5.1 Doelstelling 2030: 50% meer instappers in het openbaar vervoer - zo mogelijk (nog) meer en klanttevredenheid verbeteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.1 Doelstelling 2030: 50% meer instappers in het openbaar vervoer - zo mogelijk (nog) meer en klanttevredenheid verbeteren"

Transcriptie

1

2 Openbaar vervoer Inleiding Het Stadsgewest Haaglanden is als opdrachtgever openbaar vervoer verantwoordelijk voor: c een kwalitatief goed voorzieningenniveau van het OV in Haaglanden; c een kosteneffectieve en kwalitatief verantwoorde exploitatie van het regionaal openbaar vervoer in Haaglanden; c het voorbereiden, realiseren en financieren van openbaar vervoer infrastructuur. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we het regionaal openbaar vervoer extra versterken om de ambitie voor 200 te kunnen waarmaken. Afgeronde beleidsacties en projecten De volgende nieuwe trace s zijn in exploitatie: c RandstadRail is sinds oktober 2007 operationeel; c lijn 9: eind 2008 is volgens planning het traject Leidschendam - Delft CS in bedrijf; het tracé door Leidschenveen en Ypenburg is gereed; c lijn 6: Wateringseveld is oktober 2007 in gebruik genomen; c buslijn 7: het Haagse traject is sinds december 2007 in gebruik; de route door de Harnaschpolder wacht op grondverwerving. De volgende projecten zijn gestart c.q. (bijna) afgerond: c station Ypenburg (NS) is in gebruik genomen; c in 2009 start de bouw van de spoortunnel in Delft - ruwbouw in viersporen; c de lopende versnellingsprojecten Den Haag zijn in de afrondende fase. De volgende beleidsprojecten zijn afgerond: c de beleidslijn gratis openbaar vervoer is in juli 2007 door het DB Haaglanden vastgesteld; c de beleidslijn schone (aardgas)bussen is geaccordeerd; c de beleidslijn toegankelijkheid haltes is vastgesteld; c het meerjarenplan sociale veiligheid 2007 e.v. is vastgesteld in het voorjaar 2007; c mei 2007 is het financieel kader voor de invoering van de OV-chipkaart vastgesteld; de nota inzake de distributie van de OV-chipkaart is in oktober 2007 vastgesteld. 5. Doelstelling 200: 50% meer instappers in het openbaar vervoer - zo mogelijk (nog) meer en klanttevredenheid verbeteren Haaglanden streeft naar 50% meer instappers ten opzichte van Dit is een forse extra opgave ten opzichte van de doelstelling RNM: 40% meer instappers in Om deze extra reizigers in het openbaar vervoer te krijgen, stellen we maatregelen voor die ervoor zorgen dat we een belangrijk deel van de totale mobiliteitsgroei opvangen in het openbaar vervoer. Haaglanden scoort in de klanttevredenheidstoets (KPVV) gemiddeld een 7,0 in Inzet is om dit verder te verbeteren tot 7, in 200 en vervolgens tot 7,5 in 205. Alle in planning zijnde projecten en beleidsacties onderbouwen dit streefcijfer. Om de ambitie en de doelstellingen 2020 en 200 te kunnen halen en de ruimtelijke opgave voor de korte en de langere termijn te kunnen accommoderen is een tweetal projecten absoluut noodzakelijk: c Netwerk RandstadRail; c Stedenbaan, inclusief de vier sporen tunnel Delft. Deze projecten, die aansluiten bij de afspraken die op 29 oktober 2007 zijn gemaakt met het Rijk in het kader van het programma Randstad Urgent (RU), nemen we op in de voorzet investeringsstrategie RSP. 0

3 5.. Kwaliteitssprong: Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) en Netwerk RandstadRail Uit berekeningen die door het Rijk in het kader van de LMCA regionaal openbaar vervoer zijn gedaan, blijkt dat in de grootstedelijke gebieden een groei van minimaal 2,% per jaar haalbaar moet zijn. Met extra inspanningen is een groei van tot 4% per jaar haalbaar. Verbeteringen moeten zich richten op investeringen in de kwaliteit van het aanbod, zodat dit beter aansluit bij de vraag van de reiziger. Concreet betekent dit investeren in: c sneller openbaar vervoer: frequentieverhoging in de spits, maar ook in de daluren; snelheidsverhoging, sneldiensten, stopdiensten en meer OV op tangentiële verbindingen; c vraaggestuurd regionaal openbaar vervoer, bijvoorbeeld bedrijvenvervoer naar specifieke locaties; c ketenmobiliteit, zodat het voor- en natransport vlot en comfortabel kan gebeuren; c reizigersbeleving, b.v. reisinformatie en marketing bij haltes, op knooppunten en in het voertuig, zodanig dat het aansluit bij de individuele reiziger; c tariefbeleid: gedifferentieerde tarifering naar tijd, plaats en doelgroep is steeds meer mogelijk met de invoering van de OV-chipkaart. Integrale aanpak van parkeerbeleid kan de concurrentiepositie van het regionaal OV ten opzichte van de auto verbeteren. Het Stadsgewest Haaglanden wil op basis van de uitkomsten van deze LMCA invulling geven aan de noodzakelijke kwaliteitssprong en daarmee de groei van minimaal 2,% zo mogelijk tot 4% per jaar en als het lukt (nog) meer te realiseren. Het reeds in 2006 uitgewerkte integraal maatregelenpakket Netwerk RandstadRail is hiervoor de basis. De LMCA biedt extra aanknopingspunten om het maatregelenpakket Netwerk RandstadRail verder te optimaliseren. Daarmee scheppen we de voorwaarden voor een forse maar - in het licht van de aanzienlijke stedelijke verdichtingsopgave, de invoering van het kilometer beprijzen voor het autoverkeer en vooral de lokale afspraken over parkeren - absoluut noodzakelijke kwaliteitssprong en een aanzienlijke reizigersgroei van het OV in Haaglanden. Onder de voorwaarde dat we het project Netwerk RandstadRail kunnen realiseren, gaat Haaglanden ervan uit dat een nog hogere groei tot circa 5% per jaar mogelijk moet zijn vanaf In de periode tot 2020 wordt Netwerk RandstadRail gerealiseerd. Netwerk RandstadRail omvat op dit moment: c het op RandstadRail-niveau brengen van drie tramlijnen in de Centrale Zone van Den Haag d.m.v. nieuw materieel, ongelijkvloerse kruisingen met de hoofdroutes van het autoverkeer, aanleg van tophaltes en hogere basisfrequenties; c het opwaarderen van de overige tramlijnen d.m.v. frequentieverhoging en vervanging van de trams; c het verbeteren van regionale busverbindingen door betere doorstroming, busbanen en frequentieverhoging. Vooralsnog wordt prioriteit gegeven aan het opwaarderen van lijn in samenhang met het onderliggend openbaar vervoer en de ontwikkeling van de locaties Binckhorst en Centrale Zone Den Haag. Daarna zijn respectievelijk lijn 9 en lijn aan de beurt. Parallel aan de aanpak van de tramlijnen wordt gewerkt aan een nieuwe visies op: c het gehele OV-lijnennet als gevolg van de wijzigingen die doorwerken als de Binckhorst ontsloten wordt; c vervanging huidig trammaterieel vanaf 202. Daarnaast worden verbeteringen in de HOV-busverbindingen en ketenvoorzieningen uitgewerkt. De uitwerking van tophaltes volgt mogelijk in een later stadium. In de studie naar de HOV-busbaan Den Haag - Westland wordt medegebruik voor vrachtverkeer onderzocht. Netwerk RandstadRail is opgenomen in de Samenwerkingsagenda Zuidvleugel. Tweemaal per jaar wordt de voortgang besproken in het bestuurlijk overleg met de minister. Het Stadsgewest zal ten behoeve van het MIRT-overleg 2008 Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

4 Openbaar vervoer in samenspraak met het ministerie het integraal maatregelenpakket Netwerk RandstadRail optimaliseren in lijn met de uitkomsten van de LMCA regionaal openbaar vervoer en passend binnen de doelstellingen en de randvoorwaarden van het Actieprogramma regionaal openbaar vervoer. Het huidige maatregelenpakket netwerk RandstadRail is daarmee een werkpakket dat werkendeweg steeds verder geoptimaliseerd moet worden. Haaglanden wil het totale pakket aan maatregelen - gefaseerd - uiterlijk in 2020 realiseren. De totale investeringskosten zijn voorshands geraamd op circa miljard. Hiervoor is wel rijkssubsidie nodig Stedenbaan, inclusief de viersporen-tunnel Delft Een tweede integraal pakket aan maatregelen dat eveneens noodzakelijk is om de ambitie en de doelstellingen te kunnen halen is Stedenbaan. Voor de spoorlijn Rotterdam - Delft - Den Haag - Leiden gaat het in ieder geval om frequentieverhogingen van 6 sprinters per uur op alle stations en 6 intercitystops op de IC-stations in beide richtingen. Rond 204 moet dit gerealiseerd worden in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen bij de stations. Hiervoor is meer capaciteit nodig, die bereikt wordt met ondermeer de viersporen-tunnel Delft. In het kader van het programma RU is op 29 oktober 2007 een contract afgesloten tussen Rijk en regio om deze tunnel gezamenlijk de nodige stappen verder te brengen. Op basis van de uitkomsten van de LMCA Spoor is najaar 2007 besloten tot het starten van de planstudie voor het realiseren van vier sporen op het traject Den Haag - Rotterdam met de mogelijkheid dit traject uit te breiden tot aan Dordrecht. Deze planstudie is volgens planning in 200 afgerond. Andere Stedenbaan-projecten in Haaglanden waaraan momenteel wordt gewerkt, zijn: c het verleggen of verlengen van het Stedenbaan-station Voorburg - Binckhorst; c een nieuw station BleiZo en c het opwaarderen van bestaande stations: Delft-Zuid en Moerwijk. In een werkgroep van Den Haag en Leidschendam-Voorburg wordt voor wat betreft het station Voorburg-Binckhorst zowel een verlegging als een verlenging als optie uitgewerkt. Dit wordt ook betrokken bij de uitwerking van het masterplan Nieuw Binckhorst. In 2008 (uiterlijk gereed januari 2009) wordt door Den Haag en het Stadsgewest Haaglanden in samenwerking met Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nadere studie gedaan naar een hoogwaardige OV-ontsluiting van de Binckhorst, waarbij een aantal nader vast te stellen varianten wordt uitgewerkt. Het Stadsgewest Haaglanden werkt samen met de regiogemeenten en in Zuidvleugelverband actief aan deze Stedenbaanprojecten. Deze projecten maken ook onderdeel uit van de LMCA Spoor. Het definitieve station BleiZo (aan de Goudselijn) wordt opgenomen in de planstudietabel MIRT Op termijn is op de Goudselijn capaciteitsvergroting noodzakelijk. Leidschendam-Voorburg stelt hiervoor de randvoorwaarde van zorgvuldige inpassing in de historische omgeving van Voorburg (Huygensmuseum Hofwijck). OV-marktpartijen, waaronder NS zetten zich in het kader van Stedenbaan in voor hogere frequenties en investeren reeds in verbetering van de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van het OV door betere ketenvoorzieningen en reisinformatie. 2

5 Kaart 2 Realisatie- en uitwerkingsprojecten openbaar vervoer (met financiële reservering) Wassenaar 4 6 Den Haag Leidschendam-Voorburg 8 Zoetermeer Rijswijk 9 2 Westland 0 9 Pijnacker-Nootdorp Delft 0 Midden-Delfland nr Realisatie projecten nr Uitvoeringsprojecten Raillijn 9 Leidschendam - Delft Technopolis 6 Doorstroming lijn 24 2 Doorstroming bus 7 7 Doorstroming lijn 2 OV-Knoop spoortunnel Delft, busstation 8 Doorstroming lijn 4 4 Doortrekken Oosterheemlijn naar Goudse lijn 9 Doorstroming lijn 2 en station Bleizo 0 Doorstroming bus 28 5 OV-knoop Voorburg Doorstroming Westlandse lijnen 2 Aanpassen lijn 2 Aanpassen lijn 9 4 Doorstroming bus Den Haag CS - Leiden CS Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

6 Openbaar vervoer 5.2 Doorlopende en nieuwe beleidsacties Naast de genoemde twee belangrijkste projecten: Netwerk RandstadRail en Stedenbaan zet Haaglanden de komende jaren in op reizigersgerichte acties, tarievenbeleid, exploitatiebeleid, schone bussen en het verbeteren van de OV-bereikbaarheid over de grenzen van Haaglanden Reizigersgerichte acties Realisatie dynamische reisinformatiesystemen (DRI s) op de OV-haltes De informatievoorziening op de haltes wordt in de periode tot 200 sterk verbeterd met de grootschalige invoering van Dynamische Reisinformatie-systemen (DRI s) in Haaglanden en in de rest van de Zuidvleugel. Inzet op marketing openbaar vervoer; start publiekscampagne Haaglanden is voornemens om samen met de vervoerders aanvullende marketingen promotieacties uit te voeren en te financieren, vooral gericht op het bereiken van meer reizigers in het OV door middel van het promoten van reisinformatie, te werken aan imagoverbetering en aan een betere uitstraling van het openbaar vervoer. In 2008 start de promotiecampagne OV-Haaglanden (zie paragraaf 4..). Mede op basis van de resultaten van deze jaar durende campagne worden in de periode tot 200 verdere acties en beleid ontwikkeld. Ook in Zuidvleugelverband wordt OV-marketingbeleid ontwikkeld. Implementatie toegankelijkheid openbaar vervoer Tenminste 5% (920 haltes) van alle bushaltes in Haaglanden wordt in de periode tot 205 rolstoeltoegankelijk gemaakt en uitgerust met geleidelijnen voor visueel gehandicapten. Voor de wegbeheerders, die voor de uitvoering zorgen, zijn subsidies beschikbaar. Haaglanden houdt zich aan de afspraak om in 200 de busvloot volledig toegankelijk te hebben. Het Rijk streeft naar een toegankelijk systeem voor het railvervoer uiterlijk in 200. De voertuigen van RandstadRail en de haltes voldoen al aan alle criteria. Haaglanden streeft ernaar om het tramsysteem uiterlijk in 2025 toegankelijk te hebben. Voor de railvoertuigen wordt naar een nieuw, toegankelijk type trams gezocht. De haltes van de stadstram moeten al vóór 2025 zijn aangepast Tarievenbeleid Invoering OV-chipkaart met meer mogelijkheden tariefbeleid In de loop van 2009 wordt de chipkaart geleidelijk ingevoerd in Haaglanden. Dit betekent - binnen marges - meer mogelijkheden voor tariefdifferentiatie b.v. naar plaats, tijd en doelgroep. Beleidsontwikkeling deels in samenhang met de tarieven die gaan gelden voor het autoverkeer in het kader van kilometerbeprijzen rond 202 is gewenst. In samenspraak met de gemeenten en de aangrenzende OV-autoriteiten (provincie en stadsregio Rotterdam) zal Haaglanden hiervoor in de periode tot 200 nadere voorstellen ontwikkelen. Gratis/Goedkoop Openbaar Vervoer (GOV) coördineren In lijn met het vastgestelde beleid inzake gratis en goedkoop openbaar vervoer voor de reiziger wil het Stadsgewest Haaglanden actief meedenken met initiatiefnemers van GOV (goedkoop OV), knowhow opbouwen voor gemeenten en derden en hierin een coördinerende rol vervullen. GOV is een middel om maatschappelijke en bereikbaarheidsdoelen te realiseren. Ook kortingsregelingen voorzien soms in een juiste aanpak Exploitatiebeleid RandstadRail halte Ruimtebaan Zoetermeer De halte Ruimtebaan (zie kaart ) maakte destijds integraal onderdeel uit van het Planstudieproject RandstadRail. In het kader van het Eindadvies Projectdefinitie 4

7 RandstadRail is op 9 mei 200 door het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden besloten dat de vervoerwaarde van deze halte te lage verwachtingen heeft en de aanleg van deze halte wordt uitgesteld. Dit besluit is destijds genomen in het licht van de bezuinigingstaakstelling. Inmiddels zijn nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde, die een nieuwe afweging op basis van de actuele stand van zaken rechtvaardigen. In de opmaat naar het IPVV 2009 (vast te stellen in het AB van juni 2008) zullen Haaglanden en Zoetermeer gezamenlijk hiervoor zorg dragen. De uitkomsten van deze actualisatieslag worden verwerkt in het IPVV Vervolg aanbesteding busconcessie Het kabinet heeft begin september 2007 besloten de verplichte aanbesteding in de drie grote steden uit de Wet personenvervoer 2000 te halen. Daarmee hebben de drie betrokken stadsregio s (Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden) een uitzonderingsmogelijkheid op de verplichting tot aanbesteding. Doelstelling van Haaglanden voor de aanbesteding van het busvervoer is beter openbaar vervoer tegen een marktconforme prijs. Haaglanden kan op grond van de uitzonderingsmogelijkheid zelf kiezen voor een openbare of een onderhandse aanbesteding. Het dagelijks bestuur heeft december 2007 besloten onderhandelingen te starten met de HTM voor een onderhandse gunning van het stadsbusvervoer in Den Haag. Voorwaarde is dat de HTM een markconforme aanbieding zou doen vóór april Het bod zou moeten passen binnen alle overige eisen uit het oorspronkelijke bestek, zoals invoering van aardgasbussen, behoud van het huidige niveau van de dienstregeling, toegankelijkheid en reizigersinformatie. Inmiddels is in principe besloten om de stadskavel bus voorlopig onderhands te gunnen aan HTM voor jaar (tot 202). De openbare aanbesteding van het overige busvervoer in Haaglanden (dus exclusief het stadsbusnet Den Haag) werd medio februari 2008 voortgezet. Onderzoek haalbaarheid punctualiteitstoets Haaglanden onderzoekt ondermeer in samenhang met de grootschalige implementatie van DRI s de mogelijkheid van invoering van een punctualiteitstoets voor het regionale OV en het maken van afspraken daarover met vervoerders. Onderzoek busroutes in 0-km gebieden Haaglanden zal samen met de gemeenten en overige betrokkenen nader onderzoek doen naar de mogelijkheden van een goede ontsluiting van 0-km gebieden voor de bus. Bezien moet worden welke integrale oplossingen mogelijk zijn, waarbij de verkeersveiligheid, de doorstroming voor de bus en het gebruik van de bus voor de reiziger op loopafstand in evenwicht kunnen worden gebracht. Het beleid van de gemeente Westland is er op gericht om zo min mogelijk verkeersremmende maatregelen toe te passen op routes voor hulpdiensten en openbaar vervoer. In het kader van de Westlandse kerngebonden verkeersplannen worden de ervaringen van omwonenden en gebruikers geëvalueerd om tot slimme en optimale oplossingen te komen. De ervaringen van de gemeente Westland zullen wij graag betrekken bij het onderzoek. RU-project: Onderzoek naar OV autoriteit Randstad In het kader van het programma RU is op 29 oktober 2007 besloten dat binnen één jaar een verkenning wordt gedaan naar de noodzaak, de wenselijkheid en de mogelijkheden voor één OV-autoriteit in de Randstad die zorgt voor meer samenhang tussen vervoersmodaliteiten onderling en in de aanpak van het OV in de verschillende regio s van de Randstad. De verkenning richt zich op alle vormen van het openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein) en wordt zonodig uitgebreid voor de totale (keten)reis. Duidelijk moet worden voor welke problemen één OV autoriteit in de Randstad een oplossing kan zijn. Voor Haaglanden is belangrijk dat duidelijk wordt op welk schaalniveau welke gezamenlijk gesignaleerde problemen het best kunnen worden opgelost. Maatwerk moet hierin het uitgangspunt zijn. Per probleem moet worden gezocht naar het juiste schaalniveau voor de oplossing. Haaglanden zal actief meewerken aan dit onderzoek dat november 2008 gereed moet zijn. 5 Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

8 Openbaar vervoer Schone bussen Implementatie aardgasbussen regelen In het kader van de aanbesteding bus heeft Haaglanden gekozen voor de inzet van milieuvriendelijke aardgasbussen. De keuze voor aardgas kan een opstap zijn naar een motorbrandstof die ook CO 2 -neutraal is door bijmenging met waterstof of biogas. Ook zonder aanbesteding van de stadsbussen houdt Haaglanden zich aan de afspraak om eveneens binnen maximaal twee jaar uitsluitend aardgasbussen te laten rijden in de regio. Haaglanden beschikt daarmee vanaf 2009/200 over de grootste aardgas busvloot van Nederland OV-bereikbaarheid over de grenzen van Haaglanden OV-bereikbaarheid Rotterdam Airport verbeteren De bereikbaarheid per openbaar vervoer van Rotterdam Airport vanuit Haaglanden moet snel aanzienlijk verbeteren, vooral voor het zakelijke verkeer. In samenwerking met Stadsregio Rotterdam werken we aan voorstellen, die begin 2008 klaar zijn. Naast een shuttle-aansluiting op RandstadRail (Melanchtonweg) werkt Haaglanden met SRR aan een plan voor de verbinding vanuit Delft. Verbetermogelijkheden corridors Den Haag - Delft - Rotterdam en Den Haag - Zoetermeer - Leiden onderzoeken Haaglanden zal - voortbouwend op het rapport naar de OV-ontsluiting Science Port Holland, in 2008 samen met de gemeenten verdergaande verbetermogelijkheden op netwerkniveau bezien in de corridor Den Haag - Delft - Rotterdam. Hierbij wordt ook de relatie Delft (TU/Technopolis) - Rotterdam Noordrand - Lansingerland betrokken. Eenzelfde aanpak staat gepland in 2008 voor de corridor Den Haag - Zoetermeer - Leiden. Ontwikkelen visie verbeteren (inter)nationale bereikbaarheid per spoor Den Haag - Haaglanden De (inter)nationale bereikbaarheid per openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de mainports Schiphol en Rotterdam Haven wordt sterk verbeterd met de rechtstreekse aantak op de HSL Zuid en via de HSL-shuttle naar Rotterdam. Frequente en snelle verbindingen vanuit Den Haag/Haaglanden naar de regio s in de Randstad en belangrijke gebieden nationaal en internationaal - zo mogelijk via de HSL of HSLachtige verbindingen - zijn noodzakelijk, in het bijzonder voor het zakelijke verkeer. Haaglanden zal in (structureel) overleg treden met betrokken partijen om de (inter) nationale bereikbaarheid te verbeteren. Gerelateerd aan de NS-dienstregeling vanaf het moment dat de HSL in bedrijf is, zal Haaglanden samen met Den Haag, NS en overige betrokken partijen nader invulling geven aan een nieuwe visie, doelstelling en maatregelen voor de verbetering van de nationale en internationale bereikbaarheid van de regio per spoor. De eerste voorstellen volgen in Langere termijn beleidsacties Voor de periode 205 tot 2020 e.v. zijn de volgende verkenningenprojecten aan de orde. Voor alle projecten geldt dat nut, noodzaak, haalbaarheid en oplossend vermogen in samenhang met de ruimtelijke opgaven moet worden aangetoond. Financiën zijn vooralsnog niet beschikbaar. Verkenningen project: OV-ontsluiting Vlietzone Voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de Vlietzone verkennen we de mogelijkheid van een hoogwaardige OV-ontsluiting. De wijze waarop de OV-ontsluiting moet gebeuren, wordt meegenomen in het masterplan Vliet/A2- zone, dat Den Haag in samenwerking met de gemeenten Rijswijk en Leidschendam- Voorburg opstelt. 6

9 Kaart Planstudie en verkenningenprojecten openbaar vervoer (zonder financiële reservering)(8) 9 Wassenaar Den Haag Leidschendam-Voorburg Zoetermeer Rijswijk Westland Pijnacker-Nootdorp 26 Delft Midden-Delfland nr Planstudie projecten nr Verkenningen projecten 2 Uitbouw Netwerk RandstadRail: Lijn Stedenbaan pilot Delft-Zuid 2 Stedenbaan pilot Moerwijk Zoetermeer - Rotterdam (ZORO) Lijn 9 2 Stedenbaan pilot Voorburg/Binckhorst Stedenbaan pilot Sion t Haantje Netwerk RandstadRail lijn 4 Verbinding Delft-Rotterdam Airport 4 Netwerk RandstadRail lijn 9 5 Netwerk RandstadRail lijn 6 Netwerk RandstadRail HOV bus Westland (aantak Stedenbaan) 5 Verbinding Den Haag - Rotterdam Airport Zoetermeer - Leiden/Alphen Lijn Verkenning lange termijn opties rail 2 Uitbouw spoorcapacitteit HOV-bus Valkenburg, Leiden, Den Haag, Den Haag - Gouda Delft, Westland, Zoetermeer, Rotterdam 24 RandstadRail Ruimtebaan Zoetermeer Stedenbaan 7 Netwerk RandstadRail HOV bus Valkenburg 6 Aantak HSL Oost 25 OV Sion t Haantje RandstadRail 8 Netwerk RandstadRail HOV bus Leijenburg- 7 HOV Vlietzone 26 Rotterdam Alexander - Zoetermeer Tram Delft 9 Netwerk RandstadRail HOV bus DelftZoetermeer 0 Doorstoming bus Zoetermeer-Leiden Rotterdam Alexander - Delft (aantak RandstadRail) 22 Uitbouw Netwerk RandstadRail: 8 Uitbouw Netwerk RandstadRail: Uitbouw Netwerk RandstadRail Den Haag - Delft - Zoetermeer (tram) 9 Uitbouw Netwerk RandstadRail: Den Haag - Leiden 20 Uitbouw Netwerk RandstadRail: Den Haag - Westland - Maassluis (8) Op deze kaart is een aantal indicatieve relaties aangegeven als te verkennen uitbouwmogelijkheden van het OVnetwerk. De stippellijnen zeggen niets over mogelijke tracékeuzes. 7 Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

10 Openbaar vervoer Verkenningenproject: OV-ontsluiting Sion - t Haantje - Harnaschpolder; railverbinding Den Haag - Delft - Pijnacker - Zoetermeer Eveneens in samenhang met de ruimtelijke opgaven voor het gebied Sion - t Haantje - Harnaschpolder zal het Stadsgewest de mogelijkheden verkennen van het vertrammen van HOV-buslijn 7 en een nieuw Stedenbaan station Rijswijk-Zuid. Daarbij moet ook duidelijkheid komen over de noodzaak van de huidige ruimtelijke reservering voor deze mogelijke verbinding op het traject Delft - Emerald. De vertramming van lijn 7 zal naar verwachting niet eerder dan 205 aan de orde zijn. Binnenkort start al wel overleg met Rijswijk over het verbeteren van de huidige openbaar vervoerontsluiting van en naar de nieuwe woonwijk Rijswijk-Zuid. Verkenningenproject: Uitbouw lightrail in samenhang met lange termijn (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen Dit verkenningproject naar verdere uitbouw van het lightrail netwerk richting Westland/Maassluis/Rotterdam, Zoetermeer/Leiden, Zoetermeer/Rotterdam en Den Haag/Leiden e.o. zal Haaglanden starten in samenhang met de uitwerking van ruimtelijke opgaven in dit gebied. We verwachten dat ontwikkelingen niet eerder dan na 2020 aan de orde zijn. Uitbouw van het lightrailnetwerk is alleen mogelijk in samenhang met voldoende vervoersvraag. Aantak HSL-Oost De OV-ontsluiting van de regio Haaglanden richting Utrecht - Arnhem en het Ruhrgebied moet vanwege de versterking van de internationale concurrentiepositie van Haaglanden worden verbeterd. Haaglanden is voorstander van een rechtstreekse aantak van de regio op de HSL Oost. Studies lopen op rijksniveau en worden naar verwachting in 2008 afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten zal Haaglanden zonodig nadere voorstellen doen in samenhang met de bovengenoemde ontwikkeling van een visie op het verbeteren van de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio per spoor. 5.4 Financiën De exploitatie van het openbaar vervoer kost jaarlijks momenteel ca. 50 miljoen BDU-budget. Verwacht wordt dat de exploitatielasten de komende jaren aanzienlijk zullen stijgen in het kader van extra spitsvervoer en (gefaseerde) implementatie van Netwerk RandstadRail, milieueisen busvervoer, beheer en onderhoud en terrorismebestrijding. Ruwweg schatten we per jaar 50 miljoen meer exploitatiegelden nodig te hebben vanaf 20/202 (niet gereserveerd). Uit het vrij besteedbare BDU budget voor 202 tot en met 205 is in het IPVV 2008 voor OV-infrastructuurprojecten 25 miljoen gereserveerd voor uitwerkingsprojecten. 8

11

12 Fietsverkeer Inleiding Circa eenderde van de verplaatsingen tot 7,5 km gebeurt in Haaglanden met de auto. We verwachten dat de fiets voor het merendeel van deze verplaatsingen een serieus alternatief kan zijn. Het oplossend vermogen is groot en de kosten zijn relatief laag - aldus onderzoek van Twijnstra Gudde, sept De fiets versterkt de concurrentiepositie van het OV en is met name kansrijk op de verplaatsingen waar de auto vertragingen ondervindt. De kern van het fietsbeleid van Haaglanden is dan ook de voorwaarden scheppen om fietsen vooral op korte ritten (tot 7,5 km) in het woon-werk en woonschoolverkeer en in het voor- en natransport openbaar vervoer, maar ook naar de winkel, sport, zorg en recreatieve bestemmingen te stimuleren. Daarnaast is bekend dat met een combinatie van goede infrastructuur en voorzieningen op de werkplek (o.a. douches) mensen bereid zijn om ook grotere woon-werkafstanden (0-5 km) te fietsen. Het regionaal fietsroutenet wil ook voor de grotere afstanden voorzien in kwalitatief goede fietsverbindingen. Het Stadsgewest Haaglanden zet daarom samen met de wegbeheerders, Fietsersbond en overige betrokkenen actief in op: c kwalitatief goed en knelpuntenvrij regionaal fietsroutenet; c diefstalbestendig en sociaal veilig fietsparkeren: samen met alle betrokken partijen zorgen voor goede fietsenstallingen, zowel bij de woningen als bij (overstap) bestemmingen; c gedragsbeïnvloeding: fietsen stimuleren d.m.v. informatie/communicatie, campagnes en acties. Afgeronde beleidsacties en projecten c 5 projecten uit het vijfjarenprogramma zijn gerealiseerd; c e actualisatie regionaal fietsroutenetwerk is in 2007 afgerond. Het fietsroutenetwerk is bezien op verbeteringen als gevolg van: c ontsluiting van nieuwe ruimtelijke ontwikkellocaties; c aansluiting van Stedenbaan-, trein-, RandstadRail-stations en relevante busstations; c verbetervoorstellen van gemeenten. Deze actualisatie heeft geleid tot circa 60 uitbreidingen van het bestaande fietsroutenetwerk, die in totaal ruwweg H 00 miljoen kosten om de knelpunten op deze trajecten aan te pakken. c Uit de in 2007 gehouden schouw blijkt dat regionale fietsbewegwijzering op diverse plaatsen verbeterd kan worden, maar niet los gezien moet worden van locale bewegwijzering. Afspraken over verbeteringen zijn gemaakt met de wegbeheerders. c Najaar 2007 heeft het Recreatieschap Midden-Delfland met medewerking van Haaglanden een fietsknooppuntensysteem aangelegd in Midden-Delfland en Westland; c Haaglanden heeft samen met een groot aantal partijen in het kader van het project Met de fiets minder file de intentieverklaring FileProof van het Ministerie van VenW ondertekend. Partijen spannen zich gezamenlijk in voor het verbeteren van twee fietsroutes in Haaglanden: c A2 Den Haag - Zoetermeer; c A Delft - Rotterdam (met name westzijde). Beide routes maken deel uit van het regionaal fietsroutenet. 6. Doelstelling 200: 50% meer verplaatsingen op de fiets Haaglanden streeft naar 50% meer verplaatsingen op de fiets in 200 ten opzichte van Fietsen en lopen zijn de meest duurzame wijzen van verplaatsen. De fiets neemt ook in het voor- en natransport van het openbaar vervoer een steeds belangrijker plaats in. Met de volgende beleidsacties geven we aan met welke projecten we deze doelstelling waar willen maken. De nadruk ligt op het zo snel mogelijk uitvoeren van fietsprojecten. (Technologische) innovaties bieden 40

13 Kaart 4 Geactualiseerd regionaal fietsroutenet Haaglanden met circa 60 uitbreidingstrajecten N0 N0 Wassenaar N02 I0 4 I0 I0 6 I02 D0 0 E0 Leidschendam-Voorburg D 08 D F0 2 I02 I07 I05 D0D 0 0 I F02 P0 P02 Zoetermeer P02 F0 I06 2 F0 O02 D0 4 6a 6b P0 8 P07 P0 D0 5 Pijnacker-Nootdorp A02 A0 A05 B0 Delft 8 P0 P0 D0 5 J0 K0 O07 A0 A04 O0 L0 P0 A06 C0 5 O0 K0 L0 P05 L05 Westland F0 2 M0 C0 O04 O0 2 L0 7 M 0 L04 O0 F04 G0 7 F0 D0 D0 H0 O04 O06 O0 O02 M0 Rijswijk K0 4 2 E0 F04 H0 O0 I0 H0 F04 2 E0 Den Haag Midden-Delfland RandstadRailhaltes D04 Nieuweveensepad - Kostverlorenweg I05 Oosteinde NS/Stedenbaan-stations D05 Hofweegenstraat - Klaverveld I06 Prinses Mariannelaan - Westeinde Geplande stations D06 Waalsdorperlaan - Koningskade I07 Damhouderstraat - Vlietweg O0 Busstations/Park&Ride D07 Rijswijkselandingslaan- Yp. Stationsstr J0 Tramkade - Sportpark Keenenburg O04 Vervalt t.z.t. D08 Laan van Nieuw Oostindië - Spui K0 Schelppad - Potterpad Uitbreidingstrajecten D09 Regulusweg - Binckhorstlaan L0 Noordweg - Virulypad O05 Verdilaan - Molenlaan Indicatieve uitbreidingsvoorstellen D0 Wegastraat - Binckhorstlaan L02 Hogeveenseweg - Ln van Floris de Vijfde O06 Beukenlaan - Kustfietspad nabij De Bank Regionaal fietsroutenet E0 Boekweitkamp - Zijdepad L0 Katwijkerlaan - Noordweg O07 Hoge Noordweg - Kasteelweg A0 Kruithuisweg - Rotterdamseweg E02 Juliana van Stolbergln - Prins Bernhardln L04 Katwijkerlaan - Oostlaan O08 Kruisbroekweg - Tiendweg A02 Kruithuisweg - station Delft Zuid F0 Rijswijkselandingslaan- Grote Marktstr L05 Oostlaan - Duikersloot P0 Voorweg - Bomanshove A0 Westvest - Stationsplein F02 Rijswijkseweg - Hoornbrug M0 Kesslerpark - Sir Winston Churchilllaan P02 Panamapad - Leidschendamseweg A04 W. Dreeslaan - Marcellus Emantspad F0 Waldorpstraat - Haantje M02a Molenwetering - Bosgang P0 Achterweg - Wilsveen A05 Hoogspanningspad - Rotterdamseweg F04 Duivelandsestraat - Noordhoornseweg M02b Bosgang - Jaagpad P04 Fietsbrug A2-Westergo - Amerikaweg A06 Vrijenbanselaan - Oostsingel G0 Oosteinde - Heulweg M0 Burg. Elsenlaan - Laan van Hoornwijck P05 B0 Karitaatweg - Rijksstraatweg H0 Oosteinde - Poeldijkseweg N0 Storm van s-gravesandeweg - C0 Hoornseweg - Sionsweg I0 Kniplaan - Wijkerlaan Valkenburg P06a Oostkadestroom - Verleng. Australiëweg D0 Lijnbaan - Laan van Nieuw Oostindië I02 Laan van Nieuw Oostindië - Burg. N02 Stoeplaan - Vallei Meijendel P06b Verlengde Australiëweg - Lansingpad D02 Laan van Nieuw Oostindië - Schenkkade Banninglaan N0 Tuinderspad - Katwijkseweg P07 Fietsbrug A2-Westergo - Katwijkerlaan D0 Escamplaan - Florence Nightingaleweg Wilsveen - Zijdesingel O0 Monsterseweg - Holle Watering P08 Nathaliegang - Quirinegang I0 4 O02 Koningin Julianaweg Noordlierweg Zanddijk - Nieuweweg Karel Doormanweg - Fietspad Poelwatering Fietsbrug A2-Westergo - 2e/e Stationsstraat Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

14 Fietsverkeer kansen voor onder meer fietsdiefstalpreventie en informatievoorziening. De fietspromotiecampagne maakt mensen bewust van de voordelen van fietsen. Een goed, geactualiseerd knelpuntenvrij regionaal fietsroutenetwerk is absoluut noodzakelijk om voor de korte en de langere termijn de ambitie en de doelstellingen te kunnen halen en de ruimtelijke opgaven te kunnen accommoderen. Dit project nemen we op in de voorzet investeringsstrategie RSP. 6.. Regionaal fietsroutenet: Voortschrijdend vierjarenprogramma Fiets De eerste actualisatie van het fietsroutenet heeft geleid tot circa 60 uitbreidingen. Deze zijn op kaart 4 verwerkt. In 2006 is het Voortschrijdend vierjarenprogramma Fiets vastgesteld. De projecten worden jaarlijks in het kader van het IPVV geactualiseerd. Het programma omvat circa 00 geprogrammeerde projecten waarvoor de volledige financiering rond is en die de verschillende wegbeheerders volgens planning in de periode tot 205 uitvoeren. Circa 80 knelpunten zijn nog niet geprogrammeerd; deze projecten zijn in uitwerking. Nieuwe knelpuntprojecten die zijn uitgewerkt en waarvan de aanvullende financiering rond is, voegen we jaarlijks toe aan het Voortschrijdend programma en kunnen vervolgens uitgevoerd worden. Het programma Fiets loopt door tot en met Doorlopende en nieuwe beleidsacties Om de ambitieuze doelstelling voor het fietsverkeer tot 200 te kunnen halen, is naast het optimaliseren van het fietsroutenetwerk een forse inspanning nodig. Hierna gaan we in op de activiteiten die we in dit kader gaan doen. Meer en betere fietsenstallingen bij herkomst en bestemming Haaglanden is samen met onder andere de vier grote steden voorstander van aanpassing van het Bouwbesluit door het Rijk: bij nieuwbouw en herstructurering moet voldoende ruimte bij de woning zijn om fietsen te stallen. Haaglanden bevordert waar mogelijk deze aanpassing. Ook bij bestemmingslocaties: zoals bedrijven, winkelvoorzieningen, sportvoorzieningen, scholen en zorginstellingen en recreatieve bestemmingen moeten voldoende diefstalbestendige fietsparkeervoorzieningen zijn. Haaglanden zal in het kader van de herijking van het subsidieregime fiets in 2008 (zie onderstaand) bezien of subsidiemogelijkheden hiervoor aan gemeenten kunnen worden uitgebreid. Uitwerking FileProof-projecten: fietsroutes A2 en A De uitwerking van deze projecten in knelpunten en oplossingen voor beide fietsroutes is gestart en in 2008 gereed. Vanaf dat moment start de uitvoering. Haaglanden zal uit het programma Fiets financieel bijdragen aan de uitvoering van deze projecten. Uitwerken en uitvoeren integraal korte-ritten-experiment verbeteren fietsroutes, fietsparkeervoorzieningen en reis/route-informatie De korte ritten naar werk, school, winkel, sportvoorziening, station of bushalte worden veelal sneller, comfortabeler, gezonder en milieuvriendelijker met de fiets afgelegd. Haaglanden wil met een samenhangend maatregelenpakket - verkeersveiligheid, sociale veiligheid (in tunnels, routes, parkeervoorzieningen) en optimaal gebruik van technologische innovaties voor kansrijke fietsrelaties - een experiment uitwerken en dit zo mogelijk met ondersteuning van het Rijk in de vorm van een pilot uitvoeren. In het algemeen is bekend dat goede fietsparkeermogelijkheden bij winkelcentra omzetverhogend werken. Een eerste analyse naar kansrijke relaties loopt. Verdere uitwerking volgt in 2008/

15 Zorgeloos, Onbelemmerd, Eenvoudigweg Fietsen (Zoef) van De Lier via Delft naar Pijnacker via een veilige, snelle, comfortabele fietsverbinding met goede verlichting, servicepunten en fietsenstallingen langs de route: een voorbeeldfietsroute, die in 200 klaar is. De bewaakte stalling Vesteplein in Delft is al geopend. Buggy s, boodschappen trolley s en rollators zijn er te huur en een lekke band wordt tegen betaling geplakt. We werken ook samen met andere betrokken partijen aan een Zoef-route van Den Haag via Wassenaar naar Leiden. Fietsvriendelijke inpassing voorzieningen In overleg met de wegbeheerders in Haaglanden (en zonodig in samenwerking met stedebouwkundigen en landschapsarchitecten) maken we in 2008/2009 de volgende afspraken: c fietsinfrastructuur vanwege herkenbaarheid en uniformiteit in rood asfalt uitvoeren. Afwijkingen blijven mogelijk, bijvoorbeeld om landschappelijke of stedebouwkundige redenen. De meerkosten voor het omzetten van tegels naar rood asfalt bij onderhoud van regionale fietsroutes zijn subsidiabel (maximaal 50%); dit leidt tot kwaliteitsverbetering. Hierbij zullen we ook bevorderen dat wegbeheerders en nutsbedrijven komen tot zodanige afspraken dat kabels en leidingen niet onder fietsvoorzieningen worden gelegd, zodat asfalteren geen probleem is; c betere doorstroming voor fietsers bij VRI s op regionale fietsroutes en bij belangrijke oversteekvoorzieningen voor voetgangers; c veilige, rechtstreekse en comfortabele inpassing van fietsinfrastructuur bij aanleg van auto- en OV-infrastructuur met als primair uitgangspunt: de fiets veilig op maaiveld. In de netwerkorganisatie BEREIK! is veel aandacht voor het verbeteren van beheer en onderhoud van fietsvoorzieningen. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wegbeheerders, is het Stadsgewest Haaglanden bereid om kwaliteitsverbetering van regionale fietsinfrastructuur mede te subsidiëren (zoals aangegeven bij het eerste ondeel van deze afspraken). Uitrollen van het fietsknooppuntensysteem in de overige zeven gemeenten Haaglanden wil meewerken aan een verdere uitrol en optimalisatie van het knooppuntensysteem voor de recreatieve fietser. De ANWB wil graag de relatie Groene Hart - Den Haag in het knooppuntensysteem opnemen. De reguliere fietsbewegwijzering blijft in stand. Samenhang in het ontsluiten van groengebieden, stad-landrelaties en recreatieve voorzieningen is nodig (zie ook 6..) 6. Langere termijn beleidsacties Voor de langere termijn zijn de volgende verkenningenprojecten in beeld. Verkenningenproject: Eerstvolgende actualisatie regionaal fietsroutenet Het voorlopig ontwerp RSP geeft aan dat groengebieden en stad-landrelaties beter voor fietsers en voetgangers ontsloten moeten worden, voor vooral de recreatieve fietser. Dit biedt een kans om mensen te verleiden om in de dagelijkse activiteiten de fiets meer te gebruiken. Samen met de gemeenten, provincie en betrokken maatschappelijke organisaties starten we in 2008 met een inventarisatie van verbeterprojecten op deze relaties. Hierin zullen we, evenals bij het opstellen van de eerdere actualisaties, ook aandacht besteden aan de samenhang met het fietspadenplan van de provincie Zuid-Holland. Verkenningenproject: Kwaliteitsimpuls regionale en lokale fietsvoorzieningen Forse ruimtelijke inzet op binnenstedelijk verdichten en de invoering van kilometerbeprijzing vanaf 20 vereisen kwalitatief heel goede fietsvoorzieningen zodat we zoveel mogelijk binnenstedelijke (korte) ritten naar werk, school, winkels, zorg- en sportvoorzieningen e.a. op de fiets faciliteren. In 2008 starten we met de uitwerking van dit project, waarbij we ondermeer ook de samenhang tussen de locale en de regionale fietsroutenetten in beeld willen krijgen. 4 Naar een toekomstbestendige bereikbaarheid Supplement bij de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

16 Fietsverkeer 6.4 Financiën De totale programmakosten voor het Voortschrijdend vierjarenprogramma zijn begroot op 220 miljoen. Het gereserveerde budget van Haaglanden voor fietsprojecten bedraagt 0 miljoen. Het Stadsgewest Haaglanden draagt in principe 50% bij aan regionale fietsprojecten. Aan zeven grote fietsprojecten, zoals bruggen, viaducten, tunnels (zie RNM/IPVV) die ook onderdeel uitmaken van het programma Fiets, draagt Haaglanden 75% bij in de kosten. De overige kosten zijn voor rekening van de verschillende wegbeheerders. Heroriëntatie op subsidieregime Fiets Binnen de huidige beschikbare budgetten en afspraken is enige heroriëntatie op het subsidieregime gewenst, waarbij onder meer de volgende aanpassingen in overweging worden genomen: c om snel in te kunnen springen op nieuwe initiatieven is het gewenst om jaarlijks een (klein) budget af te zonderen van het totale programmabudget Fiets voor bijdragen aan (de uitwerking van) innovatieve ideeën of experimenten van Haaglanden, gemeenten of van derden; c medesubsidiëren van verdergaande kwaliteitsverbeteringen van regionale fietsroutes, bijvoorbeeld wachttijdvoorspellers bij VRI s; c medesubsidiëren van fietsenstallingen bij herkomst (woonkant) en bestemming; c medesubsidiëren van belangrijke locale fietsroutes, zoals schoolroutes; c extra gelden voor nieuwe grote fietsprojecten (tunnels, viaducten) op het regionaal fietsroutenetwerk; c mogelijkheden van vereenvoudiging van subsidieprocedures voor programma- projecten. Voorstellen in het kader van deze heroriëntatie volgen eerste helft

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER NAAR EEN HOGER PLAN

OPENBAAR VERVOER NAAR EEN HOGER PLAN OPENBAAR VERVOER NAAR EEN HOGER PLAN RANDSTADRAIL TWEEDE FASE SAMENVATTING DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING, GEMEENTE DEN HAAG 29 augustus 2006 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 4 1 De uitdaging 5 1.1 Den Haag

Nadere informatie

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte

De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio. Deel 1. Ing. Dick C. de Korte De snelfietsroute als onderdeel van een regionaal fietsnetwerk: voorbeelden uit de regio Deel 1 Ing. Dick C. de Korte Algemeen: Fietsnota Haaglanden Strategie Rijdende fiets Fiets filevrij A12 + verder

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE BEREIKBAARHEID

NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE BEREIKBAARHEID NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE BEREIKBAARHEID - c o n c e p t - Supplement behorend bij de Regionale Nota Mobiliteit, 29 juni 2005 document in bewerking (concept voor zienswijze, 19.12.07) Stadsgewest Haaglanden,

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Trekfietstracé. Raadsfractie Den Haag RIS149743AG2_27-NOV-2007

Trekfietstracé. Raadsfractie Den Haag RIS149743AG2_27-NOV-2007 GROEN LINKS Raadsfractie Den Haag RIS149743AG2_27-NOV-2007 Trekfietstracé notitie over aanleg en opwaarderen bestaande fietsvoorzieningen (fietspad Ypenburg centrum Den Haag) 1 1. Aanleiding Door de recente

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord B&W.nr. 11.0689, d.d. 28-6-2011 Onderwerp Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de brief vast te stellen aan Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Drechtsteden >

Mobiliteitsplan Drechtsteden > De zeven Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, s-gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) brengen twee nota s in de inspraak. Deze beschrijven hun visie op bereikbaarheid

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations. I Gefaseerde aanpak

BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations. I Gefaseerde aanpak BIJLAGE 1: Nieuw actieplan Fietsparkeren bij stations I Gefaseerde aanpak Experts verwachten tot 2020 een extra behoefte aan 140.000 tot 260.000 stallingsplaatsen. Dit brengt potentieel grote investeringen

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft

CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft CT2710 Transport & Planning Spoortunnel Delft Rob van Nes, Transport & Planning 9-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Spoorontsluiting van Delft Twee-sporig of vier-sporig? 2 1.

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Verkennend onderzoek HOV SOOMR

Verkennend onderzoek HOV SOOMR Verkennend onderzoek HOV SOOMR Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost Oude Meer Schiphol Rijk Jasper Hink Projectleider Infrastructuur 29 juni 2017 Inhoud Achtergrond verkenning Wijziging lijnvoering

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer

Ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé. BW-nummer Openbaar Onderwerp RijnWaalpad westelijk tracé Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 is het besluit genomen tot aanleg van het RijnWaalpad,

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

9.1 Doelstelling 2030: Een autorit binnen Haaglanden duurt in de spits maximaal 15 minuten langer dan in de daluren

9.1 Doelstelling 2030: Een autorit binnen Haaglanden duurt in de spits maximaal 15 minuten langer dan in de daluren Goederenvervoer Inleiding Het goederenvervoerbeleid van Haaglanden is gericht op het goed ontsluiten en faciliteren van de economisch belangrijke Greenport Westland/Oostland: de glastuinbouwcomplexen in

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden,

*U * Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Vervoerplan Geachte raadsleden, *U14.06226* *U14.06226* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Ontsluiting ontwikkelingslocatie Binckhorst met hoogwaardige tramverbinding

Ontsluiting ontwikkelingslocatie Binckhorst met hoogwaardige tramverbinding Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu. De heer Th.J.A.M. de Bruijn De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte.

Nadere informatie

OV in Haaglanden: snoeien en groeien. een spagaat

OV in Haaglanden: snoeien en groeien. een spagaat (Bijdragenr. 95) OV in Haaglanden: snoeien en groeien een spagaat Alex Muller (Stadsgewest Haaglanden/AGV-Movares) Jan Termorshuizen (Stadsgewest Haaglanden) In het regeerakkoord zijn bezuinigingen in

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016

Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV. Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV Adviescommissie Va 5 oktober 2016 Waarom Toekomstbeeld OV Bestuurlijke afspraken PHS zijn gemaakt, met focus op intercity Maar er zijn ontbrekende onderdelen:

Nadere informatie

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren. Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren.  Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle Spoorzone Noordzijde Fietsparkeren sen bij het station. Er zijn nu circa 7.3 stallingsplekken voor noordkant. In 23 zijn er ongeveer 12. plekken nodig. Ruimtelijk wensbeeld De spoorzonepartners werken

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van een halte voor RandstadRail bij de geplande onderdoorgang Roeleveenseweg Houtkade

Onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van een halte voor RandstadRail bij de geplande onderdoorgang Roeleveenseweg Houtkade Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheid van een halte voor RandstadRail bij de geplande onderdoorgang Roeleveenseweg Houtkade september 2004

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5 INGEKOMEN t 2 JAN. 2010 Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T 070-441 81

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013

Welkom. Informatiebijeenkomst Raad & Staten. 3 december 2013 Welkom Informatiebijeenkomst Raad & Staten 3 december 2013 Koningsas Zone rond het spoor, de A28 en NW Kanaal tussen Groningen en Assen Panoramische snelweg en spoor beleving van het landschap essentieel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen

Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Schoon en hoogwaardig openbaar vervoer in Nijmegen Symposium Op weg naar een gezonde spits Dinsdag 5 oktober 2010 Klaas-Jan Gräfe Senior beleidsmedewerker mobiliteit 1 Inhoud Knelpunten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Het succes van RandstadRail

Het succes van RandstadRail Het succes van RandstadRail Zijn de verwachtingen uitgekomen? Hans van der Stok RandstadRail, de verwachtingen, en wat ervan terecht gekomen is De wereld en plannen van rond 1990 Het product RandstadRail,

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.959 RIS 287217 VASTSTELLEN RECHTTREKKEN FIETSPAD IJSCLUBPAD HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeente de groei van het autoverkeer wil beperken

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissie VS en LY RIS102458_03-02-2003 Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de voorzitter van de Commissie VS

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie