlaan e.o. te ontlasten. 4. Meerpolder De weg naar balans 12

8 Bij bouw van de vele nog in te vullen kavels, overlast voor omgeving voorkomen; Aanleg van ca. 20 Kiss and Ride plaatsen dwars op Naardermeerstraat bij De Paddestoel. 5. Rodenrijs e.o. Aanleg A13/A16: inpassing volgens door gemeenteraad gestelde voorwaarden strak bewaken; Vlinderstrik: Inrichting en beheer in nauw overleg met omwonenden. 6. Berkel centrum Adequate ontsluiting en doorstroming gebied Raadhuislaan e.o. tijdens en na herinrichting; In overleg met winkeliers fietsparkeervoorzieningen creëren bij Westerwater en gebied Raadhuislaan. 7. Noordeinde e.o. Bij bouw woningen aan de randen van de Groenzoom belangen huidige bewoners beschermen; In overleg met het hoogheemraadschap Delfland lekkages Noordeindsevaart naar aanwonenden definitief oplossen. 2.5 Bergschenhoek 1. De Ackers Overlast aanpakken bij scholencomplex; De oversteekplaats bij De Groeneweg is erg gevaarlijk en onoverzichtelijk 2. Boterdorp e.o. Andere benutting schoolwoningen Noorderparklaan; Terugdringen overlast Rotterdam - The Hague Airport. 3. Bergschenhoek centrum en Oosteindse Polder De Vlashoeck / Doprpsstraat: er moet een duidelijke scheiding fietsers voetgangers komen en aandacht voor veiligheid bij calamiteiten; Bouwproject Centrum: communicatie en overleg met omgeving over werkzaamheden. 4. Leeuwenhoekweg, Hoeksekade en Rottekade Acquisitie voor snelle invulling Weg en Land; Onderhoud, beheer en toegankelijkheid groengebieden in nauw overleg met omgeving. 13 CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma

9 2.6 Bleiswijk 1. Bleiswijk centrum Om een vitale kern te behouden zal het CDA zich inzetten voor: Het behoud van het bestaande consultatiebureau in Bleiswijk, Het realiseren van het zogenaamde Kranenburg 2 in de Dorpsstraat. Alle aandacht schenken aan de kadewerkzaamheden aan de vaart in overleg met bewoners en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. 2. Bleiswijk Klappolder en Greenparc Handels- en distributievoorzieningen verder faciliteren; Samen met andere partijen komen tot Agri-Railterminal. 3. Bleiswijk Buiten en Kruisweg Geluidsoverlast HSL (schermen) en N209 (groene geluidswal); Glastuinbouw: faciliteren herstructurering en sneller internet. De weg naar balans 14

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder

D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente. Uitkomsten fietsenquête Lansingerland. Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder D66 Lansingerland voor een duurzame gemeente Uitkomsten fietsenquête Lansingerland Berkel Centrum en Station Berkel Westpolder maart 2015 1 Inleiding D66 Lansingerland gaat voor een nog duurzamere gemeente.

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit

Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Mei 2008 Overkappen A1 en A10-Oost verbetert leefkwaliteit Uitbreiding snelwegen vraagt extra aandacht voor leefbaarheid In deze brochure wordt een oplossing

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden,

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden, *U14.06226* *U14.06226* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

via gemeentelijke klachtendienst worden meest voorkomende klachten aangepakt

via gemeentelijke klachtendienst worden meest voorkomende klachten aangepakt Impact ruimtelijke projecten - aandacht voor ontsnipperingsmaatregelen en kansen voor natuurverbinding - bij inrichting woonuitbreidingsgebieden Werchter en Bergenhof aanwezig groen zoveel mogelijk behouden

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Lansingerland

Verkiezingsprogramma CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma CDA Lansingerland 2010-2014 Bleiswijk Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek Verbinden en Versterken 1 CDA Lansingerland Verkiezingsprogramma 2010-2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Gebiedsanalyse Overhoeken I, II en Binnenbaan. Presentatie bijeenkomst bewoners 3 juni

Gebiedsanalyse Overhoeken I, II en Binnenbaan. Presentatie bijeenkomst bewoners 3 juni Gebiedsanalyse Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie bijeenkomst bewoners 3 juni 1 Inhoud Thema s 1. Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming 2. Beperken overlast 3. Groene uitstraling Vragen: Herkennen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN

SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN SAMENVATTING VAN WERKGROEPEN OUD STEIN WONEN EN WERKEN WERKGROEP VROM Handhaven van het aantal sociale huurwoningen, ook bij sloopopgave na 2020. De aantrekkelijkheid van oud- Stein vergroten door in te

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk

Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk Marco Siecker Wietske Theloesen 26 mei 2014 Programma 2 e gebiedsavond Buitengebied Moerdijk 1. Opening 19:30 2. Terugblik 1 e gebiedsavond 19:35 3. Terugblik 1 e gebiedstafel 19:40 4. Thema s uitwerken

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie