Documenten Zwolseweg 364

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documenten Zwolseweg 364"

Transcriptie

1 Zwolseweg 364 Inleiding Aan de Zwolseweg 364 is een autoverhuurbedrijf gevestigd, vergezeld van een tankstation. Tijdens de opstelling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft dit bedrijf verzocht medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het bedrijfsterrein en de bedrijfsgebouwen. Daarnaast bestaat de wens om, bezien vanaf de Zwolseweg, achter de beoogde bedrijfsuitbreiding een woning te realiseren. Deze woning komt dan aan de Oude Zwolseweg te staan, naast de woning aan de Oude Zwolseweg 67. Programma Ingegeven door de economische omstandigheden wil het bedrijf overgaan tot een verbreding van de bedrijfsactiviteiten en het verbeteren van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Dit om zo beter bestand te zijn tegen schommelingen in de conjunctuur. Enkele jaren geleden is het bedrijf begonnen met het verhuren van evenementenpodia en vuilophaalwagens. De doorontwikkeling van deze activiteit vraagt meer ruimte. Daarnaast ziet het bedrijf groeimogelijkheden in de restauratie en verkoop van oldtimers en de verhuur van exclusieve trouwauto s. Deze activiteiten vragen om een showroom annex bedrijfshal. Context Het bedrijf is gelegen in de bebouwingslinten langs de Zwolseweg. Deze beginnen even buiten de bebouwde kom van Apeldoorn en lopen, met een afnemende dichtheid, door richting Vaassen. De linten bestaan uit woningen met daartussen diverse bedrijven. Ter hoogte van het bedrijf is aan weerszijden van de weg sprake praktisch gesloten bebouwingslinten. Langs de Oude Zwolseweg is eveneens sprake van bebouwingslinten. Deze beginnen bij de kruising met de Zwolsweg en lopen door tot de Bentweideweg. De woonfunctie overheerst hier. Het autoverhuurbedrijf ligt midden in de driehoek Zwolseweg-Oude Zwolseweg-Bentweideweg. In en rond deze driehoek is sprake van een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met de rest van Wenum Wiesel. Hierdoor wordt de ruimtelijke structuur hier in hoofdzaak bepaald door de bebouwingslinten langs de wegen. In het ruimtelijke, provinciale beleid (Streekplan Gelderland 2005 en Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking) is het perceel van het bedrijf en de directe omgeving onderdeel van bestaand stedelijk gebied. Binnen de algemene hoofddoelstellingen en afgezien van specifieke onderwerpen, laat de provincie hier het opstellen en uitvoeren van het ruimtelijke beleid vooral aan de gemeente zelf. Dit houdt ook in dat het terughoudende beleid van de provincie voor niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied hier niet van toepassing is. Uitwerking Ruimtelijk is het beschreven programma uitgewerkt door het huidige bedrijfsterrein in oostelijke richting uit te breiden, tot aan de percelen die aan de Oude Zwolseweg liggen. Op dit uitgebreide terrein komt parkeer- en stalruimte en de gewenste showroom annex bedrijfshal. Dit gebouw zal circa 1200 m² meten. In verband met de veiligheidszone van het LPG-vulpunt in de noordoostelijke hoek van het huidige bedrijfsterrein, is het nieuwe gebouw op het oostelijke deel van de uitbreiding van het terrein geprojecteerd. In de genoemde zone mogen namelijk geen gebouwen worden opgericht waarin mensen verblijven. Aansluitend op uitbreiding van het bedrijfsterrein is aan de Oude Zwolseweg het nieuwe woonperceel gedacht met daarop een vrijstaande woning. Hiermee wordt het aanwezige bebouwingslint langs die weg doorgezet. Ook voor de precieze situering van de woning op het perceel en de toegestane bouwmassa is aangesloten op dat lint. Het bedrijf heeft voor ogen de woning voor eigen gebruik, bewoning door een werknemer, te houden. Aangezien de (planologische) noodzaak van een extra bedrijfswoning bij een autoverhuurbedrijf niet tot nauwelijks aan te tonen is, maar de gevraagde woning op zichzelf ruimtelijk wel goed inpasbaar is, wordt hier niet uitgegaan van bedrijfswoning, maar van een reguliere woning. Hoewel het beleidsmatig stedelijk gebied betreft, wordt de omgevingskwaliteit nu voor een groot deel bepaald door landelijke kenmerken. Op veel plekken is de oorspronkelijke kamerstructuur van het landschap nog waarneembaar en de erven hebben een groen karakter door diverse, opgaande houtopstanden. In het inrichtingsplan voor de uitbreiding is daarom niet alleen de stenen inrichting uitgewerkt, maar ook de groene inrichting. Praktisch geheel rondom de buitenzijde van de bedrijfsuitbreiding zullen groensingels worden aangeplant. Dit zorgt voor een goede inbedding van het uitgebreide terrein in de omgeving, aansluitend op de genoemde, oorspronkelijke kamerstructuur.

2 De nieuwe bedrijfsbebouwing gaat zo niet overheersen in het ruimtelijke beeld van de omgeving. De groene kwaliteiten van de omgeving blijven gehandhaafd en de ruimtelijke structuur van de bebouwingslinten langs de doorgaande wegen blijft goed herkenbaar. Het inrichtingsplan is opgenomen in bijlage X van de Bijlagen bij de toelichting. Tevens is daar het schetsontwerp te vinden van het nieuwe bedrijfsgebouw. Uitvoerbaarheid Ten einde de uitvoerbaarheid van het beschreven initiatief aan te tonen zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: - Akoestisch onderzoek naar de invloed van de bedrijfsuitbreiding op de omgeving. - Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai (in verband met de nieuwe woning). - Archeologisch bureauonderzoek. - Archeologisch verkennend booronderzoek. - Vooronderzoek bodem. - Onderzoek externe veiligheid. - Natuurwaardenonderzoek. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het initiatief uitvoerbaar is en geen wezenlijke, negatieve gevolgen heeft voor de omgeving. De onderzoeken zijn opgenomen in bijlage X van de Bijlagen bij de toelichting.

3

4 Documenten Zwolseweg Inrichtingsplan 2. Schetsontwerp 3. Akoestisch onderzoek industrielawaai 4. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 5. Archeologisch bureauonderzoek 6. Archeologisch verkennend booronderzoek 7. Vooronderzoek bodem 8. Onderzoek externe veiligheid 9. Natuurwaardenonderzoek

5

6 1. Inrichtingsplan

7

8 Landschappelijk inpassing showroom en woning Zwolseweg-Oude Zwolseweg in Apeldoorn

9 Colofon Landschappelijk inpassingsplan Zwolseweg-Oude Zwolseweg (ongenummerd) in Apeldoorn Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: Contactpersoon: Lycens Milieu & Ruimte, Oldenzaal D. Lokhorst Projectnummer en versie: 155B_versie 1.0 Projectleider: Ing. P.Leemreise Ligging projectgebied: Zwolseweg-Oude Zwolseweg (ongenummerd) Apeldoorn Gemeente Apeldoorn Status: definitief Veldmedewerker(s): Rapportdatum: Ing. P.Leemreise Amersfoortcoördinaten: X Y Correspondentieadres Aladnaweg RR Aalten (0543) / Internet: 1

10 1. Inleiding Er zijn concrete plannen om een bedrijfspand met bijbehorende bedrijfswoning te realiseren op een onbebouwd perceel aan de Oude Zwolseweg in Apeldoorn. Een goede landschappelijke inpassing is een voorwaarde die de gemeente Apeldoorn heeft gesteld om medewerking te willen verlenen aan dit plan. In voorliggend rapport wordt een concreet voorstel voor landschappelijke inpassing gepresenteerd. Het is een visie op hoofdlijnen en richt zich op visueel landschappelijke structuren zoals beeldbepalende bomen, singels en heggen. 2. Situering van het plangebied Het plangebied is gesitueerd tussen de Oude Zwoseweg en de Zwolseweg, ca 1 km ten noorden van de de bebouwde kern van Apeldoorn. Ligging van het plangebied. Begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. 3. Beschrijving van het huidige plangebied 3.1 algemeen Het plangebied bestaat uit een terrein dat deels in gebruik is als opslag van goederen van een verhuurbedrijf en deels bestaat uit weide en bos. Het westelijke deel van het plangebied is verhard en is bedrijfsmatig in gebruik, terwijl het oostelijke deel uit twee weiden bestaat, gedeeltelijk omgeven door jong loofbos met enkele solitaire zomereiken in de weide. Bebouwing en open water ontbreken in het plangebied. De opgaande beplanting mag beschouwd worden als jong bos (15-20 jaar oud) met een wilde en dichte ondergroei van braam en grote brandnetel. Het bos bestaat uit een gemengde opstand van zomereik, vlier, els, wilg, lijsterbes, ruwe berk en sporkehout. De weide wordt begraasd door 2

11 paarden en heeft een vrij intensief en structuurarm karakter. Plaatselijk domineert grote brandnetel in de weide. Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele contour aangeduid. 4. Beschrijving van het initiatief De voorgenomen activiteit bestaat uit het bouwen van een brede school, inclusief speel- en parkeervoorzieningen. Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit: 1. Bouwrijp maken van de bouwlocatie, incl. kabels en leidingen; 2. Bouwen van een bedrijfshal + bedrijfswoning (dubbele woning); 3. Landschappelijke inpassing van de nieuwbouw. Voorstelling van de wenselijke ontwikkeling. De nieuwbouw sluit aan op een reeds aanwezig bedrijventerrein. 3

12 5. Abiotiek In het plangebied treffen we een gooreerdgrond (gpzn30-iv)aan. Dit bodemtype behoort tot de kalkloze zandgronden. Deze bodem kent een met een vrij diepe ontwatering. Geomorfologisch behoort deze grond tot het dekzandlandschap met natte beekdalen, laagten en depressies. Uitsnede van de bodemkaart. Het plangebied wordt met de zwarte contour aangeduid. Het plangebied ligt op de overgang van Veluws plateau naar de Ijsselvallei. De gemiddeld hoogste grondwaterstand is 40 cm beneden maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand is 115 cm beneden maaiveld en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand is cm beneden maaiveld. Geomorfologisch behoort het plangebied tot het dekzandlandschap, specifiek tot de dekzandwelvingen en vlakten. Het gebied wordt gekenmerkt als gebied met een matige infiltratie, gelegen op de overgang van een gebied met sterke infiltratie naar een intermediar gebied. Het gebied staat niet onder invloed van kwelstromen. 4

13 Het plangebied ligt in een gebied met en grondwatertrap IV 6. Natuur- en landschapswaarden Het plangebied heeft geen bijzondere betekenis voor natuur en landschap. De beplanting in het plangebied is vrij jong (20-30 jaar) en bestaat uit een gemengde opstand van berk, zomereik, vlier, wilg en vuilboom. De beplanting is (grotendeels) aangelegd tijdens de ontwikkeling van het naastgelegen bedrijventerrein op voormalige agrarische cultuurgrond. De kruid- en struiklaag heeft zich goed ontwikkeld, maar wordt gedomineerd door soorten met een voorkeur voor stikstofrijke omstandigheden zoals vlier, grote brandnetel en braam. Het grasland is soortenarm en wordt begraasd. Lokaal heeft het een schraal en extensief karakter. Plaatselijk domineert grote brandnetel en akkerdistel, met name op plaatsen waar tijdelijk veel dierlijke mest voorhanden in geweest. Het plangebied bezit geen bijzonder natuur- en landschapswaarden. 7. Historische referentie Het plangebied ligt in een heideontginningslandschap. Dit is een jong ontginningslandschap dat gekenmerkt wordt door een rationele verkaveling met rechte wegen en blokvormige percelen. Bebouwing is pas vanaf het einde van de 19 e eeuw aanwezig en ligt aan de ontginningswegen. Het oude landschap bestond uit natte heide met mogelijk lokaal venige omstandigheden. 5

14 Uitsnede uit de historische topografische kaart. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. 8. Ruimtelijk beleid Het plangebied ligt niet in de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur. Uitsnede van de beleidskaart EHS. Het plangebied wordt met de zwarte contour aangeduid. 9. Analyse Op basis van de huidige situatie, de wenselijke ontwikkeling, de (a)biotische omstandigheden en de potenties komen we tot de volgende analyse; Het plan is beperkt van oppervlak en grenst aan de westzijde aan een bedrijventerrein. De visuele zichtbaarheid van het plan is beperkt; Het plan gebied ligt in heideontginningslandschap; 6

15 Het plangebied kent een vrij diepe ontwatering (GWT VI); Het plangebied is een infiltratiegebied; In en rond het plangebied zijn geen historische landschapselementen aanwezig; Van de oorspronkelijke natte- en moerige omstandigheden is vrijwel niets meer merkbaar; De locatie stelt geen bijzondere eisen aan de beplanting; beplanting met een voorkeur voor vochtig tot matig vochtige omstandigheden zoals wils, es en els vormen een verwijzing naar het historische landschap. 10. Het inrichtingsplan Op basis van de analyse waarbij gekeken is naar de (a)biotische kenmerken en potenties, het huidige landschapsbeeld, de toekomstige functies en de voor het plangebied geldende beleidsdocumenten is de volgende visie tot stand. Het inrichtingsplan is opgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten; Abiotiek stelt geen bijzondere eisen aan assortiment beplanting, soorten van vochtige- en matig vochtige omstandigheden vormen verwijzing naar het historische landschap; Zichtbaarheid van showroom is geen vereiste; Behoud van fijnmazig landschappelijke structuur d.m.v. houtsingels; De inrichting bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Houtige opstand aan noord- en zuidzijde van plangebied; 2. Inpassing van bedrijfswoning d.m.v. een scheerhaag; 3. Vijf solitaire essen op parkeerplaats; 4. Twee solitaire essen bij woning; 5. Natuurlijke hemelwaterinfiltratie (wadi) mogelijk in combinatie met houtige opstand. 7

16 Erfontwerp. De ruimte rondom de showroom is ingericht als parkeerplaats. 11. Inrichting & beheer 11.1 Aanleg Aanleg hakhoutsingel De hakhoutsingel bestaat uit een gemengd plantsoen van zomereik (20%), boswilg (20%), els (20%), es (20%), ruwe berk (10%), sleedoorn (10%). Het bosplantsoen wordt gemengd geplant in een versprongen plantverband van 1,5x1,5 m1. Er wordt bosplantsoen gebruikt met een minimale hoogte van 80cm. De 8m1 brede hakhoutsingel bestaat uit vier rijen plantsoen. De 4m1 brede hakhoutsingel bestaat uit twee rijen bosplantsoen. Het plantsoen wordt in een gefreesd bed of in plantgaten geplant. De 8m1 brede hakhoutsingel is tevens geschikt als wadi. Er wordt uitsluitend inheems 1 plantmateriaal gebruikt. Aanleg scheerhaag De scheerhaag bestaat uit meidoorn of beuk. De haag bestaat uit 3 stuks plantsoen/m1 haag. Plantmateriaal minimaal 80cm. Er wordt uitsluitend inheems plantmateriaal gebruikt. 1 Voor meer informatie: Centrum voor de verspreiding van inheems houtige gewassen (zie ook 8

17 Aanleg solitaire essen De solitaire essen hebben een minimale omtrek van 18 cm op 1,5 boven de wortelvoet. Er wordt als laanboom gekweekt plantgoed gebruikt. De bomen worden in een ruim plantgat en met twee boompalen en boomband geplant. Er wordt uitsluitend inheems plantmateriaal gebruikt beheer Beheer hakhout De hakhoutsingel wordt ieder jaar afgezet. Daarbij wordt de beplanting vlak boven het maaiveld afgezaagd, waarna deze weer uitloopt. Enkele overstaanders (els, es) mogen gespaard worden waardoor een structuurrijke hakhoutsingel ontstaat. Beheer scheerhaag Om de hoogte en breedte van de scheerhaag te behouden dient deze 1 à 2 maal per jaar genipt/geschoren te worden. Beheer solitaire bomen De solitaire bomen behoeven eigenlijk geen onderhoud. Indien laag hangende takken het verkeer hindert, dan kan er voor gekozen worden om de bomen incidenteel op te kronen. 9

18 Bijlage(n): Advies: toepassing boompalen. Het goed toepassen van een boompaal is belangrijk voor de hergroei. Functie boompaal: Een pas geplante boom zal in het begin nog vrij los in de grond staan. De wortels zullen eerst moeten gaan groeien. Dit gebeurt pas wanneer de wortels niet steeds op en neer bewegen en de grond in het plantgat zich heeft gezet. Door de boom vast te zetten aan een boompaal, die op de juiste wijze is geplaatst, wordt voorkomen dat hij zal omwaaien of scheefgroeien. Dit is dus alleen nodig zolang het wortelgestel nog onvoldoende is ontwikkeld om zich op een natuurlijke manier te verankeren. Dit zal afhankelijk van verschillende factoren de eerste 2 à 3 groeiseizoenen het geval zijn. Aantal boompalen: Bij een licht formaat boom, onder normale omstandigheden, is één boompaal voldoende. Het gebruik van meerdere boompalen (twee of drie) kan onder bepaalde omstandigheden gewenst zijn. Bijvoorbeeld bij zwaarder plantmateriaal, niet gesnoeide kronen, op plaatsen met veel wind, bij verhoogd risico op beschadiging door vandalisme en bepaalde bodemgesteldheid. Soort boompaal: Ook het gebruik van lange of juist korte palen (kniepalen) is van verschillende factoren afhankelijk. Toepassing van korte palen (60 cm boven maaiveld) geeft de boom een grotere bewegingsvrijheid waardoor de vorming van trekwortels wordt gestimuleerd. De boom zal zich sneller verankeren en wordt minder windgevoelig. Voor zwaardere, lange en niet gesnoeide bomen zijn korte palen niet geschikt i.v.m. een grotere kans op scheefgroeien. De bodemgesteldheid bepaalt echter ook dat kortere palen niet in alle gevallen zijn toe te passen. Gebruik niet verduurzaamde palen en bij voorkeur geschild hout van lariks, douglas of fijnspar. Indien de boompaal later een nieuwe functie krijgt, bijvoorbeeld afgezaagd als anti-maaischadepaal, is het beter palen van robinia of kastanje te nemen. De meest gebruikte boompaal heeft een diameter van 10 cm. Plaatsen boompaal: Het verdient de voorkeur de boompaal vóór het planten in het plantgat te plaatsen. Beschadiging van het wortelgestel door het inslaan van de paal wordt hiermee voorkomen. Wanneer twee of drie boompalen bij de boom worden geplaatst, moet er tenminste één paal eerder dan de boom worden aangebracht. Bij het aanbrengen van de andere paal moet voorzichtig worden gewerkt. De boompaal wordt aan de kant van de meest heersende windrichting geplaatst (meestal zuidwest). Bij twee boompalen per boom moeten de palen aan weerszijde van de boom loodrecht op de windrichting worden geplaatst. Indien drie palen per boom worden gebruikt, moeten deze in driehoeksverband rondom de boom worden gezet. De afstand tussen de boom en boompaal bedraagt na het vastzetten minimaal 15 cm. Bij een boom met draadkluit en bij het gebruik van meerdere palen per boom is deze afstand groter. De paal moet minimaal 30 cm in de vaste bodem onder de plantplaats (onder in het plantgat) worden aangebracht. Plaats de boompalen niet volledig verticaal, maar enigszins schuin naar buiten (van de boom af). Door de boompaal op de juiste manier toe te passen heeft de boom vanaf het eerste moment een grotere standvastigheid. Op deze manier wordt een betere aanslag en een snellere groei gerealiseerd. 10

19 Advies toepassing boomband. Het goed aanbrengen van boomband is belangrijk en nauwkeurig werk. Functie boomband: Door het vastzetten van de boom met boomband wordt de boom in de juiste stand gehouden. Daarom is het belangrijk om de band op de juiste spanning aan te brengen, afhankelijk van een of meerdere palen. Het aanbinden mag niet te los gebeuren, want dan kan de boomband langs de bast gaan schuren en bestaat de kans dat de boom scheef komt te staan. Te strak aanbinden kan (na een langere periode) insnoering tot gevolg hebben. Door de boom vast te zetten met boomband, die op de juiste wijze is geplaatst, wordt voorkomen dat hij zal omwaaien, scheefgroeien of zichzelf beschadigen. Soort boomband: Het is van belang alleen zachte materialen als boomband te gebruiken, dus bijvoorbeeld geen nylonband of canvas zonder rubber. Maak gebruik van speciale manchetten of aanschuifmoffen om de boomband in een 8-vorm aan te kunnen brengen. De meest gebruikte boomband heeft een breedte van 4 cm. Aanbrengen boomband: De boomband niet meer dan 5 cm onder de kop van de paal aanbrengen. Een te laag geplaatste band verhoogt het risico dat de stam tegen de kop van de paal slaat of schuurt bij het gebruik van één boompaal. De verwondingen die hierdoor ontstaan, worden kopschade genoemd. Schade aan de stam kan het beste worden voorkomen door direct contact tussen de paal en stam te vermijden. Om dit te voorkomen wordt de boomband door middel van eerder genoemde manchet of aanschuifmof in een 8-vorm gebracht. De boomband wordt met behulp van boombandnagels aan de paal bevestigd. Controle boomband: Het is van belang regelmatig (minimaal 1x per jaar) de boomband en tevens boompaal te controleren. Wanneer de band niet tijdig wordt versteld kan dit tot beschadiging van de boom leiden. Hetzij dat de band te los zit waardoor schuurschade ontstaat en de boom eventueel scheef gaat hangen, hetzij dat door het groeien van de boom de band gaat knellen waardoor verwondingen en vergroeiingen ontstaan. Na 2 à 3 groeiseizoenen heeft de boompaal inclusief boomband zijn functie vervuld en kan hij worden verwijderd. Door deze op tijd weg te halen, wordt voorkomen dat de boom er afhankelijk van wordt. Er zijn bomen die van nature een minder sterk ontwikkeld wortelgestel hebben waardoor, afhankelijk van de standplaats en de bodemgesteldheid, de boompaal met band wel 4 tot 5 jaar nodig is. Plantinstructie Bomen zonder draadkluit Het op de juiste manier planten van bomen zonder kluit (ook met kale of blote wortel geheten) moet zorgvuldig gebeuren. Zodra de bomen van de vrachtwagen zijn geladen, moeten ze direct met een zeil worden afgedekt om uitdroging van de (haar)wortels te voorkomen. Begin tijdig met kuilen en zorg voor een goede ontwatering op de kuilplaats. Zet ze nooit tijdelijk in het water. Bomen rechtstandig kuilen en gebundelde bomen los maken. Ook tijdens het transport van de kuilhoek naar de plantplaats de wortels beschermen tegen uitdrogen. Neem nooit te veel bomen tegelijk mee, ervaring leert hoeveel bomen een plantploeg per dag kan verwerken. Soms worden bomen geleverd met een phormizak. Deze bomen kunnen enkele dagen boven de grond blijven liggen, mits uit de wind en zon in een 11

20 tocht- en vorstvrije koele ruimte. Wanneer het langer gaat duren, voordat de boom wordt geplant, dan de phormizak alsnog verwijderen en de boom opkuilen. Plant de boom op dezelfde diepte zoals deze op de kwekerij heeft gestaan. De verkleuring van de stam vlak boven de wortels (de wortelhals) geeft dit aan. Het is beter om de boom iets te hoog dan te diep te planten. Uit stek vermeerderde bomen zoals wilgen en populieren mag men dieper planten, omdat dan boven de eerste stekbeworteling nog een nieuwe wortelkrans uit de stam zal ontstaan. Hierdoor kan een nog betere verankering en een snellere groei plaatsvinden. Belangrijke tips voor het planten van een boom zonder draadkluit: Maak een ruim plantgat, de wortels moeten er ruim in passen. Pas zo nodig groeiplaatsverbetering toe. Vervolgens kunnen eventuele boom- of kniepalen worden geplaatst. Eventueel (terug)snoeien van beschadigde en lange wortels en de kroon voor een betere hergroei. Plaats de boom op de juiste diepte in het plantgat. Tijdens het opvullen van het plantgat de boom licht op en neer schudden, zodat de grond voldoende in contact komt met de wortels en de tussenruimten goed worden opgevuld. Gebruik alleen fijne kruimelige grond. Indien nodig de gietdrain vanonder in het plantgat in een dirkel rondom het wortelgestel naar boven aanbrengen. De ingebrachte grond steeds gelijkmatig met de vlakke zool aandrukken om te voorkomen dat de boom later nog zakt en daardoor te diep komt te staan. De boomspiegel komvormig afwerken. Overtollige grond als een dijkje van cm rondom de pas geplante boom aanbrengen, zodat een soort komvormige boomspiegel ontstaat Deze "gietrand" (ofwel komvormige boomspiegel) moet in doorsnee minimaal twee zo groot zijn als het wortelgestel. Binnen 24 uur of uiterlijk één dag na aanplant de bomen ruim aangieten. Wanneer een boom met aandacht voor bovenstaande punten wordt aangeplant, draagt dit in belangrijke mate bij aan het succesvol aanslaan en hergroei. 12

21

22 2. Schetsontwerp

23

24

25

26 3. Akoestisch onderzoek industrielawaai

27

28 Akoestisch onderzoek Industrielawaai Oude Zwolseweg 364 te Apeldoorn Project projectnummer project Oude Zwolseweg te Apeldoorn opdrachtgever De heer Bultman versie definitief datum 15 januari 2013 auteur Lycens Milieu & Ruimte B.V. i.s.m. W. Buijvoets Controle Ing. D.J.O. Lokhorst bestand G:\3.Projecten\2012\0181 Oude Zwolseweg\7.Rapportage Lycens Milieu & Ruimte B.V., Oldenzaal tel Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

29 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Milieuzonering Grenswaarden Waarneemhoogte Verkeersaantrekkende werking 6 2 UITGANGSPUNTEN Bultman Representatieve bedrijfssituatie Bultman Hoveniersbedrijf Zwolseweg METINGEN Apparatuur en meteocondities Meetresultaten 12 4 ANALYSE GELUIDBELASTING Rekenmodel Geluidoverdracht Bronvermogensniveaus Bedrijfstijdcorrecties Geluidbelasting in punten 16 5 CONCLUSIES Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L ar,lt en piekgeluiden L Amax Piekgeluiden L Amax 18 BIJLAGEN Projectnummer Pagina 1 van 42

30 1 INLEIDING In opdracht van Lycens is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding van het autoverhuurbedrijf Bultman aan de Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel, gemeente Apeldoorn. Het betreft een verbeterde terreininrichting, een nieuwe bedrijfshal/showroom en een nieuwe (dubbele) woning. Het tankstation met wasstraat aan de Zwolseweg wordt verpacht aan derden en hoort niet bij de inrichting. De uitbreiding is geprojecteerd op grond met de bestemming Landelijk Gebied Overgangzone. Om het bouwplan mogelijk te maken zal het bestemmingsplan herzien moeten worden. Om na te gaan of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is voor het aspect industrielawaai een akoestisch onderzoek ingesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens : ontwerptekeningen met de showroom en woning Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 voorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit). Een situatie is opgenomen in de geplotte figuur in bijlage I. 1.1 Milieuzonering Algemeen Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. De toelaatbare afstand tussen inrichtingen en milieugevoelige functies, in dit geval woningen, is daarbij afhankelijk van de hindercategorie waarbinnen deze inrichtingen vallen Gevoelige bestemmingen, gebiedstypen en richtafstanden Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van een bedrijf op milieuhygiënische aspecten wordt het instrument milieuzonering gehanteerd. Milieuzonering is in dit geval bedoeld om de geplande woningen te toetsen op de bestaande bedrijven en de nieuwe bedrijvigheid op de omgeving. De zogenaamde hindercategorie loopt uiteen van 1 t/m 6 en is direct afgeleid van de grootste afstand oplopend van 0 tot 1500 m. Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschriften wordt de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd. De basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering, VNG, 2009) relateert milieuhindersoorten aan een minimale afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen. De afstanden genoemd in de tabel voor de verschillende bedrijven is niet bindend maar zijn richtafstanden. Dit zijn de afstanden bepaald op basis van een expert judgement waarbij rekening is gehouden met : - de 'stand der techniek' gebruikelijk in de bedrijfsbranche, - gemiddeld nieuw bedrijf, Projectnummer Pagina 1 van 42

31 In het paarse boekje is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden langs hoofdinfrastructuur behoren eveneens tot gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. In relatie tot de gebiedstypen "rustige woonwijk" en "gemengd gebied" zijn richtafstanden opgenomen in het Paarse Boekje zoals opgenomen in de volgende tabel. Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Op basis van argumenten kan afgeweken worden van de richtafstand, bijvoorbeeld omdat sprake is van een ander referentiekader. Uiteraard kan op basis van onderzoek aangetoond worden dat een bedrijf kan functioneren binnen kleinere afstanden, bijvoorbeeld door het treffen van emissiebeperkende maatregelen of indeling van het inrichtingsterrein. In principe kunnen twee soorten zoneringen worden toegepast, uitwaartse en inwaartse zonering : Projectnummer Pagina 2 van 42

32 Uitwaartse zonering De eerste is de zogenaamde uitwaartse zonering, waarbij het bedrijf als uitgangspunt wordt genomen (zie figuur). Binnen de zonering worden geen gevoelige functies toegestaan. Uitwaartse zonering heeft tot doel milieugevoelige activiteiten uit de directe omgeving te weren dan wel inzicht te krijgen in de milieugevoelige activiteiten die zich binnen de invloedssfeer van bijvoorbeeld bedrijven bevinden. Inwaartse zonering De tweede benaderingswijze is de inwaartse zonering, waarbij uit wordt gegaan van de gevoelige functies als basis (onderstaande figuur). De afstand tot deze functies bepaalt de toelaatbaarheid van bedrijven. Inwaartse zonering gaat uit van de noodzaak milieugevoelige activiteiten te ontzien, waarbij ter bescherming van de gevoelige functies een buffer wordt gecreëerd. Naarmate de milieucategorie van een bedrijf hoger is is de vereiste afstand tot aan gevoelige functies groter. Projectnummer Pagina 3 van 42

33 1.1.3 Zonering In de onderhavige situatie is milieuzonering van belang voor de bestaande inrichtingen m.b.t de geplande woningen en voor de uitbreiding met de showroom naar de omgeving. Langs de Zwolsestraat is sprake van een gemengd gebied waarvoor de richtafstanden één stap kunnen worden verlaagd. De woningen zijn namelijk vooral bij de bedrijvigheid gelegen en er is geen sprake van een echte vermenging (gebieden met sterke functievermenging). Gezien de hoeveelheid bedrijvigheid in de omgeving en de drukke wegen is het acceptabel geluidniveaus ter plaatse van de woningen toe te laten van 50 dba etmaalwaarde, dit komt overeen met de normering van het Activiteitenbesluit. De woningen aan de Oude Zwolseweg liggen in een rustige woonwijk, ook de nieuw te bouwen woning(en). De richtwaarde voor het langetijd beoordelingsniveau LArLT in een rustige woonwijk bedraagt 45 dba. De bebouwing langs de Oude Zwolseweg en in het plangebied is aan te merken als rustige woonwijk. In tabel I staan relevante inrichtingen met de geluidszones opgenomen. Tabel I : bedrijven met omschrijving en de grootste afstand voor hinder naam SBI Verg. afstand rust. afstand categorie code woonwijk gemengd gebied verhuur transportmiddelen (excl personenauto s) 7739 AMvB 50 m 30 m 3.1 hoveniersbedrijf 016 AMvB 30 m nvt 2 Projectnummer Pagina 4 van 42

34 De bedrijvenlijst geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Op een grotere afstand worden milieugevoelige bestemmingen aanvaardbaar geacht. Op een kleinere afstand kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. In het onderzoek moeten twee zaken worden onderscheiden : - het feitelijk gebruik - de planologische mogelijkheden Feitelijk gebruik Voor het feitelijk gebruik kan mogelijk met een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat hier geen sprake is van een onaanvaardbare situatie. Als uit het onderzoek blijkt dat de normen, die in het kader van de milieuregelgeving worden gehanteerd (i.c. 50 db(a) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70/65/60 voor de maximale geluidniveaus, komt overeen met normen voor gemengd gebied), is er volgens vaste jurisprudentie geen sprake van onaanvaardbare effecten ondanks het feit dat niet is voldaan aan de richtafstanden van de VNG-brochure. (Zie Rb Groningen , LJN: BN2874;ABRvS 5 juli 2006, /1; ABRvS , /1). Planologische mogelijkheden De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het uitgangspunt in eerder genoemde onderzoek juist de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn (o.a. ABRvS , /1). In dit onderzoek wordt zowel het feitelijk gebruik als de planologische ruimte beoordeeld. 1.2 Grenswaarden De geluidbelasting t.g.v. bedrijven wordt afzonderlijk in de dag-, avond en nachtperiode aan 2 maten getoetst waarbij de normen s nachts uiteraard lager liggen dan overdag : - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT; dit niveau is de gemiddelde geluidbelasting (des te langer luidruchtige activiteiten duren des te hoger de geluidbelasting LAr,LT in een periode), - de maximale geluidniveaus, LAmax, dit zijn de hoogst gemeten of berekende geluidniveaus in de meterstand Fast (bijv. door het remmen/optrekken van een voertuig, laden/lossen, sluiten portier, open deur, enz). Bedrijven zijn in bezit van een Wet Milieubeheervergunning of vallen onder een 8.40 Besluit. Bultman en het hoveniersbedrijf vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De standaard grenswaarden van het Activiteitenbesluit, zoals in tabel II opgenomen, komen overeen met de richtwaarde van 50 dba voor een gemengd gebied. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt voor een rustige woonwijk uitgegaan van 5 dba lagere grenswaarden. In principe bestaat de mogelijkheid de lagere norm als maatwerkvoorschrift op te nemen. De gestelde normen gelden voor de gehele inrichting, dus bestaand incl. uitbreiding. In tabel II staan de grenswaarden opgenomen. Projectnummer Pagina 5 van 42

35 TABEL II : norm voor de gevels van woningen gemend gebied/activiteiten Besluit rustige woonwijk periode LAr;LT LAmax LAr;LT LAmax uur uur uur etmaal Conform art 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven piekgeluiden t.g.v. laad/losactiviteiten tussen 07/19 uur buiten beschouwing. In het kader van toetsing aan een goede ruimtelijke ordening kan dit worden meegewogen. De gestelde normen gelden voor de gehele inrichting, dus bestaand incl. uitbreiding. 1.3 Waarneemhoogte De invallende geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte waar de geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om bij grondgebonden woningen overdag de geluidbelasting op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op verdiepingshoogte (5 m of hoger) te beoordelen. 1.4 Verkeersaantrekkende werking De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dba voorkeursgrenswaarde). Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch herkenbaar is t.o.v. het overige verkeer. In dit geval komt het indirecte verkeer direct van en naar het bedrijf direct op de drukke Zwolseweg en wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Indirect lawaai is buiten beschouwing gebleven. Projectnummer Pagina 6 van 42

36 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 Bultman Feitelijke situatie Bultman verhuurt diverse transportmiddelen van personenwagens tot vrachtwagens waaronder ook koelwagens, verricht onderhoud en beschikt over een wasstraat. De koelwagens worden verhuurt en de transportkoeling draait niet binnen de inrichting. Voor onderhoud/reparatie aan de transportkoeling is het bedrijf niet gecertificeerd, dat gebeurt bij derden. De feitelijke bedrijvigheid komt het beste overeen met verhuur transportmiddelen (excl. personenauto s overeenkomstig SBI-code 7739 van de VNG lijst met een milieucategorie 3.1. De gemeente Apeldoorn heeft in eerste aangegeven dat moet worden uitgegaan van de milieucategorie 3.2. i.v.m. de koelwagens. Bij milieucategorie 3.2 hoort een indicatief bronvermogensniveau van 97.4 dba (bron DGMR) overeenkomend met een dieseltransportkoeling. Autoverhuur Bultman bv heeft aangegeven dat alleen wordt verhuurd en al jaren geen transportkoeling binnen de inrichting draait. Dit is gezien de korte afstanden tot aan woningen van derden in de bestaande situatie binnen de geluidvoorschriften van de milieu (omgevings)vergunning ook niet mogelijk. Kijkend naar de feitelijke en vergunde bedrijfsvoering van Autoverhuur Bultman BV kan worden geconstateerd dat het bedrijf het best is te classificeren als een bedrijf voor de verhuur van transportmiddelen, SBI code 7739 een categorie 3.1 inrichting. De bedrijfsactiviteit bestaat immers uit het verhuren van voertuigen en niet uit industrieel koelwagen vervoer. De uitbreiding betreft : a. een parkeerterrein en herindeling voor voertuigen b. een showroom/garage voor old-timers ten oosten van het parkeerterrein. Met de uitbreiding wordt het buitenterrein voor de stalling van voertuigen groter, de minimale afstand tot aan woningen waar nog vrachtwagens worden gestald is 85 m. De showroom wordt gebruikt voor de verhuur van old timers. De verhuur van de old timers betreft een nevenactiviteit van het bedrijf. Bij de showroom komt ook een werkplaats voor onderhoud. De afstand van het terrein met showroom tot aan de bestaande woning en 2 geplande woningen bedraagt ca 37 m, binnen de hindercirkel van een categorie 3.1. bedrijf. De showroom met werkplaats kan als een garagebedrijf worden beschouwd met milieucategorie 2 en een zone van 30 m. Op het terrein rondom de showroom, uitgezonderd het westen, komen alleen lichte voertuigen. Het terrein ten westen van de showroom grenst aan het bestaande terrein en wordt ook gebruikt voor het stallen van voertuigen voor de verhuur. Voor een juist beeld van de geluidemissie is een inventarisatie gemaakt van de akoestisch relevante geluidbronnen met een inschatting van de bedrijfstijden zoals door het bedrijf aangegeven. Projectnummer Pagina 7 van 42

37 De showroom met werkplaats is voor stalling, onderhoud en herstel van personenwagens. Hiertoe vinden de gehele dag in de werkplaats en op het terrein activiteiten plaats. De akoestisch relevante geluidbronnen zijn : - het rijden en parkeren van voertuigen - het sluiten van portieren - laden/lossen van goederen t.b.v. het bedrijf (handmatig niet relevant) - werkzaamheden in het gebouw - afzuiging uitlaatgassen t.bv. roettesten. Wanneer voor de uitbreiding wordt uitgegaan van de planologische mogelijkheid van een categorie 3.1 inrichting moet rekening worden gehouden met het stallen van vrachtwagens op de uitbreiding. Planologische ruimte De richtafstanden voor de verschillende milieucategorieën gaan uit van een rustige woonwijk met een grenswaarde van 45 dba (etmaalwaarde). De afstanden gelden vanaf de grens van de inrichting. In een worst case situatie bevind een maatgevende geluidbron zich aan de rand van een terrein. Het toelaatbare bronvermogensniveau is gebaseerd op de overdrachtsverzwakking vermeerderd met de grenswaarde. Het toelaatbare bronvermogensniveau aan de terreingrens, bij bron- en waarneemhoogte van 1.5 m respectievelijk 5 en een bodemfactor van 50%, is dan : - cat 2 : richtafstand 30 m : ( ) = 84 dba - catg 3.1 richtafstand 50 m : ( ) = 89 dba - cat 3.2 richtafstand 100 m : ( ) = 95 dba Wanneer wordt uitgegaan van meerdere gelijkwaardige bronnen verdeeld over een terrein ligt het toelaatbare bronvermogensniveau ca 3 dba hoger. Zoals bij de feitelijke situatie is omschreven kan het bedrijf worden ingedeeld als een categorie 3.1 bedrijf met een richtafstand van 30 of 50 m voor een gemengd gebied respectievelijk rustige woonwijk. In het gemengde gebied langs de Zwolseweg liggen woningen binnen de zoneafstand van 30 m en in het gebied rustige woonwijk ligt de uitbreiding met de showroom/werkplaats voor old-timers eveneens binnen de zoneafstand van 50 m. Wanneer voor beide gebieden wordt uitgegaan van de planologische ruimte van de categorie 3.1 volgen normoverschrijdingen. Omdat de planologische ruimte voor de milieucategorie 3.1 voor het terrein niet beschikbaar en het deels bestaande en vergunde activiteiten betreft wordt voorgesteld uit gaan van een specifieke bedrijfsbestemming van het terrein : a) de bestaande garage/wasplaats met buitenterrein voor het stallen van voertuigen waaronder vrachtwagens als verhuurbedrijven voor transportmiddelen b) het nieuwe deel met de showroom/werkplaats voor old-timers als personenautoverhuur met een milieucategorie 2. De gebieden a en b zijn in de situatietekening in bijlage I aangegeven. Door de specifieke bedrijfsbestemming van Bultman ontstaat/blijft voor de omgeving sprake van een goed woon- en leefklimaat. Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschriften wordt de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd in de feitelijke situatie. Projectnummer Pagina 8 van 42

38 2.2 Representatieve bedrijfssituatie Bultman Bestaande activiteiten Geluidvoorschriften dienen (mede) te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt, veelal aangeduid als de "representatieve bedrijfssituatie (RBS)". Het gaat hier om de beoordelingsgrootheden die representatief zijn voor de geluidemissie. Voor Bultman wordt uitgegaan van een drukke dag met de maximaal te verwachten akoestisch relevante activiteiten ( worst case ). Bultman verhuurt diverse transportmiddelen van personenwagens tot vrachtwagens waaronder ook koelwagens, verricht onderhoud en beschikt over een wasstraat. De koelwagens worden verhuurt en de transportkoeling draait niet binnen de inrichting. Het bedrijf verhuurt ook diverse verhuisaccessoires, grotere opslagboxen, mobile podia t.b.v. festivals. Deze worden in de opslaghal of op het terrein opgeslagen. Het laden/lossen gebeurt meest handmatig en is akoestisch niet relevant. Het bedrijf beschikt over een heftruck (diesel) welke incidenteel binnen en buiten wordt gebruikt voor laad/loswerk, maximaal 15 minuten op het terrein in het deel tussen de garage en de opslaghal. De bestaande akoestisch relevante activiteiten bestaan uit het rijden/manoeuvreren van de voertuigen op het terrein, geluid vanuit de wasstraten en werkplaats. Het aantal bewegingen van verhuurde voertuigen bedraagt volgens Bultman 25 in en 25 uit waarvan 25% vrachtwagens. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk overdag plaats. De vrachtwagens worden door eigen personeel naar klanten gebracht en van klanten opgehaald. Er wordt ook rekening gehouden met vetrekkende of terugkerende voertuigen in de nacht, dat zijn bestaande activiteiten. Dagelijks komen maximaal 30 voertuigen in de wasstraat waarvan hooguit 5 vrachtwagens en de rest lichte voertuigen, de route loopt door de wasstraat en de voertuigen kunnen deze via de oostgevel verlaten. Dagelijks komen ook maximaal 10 voertuigen in de bestaande werkplaats waarvan 2 middelzware vrachtwagens, ook deze kunnen door het gebouw rijden. Het aantal verhuurde voertuigen neemt niet toe. Alleen worden bestelauto s gestald op een deel van het terrein dat wordt gedoogd en waar een bedrijfsbestemming op moet komen. Uitbreiding Met de uitbreiding wordt het buitenterrein voor de stalling van voertuigen groter. De showroom wordt gebruikt voor de verhuur van old timers. De verhuur van de old timers betreft een nevenactiviteit van het bedrijf. Bij de showroom komt ook een werkplaats voor onderhoud. Op het terrein rondom de showroom, uitgezonderd het westen, komen alleen lichte voertuigen. Het terrein ten westen van de showroom grenst aan het bestaande terrein en wordt ook gebruikt voor het stallen van voertuigen voor de verhuur. Dagelijks komen maximaal 10 lichte voertuigen bij de nieuwe werkplaats. Projectnummer Pagina 9 van 42

39 De showroom met werkplaats is voor stalling, onderhoud en herstel van personenwagens. Hiertoe vinden de gehele dag in de werkplaats en op het terrein activiteiten plaats. De akoestisch relevante geluidbronnen zijn : - het rijden en parkeren van voertuigen - het sluiten van portieren - laden/lossen van goederen t.b.v. het bedrijf (handmatig niet relevant) - werkzaamheden in het gebouw - afzuiging uitlaatgassen t.bv. roettesten. In tabel III staan de maximale activiteiten en transportbewegingen voor de drukke werkdagen ( worst case situatie) bij Bultman Autoverhuur bv. Tabel III : aantallen (bewegingen) of tijd Bedrijfsactiviteiten per dag Dag Avond 1 Nacht 7-19 uur uur uur rijden lichte voertuigen naar en van de showroom/werkplaats 2 10 x 1 x 1 1 x 1 uitstraling gevels/dak werkplaats + installaties werkplaats/showroom 10 uur - - open deur werkplaatsen 1 uur - - evt roetafzuiging werkplaatsen 30 minuten - - bewegingen vrachtwagens verhuur 2 6 x 1 x 1 1 x 1 bewegingen bestelbussen/personenwagens verhuur 2 19 x 1 x 1 1 x 1 bewegingen ZV + LV in wasstraat x - - bewegingen LV in nieuwe showroom/werkplaats 2 10 x - - bewegingen ZV + LV in bestaande werkplaats x - - laden/lossen heftruck op het terrein 15 minuten incidenteel kan een voertuig in de avond na uur terug komen of in de ochtend voor uur vertrekken 2 de bewegingen in/uit is als één route gemodelleerd In de showroom vinden geen akoestisch relevante activiteiten/werkzaamheden plaats. Werkzaamheden in werkplaatsen In de werkplaats staan bruggen en diverse machines voor de reparatie en onderhoud van auto s. Het geluid in de werkplaats wordt bepaald door : 1. pneumatisch gereedschap (o.a. slagmoersleutel), 2. testen van de motor tijdens een roetmeting, 3. het op en neer gaan van een hefbrug (het omlaag gaan is niet relevant), 4. aanslaan schroefcompressor. Projectnummer Pagina 10 van 42

40 Over het algemeen worden in een garagebedrijf slechts incidenteel hoge geluidniveaus veroorzaakt (bijv CO 2 test, roetmeting, moersleutel). Buiten deze incidenteel voorkomende werkzaamheden is het rustig (geluidniveaus in werkplaats <=70 dba). Door de beperkte bedrijfsduur van de luidruchtige activiteiten is de equivalente geluidbelasting gedurende een werkdag aan de binnenzijde langs de gevels niet hoger dan 75 dba (ervaringscijfers). De compressoren staan in afgesloten ruimten in de werkplaats en zijn buiten de inrichting niet relevant. Uitgangspunt is dat de overheaddeuren zijn gesloten, uitgezonderd voor het doorlaten van personen, goederen of voertuigen dagelijks hooguit 1 uur zijn geopend. Gebouwen De gevels van de bestaande wasstraat en werkplaats zijn geïsoleerd. Bij de relatief lage binnenniveaus van gemiddeld 75 is uitstraling via gevels/dak niet relevant. Open deuren zijn wel in rekening gebracht. Er is nog geen ontwerp voor de showroom/werkplaats. De geluidisolatie van de uitwendige scheidingsconstructie (gevels/daken) varieert van minimaal 25 dba voor lichte sandwichconstructies tot ±50 dba voor massieve constructies. Sandwich gevel- en dakelementen hebben een hoge thermische isolatie en worden vaak toegepast. Voor de geluiduitstraling kan Sandwich kan als een worst case worden beschouwd. De werkplaats is als worst case aan de oostzijde en de open deur, voor het doorlaten van auto s, aan de oostzuidzijde aangehouden. 2.3 Hoveniersbedrijf Zwolseweg 76 Het bedrijf Oude Zwolseweg 76 heeft volgens het vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming. Dit is in het voorontwerp bestemmingsplan aangepast in categorie 2 hoveniersbedrijf met een richtafstand van 30 m tot aan woningen van derden uitgaande van rustige woonwijk. De geplande dubbele woning aan de Zwolseweg ligt op ca 15 m uit de grens van deze inrichting binnen de hindercirkel van 30 m. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het rijden van voertuigen over de inrit en laden/lossen ten oosten van het perceel op minimaal 40 m uit de Zwolseweg. De grond naast de inrit is feitelijk in gebruik als tuin. De eigenaar van Zwolseweg 76, dhr Kronmuller heeft middels een brief d.d. 27 november 2012 aangegeven dat de 1 e 15 m van het perceel, grenzend aan de Zwolseweg, mag worden bestemd als tuin. Tevens heeft hij aangegeven dat in de avond- en nachtperiode tussen 19 en 07 uur geen vrachtwagens bij het bedrijf komen. Bij milieucategorie 2 hoort een indicatief bronvermogensniveau van ca 87 dba uitgaande van meerdere gelijkwaardige bronnen verdeeld over een terrein. De geluidbelasting van het hoveniersbedrijf bij de geplande woning zal worden berekend met de fictieve bron van 87 dba t.h.v. de schuren, 2 vrachtwagenbewegingen over de inrit en 10 bewegingen van lichte voertuigen over de inrit. Projectnummer Pagina 11 van 42

41 3 METINGEN De bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen kunnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen, ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron). Aan een aantal bronnen zijn afzonderlijk bronsterktemetingen verricht volgens de geconcentreerde bronmethode van de Handleiding Industrielawaai ter bepaling van de immissierelevante bronsterkte LWr. 3.1 Apparatuur en meteocondities De geluidmetingen zijn uitgevoerd op 10 december 2012 waarbij gebruik is gemaakt van de volgende apparatuur : de precisie-geluidniveaumeter, type NA-28 van het fabrikaat Rion, de calibrator, type NC-74 van het fabrikaat Rion. 3.2 Meetresultaten Alleen de meetwaarden ruim boven het achtergrondgeluidniveau zijn opgenomen. Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LAeq en piekgeluiden LAmax buiten op het terrein en in de werkplaats. De tabel IV geeft een overzicht van de meetresultaten in dba. Bovendien zijn daarin waar van toepassing de berekende bronvermogensniveaus LwR opgenomen volgens de formule : LWr = LAeq,T + 10log R + 9 (halve bol). TABEL IV : overzicht meetresultaten LAieq LWr LWmax heftruck op 8 m afspuiten vrachtwagen met spuit in wasstraat gemeten in de deuropening voorzijde borstelmachine in wasstraat op 20 m afspuiten voertuig in wasstraat op 5 tot 10 m voor gesloten deur De meetresultaten zijn opgenomen in het meet- en rekenblad 1 in bijlage I. De compressor bevindt zich in een aparte afgesloten ruimte en is buiten niet herkenbaar boven het afspuiten. De borstelmachine is buiten niet relevant/herkenbar ook niet met geopende deuren. De wasstraat heeft geen blower, normaal de dominante geluidbron van wasstraten. Omdat het afspuiten maximaal 2 uur per dag gebeurd en de overige geluiden laag zijn ligt het gemiddelde niveau in de hal op 75 dba of lager. In de werkplaats vonden tijdens de inventarisatie/metingen alleen onderhoudswerkzaamheden plaats. Projectnummer Pagina 12 van 42

42 4 ANALYSE GELUIDBELASTING De geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen, installaties en gevel/dakuitstraling is bepaald met een rekenmodel volgens HMRI 99, rekening houdend met de geografische gegevens en de representatieve bedrijfssituatie. Het model is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige methode om met een broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de geluidimmissie in de omgeving. 4.1 Rekenmodel De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel (software DGMR Geomilieue versie V2.13), waarin zijn opgenomen : - de gebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken - de geluidbronnen te weten stemmen met hun bronposities en mobile bronnen (voertuigen) met hun bronvermogensniveaus LW - immissiepunten voor de gevel van de woning op 1.5 en 5 m boven het maaiveld Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel. 4.2 Geluidoverdracht Het gestandaardiseerd immissieniveau Li volgens de methode II.8 per bron kan worden berekend volgens : Li = LWR ΣD [dba] waarin LWR ΣD = het totale bronvermogensniveau in dba = verzamelterm van alle verzwakkingen Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens : LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg [dba] waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities Cm = meteocorrectie (0 tot 5 db) afhankelijk van hoogtes en ri Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of nacht, voor tijden zie normstelling rapport) Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode Cg = 3 db gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) Projectnummer Pagina 13 van 42

43 Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : - tonaal of impulsgeluid K = 5 db of - muziekgeluid K = 10 db Buiten de inrichting is geen geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter waarneembaar. Uitgangspunt is dat herkenbaar radiogeluid op de erfscheiding niet is toegestaan. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald : LAri,LT = LAeqi,LT + K [dba] Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of nachtperiode. De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoor-delingsniveau LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden : - Ldag - Lavond + 5 dba, - Lnacht + 10 dba. Modellering en betrouwbaarheid Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de modelleringsrichtlijnen uit de HMRI 99 en de handleiding van het software pakket (DGMR). Mobiele bronnen hebben vaak geen vaste route en rijden willekeurig over het terrein. De rijroutes van de voertuigen en werkgebieden van machines zijn in het rekenmodel verdeeld in trajecten/gebieden, elk met een bronpunt in het midden daarvan, zodanig dat een betrouwbare geluidbijdrage wordt verkregen (zie ook kop bedrijfsduurcorrectie ). Projectnummer Pagina 14 van 42

44 4.3 Bronvermogensniveaus De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen (transport, gevels, installaties e.d) onder representatieve bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen, ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron). Gevels bestaande en nieuwe werkplaats De geluidvermogensniveaus LW van de afstralende gevel- en dakvlakken van de nieuwe werkplaats zijn berekend als gegeven in bijlage I, rekening houdend met het geluidniveau van 75 dba aan de binnenzijde van de gevels. Gebruik is gemaakt van luchtgeluidisolatiewaarden R herleid uit laboratorium- en/of praktijkmeetgegevens of uit de vakliteratuur. De bijbehorende luchtgeluidisolatiewaarden RA, voor het gehanteerde geluidspectrum, staan eveneens in bijlage I vermeld. De bestaande werkplaats ligt inpandig tussen het kantoor en de wasstraat. Alleen geluid via de geopende deuren in de westgevel is relevant en in rekening gebracht (LWr = 87 dba). Gevels wasplaats De wasplaatsen bestaan uit zware gevels van metselwerk (1 e 3 m) en een geïsoleerde dubbele gevel met een hoge geluidisolatie. Het enige relevante geluid bij woningen van derden komt via de open deuren met een gemeten bronsterkte LWr = 86 dba. Voertuigen Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig, snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Voor berekeningen van wegverkeerslawaai (volgens RMG 2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur uitgegaan van een bronvermogensniveau van 93.6 en 101 voor lichte voertuigen respectievelijk middelzware vrachtwagens van het gemiddeld Nederlands wagenpark. Bij Bultman betreft het voornamelijk middelzware vrachtwagens en bestelbussen (diesel). Het bronvermogensniveau LWA van langzaam rijdende/manoeuvrerende voertuigen op een parkeerterrein met een vlakke bestrating bedraagt volgens eigen metingen gemiddeld niet meer dan 90 en 102 dba voor lichte voertuigen (personenwagen en bestelbus) respectievelijk vrachtwagens. De piekgeluiden tijdens het optrekken van een auto en sluiten van een portier bedragen maximaal 99 dba. De piekgeluiden tijdens het optrekken van een vrachtwagen bedragen maximaal 110 dba. Afzuiging en klimaatinstallatie nieuwe werkplaats De ventilator van de uitlaatgassen komt t.h.v. de achtergevel met een doorvoer hoog in de gevel. Voor het bronvermogen wordt een kengetal (meting in 2006) aangehouden van 80 dba. Dit is een normaal bronvermogensniveau voor een afzuiging. Voor evt klimaatinstallaties is rekening gehouden met een moderne geluidarme installatie (conform BBT = best beschikbare techniek) en een bronvermogensniveau van 75 dba. Projectnummer Pagina 15 van 42

45 4.4 Bedrijfstijdcorrecties Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een bedrijfstijdcorrectie Cb in rekening worden gebracht. De bedrijfstijdcorrecties zijn afgeleid uit de informatie zoals beschreven onder bedrijfscondities in hoofdstuk 2. De relevante voertuigbewegingen worden verzorgd via routes (zie plot van het rekenmodel in bijlage I). De rijroute van voertuigen is verdeeld in deeltrajecten met een bronpositie in het midden daarvan. Er is gerekend met een lage gemiddelde snelheid van gemiddeld 7 en 10 km/uur voor het langzaam rijden/manoeuvreren van vrachtwagens respectievelijk lichte voertuigen. De bedrijfsduurcorrectie is berekend in het model op basis van de routelengte, de snelheid, het aantal bewegingen en het aantal bronpunten. Het werkgebied van de heftruck is gemodelleerd in 3 bronnen met ieder een bedrijfsduur van 5 minuten. 4.5 Geluidbelasting in punten Tabel V en VI geeft een overzicht van het invallende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Lar,LT en de maximale geluidniveaus LAmax in de maatgevende beoordelingspunten. Bijlage I geeft een overzicht van de in het rekenmodel opgenomen informatie en rekenresultaten. Het gestandaardiseerde immissieniveau is gebaseerd op de in de berekening gehanteerde gemiddelde bronvermogensniveaus. De maximale bronvermogens-niveaus tijdens het rijden van voertuigen en schreeuwen/stem verheffen zijn hoger dan de gemiddelde bronvermogensniveaus. Hiermee rekening houdend kunnen de in tabel II weergegeven piekgeluiden LAmax worden verwacht. De waarden voor het maximale geluidniveau LAmax worden bepaald door een apart model met een toeslag (negatieve reductie op bronvermogen = toeslag) : t.g.v. lichte voertuigen op het terrein verhoogd met 9 dba t.g.v. het remmen cq optrekken van voertuigen (LWmax = 99 dba) t.g.v. vrachtwagen op het terrein verhoogd met 8 dba t.g.v. het remmen cq optrekken van voertuigen (LWmax = 110 dba). Tabel V : geluidbelasting bij gevel woning in rustige woonwijk dagperiode HW=1.5, avond/nacht HW =5 m punt LAr,LT LAmax Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 1 gepland bestaand bestaand gepland streefwaarde Projectnummer Pagina 16 van 42

46 Tabel VI : geluidbelasting bij gevel woning in gemengd gebied dagperiode HW=1.5, avond/nacht HW =5 m punt LAr,LT LAmax Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 5 bestaand bestaand bestaand bestaand streefwaarde De geluidbelasting in punt 4 wordt geheel bepaald door het hoveniersbedrijf, in de andere punten door Bultman. Projectnummer Pagina 17 van 42

47 5 CONCLUSIES 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L ar,lt en piekgeluiden L Amax De berekende geluidbelasting LAr,LT ligt in alle punten ruimschoots onder de streefwaarde van 45 of 50 dba etmaalwaarde. Door de situering van de showroom/werkplaats aan de oostzijde van de uitbreiding met een relatief lage geluidemissie ontstaat een grote afstand voor het rijden van vrachtwagens op het parkeerterrein waardoor de geluidimmissie bij de bestaande en geplande woningen verwaarloosbaar laag is. 5.2 Piekgeluiden L Amax De piekgeluiden t.g.v. het rijden van voertuigen t.b.v. het hoveniersbedrijf in het maatgevende punt 4 op de geplande woningen blijven onder de gestelde grenswaarden. De grenswaarden voor piekgeluiden t.g.v. het rijden van voertuigen op het terrein van Bultman worden in alle perioden overschreden als gevolg van het rijen van vrachtwagens, dit is een bestaande activiteit. Conform art 2.17 van het Activiteitenbesluit blijven piekgeluiden t.g.v. laad/losactiviteiten en rijden van voertuigen tussen uur buiten beschouwing. Omdat het een bestaande activiteit betreft kan ook niet worden gesproken van een verslechtering van het woon- en leefklimaat. De piekgeluiden t.g.v. de uitbreiding blijven wel ruimschoots binnen de grenswaarden. Wanneer in de avond/nacht incidenteel een vrachtwagen op het terrein rijdt bestaat een kans op een normoverschrijding. De overschrijding ontstaat op de route aansluitend op de Zwolseweg waar de afstand vrachtwagen-woningen het kleinste is. Een andere route is niet mogelijk evenmin als afscherming. De grenswaarden voor LAmax zijn tussen uur niet van toepassing wanneer het aandrijfgeluid van de vrachtwagens op 7.5 m afstand niet hoger is dan 65 dba, dit komt overeen met een bronvermogensniveau van ca 92 dba. Bultman beschikt over nieuwe relatief geluidarme middelzware vrachtwagens. De piekgeluiden op het terrein worden hoofdzakelijk bepaald door het ontsnappen van remlucht en het optrekken/gasgeven. Het evt ontsnappen van remlucht gebeurd op het grote terrein waar de vrachtwagens worden geparkeerd op grote afstand van woningen en blijft, ook s nachts, binnen de norm. De piekgeluiden op de route aansluitend op de Zwolseweg kunnen sterk worden beperkt door gedragsregels : in avond/nacht rustig aankomen of wegrijden. Om in de avond- en nachtperiode een overschrijding te voorkomen mag het bronvermogensniveau op de route tussen de bestaande werkplaats en de Zwolseweg niet hoger zijn dan 107 respectievelijk 102 dba. Door aangepast rijgedrag is dit in principe haalbaar. Incidenteel rijden van vrachtwagens binnen de voorschriften is dus mogelijk met aangepast rijgedrag. Het betreft bestaande activiteiten welke incidenteel kunnen voorkomen. De piekgeluiden veroorzaakt op de uitbreiding, waarvoor het bestemmingsplan moet worden herzien, liggen ruimschots onder de grenswaarden. Voor de uitbreiding van Bultman en de geplande woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat. Projectnummer Pagina 18 van 42

48 Bijlage 1 Gegevens rekenmodel

49

50 Bronsterkteberekening conform HMRI '99 Meth. II.7 Projekt : werkplaats Bultman Projektnr: datum wb blad 1 Omschr. gevelvlak noord en zuidgevel sandwich Kierfact. gevel [db] 35 dubbele dichting Isolatie gevel R a [dba] 24,7 Oppervl. S [m2] 75,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 10 vlgs meting Geluidnivo L p [dba] 75 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 38,0 44,0 52,0 62,0 67,0 71,0 70,0 65,0 75,1 10*log S 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 Geluidisolatie -R 12,0 17,0 21,0 24,0 18,0 30,0 51,0 49,0 Geluidisol.incl. kieren 12,0 16,9 20,8 23,7 17,9 28,8 34,9 34,8 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 44,8 45,8 49,9 57,1 67,8 60,9 53,9 48,9 69,2 Omschr. Gevelvlak 2 x oostgevel sandwich Kierfact. gevel [db] 35 dubbele dichting Isolatie gevel R a [dba] 24,7 Oppervl. S [m2] 50,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 10 vlgs meting Geluidnivo L p [dba] 75 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 38,0 44,0 52,0 62,0 67,0 71,0 70,0 65,0 75,1 10*log S 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 Geluidisolatie -R 12,0 17,0 21,0 24,0 18,0 30,0 51,0 49,0 Geluidisol.incl. kieren 12,0 16,9 20,8 23,7 17,9 28,8 34,9 34,8 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 43,0 44,1 48,2 55,3 66,1 59,2 52,1 47,2 67,4 Omschr. Gevelvlak 4 x plat dak sandwich Kierfact. gevel [db] 50 geen kieren Isolatie gevel R a [dba] 25,1 Oppervl. S [m2] 175,0 Richt.index DI : 2 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 10 vlgs meting Geluidnivo L p [dba] 75 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 38,0 44,0 52,0 62,0 67,0 71,0 70,0 65,0 75,1 10*log S 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 Geluidisolatie -R 12,0 17,0 21,0 24,0 18,0 30,0 51,0 49,0 Geluidisol.incl. kieren 12,0 17,0 21,0 24,0 18,0 30,0 47,5 46,5 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lw [dba] 47,4 48,4 52,4 59,4 70,4 62,5 44,0 40,0 71,5 Omschr. Gevelvlak open deur Kierfact. gevel [db] 50 geen kieren Isolatie gevel R a [dba] 0,0- Oppervl. S [m2] 16,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 10 vlgs meting Geluidnivo L p [dba] 75 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 38,0 44,0 52,0 62,0 67,0 71,0 70,0 65,0 75,1 10*log S 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Geluidisolatie -R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Geluidisol.incl. kieren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 50,0 56,0 64,0 74,0 79,0 83,0 82,0 77,0 87,2

51 Bronsterkteberekening HMRL IL 99 Projekt : Bultman Autoverhuur Projektnr: datum bijlage 1 blad 2 gemeten : WB Bron & positie heftruck (diesel) afstand 8 omschrijving fluctuerend geluid meethoogte [m] 1,5 Oktaafbanden (Hz.) 31, L Aeq L Amax L p (gemeten in dba) 41,3 52,3 58,6 60,1 62,5 65,8 66,3 57,6 47,6 70,9 76,5 ΣD (=20log R + 9) 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 L WR 68,4 79,4 85,7 87,2 89,6 92,9 93,4 84,7 74,7 98,0 103,6 Bron & positie afspuiten hogedruk in wasstraat in deuropening oppervlakte 20 omschrijving fluctuerend geluid meethoogte [m] 1,5 Oktaafbanden (Hz.) 31, L Aeq L Amax L p (gemeten in dba) 30,0 41,6 47,8 55,4 63,0 65,8 67,4 67,9 64,3 73,1 77,0 ΣD (=10log S) 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 L WR 43,0 54,6 60,8 68,4 76,0 78,8 80,4 80,9 77,3 86,1 90,0 Bron & positie borstelmachine wasstraat op 20 m afstand 20 omschrijving fluctuerend geluid meethoogte [m] 1,5 Oktaafbanden (Hz.) 31, L Aeq L Amax L Aeq (gemeten in dba) 25,3 37,9 49,7 57,2 6,5 65,6 62,8 58,5 52,1 69,7 78,0 Bron & positie afspuiten voertuig in wasstraat op 5 tot 10 m voor gesloten deur afstand omschrijving fluctuerend geluid meethoogte [m] 1,5 Oktaafbanden (Hz.) 31, L Aeq L Amax L Aeq (gemeten in dba) 27,8 42,9 54,1 63,6 71,6 74,5 74,1 74,3 71,9 80,6 84,4

52 modelparameters Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen model LArLT Model eigenschap Omschrijving model LArLT Verantwoordelijke Werkplek 2 Rekenmethode IL Aangemaakt door Werkplek 2 op Laatst ingezien door Wim op Model aangemaakt met Geomilieu V1.91 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 1,0 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge -- Geomilieu V :22:31

53

54

55 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 1 opslaghal 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2 shop tankstation 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 3 werkplaats/wasstraat 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4 bedrijfswoning 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 5 bedrijfswoning 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 6 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 8 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 9 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 11 bijgebouwen 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12 bijgebouwen 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 13 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 14 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 15 showroom/werkplaats 4,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 16 geplande woning derden 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 17 schuur 3,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 18 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 19 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 20 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 21 woning derden 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :16:29

56 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 4 LV nr 76 0,75 0,00 Relatief ,39 29,62 32, , ,00 5 vrachtwagens nr 76 1,30 0,00 Relatief , , ,00 1 LV werkplaats/showroom 0,75 0,00 Relatief ,01 32,24 35, , ,00 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 0,00 Relatief ,01 36,02 39, , ,00 3 verhuur vrachtwagens 1,30 0,00 Relatief ,02 36,03 39, , ,00 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 0,00 Relatief , , ,00 8 LV wasstraat 0,75 0,00 Relatief , , ,00 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 0,00 Relatief , , ,00 6 LV bestaande werkplaats 0,75 0,00 Relatief , , ,00 Geomilieu V :16:29

57 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k 4 70,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,00 95,00 97,00 96,00 90,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 77,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 77,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geomilieu V :16:29

58 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 5,00 10,00 Nee Nee Nee afzuiging via dakdoorvoer 4,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 13, Ja Nee Nee 53,00 1 zuidgevel werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Ja Nee Nee -- 2 noordgevel werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Ja Nee Nee -- 3 oostgevel werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Ja Nee Nee -- 4 oostgevel werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Ja Nee Nee -- 5 plat dak werkplaats 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Nee Nee Nee -- 6 plat dak werkplaats 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Nee Nee Nee -- 7 plat dak werkplaats 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Nee Nee Nee -- 8 plat dak werkplaats 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Nee Nee Nee -- 9 open deur werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10, Ja Nee Nee klimaatinstallaties 4,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0, Ja Nee Nee 53,00 13 afzuiging via dakdoorvoer 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 13, Ja Nee Nee 53,00 14 open deur werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10, Ja Nee Nee open deur werkplaats 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 10, Ja Nee Nee open deur wasstraat 2,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 7, Ja Nee Nee 43,00 17 heftruck 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 21, Ja Nee Nee 68,40 18 heftruck 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 21, Ja Nee Nee 68,40 19 heftruck 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 21, Ja Nee Nee 68,40 Geomilieu V :16:29

59 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k 12 68,00 67,00 71,00 76,00 83,00 83,00 74,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 67,00 78,00 72,00 71,00 66,00 58,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 45,80 49,90 57,10 67,80 60,90 53,90 48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 45,80 49,90 57,10 67,80 60,90 53,90 48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 44,10 48,20 55,30 66,10 59,20 52,10 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 44,10 48,20 55,30 66,10 59,20 52,10 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 48,40 52,40 59,40 70,40 62,50 44,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 48,40 52,40 59,40 70,40 62,50 44,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 48,40 52,40 59,40 70,40 62,50 44,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 48,40 52,40 59,40 70,40 62,50 44,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 56,00 64,00 74,00 79,00 83,00 82,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 67,00 78,00 72,00 71,00 66,00 58,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 67,00 78,00 72,00 71,00 66,00 58,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 56,00 64,00 74,00 79,00 83,00 82,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 56,00 64,00 74,00 79,00 83,00 82,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 60,80 68,40 76,00 78,80 80,40 80,90 77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 85,70 87,20 89,60 92,90 93,40 84,70 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 85,70 87,20 89,60 92,90 93,40 84,70 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 85,70 87,20 89,60 92,90 93,40 84,70 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geomilieu V :16:29

60 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 1 geplande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 2 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 3 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 4 woning Bultman 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 5 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 6 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 7 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja 8 bestaande woning 0,00 Relatief 1,50 5, Ja Geomilieu V :16:29

61 modelgegevens Model: model LArLT industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Bf 1 verhard terrein 0,00 2 verharding 0,00 3 verharding 0,00 4 verharding 0,00 Geomilieu V :16:29

62

63

64 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 1_A - geplande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 1_A geplande woning 1,50 35,4 25,0 21,9 35,4 66,0 Groep Bultman 35,3 24,7 21,7 35,3 65,9 Groep Hoveniersbedrijf 18,7 13,0 8,2 18,7 45,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

65 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 1_B - geplande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 1_B geplande woning 5,00 37,9 27,9 24,7 37,9 67,3 Groep Bultman 37,7 27,5 24,4 37,7 67,2 Groep Hoveniersbedrijf 23,1 17,5 12,6 23,1 47,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

66 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 2_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 2_A bestaande woning 1,50 35,1 24,0 20,8 35,1 64,2 Groep Bultman 35,0 23,6 20,6 35,0 64,1 Groep Hoveniersbedrijf 18,9 13,2 8,4 18,9 46,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

67 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 2_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 2_B bestaande woning 5,00 37,8 29,3 25,6 37,8 66,1 Groep Bultman 36,8 26,7 23,7 36,8 65,8 Groep Hoveniersbedrijf 31,3 25,9 21,0 31,3 54,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

68 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 3_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 3_A bestaande woning 1,50 28,5 19,5 16,4 28,5 61,8 Groep Bultman 28,4 19,2 16,1 28,4 61,7 Groep Hoveniersbedrijf 13,8 8,1 3,2 13,8 41,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

69 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 3_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 3_B bestaande woning 5,00 33,9 25,4 21,9 33,9 65,1 Groep Bultman 33,1 23,7 20,7 33,1 64,9 Groep Hoveniersbedrijf 26,3 20,5 15,7 26,3 52,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

70 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 4_A - woning Bultman (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 4_A woning Bultman 1,50 37,4 31,8 26,9 37,4 63,1 Groep Bultman 19,5 8,1 5,1 19,5 49,9 Groep Hoveniersbedrijf 37,3 31,8 26,9 37,3 62,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

71 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 4_B - woning Bultman (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 4_B woning Bultman 5,00 40,4 34,9 30,0 40,4 63,8 Groep Bultman 22,3 11,8 8,8 22,3 52,4 Groep Hoveniersbedrijf 40,3 34,8 30,0 40,3 63,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

72 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 5_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 5_A bestaande woning 1,50 42,9 24,5 21,4 42,9 72,8 Groep Bultman 42,9 24,4 21,4 42,9 72,8 Groep Hoveniersbedrijf 13,0 7,8 2,8 13,0 37,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

73 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 5_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 5_B bestaande woning 5,00 43,9 29,5 26,4 43,9 73,9 Groep Bultman 43,9 29,2 26,2 43,9 73,9 Groep Hoveniersbedrijf 22,9 17,7 12,7 22,9 46,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

74 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 6_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 6_A bestaande woning 1,50 36,5 25,0 22,0 36,5 69,9 Groep Bultman 36,4 24,8 21,8 36,4 69,9 Groep Hoveniersbedrijf 16,2 11,0 6,0 16,2 40,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

75 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 6_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 6_B bestaande woning 5,00 39,5 29,0 25,9 39,5 71,2 Groep Bultman 39,4 28,7 25,7 39,4 71,2 Groep Hoveniersbedrijf 21,9 16,7 11,7 21,9 45,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

76 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 7_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 7_A bestaande woning 1,50 38,9 31,0 28,0 38,9 73,3 Groep Bultman 38,9 31,0 27,9 38,9 73,3 Groep Hoveniersbedrijf 15,0 9,7 4,8 15,0 41,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

77 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 7_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 7_B bestaande woning 5,00 41,7 33,5 30,5 41,7 73,9 Groep Bultman 41,7 33,4 30,4 41,7 73,9 Groep Hoveniersbedrijf 20,6 15,3 10,4 20,6 45,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

78 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 8_A - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 8_A bestaande woning 1,50 36,1 28,8 25,7 36,1 70,0 Groep Bultman 36,0 28,6 25,6 36,0 70,0 Groep Hoveniersbedrijf 20,4 15,2 10,3 20,4 43,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

79 resultaten LARlt Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel model LArLT 8_B - bestaande woning (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 8_B bestaande woning 5,00 39,9 32,4 29,4 39,9 72,0 Groep Bultman 39,8 32,3 29,3 39,8 72,0 Groep Hoveniersbedrijf 21,4 16,2 11,3 21,4 45,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:36

80 mobile bronnen LAmax Model: model LAmax industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 4 LV nr 76 0,75 0,00 Relatief ,39 29,62 32, , ,00 5 vrachtwagens nr 76 1,30 0,00 Relatief , , ,00 1 LV werkplaats/showroom 0,75 0,00 Relatief ,01 32,24 35, , ,00 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 0,00 Relatief ,01 36,02 39, , ,00 3 verhuur vrachtwagens 1,30 0,00 Relatief ,02 36,03 39, , ,00 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 0,00 Relatief , , ,00 8 LV wasstraat 0,75 0,00 Relatief , , ,00 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 0,00 Relatief , , ,00 6 LV bestaande werkplaats 0,75 0,00 Relatief , , ,00 Geomilieu V :17:37

81 mobile bronnen LAmax Model: model LAmax industrielawaai - Gebied Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k 4 70,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 78,00 72,00 0,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 77,00 71,00 0,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9, ,00 96,00 94,00 96,00 95,00 89,00 87,00 0,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9,00-9, ,00 74,00 79,00 86,00 86,00 77,00 74,00 0,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00 Geomilieu V :17:37

82 resultaten LAmax Rapport: Model: Groep: Resultatentabel model LAmax LAmax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 1_A geplande woning 1,50 56,2 56,2 56,2 1_B geplande woning 5,00 59,0 59,0 59,0 2_A bestaande woning 1,50 54,2 54,2 54,2 2_B bestaande woning 5,00 58,3 57,6 57,6 3_A bestaande woning 1,50 50,6 50,3 50,3 3_B bestaande woning 5,00 56,0 53,8 53,8 4_A woning Bultman 1,50 66,9 55,6 55,6 4_B woning Bultman 5,00 68,2 57,4 57,4 5_A bestaande woning 1,50 73,1 59,8 59,8 5_B bestaande woning 5,00 73,3 62,9 62,9 6_A bestaande woning 1,50 66,5 58,4 58,4 6_B bestaande woning 5,00 68,0 62,6 62,6 7_A bestaande woning 1,50 67,9 66,3 66,3 7_B bestaande woning 5,00 69,2 67,9 67,9 8_A bestaande woning 1,50 65,7 64,9 64,9 8_B bestaande woning 5,00 67,8 66,9 66,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :19:20

83 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 1_A - geplande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 1_A geplande woning 1,50 56,2 56,2 56,2 3 verhuur vrachtwagens 1,30 56,2 56,2 56,2 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 53, LV werkplaats/showroom 0,75 53,2 53,2 53,2 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 52, verhuur LV parkeerterrein 0,75 47,6 47,6 47,6 5 vrachtwagens nr 76 1,30 47, LV wasstraat 0,75 43, heftruck 1,00 42, LV bestaande werkplaats 0,75 42, heftruck 1,00 41, heftruck 1,00 41, open deur werkplaats 2,00 39, LV nr 76 0,75 39,0 39,0 39,0 10 afzuiging via dakdoorvoer 4,50 29, klimaatinstallaties 4,50 28, plat dak werkplaats 4,00 21, plat dak werkplaats 4,00 20, plat dak werkplaats 4,00 20, zuidgevel werkplaats 2,00 20, oostgevel werkplaats 2,00 20, plat dak werkplaats 4,00 19, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 17,7 17,7 17,7 4 oostgevel werkplaats 2,00 17, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 15, open deur werkplaats 2,00 9, open deur werkplaats 2,00 5, open deur wasstraat 2,50 4, noordgevel werkplaats 2,00-1, LAmax (hoofdgroep) 56,2 56,2 56,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

84 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 2_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 2_A bestaande woning 1,50 54,2 54,2 54,2 3 verhuur vrachtwagens 1,30 54,2 54,2 54,2 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 52, LV werkplaats/showroom 0,75 52,4 52,4 52,4 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 52, vrachtwagens nr 76 1,30 48, verhuur LV parkeerterrein 0,75 47,3 47,3 47,3 8 LV wasstraat 0,75 42, LV bestaande werkplaats 0,75 41, heftruck 1,00 41, heftruck 1,00 40, heftruck 1,00 39, open deur werkplaats 2,00 39, LV nr 76 0,75 37,5 37,5 37,5 10 afzuiging via dakdoorvoer 4,50 28, klimaatinstallaties 4,50 28, plat dak werkplaats 4,00 22, plat dak werkplaats 4,00 21, plat dak werkplaats 4,00 20, plat dak werkplaats 4,00 20, zuidgevel werkplaats 2,00 19, oostgevel werkplaats 2,00 19, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 18,0 18,0 18,0 4 oostgevel werkplaats 2,00 16, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 14, open deur werkplaats 2,00 9, open deur werkplaats 2,00 5, open deur wasstraat 2,50 3, noordgevel werkplaats 2,00-2, LAmax (hoofdgroep) 54,2 54,2 54,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

85 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 3_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 3_A bestaande woning 1,50 50,6 50,3 50,3 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 50, verhuur vrachtwagens 1,30 50,3 50,3 50,3 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 50, LV werkplaats/showroom 0,75 48,6 48,6 48,6 5 vrachtwagens nr 76 1,30 44, verhuur LV parkeerterrein 0,75 41,1 41,1 41,1 8 LV wasstraat 0,75 41, LV bestaande werkplaats 0,75 38, heftruck 1,00 37, heftruck 1,00 36, heftruck 1,00 35, LV nr 76 0,75 32,0 32,0 32,0 10 afzuiging via dakdoorvoer 4,50 19, klimaatinstallaties 4,50 18, plat dak werkplaats 4,00 17, plat dak werkplaats 4,00 16, noordgevel werkplaats 2,00 15, oostgevel werkplaats 2,00 15, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 13, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 12,8 12,8 12,8 6 plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 10, open deur werkplaats 2,00 7, oostgevel werkplaats 2,00 5, open deur werkplaats 2,00 3, open deur wasstraat 2,50 2, open deur werkplaats 2,00 2, zuidgevel werkplaats 2,00-10, LAmax (hoofdgroep) 50,6 50,3 50,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

86 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 4_A - woning Bultman (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 4_A woning Bultman 1,50 66,9 55,6 55,6 5 vrachtwagens nr 76 1,30 66, LV nr 76 0,75 55,6 55,6 55,6 3 verhuur vrachtwagens 1,30 39,7 39,7 39,7 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 37, vrachtwagens wasstraat 1,30 36, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 36,5 36,5 36,5 1 LV werkplaats/showroom 0,75 34,0 34,0 34,0 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 29,0 29,0 29,0 18 heftruck 1,00 25, heftruck 1,00 25, LV wasstraat 0,75 25, heftruck 1,00 24, LV bestaande werkplaats 0,75 24, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 17, open deur werkplaats 2,00 17, klimaatinstallaties 4,50 16, plat dak werkplaats 4,00 4, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 4, plat dak werkplaats 4,00 2, plat dak werkplaats 4,00 1, plat dak werkplaats 4,00 1, zuidgevel werkplaats 2,00 0, oostgevel werkplaats 2,00-0, oostgevel werkplaats 2,00-2, open deur werkplaats 2,00-9, open deur wasstraat 2,50-13, open deur werkplaats 2,00-13, noordgevel werkplaats 2,00-18, LAmax (hoofdgroep) 66,9 55,6 55,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

87 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 5_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 5_A bestaande woning 1,50 73,1 59,8 59,8 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 73, LV wasstraat 0,75 62, vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 61, verhuur vrachtwagens 1,30 59,8 59,8 59,8 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 49,3 49,3 49,3 1 LV werkplaats/showroom 0,75 49,2 49,2 49,2 6 LV bestaande werkplaats 0,75 48, open deur wasstraat 2,50 43, open deur werkplaats 2,00 40, vrachtwagens nr 76 1,30 35, heftruck 1,00 33, heftruck 1,00 32, heftruck 1,00 32, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 30, LV nr 76 0,75 25,6 25,6 25,6 14 open deur werkplaats 2,00 24, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 14, plat dak werkplaats 4,00 13, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 12,7 12,7 12,7 5 plat dak werkplaats 4,00 12, klimaatinstallaties 4,50 11, noordgevel werkplaats 2,00 9, plat dak werkplaats 4,00 8, plat dak werkplaats 4,00 8, open deur werkplaats 2,00-5, oostgevel werkplaats 2,00-6, oostgevel werkplaats 2,00-10, zuidgevel werkplaats 2,00-17, LAmax (hoofdgroep) 73,1 59,8 59,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

88 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 6_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 6_A bestaande woning 1,50 66,5 58,4 58,4 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 66, vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 61, verhuur vrachtwagens 1,30 58,4 58,4 58,4 8 LV wasstraat 0,75 56, LV bestaande werkplaats 0,75 49, verhuur LV parkeerterrein 0,75 48,5 48,5 48,5 1 LV werkplaats/showroom 0,75 48,4 48,4 48,4 5 vrachtwagens nr 76 1,30 37, open deur wasstraat 2,50 34, heftruck 1,00 31, heftruck 1,00 31, open deur werkplaats 2,00 30, heftruck 1,00 27, LV nr 76 0,75 27,7 27,7 27,7 13 afzuiging via dakdoorvoer 6,50 26, open deur werkplaats 2,00 19, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 15,9 15,9 15,9 11 klimaatinstallaties 4,50 15, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 15, plat dak werkplaats 4,00 8, plat dak werkplaats 4,00 8, plat dak werkplaats 4,00 7, plat dak werkplaats 4,00 7, open deur werkplaats 2,00 5, noordgevel werkplaats 2,00 3, oostgevel werkplaats 2,00-2, zuidgevel werkplaats 2,00-11, oostgevel werkplaats 2,00-13, LAmax (hoofdgroep) 66,5 58,4 58,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

89 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 7_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 7_A bestaande woning 1,50 67,9 66,3 66,3 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 67, verhuur vrachtwagens 1,30 66,3 66,3 66,3 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 65, verhuur LV parkeerterrein 0,75 55,9 55,9 55,9 8 LV wasstraat 0,75 55, LV bestaande werkplaats 0,75 55, LV werkplaats/showroom 0,75 54,7 54,7 54,7 19 heftruck 1,00 41, vrachtwagens nr 76 1,30 37, open deur werkplaats 2,00 35, heftruck 1,00 30, heftruck 1,00 29, LV nr 76 0,75 27,5 27,5 27,5 13 afzuiging via dakdoorvoer 6,50 27, open deur wasstraat 2,50 23, open deur werkplaats 2,00 19, klimaatinstallaties 4,50 15, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 15, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 14,6 14,6 14,6 5 plat dak werkplaats 4,00 7, plat dak werkplaats 4,00 7, open deur werkplaats 2,00 7, plat dak werkplaats 4,00 7, plat dak werkplaats 4,00 7, zuidgevel werkplaats 2,00-9, noordgevel werkplaats 2,00-10, oostgevel werkplaats 2,00-13, oostgevel werkplaats 2,00-13, LAmax (hoofdgroep) 67,9 66,3 66,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

90 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 8_A - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 8_A bestaande woning 1,50 65,7 64,9 64,9 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 65, verhuur vrachtwagens 1,30 64,9 64,9 64,9 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 64, verhuur LV parkeerterrein 0,75 54,9 54,9 54,9 8 LV wasstraat 0,75 54, LV werkplaats/showroom 0,75 54,5 54,5 54,5 6 LV bestaande werkplaats 0,75 53, vrachtwagens nr 76 1,30 42, heftruck 1,00 33, LV nr 76 0,75 31,8 31,8 31,8 17 heftruck 1,00 31, heftruck 1,00 29, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 22, open deur werkplaats 2,00 21, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 20,2 20,2 20,2 15 open deur werkplaats 2,00 18, open deur wasstraat 2,50 17, open deur werkplaats 2,00 14, klimaatinstallaties 4,50 11, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 11, plat dak werkplaats 4,00 3, plat dak werkplaats 4,00 3, plat dak werkplaats 4,00 2, plat dak werkplaats 4,00 2, zuidgevel werkplaats 2,00-1, noordgevel werkplaats 2,00-11, oostgevel werkplaats 2,00-12, oostgevel werkplaats 2,00-13, LAmax (hoofdgroep) 65,7 64,9 64,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

91 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 1_B - geplande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 1_B geplande woning 5,00 59,0 59,0 59,0 3 verhuur vrachtwagens 1,30 59,0 59,0 59,0 1 LV werkplaats/showroom 0,75 56,4 56,4 56,4 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 55, vrachtwagens wasstraat 1,30 54, vrachtwagens nr 76 1,30 50, verhuur LV parkeerterrein 0,75 48,9 48,9 48,9 8 LV wasstraat 0,75 43, heftruck 1,00 43, heftruck 1,00 42, heftruck 1,00 42, LV bestaande werkplaats 0,75 42, LV nr 76 0,75 42,3 42,3 42,3 9 open deur werkplaats 2,00 41, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 32, klimaatinstallaties 4,50 31, plat dak werkplaats 4,00 24, plat dak werkplaats 4,00 23, zuidgevel werkplaats 2,00 22, plat dak werkplaats 4,00 22, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 22,2 22,2 22,2 5 plat dak werkplaats 4,00 21, oostgevel werkplaats 2,00 21, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 20, oostgevel werkplaats 2,00 19, open deur werkplaats 2,00 10, open deur werkplaats 2,00 6, open deur wasstraat 2,50 5, noordgevel werkplaats 2,00-0, LAmax (hoofdgroep) 59,0 59,0 59,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

92 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 2_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 2_B bestaande woning 5,00 58,3 57,6 57,6 5 vrachtwagens nr 76 1,30 58, verhuur vrachtwagens 1,30 57,6 57,6 57,6 1 LV werkplaats/showroom 0,75 55,9 55,9 55,9 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 55, vrachtwagens wasstraat 1,30 54, verhuur LV parkeerterrein 0,75 49,2 49,2 49,2 4 LV nr 76 0,75 46,9 46,9 46,9 8 LV wasstraat 0,75 43, heftruck 1,00 42, heftruck 1,00 42, LV bestaande werkplaats 0,75 42, heftruck 1,00 41, open deur werkplaats 2,00 40, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 30, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 30,7 30,7 30,7 11 klimaatinstallaties 4,50 30, plat dak werkplaats 4,00 23, plat dak werkplaats 4,00 23, zuidgevel werkplaats 2,00 22, plat dak werkplaats 4,00 21, plat dak werkplaats 4,00 21, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 20, oostgevel werkplaats 2,00 20, oostgevel werkplaats 2,00 16, open deur werkplaats 2,00 10, open deur werkplaats 2,00 6, open deur wasstraat 2,50 5, noordgevel werkplaats 2,00-2, LAmax (hoofdgroep) 58,3 57,6 57,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

93 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 3_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 3_B bestaande woning 5,00 56,0 53,8 53,8 5 vrachtwagens nr 76 1,30 56, vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 54, verhuur vrachtwagens 1,30 53,8 53,8 53,8 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 53, LV werkplaats/showroom 0,75 51,5 51,5 51,5 4 LV nr 76 0,75 44,0 44,0 44,0 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 43,4 43,4 43,4 8 LV wasstraat 0,75 43, LV bestaande werkplaats 0,75 42, heftruck 1,00 40, heftruck 1,00 40, heftruck 1,00 40, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 27, klimaatinstallaties 4,50 26, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 25,3 25,3 25,3 8 plat dak werkplaats 4,00 20, plat dak werkplaats 4,00 19, plat dak werkplaats 4,00 19, plat dak werkplaats 4,00 19, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 18, noordgevel werkplaats 2,00 18, oostgevel werkplaats 2,00 17, oostgevel werkplaats 2,00 16, open deur werkplaats 2,00 14, open deur werkplaats 2,00 9, open deur werkplaats 2,00 4, open deur wasstraat 2,50 3, zuidgevel werkplaats 2,00-1, LAmax (hoofdgroep) 56,0 53,8 53,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

94 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 4_B - woning Bultman (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 4_B woning Bultman 5,00 68,2 57,4 57,4 5 vrachtwagens nr 76 1,30 68, LV nr 76 0,75 57,4 57,4 57,4 3 verhuur vrachtwagens 1,30 43,6 43,6 43,6 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 40, vrachtwagens wasstraat 1,30 39, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 39,7 39,7 39,7 1 LV werkplaats/showroom 0,75 38,7 38,7 38,7 2 verhuur LV parkeerterrein 0,75 31,9 31,9 31,9 18 heftruck 1,00 28, heftruck 1,00 27, heftruck 1,00 27, LV wasstraat 0,75 27, LV bestaande werkplaats 0,75 26, open deur werkplaats 2,00 21, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 19, klimaatinstallaties 4,50 19, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 9, plat dak werkplaats 4,00 6, plat dak werkplaats 4,00 6, zuidgevel werkplaats 2,00 5, plat dak werkplaats 4,00 5, plat dak werkplaats 4,00 4, oostgevel werkplaats 2,00 2, oostgevel werkplaats 2,00 0, open deur werkplaats 2,00-6, open deur wasstraat 2,50-11, open deur werkplaats 2,00-12, noordgevel werkplaats 2,00-14, LAmax (hoofdgroep) 68,2 57,4 57,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

95 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 5_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 5_B bestaande woning 5,00 73,3 62,9 62,9 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 73, vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 64, verhuur vrachtwagens 1,30 62,9 62,9 62,9 8 LV wasstraat 0,75 62, verhuur LV parkeerterrein 0,75 51,7 51,7 51,7 1 LV werkplaats/showroom 0,75 51,5 51,5 51,5 6 LV bestaande werkplaats 0,75 51, vrachtwagens nr 76 1,30 44, open deur wasstraat 2,50 43, open deur werkplaats 2,00 42, heftruck 1,00 36, heftruck 1,00 36, heftruck 1,00 35, LV nr 76 0,75 35,6 35,6 35,6 13 afzuiging via dakdoorvoer 6,50 33, open deur werkplaats 2,00 31, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 22,5 22,5 22,5 11 klimaatinstallaties 4,50 21, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 20, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 13, noordgevel werkplaats 2,00 9, open deur werkplaats 2,00 7, oostgevel werkplaats 2,00 2, zuidgevel werkplaats 2,00-7, oostgevel werkplaats 2,00-10, LAmax (hoofdgroep) 73,3 62,9 62,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

96 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 6_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 6_B bestaande woning 5,00 68,0 62,6 62,6 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 68, vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 65, verhuur vrachtwagens 1,30 62,6 62,6 62,6 8 LV wasstraat 0,75 58, LV bestaande werkplaats 0,75 52, verhuur LV parkeerterrein 0,75 51,6 51,6 51,6 1 LV werkplaats/showroom 0,75 51,5 51,5 51,5 5 vrachtwagens nr 76 1,30 43, open deur wasstraat 2,50 37, LV nr 76 0,75 34,6 34,6 34,6 18 heftruck 1,00 33, heftruck 1,00 33, open deur werkplaats 2,00 32, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 29, heftruck 1,00 29, open deur werkplaats 2,00 23, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 21,6 21,6 21,6 10 afzuiging via dakdoorvoer 4,50 19, klimaatinstallaties 4,50 19, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, noordgevel werkplaats 2,00 8, open deur werkplaats 2,00 6, oostgevel werkplaats 2,00 1, zuidgevel werkplaats 2,00-8, oostgevel werkplaats 2,00-12, LAmax (hoofdgroep) 68,0 62,6 62,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

97 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 7_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 7_B bestaande woning 5,00 69,2 67,9 67,9 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 69, verhuur vrachtwagens 1,30 67,9 67,9 67,9 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 67, verhuur LV parkeerterrein 0,75 57,8 57,8 57,8 8 LV wasstraat 0,75 57, LV bestaande werkplaats 0,75 57, LV werkplaats/showroom 0,75 57,1 57,1 57,1 5 vrachtwagens nr 76 1,30 43, heftruck 1,00 41, open deur werkplaats 2,00 38, open deur wasstraat 2,50 35, LV nr 76 0,75 34,2 34,2 34,2 18 heftruck 1,00 31, afzuiging via dakdoorvoer 6,50 30, heftruck 1,00 29, open deur werkplaats 2,00 24, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 20,2 20,2 20,2 10 afzuiging via dakdoorvoer 4,50 19, klimaatinstallaties 4,50 19, open deur werkplaats 2,00 17, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, plat dak werkplaats 4,00 11, zuidgevel werkplaats 2,00 2, noordgevel werkplaats 2,00-5, oostgevel werkplaats 2,00-12, oostgevel werkplaats 2,00-12, LAmax (hoofdgroep) 69,2 67,9 67,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

98 resultaten deelbronnen LAmax Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel model LAmax 8_B - bestaande woning (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 8_B bestaande woning 5,00 67,8 66,9 66,9 7 vrachtwagens bestaande werkplaats 1,30 67, verhuur vrachtwagens 1,30 66,9 66,9 66,9 9 vrachtwagens wasstraat 1,30 66, verhuur LV parkeerterrein 0,75 57,1 57,1 57,1 8 LV wasstraat 0,75 57, LV werkplaats/showroom 0,75 57,0 57,0 57,0 6 LV bestaande werkplaats 0,75 56, vrachtwagens nr 76 1,30 44, heftruck 1,00 37, heftruck 1,00 34, heftruck 1,00 33, LV nr 76 0,75 32,6 32,6 32,6 13 afzuiging via dakdoorvoer 6,50 30, open deur wasstraat 2,50 29, open deur werkplaats 2,00 28, open deur werkplaats 2,00 28, open deur werkplaats 2,00 27, fictieve bron hoveniersbedrijf 1,00 21,1 21,1 21,1 11 klimaatinstallaties 4,50 20, afzuiging via dakdoorvoer 4,50 20, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 13, plat dak werkplaats 4,00 12, zuidgevel werkplaats 2,00 10, noordgevel werkplaats 2,00-8, oostgevel werkplaats 2,00-10, oostgevel werkplaats 2,00-11, LAmax (hoofdgroep) 67,8 66,9 66,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :21:23

99

100 4. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

101

102 BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : b1 Lycens T.a.v. Dorus Lokhorst Postbus Oldenzaal Betreft : akoestisch onderzoek plan woning Oude Zwolseweg Apeldoorn Oldenzaal, 10 juli 2012 Geachte heer Lokhorst, Naar aanleiding van uw verzoek is nagegaan welke geluidbelasting optreedt op de gevels van de nieuw te bouwen woning aan de Oude Zwolseweg te Wenum Wiesel, gemeente Apeldoorn, door wegverkeer. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens : - situatie van de opdrachtgever (zie bijlage), - verkeersgegevens afkomstig van de gemeente Apeldoorn. Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke geluidszone van de weg of spoorlijn gesitueerd is. Wettelijke geluidszones van wegen : Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 1 of 2 rijstroken 3 of 4 rijstroken 5 of meer rijstroken 200 m 350 m 350 m 250 m 400 m 600 m De hiervoor genoemde zones gelden niet voor : wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2). wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2); De geplande woningen liggen in stedelijk gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszones, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Oude Zwolseweg. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting L DEN op de gevels van een woning t.g.v. een weg bedraagt 48 db. pagina 1 van 2 Hyacinthstraat 101 Telefoon : mobiel : Website : KvK Enschede : BB Oldenzaal Telefax : banknr : Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O.I 98, incl. wijzigingen en aanvullingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)

103 De geplande woning ligt net buiten de bebouwde kom ter hoogte v/d overgang van 30 naar 60 km/uur. Voor woningen buiten de bebouwde kom is de maximale grenswaarde 53 db. 30 km uur wegen Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 db). De toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Deze belangenafweging moet worden gemaakt bij het wijzigen van een bestemmingsplan. In dit geval is de belasting berekend voor het wegvak uitgaande van een snelheid van 60 km/uur. De op de geplande woning invallende geluidbelasting L DEN kan worden bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden methode I toegepast. Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel). Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van de verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 10 jaar (2022). De gemeente Apeldoorn heeft verkeerscijfers uit de verkeersmilieukaart 2021 (zie bijlage). Voor het jaar 2022 zijn de cijfers gelijk omdat de autonome groei nihil is (verwaarloosbaar). Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db mag de berekende waarde op grond van art. 110g van de Wgh. worden verminderd met 5 db voor wegen met een snelheid tot 70 km/uur. De berekende geluidbelasting incl. aftrek bedraagt maximaal 47 db waarmee de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Voor het aspect verkeerslawaai is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Het rekenblad met de weggegevens en het resultaat is als bijlage toegevoegd. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, Met vriendelijke groet, ing. Wim Buijvoets Bijlage : situatie, VMK cijfers Apeldoorn en rekenblad pagina 2 van 2

104

105 Verkeersgegevens afdeling Mobiliteit, gemeente Apeldoorn weekdag weg wegvak jaar huidige huidige intensiteit jaar toek. toek. intensiteit uurgemiddelde voertuigverdeling verharding snelheid intensiteit in 1000mvt/etmaal intensiteit in 1000mvt/etmaal Zwolseweg thv huisnr ,7 6,7/3,1/0,9 94/4/2 asfalt 80 Oude Zwolseweg thv nr ,4 6,9/2,8/0,6 97/2/1 asfalt 60

106 BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidbelasting wegverkeerslawaai standaard methode I (RMG-2012) blad 1 Bouwplan : Woning Oude Zwolseweg Apeldoorn Projectnr Adres of rekenpunt : gevel begane grond Datum : Straatnaam : Oude Zwolseweg Type wegdek : 0 DAB (referentie) Jaartal verkeerscijfers : Etm.intensiteit : mtgvn daguurintensiteit 6,90% 28 mtvgn/u Jaartal prognose : 2021 Etm.intensiteit : 400 mtgvn avonduurintensiteit 2,80% 11 mtvgn/u Groeipercentage % breedte hard gebied [m]: 2,5 nachtuurintensiteit 0,60% 2 mtvgn/u Waarneemhoogte 1,5 m. Resultaten in dba E DEN 63,1 Wegdek hoogte 0,0 m. Dafstand 8,8 Afstand weg 7,5 Coptrek 0,0 Dlucht 0,06 Kortste afstand r 7,5 m. Creflectie 0,0 Dbodem 2,02 Afstand kruispunt 0,0 m. Czichthoek 0,0 Dmeteo 0,44 Afstand obstakel 0,0 m. Ctotaal 0,0 Dtotaal 11,3 Bodemfactor 0,67 L DEN 51,8 Objectfractie 0,00 aftrek 5 Zichthoek 127 grenswaarde 48 db L DEN 47 overschrijding nvt db Emissiegegevens dagperiode avondperiode nachtperiode snelh (VCwegdek verdeling int. (Q) emissie verdeling int. (Q) emissie verdeling int. (Q) emissie km/uur [db] % mvtgn/u [dba] % mvtgn/u [dba] % mvtgn/u [dba] lichte mtgvn 60 97,0% 26,8 62,4 97,0% 10,9 58,5 97,0% 2,3 51,8 middelzware mtvgn 60 2,0% 0,6 51,6 2,0% 0,2 47,6 2,0% 0,0 41,0 zware mtvgn 60 1,0% 0,3 51,4 1,0% 0,1 47,5 1,0% 0,0 40,8 bromfiets 0-0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 motorfiets 60-0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 totaal 100% 27,6 63,1 100% 11,2 59,2 100% 2,4 52,5 Straatnaam : Oude Zwolseweg Type wegdek : 0 DAB (referentie) Jaartal verkeerscijfers : Etm.intensiteit : mtgvn daguurintensiteit 6,80% 27 mtvgn/u Jaartal prognose : 2021 Etm.intensiteit : 400 mtgvn avonduurintensiteit 3,25% 13 mtvgn/u Groeipercentage % breedte hard gebied [m]: 2,5 nachtuurintensiteit 0,63% 3 mtvgn/u Waarneemhoogte 4,5 m. Resultaten in dba E DEN 63,1 Wegdek hoogte 0,0 m. Dafstand 9,2 Afstand weg 7,5 Coptrek 0,0 Dlucht 0,07 Kortste afstand r 8,4 m. Creflectie 0,0 Dbodem 1,84 Afstand kruispunt 0,0 m. Czichthoek 0,0 Dmeteo 0,22 Afstand obstakel 0,0 m. Ctotaal 0,0 Dtotaal 11,4 Bodemfactor 0,67 L DEN 51,8 Objectfractie 0,00 aftrek 5 Zichthoek 127 grenswaarde 48 db L DEN 47 overschrijding nvt db Hyacinthstraat 101 Telefoon : mobiel : Website : KvK Enschede : BB Oldenzaal Telefax : banknr :

107

108 5. Archeologisch bureauonderzoek

109

110 Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg (ong.) te Wenum-Wiesel, Gemeente Apeldoorn Definitief Opdrachtgever Lycens Dhr. D. Lokhorst Postbus AH Oldenzaal E: T: M: Projectnummer Kenmerk EKU/DIR/HAMA/ Eindredactie/kwaliteitscontrole Paraaf Datum Drs. E.E.A.van der Kuijl Hamaland Advies Vof, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem, t

111 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Colofon Opdrachtgever Lycens Oldenzaal Project Bureauonderzoek Archeologie Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel Projectnummer Titel Bureauonderzoek Archeologie Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel, Gemeente Apeldoorn Datum en versie versie 1.1 (status: definitief) Auteur en Redactie Drs. E. van der Kuijl Hamaland Advies Afbeelding voorzijde: Topografische kaart van het plangebied in 1846 door J.R.C. de Suartz. Bron: watwaswaar.nl. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 2 van 17

112 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Inhoud Samenvatting Inleiding Inleiding en onderzoekskader Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek Werkwijze Beleidskaders Administratieve gegevens Bureauonderzoek en verwachtingsmodel Landschapsgenese Historische ontwikkeling Wenum-Wiesel en omgeving plangebied Archeologische waarden Archeologisch verwachtingsmodel Conclusie en aanbeveling Gebruikte literatuur BIJLAGEN Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 3 van 17

113 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Samenvatting Hamaland Advies heeft in opdracht van Lycens uit Oldenzaal een archeologisch bureaunderzoek verricht ten behoeve van de uitbreiding van een autoverhuurbedrijf met een showroom en een woning. Het plangebied is gelegen aan de Oude Zwolseweg te Wenum- Wiesel en is momenteel nog in gebruik als paardenwei. Uit de resultaten van het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied een lage trefkans aanwezig is voor vindplaatsen alle perioden. De ondergrond bestaat uit daluitspoelingswaaierafzettingen en - glooiingen bedekt met gooreerdgronden op kalkloze zandgronden. Het gebied is vanaf circa 1930 in cultuur gebracht. Het is mogelijk dat hierbij een deel van het terrein afgetopt is en dat archeologische vindplaatsen daarbij verdwenen zijn. De resultaten van het bureauonderzoek zullen getoetst worden door middel van een verkennend booronderzoek. De resultaten van het booronderzoek worden gerapporteerd door Econsultancy uit Doetinchem. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 4 van 17

114 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Inleiding 1.1 Inleiding en onderzoekskader Hamaland Advies heeft in opdracht van Lycens Oldenzaal een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Oude Zwolseweg (ong.) te Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voorgenomen bouwplan. Het terrein is momenteel in gebruik als bos- en weidegebied en zal ingericht worden met een showroom en twee eengezinswoningen ( (zie bijlage 1). Het plangebied ligt in het buitengebied aan de noordzijde van de bebouwde kom van Apeldoorn tussen de Oude Zwolseweg en de Zwolseweg en tussen de huisnummers Oude Zwolseweg nr. 67 en Oude Zwolseweg nr. 73 in Wenum-Wiesel. Ten oosten van het plangebied ligt de Apeldoornse wijk Stadhoudersmolen. Ten westen ligt Paleispark t Loo met de veldvijvers. De grondwerkzaamheden (rooien bestaande beplanting, aanleg bouwputten, kabels en leidingen en aanleg tuin) kunnen verstorend zijn voor eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische waarden. Daarom dient voorafgaand aan deze werkzaamheden archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd te worden. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat aangevuld zal worden met een inventariserend veldonderzoek (overig, verkennende fase). Omdat het bureauonderzoek door Hamaland Advies is gerapporteerd en het inventariserend veldonderzoek door Econsultancy wordt gerapporteerd, is sprake van afzonderlijke, maar elkaar aanvullende rapportages. Het bevoegd gezag, gemeente Apeldoorn en diens adviseur (mevrouw drs. M. Parlevliet, Gemeentelijk Archeoloog), zullen de resultaten van het bureauonderzoek toetsen. Afbeelding 1: Topografische kaart Wenum-Wiesel met plangebied binnen het rode kader (bron Topo kaart 33B 1: ) Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 5 van 17

115 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied? Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn? Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van verkennende boringen nodig zal zijn of niet. Is aanvullend onderzoek door middel van verkennende boringen noodzakelijk? 1.3 Werkwijze Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 3.2) en bestaat uit de volgende onderdelen: 1. beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige situatie (KNA LSO2); 2. beschrijving van de historische situatie en de landschappelijke ontwikkeling (KNA LSO3); 3. beschrijving van de bekende archeologische waarden (KNA LSO4); 4. het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel (KNA LSO5). Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn conform uitvoeringsvoorwaarden voor een bureauonderzoek van de gemeente Apeldoorn ontleend aan: Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; Archeologische verwachtingskaart en beleidsadviezen gemeente Apeldoorn (via Bestemmingsplan Wenum-Wiesel Buitengebied, gemeente Apeldoorn archeologische rapporten en publicaties. 1.4 Beleidskaders Rijksbeleid In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 6 van 17

116 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K). Provinciaal Beleid De provincie is vanuit de Ontgrondingwet (artikel 5, lid 2), Wet Milieubeheer (artikel 1.2.) en de Provincie Wet (artikel 145) het bevoegde gezag inzake archeologie. Bij milieueffectrapportages (MER) en Strategische Milieu Beoordelingen (SMB) kan afhankelijk van de ligging en omvang van het plan zowel het Rijk, provincie als gemeente optreden als bevoegd gezag. Het provinciaal beleid van Gelderland t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005 en Belvoir 3 (provinciaal cultuurhistorisch beleid ). In de Kadernota Archeologie Investeren in het verleden is werken aan de toekomst zijn de beleidsvoornemens voor het provinciaal archeologiebeleid van de provincie Gelderland verwoord. Gemeentelijk beleid Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Apeldoorn beschikt over eigen archeologiebeleid en treed op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt tevens over een archeologische waarden- en verwachtingenkaart. Verder zijn de landelijke en provinciale richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 7 van 17

117 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Administratieve gegevens Tabel 1: Gegevens projectgebied Provincie Plaats Gemeente Gelderland Wenum-Wiesel Apeldoorn Toponiem Oude Zwolseweg ongenummerd (tussen nr. 67 en nr. 73) Kaartblad 33B Onderzoeksmelding Huidig grondgebruik Toekomstig grondgebruik Omvang van de ontwikkeling Bodemtype Geomorfologie Periode Bos- en weidegebied Woningen, showroom, parkeren, tuinen Ca m² (1 ha), waarvan m2 verhard met stelconplaten, puin en een grondwal Kalkloze zandgronden (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden) Daluitspoelingswaaierafzettingen en -glooiingen bedekt met gooreerdgronden Prehistorie t/m Nieuwe Tijd Het centrumcoördinaat van het plangebied is: x: y: De hoogte van het plangebied bedraagt circa 13,70 m + NAP (bron: Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 8 van 17

118 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 2.1 Landschapsgenese Inleiding Het onderzoeksterrein ligt in het buitengebied van Wenum-Wiesel, circa 1,5 km ten zuiden van de historische kern van Wenum-Wiesel en ten noorden van de wijk Hommelbrink in Apeldoorn Noord. De omgeving van het plangebied was tot circa 1930 in gebruik als bos en heidegebied en is daarna geleidelijk ontgonnen. Het plangebied is nog altijd onbebouwd en begroeid met bomen, struiken en deels in gebruik als weidegebied. Het terrein grenst aan de achterzijde van een klein verhard industrieterrein aan de Zwolseweg (o.a. Bultman Apeldoorn Beheer b.v. en Hertz autoverhuur). Geomorfologie en bodemgesteldheid Het plangebied is gelegen in het Midden-Nederlandse zandgebied ten oosten van de stuwwal (bij Apeldoorn), in het overgangsgebied tussen het Veluws massief en het IJsseldal. (Berendsen, H.J.A., 2005, 2008). Het IJsseldal is van oorsprong een glaciaal bekken, dat zich vanaf het Saalien geleidelijk heeft opgevuld met sediment. In het Eemien zijn bovenop deze sedimenten door de Rijn fluviatiele afzettingen neergelegd. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheije. In het Saalien stuwde het landijs rivierafzettingen vanuit het IJsseldal op. Zo ontstond de stuwwal van de Veluwe, waarvan in het plangebied een uitloper aanwezig is. Tijdens de daarop volgende ijstijd, het Weichselien, ontstonden brede, ondiepe dalen in west- en oostelijke richting. De stuwwalhelling is hierdoor afgevlakt. Tijdens het laatste deel van het Weichselien werden onder invloed van de wind oost-west gerichte dekzandruggen afgezet. Deze zijn in de directe omgeving van het plangebied zichtbaar als langgerekte ruggen, zoals in het Wieselsche Veld. De Formatie van Kreftenheije wordt afgedekt door dekzand, dat geologisch gezien behoort tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden). Het dekzand is in de laatste ijstijd afgezet door de wind in de vorm van paraboolduinen, vlaktes en langgerekte ruggen. Het reliëf is gekenmerkt door vlakke, afvoerloze depressies en dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. In de huidige geologische periode, het Holoceen, werd het dekzand door toenemende vegetatie vastgelegd. Uit archeologisch oogpunt zijn de hoger gelegen zandgronden een zeer interessante plaats, aangezien deze gronden van oudsher een vestigingsplaats voor mensen geweest is. De bodemtypologie in en rond het plangebied is zeer divers. Zo kunnen onder meer de volgende bodemtypen worden aangetroffen: holtpodzolgronden ten plaatse van het paleispark; overige podzolgronden ten plaatse van de (voormalige) heidegronden; enkeerdgronden ten plaatse van de (voormalige) akkers; goor- en beekeerdgronden en veengronden ten plaatse van de beekdalen en overige laagtes; duinvaaggronden ter plaatse van de stuifzanden. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 9 van 17

119 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ De voor het plangebied beschikbare bodemkaarten (rivviewer Apeldoorn en Stiboka, 1976) geven aan dat in het onderzoeksgebied gooreerdgronden in lemig fijn zand (pzn23g) en gooreerdgrond in zwak lemig en leemarm zand (pzn21g) voorkomen. Ter plaatse komen gooreerdgronden voor met een dunne afdekkende bouwvoor van circa 30 cm, veelal verploegde veldpodzolen. Afbeelding 2: Geomorfologische kaart met de situering van het plangebied binnen het rode kader. Bron: rivviewer.apeldoorn.nl. Bodem Het plangebied ligt volgens de geomorfologische kaart van gemeente Apeldoorn in een (donkergroene) zone (zie afb. 2) met relatief hooggelegen daluitspoelingswaaier-afzettingen en -glooiingen met gooreerdgronden / humuspodzolen (bodemtype: pzn21g/pzn23g). Gooreerdgronden/verploegde veldpodzolgronden hebben, doordat ze gevormd zijn onder relatief natte omstandigheden, overwegend een relatief lage trefkans op archeologische vindplaatsen. Dit komt overeen met de lage archeologische verwachtingswaarde op de gemeentelijke verwachtingskaart (zie bijlage 2). Direct ten zuiden van het plangebied ligt een hogere terrasrest, die niet direct waarneembaar is op de AHN (afb. 4). Mogelijk dat in het plangebied sporen en vondsten van off site activiteiten voor komen van hoger op de terrasrest gelegen vindplaatsen, zoals hutkommen, waterputten en afvalkuilen (etc.). Afbeelding 3: Bodemkaart met de situering van het plangebied binnen het rode kader. Bron: rivviewer.apeldoorn.nl. Het plangebied ligt in de bruine zone: kalkloze zandgronden bestaande uit grof zand, afgedekt met gooreerdgronden. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 10 van 17

120 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Grondwater De grondwatertrap is VI met een G.H.G tussen de 40 en 80 cm onder het maaiveld en een G.L.G. van meer dan 120 cm. Afbeelding 4: AHN met de situering van het plangebied binnen het rode kader. Bron: 2.2 Historische ontwikkeling Wenum-Wiesel en omgeving plangebied Wenum-Wiesel is een 'tweelingbuurtschap'. Het ligt ten noorden van de gemeente tegen Vaassen, gemeente Epe, aan. Wenum en Wiesel worden gescheiden door de Zwolseweg (Apeldoorn-Vaassen). Aan de oostkant ligt Wenum en aan de westkant Wiesel. Er woonden per 1 januari 2007 in Wenum-Wiesel mensen, waarvan in Wenum en in Wiesel. Dit is over een oppervlakte van 31 km². Hiervan is meer dan de helft bosgebied. Wenum bestaat verder vooral uit agrarisch gebied. Het strekt zich uit van de Zwolseweg tot aan het Apeldoorns Kanaal. Hier zijn vooral boerenbedrijven gevestigd, maar aan de Zwolseweg staat ook het bedrijfspand van de voormalige slotenfabrikant Nemef. Even buiten het dorp staat een achtkante windkorenmolen en een eeuwenoude watermolen. In Wiesel bevinden zich enkele horecagelegenheden. Hier woonden vroeger de werknemers van het nabijgelegen Paleis Het Loo. Wiesel grenst aan de kroondomeinen. In 2001 is Wiesel aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 11 van 17

121 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Afbeelding 5: Wieselsche Veld en Wenumsche Veld in 1915 (bron: Cultuurhistorische Analyse) De mens heeft ook zijn stempel op het ontstaan van Wenum-Wiesel gedrukt. De eerste nederzettingen werden gesticht op de overgang van de lage naar de hoge gronden, met name langs de randen van de beekdalen. Op de hoger gelegen dekzandruggen werden de gronden als akkerland gebruikt. Hier ontstonden essen en enken (akkercomplexen die door bemesting werden opgehoogd). De lager gelegen beekdalgronden werden als weide en hooiland gebruikt (bron: bestemmingsplan Wenum en Wiesel buitengebied, gemeente Apeldoorn). De verder gelegen heide- en bosgebieden werden benut als weidegebied voor de schapenteelt (Wenumsche en Wieselsche Veld), voor het plaggensteken en voor de houtproductie (Wieselsche Bos). In de periode van de 14de tot de 18de eeuw zijn de sprengenbeken en waterbekkens aangelegd. Dit gebeurde ten behoeve van het opwekken van energie door middel van watermolens voor onder andere papierfabrieken en koperpletterijen. In de 19de eeuw raakte waterkracht in onbruik, en werd het schone water vaak door wasserijen gebruikt. In de 19de eeuw werd de ontsluiting van de stad Apeldoorn uitgebreid. De verbinding over het Wenumse Veld werd rechtgetrokken in de vorm van de Zwolseweg. Het Apeldoorns kanaal en de spoorlijn Apeldoorn-Hattemerbroek werden aangelegd. In de jaren 30 van de 20 ste eeuw werd begonnen met de aanleg van een nieuwe Rijksweg, die niet werd voltooid en nu nog beleefbaar is in de vorm van de verkaveling, de taluds en de houtopstanden. Het overgrote deel van de woeste heidegebieden is in de loop der tijd ontgonnen en in gebruik genomen als cultuurgrond. Vooral de omgeving van de Zwolseweg is langzamerhand steeds dichter bebouwd met woningen en bedrijfsgebouwen (landelijk woongebied). Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 12 van 17

122 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Afbeelding 6: Buurtschappen Wiesel en Wenum in Het plangebied (De Dennenkamp) is gesitueerd binnen de rode cirkel (bron: Cultuurhistorische Analyse). Apeldoorns Kanaal Het Apeldoorns kanaal is ten oosten van het plangebied gelegen. Het kanaal volgt min of meer dezelfde route als het oude beekje de Grift, waarover vanaf de 16e eeuw scheepvaart plaatsvond met platbodems. Onder koning koning Willem I ( ) werd een geheel nieuw kanaal gegraven, vrijwel parallel met de Grift. De opdracht voor de aanleg werd verstrekt aan Hendrik Jan Lijsen, een beambte van paleis Het Loo. Hij werd de bouwmeester van het kanaal van Apeldoorn naar Hattem, waarvan de aanleg 1825 in Apeldoorn werd begonnen. Het kanaal werd officieel geopend op 13 april 1829 en had toen zo n fl gekost, grotendeels gefinancierd door de koning Willem I. Het kanaal kreeg de naam Griftkanaal. De Grift komt nu bij Heerde in het Apeldoorns kanaal uit. In 1858 startten de werkzaamheden om het kanaal door te trekken naar Dieren en het nieuwe traject geschikt te maken voor schepen met een laadvermogen tot 200 ton. Dit stuk van het kanaal werd officieel geopend op 1 december Per 1 januari 1962 werd het noordelijk deel vanaf de Berghuizer papierfabriek in Wapenveld tot Apeldoorn voor de scheepvaart gesloten. Per 1 juni 1972 is ook het gedeelte van Dieren tot de Koudhoornse Sluis buiten gebruik gesteld. Alleen het gedeelte van de IJssel bij Hattem tot de Berghuizer papierfabriek in Wapenveld bleef nog tot 1982 voor de scheepvaart geopend. Alhoewel er plannen zijn om het gehele kanaal weer bevaarbaar te maken, zijn deze vanwege de kosten nog niet uitgevoerd. De snelweg A50, een hoofdverbinding tussen Eindhoven en Emmeloord ligt 150m ten oosten van het plangebied. In 1968 werd begonnen met de bouw van de A50 tussen Hoenderloo en Apeldoorn, wat in 1972 werd opengesteld. In 1977 is het weggedeelte tot aan knooppunt Hattemerbroek geopend, zodat Apeldoorn en Zwolle per snelweg verbonden werden. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 13 van 17

123 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Afbeelding 7: Historische topografische kaart Apeldoorn Het plangebied is gesitueerd binnen de rode cirkel. (bron: watwaswaar.nl) 2.3 Archeologische waarden In het plangebied zelf heeft nog niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 1 Binnen een straal van ca. 750 m rond het plangebied zijn diverse archeologische monumenten, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen opgenomen in Archis (II). Tabel 2: Waarnemingen, Vondsten en Onderzoeken ca. 750 m rondom het plangebied (bron: Archis) Onderzoek CAAnr Ligging t.o.v. plangebied 338 m Z/Z.O. Onderzoek m O Monument m Z/Z.O. Waarneming m Z/Z.O. Vondsten Periode Berging vliegtuigwrak (Messerschmitt Bf109) aan de Zwolseweg 24 te Wenum. Booronderzoek van RAAP aan de NoordoostpoortStadhoudersmolenweg t.b.v. uitbreiding bedrijventerrein en aanleg van een weg. Advies: geen vervolgonderzoek. Terrein aan de Kleine Fluiterseweg van hoge archeologische waarde. Nederzettingssporen o.a. Standvoetbeker en Klokbeker die in 1994 zijn opgegraven. Diverse vondsten in relatie tot Moderne Tijd: WO II ( ) Prehistorie t/m Nieuwe Tijd Neolithicum Laat B: v.c. tot en met IJzertijd vroeg: v.c. monumentnr , betreffende een 1 Vindplaatsen gerelateerd aan een vergelijkbare ondergrond en die een mogelijke relatie kunnen hebben met eventuele bewoningssporen in het plangebied. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 14 van 17

124 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ terrein aan de Kleine Fluiterseweg met nederzettingssporen uit de periode van het Neolithicum tot en met de IJzertijd. 2.4 Archeologisch verwachtingsmodel Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. Het plangebied heeft, conform Archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Apeldoorn een lage archeologische verwachting. Streven naar behoud in huidige staat; inventariserend archeologisch onderzoek is verplicht (IVO-Protocol 1) als de oppervlakte van de ingreep groter is dan m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 35 cm -Mv. Dit is voor het plangebied het geval. Voor zover te herleiden op historische kaarten is het perceel altijd onbebouwd geweest. Ingeschat wordt dat de bodem ter plaatse naar verwachting een deels intact bodemprofiel heeft. Daar de dikte van de bouwvoor vermoedelijk minder dan 40 cm bedraagt, kan het zijn dat diepere vondst- of cultuurlagen door bodembewerking verloren zijn gegaan. De waarnemingen in Archis (zie tabel 2) tonen aan dat er in de omgeving van het plangebied al vanaf de Late Prehistorie sprake is geweest van bewoning. De waarnemingen bevestigen het continuüm van menselijke activiteiten door de jaren heen. Afbeelding 8: Gemeente Apeldoorn Archeologische verwachtingskaart met het plangebied binnen de donkergroene arcering. Het plangebied ligt in de lichtgroene zone waarvoor een lage archeologische verwachting geldt. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen groter dan m2 en dieper dan 35 cm-mv. Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 15 van 17

125 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Tabel 3: Archeologische verwachting plangebied Periode Verwachte vindplaatstypen Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd oude akkers, sloten, in of direct ontginningssporen, oude zandpaden akkerlaag Romeinse Tijd - Vroege Middeleeuwen Nederzettingsterreinen, begravingen Bronstijd - IJzertijd Nederzettingsterreinen, urnenvelden, BC-horizont en top van de Cresten van smeedhaarden, meilers horizont Paleolithicum-Neolithicum Nederzettingsterreinen, jachtkampen, Top van de C-horizont haardplaatsen, vuursteenvindplaatsen Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem Verwachte grondlaag (diepte) onder de oude direct onder de oude akkerlaag 16 van 17

126 Project Kenmerk 3 : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Conclusie en aanbeveling Op grond van de bestudeerde bronnen kan geconcludeerd worden dat het plangebied een lage trefkans heeft op archeologische resten uit de periode van het Laat Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Het initiatief ligt in een zone met een lage verwachting op de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Binnen deze zone is archeologisch onderzoek noodzakelijk als bodemingrepen meer dan m2 en dieper dan 35 cm-mv behelsen. Het onderzoek kan in eerste instantie in de vorm van een gecombineerd bureauonderzoek en verkennend 2 bodemonderzoek worden uitgevoerd. De aanbeveling luidt op basis van de uitkomsten van het bureauonderzoek en de beleidsregels van gemeente Apeldoorn om in geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig archeologisch onderzoek in de vorm van een verkennend archeologisch veldonderzoek uit te voeren. In de verkennende fase dient uitgegaan te worden van 6 boringen per ha (Protocol 1: inventariserend onderzoek). In relatie tot de omvang van het bouwvlak ( circa m2) 3 volstaan 6 boringen (Ø 7 cm) om het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen. De boringen worden volgens een driehoeksgrid geplaatst. De minimale boordiepte bedraagt 75 cm-mv en de maximale boordiepte bedraagt naar verwachting 150 cm-mv. De boringen worden doorgezet tot 25 cm in de ongeroerde grond. De boorkernen worden (bij los gepakt zand) gezeefd over een metalen zeef met een maaswijdte van 4mm en onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals scherven aardewerk, vuursteen, botfragmenten, fosfaten en houtskoolresten. De boringen worden ingemeten ten opzichte van maaiveld. Op grond van de onderzoeksresultaten zal een advies uitgebracht worden of nader onderzoek noodzakelijk is of niet. De resultaten en aanbevelingen uit het bureauonderzoek (Hamaland Advies) en het booronderzoek (Econsultancy) dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd gezag, de gemeente Apeldoorn en diens adviseur (mevrouw drs. M. Parlevliet, Gemeentelijk Archeoloog). Verder geldt voor eventuele toevalsvondsten die gedaan worden tijdens de uitvoering een meldplicht bij het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn) zoals vastgelegd in artikel 53 van de Monumentenwet. 2 Advies van mw. Drs. J. Zuyderwijk van gemeente Apeldoorn aan Lycens, d.d. 5 juli Het door Lycens aangegeven plangebied is groter, circa 1 ha. Een deel wordt echter niet ontwikkeld en een deel is in gebruik als grondwal en beplant met bomen. Er zijn bij de uitvoering derhalve 9 boringen gezet, mede om de omvang van de in het veld vastgestelde verstoring van de bodem in kaart te kunnen brengen. 3 Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 17 van 17

127 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Gebruikte literatuur Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,bijeen gebragt door A.J. van der Aa, onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden.Gorinchem. AHN, Actueel Hoogtebestand Nederland ANWB, Topografische Atlas Gelderland. Schaal 1: Amsterdam. Bakker, H. de & J. Schelling, Systeem van bodemclassificatie voor Nederland; de hogere niveaus. Wageningen. Berendsen, H.J.A., Landschappelijk Nederland.De fysisch-geografische regio s. Assen Berendsen, H.J.A., De vorming van het land, inleiding in de geologie en de geomorfologie. Assen (Fysische geografie van Nederland). Berkel, G. van; K. Samplonius, 2006 Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en historie. Boshoven, E.H., 2010; Plangebied Noordoostpoort: stadhoudersmolenweg; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek). RAAPnotitie, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp. Kuipers S.F., Bodemkunde, Culemborg. Kuijl, E.E.A. van der, 2012; Bureauonderzoek Archeologie Beemterweg te Beemte Broekland. Hamaland Advies rapportage Zelhem. Stiboka / Rijks Geologische Dienst, Toelichting op de legenda van de geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Wageningen en Haarlem. Stiboka / Rijks Geologische Dienst, Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Wageningen. Stiboka, Bodemkaart van Nederland 1: en toelichting op de bodemkaart, Wageningen. Tol, drs. A., Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: karterend booronderzoek, 30 maart 2006 vastgesteld door het CCvD Archeologie, Gouda. Wieringa, E.N. & M. Parlevliet, 2010; Programma van Eisen Archeologische Begleeiding, WWB Oude Zwolseweg 24, Berging Vliegtuigwrak WO II. Wenum, gemeente Apeldoorn. Geraadpleegde websites: voor informatie over waarnemingen, vondsten, onderzoeken en GWT voor informatie historische kaart voor informatie historische kaarten voor informatie hoogte en coördinaten voor rapporten voor informatie over bestemmingsplan Wenum en Wiesel ter controle van Archis en gebouw- en perceelsgegevens Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 18 van 17

128 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ BIJLAGEN Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 19 van 17

129 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Bijlage 1: Plangebied met toekomstige inrichting Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

130 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

131 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Bijlage 2: Overzicht gebruikte afkortingen van Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem geologische perioden en lijst met

132 Project Kenmerk : Bureauonderzoek Archeologie Plangebied Oude Zwolseweg ong. te Wenum-Wiesel : EKU/DIR/HAMA/ Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

133

134 6. Archeologisch verkennend booronderzoek

135

136 ARCHEOLOGISCH VERKENNEND BOORONDERZOEK OUDE ZWOLSEWEG (ONG.) TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

137 Archeologisch verkennend booronderzoek Oude Zwolseweg (ong.) te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever Hamaland Advies Ambachtsweg BT Zelhem Project APE.HAM.ARC Rapportnummer Status Eindrapportage Datum 10 september 2012 Vestiging Auteur Doetinchem Ir. E.M. ten Broeke (Prospector) Paraaf Autorisatie Drs. A.H. Schutte (Senior KNA-Archeoloog) Paraaf Econsultancy bv, Doetinchem Foto s en tekeningen: Econsultancy bv, tenzij anders vermeld Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Econsultancy bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. ISSN: (Analoog rapport) ISSN: (Digitaal rapport E-depot) Econsultancy Archeologisch Rapport

138 Administratieve gegevens plangebied Projectcode en nummer Toponiem Opdrachtgever Gemeente Plaats Provincie APE.HAM.ARC Oude Zwolseweg (ong.) Hamaland Advies Apeldoorn Apeldoorn Gelderland Kadastrale gegevens Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummers 3459 en 3464 Omvang plangebied ± m 2 Kaartblad 33 B (1:25.000) X/Y-coördinaten hoekpunten plangebied / / / / / / Bevoegde overheid Gemeente Apeldoorn Dienst Ruimtelijke Ordening Afd. Stedenbouw en Cultuurhistorie Mevrouw drs. M. Parlevliet Postbus ES Apeldoorn Tel ARCHIS2 Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) Vondstmeldingsnummer Onderzoeksnummer Booronderzoek (en tevens bureauonderzoek) N.v.t Archeoregio NOaA Beheer en plaats documentatie Uitvoerders Utrechts-Gelders zandgebied Econsultancy, Doetinchem / Archeologisch Depot gemeente Apeldoorn Econsultancy, Ir. E.M. ten Broeke Kwaliteitszorg Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie. Betrouwbaarheid Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booronderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Econsultancy Archeologisch Rapport

139 SAMENVATTING Econsultancy heeft in opdracht van Hamaland Advies een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Oude Zwolseweg (ong.) te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voorgenomen bouwplan in de vorm een showroom en twee eengezinswoningen. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure. Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verdwenen zijn. Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek en/of planaanpassing noodzakelijk is. Resultaten inventariserend veldonderzoek De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit grindrijke, matig fijne tot matig grove zanden. Voornamelijk de bovengrond is matig humeus. Het betreffen sneeuwsmeltwaterafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel. De aangetroffen bodemopbouw bevestigt de landschappelijke ligging binnen een daluitspoelingswaaier. De bodem binnen het plangebied is echter sterk verstoord en wordt gekenmerkt door antropogene bijmengingen van resten betonpuin, plastic en metaal/spijkers. Het verstoringsniveau ligt op gemiddeld 75 cm -mv. Direct onder het verstoringsniveau vindt met een scherpe grens de overgang plaats direct naar de C-horizont. Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In geen van de boringen zijn archeologische relevante indicatoren waargenomen. Conclusie Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht binnen het plangebied. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek bevestigd in het feit dat het plangebied zijn lage verwachting op archeologische resten behoud. Selectieadvies Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en de verstoorde bodemopbouw voor een groot deel van het plangebied, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden APE.HAM.ARC

140 Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. Voor het plangebied kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon ) of de Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn (telefoon of per APE.HAM.ARC

141 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Aanleiding tot het onderzoek en leeswijzer Resultaten vooronderzoek DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN INVENTARISEREND VELDONDERZOEK Methoden Resultaten Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES Conclusie Selectieadvies... 5 LITERATUUR APE.HAM.ARC

142 LIJST VAN TABELLEN Tabel I. Hoofdlijn bodemopbouw LIJST VAN AFBEELDINGEN Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland Figuur 2. Detailkaart van het plangebied Figuur 3. Boorpuntenkaart BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken Bewoningsgeschiedenis van Nederland AMZ-cyclus Boorprofielen APE.HAM.ARC

143 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding tot het onderzoek en leeswijzer Econsultancy heeft in opdracht van Hamaland Advies een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Oude Zwolseweg (ong.) te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn (zie figuren 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voorgenomen bouwplan in de vorm een showroom en twee eengezinswoningen. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure. In de rapportage zal na een samenvatting van het vooronderzoek ( 1.2) eerst de doelstelling van het huidige onderzoek en de te beantwoorden onderzoeksvragen beschreven worden (hoofdstuk 2). Vervolgens zullen de methodiek en resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen worden behandeld (hoofdstuk 3). Op basis van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 4). 1.2 Resultaten vooronderzoek Door Hamaland Advies is een bureauonderzoek uitgevoerd. 1 Het archeologisch verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek vormt het uitgangspunt voor dit inventariserend veldonderzoek en is hieronder weergegeven. Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. Het plangebied heeft, conform Archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Apeldoorn een lage archeologische verwachting. Streven naar behoud in huidige staat; inventariserend archeologisch onderzoek is verplicht (IVO-protocol 1) als de oppervlakte van de ingreep groter is dan m² én de diepte van de ingreep dieper reikt dan 35 cm -mv. Dit is voor het plangebied het geval. Voor zover te herleiden op historische kaarten is het perceel altijd onbebouwd geweest. Ingeschat wordt dat de bodem ter plaatse naar verwachting een deels intact bodemprofiel heeft. Daar de dikte van de bouwvoor vermoedelijk minder dan 40 cm bedraagt, kan het zijn dat diepere vondst- of cultuurlagen door bodembewerking verloren zijn gegaan. De waarnemingen in Archis tonen aan dat er in de omgeving van het plangebied al vanaf de Late Prehistorie sprake is geweest van bewoning. De waarnemingen bevestigen het continuüm van menselijke activiteiten door de jaren heen. 1 Van der Kuijl, APE.HAM.ARC Pagina 1 van 6

144 2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verdwenen zijn. Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 22 augustus 2012 door drs. E.E.A. van der Kuijl van Hamaland Advies en ir. E.M. ten Broeke van Econsultancy (prospector). Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog/kwaliteitscontroleur). 3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 3.1 Methoden Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, conform de eisen van de KNA, versie 3.2, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek is op 16 augustus 2012 door ir. E.M. ten Broeke (prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. In totaal zijn er 9 boringen gezet (zie figuur 3). Er is geboord tot een diepte van maximaal 100 cm -mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De reden waarom er 9 in plaats van 6 boringen zijn gezet heeft te maken met de onduidelijke omvang van het onderzoeksterrein. Met de eigenaar van het terrein (de heer Bultman) is over het terrein heen gelopen. Het noordelijke deel van wat als te onderzoeken was opgegeven bestond uit stelconplaten en gebroken puin, ten zuiden daarvan lag een grondwal met bomen APE.HAM.ARC Pagina 2 van 6

145 Dit nam circa m² in beslag, maar dhr. Bultman heeft uitgelegd dat de situatie daar blijft zoals hij nu is (geen wijzigingen). Ten zuiden daarvan waren 3 paardenweitjes met bomen aanwezig. Deze zijn voor zover ze tot het plangebied behoren onderzocht (7.500 m²). Er zijn 3 boringen extra gezet omdat in de voorgaande 6 boringen een verstoorde bovengrond werd aangetroffen, waarna bekeken is of dit voor het gehele plangebied gold. Er is in 3 raaien geboord met een afstand van ongeveer 30 m tussen de raaien en een afstand van ongeveer 45 m tussen de boringen. De raaien zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waardoor een systeem bestaande uit gelijkbenige driehoeken ontstaat. De boringen zijn lithologisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven. 2 De boringen zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In figuur 4 worden overzichtsfoto s van het plangebied weergegeven. Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, niet of deels sprake is van een gaaf bodemprofiel. Tevens is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden/verkruimelen geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem en bot. 3.2 Resultaten Geologie en bodem De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 4 weergegeven. De hoofdlijn van de opbouw van de bodem kan als volgt worden weergegeven: Tabel I. Hoofdlijn bodemopbouw Diepte (cm -mv) Samenstelling Interpretatie Vanaf maaiveld tot gemiddeld 35 Tussen gemiddeld 35 en 75 Vanaf 75 tot einde boringen Donkerbruin gekleurd, matig humeus, sterk grindig, zwak siltig, matig grof zand, met antropogene bijmengingen van betonpuin en plastic Donkerbruin tot geelbruin gekleurd, plaatselijk matig humeus, zwak tot sterk grindig, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand, eveneens plaatselijk antropogene bijmenging van puin en zelfs resten metaal/spijkers Geel gekleurd, plaatselijk matig grindig, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand Ahp-horizont, huidige bouwvoor Geroerde/verstoorde laag C-horizont, sneeuwsmeltwaterafzettingen/daluitspoelingswaaier Binnen het plangebied is sprake van een sterk verstoorde bodemopbouw. Vanaf met maaiveld tot gemiddeld 35 cm -mv komt donkerbruin gekleurd, matig humeus, sterk grindig, zwak siltig, matig grof zand voor en bevat antropogene bijmengingen van betonpuin en plastic. Het betreft de huidige bouwvoor. Hieronder is de bodem tevens geroerd/verstoord tot gemiddeld 75 cm -mv. Deze laag bestaat uit donkerbruin tot geelbruin gekleurd, plaatselijk matig humeus, zwak tot sterk grindig, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. In boring 2 bevinden zich hierin ook nog resten puin en zelfs resten metaal/spijkers. Direct onder het verstoringsniveau vindt met een scherpe grens de overgang plaats direct naar de C-horizont, in de vorm van geel gekleurd, plaatselijk matig grindig, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. Het betreffen sneeuwsmeltwaterafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel. 2 Bosch, APE.HAM.ARC Pagina 3 van 6

146 De C-horizont bevat tevens veel roestvlekken en duiden op periodiek ondiepe grondwaterstanden, zeker in de tijd van de grootschalige ontginningen en uitgevoerde waterhuishoudkundige ingrepen binnen het gebied. Alleen in boring 7 is onder de bouwvoor nog restanten waargenomen van de oorspronkelijke veldpopdzolbodem, in de vorm van roodbruin verkit zand (restant B-horizont), echter wel door ploeg- of graafwerkzaamheden vermengd met de oorspronkelijke top van de C-horizont. Archeologie Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In geen van de boringen zijn archeologische relevante indicatoren waargenomen. Het gaat hier echter om een verkennend bodemonderzoek, dat zich richt op de bodemopbouw en mogelijke bodemverstoringen die de archeologische trefkans kunnen beïnvloeden en niet zo zeer op het onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische vondsten en/of sporen. De aantroffen spijkers in boring 2 zijn van recente ouderdom. Tevens zijn deze aangetroffen in de geroerde/verstoorde laag en zullen naar alle waarschijnlijkheid van elders zijn aangevoerd (evenals de resten betonpuin) 3.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit grindrijke, matig fijne tot matig grove zanden. Voornamelijk de bovengrond is matig humeus. Het betreffen sneeuwsmeltwaterafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel. De aangetroffen bodemopbouw bevestigt de landschappelijke ligging binnen een daluitspoelingswaaier. Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? In geen van de boringen is een intact bodemprofiel aangetroffen. Onder een subrecente bouwvoor met een dikte van gemiddeld 35 cm bevindt zich een geroerde/verstoorde laag tot gemiddeld 75 cm -mv waarin zich resten betonpuin, plastic en metaal/spijkers bevinden. Deze recente antropogene bijmengingen zijn van elders aangevoerd en zijn vanuit archeologisch oogpunt niet relevant. Wat het oorspronkelijke bodemprofiel is geweest is op basis van de vele verstoringen moeilijk te bepalen. Het opgeboorde profiel in boring 7 duidt op een veldpodzolgrond, maar in andere delen van het plangebied kunnen oorspronkelijk niet zo goed gooreerdgronden hebben gelegen. De vele roestvlekken in het profiel duidt op periodiek (zeer) ondiepe grondwaterstanden en zal in het verleden geen gunstige bewoningslocatie hebben gevormd. Het opgeboorde materiaal is nog wel geïnspecteerd op archeologische indicatoren, maar die zijn echter niet aangetroffen. Wat zijn de gevolgen van het in het plangebied aangetroffen bodemprofiel voor de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied. Door de sterke verstoorde bodemopbouw en het (visueel) ontbreken van archeologisch relevante indicatoren is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plangebied te vermoeden. Er zijn dus geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen APE.HAM.ARC Pagina 4 van 6

147 4 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 4.1 Conclusie Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit grindrijke, matig fijne tot matig grove zanden. Voornamelijk de bovengrond is matig humeus. Het betreffen sneeuwsmeltwaterafzettingen behorende tot de Formatie van Boxtel. De aangetroffen bodemopbouw bevestigt de landschappelijke ligging binnen een daluitspoelingswaaier. De bodem binnen het plangebied is echter sterk verstoord en wordt gekenmerkt door antropogene bijmengingen van resten betonpuin, plastic en metaal/spijkers. Het verstoringsniveau ligt op gemiddeld 75 cm -mv. Direct onder het verstoringsniveau vindt met een scherpe grens de overgang plaats direct naar de C-horizont. Het opgeboorde materiaal is geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren. In geen van de boringen zijn archeologische relevante indicatoren waargenomen. Op basis van het ontbreken van een intacte bodemopbouw en het ontbreken van archeologische indicatoren kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet (meer) worden verwacht binnen het plangebied. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, wordt door het booronderzoek bevestigd in het feit dat het plangebied zijn lage verwachting op archeologische resten behoud. 4.2 Selectieadvies Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden en de verstoorde bodemopbouw voor een groot deel van het plangebied, adviseert Econsultancy om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. Voor het plangebied kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ARCHIS-meldpunt, telefoon ) of de Sectie Archeologie van de gemeente Apeldoorn (telefoon of per Econsultancy Doetinchem, 10 september APE.HAM.ARC Pagina 5 van 6

148 LITERATUUR Bosch, J.H.A., 2005: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht (TNOrapport, NITG A). Kuijl, E.E.A, van der, 2012: Bureauonderzoek Archeologie. Plangebied Oude Zwolseweg (ong.) te Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn. Hamaland Advies. Projectnummer APE.HAM.ARC Pagina 6 van 6

149 Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland NIJBROEK Vaassen BEEMTE BROEKLAND WENUM WIESEL TEUGE Apeldoorn HOOG SOEREN N Ugchelen m Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) - Oude Zwolseweg (ong.) Situering van het plangebied binnen Nederland bron: Geodan TERWOLDE Twello APE.HAM.ARC

150 Figuur 2. Detailkaart van het plangebied N Oude Zwolseweg Fluitersweg Plasweideweg 0 50m Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) - Oude Zwolseweg (ong.) Detailkaart van het plangebied Legenda Plangebied APE.HAM.ARC

151 Figuur 3. Boorpuntenkaart N 0 25m Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn) - Oude Zwolseweg (ong.) Boorpuntenkaart Legenda Plangebied Boorlocatie Grondwal (geen boringen mogelijk) APE.HAM.ARC

152 Figuur 4. Overzichtsfoto s van het plangebied APE.HAM.ARC

153 Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken Ouderdom in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie Formaties: Naaldwijk Holoceen 1 (marien), Nieuwkoop (veen), Echteld (fluviatiel) Late Dryas (koud) Laat- Allerød Weichselien (warm) (Laat- Vroege Dryas Glaciaal) (koud) 2 Bølling (warm) Midden- Weichselien (Pleniglaciaal) Vroeg- W eichselien (Vroeg- Glaciaal) Eemien (warme periode) Laat- Pleniglaciaal Midden- Pleniglaciaal Vroeg- Pleniglaciaal 3 4 5a 5b 5c 5d 5e Saalien (ijstijd) 6 Formatie van Kreftenheye Eem Formatie Formatie van Drente Formatie van Boxtel Formatie van Beegden Holsteinien (warme periode) Elsterien (ijstijd) Cromerien (warme periode) Pre-Cromerien Formatie van Urk Formatie van Sterksel Formatie van Peelo APE.HAM.ARC

154 Cal. jaren v/n Chr C jaren Chronostratigrafie Pollen zones Vegetatie Archeologische perioden Vb2 Loofbos Nieuwe tijd eik en hazelaar Subatlanticum overheersen Middeleeuwen koeler Vb1 haagbeuk vochtiger veel cultuurplanten Romeinse tijd Va rogge, boekweit, korenbloem IJzertijd Subboreaal koeler droger IVb IVa Loofbos eik en hazelaar overheersen beuk>1% invloed landbouw (granen) Bronstijd Neolithicum Atlanticum warm vochtig III Loofbos eik, els en hazelaar overheersen in zuiden speelt linde een grote rol Laat- Weichselien (Laat- Glaciaal) Boreaal warmer Preboreaal warmer Late Dryas Allerød Vroege Dryas Bølling II I LW III LW II LW I den overheerst hazelaar, eik, iep, linde, es eerst berk en later den overheersend parklandschap dennen- en berkenbossen open parklandschap open vegetatie met kruiden en berkenbomen Mesolithicum Laat-Paleolithicum Midden- Weichselien (Pleniglaciaal) perioden met een poolwoestijn en perioden met een toendra Vroeg- Weichselien (Vroeg- Glaciaal) Eemien (warme periode) perioden met bos en perioden met een subarctisch open landschap loofbos Midden-Paleolithicum Saalien (ijstijd) Vroeg-Paleolithicum Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005) APE.HAM.ARC

155 Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland weergegeven. Paleolithicum (tot ca voor Chr.) De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Nederland geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veranderende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde zwijnen en oerossen gejaagd. Mesolithicum (ca voor Chr.) Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca voor Chr.) verbeterde het klimaat zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territoriumgebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jachttechniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd. Neolithicum (ca voor Chr.) Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrijke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrarische levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levensstijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale vernieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonumenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels APE.HAM.ARC

156 Bronstijd (ca voor Chr.) Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Nederlands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum koperen voorwerpen bekend. IJzertijd (ca voor Chr.) In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werktuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die mogelijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr na Chr.) Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aangezien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in belangrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederlandse rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaamde 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van de Bataven tegen de Romeinse overheersers in na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelijker. In veel inheems-romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aardewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting. De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handelscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting van de grensverdediging langs de Rijn APE.HAM.ARC

157 Middeleeuwen (ca na Chr.) Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak na Chr., is relatief weinig bekend. Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. Vanaf de tiende - elfde eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrondbezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en versterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimatologische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivaliteit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal geweld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. Nieuwe tijd (1500-heden) De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19 e tot het begin van de 20 e eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat zich tot in het begin van de 20 e eeuw uit in de kunsten APE.HAM.ARC

158 Bijlage 3 AMZ-cyclus Het AMZ-proces Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeologische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). De eerste fase: Bureauonderzoek Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologische waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen. Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit het belopen van het maaiveld van het plangebied APE.HAM.ARC

159 Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. De Derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) Archeologische Begeleiding Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. Opgraven Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgraving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennisvorming over het verleden APE.HAM.ARC

160 Schema van de Archeologische Monumenten Zorg Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling Toetsing aan archeologisch beleid (Gemeente, Provincie, Rijk) Bureauonderzoek* (verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Inventariserend veldonderzoek* Verkennend veldonderzoek **** Karterend veldonderzoek Door middel van: Door middel van: - terreininspectie - oppervlaktekartering - booronderzoek** - booronderzoek** - proefsleuven*** ***** Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie ****** Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** Selectiebesluit (door bevoegd gezag op basis van resultaten) Opgraven*** Begeleiding*** Beschermen Verwijderen Begeleiding Bescherming van de van de van de archeologie werkzaamheden archeologie door door door archeologen archeologen planaanpassing Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten worden over te gaan op het begeleiden van de graafwerkzaamheden door archeologen.*** Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeologie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. Einde onderzoek, vrijgeven voor functie (eventueel met bouwkundige voorwaarden). * Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. ** Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag *** Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. **** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek moet worden uitgevoerd. ***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. ****** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven of een IVO karterende en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag APE.HAM.ARC

161 Bijlage 4 Boorprofielen APE.HAM.ARC

162

163 Bijlage 4 Boorstaten Boring: 01 X: Y: Boring: 02 X: Y: ,5 m +NAP 13,6 m +NAP gras Gras Zand, matig grof, zwak siltig, matig humeus, sterk grindig, resten plastic, antropogeen, donkerbruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, geelbruin, A1-, A-horizont Zand, matig grof, matig siltig, matig humeus, sterk grindig, donkerbruin, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont, roestvlekken: veel gras Gras Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, resten beton, antropogeen, bruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, antropogeen, resten metaal, antropogeen, donkerbruin, spijkers, A1-, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, geel, C-horizont, roestvlekken: veel Boring: 03 X: Y: Boring: 04 X: Y: ,7 m +NAP 0 10 gras Gras 13,4 m +NAP Zand, matig grof, zwak siltig, matig humeus, sterk grindig, zwak puinhoudend, antropogeen, donkerbruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, geelbruin, gemengd, A1-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont gras Gras Zand, matig grof, zwak siltig, matig humeus, sterk grindig, donkerbruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, geelbruin, gemengd, A1-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont, roestvlekken: veel Boring: 05 X: Y: Boring: 06 X: Y: ,5 m +NAP gras Gras Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, bruin, tegel (20e eeuw), bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijsbruin, gemengd, A1-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, antropogeen, geel, C-horizont ,7 m +NAP gras Gras Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak puinhoudend, antropogeen, resten plastic, antropogeen, bruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, grijsbruin, gemengd, A1-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont, roestvlekken: veel Boring: 07 X: Y: Boring: 08 X: Y: ,5 m +NAP 13,6 m +NAP gras Gras Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk grindig, bruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, roodbruin, gemengd met geel, rest B, BC-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, zwak roesthoudend, antropogeen, geel, C-horizont, roestvlekken: veel gras Gras Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk grindig, bruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, lichtbruin, A1-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont Locatie: Oude Zwolseweg (ong.) te Wenum-Wiesel

164 Bijlage 4 Boorstaten Boring: 09 X: Y: ,7 m +NAP 0 10 gras Gras Zand, matig grof, zwak siltig, sterk humeus, sterk grindig, donkerbruin, bouwvoor, A-horizont Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, sterk grindig, geelbruin, A1-, A-horizont 90 Zand, matig grof, matig siltig, matig humeus, sterk grindig, bruingeel, A2-, A-horizont Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, C-horizont, roestvlekken: veel Locatie: Oude Zwolseweg (ong.) te Wenum-Wiesel

165

166 7. Vooronderzoek bodem

167

168 Historisch onderzoek Oude Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel Project projectnummer project Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel opdrachtgever Autoverhuur Bultman B.V. versie 1.0 datum 3 september 2012 auteur Ing. R. Fieten Controle Ing. M. ter Laak bestand G:\3.Projecten\2012\0181 Oude Zwolseweg, Apeldoorn Lycens Milieu & Ruimte B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

169 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INFORMATIE ONDERZOEKSLOCATIE GERAADPLEEGDE BRONNEN BODEMGEBRUIK VOORMALIG BODEMGEBRUIK HUIDIG BODEMGEBRUIK TOEKOMSTIG BODEMGEBRUIK BODEM GEBRUIK NAASTGELEGEN TERREINEN BODEMONDERZOEKEN MILIEUVERGUNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN FINANCIEEL/JURIDISCHE E INFORMATIE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE BIJZONDERHEDEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ELINGEN BIJLAGEN 1. Locatiekaart en huidige weergave 2. Verbeelding geplande herontwikkeling en kadastrale k kaarten 3. Kadastrale gegevens 4. KLIC-melding 5. Historische informatie gemeente Apeldoorn Projectnummer Pagina 2 van 16

170 1 INLEIDING In opdracht van Autobedrijf Bultman B.V. heeft Lycens Milieu & Ruimte B.V. een vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot het perceel aan de Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel. Aanleiding tot het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever het oostelijke gedeelte van het terrein te herontwikkelen. De geplande herontwikkeling voorziet in het realiseren van een showroom en de realisatie van een bedrijfswoning. Doel van het vooronderzoek is alle relevante gegevens van de herontwikkelingslocatie aan de Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel, met betrekking tot historisch en huidig gebruik, in kaart te brengen. Tevens dient het vooronderzoek om objectief te kunnen vaststellen of er daadwerkelijk aanleiding is om bodemverontreiniging te verwachten. Indien er reden is om bodemonderzoek uit te voeren, dan geeft het vooronderzoek aan welke verdachte deellocaties in aanmerking komen. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. Hiertoe zijn gegevens verzameld en verwerkt van diverse informatiebronnen. In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de verzamelde gegevens en de interpretatie hiervan. Tot slot worden conclusies getrokken en zijn aanbevelingen geformuleerd. Projectnummer Pagina 3 van 16

171 2 INFORMATIE ONDERZOEKSLOCATIE De ligging van de onderzoekslocatie op de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000) is weergegeven in bijlage 1. Enkele topografische gegevens omtrent de locatie zijn hieronder weergegeven in tabel 2.1. In bijlage 2 is een verbeelding opgenomen van de geplande herontwikkeling. Op basis van deze verbeelding zijn de betreffende kadastrale kaart opgevraagd en eveneens opgenomen in bijlage 2. Tabel 2.1: Topografische gegevens onderzoekslocatie Omschrijving Kadastrale aanduiding Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummers: 2653 (ged), 3459, 3464 Oppervlakte Circa m 2 Adres Gem. maaiveldhoogte Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel 13.6 m + NAP Coördinaten noordwesthoek X = en Y = Coördinaten noordoosthoek X = en Y = Coördinaten zuidoosthoek X = en Y = Coördinaten zuidwesthoek X = en Y = De locatie is gelegen in het bebouwde deel ten noorden van de bebouwde kom van Apeldoorn en ten zuiden van de bebouwde kom van Wenum Wiesel. Ten oosten van de locatie is de Oude Zwolseweg gelegen. De Zwolseweg bevindt zich ten westen van de locatie. Het terrein ten zuiden van de onderzoekslocatie is gedeeltelijk onbebouwd en onverhard (weiland) en gedeeltelijk bebouwd (woningen met siertuinen). Ten noorden van de onderzoekslocatie is het terrein onverhard en in gebruik als weiland. Figuur 1: Weergave onderzoekslocatie Projectnummer Pagina 4 van 16

172 Eigenaar locatie: In bijlage 3 zijn de kadastrale gegevens van de onderzoekslocatie opgenomen. In onderstaande tabel is per kadastraal perceel de eigenaar weergegeven. Tabel 2.2: Weergave eigenaar Kadastraal perceel Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummer 2653 Eigenaar De heer E.J. van Dijk Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummer 3459 Wijlen mevrouw W.J.H. Diderik en mevrouw D. Auras * Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummer 3464 Wijlen mevrouw W.J.H. Diderik en mevrouw D. Auras * Gerechtigde voor dit perceel is Liander Infra Oost N.V. Projectnummer Pagina 5 van 16

173 3 GERAADPLEEGDE BRONNEN Voor het uitvoeren van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Opdrachtgever: Autoverhuurbedrijf B.V. De heer D. K. Bultman Gemeente Apeldoorn Mevrouw M. Maan Provincie Gelderland Mevrouw E. Teunissen Opgemerkt dient te worden dat met betrekking tot de bodem bij de provincie geen informatie bekend is, die bij de gemeente Apeldoorn niet bekend is. Projectnummer Pagina 6 van 16

174 4 BODEMGEBRUIK De weergegeven activiteiten hebben betrekking op de volgende kadastrale percelen: Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummers: 2653, 3459, Tevens is gekeken naar de percelen welke binnen een straal van 50 meter van de onderzoekslocatie zijn gelegen. 4.1 Voormalig bodemgebruik Ten behoeve van het vaststellen van het voormalig bodemgebruik zijn de militaire en topografische kaarten bestudeerd uit: 1830, 1846, 1850, 1872, 1890, 1907, 1915, 1933, 1958, 1966, 1976, 1988, Tevens is navraag gedaan bij de opdrachtgever. Uit het bestudeerde materiaal blijkt dat de locatie vroeger bekend stond als Het Wenumse Veld. Tot 1890 was de huidige onderzoekslocatie in gebruik als heide. Op de kaarten vanaf 1907 is het terrein in gebruik als weide, omzoomt met houtwallen. Vanaf 1933 is woningbouw te zien ten zuiden van de locatie en ten oosten van de Oude Zwolseweg. Op de topografische kaart van 1958 zijn drie panden te zien op de meest zuidoostelijke hoek van het kadastrale perceel: AB, nummer Deze panden zijn tevens in 1966 nog aanwezig. In 1966 is eveneens het tankstation ten westen van de onderzoekslocatie te zien. Op de topografische kaart uit 1976 zijn de drie panden op het zuidoostelijke deel van het kadastrale perceel: AB, nummer 3459 verdwenen. Wel is het bedrijfspand ten oosten van het tankstation gerealiseerd. In 1988 is de situatie uit 1976 ongewijzigd. In 1995 is de locatie in gebruik als bos. Figuur 2: Weergave voormalige bebouwing Situatie 1958 Situatie 1966 Projectnummer Pagina 7 van 16

175 Voor zover bekend hebben in het verleden geen ophogingen of dempingen op de onderzoekslocatie plaats gevonden. 4.2 Huidig bodemgebruik Momenteel is het meest westelijke deel van de onderzoekslocatie in gebruik ten behoeve van de stalling van (vracht)auto s. Tevens worden er materialen (pallets) opgeslagen. Voor zover bekend worden geen materialen opgeslagen die een negatieve invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het overige terreindeel is in gebruik als bos. Het meest noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie is in gebruik als weiland. Er worden geen consumptiegewassen geteeld. Een klein deel van de onderzoekslocatie wordt begraasd door vee. Voor zover bekend is er echter geen sprake van een bodemverontreiniging ter plaatse van het begraasde terreindeel. Het onverharde terrein is in principe toegankelijk voor spelende kinderen. Kabels en leidingen In bijlage 4 is de KLIC-melding opgenomen van de onderzoekslocatie. Uit deze melding blijkt op korte afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie een verdeelstation aanwezig is. Leidingen vanuit dit verdeelstation richting de Zwolseweg en Oude Zwolseweg zijn direct naast of mogelijk op de onderzoekslocatie gelegen. Tijdens de geplande herontwikkelingswerkzaamheden dient hier rekening mee gehouden te worden. Tevens ligt een belangrijke leiding van Esso Nederland op het terrein. Voor eventuele graafwerkzaamheden dient met deze instantie contact opgenomen te worden. Contactgegevens zijn opgenomen in bijlage Toekomstig bodemgebruik Er zijn plannen de onderzoekslocatie te herontwikkelen. In bijlage 2 is een verbeelding opgenomen met de geplande situatie. Hieruit blijkt dat op het westelijke deel van het terrein een showroom wordt ontwikkeld. Rond de showroom wordt een groenstrook aangelegd. Direct rond de geplande showroom zal het terrein verhard worden. Op het meest oostelijke deel van de onderzoekslocatie wordt een dubbele woning gerealiseerd. Het terrein rond deze woning zal ingericht worden als siertuin. Tevens zal een deel verhard worden en zal een toegang gerealiseerd worden naar de te realiseren showroom. Projectnummer Pagina 8 van 16

176 4.4 Bodemgebruik naastgelegen terreinen Zwolseweg 364 Uit de aangeleverde informatie over het terrein (Zwolseweg 364) direct naast de huidige onderzoekslocatie blijkt het volgende: Vanaf 1961 is op het terrein een garage annex tankstation gevestigd. Uit melding blijkt dat er in totaal vijf ondergrondse tanks aanwezig zijn, waarvan drie ondergrondse benzinetanks met een inhoud van liter (totaal liter), één ondergrondse dieseltank ( liter) en één ondergrondse tank voor de opslag van mengsmering (6000 liter). In 1988 is de tankcluster vervangen, waarbij 30 m 3 verontreinigde grond is ontgraven. Uit de geleverde informatie blijkt dat op de locatie in totaal maximaal 14 ondergrondse tanks aanwezig zijn (geweest), te weten: - 2 x HBO-tank (6000 liter) - 2 x afgewerkte olie-tank (4000 liter) - 7 x benzinetank (totaal liter) - 2 x dieseltank ( liter) - 2 x mengsmering (6000 liter) Opgemerkt dient te worden dat de inhoud en het aantal tanks in de loop der jaren wijzigt. Tevens blijkt dat voor een groot deel van deze tanks de inhoud onbekend is. Mede gezien de oppervlakte van de locatie en het onbekend zijn van de inhoud van de tanks, worden door ons bureau vraagtekens gezet bij het aantal genoemde tanks. Mogelijk is een ondergrondse afgewerkte olietank in het verleden verwijderd. Voor een weergave van deze wijzigingen wordt verwezen naar de informatie van de gemeente Apeldoorn in bijlage 5. Tot 1980 werd afvalwater in zakputten geloosd. Daarna vond lozing plaats via een overstort in een sloot. In 1982 wordt melding gemaakt van het aanwezig zijn van een plaatwerkerij en spuiterij binnen de autoherstelinrichting. Tevens zijn de werkzaamheden uitgebreid met een autowasserij. In 1983 heeft een overvulling van de ondergrondse tanks plaats gevonden, waarbij een grote hoeveelheid benzine over het straatwerk is gelopen. In april 1988 is het bedrijf afgebrand. Uit de dossiers blijkt dat de locatie asbestverdacht is, aangezien asbestafvoerbuizen zijn toegepast in de bodem. Projectnummer Pagina 9 van 16

177 Zwolseweg 325 Op het terrein ten westen van de Zwolse weg 364 blijkt een autoplaatwerkerij annex spuiterij aanwezig te zijn geweest ( ). Vanaf 1951 is er sprake van een wegenbouwbedrijf en carosseriefabriek. Deze werkzaamheden vinden echter op zeer kleine schaal plaats. De verkregen informatie van deze locatie is eveneens opgenomen in bijlage Bodemonderzoeken Zwolseweg 364 De gedefinieerde onderzoekslocatie is, voor zover bekend, nooit onderzocht middels een bodemonderzoek. Op het terrein (Zwolseweg 364) direct ten westen van de huidige onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben zich vooral gericht op het tankstation. Tevens hebben ter plaatse van het tankstation saneringswerkzaamheden plaats gevonden. Een schematisch overzicht van de uitgevoerde onderzoeken is opgenomen in bijlage 5. In het kader van het landsdekkenbeeld is een historisch onderzoek uitgevoerd. Er wordt melding gemaakt van twee activiteiten, te weten: - Transportbedrijf en teerproductenhandel - Autoreparatiebedrijf, autoplaatwerkerij annex spuiterij, benzine-service-station Opgemerkt dient te worden dat de activiteit transportbedrijf en teerproductenhandel niet bevestigd kan worden. Ter plaatse van het tankstation zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken zijn in zowel grond als grondwater sterk verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten gemeten. Naar aanleiding van deze verhoogde gehalten is in een bodemsanering uitgevoerd. Uit het evaluatierapport blijkt dat in de gerealiseerde ontgraving nog licht verhoogde gehalten minerale olie zijn gemeten in wanden en bodem. In de wanden zijn tevens licht verhoogde gehalten vluchtige aromaten gemeten. In de bodem zijn nog matig verhoogde gehalten vluchtige aromaten gemeten. Voor zover bekend heeft geen grondwatersanering plaats gevonden. Projectnummer Pagina 10 van 16

178 In 1998, 2001, 2002, 2003., 2004 en 2006 zijn in het kader van de monitoring van de grondwaterkwaliteit conform AMvB tankstations diverse peilbuizen bemonsterd rond de tankcluster. Uit de resultaten blijkt dat enkel in 1998 een matig verhoogd gehalte xylenen is gemeten. Op basis van het matig verhoogde gehalte werd destijds geadviseerd dat het uitvoeren van een grondwatersanering niet noodzakelijk is. Wel diende de grondwaterkwaliteit jaarlijks gemonitoord te worden. Tijdens de latere grondwatermonitoringen zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Zwolseweg 325 In het kader van het landsdekkendbeeld heeft in 2005 ter plaatse van de Zwolseweg 325 een historisch onderzoek plaats gevonden. Voor zover bekend heeft geen bodemonderzoek op de locatie plaats gevonden. Zwolseweg 329 In het kader van een geplande transactie heeft in 2008 een verkennend bodemonderzoek plaats gevonden op dit terrein. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd was met PAK. In de ondergrond en het grondwater zijn geen verhoogde gehalten gemeten. De details van de uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen in bijlage Milieuvergunningen Voor de onderzoekslocatie zijn geen milieuvergunningen bekend. Wel zijn de onderstaande (vervallen) vergunningen bekend voor het terrein direct ten westen van de onderzoekslocatie. Zwolseweg Handel in auto s en motorfietsen, reparatie en service-benzinestation. - Uitbreiding van een service-benzinestation met LPG tank - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) - Revisievergunning ( / ) - Kennisgeving Lozingsverordening ( ) - Veranderen voorschriften (8.22, 8.23 en 8.24 WM ( / ) - Lozingsvergunning ( / / ) - LPG-tankstations ( ) - Tankstations ( ) - Inrichting motorvoertuigen ( ) - Opslag- en transportbedrijven ( ) - Totale actualisatie voorschriften (8.22, 8.23 WM, ) Projectnummer Pagina 11 van 16

179 4.7 Bouwvergunningen Voor de onderzoekslocatie zijn geen bouwvergunning bekend. Wel zijn voor het terrein direct ten westen van de onderzoekslocatie (Zwolseweg 364) diverse bouwvergunningen afgegeven, welke hieronder schematisch zijn weergegeven. - Bouwvergunning garagebedrijf (1960) - Uitbreiding (1962) - Automatenhuisje (1963) - Uitbreiding (1964) - Luifel t.b.v. benzinestation (1977) - Bouwen bedrijfsgarage (1978) - Aanleg erfriolering (1985) - Oprichten bedrijfsgebouw (1989) - Oprichten opslaghal (1989) - Vergroten garage/wasstraat (2002) Projectnummer Pagina 12 van 16

180 5 FINANCIEEL/JURIDISCHE INFORMATIE Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van de voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden. Op het terrein direct ten westen van de onderzoekslocatie is dit wel het geval. Op basis van de bekenden gegevens wordt echter geconcludeerd dat de aangetoonde en (deels) gesaneerde bodemverontreiniging geen invloed heeft op de huidige onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie heeft momenteel een Agrarische bestemming. Het meest zuidelijke en meest oostelijke deel van de locatie heeft tevens de bestemming Beken & Sprengen. In bijlage 2 en 3 zijn respectievelijk de kadastrale kaarten en kadastrale gegevens opgenomen. Projectnummer Pagina 13 van 16

181 6 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende (hydro)geologische gegevens afkomstig: De onderzoekslocatie is op korte afstand ten oosten van de stuwwal gelegen. De diepte van de geohydrolische basis (Formatie van Tegelen) bevindt zich op circa 135 meter diepte. De locatie bevindt zich op de grens van het gestuwde gebied. Vermoedelijk is er sprake van één watervoerend pakket, bestaand uit matig tot goed doorlatende zanden, behorend tot de formaties van Harderwijk, Enschede en Urk. Op korte afstand ten oosten van de locatie wordt het eerste watervoerende pakket gevormd door zanden van de formaties van Twente en Kreftenheye. Plaatselijk wordt dit watervoerende pakket door enkele meters Eemklei. Onder het eerste watervoerende pakket bevindt zich een slecht doorlatend kleipakket behorend tot de formatie van Drente. De grondwaterstromingsrichting is oostelijk gericht, richting de IJssel. Lokaal kan de freatische grondwaterstromingsrichting onder invloed van lokale onttrekkingen en regionale oppervlaktewateren. De onderzoekslocatie is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. Projectnummer Pagina 14 van 16

182 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van Autoverhuur Bultman B.V. is door Lycens B.V. een vooronderzoek uitgevoerd op de kadastrale percelen: Gemeente Apeldoorn, sectie AB, nummers: 2653 (ged), 3459, 3464, gelegen tussen de Oude Zwolseweg en het perceel aan de Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel. Het vooronderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande bestemmingsplanwijziging en herontwikkeling van het terrein. De onderzoekslocatie wordt gevormd door de genoemde kadastrale percelen. Uit de historische informatie blijkt dat het meest westelijke deel van de onderzoekslocatie bedrijfsmatig in gebruik is, ten behoeve van de stalling van (vracht)auto s en materieel. Tevens blijkt het zuidelijke terreindeel in het verleden bebouwd geweest te zijn. Daarnaast is op het terrein direct ten westen van de onderzoekslocatie een restverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig in de grond. Deze heeft, op basis van de bekende gegevens, geen negatieve invloed op de grondwaterkwaliteit. Op basis van de bekende gegevens zijn naast het onverdachte terreindeel, twee verdachte deellocaties aan te wijzen, namelijk het in gebruik zijnde westelijke deel van de onderzoekslocatie en de voormalige bebouwing op het zuidelijke terreindeel. Aanbevolen wordt deze deellocaties separaat van het onverdachte terreindeel te onderzoeken. Mocht het bodemonderzoek uitgevoerd worden dan kan het onderzoek ter plaatse van het westelijke deel van de onderzoekslocatie eveneens gebruikt worden om vast te stellen of de restverontreiniging op het terrein ten westen van de onderzoekslocatie zich via het grondwater heeft verspreid naar de huidige onderzoekslocatie. Projectnummer Pagina 15 van 16

183 Onderzoekshypothese In onderstaande tabel is per deellocatie de onderzoekshypothese, de potentieel verontreinigende activiteit weergegeven, alsmede de bijbehorende verontreinigende stoffen (parameters) en het bijbehorende compartiment. Tabel 7.1: Deellocaties en onderzoekshypothese Deellocatie Onderzoeks Potentieel Verontreinigende stoffen Bodemcompartiment Hypothese verontreinigende Parameters (grond/grondwater activiteit 1. Verdacht Stalling voertuigen en opslag 2. Verdacht Voormalige bebouwing en gebruik terreindeel Standaardpakket en asbest Standaardpakket en asbest Grond en grondwater Grond en grondwater 3. Onverdacht Overig terrein Standaardpakket Grond en grondwater Aanbevelingen bodemonderzoek onderzoek Op basis van voorliggende gegevens wordt aanbevolen een verkennend bodemonderzoek uit te voeren conform NEN 5740 en NEN 5707, waar bij specifiek aandacht wordt besteed aan de genoemde deellocaties.. Aanbevolen wordt in het kader van de voortgang van de werkzaamheden de onderzoeksstrategie vooraf goed te laten keuren door het bevoegd gezag (gemeente Apeldoorn).. Projectnummer Pagina 16 van 16

184 BIJLAGE I LOCATIEKAART EN HUIDIGE SITUATIE

185 BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1: (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : Opdrachtgever : Autoverhuur Bultman B.V.

186 Weergave januari 2004.

187 BIJLAGE 2 VERBEELDING GEPLANDE HERONTWIKKELING EN KADASTRALE KAARTEN

188

189 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: A m 10 m 50 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:1000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel APELDOORN AB 3459 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

190 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Oude Zwolseweg A m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel APELDOORN AB 3464 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

191 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Oude Zwolseweg m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 augustus 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel APELDOORN AB 2653 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

192 BIJLAGE 3 KADASTRALE GEGEVENS

193 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: APELDOORN AB OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL 13:42:37 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: APELDOORN AB 3459 Grootte: 93 a 42 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal TERREIN (GRASLAND) object: Locatie: OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL Ontstaan op: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Gerechtigde 1/2 EIGENDOM Mevrouw Wemelina Jeanette Henriëtte Diderik Zwolseweg AK WENUM WIESEL Geboren op: Geboren te: APELDOORN Overleden op: (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP4 6960/31 reeks ARNHEM Eerst genoemde object in APELDOORN AB 3459 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Arend Bultman Zwolseweg AK WENUM WIESEL Geboren op: Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: BSA 505/12003 reeks ARNHEM d.d Gerechtigde 1/2 EIGENDOM Mevrouw Dolma Auras Zwolseweg AM WENUM WIESEL

194 Geboren op: Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP4 6960/31 reeks ARNHEM Eerst genoemde object in APELDOORN AB 3459 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dederik Klaas Bultman Zwolseweg AM WENUM WIESEL Geboren op: Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: BSA 504/28003 reeks ARNHEM d.d Gerechtigde ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT Liander Infra Oost N.V. Utrechtseweg AH ARNHEM Postadres: Postbus: AB DUIVEN Zetel: ARNHEM Recht ontleend aan: HYP4 7358/17 reeks ARNHEM Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

195 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: APELDOORN AB OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL 13:45:22 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: APELDOORN AB 3464 Grootte: 9 a 89 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal TERREIN (GRASLAND) object: Locatie: OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL Ontstaan op: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Gerechtigde 1/2 EIGENDOM Mevrouw Wemelina Jeanette Henriëtte Diderik Zwolseweg AK WENUM WIESEL Geboren op: Geboren te: APELDOORN Overleden op: (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP4 6960/31 reeks ARNHEM Eerst genoemde object in APELDOORN AB 3464 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Arend Bultman Zwolseweg AL WENUM WIESEL Ontleend aan: BSA 505/27010 reeks ARNHEM d.d Gerechtigde 1/2 EIGENDOM Mevrouw Dolma Auras Zwolseweg AM WENUM WIESEL Geboren op:

196 Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP4 6960/31 reeks ARNHEM Eerst genoemde object in APELDOORN AB 3464 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: De heer Dederik Klaas Bultman Zwolseweg AM WENUM WIESEL Geboren op: Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: BSA 504/28003 reeks ARNHEM d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

197 Kadastraal bericht object Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen Betreft: APELDOORN AB OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL 13:52:28 Uw referentie: Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: APELDOORN AB 2653 Grootte: 27 a 3 ca Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND) Locatie: OUDE ZWOLSEWG WENUM WIESEL Koopsom: Jaar: 1990 Oorspronkelijke koopsom is NLG Ontstaan op: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Gerechtigde EIGENDOM De heer Evert Jan van Dijk 1e Wormenseweg DA APELDOORN Geboren op: Geboren te: APELDOORN (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /52 reeks ARNHEM d.d Eerst genoemde object in APELDOORN AB 2653 brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT GEHUWD Betrokken persoon: Mevrouw Margarite Inge Boelhouwer 1e Wormenseweg DA APELDOORN Geboren op: Geboren te: HILVERSUM (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Ontleend aan: BSA 504/26003 reeks ARNHEM d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

198 BIJLAGE 4 KLIC-MELDING

199 Datum GEO KLIC-ONLINE Onderwerp Klic-melding 12O Klantreferentie Blad 1 van 3 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over ondergrondse netten van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen. Het is mogelijk dat u van een bepaalde netbeheerder uit de ontvangstbevestiging geen informatie (melding geen belang) of slechts een algemene bijlage heeft ontvangen. In deze gevallen is dan gebleken dat de netbeheerder geen belang heeft in het door u opgegeven gebied. Ook kan het voorkomen dat een netbeheerder een leeg PNG-bestand heeft geleverd. Dit kan betekenen dat er geen netten in het door u opgegeven gebied zijn, maar dat wel een huisaansluitschets en/of Eisvoorzorgsmaatregel voor dat betreffende thema is geleverd. In geval netbeheerders hebben aangegeven meerdere thema's in het door u opgegeven gebied te beheren, kan het voorkomen dat u niet van al deze thema's informatie heeft ontvangen. Ook hierbij geldt dat enkel informatie is verstrekt van de netten die daadwerkelijk in het door u opgegeven gebied gelegen zijn. In onderstaande tabel vindt u de netbeheerders die belang hebben in het door u aangevraagde gebied. Netbeheerder Thema Opgenomen in deze levering? Esso Nederland BV gas hoge druk Ja Liander N.V. PAC 2AI68G2 middenspanning Ja Liander N.V. PAC 2AI68G2 gas lage druk Ja Liander N.V. PAC 2AI68G2 laagspanning Ja Gemeente Apeldoorn riool vrijverval Ja KPN B.V. datatransport Ja Reggefiber Operator B.V. datatransport Alleen bijlage(n) UPC NL BV datatransport Ja Vitens water Ja Let op: Deze Klic-melding bevat een Eisvoorzorgsmaatregel. Zie de gelijknamige bijlage in onderstaand overzicht. Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn

200 Datum Onderwerp Klic-melding 12O Klantreferentie Blad 2 van 3 Hieronder vindt u een lijst met alle bestanden die u in deze levering aan dient te treffen. LI_12O034165_1.pdf LI_12O034165_1.xml LG_gas+hoge+druk_exxonbenelux_ _12O png EV_gas+hoge+druk_exxonbenelux_ _12O pdf BL_exxonbenelux_ _12O034165_contactgegevens.pdf LG_middenspanning_Liander_ _12O png MV_middenspanning_Liander_ _12O png AN_middenspanning_Liander_ _12O png LG_gas+lage+druk_Liander_ _12O png HA_gas+lage+druk_Liander_ _12O034165_7345BC_67.pdf LG_laagspanning_Liander_ _12O png MV_laagspanning_Liander_ _12O png AN_laagspanning_Liander_ _12O png BL_Liander_ _12O034165_BriefAlgemeen.pdf BL_Liander_ _12O034165_OntwerpContouren.pdf LG_riool+vrijverval_APELDOORN_ _12O png LG_datatransport_KPN_ _12O png MV_datatransport_KPN_ _12O png AN_datatransport_KPN_ _12O png HA_datatransport_KPN_ _12O034165_7345BC_67.PDF BL_KPN_ _12O034165_Brief-belang.PDF ET_KPN_ _12O png PT_KPN_ _12O png BL_Reggefiber_ _12O034165_Brief-GeenBelang.pdf LG_water_Vitens_ _12O png AN_water_Vitens_ _12O png HA_water_Vitens_ _12O034165_7345+BC_67.pdf BL_Vitens_ _12O034165_BriefMetBuffer.pdf LG_datatransport_upc_ _12O png MV_datatransport_upc_ _12O png AN_datatransport_upc_ _12O png

201 Datum Onderwerp Klic-melding 12O Klantreferentie Blad 3 van 3 BL_upc_ _12O034165_brief.pdf BL_upc_ _12O034165_voorwaarden.pdf GB_12O png LP_12O034165_1.pdf Toelichting: LI: leveringsinformatie (dit bestand) LG: kaartlaag met de ligging van het net AN: kaartlaag met de annotatie bij het net EV: bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel HA: huisaansluitschets ET: eigen topografie GB: GBKN ondergrondkaart LI: leveringsinformatie (xml-document) MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net TB: themabijlage DK: detailkaart BL: algemene bijlage PT: plantopografie LP: Liggings PDF (gebundelde pdf met alle kaarten)

202 BV Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel Fax Gevestigd te Breda Handelsregister Breda nr Correspondentie-adres: Postbus 1, NL-4803 AA Breda Behorend tot de groep

203 KLIC-nummer: 12O Overzichtskaart Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter

204 KLIC-nummer: 12O Verzamelkaart alle thema's Middenspanning LIA Laagspanning LIA Datatransport KPN Datatransport UPC Gas lage druk LIA Riool vrijverval GEM Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

205 KLIC-nummer: 12O LIA M Themakaart Liander N.V. PAC 2AI68G2 Middenspanning Middenspanning LIA Toezichthouder: Gis Data Klic Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

206 KLIC-nummer: 12O LIA Themakaart Liander N.V. PAC 2AI68G2 Laagspanning Laagspanning LIA Toezichthouder: Gis Data Klic Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

207 KLIC-nummer: 12O KPN D Themakaart KPN B.V. Datatransport Datatransport KPN Toezichthouder: KPN KLIC-loket Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

208 KLIC-nummer: 12O UPC D Themakaart UPC NL BV Datatransport Datatransport UPC Toezichthouder: toez naam toez telefoon Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

209 KLIC-nummer: 12O LIA G Themakaart Liander N.V. PAC 2AI68G2 Gas lage druk Gas lage druk LIA Toezichthouder: Gis Data Klic Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

210 KLIC-nummer: 12O GEM RV Themakaart Gemeente Apeldoorn Riool vrijverval Riool vrijverval GEM Toezichthouder: Rick Verhoof Uw ref: Datum aanvraag: :58 Schaal: 1: meter Linksonder: (X:193927,50, Y:473026,80) Rechtsboven: (X:194086,80, Y:473198,00)

211 INFORMATIEFORMULIER Discipline: G Gemeente Plaats Adres Postcode APELDOORN WENUM WIESEL Oude Zwolseweg BC Datum 24 aug 2012 Pagina 1

212 SAMENVATTING Totaal aantal aansluitingen: 1, met 1 unieke schets Dit PDF bestand is gemaakt op: 24 Aug 2012

213 ,-./012-,02., #-,7-/0689:;7 2--3#, ,0 7;"7-/0"7!"-3.440< #, 3-0 2$(3200 "%2$( / -.1 $"%&'() *++, "%&'() *+++, 0!$"# (%&'() *++,!" # $!" % & ' $ "# & ' ' ( )& % $ & *+&

214 Deze huisaansluiting hoort bij Oude Zwolseweg 67, 7345BC te WENUM WIESEL Informatie Soort aansluiting: Normale aansl. Aansluitstraat: Aansluitleiding: Materiaal, Diameter Onb. Onb. lengte,00m,00m,00m Opmerkingen:

215

216 VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN UPC INFRASTRUCTUREN 1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd. 2. Tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 4 weken, indien deze periode langer is dan vier weken, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen. 3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens de directeur van UPC met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond. 4. Bij ontgraving ter plaatse van UPC infrastructuur gelden de volgende voorwaarden: a. De ontgraving ter plaatse van de UPC infrastructuur dient met de hand te geschieden. b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels. c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligginggegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of sleuven en/of opsporingsapparatuur. d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een gebruikelijke of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van UPC, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd. g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht. h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft. i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling. j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker. k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon. l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op

217 #$% &'()*(&)+&, 78 " "2 292 #$2 -,./ -,0%0!" 0**+*'12+* 3%4 '+,,5.'5-6. 0%0 " "2 292 #$2 :1'12+* 3%4; &<7%+&;= &+% +)-<>>?;><+= %?+%* -!00!*' +>BB &;%?%1+<+*' >?;+=;=%?+* :++1&&1;<++?<=+>;&1%?1 &%?&<71+&><+* 5<+%=++%? =<?>*'==>?+<1*0>+ 1><1&==&*. %<===<+*5<< B&* &=<%?%?>%=*!"#!"$ %& '( )*+*)* *","#, -. /"/" $( +

218 <?>&&+++>%&++&<+& <>1%?!* '1+>&1==%+++&< 7*C1%<++*%**+ 1; *'> )-!"#!"$ %& '( )*+*)* *","#, -. /"/" $( "+

219 # "%5! + 1%1+)-+%?<(D++1+1&& %?*+;>?>1&&%?& "! +-:%?*51;)-1<% 1&&1%?%>?&1%+* ;*;&>1<1)*61+<<<**2*!"#!"$ %& '( )*+*)* *","#, -. /"/" $( +

220 Postbus 50, 6920 AB Duiven Rob Fieten Lycens Deventerstraat EM OLDENZAAL Correspondentieadres Postbus AB Duiven Datum 24/8/2012 Ons Kenmerk 12O Betreft Leidinginformatie na graafmelding Geachte heer/mevrouw, U heeft een graafmelding gedaan voor de graaflocatie: WENUM WIESEL Oude Zwolseweg BC U start uw werkzaamheden op deze locatie op: onbekend Graag reageren wij op uw melding. Informatie over kabels en/of leidingen, voorwaarden en folder in de bijlagen bij deze brief Bij deze brief ontvangt u informatie over kabels en/of leidingen op uw graaflocatie. Ook ontvangt u een overzicht van onze voorwaarden en de folder Voorkom storing en schade. Bekijk de informatie goed en lees de voorwaarden goed door In de praktijk worden bij graafwerkzaamheden regelmatig kabels en/of leidingen geraakt. Vaak is die schade te voorkomen door zorgvuldiger te werken. Wij vragen u dan ook om met zorg te kijken naar de informatie over de kabels en/of leidingen die u bij deze brief ontvangt. Leest u ook de voorwaarden voor de werkzaamheden goed door. Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen over deze brief? Belt u dan met onze binnendienst schadepreventie: Met vriendelijke groet, Liander Afdeling Schadepreventie Bijlagen: Overzicht, tekeningen, voorwaarden, folder

221 Voorwaarden graafwerkzaamheden 1. Vergelijkt u de KLIC-informatie bij deze brief nauwkeurig met uw KLIC-aanvraag. Is de informatie die u van ons ontvangt niet volledig? Twijfelt u aan de juistheid of volledigheid van de tekeningen? Of is de situatie op uw graaflocatie niet duidelijk is? Heeft u nog vragen over deze brief? Belt u dan met onze binnendienst schadepreventie: Geeft onze medewerker schadepreventie u aanwijzingen? Dan gebeurt dat altijd zo goed en zorgvuldig mogelijk. Deze aanwijzingen ontslaan u nooit van uw verantwoordelijkheden. 3. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voorzover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal kan door tal van oorzaken afwijken. 4. Mofslagen, huis- en O.V.-aansluitingen zijn sporadisch aangeduid. Diepteligging is nooit aangegeven. Van een gebruikelijke of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan. Dit geldt bij uitstek bij het maaien, krozen of baggeren van watergangen. 5. Wilt u dwarsprofielen van gestuurde boringen? Vraagt u die dan afzonderlijk op. U ontvangt dwarsprofielen niet automatisch. 6. Liggen de kabels en/of leidingen niet in het zicht? Dan is het onverantwoord om de volgende gereedschappen te gebruiken: - peilijzers - (hand)grondboren - pikhouwelen 7. Stel de exacte ligging van de kabels en/of leidingen in het veld vast door proefsleuven. 8. Graaf proefsleuven niet mechanisch. Dit gaat in de praktijk te vaak mis, omdat het een onhaalbare precisie vergt. 9. Stel de exacte ligging in water vast met een spuitlans of ander geschikt onderzoek. 10. Zorg ervoor dat de gegevens die aan u zijn verstrekt altijd aanwezig zijn op de graaflocatie. 11. Meld schades direct via het nationaal storingsnummer gas en elektriciteit: U bent wettelijk verplicht dit te doen. 12. Start u later dan twintig dagen na uw graafmelding met de werkzaamheden? Doet u dan uiterlijk drie werkdagen voor de daadwerkelijke aanvang van het werk opnieuw een KLIC-melding. U bent wettelijk verplicht om dit te doen. De aan u verstrekte informatie is namelijk een momentopname van ons netwerk. 13. Bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden gelden de regels zoals vastgelegd in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en de daarop gebaseerde Richtlijn zorgvuldig graafproces van CROW. U kunt hier een publicatie over bestellen via De publicatie heet: Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

222

223 o

224

225

226 Reggefiber Operator bv Reggesingel 12, Rijssen Postbus 135, 7460 ACF Rijssen T F KvK

227 Lycens (t.a.v. Rob Fieten) Deventerstraat EM OLDENZAAL Vitens Reactorweg AD Utrecht Postbus BB Lelystad Telefoon Fax Voor schade Voor informatie: Ons kenmerk: Onderwerp tel.nr Datum tel.nr O Uw kenmerk: 12O Informatieverstrekking naar aanleiding van uw Orientatieverzoek Geachte heer/ mevrouw, Naar aanleiding van uw Orientatieverzoek van zenden wij u hierbij de leidinginformatie binnen het door u opgegeven werkgebied in WENUM WIESEL (o.a. Oude Zwolseweg). Deze leidinginformatie is richtinggevend en niet bindend. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient u te werken conform de Richtlijn zorgvuldig graafproces (CROW publicatie 250). Vitens mag alleen gegevens terugleveren binnen het door u aangevraagde polygoon. Wij hebben geconstateerd dat er zich binnen het door u aangegeven gebied geen leidingen en / of kabels van ons bedrijf bevinden. De door Vitens meegeleverde tekeningen met liggingsgegevens zijn daarom leeg. Wel bevinden zich net buiten het polygoon Vitens leidingen en / of kabels. Op de volgende pagina vindt u daarom een overzichtstekening van het omliggende gebied. Wij wijzen u erop dat, voor zover u geen huisaansluitingen heeft aangevraagd u aan de hand van de verstrekte overzichtstekening nogmaals dient te beoordelen of zich op de graaflocatie huisaansluitingen bevinden. In voorkomend geval kunt u een nieuwe melding doen. Mocht u naar aanleiding van de door Vitens geleverde gegevens nog vragen hebben kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met de medewerker leidinginformatie: Alle schades dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de Vitens storingsdienst: Telefoonnummer Met vriendelijke groet, Vitens

228 Overzichtstekening:

229 Onderstaande contacten kunt u benaderen voor meer informatie over de door u voorgenomen werkzaamheden. Klicnummer Netbeheerder Contactpersoon Toezichthouders 12O exxonbenelux Denise van Accoleyen Copyright Geodan WION Services

230 BIJLAGE 5 HISTORISCHE INFORMATIE GEMEENTE APELDOORN

231

232 Rapportage uit HOMERIS GEMEENTE: Apeldoorn Hoofdlocatie Zwolseweg Apeldoorn/ WENUM WIESEL Locatienummer: C Hoofdlocatienaam: Zwolseweg 364 Adres (Cluster) Zwolseweg 364 Opmerking: 7345AL Bodemonderzoeken Aantal Bodemonderzoek op deze locatie: 5 WENUM WIESEL Calamiteit: 1) bedrijf is in april 1988 afgebrand (MILIEU\MH-6100), 2) in 1983 heeft een overvulling plaatsgevonden waarbij een grote hoeveelheid benzine over het straatwerk spoot (MILIEU\MH-6097); Asbest: Verdacht. Asbest afvoerbuizen(bron BV/1962/479); BSB: ex15; Type bodemonderzoek: Titel: Archief: Soort archief: NO - Nader Onderzoek NO Esso-tankstation Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel Gemeente archief Hinderwetarchief Archief nr: Datum: MILIEU\MH Onderzocht compartiment: Bodem + Grondwater Bodemonderzoek i.k.v. Verbond: Nee Aard van de verontreiniging: Mate van verontreiniging: Opmerking: Zintuiglijk: lichte tot sterke benzinegeur; Bg: MO, BTX>I ethylbenzeen>t Og: MO, BTEX>I naftaleen >C (93 mg/kg ds) Gw: MO, BTEX>I PAK>S Wb:- Geval: nvt; Oppervlakte/Volume: nvt; Pot. ernstig verontreinigd Aanleiding: werkprogramma tankstations en resultaten VO; Vooronderzoek: vanaf 1961 garage annex tankstation, in 1988 nieuw tankcluster, tevens 30m3 verontreinigde grond ontgraven, tot 1980 afvalwater in zakputten en via overstort in sloot geloosd; Strategie: NO volgens werkprogramma tankstations; Afbakening: rondom bronlocaties; Type bodemonderzoek: Titel: Archief: Soort archief: SP - SaneringsPlan SP Esso-tankstation Zwolseweg 364 te Wenum Wiesel Gemeente archief Archief nr: Hinderwetarchief Datum: MILIEU\MH Onderzocht compartiment: Bodem + Grondwater Bodemonderzoek i.k.v. Verbond: Nee Aard van de verontreiniging: Mate van verontreiniging: Opmerking: Zintuiglijk: - Bg: - Og: - Gw: - Wb:- Geval: nvt Oppervlakte/Volume: nvt Pot. ernstig verontreinigd Aanleiding: toetsing onderzoeksresultaten aan de eisen als genoemd in AMvB-tankstations; Vooronderzoek: vanaf 1961 tankstation; Strategie: volgens eisen werkprogramma tankstations, in principe multifunctioneel; Afbakening: hele terrein; Type bodemonderzoek: Titel: MO - MOnitoring Resultaten monitoring grondwater Gemaakt op: Pagina 1 van 3

233 Rapportage uit HOMERIS Archief: Soort archief: Gemeente archief Wet milieubeheer Archief nr: Datum: Zwolseweg 364 (Fa Raap) Onderzocht compartiment: Grondwater Bodemonderzoek i.k.v. Verbond: Nee Aard van de verontreiniging: Mate van verontreiniging: Opmerking: Zintuiglijk: - Bg: - Og: - Gw: <S Wb:- Geval: nvt; Oppervlakte/Volume: nvt; Niet verontreinigd Aanleiding: monitoring grondwaterkwaliteit conform AMvB tankstations; Vooronderzoek: nee; Strategie: bemonstern 5 pb; Afbakening: onbekend; Type bodemonderzoek: Titel: Archief: Soort archief: MO - MOnitoring Resultaten monitoring grondwater Gemeente archief Archief nr: Wet milieubeheer Datum: Zwolseweg 364 (Fa Raap) Onderzocht compartiment: Grondwater Bodemonderzoek i.k.v. Verbond: Nee Aard van de verontreiniging: Mate van verontreiniging: Opmerking: Zintuiglijk: - Bg: - Og: - Gw: <S Wb:- Geval: nvt; Oppervlakte/Volume: nvt; Niet verontreinigd Aanleiding: monitoring grondwaterkwaliteit conform AMvB tankstrations; Vooronderzoek: nee; Strategie: bemonsteren 5 pb; Afbakening: onbekend; Type bodemonderzoek: Titel: Archief: Soort archief: MO - MOnitoring Resultaten monitoring grondwater Gemeente archief Archief nr: Wet milieubeheer Datum: Zwolseweg 364 (Fa Raap) Onderzocht compartiment: Grondwater Bodemonderzoek i.k.v. Verbond: Nee Aard van de verontreiniging: Mate van verontreiniging: Opmerking: Zintuiglijk: - Bg: - Og: - Gw: <S Wb:- Geval: nvt; Oppervlakte/Volume: nvt; Niet verontreinigd Aanleiding: monitoring grondwaterkwaliteit conform AMvB tankstrations; Vooronderzoek: nee; Strategie: bemonsteren 5 pb; Afbakening: onbekend; Gemaakt op: Pagina 2 van 3

234 Rapportage uit HOMERIS Conclusies Dominante UBI op locatie: 5050 benzine-service-station Huidig bedrijfsterrein: Ja Potentieel verdacht: Mate van verdachtheid: Ja Pot. ernstig en urg. Informatie onderzoeksinspanning: Bodem voldoende onderzocht: Grondwater voldoende onderzocht: Waterbodem voldoende onderzocht: Aanvullende informatie: Locatie bezocht: Is er sprake van blootstellingsrisico: Nee Nee Nee KvK-regeling: De activiteiten "transportbedrijf en teerproductenhandel" in de KvK-inschrijving(en) is niet bevestigd door de andere geraadpleegde bronnen en er wordt van uitgegaan dat deze niet op de locatie hebben gezeten; KvK-regeling: De activiteiten "autoreparatiebedrijf, autoplaatwerkerij annex spuiterij, benzine-service-station" is bevestigd door de andere geraadpleegde bronnen (GW\ \429 en SECR\ ZWOLSEWEG TUSS); Er is nog niet (voldoende) onderzocht op de aanwezigheid van asbest; Alle activiteiten zijn nog niet voldoende onderzocht op het niveau van een verkennend onderzoek (alleen MO en BTEX, onvoldoende voor stoffen); Resultaten eventueel locatiebezoek: Landgebruik locatie: Landgebruik omgeving: Kritisch landgebruik: Opmerkingen locatiebezoek: Ja Nee Bedrijven, kantoren, winkels Wonen met tuin Wonen met tuin Bebouwing: Puin: Verharding: Op de locatie zijn ESSO tankstation en autobedrijf Bultman aanwezig; Buiten de bebouwing om is de locatie verhard met klinkers en beton; Er zijn aanwijzingen die duiden op de voormalige activiteiten op de locatie; Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van asbest op de locatie; Rapportbijlages: Vervolgonderzoek: Ja Ja Nee Geheel Gemaakt op: Pagina 3 van 3

235 Rapportage uit HOMERIS GEMEENTE: Apeldoorn Hoofdlocatie Zwolseweg Apeldoorn / WENUM WIESEL Locatienummer: C Hoofdlocatienaam: Zwolseweg 364 Adres (Cluster) Zwolseweg 7345AL Deellocaties Aantal deellocaties op deze locatie: 364 WENUM WIESEL 33 Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: HUNEN, W.H. VAN4 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL RA-GELDERLAND Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: Y: KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 6024 Omschrijving: transportbedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, trichloorethaan, xyleen, zink 137, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: POST, B. Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: Y: Gemaakt op: Pagina 1 van 38

236 Rapportage uit HOMERIS Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: RA-GELDERLAND KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: anthraceen, fluorantheen, o-cresol 17, teerproduktenhandel Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: ESSO Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , HW SECR\ \ZWOLSEWEG/NAALD Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: O Gemaakt op: Pagina 2 van 38

237 Rapportage uit HOMERIS KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: benzine (og) L, 3x12000L; Diesel (og) L mengsmering (og) L; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: HUNEN, W.H. VAN3 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , HW SECR\ \ZWOLSEWEGTUSSEN Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: O KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) Startdatum bedrijfsactiviteit: 1961 Gemaakt op: Pagina 3 van 38

238 Rapportage uit HOMERIS Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 9999 lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Hbo (og) L; Afgewerkte olie (og): L; Benzine (og) L 4 stuks; Diesel (og) L; Mengsmering (og) L; afgewerkte olie (og): 4000L; oppervlakte benzine-service-station 500m2; oppervlakte hbo-tank: 10m2 oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 50m2; oppervlakte autowasserij: 50m2; Deellocatie B Omschrijving: HUNEN, W. VAN Gemaakt op: Pagina 4 van 38

239 Rapportage uit HOMERIS Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW SECR\ \ZWOLSEWEGTUSSEN Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Oppervlakte: 600m2; Deellocatie Omschrijving: B HUNEN, W.H. VAN1 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL adres staat op ; Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW GW\ \429 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Gemaakt op: Pagina 5 van 38

240 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Omschrijving: autowasserij Startdatum bedrijfsactiviteit: 1960 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Gemaakt op: Pagina 6 van 38

241 Rapportage uit HOMERIS Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Hbo (og) L; Afgewerkte olie (og): L; Benzine (og) L 4 stuks; Diesel (og) L; Mengsmering (og) L; oppervlakte benzine-service-station 500m2; oppervlakte hbo-tank: 10m2 oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 50m2; oppervlakte autowasserij: 50m2; Deellocatie B Omschrijving: HUNEN, W.H. VAN2 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW GW\ \429 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Gemaakt op: Pagina 7 van 38

242 Rapportage uit HOMERIS Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Gemaakt op: Pagina 8 van 38

243 Rapportage uit HOMERIS Opmerking bij deellocatie: Hbo (og) L; Afgewerkte olie (og): L; Benzine (og) L 4 stuks; Diesel (og) L; Mengsmering (og) L; oppervlakte benzine-service-station 900m2; oppervlakte hbo-tank: 10m2 oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 50m2; oppervlakte autowasserij: 50m2; Deellocatie B Omschrijving: ESSO4 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW GW\ \2208B\ESSO Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: Benzine (og) inhoud onbekend; Diesel (og) inhoud onbekend; Deellocatie Omschrijving: B ESSO1 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Zwolseweg 2 Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW MILIEU\MH-1712 Gemaakt op: Pagina 9 van 38

244 Rapportage uit HOMERIS Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: benzine: 3x 12000L; diesel: 12000L; mengsmering: 6000L; oppervlakte onbekend; Er is geen kaartmateriaal van de activiteit gevonden, het is niet bekend waar de activiteit op de locatie heeft gezeten; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: ESSO2 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Zwolseweg 2 Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , HW MILIEU\MH-1712 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: Gemaakt op: Pagina 10 van 38

245 Rapportage uit HOMERIS benzine (og): L en 2x25.000L diesel (og): L mix (og): 6000L; oppervlakte 900m2; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: ESSO3 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , HW MILIEU\MH-1719 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen Gemaakt op: Pagina 11 van 38

246 Rapportage uit HOMERIS NSX score: 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: oppervlakte: benzine-service-station: 500 m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 400m2 oppervlakte afgewerkte olietank: 10 m2 oppervlakte hbo-tank: 10 m2 oppervlakte autowasserij: 40m2; benzine (og): L (4 stuks) diesel (og):12000 L hbo (og):6000 L mengsmering (og): 6000 L afgewerkte olie (og): 4000 L Deellocatie B Omschrijving: BULTMAN Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Gemaakt op: Pagina 12 van 38

247 Rapportage uit HOMERIS Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Gemeente archief HW MILIEU\MH-1719 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoplaatwerkerij annex -spuiterij dichloormethaan, fluorantheen, styreen, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride 412,9 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: oppervlakte autoreparatiebedrijf: 5000m2 (inclusief plaatwerkerij en spuiterij) oppervlakte autoplaatwerkerij annex -spuiterij: 60m2; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: HUNEN, W.H. VAN Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: O Gemaakt op: Pagina 13 van 38

248 Rapportage uit HOMERIS KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: B MERCEDES BENZ NEDERLAND B.V. Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: B VELUWSE AUTOMOBIEL- EN VERHUIS Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Gemaakt op: Pagina 14 van 38

249 Rapportage uit HOMERIS Archief+dossier nr.: KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: B HUNEN, W.H. VAN5 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Gemaakt op: Pagina 15 van 38

250 Rapportage uit HOMERIS Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso Nederland B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie MILIEU\MH-1719 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 4 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: O KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) Startdatum bedrijfsactiviteit: 1985 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Gemaakt op: Pagina 16 van 38

251 Rapportage uit HOMERIS Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: oppervlakte afgewerkte olietank: 10 m2 oppervlakte benzine-service-station: 500m2 oppervlakte hbo-tank: 10m2 oppervlakte autowasserij: 40m2 hbo (og): 6000 L afgewerkte olie (og): 6000 L mengsmering (og): 6000 L benzine (og): L (4 stuks) diesel (og): L Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso Nederland B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie MILIEU\MH-1719 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 4 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Gemaakt op: Pagina 17 van 38

252 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: oppervlakte benzine-service-station: 700m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 400m2 oppervlakte autowasserij: 40m2 Gemaakt op: Pagina 18 van 38

253 Rapportage uit HOMERIS oppervlakte hbo-tank: 10m2 hbo (og): 6000 L mengsmering (og): 6000 L benzine (og): L (3 stuks) diesel (og) L Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Autoverhuurbedrijf Bultman/Megaservice B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: Y: MPM Zwolseweg 364 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso Nerderland 4247 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie SECR\ \N2018\71-01 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: 5050 Omschrijving: benzine-service-station Gemaakt op: Pagina 19 van 38

254 Rapportage uit HOMERIS Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: betreft aanvraag voor het plaatsen van een reclame bord; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso Nederland B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie MILIEU\MH-6096 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 4 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen Gemaakt op: Pagina 20 van 38

255 Rapportage uit HOMERIS NSX score: 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: hbo (og): 6000L mix (og): 6000L benzine (og): (3x L) diesel (og): L; oppervlakte benzine-service-station: 1600m2 oppervlakte autowasserij: 40m2 oppervlakte autoreparatiebedrijf: 400m2 Deellocatie Omschrijving: B Esso 4251 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Gemaakt op: Pagina 21 van 38

256 Rapportage uit HOMERIS Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1977/1271 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: benzine (og) L; Diesel (og) L; Hbo (og)6.000 L; Mix (og) L; Afgewerkte olie (og) L; Oppervlakte:1450m2; Deellocatie Omschrijving: B Autobedrijf Bultman 6171 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: APELDOORN Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Hinderwetarchie MILIEU\MH-6100 Gemaakt op: Pagina 22 van 38

257 Rapportage uit HOMERIS Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 7110 Omschrijving: lood, n-octaan, tolueen 9,3 autoverhuurbedrijf Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: dieseltank (bovengronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 142,7 Gemaakt op: Pagina 23 van 38

258 Rapportage uit HOMERIS Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: afgewerkte olietank (bovengronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen, benzeen 113,7 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: oppervlakte autowasserij: 200m2; oppervlakte autoreparatiebedrijf 600m2; oppervlakte autoverhuurbedrijf: 300m2 (stalling); oppervlakte dieseltank: 20m2; oppervlakte afg olietank: onbekend; afgewerkte olie (bg): 2500L; diesel (bg): 25000L; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso Nederland B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie MILIEU\MH-6096 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Gemaakt op: Pagina 24 van 38

259 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: O Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: autospuitbedrijf (geen plaatwerkerij) dichloormethaan, fluorantheen, styreen, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride 412,9 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) Startdatum bedrijfsactiviteit: 1994 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Gemaakt op: Pagina 25 van 38

260 Rapportage uit HOMERIS Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: hbo (og): 6000L benzine (og): L (2x L en L) diesel (og): L mix (og): 6000L; oppervlakte benzine-service-station: 1200m2; oppervlakte autowasserij: 50m2; oppervlakte autoreparatiebedrijf: onbekend; oppervlakte autospuitbedrijf: 50m2; oppervlakte hbo-tank: 10m2; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Esso 6179 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Hinderwetarchie MILIEU\MH-6098 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Gemaakt op: Pagina 26 van 38

261 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: BRON: bodemonderzoek; hbo (og): 2 stuks inhoud onbekend; afgewerkte olie (og): inhoud onbekend; Gemaakt op: Pagina 27 van 38

262 Rapportage uit HOMERIS diesel (og): 2 stuks, inhoud onbekend; benzine (og): 7 stuks, inhoud onbekend; mix (og): 2 stuks, inhoud onbekend; oppervlakte: totaal 3750m2; oppervlakte benzine-service-station: 1600m2; oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2; oppervlakte autowasserij: onbekend; oppervlakte autoreparatiebedrijf: onbekend; oppervlakte hbo-tank: 2x 10m2; oude tankcluster is verwijderd in 1988 Deellocatie B Omschrijving: Esso Nederland B.V Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Hinderwetarchie MILIEU\MH-6099 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen Gemaakt op: Pagina 28 van 38

263 Rapportage uit HOMERIS NSX score: 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: autoreparatiebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: BRON: bodemonderzoek; hbo (og): 2 stuks inhoud onbekend; afgewerkte olie (og): inhoud onbekend; diesel (og): 2 stuks, inhoud onbekend; benzine (og): 7 stuks, inhoud onbekend; mix (og): 2 stuks, inhoud onbekend; oppervlakte: totaal 3750m2; oppervlakte benzine-service-station: 1600m2; oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2; oppervlakte autowasserij: onbekend; oppervlakte autoreparatiebedrijf: onbekend; oppervlakte hbo-tank: 2x 10m2; Deellocatie B Omschrijving: ESSO 6220 Adres Zwolseweg 364 Postcode Gemaakt op: Pagina 29 van 38

264 Rapportage uit HOMERIS Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Hinderwetarchie MILIEU\MH-6097 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 5 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: O Omschrijving: hbo-tank (ondergronds) benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 237,8 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Gemaakt op: Pagina 30 van 38

265 Rapportage uit HOMERIS UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: afgewerkte olietank (ondergronds) lood, molybdeen, n-decaan, naftaleen, pcb-28, tolueen 125,4 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: bron: bodemonderzoek; hbo (og): 6000L; mengsmering (og): 6000L; benzine (og): 75000L (3x 25000L); diesel (og): 25000L; oppervlakte benzine-service-station: 3000m2; oppervlakte afgewerkte olietank: 10m2; oppervlakte hbo tank: 10m2; oppervlakte garagebedrijf: onbekend; oppervlakte autowasserij: onbekend; Deellocatie B Omschrijving: Bultman, autobedrijf 4258 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1978/992 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Omschrijving: garagebedrijf Startdatum bedrijfsactiviteit: 1978 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Gemaakt op: Pagina 31 van 38

266 Rapportage uit HOMERIS Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Oppervlakte: onbekend; Deellocatie Omschrijving: B Hunen, W.H Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1959/771 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 3 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Gemaakt op: Pagina 32 van 38

267 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: Oppervlakte:onbekend tanks onbekend; Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Hunen, H 4271 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: B AL Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Gemeente BV/1960/298 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: Gemaakt op: Pagina 33 van 38

268 Rapportage uit HOMERIS KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: betreft uitbreiding smeerkuil; tanks: diesel, benzine en mix inhoud onbekend; oppervlaktes: onbekend; Deellocatie Omschrijving: B Hunen, W.H Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1962/479 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Omschrijving: onverdachte activiteit Startdatum bedrijfsactiviteit: 1962 Gemaakt op: Pagina 34 van 38

269 Rapportage uit HOMERIS Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 0 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Oppervlakte: onbekend asbest afvoerbuizen; oppervlakte asbest: onbekend; Deellocatie Omschrijving: B Hunen, W.H 4273 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1963/723 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 5050 Omschrijving: benzine-service-station benzeen, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 475,5 Gemaakt op: Pagina 35 van 38

270 Rapportage uit HOMERIS Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: O Opmerking bij deellocatie: Oppervlakte: onbekend; Hbo (og) L; Afgewerkte olie (og): L; Benzine (og) L 4 stuks; Diesel (og) L; Mengsmering (og) L: Deellocatie Omschrijving: B Hunen, W.H 4274 Adres Zwolseweg 364 Postcode Oud adres: 7345AL Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1964/1101 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: fluorantheen, lood, n-decaan, zink 17,3 autowasserij Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: garagebedrijf chroom, fluorantheen, lood, n-decaan, n-octaan, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 111 Gemaakt op: Pagina 36 van 38

271 Rapportage uit HOMERIS Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: uitbreiding van garage; Oppervlakte autowasserij: 40m2; oppervlakte garagebedrijf: 300m2; Rapportbijlages: Gemaakt op: Pagina 37 van 38

272 Rapportage uit HOMERIS Gemaakt op: Pagina 38 van 38

273

274 Rapportage uit HOMERIS GEMEENTE: Apeldoorn Hoofdlocatie Zwolseweg Apeldoorn / WENUM WIESEL Locatienummer: C Hoofdlocatienaam: Zwolseweg 325 Adres (Cluster) Zwolseweg 7345AA Deellocaties Aantal deellocaties op deze locatie: 325 WENUM WIESEL 4 Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: WIELENS, B.1 Adres Zwolseweg 325 Postcode Oud adres: B AA RA-GELDERLAND Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: Y: KVK Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: autoplaatwerkerij annex -spuiterij dichloormethaan, fluorantheen, styreen, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride 412, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Deellocatie Omschrijving: WIELENS, B. Adres Zwolseweg 325 Postcode Oud adres: B AA Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: Y: Gemaakt op: Pagina 1 van 5

275 Rapportage uit HOMERIS Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: HW SECR\ \ZWOLSEWEG 325 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 2 UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Omschrijving: wegenbouwbedrijf fluorantheen, n-octaan, naftaleen, tolueen, xyleen 23, Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: UBI Code: Startdatum bedrijfsactiviteit: Einddatum bedrijfsactiviteit: Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: Opmerking: Omschrijving: carrosseriefabriek benzeen, chroom, cyanide-complex, dichloormethaan, fluorantheen, koper, n-octaan, nikkel, pcb-28, tolueen, trichloorethaan, vinylchloride, zink 639, Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: oppervlakte: samen 150m2 De kaart is te ongedetailleerd om de locatie te kunnen intekenen. Deellocatie Omschrijving: B Olsman, D.F Adres Zwolseweg 325 Postcode Oud adres: 7345AA Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Vindplaats archief: Gemeente archief Archief+dossier nr.: Bouwarchief BV/1975/90 Activiteiten Gemaakt op: Pagina 2 van 5

276 Rapportage uit HOMERIS Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Omschrijving: onverdachte activiteit Startdatum bedrijfsactiviteit: 1975 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 0 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: oppervlakte asbest: 30m2 Deellocatie Omschrijving: Vindplaats archief: Archief+dossier nr.: Olsman, P.F Adres Zwolseweg 325 Postcode Oud adres: B AA Gemeente archief Plaatsnaam: WENUM WIESEL Oppervlakte: X: , Y: , Bouwarchief BV/1957/220 Activiteiten Aantal activiteiten op deze deellocatie: 1 UBI Code: Omschrijving: onverdachte activiteit Startdatum bedrijfsactiviteit: 1957 Einddatum bedrijfsactiviteit: 9999 Stoffen o.b.v. UBI model (IPO): NSX score: 0 Opmerking: Informatie over eventuele ondergrondse tank: Ondergrondse tank gesaneerd: KIWA tanksanerings certificaat: KIWA certificaat nummer: Opmerking bij deellocatie: Gemaakt op: Pagina 3 van 5

277 Rapportage uit HOMERIS oppervlakte asbest: onbekend Rapportbijlages: Gemaakt op: Pagina 4 van 5

278 Rapportage uit HOMERIS Gemaakt op: Pagina 5 van 5

279 Rapportage uit HOMERIS GEMEENTE: Apeldoorn Hoofdlocatie Zwolseweg Apeldoorn/ WENUM WIESEL Locatienummer: C Hoofdlocatienaam: Zwolseweg 325 Adres (Cluster) Zwolseweg 325 Opmerking: 7345AA Calamiteit: Geen; Asbest: Verdacht (bron BV/1975/90 en BV/1957/220); BSB: N.v.t.; Bodemonderzoeken Aantal Bodemonderzoek op deze locatie: Conclusies 0 WENUM WIESEL Dominante UBI op locatie: carrosseriefabriek Huidig bedrijfsterrein: Nee Potentieel verdacht: Mate van verdachtheid: Ja Pot. ernstig en urg. Informatie onderzoeksinspanning: Bodem voldoende onderzocht: Grondwater voldoende onderzocht: Waterbodem voldoende onderzocht: Aanvullende informatie: Nee Nee Nee KvK-regeling: De activiteit "autoplaatwerkerij annex -spuiterij" is bevestigd door de andere geraadpleegde bronnen (bron SECR\ \ZWOLSEWEG 325); Er is nog niet (voldoende) onderzocht op de aanwezigheid van asbest; Vervolgonderzoek: Ja Alle activiteiten zijn nog niet voldoende onderzocht op het niveau van een verkennend onderzoek; Resultaten eventueel locatiebezoek: Locatie bezocht: Is er sprake van blootstellingsrisico: Landgebruik locatie: Landgebruik omgeving: Kritisch landgebruik: Opmerkingen locatiebezoek: Ja Nee Wonen met tuin Wonen met tuin Wonen met tuin Op de locatie is een woning aanwezig; Buiten de bebouwing om is de locatie verhard met ; Er zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van asbest op de locatie; Er zijn geen aanwijzingen die duiden op de voormalige activiteiten op de locatie; Rapportbijlages: Bebouwing: Puin: Verharding: Ja Nee Deels Gemaakt op: Pagina 1 van 1

280 8. Onderzoek externe veiligheid

281

282 Groepsrisico-berekening LPGtankstation Esso Raap, Apeldoorn t.b.v herontwikkeling aan de Oude Zwolseweg. Lycens Milieu Deventerstraat EM Oldenzaal Projectnummer: Status: Definitief, revisie 06 Datum: 22 november 2012

283 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Inhoudsopgave GROEPSRISICO-BEREKENING LPG-TANKSTATION ESSO RAAP, APELDOORN T.B.V HERONTWIKKELING AAN DE OUDE ZWOLSEWEG INLEIDING BESCHOUWDE SITUATIE AANWEZIGHEIDSGEGEVENS Ruimtelijke situatie rondom het tankstation Overzicht ingevoerde bevolking BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID INRICHTINGEN (BEVI) PLAATSGEBONDEN RISICO GROEPSRISICO TOETSING AAN HET BEVI PLAATSGEBONDEN RISICO GROEPSRISICO BIJLAGE 1: REKENMETHODIEK QRA VOOR LPG-TANKSTATIONS BIJLAGE 2: INVOERBLAD LPG-TANKSTATION KENMERKEN EN BEREKENDE SCENARIOKANSEN Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 2/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

284 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 1 Inleiding Lycens Milieu en Ruimte is voornemens om in opdracht de ruimtelijke realisatie van een showroom van 1200 m 2 en een dubbele woning te realiseren aan de Oude Zwolseweg, aan de achterzijde van Bultman Autoverhuur. Gezien het feit dat in dit gebied een LPGtankstation is gelegen moet duidelijk welke invloed deze ontwikkeling op de externe veiligheidssituatie ter plaatse heeft, voornamelijk de invloed op het groepsrisico. In dat kader is de voorliggende rapportage opgesteld: het bevat de groepsrisicoberekening (GRberekening) van het LPG-tankstation Esso Raap aan de Zwolseweg 364 te Apeldoorn. En een analyse van de invloed die de bovengenoemde ontwikkeling hierop heeft. Lycens Milieu en Ruimte heeft Ingenieursbureau Gevira (onderdeel van Nouwad BV) opdracht gegeven een GR-berekening uit te voeren voor dit LPG-tankstation, en eveneens de genoemde analyse van de invloed op het groepsrisico uit te voeren. De resultaten van deze GR-berekening dienen vervolgens in het betreffende bestemmingsplan /in de bestemmingsplanwijziging verwerkt te worden. Door de aanwezigheid van LPG en benzine kent elk LPG-tankstation een brand- en explosierisico. Dit risico is het hoogst op het tankstation en het risico neemt af met toenemende afstand. De Nederlandse overheid heeft in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vastgesteld welk risiconiveau als acceptabel voor een LPG-tankstation wordt beschouwd. De normering in dit Besluit is gebaseerd op het Nederlandse beleid ten aanzien van externe veiligheid. Conform het Bevi dient in dit geval te worden getoetst aan de normen voor het plaatsgebonden risico (PR) en dient te worden beoordeeld wat de consequenties zijn voor het groepsrisico (GR). Het voorliggende rapport beschrijft de bevindingen. Voor de bepaling van het groepsrisico is gerekend met het rekenpakket SAFETI-NL versie Dit pakket is sinds 1 januari 2009 in Nederland verplicht gesteld voor alle plaatsgebonden risico- en groepsrisicoberekeningen van inrichtingen ten behoeve van de overheid. In hoofdstuk 2 wordt de beschouwde situatie weergegeven. De regelgeving wat betreft externe veiligheid wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht. Hoofdstuk 4 vermeldt de berekening van het groepsrisico. De onderzoeksconclusie is gegeven in hoofdstuk 5. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 3/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

285 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 2. Beschouwde situatie Het LPG-tankstation Esso Raap is gelegen aan de Zwolseweg 364 te Apeldoorn. Bij deze QRA-berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De doorzet aan LPG op het tankstation is beperkt tot 1000 m3/jaar. De afstand tussen opslagvat en LPG-vulpunt is circa 90 meter (leidinglengte vulleiding). De afstand tussen opslagvat en LPG-afleverpunt is circa 85 meter (leidinglengte afleverleiding). De LPG-opslag vindt plaats in een ondergrondse tank met een inhoud van 20 m3. De afstand tussen LPG-afleverzuil en vulpunt van de LPG-tank is minder dan 17,5 meter. De afstand benzineafleverzuil en het vulpunt van de LPG-tank is minder dan 5 meter. De afstand tussen de benzinetankauto en het LPG-vulpunt is kleiner dan 25 meter. De hoogte van het meest nabije gebouw (gezien vanaf het vulpunt) is kleiner dan 5 meter. Er zijn geen bijzondere brandwerende voorzieningen aangebracht en/of het percentage gevelopeningen is 50% of meer. De afstand tussen het LPG-vulpunt en het gebouw is circa 15 meter. De opstelplaats van de LPG-tankauto bevindt zich op een geïsoleerde opstelplaats, aanrijding van opzij tegen leidingkast is niet aannemelijk. De aangepaste kans behorend bij de verbeterde vulslang is niet toegepast. In de figuren 2.1a en 2.1b zijn een omgevingskaart en een overzicht van het tankstation opgenomen. Figuur 2.1a Omgeving van LPG-tankstation aan de Zwolseweg 364 Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 4/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

286 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Figuur 2.1b Omgeving van het LPG-tankstation en invloedscirkels rondom het vulpunt en de tank 2.1 Aanwezigheidsgegevens Voor een toetsing aan het Bevi is een inventarisatie nodig van de aanwezigheidsgegevens van personen in verblijfsobjecten die zich in het invloedsgebied van het tankstation bevinden. Voor een LPG-tankstation is het invloedsgebied in de Revi vastgelegd als een cirkel met een straal van 150 m rondom de 'LPG-installatie'. Dit betekent: het invloedsgebied is een cirkel met straal 150 meter rondom het vulpunt; het invloedsgebied is een cirkel met een straal van 150 meter rondom de tank. Kleinere verblijfsobjecten die gedeeltelijk binnen de invloedscirkel zijn gelegen zijn als geheel opgenomen in het model. Op deze wijze is verzekerd dat ook de invloedscirkels van de andere installatiedelen zijn meegenomen in het rekenmodel. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 5/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

287 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Ruimtelijke situatie rondom het tankstation Gebruik is gemaakt van het door de gemeente Apeldoorn ingevulde BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) met daarin gedetailleerde informatie betreffende alle verblijfsobjecten in het invloedsgebied. Binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation komen de volgende typen objecten voor: Woningen. Winkels. Woningen De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het toekennen van hoeveelheden personen aan verblijfsobjecten met de bestemming wonen: 2,4 mensen per woning (volgens PGS 1 deel 6), met een aanwezigheid van 70% in de dag en 100% in de nacht. Er is één woning extra opgenomen in de geprojecteerde situatie. Deze woning is d.d. 28 september 2012 nog niet gerealiseerd maar wel opgenomen als woning in het bestemmingsplan. Daarmee wordt vanuit het oogpunt van het groepsrisico beslag gelegd op de beschikbare ruimte. De eveneens te ontwikkelen dubbele woning ligt buiten het invloedsgebied en kan om die reden buiten beschouwing worden gelaten bij het berekenen van het groepsrisico. Winkels Het enige bestaande verblijfsobject met de functie winkel is de Hoza aan de overzijde van de Zwolse weg. In bij de milieuvergunning behorende groepsrisicoberekening is aan de Hoza een personen aantal van 12 toegekend, enkel overdag. Deze getallen zijn overgenomen in de huidige groepsrisicoberekening. De nieuwbouw is een winkel van 1200 m 2 in de vorm van een showroom waarbij aangenomen is dat dit een verblijfsobject word met een personendichtheid van B5, of 30m 2 per persoon. Deze is alleen opgenomen bij het berekenen van de nieuwe situatie. (figuur 4.2.3) Overzicht ingevoerde bevolking In onderstaande tabel is overzicht gegeven van de ingevoerde bevolking. De invoer van bevolking is beperkt tot de objecten die als verblijfsobject zijn aangegeven in het BAG. Tevens is hieronder een overzicht opgenomen van de bevolkingsvlakken binnen de invloedscirkel van het LPG-tankstation. Figuur 2.2 Ligging van de ingevoerde bevolking Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 6/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

288 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 3. Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van 27 mei 2004 is gepubliceerd in het Staatsblad 2004 onder nummer 250. Bij dit Besluit behoort de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), die in de Staatscourant van 23 september 2004 (nr. 183) is gepubliceerd. In deze Regeling zijn de aan te houden afstanden tussen objecten en LPGtankstationonderdelen aangegeven. In het Staatsblad is het besluit opgenomen waarmee een deel van het Bevi en de Regeling van kracht zijn geworden per 27 oktober In de Revi zijn de bijbehorende toetsingscriteria voor dit type inrichtingen vastgelegd. De criteria zijn gedefinieerd op basis van twee plaatsgebonden risiconiveaus en op het groepsrisico. De consequenties van de toetsing zijn in het Bevi vastgelegd. 3.1 Plaatsgebonden Risico Het plaatsgebonden risico (PR) presenteert de overlijdenskans van een persoon in de vorm van contouren op een plattegrond rondom de beschouwde activiteit. Het risico wordt berekend door te stellen, dat een persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Door middel van risicocontouren op een plattegrond wordt aangegeven tot waar de risico's van een bepaald niveau reiken. De grootte van het plaatsgebonden risico is onafhankelijk van de feitelijke omgeving en zegt niets over het aantal personen, dat bij een ongeval getroffen kan worden. De plaatsgebonden risicocontouren zijn eigenlijk een hoogtekaart van overlijdenskans. De toetsingscriteria ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn gekoppeld aan de risiconiveaus van 10-5 en 10-6 per jaar. Het Bevi vermeldt als de consequentie van de toetsing aan de acceptatiegrenzen hetgeen omschreven is in tabel 3.1 voor bestaande en nieuwe situaties. Tabel 3.1a PR-toetsingscriteria voor geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten in bestaande situaties Bestaande situaties Kwetsbare objecten PR hoger dan 10-5 / jaar PR 10-5 tot 10-6 /jaar PR lager dan 10-6 /jaar Niet acceptabel Risicobeperkende maatregelen voor 1 januari 2010 (moeten al zijn doorgevoerd of meteen worden meegenomen) Toegestaan Beperkt kwetsbare objecten PR hoger dan 10-5 / jaar Niet acceptabel BBT (Best beschikbare technieken) toepassen Toegestaan Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 7/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

289 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Tabel 3.1b PR-toetsingscriteria voor geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten in nieuwe situaties Nieuwe situaties Kwetsbare objecten PR hoger dan 10-5 / jaar PR 10-5 tot 10-6 /jaar PR lager dan 10-6 /jaar Niet toegestaan Niet toegestaan Toegestaan Beperkt kwetsbare objecten PR hoger dan 10-5 / jaar In beginsel niet toegestaan In principe niet toegestaan. Toegestaan Tabel 3.1a en 3.1b geven aan dat de acceptatiegrenzen afhankelijk zijn van het feit of de omliggende objecten worden gekwalificeerd als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar. In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van soorten objecten waarvan de kwetsbaarheid is vastgelegd Tabel 3.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Kwetsbare objecten Beperkt kwetsbare objecten Woningen Ziekenhuizen, verpleeghuizen Bejaardenhuizen Scholen Kantoren/hotels met bvo > m2 Winkelcomplexen, winkels > m2 Kampeer/recreatie > 50 personen Verspreid liggende woningen Dienst-/bedrijfswoningen Objecten met infrastructurele waarde Sporthal/zwembad Kantoren/hotels <1.500 m2 bvo Overige winkels Sportterreinen In het Bevi is vermeld dat bij bestaande situaties voor kwetsbare objecten er feitelijk grenswaarden zijn die niet mogen worden overschreden en dat er voor beperkt kwetsbare objecten richtwaarden zijn. Indien er een overschrijding van de grenswaarde wordt geconstateerd, worden er risicoreducerende maatregelen verlangd voor een vastgelegde datum. Bij overschrijding van de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten is er geen datum aan de vervolgacties gekoppeld. Voor nieuwe situaties geldt bij overschrijding geen toestemming voor nieuwbouw. Voor LPG-tankstations is het niet toegestaan de ligging van de en 10-6-contouren per situatie te berekenen. Deze berekeningen zijn reeds uitgevoerd en in afstanden uitgedrukt. Deze gegevens zijn in de Revi opgenomen. Voor LPG-tankstations zijn de toetsingscriteria afhankelijk gesteld van de doorzet aan LPG. Dit omdat de overslag van LPG vanuit de tankauto naar het opslagreservoir op het tankstation risicobepalend is. De Revi maakt onderscheid tussen een doorzet kleiner dan m 3 /jaar, een doorzet tussen en m 3 /jaar en een doorzet groter dan m 3 /jaar. Voor een doorzet groter dan m 3 /jaar dient er een QRA te worden uitgevoerd, voor de beide andere doorzetcategorieën gelden de afstanden als aangegeven in tabel 3.3. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 8/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

290 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Tabel 3.3 Afstanden in meters tot kwetsbare objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10-5 en 10-6 per jaar voor LPG-tankstations LPG-station Doorzet (m 3 /jaar) Afstand (m) vanaf vulpunt Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir PR = 10-5 < PR = 10-6 < PR = Afstand (m) vanaf afleverzuil In de toelichtende tekst van de Revi is vermeld dat voor tankstations uitgegaan moet worden van een doorzet van m 3 /jaar, tenzij in de milieuvergunning is vastgelegd dat de doorzet minder is dan m 3 /jaar. De afstanden (tabel 3.3) gelden ook voor beperkt kwetsbare objecten. Dan is echter geen sprake van een grenswaarde, maar van een richtwaarde. Wijziging Revi Op 3 april 2007 is de Regeling tot wijziging van de Revi gepubliceerd. De Regeling is op 1 juli 2007 in werking getreden. Voor bestaande situaties is een afstandentabel toegevoegd als reactie op een convenant met de LPG-branche. In dit convenant zijn technische maatregelen afgesproken waardoor het losproces van LPG veiliger wordt, hetgeen resulteert in een verkleining van de veiligheidsafstanden. De afstanden gelden alleen voor bestaande situaties. Tabel 3.4 Afstanden in meters tot kwetsbare objecten, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10-6 per jaar voor LPG-tankstations volgens de nieuwe Revi LPG-tankstation Doorzet (m 3 /jaar) Afstand (m) vanaf vulpunt Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir PR = PR = PR = 10-6 < Afstand (m) vanaf afleverzuil De gewijzigde risicoafstanden in tabel 3.4 uit de Revi zijn tot 2010 alleen van toepassing op bestaande situaties. Voor nieuwe situaties verandert op 1 juli 2007 niets. Hiervoor gelden de vigerende risicoafstanden zoals weergegeven in tabel 3.3. Onder nieuwe situaties wordt verstaan: de verlening van een Wm-vergunning voor een LPG-tankstation; en situaties waarin nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. In deze situatie is sprake van een nieuwe situatie (nieuwe ruimtelijke ontwikkeling: opnieuw vaststellen van bestemmingsplan) en zijn de afstanden van tabel 3.3 van toepassing. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 9/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

291 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 3.2 Groepsrisico Het groepsrisico (GR) is in feite een vertaling van het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico houdt rekening met de daadwerkelijke aanwezigheid van personen en geeft de kans dat een bepaalde groep personen tegelijkertijd het (dodelijke) slachtoffer zou kunnen worden. Het voor een situatie berekende groepsrisico wordt in een grafiek weergegeven, waarin op de horizontale as het berekende aantal slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve frequentie daarvan is weergegeven. Het ijkpunt voor het groepsrisico wordt aangeduid als oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor bedrijven is 10-3/N2 met N het aantal slachtoffers. Het Bevi vermeldt, dat het GR moet worden getoetst aan de oriëntatiewaarde en dat door het bevoegd gezag een verantwoording ten aanzien van de acceptatie van het berekende GR moet worden opgesteld. Naarmate de afstand tot een LPG-tankstation toeneemt, neemt het overlijdensrisico af. In de Revi is aangegeven tot op welke afstand het overlijdensrisico een bijdrage aan de grootte van het groepsrisico leveren kan. Dit gebied wordt in de Revi als invloedsgebied aangeduid. Dit houdt tevens in dat de inventarisatie van aanwezigen rondom een tankstation voor groepsrisicoberekeningen kan worden beperkt tot dit gebied. Tabel 3.5 geeft de grootte van het invloedsgebied weer. Voor LPG-tankstations is de grootte van het invloedsgebied niet afhankelijk van de doorzet. Tabel 3.5 Grens invloedsgebied voor groepsrisicoberekeningen voor LPG-tankstations Type Inrichting: Afstand tot de grens van het invloedsgbied: LPG-tankstation 150 meter Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 10/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

292 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 4. Toetsing aan het BEVI 4.1 Plaatsgebonden risico In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het plaatsgebonden risiconiveau van 10-6 /jaar afhankelijk is van de doorzet aan LPG op het tankstation. Voor een LPG-tankstation met een doorzet kleiner dan m3/jaar moet voor nieuwe situaties (= nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen) afstanden van 45, 25 en 15 meter worden gehanteerd gemeten van respectievelijk het vulpunt, de opslagtank en de afleverzuil. Deze afstand mag formeel alleen worden toegepast als in de milieuvergunning van het tankstation is vastgelegd, dat de doorzet begrensd is tot m3/jaar. Dit is voor Esso Raap het geval. Figuur 4.1 PR 10-6 /jr-contouren met de nieuwe ontwikkeling ingetekend De ontwikkeling van de showroom valt buiten de 10-6-contour van het opslagvat LPG van Esso Raap. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eis voor nieuwe ontwikkelingen om buiten de 10-6-contour van de inrichting gerealiseerd te worden. 4.2 Groepsrisico Het groepsrisico behorende bij het LPG-tankstation is berekend voor een doorzet van m 3. De wijze waarop het groepsrisico berekend is, is uitgelegd in de bijlage van dit rapport. In essentie komt het neer op het bepalen van ongevalsscenario's, het berekenen van de bijbehorende effecten en het combineren van de effecten met het aantal aanwezigen in het bedreigde gebied. In de bijlage is aangegeven hoe de scenario's omgevingsbrand en aanrijding tijdens het lossen van LPG beschouwd moeten worden. Deze scenario s worden qua frequentie bepaald door de feitelijke omgeving (zie bijlage). Op basis van aangeleverde informatie over de locatie is vastgesteld dat voor dit tankstation de aanrijdingcategorie 1 van toepassing is (geïsoleerde opstelplaats waarbij een aanrijding van opzij tegen de leidingkast niet aannemelijk wordt geacht (ook niet met lage snelheid). In bijlage 2 is aan de hand van de stations kenmerken een opsomming gegeven van de resulterende scenariokansen. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 11/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

293 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief De aanwezigheidgegevens zoals deze in hoofdstuk 2 zijn vermeld zijn in SAFETI-NL ingevoerd. Er is geen gebruikgemaakt van venstertijden in de belevering van het LPG-tankstation. Wanneer er geen venstertijden van toepassing zijn betekent dit dat bevoorrading op elk willekeurig moment van de dag plaats kan vinden. Er zijn een drietal berekeningen gemaakt: 1. Huidige bevolking en scenariokansen volgens Revi 2004, doorzet begrenst tot m 3 /jaar; 2. Geprojecteerde bevolking en scenariokansen volgens Revi 2004, doorzet begrenst tot 1000 m 3 /jaar. 3. Geprojecteerde bevolking inclusief de ontwikkelen nieuwbouw en scenariokansen volgens Revi 2004, doorzet begrensd op 1000 m 3 /jaar. Figuur fn-curve van de bestaande situatie: Figuur fn-curve van de geprojecteerde situatie: Figuur fn-curve van de geprojecteerde situatie inclusief planvorming van de showroom: Uit bovenstaande figuren blijkt dat de ontwikkeling van de showroom geen overschrijding van de oriëntatiewaarde veroorzaakt. De Nota Milieu Veiligheid van de gemeente Apeldoorn schrijft voor dat bij een ruimtelijke ontwikkeling in gemengd gebied (zoals in dit geval), vanuit het perspectief van externe veiligheid, de ontwikkeling kan plaatsvinden als er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde (rode lijn) plaatsvindt en er verantwoording over de verhoging van het groepsrisico word afgelegd. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 12/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

294 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief 5 Conclusie De toetsing aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen van het LPG-tankstation heeft geleid tot de volgende conclusies: Plaatsgebonden risico Er vinden geen overtredingen plaats in de huidige situatie en ook met de nieuwbouw van de showroom vindt plaats buiten de PR contour van het opslagvat. Het PR hoeft geen belemmering te vormen voor het realiseren van de showroom in de beschreven plannen. Groepsrisico In de Nota Milieu-veiligheid van november 2011 van de gemeente Apeldoorn is gesteld dat een ontwikkeling in een gemengd gebied (zoals de Zwolseweg ter hoogte van Esso Raap) niet gerealiseerd kan worden als de oriëntatiewaarde overschreden wordt. In deze berekening van het groepsrisico word de oriëntatiewaarde niet overschreden en hoeft daarmee geen belemmering te vormen voor de ontwikkeling van de showroom. Met betrekking tot de acceptatie van het groepsrisico geldt in dit geval, door toename van het groepsrisico een verantwoordingsplicht, zoals door de gemeente Apeldoorn gesteld in de Nota Milieu-veiligheid van november Hierbij moet worden aangetekend dat de eigenaar en uitbater van de nieuw te realiseren showroom via andere veiligheidswetgeving dan het BEVI (arbowetgeving e.d.) verantwoordelijk is voor de veiligheid van personeel en andere aanwezigen. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 13/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

295 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Bijlage 1: Rekenmethodiek QRA voor LPG-tankstations Inleiding Het groepsrisico (GR) wordt berekend door het uitvoeren van een risicoanalyse. Dit is een analyse van de bedrijfsactiviteiten leidend tot de definitie van een groep representatieve ongevalsscenario's. De wijze waarop in Nederland kwantitatieve risicoanalyses worden uitgevoerd is beschreven in PGS 3 'Richtlijn voor kwantitatieve risicoanalyses'. Bij een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt uitgegaan van het plaatsvinden van ongewenste gebeurtenissen tijdens de normale bedrijfssituatie. Ongewenste gebeurtenissen zijn gebeurtenissen, die direct leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De achterliggende gebeurtenissen zijn breuk en lekkage. Oorzaken daar weer van worden niet in beschouwing genomen. Voor risicoberekeningen ten aanzien van LPG-tankstations is een aantal afspraken gemaakt over de wijze van berekenen. Deze berekeningsmethodiek met de Handreiking Risicoberekeningen (PGS 3) als basis, heeft het RIVM vastgelegd in het document "Specifieke risicoberekeningen Bevi", versie 2.1 ( ). De groepsrisicoberekeningen in dit onderzoek zijn hierop gebaseerd. De gehanteerde scenario's en frequenties worden toegelicht in de volgende paragrafen. Scenario s LPG-tankstations De scenario's die gelden voor een LPG-tankstation met een doorzet van m3/jaar en een totale lostijd van 35 uur zijn samengevat in onderstaande tabellen. Genoemde afstanden in de kolom scenario in onderstaande tabel zijn standaardafstanden: in het gebruikte rekenmodel kunnen andere afstanden zijn gebruikt (wat leidt tot andere frequenties). Zie hiervoor bijlage 2 en 3. Basisfrequenties Scenario's Ondergronds voorraadvat O 1 Opslagvat-Instantaan falen 5,0 x 10-7 O 2 Opslagvat-leeglopen in 10 minuten 5,0 x 10-7 O 3 Opslagvat-10 mm gat 1,0 x 10-5 O 4 Vloeistofleiding (vulleiding) Breuk 5,0 x 10-7 O 5 Vloeistofleiding (vulleiding) Lek 1,5 x 10-6 O 6 Afleverleiding Breuk 5,0 x 10-7 O 7 Afleverleiding Lek 1,5 x 10-6 Scenario's Intrinsiek falen tankauto T 1 Tankauto - Instantaan falen, vulgraad 100% (incl warme BLEVE) 5,0 x 10-7 T 2 Grootste aansluiting, vulgraad 100% (incl warme BLEVE) 5,0 x 10-7 BLEVE-scenario s tankauto B 1 BLEVE Tankauto (brand tijdens verlading) - vulgraad 100% 5,8 x B 2 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 100% 6,0 x 10-7 B 3 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 67% 6,0 x 10-7 B 4 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 33% 6,0 x 10-7 Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 14/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

296 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Scenario's tankauto ten gevolge van externe beschadiging B 5 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 100% 2,5 x 10-9 B 6 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 67% 2,5 x 10-9 B 7 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 33% 2,5 x 10-9 Scenario's falen pomp (pomp op tankwagen) P 1 Breuk Pomp, doorstroombegrenzer sluit 1,0 x 10-4 P 2 Breuk Pomp, doorstroombegrenzer sluit niet 1,0 x 10-4 P 3 Lek pomp 4,4 x 10-3 Scenario's falen losslang (losslang van tankwagen) L 1 Breuk Losslang, doorstroombegrenzer sluit 4,0 x 10-6 L 2 Breuk Losslang, doorstroombegrenzer sluit niet 4,0 x 10-6 L 3 Lek losslang 4,0 x 10-5 N.B.: De scenario s aanrijding en brand leiden beiden tot een BLEVE van de tankauto. Elders in deze tekst is de te hanteren frequentie voor beide aangegeven. Berekening aanwezigheidsfractie Een verlading van LPG duurt gemiddeld 0,5 uur. Bij een doorzet van m³ per jaar vinden er 70 verladingen plaats. Op basis hiervan is het aantal losuren en de aanwezigheidsfractie: Doorzet (m 3 /jaar) Losuren/jaar Aanwezigheidsfractie ,0040 BLEVE LPG-tankauto ten gevolge van brand in de omgeving Het scenario BLEVE van de LPG-tankauto kan ontstaan door brand in de omgeving tijdens het verladen van LPG. De frequentie voor dit scenario is afhankelijk van een aantal toetsingafstanden. Voor omgevingsbranden zijn er 6 categorieën bepaald door de afstand tussen de opstelplaats van de LPG-tankauto (= vulpunt) tot de LPG-afleverzuil, de benzineafleverzuil, opstelplaats van de benzinetankauto en een tot de inrichting behorend gebouw. Hiervoor gelden onderstaande toetsingsafstanden. Object Toetsingsafstand (meter) LPG-afleverzuil Benzinevulpunt Opstelplaats benzinetankauto Gebouw zonder brandbescherming Hoogte < 5 meter 10 5 meter < Hoogte < 10 meter 15 Hoogte > 10 meter 20 Gebouw met brandwerende voorzieningen (en maximaal 50% gevelopeningen) Hoogte < 5 meter 5 5 meter < Hoogte < 10 meter 10 Hoogte > 10 meter 15 Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 15/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

297 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief In de huidige configuratie van het tankstation wordt niet aan alle toetsingsafstanden voor de opstelplaats van de benzinetankauto en de afstand tot gebouwen voldaan. Er resteert een kans 6, /jaar (brandcategorie 4). Vragenlijst: Is de afstand van vulpunt tot object GROTER dan de toetsingsafstand voor dat object? (De correcte set antwoorden is aangemerkt) LPG afleverzuil Benzineafleverzuil Opstelplaats benzinetankauto Gebouwen Brandcategorie en -frequentie Ja of Nee Nee Ja of Nee Nee 1 Ja of Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee 2,0 x 10-6 /jr Nee Nee Nee Ja 2 Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee 1,0 x 10-6 /jr Nee Nee Ja Ja 3 Ja Nee Nee Ja 8,0 x 10-7 /jr Nee Ja Ja Ja 4 Ja Ja Nee Ja 6,0 x 10-7 /jr Ja Nee Ja Ja 5 4,0 x 10-7 /jr Ja Ja Ja Ja 6 2,0 x 10-7 /jr De vermelde frequenties zijn op basis van 100 afleveringen vastgesteld. In de Revi-benadering is tevens nog gehanteerd, dat de tankauto bij het plaatsvinden van dit scenario niet altijd vol is, onderstaande verdeling is verondersteld. Vullingsgraad tankauto kans Hoeveelheid in tankauto 100% 0, kg 67% 0, kg 33% 0, kg Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 16/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

298 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief De uiteindelijke BLEVE-frequentie door brand is weergeven voor brandcategorie 1 in onderstaande tabel: BLEVE LPG-tankauto tengevolge van externe beschadiging De BLEVE-kans voor langdurige lekkage is 5, per jaar voor 100 verladingen. Voor de aanrijding worden drie mogelijkheden beschouwd. De frequenties hebben betrekking op 100 verladingen per jaar. Typering opstelplaats tankauto Gesoleerde opstelplaats, waarbij een aanrijding van opzij tegen de leidingkast niet aannemelijk is, ook niet met lage snelheid Opstelplaats op een wegrijstrook naast een weg, maar waar de toegestane snelheid kleiner is dan 70 km/uur. Aanrijdingscategorie Frequentie (per jaar) 1 2,5 x ,8 x 10-8 Alle overige situaties 3 2,3 x 10-7 Als aanrijdingcategorie geldt voor dit tankstation categorie 1. Voor de berekening van deze frequentie is rekening gehouden met de vulgraad van de tankauto. De uiteindelijke BLEVE-frequentie door externe beschadiging is bijlage 2 te vinden. Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 17/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

299 GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg - definitief Bijlage 2: Invoerblad LPG-tankstation kenmerken en berekende scenariokansen Gevira GR-berekening LPG-tankstation Esso Raap, Apeldoorn tbv herontwikkeling aan Oude Zwolseweg 18/19 NB. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Gevira.

300 Frequenties en andere grootheden tbv SAFETI-NL berekening Esso Raap, Zwolseweg 364 te Apeldoorn begrenzing 1000 m3 inhoud tankwagen kg losuren per jaar 35 uur inhoud opslagvat 9200 kg aanwezigheidsfractie 0,0040 Scenario's Basisfrequenties Basisfrequenties Totale frequentie Ignore Fireballrisks kg materiaal X Scenario's Ondergronds voorraadvat O 1 Opslagvat-Instantaan falen 5,00E-07 5,00E-07 Yes O 2 Opslagvat-10 minuten 5,00E-07 5,00E-07 Yes O 3 Opslagvat-10 mm gat 1,00E-05 1,00E-05 Yes O 4 Vloeistofleiding (vulleiding) Breuk 5,00E-07 /m 85 4,90E-05 No O 5 Vloeistofleiding (vulleiding) Lek 1,50E-06 /m 85 1,47E-04 No O 6 Afleverleiding Breuk 5,00E-07 /m 90 4,90E-05 No O 7 Afleverleiding Lek 1,50E-06 /m 90 1,47E-04 No Scenario's Intrinsiek falen tankauto T 1 Tankauto - Instantaan falen, vulgraad 100% (incl warme BLEVE) 5,00E-07 2,00E-09 No T 2 Grootste aansluiting, vulgraad 100% (incl warme BLEVE) 5,00E-07 2,00E-09 No BLEVE-scenario's tankauto kans B 1 BLEVE Tankauto (brand tijdens verlading) - vulgraad 100% 5,80E-10 /uur 2,03E-08 No B 2 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 100% 6,00E-07 0,19 4,55E-10 No B 3 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 67% 6,00E-07 0,46 1,10E-09 No B 4 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 33% 6,00E-07 0,73 1,75E-09 No Scenario's tankauto ten gevolge van externe beschadiging B 5 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 100% 2,50E-09 0,19 1,90E-12 No B 6 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 67% 2,50E-09 0,46 4,59E-12 No B 7 BLEVE Tankauto (omgevingsbrand) - vulgraad 33% 2,50E-09 0,73 7,29E-12 No Scenario's falen pomp (pomp op tankwagen)

301

302 9. Natuurwaardenonderzoek

303

304 Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet en EHS Oude Zwolseweg (ongenummerd), Apeldoorn

305 Colofon Quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- & Faunawet en pré-toets natuurbeschermingswet en EHS Oude Zwolseweg (ongenummerd), Apeldoorn Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Lycens dhr. D.Lokhorst Projectnummer en versie: 155, versie 1.1 Projectleider: Ing. P.Leemreise Ligging projectgebied: Oude Zwolseweg (ongenummerd), Apeldoorn Status: definitief Veldmedewerker(s): Rapportdatum: Ing. P.Leemreise 19 september 2012 Amersfoortcoördinaten: X Y Correspondentieadres: Postbus AE Haaksbergen 1

306 Samenvatting Er zijn concrete plannen om een bedrijfspand met bijbehorende bedrijfswoning te realiseren op een onbebouwd perceel aan de Oude Zwolseweg in Apeldoorn. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Om te onderzoeken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, wordt het voorgenomen initiatief getoetst aan de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet. Natuurbank Overijssel heeft opdracht gekregen deze toets uit te voeren. Er is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in het plangebied, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit in strijd is met de natuurbeschermingswet. Het plangebied is eenmaal onderzocht op 9 juli 2012 om vast te stellen of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn in het plangebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het plangebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek. Voorgenomen activiteit wordt gezien als ruimtelijke ontwikkeling. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties. Er broeden vogels in de opgaande beplanting in het plangebied. De beplanting dient buiten de broedtijd gerooid te worden. De meest geschikte periode daarvoor is september-februari. Het plangebied vormt geen essentieel onderdeel van een functioneel, jaarrond beschermd leefgebied van een bepaalde soort. Er zijn in het plangebied geen soorten van tabel 2 en 3 van de Ff-wet vastgesteld. Het belang van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet bepaald worden. Alleen specifiek vervolgonderzoek kan antwoord geven op die onderzoeksvraag. Op basis van kennis en ervaring wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied als zeer beperkt beoordeeld. Daarnaast is er voldoende geschikt foerageergebied op zeer korte afstand beschikbaar. Realisatie van de voorgenomen activiteit leidt mogelijk tot beïnvloeding van vliegroutes van vleermuizen. Het omringend landschap is echter dusdanig kleinschalig dat dit niet leidt tot aantasting van het functionele leefgebied. Het effect is echter ook tijdelijk. Bij de planrealisatie wordt ook voorzien in de aanleg van vervangende groenstructuren die de mogelijke huidige functie overnemen. Uitvoering van de voorgenomen activiteit leidt zeer waarschijnlijk niet tot aantasting van het functionele leefgebied van vleermuizen. Daarmee is de duurzame instandhouding van het functionele leefgebied gewaarborgd. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Het plangebied ligt buiten de EHS en niet in een beschermd natuurgebied. Gelet op de voorgenomen activiteit en de forse afstand tussen het plangebied en de meest nabij gelegen beschermde natuurgebieden, wordt verondersteld dat de voorgenomen activiteit geen aantoonbaar significant negatief effect op beschermde natuurgebieden heeft. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden voor het onderdeel gebiedsbescherming. Wetgeving op het gebied van soorten, leefgebieden en beschermde natuurgebieden vormt geen belemmering voor uitvoering van voorgenomen activiteit. 2

307 1. Inleiding Er zijn concrete plannen om een bedrijfspand met bijbehorende bedrijfswoning te realiseren op een onbebouwd perceel aan de Oude Zwolseweg in Apeldoorn. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Om te onderzoeken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, wordt het voorgenomen initiatief getoetst aan de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet. Natuurbank Overijssel heeft opdracht gekregen deze toets uit te voeren. Er is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, evenals nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in het plangebied, die door de uitvoering van de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de voorgenomen activiteit in strijd is met de natuurbeschermingswet. Het plangebied is eenmaal onderzocht op 9 juli 2012 om vast te stellen of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn in het plangebied en of er beschermde nesten, holen of vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn. Voorliggend rapport beschrijft het plangebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek. 3

308 2. Situering van het plangebied Het plangebied is gesitueerd tussen de Oude Zwoseweg en de Zwolseweg, ca 1 km ten noorden van de de bebouwde kern van Apeldoorn. Situering van het plangebied en de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid. 3. Beschrijving van het plangebied 3.1 Algemeen Het plangebied bestaat uit een terrein dat deels in gebruik is als opslag van goederen van een verhuurbedrijf en deels bestaat uit weide en bos. Het westelijke deel van het plangebied is verhard en is bedrijfsmatig in gebruik, terwijl het oostelijke deel uit twee weiden bestaat, gedeeltelijk omgeven door jong loofbos met enkele solitaire zomereiken in de weide. Bebouwing en open water ontbreken in het plangebied. De opgaande beplanting mag beschouwd worden als jong bos (15-20 jaar oud) met een wilde en dichte ondergroei van braam en grote brandnetel. Het bos bestaat uit een gemengde opstand van zomereik, vlier, els, wilg, lijsterbes, ruwe berk en sporkehout. De weide wordt begraasd door paarden en heeft een vrij intensief en structuurarm karakter. Plaatselijk domineert grote brandnetel in de weide. In het plangebied kunnen de volgende ecotopen onderscheiden worden: Bedrijfsterrein (verhard); Weide (begraasd door paarden); Opgaande beplanting (jong loofbos). 4

309 Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. De op de foto aanwezige bebouwing in het plangebied is reeds gesloopt. 3.2 Voorgenomen activiteiten De voorgenomen activiteit bestaat uit het bouwen van een showroom, parkeervoorziening en een vrijstaande (bedrijfs)woning Concreet bestaat de voorgenomen activiteit uit: 1. Bouwrijp maken van de bouwlocatie, incl. kabels en leidingen; 2. Bouwen van een bedrijfshal + bedrijfswoning; 3. Landschappelijke inpassing van de nieuwbouw. 3.3 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of nesten De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en plantensoorten. Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die effecten kunnen veroorzaken. Dit zijn: Mogelijke tijdelijke invloeden: Geluid bij grondwerken; 5

310 Licht tijdens de bouwfase; Trillingen tijdens bouwwerkzaamheden. Mogelijke permanente invloeden: Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaarrond beschermde nesten; Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 6

311 4. Gebiedsbescherming Er is sprake van het bouwen van een bedrijfspand met bijbehorende bedrijfswoning. Voorgenomen initiatief heeft wellicht effect op beschermde natuurgebieden en/of de EHS. In onderstaande tekst wordt het initiatief getoetst aan de verschillende beschermde natuurgebieden en de EHS. 4.1 Natura 2000 Het plangebied ligt niet in een Natura2000-gebied. Op ca 300 m1 ten westen van het plangebied ligt ligt het Natura2000-gebied Veluwe (BRON: EL&I 2012, De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd, zo'n jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP.Tot 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen. Ligging van Natura2000-gebied Veluwe t.o.v. het plangebied. Het plangebied ligt centraal in de cirkel. Het ontwerpbesluit aanwijzing Natura2000-gebied Veluwe is gepubliceerd. Het is onduidelijk wanneer de definitieve aanwijzing volgt. Gelet op de ligging van het plangebied op 300m1 buiten het N2000-gebied, de aard van de voorgenomen activiteit en de vastgestelde instandhoudingsdoelen voor dit gebied voor habitattypen, habitatsoorten en broedvogelsoorten, dan wordt aangenomen dat, de voorgenomen activiteit niet leidt tot significante aantasting van de instandhoudigsdoelen voor dit gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden. 4.2 Beschermde natuurmonumenten Binnen een straal van drie kilometer rondom het plangebied liggen geen beschermde natuurmonumenten (BRON: EL&I 2012, Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden. 7

312 4.3 Ecologische Hoofdstructuur Het plangebied ligt buiten de ecologische hoofdstructuur. De beoordeling van het effect van de voorgenomen activiteit op de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats op basis van vastgestelde kernkwaliteiten en omgevingscondities en is juridisch vastgelegd in de Ruimtelijke verordening Gelderland. De aanwezigheid van bepaalde (beschermde) soorten vormt één van de beoordelingscriteria voor de toetsing van de voorgenomen activiteit op de EHS. Gelet op de ligging van het plangebied op 300m1 buiten het N2000-gebied en de aard van de voorgenomen activiteit, dan wordt aangenomen dat dat de uitvoering van de voorgenomen activiteit geen meetbaar negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS heeft. Een nadere effectbeoordeling op de EHS hoeft niet uitgevoerd te worden. Er hoeft geen ontheffing van de Ruimtelijke Verordening Gelderland aangevraagd te worden (BRON: EL&I 2012, GOOGLEMAPSZOEK.ASPX). Ligging van de EHS in een straal van 3 km rondom het plangebied. Op de rechter afbeelding is de ligging van het plangebied t.o.v. de EHS verduidelijkt. (BRON: EL&I 2012, GOOGLEMAPSZOEK.ASPX. ) 4.4 wetlands (2005) Er liggen geen Wetlands in een straal van drie kilometer rondom het plangebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden, er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning (Natuurbeschermingswet 1998) aangevraagd te worden. (BRON: EL&I 2012, GOOGLEMAPSZOEK.ASPX ). 4.5 Conclusies Het plangebied ligt niet in de EHS en niet in een beschermd natuurgebied. Uitvoering van voorgenomen activiteit leidt niet tot aantasting van beschermde natuurgebieden of de EHS. Voor de voorgenomen activiteit hoeft geen nadere analyse of onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning en/of ontheffing aangevraagd te worden. Vanuit gebiedsbescherming zijn er geen belemmeringen voor uitvoering van de voorgenomen activiteit. 8

313 5. Toelichting Flora en faunawet 5.1 Algemeen De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in zoverre er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in het projectgebied; Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve effecten hebben op soorten dat de gunstige staat van instandhouding in het geding is. Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen worden om de negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding te voorkomen. Indien de mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 5.2 Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. Globaal betekent dit het volgende: Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van zwaarte : Tabel 1 : (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte toets). Tabel 2 : (soorten als div. orchideeën, vogels) Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde vogelsoorten: zie 3) 9

314 Tabel 3 : (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding ook dwingende redenen van openbaar belang, mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ffwet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet). Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011). De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure Buiten aan het werk van het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 10

315 6. Soortenbescherming; het onderzoek 6.1 Methode In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 9 juli 2012 eenmalig onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Er zijn verder geen andere aanvullende onderzoeken uitgevoerd m.b.t. vogels, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder goede weersomstandigheden (half bewolkt, temperatuur ca.25, en een matig zuidwesten wind). Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende onderdelen: Veldbezoek op 9 juli 2012, uitgevoerd door een ervaren veldbioloog; Aanvullend Bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. geen Flora en vegetatie: Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Vogels: Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het plangebied bevinden. De onderzoeksperiode is geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast te stellen. Zoogdieren Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Potentieel geschikte verblijfplaatsen van zoogdieren (incl. vleermuizen) in bomen worden visueel geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een endoscoop met minicamera om holle ruimtes te inspecteren. Amfibieën & reptielen Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van amfibieën. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Dagvlinders Het plangebied is onderzocht op het voorkomen van vlinders. De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar dagvlinders omdat niet alle soorten (meer) vliegen in de onderzoeksperiode. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan wel goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Libellen Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van libellen. De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar libellen omdat niet alle soorten (meer) vliegen in de onderzoeksperiode. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 11

316 Kevers en mieren Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van kevers en mieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar kevers en mieren. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Vissen en kreeftachtigen Het plangebied is eenmalig onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtigen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar vissen en kreeftachtigen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het plangebied is en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. 6.2 Verwachting Wanneer we kijken naar de landschappelijke karakteristieken van het plangebied, aard, omvang en gebruik van het plangebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: Vaatplanten; Libellen; Kevers; Vissen en kreeftachtige; Amfibieën & reptielen; Dagvlinders; Het is niet onwaarschijnlijk om soorten uit de volgende soortgroepen aan te treffen: Vogels (opgaande beplanting); Zoogdieren (algemene zoogdieren, foerageergebied vleermuizen); 6.3 Resultaten Het plangebied is goed toegankelijk. Het veldonderzoek is volledig uitgevoerd. Planten In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied nagenoeg tot een ongeschikte groeiplaats voor bijzondere planten. Broedvogels Er zijn verschillende broedvogelsoorten in de opgaande beplanting in het plangebied vastgesteld, waaronder Tjiftjaf, Zwartkop, Merel en Houtduif. Het is aannemelijk dat nog meer (algemene) vogelsoorten in het plangebied voorkomen zoals Zanglijster en Roodborst. Er zijn enkele oude vogelnesten aangetroffen (Houtduif, Merel). Er zijn geen soorten in het plangebied aangetroffen waarvan het functionele leefgebied jaarrond beschermd is. Zoogdieren; vleermuizen Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld. Er zijn in het plangebied geen potentiele verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Bebouwing ontbreekt en de bomen zijn te dun om natuurlijke holtes te hebben. Ook hangen er geen nestkasten in het plangebied. 12

317 Grondgebonden zoogdieren Er zijn in het plangebied alleen Konijnen waargenomen. Het valt niet uit te sluiten dat minder zeldzame en -kritische soorten als de egel en haas ook incidenteel in het plangebied voorkomen. Het plangebied vormt echter geen essentieel onderdeel van het functionele leefgebied van deze soorten. Amfibieën & reptielen In het plangebied zijn geen amfibieën en reptielen aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat minder zeldzame soorten als bruine kikker of gewone pad in het plangebied voorkomen. De inrichting en het gevoerde beheer maken de plangebieden ongeschikt als leefgebied voor (zeldzame) amfibieën en reptielen in het algemeen. Voortplantingslocaties ontbreken in het plangebied. Dagvlinders Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebieden geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Libellen Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Kevers en mieren Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Vissen en kreeftachtigen Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is in het plangebied geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. 6.4 Toetsingskader Voor het verstoren van soorten van tabel 1 is geldt een algemene vrijstelling indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling en/of bestendig beheer. Voor verstoren van soorten uit tabel 2 van de Ff-wet geldt ook een vrijstelling, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Wel dient rekening gehouden te worden met jaarrond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten is een ontheffing noodzakelijk. Dit is ook noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot verstoring of het doden van soorten, wanneer er niet gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voorgenomen activiteit wordt gezien als ruimtelijke ontwikkeling. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 geld een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden. 6.5 Samenvatting wettelijke consequenties Flora Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het plangebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 13

318 (Broed)vogels Er broeden vogels in de beplanting in het plangebied. Er zijn geen soorten waargenomen waarvan het functionele leefgebied jaarrond beschermd is. Bezette vogelnesten zijn volgens de Ff-wet strikt beschermd. De beplanting dient buiten de broedtijd gerooid te worden. De beste periode voor het rooien van de beplanting is september-februari. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Zoogdieren; vleermuizen Om de voorgenomen ingreep te toetsen op het effect op het leefgebied van vleermuizen, dan moet onderscheid gemaakt worden in de functie die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit kan als vaste rust-/verblijfplaats of als vast leefgebied. Functionaliteit als verblijfplaats; Er zijn geen vleermuizen in het plangebied vastgesteld en er zijn geen (potentieel) geschikte verblijfplaatsen aanwezig in het plangebied. Op basis van een visuele inspectie zijn de bomen als ongeschikt beoordeeld om als verblijfplaats van vleermuizen te fungeren. Natuurlijke en/of kunstmatige holen ontbreken. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Functionaliteit als leefgebied; vliegroutes Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de aanwezigheid van vliegroutes in of direct aangrenzend aan het plangebied voor vleermuizen. Vanwege de aard van de werkzaamheden wordt de beoogde ingreep niet gezien als een (significant aantoonbare) aantasting van mogelijk aanwezige vliegroutes in het plangebied of direct grenzend aan het plangebied. Door het verwijderen van de opgaande beplanting verdwijnt een directe bosverbinding tussen lijnvormige structuren ten noorden en ten zuiden van het plangebied, maar het landschap is dusdanig kleinschalig dat dit vermoedelijk niet zal leiden tot aantasting van het functionele leefgebied; specifiek vliegroutes. Ook bebouwing vormt als het ware een lijnvormig element. Bestaande structuren buiten het plangebied worden niet doorsneden, verwijderd of aan de andere kant negatief beïnvloed (bijv. door licht). Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht Functionaliteit als leefgebied; foerageergebied Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niets gezegd worden over de functionaliteit van het plangebied als foerageergebied. Het is aannemelijk dat het plangebied fungeert als foerageergebied voor vleermuizen. Sommige soorten foerageren veelvuldig op en rond solitaire bomen en bossen. Ook een extensieve weide kan van belang zijn als foerageergebied voor vleermuizen. Alleen specifiek vervolgonderzoek kan antwoord geven op de vraag welke betekenis het plangebied voor foeragerende vleermuizen heeft. Gelet op de ruime beschikbaarheid van bos, heide en open water in de directe omgeving, dan lijkt er voldoende alternatief foerageergebied op zeer korte afstand (400m1) beschikbaar. Zoogdieren; grondgebonden soorten Er zijn geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat er soorten uit tabel 2&3 van de Ff-wet in het in het plangebied voorkomen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Amfibieën en Reptielen Er zijn tijdens het onderzoek geen beschermde amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen. Het plangebied is vanwege de inrichting en het gevoerde beheer ongeschikt habitat voor beschermde amfibieën en reptielen zoals vermeld in tabel 2 en 3 van de Ff-wet. Geschikte voortplantingsbiotopen ontbreken. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 14

319 Dagvlinders Er zijn geen beschermde dagvlinders in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Libellen Er zijn geen beschermde libellen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde libellensoorten Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Kevers en mieren Er zijn geen beschermde kevers en mieren in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Vissen en kreeftachtigen Er zijn geen beschermde vissen en kreeftachtigen in het plangebied aangetroffen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen geschikt leefgebied aanwezig voor beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* aandachtspunt Flora Geen (aantasting van) Niet van toepassing tabel 2+3-soorten Zoogdieren; Geen (aantasting van) Niet van toepassing grondgebonden tabel 2+3-soorten Broedvogels tijdens broedseizoen (1) Houtduif, Merel, Tjiftjaf, Zwartkop, Vink, Roodborst Art. 12 Broedvogels, Niet aanwezig Niet van toepassing beschermde vaste verblijfplaatsen Vleermuizen: Onbekend; van zeer Niet van toepassing functionaliteit van het beperkt belang geacht. leefgebied (foerageergebied ) Vleermuizen: Onbekend; niet van belang Niet van toepassing functionaliteit van het geacht leefgebied (vliegroutes) Vleermuizen; vaste Niet aanwezig Niet van toepassing verblijfplaatsen Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing Amfibieën Geen (aantasting van) Niet van toepassing tabel 2+3-soorten Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing Dagvlinders Geen (aantasting van) Niet van toepassing tabel 2+3-soorten Libellen Geen (aantasting van) Niet van toepassing tabel 2+3-soorten Overige Geen (aantasting van) Niet van toepassing ongewervelden tabel 2+3-soorten Houtopstand rooien buiten de broedtijd. 15

320 (1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september-februari is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal. * Toelichting verbodsbepalingen tabel: Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 6.6 Historische gegevens Van de plangebieden zijn geen historische gegevens bekend. 16

321 7. Conclusies en advies Voorgenomen activiteit wordt gezien als ruimtelijke ontwikkeling. Voor het verstoren van soorten van tabel 1 van de Ff-wet geldt een algemene vrijstelling, idem voor soorten van tabel 2 mits er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alle soorten van tabel 3 zijn strikt beschermd, evenals bezette vogelnesten en jaarrond beschermde nesten en nestlocaties. Er broeden vogels in de opgaande beplanting in het plangebied. De beplanting dient buiten de broedtijd gerooid te worden. De meest geschikte periode daarvoor is september-februari. Het plangebied vormt geen essentieel onderdeel van een functioneel, jaarrond beschermd leefgebied van een bepaalde soort. Er zijn in het plangebied geen soorten van tabel 2 en 3 van de Ff-wet vastgesteld. Het belang van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet bepaald worden. Alleen specifiek vervolgonderzoek kan antwoord geven op die onderzoeksvraag. Op basis van kennis en ervaring wordt de betekenis van het plangebied als foerageergebied als zeer beperkt beoordeeld. Daarnaast is er voldoende geschikt foerageergebied op zeer korte afstand beschikbaar. Realisatie van de voorgenomen activiteit leidt mogelijk tot beïnvloeding van vliegroutes van vleermuizen. Het omringend landschap is echter dusdanig kleinschalig dat dit niet leidt tot aantasting van het functionele leefgebied. Het effect is echter ook tijdelijk. Bij de planrealisatie wordt ook voorzien in de aanleg van vervangende groenstructuren die de mogelijke huidige functie overnemen. Uitvoering van de voorgenomen activiteit leidt zeer waarschijnlijk niet tot aantasting van het functionele leefgebied van vleermuizen. Daarmee is de duurzame instandhouding van het functionele leefgebied gewaarborgd. Vervolgonderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. Het plangebied ligt buiten de EHS en niet in een beschermd natuurgebied. Gelet op de voorgenomen activiteit en de afstand tussen het plangebied en de meest nabij gelegen beschermde natuurgebieden, wordt verondersteld dat de voorgenomen activiteit geen aantoonbaar significant negatief effect op beschermde natuurgebieden heeft. Er hoeft geen natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden, er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden voor het onderdeel gebiedsbescherming. De Ff-wet en natuurbeschermingswet vormen geen belemmering voor uitvoering van voorgenomen activiteit. Samengevat: Er broeden vogels in het plangebied, alleen bezette nesten zijn beschermd. Advies; rooien buiten broedtijd; In het plangebied zijn geen beschermde soorten uit tabel 2&3 van de Ff-wet vastgesteld; De functionaliteit van plangebied voor vleermuizen is onbekend. Belang wordt als zeer beperkt of afwezig beoordeel; Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden en niet in de EHS; er hoeft geen ontheffing of natuurbeschermingsvergunning aangevraagd te worden. 17

322 Bijlagen: Bijlage 1. De natuurkalender Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet Bijlage 3. Fotobijlage 18

323 Bijlage 2: Toelichting AMvB Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. De tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor Artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van Artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB Artikel 75). Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen. Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. Zoogdieren aardmuis Microtus agrestis bosmuis Apodemus sylvaticus dwergmuis Micromys minutus bunzing Mustela putorius dwergspitsmuis Sorex minutus egel Erinaceus europeus gewone bosspitsmuis Sorex araneus haas Lepus europeus hermelijn Mustela erminea huisspitsmuis Crocidura russula konijn Oryctolagus cuniculus mol Talpa europea ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus ree Capreolus capreolus rosse woelmuis Clethrionomys glareolus tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus veldmuis Microtus arvalis vos Vulpes vulpes wezel Mustela nivalis woelrat Arvicola terrestris Reptielen en amfibieën bruine kikker Rana temporaria gewone pad Bufo bufo middelste groene kikker Rana esculenta kleine watersalamander Triturus vulgaris meerkikker Rana ridibunda Mieren behaarde rode bosmier Formica rufa kale rode bosmier Formica polyctena stronkmier Formica truncorum zwartrugbosmier Formica pratensis Slakken wijngaardslak Helix pomatia Vaatplanten aardaker Lathyrus tuberosus akkerklokje Campanula rapunculoides brede wespenorchis Epipactis helleborine breed klokje Campanula latifolia dotterbloem Caltha palustris gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum grasklokje Campanula rotundifolia grote kaardenbol Dipsacus fullonum kleine maagdenpalm Vinca minor knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans koningsvaren Osmunda regalis slanke sleutelbloem Primula elatior zwanebloem Butomus umbellatus Tabel 3. Tabel 1 van de Ff-wet (Algemene soorten) Toelichting tabel 1 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- & faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort (zgn. lichte toets). 19

324 Tabel 2. Toelichting tabel 2 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) Zoogdieren Damhert Dama dama Edelhert Cervus elaphus Eekhoorn Sciurus vulgaris Grijze zeehond Halichoerus grypus Grote bosmuis Apodemus flavicollis Steenmarter Martes foina Wild zwijn Sus scrofa Reptielen en amfibieën Alpenwatersalamander Triturus alpestris Levendbarende hagedis Lacerta vivipara Dagvlinders Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia Vals heideblauwtje Lycaeides idas Vissen Bermpje Noemacheilus barbatulus Kleine modderkruiper Cobitis taenia Meerval Silurus glanis Rivierdonderpad Cottus gobio Vaatplanten Aangebrande orchis Orchis ustulata Aapjesorchis Orchis simia Beenbreek Narthecium ossifragum Bergklokje Campanula rhomboidalis Bergnachtorchis Platanthera chlorantha Bijenorchis Ophrys apifera Blaasvaren Cystopteris fragilis Blauwe zeedistel Eryngium maritimum Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium Bokkenorchis Himantoglossum hircinum Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens Daslook Allium ursinum Dennenorchis Goodyera repens Duitse gentiaan Gentianella germanica Franjegentiaan Gentianella ciliata Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri Gele helmbloem Pseudofumaria lutea Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata Groene nachtorchis Coeloglossum viride Groensteel Asplenium viride Grote keverorchis Listera ovata Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea Gulden sleutelbloem Primula veris Harlekijn Orchis morio Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis Hondskruid Anacamptis pyramidalis Honingorchis Herminium monorchis Jeneverbes Juniperus communis Klein glaskruid Parietaria judaica kleine keverorchis Listera cordata kleine zonnedauw Drosera intermedia klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe Tabel 4. Tabel 2 van de Ff-wet. kluwenklokje Campanula glomerata koraalwortel Corallorhiza trifida kruisbladgentiaan Gentiana cruciata lange ereprijs Veronica longifola lange zonnedauw Drosera anglica mannetjesorchis Orchis mascula maretak Viscum album moeraswespenorchis Epipactis palustris muurbloem Erysimum cheiri parnassia Parnassia palustris pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata poppenorchis Aceras anthropophorum prachtklokje Campanula persicifolia purperorchis Orchis purpurea rapunzelklokje Campanula rapunculus rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa ronde zonnedauw Drosera rotundifolia rood bosvogeltje Cephalanthera rubra ruig klokje Campanula trachelium schubvaren Ceterach officinarum slanke gentiaan Gentianella amarella soldaatje Orchis militaris spaanse ruiter Cirsium dissectum steenanjer Dianthus deltoides steenbreekvaren Asplenium trichomanes stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule stijf hardgras Catapodium rigidum tongvaren Asplenium scolopendrium valkruid Arnica montana veenmosorchis Hammarbya paludosa veldgentiaan Gentianella campestris veldsalie Salvia pratensis vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata vliegenorchis Ophrys insectifera vogelnestje Neottia nidus-avis voorjaarsadonis Adonis vernalis wantsenorchis Orchis coriophora waterdrieblad Menyanthes trifoliata weideklokje Campanula patula welriekende nachtorchis Platanthera bifolia wilde gagel Myrica gale wilde herfsttijloos Colchicum autumnale wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris wilde marjolein Origanum vulgare wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia witte muggenorchis Pseudorchis albida zinkviooltje Viola lutea calaminaria zomerklokje Leucojum aestivum zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum Kevers vliegend hert Lucanus cervus Kreeftachtigen rivierkreeft Astacus astacus 20

325 Toelichting tabel 3 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor Artikel 8 t/m 12 van de flora & faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor Artikel 10 van de flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang 1 ; 2) er is geen alternatief; 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 1 - onderzoek en onderwijs - re-populatie en herintroductie - bescherming van flora en fauna - veiligheid van het luchtverkeer - volksgezondheid of openbare veiligheid - dwingende redenen van openbaar belang - het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom - belangrijke overlast veroorzaakt door dieren - uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw - bestendig gebruik - uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 21

326 Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB Bijlage 1 AMvB Zoogdieren das Meles meles boommarter Martes martes eikelmuis Eliomys quercinus gewone zeehond Phoca vitulina veldspitsmuis Crocidura leucodon waterspitsmuis Neomys fodiens Reptielen en amfibieën adder Vipera berus hazelworm Anguis fragilis ringslang Natrix natrix vinpootsalamander Triturus helveticus vuursalamander Salamandra salamandra Vissen beekprik Lampetra planeri bittervoorn Rhodeus cericeus elrits Phoxinus phoxinus gestippelde alver Alburnoides bipunctatus grote modderkruiper Misgurnus fossilis rivierprik Lampetra fluviatilis Dagvlinders bruin dikkopje Erynnis tages dwergblauwtje Cupido minimus dwergdikkopje Thymelicus acteon groot geaderd witje Aporia crataegi grote ijsvogelvlinder Limenitis populi heideblauwtje Plebejus argus iepepage Strymonidia w-album kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius keizersmantel Argynnis paphia klaverblauwtje Cyaniris semiargus purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe rouwmantel Nymphalis antiopa tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais veenhooibeestje Coenonympha tullia veldparelmoervlinder Melitaea cinxia woudparelmoervlinder Melitaea diamina zilvervlek Clossiana euphrosyne Vaatplanten groot zeegras Zostera marina Bijlage IV HR Zoogdieren baardvleermuis Myotis mystacinus bechstein s vleermuis Myotis bechsteinii bever Castor fiber bosvleermuis Nyctalus leisleri brandt s vleermuis Myotis brandtii bruinvis Phocoena phocoena euraziatische lynx Lynx lynx franjestaart Myotis nattereri gewone dolfijn Delphinus delphis gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum hamster Cricetus cricetus hazelmuis Muscardinus avellanarius ingekorven vleermuis Myotis emarginatus kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros laatvlieger Eptesicus serotinus meervleermuis Myotis dasycneme mopsvleermuis Barbastella barbastellus nathusius dwergvleermuis Pipistrellus nathusii noordse woelmuis Microtus oeconomus otter Lutra lutra rosse vleermuis Nyctalus noctula tuimelaar Tursiops truncatus tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus vale vleermuis Myotis myotis watervleermuis Myotis daubentonii wilde kat Felis silvestris witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris Reptielen en amfibieën boomkikker Hyla arborea geelbuikvuurpad Bombina variegata gladde slang Coronella austriacus heikikker Rana arvalis kamsalamander Triturus cristatus knoflookpad Pelobates fuscus muurhagedis Podarcis muralis poelkikker Rana lessonae rugstreeppad Bufo calamita vroedmeesterpad Alytes obstetricans zandhagedis Lacerta agilis Dagvlinders donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous grote vuurvlinder Lycaena dispar pimpernelblauwtje Maculinea teleius tijmblauwtje Maculinea arion zilverstreephooibeestje Coenonympha hero Libellen bronslibel Oxygastra curtisii gaffellibel Ophiogomphus cecilia gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis groene glazenmaker Aeshna viridis noordse winterjuffer Sympecma paedisca oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons rivierrombout Stylurus flavipes sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis Vissen houting Conegonus oxyrrhynchus steur Acipenser sturio Vaatplanten drijvende waterweegbree Luronium natans groenknolorchis Liparis loeselii kruipend moerasscherm Apium repens zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis Kevers brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus heldenbok Cerambyx cerdo juchtleerkever Osmoderma eremita Tweekleppigen bataafse stroommossel Unio crassus Tabel 5. Tabel 3 van de Ff-wet : Soorten bijlage IV HR (+ Platte schijfhoren) / bijlage 1 AMvB (zie volgende bladzijde) 22

327 Bijlage 3. Fotobijlage Impressie van het plangebied; 23

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN Bedrijven en milieuzonering Velmolen Oost fase 3 te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht Vonderweg

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof

Wateringse Veld Noord. Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof Bedrijven en milleuzonering: locatie Zonnepit- Populier-Steijnhof-Leyhof definitief revisie 02 11 november 2015 SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage definitief, revisie 02 11 november 2015 Auteur(s)

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Milieuhygiënische toetsing herinrichting sportvelden Jekerdal te Maastricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-06 Referentie 20101867-06 Rapporttitel

Nadere informatie

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied

Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied Afbeelding 1.1. Overzicht onderzoeksgebied 2. WETTELIJKE KADER Voor de wijziging van een bestemmingsplan, waarbij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van geluidgevoelige bestemmingen mogelijk wordt gemaakt

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle Notitie 20121818-03 Hotel Van der Valk te Voorschoten Ruimtelijke scan voorgenomen ontwikkelingen T +31 (0)38 422 14 11 F +31 (0)38 422

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

ONDERZOEK MILIEUZONERING

ONDERZOEK MILIEUZONERING ONDERZOEK MILIEUZONERING Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20150242/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur: Projectleider:

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest Gemeente Soest Afdeling Afdeling Ruimte T.a.v. mevrouw S.G.T. Koekoek Postbus 2000 3760 CA SOEST Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling

Milieuhinderonderzoek Jacob Poelsweg America Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling Onderzoek naar milieuhinder tbv. ruimtelijke ontwikkeling projectnr. 200163 revisie 00 december 2011 auteur Frank Kriellaars Opdrachtgever Gemeente Horst aan de Maas Postbus 6005 5960 AA Horst datum vrijgave

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven-milieuzonering Rhijenhove te Den Haag Opdrachtgever Varese Projectontwikkeling te Rotterdam

Onderzoek bedrijven-milieuzonering Rhijenhove te Den Haag Opdrachtgever Varese Projectontwikkeling te Rotterdam Onderzoek bedrijven-milieuzonering Rhijenhove te Den Haag Opdrachtgever Varese Projectontwikkeling te Rotterdam Datum: 2 oktober 2015 Rapportnr: 215136/AQT 302 BMZ/SW Status: Definitief rapport Colofon

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Colofon Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Westreenen

Nadere informatie

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Locatie: Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Auteur: C. Rodoe Projectnummer: 14021229 Projectcode: GRA.CGM.MIL Inleiding

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem Notitie Contactpersoon Evelyn van der Ent Datum 14 juli 2016 Kenmerk N003-1225344ENT-evp-V03-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 1 Aanleiding Slingeland Ziekenhuis

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN Opdrachtgever:

Nadere informatie

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven.

In figuur 1 is een overzichtplattegrond van het bezoekerscentrum weergegeven. Notitie Datum: 17 oktober 2014 Project: Akoestisch onderzoek Bezoekerscentrum Fort aan de Buurststeeg Uw kenmerk: - Locatie: Renswoude Ons kenmerk: V030581aa.00002.eg Betreft: resultaten berekening naar

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen Onderzoek milieuzonering bedrijven Achterhoeksestraat 63a te Rucphen Opdrachtgever : Compositie 5 stedenbouw Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Projectnummer : 20090474 Status rapport / versie nr. : Concept

Nadere informatie

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Geluidhinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs M.J. (Maarten) Reinders Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek Milieuruimte

Onderzoek Milieuruimte projectnr. 237096 revisie 00 maart 2011 Auteur: ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. Postbus 16 3350 AA, Papendrecht datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 18-3-2011

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen memo aan: van: Gemeente Vianen/Culemborg SAB, Paul Kerckhoffs datum: 14 december 2015 betreft: Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen Project: 150346 INLEIDING In het buitengebied, op de

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

bestemmingsplan Hierden Dorp

bestemmingsplan Hierden Dorp DATUM: augustus 2011 VERSIE: ONDERWERP: 1.1 bestemmingsplan Hierden Dorp Geluidbelasting van Slopers- en asbestsaneringsbedrijf van den Berg te Hierden op een nieuwe woning aan de Zuiderzeestraatweg AFDELING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bouwkundig buro Erwin Meinders T.a.v. Marcel Paus Schotboersweg 7 7678 VK Geesteren Ons kenmerk : 12.140b3 Betreft : nieuw zorggebouw bij Tijhuis Hardenbergerweg 190

Nadere informatie

In onderhavig rapport is het nader onderzoek naar deze zes bedrijven ten aanzien van de inpasbaarheid van het plangebied beschreven.

In onderhavig rapport is het nader onderzoek naar deze zes bedrijven ten aanzien van de inpasbaarheid van het plangebied beschreven. Notitie Contactpersoon ing. Robert Schram Datum 8 januari 2009 Kenmerk N003-4601257RSA-evp-V01-NL Uitwerking inpasbaarheid plangebied Hengelosestraat te Enschede 1 Inleiding In opdracht van Kleissen &

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan Hoge Heiligenweg In Ammerzoden

Landschappelijk inpassingsplan Hoge Heiligenweg In Ammerzoden Landschappelijk inpassingsplan Hoge Heiligenweg 32-34 In Ammerzoden Colofon Landschappelijk inpassingsplan Hoge Heiligenweg 32-34 In Ammerzoden In het kader van de Flora- & Faunawet en natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Geluid: RO en activiteitenbesluit

Geluid: RO en activiteitenbesluit Geluid: RO en activiteitenbesluit Nico Haselager 11 juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding Activiteitenbesluit en geluid Ruimtelijke ordening en geluid Twee Casus 2 Activiteitenbesluit en geluid 3 Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

NOTITIE. Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit

NOTITIE. Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit Aan : Wiel Merx Van : Jos Snoeijs Doorkiesnummer : 0344-638506 Datum : 26 februari 2009 Betreft : Concept - De Ormeling - maatregelen bedrijven activiteitenbesluit Aantal pagina s : 8 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij Notitie 20121724-06 Nieuwbouw Sligro Willem Alexanderweg Maastricht Inventarisatie geur omliggende bedrijven Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 15 oktober 2012 20121724-06 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult acoustics & consult Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071

Nadere informatie

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth

Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Landschaps-/mitigatieplan Pastoor Albertsstraat ong. te Puth gemeente Schinnen Rapportnummer: 13-04971-V-M-SV Dossiernummer:

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij.

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij. Econsultancy bv t.a.v. dhr. Edwin Hartingsveld Rijksweg Noord 39 6071 KS SWALMEN Zutphen, 2 juli 2012 Geachte heer Hartingsveld, Naar aanleiding van uw verzoek heb ik een aanvullend akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Garage Obers Boekelseweg 3 Gemert

Akoestisch Onderzoek. Garage Obers Boekelseweg 3 Gemert Akoestisch Onderzoek Garage Obers Boekelseweg 3 Gemert AKOESTISCH ONDERZOEK GARAGE OBERS BOEKELSEWEG 3 GEMERT In opdracht van Opgesteld door Auteur CT-toets Gemeente Gemert-Bakel SRE Milieudienst Keizer

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten'

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' 1. Algemeen Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering Om de toelaatbaarheid

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

bestemmingsplan 't rulge veld

bestemmingsplan 't rulge veld VA STcES-TEZ.J0 DU Co Etc F IC-Eolaea gemeente leusden bestemmingsplan 't rulge veld herziening 2-1993 a a ww,a ado IS la ree..111110 I. a a la //1 -ir ADVISEURS BV LEUSDERWEG 220 3817 KG AMERSFOORT TEL.

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek

Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 4 Memo Koningsveld/Deka Tuin Akoestiek blad 77 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Memo nummer 01 datum 22 februari

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie