Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Zuid-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Door eenvoudige procedures worden duurzame ontwikkelingen ruimtelijk gefaciliteerd. Duurzame, integrale, multifunctionele kustontwikkeling. Andere vormen van energie, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en getijdenenergie, ruimtelijk faciliteren. Bij het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden hoort een provinciale bijdrage. Recreatiegebieden en het landelijk gebied beter toegankelijk maken en geschikt voor divers gebruik. Ontwikkeling van de opslagmogelijkheden voor hernieuwbare energie wordt gestimuleerd. Helpen bij de oprichting van regionale of provinciale energie coöperaties, zodat alle inwoners kunnen profiteren van de voordelen van lokale energieopwekking. Ruimte geven voor windmolens in eigendom van mensen. Subsidieregeling om actief initiatieven te steunen die een aantoonbaar positief effect hebben op de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van steden. Maximaal inzetten op afvalreductie en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Provinciaal Energieplan presenteren. Bestaand groen beschermen en beheren. Hoogspanningskabels binnen of tegen de bebouwde kom ondergronds aanleggen. Landschap open houden. Kansen benutten voor duurzame energie opwekking. Zuid-Holland daarbij koploper onder de provincies. Groenafval inzetten als biomassa is een voorbeeld, maar ook wind- en zonne-energie kunnen kansen bieden. Initiatief in realiseren circulaire economie. Inzet op minimaal 14% duurzame energie in Inzet op verdubbeling hergebruik grondstoffen en materialen in 10 jaar. Nieuwe plannen in ontwikkeling zijn energieneutraal. Faciliteren duurzaam ondernemen. Openbaar maken zonnekaart. Middelen beheer en inrichting recreatieruimte afstemmen op natuurwaarden. Op stilgelegde bouwterreinen moet natuur zijn gang gaan. Regisserende en faciliterende rol voor heldere relatie Groene Hart t.o.v. de metropoolregio. Streng controleren op milieunormen. Behouden groene Midden-Delfland. Faciliteren voldoende waterberging, zoetwater aanvoer en waterafvoer. Waterprojecten geknoopt aan andere mogelijkheden op het gebied van bedrijvigheid, vervoer, recreatie en natuur. Windturbinelocaties op zee alleen steun als buiten zichtafstand liggen. Provinciale middelen worden ingezet om innovatie en energietransitie te stimuleren. Investeren in de totstandkoming van het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Herstel van de getijden in de Grevelingen levert een bijdrage aan robuuste natuur en vergroting van biodiversiteit. Het maakt de bouw van een getijdencentrale mogelijk, met de nodige spin-off voor de innovatie- en kenniseconomie. Pagina 1 van 8

2 PVV Voorstander van het opwekken van alternatieve energie. Tegen windturbines. PvdD Natuurgebieden worden weer met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Bij sluizen en gemalen bevordert de provincie een veilige stroomafwaartse en -opwaartse passage voor vissen. Pagina 2 van 8

3 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Meer en betere woningen. Ruimte bieden voor de herstructurering en het ombouwen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld naar wonen. woningaanbod beter afgestemd op de veranderende behoefte, bijvoorbeeld door herbestemming. Hierbij is inzet op gevarieerde woonlocaties en de kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad essentieel. Regionale afspraken tussen gemeenten over aanbod, kwaliteit en woningtoewijzing zijn hierbij leidend. De provincie voert geen volkshuisvestingsbeleid. ladder voor duurzame verstedelijking wordt volledig en overal toegepast. Ruim baan voor bedrijvigheid, voldoende goed ontsloten bedrijfsterreinen. Provincie moet activiteiten (ruimtelijk) ondersteunen en niet optreden als hindermacht. Gerichte en tijdige ruimtelijke reservering en realisatie van noodzakelijke infrastructurele projecten, achterlandverbindingen en bedrijventerreinen. Herstructurering en transformatie van bestaande bedrijventerreinen. Voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven vergroting van het bouwblok mogelijk maken. Ruimte voor het haven- en industriecomplex, de Greenports, toekomst voor de land- en tuinbouw. Voor herstructurering en niet voor nieuwbouw. Subsidie voor herstructurering van bedrijventerreinen als sprake is van gezamenlijke aanpak, vergroting van duurzaamheid, fondsvorming voor toekomstige renovatie en parkmanagement. Overprogrammering van kantoren en bedrijven wordt tegengegaan. Aanvalsplan gericht op de herbestemming van leegstaande kantoren, verouderde bedrijfsterreinen en ander overtollig vastgoed. Transitie stimuleren van boerenbedrijven naar biologische landbouw en veeteelt, toerisme en recreatie. Regionale woonprogramma s toetsen aan voldoende betaalbare woningen en voldoende diversiteit voor verschillende doelgroepen. Kernvoorraad van betaalbare woningen op peil houden. Wachttijd voor een sociale woning moet afnemen. Zorgen voor voldoende woningen waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. In regionale afspraken aantal sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen vastleggen. Bouw veelzijdige woonwijken. Voor binnenstedelijk bouwen. Provincie heeft belangrijke coördinerende taak dat de regionale woningmarkt functioneert. Provincie meer regie voeren om de woningbouwopgave in goede banen te leiden. Sterke regierol van de provincie in de leefomgeving. Afspraken maken met gemeenten over behoefte woningen, bedrijfsruimtes en kantoren en over welke locaties mogelijk ontwikkeld worden. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, kantorenlocaties en glas- en tuinbouw. Stimuleren projecten voor verduurzaming bestaande gebouwen. Herstructureren i.p.v. bouwen in het groen. Zoveel mogelijk binnenstedelijke woningbouw. Provincie stuurt productie op aantallen, soorten woningen en locatie. Harde afspraken over voldoende betaalbare woningen. Inzet op duurzaam bouwen en hergebruik van energie, warmte en materialen. Bevorderen innovatie voor bestaande bouw. Helpen bij locatiekeuze installaties voor beperking, hergebruik en duurzame energieopwekking. Evenwichtige toewijzing gelden rijksmonumenten. Ruimte bedrijven alleen door herstructureren leegstaande bedrijventerreinen. Geen nieuwe bedrijventerreinen langs wegen. Behoefte bedrijventerreinen Rijnmondgebied wordt overschat. Nieuwbouw kantoren alleen in grote kantorenconcentraties nabij stations. Leegstand aanpakken door renovatie of andere bestemming. Strategische overslagplaatsen aan de rand van steden. Pagina 3 van 8

4 Gemeentelijke woningbehoefte belangrijk uitgangspunt bij beoordeling van bestemmingsplannen. Jongeren- en seniorenhuisvesting hoge prioriteit. Goed evenwicht tussen huur en koop. Ruimte bieden om te bouwen voor de lokale woningbehoefte. Meer aandacht voor hergebruik en herbestemming dan op sloop en nieuwbouw. Herstructurering voorkeur boven bouw van nieuwe, extra woningen. Bouwen binnen dorps- en stadskernen prioriteit. Goede spreiding sociale, goedkope en duurdere woningen. Bij geen evenwichtige ontwikkeling van de woningmarkt over de provincie zo nodig stimulerende maatregelen treffen. Isoleren oudere huizen en bedrijfsgebouwen verankeren in het ruimtelijke beleid. Bij uitbreidingen van woonwijken of bedrijfsterreinen wordt duurzame energie verplicht i.p.v. fossiele brandstoffen. Herbestemming voor andere functies zoals zorgvoorzieningen worden gefaciliteerd. Geen verdere uitbreiding perifere detailhandel. Herstructurering van bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe. Nieuwe bedrijventerreinen pas ingericht als de behoefte expliciet is aangetoond. Concentratie van kantoren met meer dan lokale betekenis op een zeer beperkt aantal centrumlocaties. Herstructurering van het bestaande havengebied. Zuid-Holland als vestigingsplek op de kaart. Opknappen bestaande bedrijventerreinen boven uitgifte nieuwe. Bij nieuwe bedrijventerreinen afspraken met gemeenten maken over een levensloopcyclus-aanpak ; een toekomstvisie waarin maatregelen worden opgesomd die moeten worden genomen om het terrein zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Denk aan periodieke onderhoudsschema's of vooraf geplande herinrichtingen en renovaties. Provincie regierol locatiekeuze nieuwe bedrijventerreinen. PVV Bouwen naar behoefte. Voor komst van grote winkelcentra buiten de stadscentra. Geen sta-in-de-weg vormen voor kansrijke initiatieven. Faciliteren, niet regisseren. PvdD Duurzame huisvesting en bedrijvigheid; omvormen van leegstaande kantoorpanden tot meer woonruimte. woningbouwlocaties Valkenburg en Zuidplaspolder zijn overbodig. Er komt een integraal energietransitieplan om de verduurzaming van de energieproductie en de besparing van het energiegebruik richting te geven. provincie geeft ruim baan aan initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van woningen. Hiertoe stelt zij onder meer een provinciaal stimuleringsfonds in voor kleinschaligeopwekking van schone energie door particulieren en bevordert zij dat huizenzelf energie gaan opwekken (nulenergiewoningen). Meergeneratiewonen wordt aangemoedigd en gestimuleerd. Geen nieuwe bedrijventerreinen en outletcentra. Geschikte leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot culturele broedplaatsen en betaalbare woonruimtes. Pagina 4 van 8

5 Infrastructuur en mobiliteit Meer en slimmer ingerichte wegen. Gerichte en tijdige ruimtelijke reservering en goede infrastructuur, betrouwbare bereikbaarheid en een heldere ruimtelijke ordening. Files en knelpunten in de infrastructuur worden aangepakt. Goede en waar nodig betere ontsluiting van steden, bedrijventerreinen en stedelijke kernen. Aanleg van noodzakelijke extra infrastructuur, achterstand in aanleg, beheer en onderhoud en aansluiting op Rijks- en onderliggend wegennet inhalen. Aandacht deels van aanleggen nieuwe infra naar oplossen van knelpunten, het beter benutten en opwaarderen van bestaande verbindingen. Investeren in aansluitingen van provinciale wegen op rijkswegen en lokale wegen. Ongelijkvloerse kruisingen aanleggen, zodat een betere doorstroming ontstaat. Voor aanleg vrijliggende fietspaden. Meer samenwerken met marktpartijen, andere overheden, veiligheidsregio s en wegbeheerders. Uitvoering bestaande provinciale investeringsprogramma noodzakelijk. Beheer en onderhoud wordt voortgezet en geïntensiveerd. Voor aanleg van A4 Zuid, van A13-A16, Blankenburgtunnel. Voor noodzakelijke verbreding van N207 tussen Alphen en Leimuiden, verbreding van de Merwedebrug bij Gorinchem, ongelijkvloerse kruising N214-N216 ter hoogte van Overslingeland, aanleg van de Verlengde Veilingroute, verbinding Westerlee-Maasdijk, westelijke randweg Waddinxveen en de Duinpolderweg. Gevaarlijke stoffen veilig vervoeren over het spoor, aanleg van de RoBel-lijn Aantal en kwaliteit fietsroutes vergroten, met vrij liggende en goed onderhouden fietspaden. Inzetten op prettige en veilige fiets- en wandelroutes ook door bebouwd gebied. Oplossen van de belangrijkste knelpunten in het hoofdwegennet, waarbij nadruk ligt op slimme aanpassingen en beter gebruik, niet op meer asfalt. Op provinciale wegen worden onveilige plekken (black spots) voortvarend aangepakt. Extra aandacht schenken aan de veilige afwikkeling van verschillende soorten fietsverkeer. Nieuwe hoofdaders ontwikkelen voor het woon-werkverkeer per fiets. Beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen op één. Verbeteren verkeersveiligheid. Investeren in zorgvuldig beheer en onderhoud van infrastructuur, wegen en vaarwegen. Investeren in het optimaal benutten bestaande provinciale wegen en vaarwegen. Veiliger maken provinciale wegen. Eind 2015 een plan vaststellen om de veiligheid wegen te verbeteren. Lopende projecten worden uitgevoerd, waaronder in ieder geval de Rijnlandroute, Hoogfrequent Openbaar Vervoer (HOV) Zuid-Holland Noord, de N207 tussen Leimuiden en Gouda/ Bergambacht en de vervoersknooppunten BleiZo en Schiedam/Schieveste. Nieuwe investeringen goed in de omgeving inpassen. Investeren in wandel- en fietsroutes tussen steden en het landelijke gebied en in het landelijk gebied. Voldoende parkeerplaatsen langs provinciale wegen (p. 9). Aanleg van snel internet in het buitengebied. Hoogwaardig provinciedekkend fietsnetwerk. Fietsprojecten versneld uitgevoerd. Fietspaden aanpassen. Verbetering recreatieve routes. Investeringen in ov verdubbelen. Versterken railnetwerk, dubbelspoor Leiden-Woerden. Spoorverbinding Utrecht-Breda met aansluiting MerwedeLingeLijn. Geen nieuwe wegen. Tegen RijnlandRoute, corridor N207, Duinpolderweg, klaverblad N214/N216, A4 zuid, Blankenburgertunnel en A13/A16. Investeren in binnenvaart. 340 miljoen investeren in OV-verbeteringen, 100 miljoen in fietsinfrastructuur. Pagina 5 van 8

6 Versterken recreatienetwerk wandelen en fietsen, aanpassen van vaarwegen. Aanleg van vrij-liggende fietspaden langs provinciale wegen. Rotterdam-The Hague Airport krijgt snelle OV-verbinding met Den Haag, Rotterdam en de Hogesnelheidslijn. Ontwikkelingslocaties eerst bereikbaar voordat er gebouwd wordt. Voor uitvoering vervoersknooppunt Bleizo, railterminal Bleiswijk, Blankenburgtunnel, HOV-netwerk Zuid-Holland Noord, westelijke rondweg langs Waddinxveen., N207-corridor, inpassing A13-A16, verbreding A15 (Ridderkerk-Gorinchem), de Inprikkers Den Haag/ Rijswijk/ Westland vanaf A4/A13 (Rotterdamse baan, Beatrixlaan en Lozerlaan), geschikt maken spoor Leiden-Woerden voor een kwartiersdienst, ruimtereservering A4 Zuid, onderzoek spoorcorridor voor goederenvervoer Rotterdam Antwerpen, betere doorstroming en veiligheid van N57 en N59, verbreding A27 tussen Gorinchem en Vianen, oplossen van knelpunten N470. Provinciale wegen mogen gebruiken voor testen duurzame innovatieve systemen, provincie reserveert hiervoor de benodigde middelen. Brughoogtes en sluizen bij onderhoud groot houden of maken, extra waterverbindingen tussen Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen en tussen Den Haag en Westland. Snelle oplossing spoorveiligheid rond Dordrecht en Zwijndrecht. Aanbevelingen van ANWB voor veiliger wegennet, worden in elk geval op korte termijn die maatregelen genomen die tegen geringe kosten een hoog rendement opleveren. Oog voor bereikbaarheid over water en weg, met de fiets en het openbaar vervoer. Prioriteit bij openbaar vervoer, fiets en verbindingen over water, voor vrachtverkeer en personenvervoer. Verkeersstromen van deur-tot-deur en aan goede knooppunten/transferia, waar openbaar vervoer en privévervoer elkaar ontmoeten of op elkaar aansluiten. Verbetering van het openbaar vervoer. Nachtnet uitbreiden en aansluitingen verbeteren. Meer fietssnelwegen. Infrastructuur optimaliseren en voorzien van overslagplaatsen, zoals in Alphen aan den Rijn. Bestaand wegennet eerst aangepast of opgeknapt voordat aan nieuwe wegen wordt gedacht. De kwaliteit bestaande wegennet verbeteren door integraal kijken naar verbeteringen op netwerkniveau, bij aansluitingen tussen rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen in een gebied. Kwaliteitsslag goede en veilige fietsverbindingen (inclusief stallingen en laadpunten) richting openbaar-vervoervoorzieningen en recreatieterreinen. Veiligheid provinciale wegen beter, door maatregelen als rotondes, oversteekplaatsen met vluchtheuvels, vrij liggende fietspaden en, indien nodig, het verlagen van de maximumsnelheid. PVV Voor N207 tussen Gouda en Leimuiden. Inhaalslag achterstallig onderhoud. Aan de rand van de stad gemakkelijker en toegankelijker transferia. Railverbinding tussen Den Haag en Rotterdam via Rotterdam The Hague Airport. PvdD Provincie moet investeren in milieuvriendelijker vervoer en niet in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Tegen nieuwe snelwegen of uitbreiding van provinciale wegen, zoals de RijnlandRoute, de verbinding A13/A16, de Blankenburgtunnel, de A4-Zuid, de Duinpolderweg en de N207-corridor. De provincie investeert fors in uitbreiding en onderhoud van openbaar vervoer, fietspaden, P+R-plekken, oplaadpunten voor elektrische auto s en de veiligheid van bestaande wegen. De provincie financiert fietssnelwegen voor woon-werkverkeer. Pagina 6 van 8

7 Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Regels vereenvoudigen en innovatie een kans te geven Bevorderen dat bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken met arbeidsmarktregio s, de stadsregio en de gemeenten om te zorgen voor voldoende banen. Onderwijs beter aan laten sluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Werkgelegenheidseffect meewegen bij investeringen in werk en economie en dat zichtbaar maken. Samen met gemeenten en Rijk schijnconstructies in arbeidsvoorwaarden bestrijden. Topsectorenbeleid blijven steunen. Regisserende rol op zich neemt bij de versterking van de regionale economie door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen. MKB versterken en verbinden aan de economische topsectoren. Regionale economie een sterke impuls geven. Bij vergunningverlening duurzame innovaties ondersteunen. Slecht presterende bedrijven t.a.v. regelgeving uitgesloten van aanbestedingen. Opnemen eisen t.a.v. sociaal ondernemerschap en duurzaam produceren in aanbestedingen. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder worden versterkt, De provincie speelt hierin een coördinerende en stimulerende rol. Structurele inzet van middelen op innovatie en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Voor een duurzame en innovatieve economie zonder valse tegenstellingen tussen groen en groei. Clustering van bedrijven en kennisinstellingen bevorderen door goede ontsluiting en stimuleren van een goed vestigingsklimaat. Faciliteren samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Streven naar opstellen en ontwikkelen agenda met concrete maatregelen en ambities om Zuid-Holland een concurrerende regio op Europees niveau te maken. Pagina 7 van 8

8 Bestuur, regelgeving en financiën Duidelijke regels en lage administratieve lasten. Onnodige regels en andere belemmeringen worden weggenomen. Toets op nieuwe en bestaande provinciale regelgeving om overbodige regels te voorkomen. Geen koppen op landelijke wetgeving. Experimenteren met regelvrije gebieden. Vergunningverlening volgens lex silencio -principe. Provinciale regelgeving op gezette tijden tegen het licht houden om onnodige belemmeringen voor het MKB wegnemen. Geldstromen van provincie en gemeenten waar nodig koppelen om zo veel mogelijk resultaat in infra te boeken Zorgvuldige, transparante en snelle besluitvormingsprocessen. Hoogte van de provinciale belasting - de opcenten op de motorrijtuigenbelasting - bij voorkeur verlagen of anders tenminste handhaven op het huidige niveau. Het tarief van de provincie Zuid-Holland moet dalen richting het landelijk gemiddelde. Meerjarig sluitende provinciale begroting. Provinciale opcenten worden verhoogd tot het maximum Flexibele bestemmingsplannen met ruimte voor ondernemerschap. Samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Geen verhoging van de lasten (opcenten op de motorrijtuigenbelasting). Kosten én de kostendekking van infrastructurele projecten, uitgezet in de tijd, beter in beeld gebracht. PVV Verlaging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 8 van 8

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011

Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Bron: Groenlinks Rotterdam Datum: 1 februari 2011 Op 11 december 2010 organiseerde GroenLinks Rijnmond een bijeenkomst naar aanlei ding van de wegen- en tunnelplannen in de regio. De eindconclusie was

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Friesland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Zo weinig mogelijk windmolens in Fryslân. Ook is de voorstander van kleinschalige lokale

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Flevoland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De vindt dat met de uitvoering van het natuurbeleid pragmatisch moet worden omgegaan en

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Drenthe Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Teveel Natura 2000gebieden zijn aangewezen. Gebieden die in de afgelopen periode zijn ingericht

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Overijssel Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De ontwikkeling van duurzame energie biedt goede economische mogelijkheden, maar is geen

Nadere informatie

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Duurzame verstedelijking Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Stelling In ruimtelijke visies ontbreekt een SMART afwegingskader voor duurzame ontwikkeling Gevolg: Dilemma s worden niet concreet

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de de hoogste prioriteit

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Bijlagen Referenties en kaarten

Bijlagen Referenties en kaarten Bijlagen Referenties en kaarten 2020 Visie 2020 95 Groen - Blauw Natuur en ecologie 96 Water 97 Mobiliteit Weginfrastructuur 98 Openbaar vervoer 99 Fietspaden 100 Wonen Economie Woningbouwlocaties 101

Nadere informatie

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen 5. BETER BEREIKBAAR Bereikbaarheid van de verschillende delen van Gelderland is een groot goed. Het geeft mensen vrijheid: om te wonen in de ene stad en te werken in de andere, om in het weekend op familiebezoek

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening datum 4 december 2015 Betreffende

Nadere informatie

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN* UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fiets

Initiatiefvoorstel Fiets Initiatiefvoorstel Fiets Statenfractie GroenLinks Noord-Holland Maart 2015 Initiatiefvoorstel Fiets GroenLinks wil van Noord-Holland dé fietsprovincie van Nederland maken. De fiets is een veelzijdig vervoersmiddel,

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Groene Peiler. Ruimte en bereikbaarheid in de regio Rotterdam Den Haag. Resultaten samenvatting. November Pagina 1 van 15

Groene Peiler. Ruimte en bereikbaarheid in de regio Rotterdam Den Haag. Resultaten samenvatting. November Pagina 1 van 15 Groene Peiler Ruimte en bereikbaarheid in de regio Rotterdam Den Haag Resultaten samenvatting November 2016 Pagina 1 van 15 Introductie De Groene Peiler is het online opiniepanel van de Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio Deel 1 Ing. Dick C. de Korte Algemeen: Fietsnota Haaglanden Strategie Rijdende fiets Fiets filevrij A12 + verder

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Groningen Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen nieuwe windmolenlocaties in de directe nabijheid van woongebieden. Inzetten op transitie

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie