Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Haarweg 17 te Overberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Haarweg 17 te Overberg"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Haarweg 17 te Overberg Onderdeel van het verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo Rapportnummer OB RA-004 d.d. 4 november 2014

2 Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Haarweg 17 te Overberg Onderdeel van het verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo opdrachtgever de heer G. Hardeman rapportnummer OB RA-004 datum 4 november 2014 referentie RJ/MBl/YvdM/OB RA-004 verantwoordelijke ing. R.P.M. Jansen opsteller MSc M. Bleeker peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, , opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd mook zoetermeer groningen düsseldorf dortmund berlijn leuven parijs lyon sevilla OB RA-004 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Beschrijving plangebied en huidige situatie Ligging plangebied Huidige situatie 5 3 Beleidskader Algemeen Rijksbeleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid 8 4 Het project Vigerend bestemmingsplan Het bouwplan Visueel ruimtelijk 16 5 Milieuaspecten Algemeen Verkeer Geluid Luchtkwaliteit Externe veiligheid Bedrijven en milieuzonering Water Bodem Ecologie Archeologie 25 6 Uitvoerbaarheid Algemeen Economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid 27 OB RA-004 3

4 1 Inleiding De heer G. Hardeman, wonende aan de Haarweg 15a te Overberg (hierna: initiatiefnemer) is voornemens om het aanwezige bedrijfsgebouw met bijbehorende woning gelegen aan de Haarweg 17 te Overberg te slopen en hiervoor in de plaats twee eengezinswoningen en een onzelfstandige woonruimte te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan Amerongen - Overberg 1999 voorziet niet in de realisatie van de beoogde woningen en onzelfstandige woonruimte ter hoogte van het plangebied. Conform het vigerende bestemmingsplan is het plangebied voor het grootste deel bestemd voor wonen, tuinen en erven (het bestaande aantal woningen mag echter niet worden vergroot). Een klein deel van het plangebied is bestemd voor bedrijven, kantoren en dienstverlenende instellingen. Om de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Door de initiatiefnemer is op 4 juni 2013 een principeverzoek ingediend. Naar aanleiding van het principeverzoek en de daarbij gevoegde tekeningen heeft het college in de vergadering van 10 september 2013 besloten mee te willen werken aan de voorgenomen ontwikkeling. Als voorwaarde voor de inpassing zijn enkele stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesomd en dienen een aantal aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd om uit te wijzen of de bouw van de woningen mogelijk is. Doel van onderhavige ruimtelijke onderbouwing is het planologisch mogelijk maken van hetgeen hierboven is beschreven. De onderbouwing maakt onderdeel uit vaneen aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c jº 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van het bestemmingsplan). OB RA-004 4

5 2 Beschrijving plangebied en huidige situatie 2.1 Ligging plangebied Het plangebied is gelegen in Overberg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, aan de Haarweg 17. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied in de omgeving weergegeven. Figuur 2.2 geeft het plangebied in meer detail weer. f2.1 Ligging plangebied in de omgeving (bron: luchtfoto ruimtelijkeplannen.nl) 2.2 Huidige situatie Het plangebied ligt aan de Haarweg gelegen aan de oostzijde van het dorp Overberg. De Haarweg wordt ontsloten door de Eindseweg. Ten zuiden van de Haarweg loopt de spoorweg Utrecht-Rhenen. In het plangebied is een woning met bijbehorend bedrijfsgebouw aanwezig. Langs de Haarweg komen, veelal op ruime percelen, voornamelijk vrijstaande woningen en woningen van het type 2 onder 1 kap voor. OB RA-004 5

6 f2.2 Luchtfoto planlocatie (bron: ruimtelijkeplannen.nl) f2.3 Situatietekening huidige situatie OB RA-004 6

7 3 Beleidskader 3.1 Algemeen In de volgende paragrafen wordt het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke en de functionele structuur omschreven. Gelet op het perceelsgebonden karakter van het initiatief wordt volstaan met een bescheiden weergave van het beleidskader. 3.2 Rijksbeleid De 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' (SVIR), die op 13 maart 2012 is vastgesteld door de minister van Infrastructuur & Milieu, geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vormt de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Het 'Besluit algemene regels ruimtelijke ordening' (Barro, 2011, ook wel AMvB Ruimte genoemd) bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken uit de SVIR. Het voorliggende initiatief betreft een geheel binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug gelegen herontwikkeling, waarbij geen sprake is van uit de SVIR voortvloeiende Rijksverantwoordelijkheid. 3.3 Provinciaal beleid Het provinciale beleidskader wordt gevormd door de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de PRS is beschreven dat Utrecht streeft naar een provincie waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur; wonen en werken vooral binnen stedelijk gebied, compact en intensief bij OV-knooppunten; behoud van ruimtelijke en sociale kwaliteiten, zoals gezondheid en leefbaarheid en behoud van kernkwaliteiten landelijk gebied, zoals openheid en biodiversiteit. De PRV bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. Met betrekking tot wonen is in de PRV opgenomen dat de toelichting op het ruimtelijke plan een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. OB RA-004 7

8 De beoogde ontwikkeling past met het slopen van een verouderd gebouw en de realisatie van drie nieuwe, energiezuinigere woningen (met een EPC van 0,44 voor de rechter woning en een EPC van 0,51 voor de linker woning met inwoning 1 ) binnen het provinciale beleidskader. 3.4 Gemeentelijk beleid Beleidskaart archeologie (2013) De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijke activiteit gaan terug tot meer dan jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van met name de flanken van de Heuvelrug hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Binnen de gemeente zijn bewoningssporen uit alle archeologische perioden aanwezig. Het is van belang zorgvuldig met dit bijzondere archeologische erfgoed om te gaan. Conform de afspraken van het Europese Verdrag van Valletta uit 1992 dient archeologisch erfgoed als factor van belang te worden meegewogen in ruimtelijke ontwikkeling. Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 ligt de verantwoordelijkheid voor bescherming van archeologisch erfgoed bij gemeenten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft bij de ontwikkeling van het archeologiebeleid de balans gezocht tussen bescherming van archeologische waarden en ruimte geven aan ontwikkeling. Hiertoe is een Beleidskaart archeologie opgesteld waarvan de jongste versie is vastgesteld in april De archeologische beleidsregels zijn tevens vastgelegd in de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug artikel 17a en 17b. De gemeente heeft bij de ontwikkeling van het archeologiebeleid de balans gezocht tussen bescherming van archeologische waarden en ruimte geven voor ontwikkeling. In paragraaf 5.10 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie Structuurvisie 2030 'Groen dus vitaal' (2010) De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de structuurvisie 2030 'Groen dus vitaal' op 28 januari 2010 vastgesteld. In de visie staat een hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving voorop, hetgeen moet worden bereikt door middel van een houding van bedachtzaamheid, een integrale belangenafweging, het hechten van een groot belang aan leefbaarheid en sociale samenhang en het bijdragen aan een duurzame omgeving. In de structuurvisie staan zes thema's centraal. Een belangrijk thema in de structuurvisie is het thema 'leefbare dorpen'. In dit kader worden als belangrijke opgaven genoemd het versterken van de eigen identiteit per dorp, het behoud van levendige dorpsharten en het versterken van dorpsharten met samenhang in wonen en voorzieningen voor jong en oud. Voorzieningen dienen zoveel mogelijk geconcentreerd te zijn in 'centrumgebieden'. Een ander belangrijk thema binnen de visie is 'maatwerk voor wonen en werken'. Daarbij is het 1 Zie Wabo-aanvraag voor het aspect bouwen. OB RA-004 8

9 de opgave om het woningbouwprogramma voor inbreidingslocaties uit te voeren en voldoende ruimte voor wonen en werken te bieden binnen het 'saldo' van de rode contouren. In de structuurvisie is het plangebied gelegen binnen de rode contouren waar inbreiding van woningbouw wenselijk is. De beoogde ontwikkeling past derhalve binnen de gemeentelijke structuurvisie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2010) Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (hierna: GVVP) is op 28 januari 2010 vastgesteld. De doelstelling is dat het gemeentelijke verkeers- en vervoerbeleid moet leiden tot een duurzaam verkeers- en vervoersysteem met een gezonde en verkeersveilige leefomgeving in een groene, bereikbare, economisch gezonde gemeente. Het GVVP biedt een realistisch en concreet beleidskader voor het optreden van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer. Concrete verzoeken van inwoners en herinrichtingsplannen van de gemeente worden getoetst aan dit beleid, maar het bepaalt ook het gemeentelijk standpunt bij regionale ontwikkelingen en projecten. Bij nieuwbouw worden de CROW-normen voor parkeren gehanteerd. Hierbij wordt de minimale parkeernorm voor een weinig stedelijk gebied gehanteerd. Het parkeren moet binnen het te ontwikkelen gebied worden gerealiseerd. Bij het parkeren op eigen terrein moet de reductiefactor worden toegepast. Het gemeentelijke beleid (GVVP) schrijft voor dat het parkeren op eigen terrein dient te worden opgelost. Voor voorliggend plan geldt conform de ASVV-online 2012 kengetallen het volgende (aangezien het plangebied conform opgave van de gemeente is gelegen in de rest bebouwde kom in weinig stedelijk gebied): 2 koopwoningen (twee-onder-een-kap): 1,8 parkeerplaatsen per woning (uitgaande van minimale norm, rest bebouwde kom, weinig stedelijk); 1 onzelfstandige woning (aanleunwoning): 1,0 parkeerplaats per woning (uitgaande van minimale norm, rest bebouwde kom, weinig stedelijk). Bij parkeren op eigen terrein geldt bij woningen dat een deel van de behoefte in de openbare ruimte dient te worden gerealiseerd. In dit geval geldt dat bij een lange oprit 1,0 parkeerplaats wordt gerekend op eigen terrein waardoor per woning nog 0,8 in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Voor de seniorenwoning geldt dat bij gebrek aan eigen terrein de parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden gerealiseerd. In totaal worden 2,0 parkeerplaatsen op eigen terrein en 3 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd. Hiermee wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, zie ook figuur 3.1. OB RA-004 9

10 f3.1 Situatietekening parkeerplaatsen Ter plaatse van het achter de woningen gelegen verhuurbedrijf (zie paragraaf 5.6) zal, ondanks een (beperkte) afname van het totale terreinoppervlakte, op het eigen terrein kunnen worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Het bedrijf kent een brutovloeroppervlakte van circa 500 m 2. Dit betekent dat conform de ASVV-online 2012 kengetallen (uitgaande van een arbeidsintensief bedrijf in de rest bebouwde kom in weinig stedelijk gebied) een norm geldt van 2,1 parkeerplaatsen per 100 m 2 bvo. In totaal zijn conform deze kengetallen dus circa 10 parkeerplaatsen benodigd. Op het terrein is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar. In figuur 3.2 is indicatief de gebruiksruimte aangegeven. f3.2 Indicatieve situatietekening gebruiksruimte Verhuurbedrijf Gebruiksruimte Verhuurbedrijf Plangebied OB RA

11 3.4.4 Milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam (2009) Het milieubeleidsplan Natuurlijk Duurzaam is op 24 september 2009 vastgesteld door de Raad. Het beschrijft de duurzaamheidsambities van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In het milieubeleidsplan staan vier pijlers centraal: duurzaamheid; gemeentelijke interne duurzaamheidszorg; klimaat, energie en duurzaam bouwen; kwaliteit van de leefomgeving. Het milieubeleidsplan stelt duurzaamheid voorop. Intern zet de gemeente in op duurzaamheid, maar ook buiten de gemeentelijke organisatie wordt dit gestimuleerd. In 2035 wil de gemeente klimaatneutraal zijn en in 2015 wil de gemeentelijke organisatie energieneutraal zijn. Daarnaast streeft de gemeente naar een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Hiertoe wil de gemeente de bestaande milieukwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. Dit betekent dat er ook eisen worden gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen, enerzijds op gebouwniveau en anderzijds op omgevingsniveau. Op gebouwniveau streeft de gemeente naar een 25% verscherpte EPC en het werken met het instrument GPR Gebouw. GPR Gebouw geeft per thema een 'rapportcijfer' uiteenlopend van 6 (bouwbesluit niveau/minimaal) tot 10 (zeer goed). Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een GPR score van gemiddeld minimaal 7, met minimaal een 7 voor het thema energie. Bij zogenaamde kansrijke projecten, waarbij bijvoorbeeld meer dan 50 woningen gebouwd worden of waar de gemeente een grondpositie heeft, geldt een GPR score van minimaal 8. Voor het beoogde plan geldt een GPR score van > 7 en een EPC van 0,44 voor de rechter woning en 0,51 voor de linker woning met inwoning. 2 Voor de rechter woning wordt voor zowel de GPR als de EPC-score voldaan aan het ambitieniveau uit het Milieubeleidsplan De linker woning voldoet ook aan het ambitieniveau ten aanzien van de GPR-score, maar niet aan het ambitieniveau voor de EPC-score. Ten aanzien van de EPC-score wordt wel voldaan aan de wettelijke eisen. Op omgevingsniveau past de gemeente gebiedsgericht milieubeleid toe. Hiertoe zijn er voor de gemeente acht gebiedstypen met bijbehorende ambities (milieukwaliteitsprofielen) opgesteld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden deze milieukwaliteitsprofielen toegepast. Het gebiedstype dat voor de beoogde ontwikkeling van toepassing is: Wonen buiten centrum. In het gebiedstype Wonen Buiten centrum ligt de nadruk op wonen. Andere functies zijn toegestaan mits ze de hoofdfunctie wonen niet belemmeren. Een uitgebreide beschrijving van de ambities is te vinden in het milieubeleidsplan. In onderstaande tabel worden de ambities voor de diverse milieuaspecten weergegeven. 2 Zie Wabo-aanvraag voor het aspect bouwen. OB RA

12 t3.1 Milieukwaliteitsprofiel Wonen - buiten centrum (bron: Milieubeleidsplan ) Kwaliteit Indicator Wettelijke niveau Huidige kwaliteit Ambitiekwaliteit Geluid wegverkeer (db) 48* <53 <48 bedrijven (db(a)) rail (db) 55** <55 <50 Lucht NO2 [μg/m 3 ] PM10 [μg/m 3 ] 31, Externe Veiligheid plaatsgebonden risico (PR) 1 * * * * 10-8 groepsrisico (GR) n.v.t., motivatieplicht < 0,1 x OW < 0,1 x OW Energie / Dubo EPL 6,6 onbekend 25% verscherpte EPL EPC 0,8 (tot 2011, dan: 0,6) onbekend 25% verscherpte EPC (tot 2011: 0,6, dan: 0,45) GPR Gebouw 6 onbekend Gemiddeld 7, bij kansrijke * Met binnen de bebouwde kom een ontheffingsmogelijkheid tot 63 db en buiten de bebouwde kom tot 53 db. ** Met een ontheffingsmogelijkheid tot 68 db. projecten Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder (2009) De door de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgebrachte Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder, gedateerd 27 januari 2009 richten zicht zich op weg- en railverkeer. In de concept geluidsnota (juni 2008) zijn reeds algemene uitgangspunten voor het vaststellen van hogere waarden geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn in deze beleidsregel verwerkt. Voor het toestaan van verlenen van hogere waarden gelden de volgende (belangrijkste) eisen of inspanningsverplichtingen: geluidsluwe gevel (eis): de woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen. indeling woning: de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel; buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 db hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel; maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting): de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de voorkeurswaarde plus 10 db; cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, waarbij de gecumuleerde waarden worden omgerekend naar het spectrum van de maatgevende bronsoort; OB RA

13 dove gevels: dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b lid 5a en b Wgh). Voor dove gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen (inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis) Welstandsnota (2007) De gemeente Utrechtse Heuvelrug beschikt over een welstandsnota (14 november 2007). Op grond van de welstandsnota ligt het plangebied in het deelgebied 'Dorpsbebouwing Overberg'. De gevarieerdheid van de dorpsbebouwing in Overberg is groot en dient als basiskenmerk te worden aangemerkt. De bestaande bebouwing is het kwalitatieve referentiepunt, wat betreft situering op de kavel, schaal en vormgeving van de bouwmassa, indeling van de gevels en detaillering, kleur- en materiaalgebruik. De woningen dienen in de rooilijn te worden gebouwd en de hoofdbebouwing dient op de openbare ruimte te worden gericht. Woningen dienen te bestaan uit een of twee lagen met een kap en eventuele aan- en bijgebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw en dienen qua stijl en kleur aan te sluiten bij het hoofdgebouw. Bij nieuwbouw zijn stijl en detaillering vrij. De bouwaanvraag wordt aan de redelijke eisen van welstand getoetst. De resultaten worden opgenomen in de uiteindelijke omgevingsvergunning. OB RA

14 4 Het project 4.1 Vigerend bestemmingsplan Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Amerongen - Overberg 1999 dat in 2000 onherroepelijk van kracht is geworden. Conform het bestemmingsplan kent het plangebied de bestemming Wonen en Bedrijven. In figuur 4.1 is een uitsnede van de plankaart opgenomen. Ter hoogte van de bestemming Wonen zijn woningen, tuinen en erven met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en werken, geen bouwwerk zijnde toegestaan. Nieuwe woningen dienen op de aangegeven voorgevelrooilijn te worden gebouwd en het aantal bouwlagen mag niet meer dan 2 bedragen. De afstand tot de zijdelings perceelsgrens dient tenminste 3 meter te bedragen en de dakhelling van de kap van de woning mag niet minder bedragen dan 30 en niet meer dan 60. Het bestaande aantal woningen alsmede het aantal bouwlagen binnen een bouwvlak mag echter niet worden vergroot. Uit- en of bijgebouwen en/of carports bij woningen dienen vanaf de weg gezien tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende woning te worden gebouwd en de oppervlakte mag per woning niet meer dan 50 m 2 bedragen. Ter hoogte van de bestemming Bedrijven zijn de gronden bestemd voor bedrijven behorend tot de milieucategorie 1 en 2 (van de bij het plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten), kantoren en dienstverlenende instellingen alsmede voor de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde en werken, geen bouwwerk zijnde. Onderhavige ontwikkeling past niet binnen voornoemde bestemmingen. OB RA

15 f4.1 Situatietekening huidige situatie 4.2 Het bouwplan De bestaande bebouwing binnen het plangebied zal niet gehandhaafd blijven 3 (in figuur 2.3 is reeds een weergave gegeven van de huidige situatie). Daarvoor in de plaats komen twee woningen en een onzelfstandige woonruimte, welke met één van de woningen zal worden verbonden. In figuur 4.2 is de beoogde situatie weergegeven. De woningen worden centraal op het perceel en in de rooilijn van de naastgelegen woningen gebouwd. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een mansardekap die een hellingshoek kent tussen de 30 en 60. De twee woningen worden beide voorzien van een garage. De oppervlakte van deze garages bedraagt circa 30 m 2 per stuk en deze worden > 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van de woningen gebouwd. De afstand van de bijgebouwen tot de perceelsgrens bedraagt circa 0 meter en ze worden circa 3 meter hoog. 3 Het bedrijfspand gelegen achter het plangebied blijft gehandhaafd. OB RA

16 4.3 Visueel ruimtelijk De beoogde ontwikkeling van de drie woningen zal aansluiten bij de bouwstijl van de omliggende woningen. Zoals in paragraaf 4.2 omschreven zullen de woningen (afgezien van de afstandseis van 1 meter van bijgebouwen tot de perceelsgrens) voldoen aan de eisen die conform het bestemmingsplan en de Welstandsnota gelden voor woningen. De woningen zullen qua materiaal (gevels opgetrokken in baksteen) en uitstraling aansluiten bij elkaar en bij de omringende woningen, zodat een eenduidig beeld ontstaat. In de huidige situatie is circa 250 m 2 bebouwd. In de nieuwe situatie zal dit circa 300 m 2 zijn. f4.2 Situatietekening beoogde situatie OB RA

17 f4.3 Voor-, zij- en achteraanzichten beoogde woningen en woonruimte f4.4 Visuele uitstraling beoogde woningen OB RA

18 5 Milieuaspecten 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van de realisatie van de twee woningen en de bijbehorende onzelfstandige woonruimte op de van toepassing zijnde milieuaspecten. Eventuele effecten worden getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede de eisen die gelden ten aanzien van de huidige kwaliteit en het ambitieniveau conform het Milieubeleidsplan Verkeer Het plangebied wordt door één ontsluitingsweg ontsloten. Er zal sprake zijn van een geringe toename van de verkeersgeneratie, deze conform de ASVV-online 2012 kengetallen 4 zal gemiddeld uitkomen op waarschijnlijk maximaal 19,4 verkeersbewegingen per dag (2 woningen * maximaal 8,2 verkeersbewegingen + 1 woning * maximaal 3,0 verkeersbewegingen). Het achter de woningen gelegen verhuurbedrijf (zie paragraaf 5.6) heeft op het eigen terrein voldoende parkeergelegenheid en zal gebruik maken van de in- en uitrit van het naastgelegen bouwbedrijf. De beoogde woningen zullen hier dan ook geen hinder van ondervinden (zie ook paragraaf 5.3 en 5.6). Gezien de marginale toename van de verkeersaantrekkende werking leidt de beoogde ontwikkeling niet tot knelpunten. Omliggende wegen kunnen deze (beperkte) toename zonder problemen verwerken, gezien de intensiteiten op deze wegen fors lager liggen dan de maximale waarde van mvt/etmaal. Het aspect verkeer levert derhalve (net als het aspect parkeren, zie paragraaf 3.4.3) geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 5.3 Geluid Ten behoeve van de nabijgelegen industriële activiteiten van twee bedrijven, de spoorweg Utrecht-Rhenen en de nabijgelegen Haarweg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie ook bijlage 1). 4 Conform opgave van de gemeente (zoals op d.d. 24 oktober 2014 ontvangen) is sprake van twee koopwoningen twee-onder-een-kap en één onzelfstandige woning (aanleunwoning) in rest bebouwde kom in weinig stedelijk gebied. OB RA

19 Industriegeluid In de nabije omgeving van het plangebied zijn twee bedrijven gesitueerd, te weten het Bouwbedrijf Hardeman en Hardeman Verhuur. Uit het akoestisch onderzoek (zie bijlage 1) volgt dat de geluidbelasting van beide inrichtingen voldoet aan de gehanteerde richtwaarde van 50 db(a)-etmaalwaarde uit de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. 5 Daarmee wordt voldaan aan de eisen die gelden voor de huidige kwaliteit. Ook wordt (afgezien van één toetspunt/locatie) voldaan aan het ambitieniveau van 45 db(a). Wegverkeerslawaai Het plangebied is niet gelegen binnen een geluidzone van een weg. Voor de volledigheid is in onderstaande figuur de gecumuleerde geluidbelasting (inclusief A12) inzichtelijk gemaakt. Daaruit volgt dat de gecumuleerde geluidbelasting voor wegverkeerslawaai uitkomt tussen de 48 en 53 db L den. Aangezien het plangebied niet in de geluidzone van de A12 ligt is geen sprake van toetsing aan de Wet geluidhinder en is een hogere waarde procedure niet noodzakelijk. f5.1 Geluidbelasting wegverkeer peiljaar 2025 (bron: De aangrenzende weg betreft de Haarweg. Uit het uitgevoerde akoestische onderzoek volgt dat aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai over de Haarweg uit de (formeel niet toepasselijke) Wet geluidhinder wordt voldaan. Daarmee wordt voldaan aan zowel de huidige kwaliteit (<53 db) als de ambitiekwaliteit (< 48 db) uit het Milieubeleidsplan. Railverkeer De locatie is gelegen binnen de geluidzone (100 meter) van het spoortraject Utrecht Rhenen. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de geprojecteerde woningen een geluidbelasting vanwege railverkeer zullen ondervinden die de voorkeursgrenswaarde 5 Hierbij dient te worden vermeld dat de in het akoestisch onderzoek genoemde maatregelen afhankelijk zijn gesteld van de functionele bijdrage van de ontwikkelaar voor het nabijgelegen woningbouwproject Eindseweg, aangezien deze maatregelen voor een deel noodzakelijk zijn voor het beoogde woningbouwplan. Op 9 oktober 2014 is overeenstemming bereikt omtrent de wijze waarop met deze maatregelen wordt omgegaan en dat voor de benodigde bouwkundige voorzieningen een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo zal worden aangevraagd. OB RA

20 overschrijdt. De geluidbelasting bedraagt namelijk maximaal 64 db. De huidige kwaliteit (< 55 db) en ambitiekwaliteit (< 50 db) worden niet gehaald. Vanwege de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer dient een hogere waarde procedure voor de woningen te worden gevolgd. Aan de randvoorwaarden die in de Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden gesteld voor verlening van zo'n hogere waarde, wordt voldaan. De woningen beschikken namelijk over een geluidluwe achtergevel en achtertuin, waarvoor de kwaliteit van de woonomgeving als goed wordt beoordeeld. Daarbij betreffen de geprojecteerde woningen vervangende nieuwbouw en vullen ze een opening op tussen bestaande (woon)bebouwing. Gezien voorgaande bestaan naar verwachting geen belemmeringen voor verlening van de aan te vragen hogere waarden. Wel dient nog aangetoond te worden dat gezien de berekende geluidbelasting voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarde voor het binnengeluidniveau in de woningen. Voor spoorweglawaai geldt een maximaal toelaatbaar binnenniveau van 33 db L den. 5.4 Luchtkwaliteit Wetgeving inzake luchtkwaliteit is opgenomen in de Wet milieubeheer. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Kleine projecten waarvan vooraf duidelijk is dat ze de luchtkwaliteit 'niet in betekenende mate' (NIBM) verslechteren, hoeven niet meer op luchtkwaliteit te worden getoetst. Dit is opgenomen in het Besluit niet in betekenende mate bijdrage luchtkwaliteitseisen. Het gaat daarbij om projecten die leiden tot een maximale bijdrage van 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Artikel 2 van het Besluit NIBM geeft, in samenhang met bijlage 3A en 3B van de Regeling niet in betekende mate bijdrage luchtkwaliteitseisen (Regeling NIBM), aan dat de te verwachten toename van de jaargemiddelde concentratie PM10 en NO2 < 1,2 μg/m 3 (3% van de grenswaarde) bedraagt indien het aantal woningen < bedraagt bij minimaal 2 ontsluitingswegen en < bij 1 ontsluitingsweg. Uitgaande van een landelijk gemiddelde verkeersgeneratie van 2,5 6 motorvoertuig per woning per etmaal zou de verkeersgeneratie van motorvoertuigen per etmaal nog als NIBM kunnen worden beschouwd. Ter hoogte van de beoogde woningen bedraagt de achtergrondconcentratie in 2013 (conform de achtergrondconcentraties van de Omgevingsdienst) μg/m 3 voor PM 10 en μg/m 3 voor NO 2. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden. Voor stikstofdioxide wordt eveneens voldaan aan de huidige kwaliteit als de ambitiekwaliteit uit het Milieubeleidsplan. Voor fijn stof wordt echter niet voldaan aan de huidige kwaliteit en ambitiewaarde uit het Milieubeleidsplan. 6 Gevoeligheidsanalyse 'Niet in betekende mate'. Verkenning van de effecten van mogelijke keuzes voor 'niet in betekende mate' bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit, DHV/VROM/TNO uit april OB RA

21 De woningen en woonruimte worden door één ontsluitingsweg ontsloten. Op basis van te verwachten geringe toename van de verkeersgeneratie, deze zal gemiddeld uitkomen op waarschijnlijk circa 19 verkeersbewegingen per dag (2 woningen * maximaal 18,6 verkeersbewegingen + 1 woning * maximaal 3,0 verkeersbewegingen). Conform de regeling NIBM kan worden gesteld dat de verkeersgeneratie van het plan als NIBM kan worden beschouwd. Immers, de verkeersgeneratie is minder dan motorvoertuigen per etmaal. f5.2 Uitsnede luchtconcentratiekaarten Omgevingsdienst (Bron:) Het aspect luchtkwaliteit levert derhalve geen beperkingen op voor de beoogde functiewijziging. 5.5 Externe veiligheid Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. In het externe veiligheidsbeleid staat de bescherming van personen tegen de kans op overlijden ten gevolge van een ongeluk met gevaarlijke stoffen centraal. Het plaatsgebonden risico (PR) van een bepaalde activiteit is de kans per jaar, op een bepaalde OB RA

22 plaats, dat een continu daar aanwezig gedacht (fictief) persoon, komt te overlijden ten gevolge van een mogelijk ongeluk tijdens c.q. ten gevolge van die activiteit. Daarnaast wordt het begrip 'groepsrisico' onderscheiden: de cumulatieve kans per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Op grond van voornoemd besluit moeten gemeenten in hun ruimtelijk en milieubeleid rekening houden met de veiligheidsnormen. Over de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen geeft de risicokaart informatie, zie figuur 5.3. f5.3 Situatietekening beoogde situatie Uit de risicokaart volgt dat het plangebied is gelegen nabij een spoortraject (Utrecht- Rhenen) alwaar geen gevaarlijke goederen overheen worden vervoerd. Daarnaast is er een gevaarlijke inrichting gelegen op een afstand van > 300 meter. Beide leveren geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. Overige veiligheidswetgeving Daarnaast zijn er propaantanks in de nabije omgeving aanwezig. Deze zijn vanwege de wettelijk vereiste afstanden geen belemmering voor het plan. Gemeentelijke routering Voor de gemeentelijke en provinciale wegen is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een routering voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. Deze route loopt niet langs of door het plangebied. Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke OB RA

23 stoffen buiten de vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden om een veiligere leefomgeving te realiseren. Er kan langs het plangebied dus wel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden van de nietrouteplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige stoffen (zoals propaan), maar de frequentie daarvan is (oor het lokale karakter van het transport) dermate laag dat daardoor geen risico's ontstaan die ruimtelijk relevant zijn. Elektromagnetische straling In de omgeving van het plangebied zijn daarnaast geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve magneetveldzones tot het plangebied reiken. Ook zijn er geen zendmasten aanwezig die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. Gezien voorgaande wordt zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico voldaan aan de ambitiekwaliteit uit het Milieubeleidsplan. 5.6 Bedrijven en milieuzonering In paragraaf 5.3 is reeds ingegaan op het aspect geluid en bedrijven en milieuzonering. In de omgeving van het plangebied zijn een tweetal bedrijven gelegen, te weten: Bouwbedrijf Hardeman (een aannemersbedrijf met werkplaats met een werkplaats met een bruto vloeroppervlakte < m 2 SBI-code ,42,43 onder 3, milieucategorie 2) 7 ; Hardeman Verhuur (een verhuurbedrijf voor roerende goederen n.e.g. SBI-code 2008: 772, milieucategorie 2) 8. Vanwege het Bouwbedrijf Hardeman dient volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering rekening gehouden te worden met de richtafstanden voor geur, stof (en gevaar) en geluid van respectievelijk 0, 10 en 30 meter. Voor Hardeman Verhuur dient rekening te worden gehouden met richtafstanden van 10 meter voor zowel geur, stof en gevaar en 30 meter voor het aspect geluid. Het plangebied maakt gezien de omliggende functies deel uit van een 'gemengd gebied'. Derhalve mogen de richtafstanden met een stap worden verlaagd. De woningen zijn gelegen op een afstand van net iets meer dan 10 meter van de bedrijven. Alleen aan de richtafstanden die gelden voor het aspect geluid wordt niet (direct) voldaan. Uit het uitgevoerde akoestische onderzoek (zie paragraaf 5.3 en bijlage 1) blijkt dat ondanks dat niet aan de richtafstand wordt voldaan dat de geluidbelasting van beide inrichtingen wel voldoet aan de gehanteerde richtwaarde van 50 db(a)-etmaalwaarde uit de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. Andere op grotere afstand gelegen bedrijven zullen geen belemmering opleveren voor de realisatie van de bedrijfswoning, aangezien: er sprake is van een zeer grote afstand tussen de nieuw te realiseren woningen en andere (agrarische) bedrijven; 7 Zie ook 8 Zie ook OB RA

24 op korte afstand van de geprojecteerde woningen reeds sprake is van de aanwezigheid van woningen. Het aspect bedrijven en milieuzonering levert derhalve geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 5.7 Water Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het Waterschap Vallei & Veluwe. Door het Waterschap wordt zorg gedragen voor voldoende en schoon oppervlaktewater, veilige dijken en zuivering afvalwater. Het beleid van het Waterschap zoals opgenomen in de Keur 2009 en het Waterbeheersplan Het is verboden zonder vergunning van het bestuur water afkomstig uit een uitbreiding van verhard oppervlak te lozen op watergangen, indien de uitbreiding groter of gelijk is aan 0,25 ha, tenzij de uitbreiding betrekking heeft op een agrarisch bedrijf. Verhard oppervlak kan bestaan uit daken, bestrating, kassen et cetera, waarvan het regenwater snel afstroomt naar de riolering of het oppervlaktewater. In de voorliggende situatie is sprake van en toename van het verharde oppervlak van 50 m 2. Gezien deze beperkte toename is versnelde afvoer van hemelwater niet te verwachten en is compensatie als gevolg van de realisatie van het verharde oppervlak niet aan de orde. De woningen zullen worden aangesloten op het reeds aanwezige rioleringssysteem en zijn niet gelegen ter hoogte van een watergang (zie figuur 5.4) en/of nabij een waterkering. 5.4 Uitsnede keurkaart watergangen en daarop aangegeven de locatie van het plangebied OB RA

25 Gezien voorgaande levert het aspect water geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 5.8 Bodem In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient het aspect bodem beschouwd te worden. Aangetoond dient te worden dat de bodem geschikt is voor de nieuw te realiseren functies. Door bureau Mol is reeds een verkennend en een nader bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 2). Dit onderzoek wijst uit dat conform de Wet bodemverontreiniging geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is derhalve geen sprake van een saneringsnoodzaak. Op basis van de resultaten van de bodemonderzoeken is door Roseboom Ede op 7 april 2014 een sanering uitgevoerd van het niet-ernstige geval van bodemverontreiniging (op basis van een Plan van Aanpak, goedgekeurd door de Omgevingsdienst). Er is circa 20 m 3 grond verwijderd en afgevoerd. De Omgevingsdienst heeft reeds gesteld dat er in voldoende mate is gesaneerd en dat de sanering als afgerond kan worden beschouwd. Gezien voorgaande en het feit dat de gesaneerde ondergrondse tank is verwijderd (zie ook bijlage 3) levert het aspect bodem geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 5.9 Ecologie Het plangebied is niet gelegen binnen een in de Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen beschermingszone (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl) en maakt evenmin deel uit van een Staats- of Beschermd Natuurmonument en/of ecologische hoofdstructuur. Het voorliggende plan betreft hoofdzakelijk het in gebruik nemen van een bestaand gebouw. Alwaar de parkeerplaatsen worden gerealiseerd zijn gezien het voorgaande geen beschermde plant- en diersoorten te verwachten. Daarbij speelt mee dat in de huidige situatie geen beplanting op de beoogde locatie aanwezig is. Realisatie van de woningen en woonruimte zal niet leiden tot nadelige effecten. Gezien de omvang van de beoogde ontwikkeling zal deze tevens geen impact hebben op eventueel nabijgelegen natuurgebieden. Het aspect ecologie levert derhalve geen beperkingen op voor de beoogde functiewijziging. 5.10Archeologie Het plangebied kent conform de beleidskaart archeologie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een middelhoge archeologische waarde, zie ook figuur 5.3. Aldaar geldt het streven behoud in situ. Voor ingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld met een oppervlakte groter dan m 2 geldt een onderzoeksverplichting. Aangezien de ontwikkeling een kleinere oppervlakte betreft levert het aspect archeologie geen beperkingen op voor de beoogde functiewijziging. OB RA

26 5.5 Uitsnede beleidskaart archeologie gemeente Utrechtse Heuvelrug en daarop aangegeven de indicatieve locatie van het plangebied OB RA

27 6 Uitvoerbaarheid 6.1 Algemeen Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van het plan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 6.2 Economische uitvoerbaarheid Alle kosten behorende bij de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer. Doel van het plan is het voorzien in de realisatie van twee zelfstandige en een onzelfstandige woning. Om voornoemde te realiseren wordt de huidige bebouwing (woning en bedrijfsgebouw) gesloopt. Er zal een anterieure overeenkomst worden gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente ten behoeve van het gemeentelijke kostenverhaal. 6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder c jº 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is conform het bepaalde in de Wabo de uitgebreide procedure van toepassing, met dien verstande dat het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage ligt. Binnen zes maanden dient op de aanvraag omgevingsvergunning te zijn beslist waarbij de eenmalige mogelijkheid wordt geboden deze termijn met zes weken te verlengen. Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 2.1 lid 1 onder c jº 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan (in dit geval de gemeenteraad) heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Zoetermeer, Dit rapport bevat 27 pagina's en 3 bijlagen. OB RA

28 B i j l a g e 1 A k o e s t i s c h o n d e r z o e k OB RA

29 Geluidonderzoek ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van (nieuw te bouwen) woningen aan de Haarweg 17 te Overberg Rapportnummer OB RA-001 d.d. 15 oktober 2014

30 Geluidonderzoek ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van (nieuw te bouwen) woningen aan de Haarweg 17 te Overberg o p d r a c h t g e v e r G. H a rdeman, H a a rweg 15a te Overberg r a p p o r t n u m m e r O B RA d a t u m 1 5 o k t o b e r r e f e r e n t i e RJ / D T r / T v d E / O B RA v e r a n t w o o r d e l i j k e i n g. R. P. M. J a n s e n o p s t e l l e r D. J. T r o o s t e r d. t r o o s t e p e u t z. n l peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, , opdrachten volgens 'De nieuwe regeling 2011' (DNR 2011) ingeschreven kvk onder nummer lid NL-ingenieurs, iso-9001:2008 gecertificeerd mook zoetermeer groningen düsseldorf dortmund berlijn leuven parijs lyon sevilla OB RA-001 2

31 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 4 2 G r e n s w a a r d e n e n w e t t e l i j k e a s p e c t e n A l g e m e e n B o u w b e d r i j f H a r d e m a n H a r d e m a n V e r h u u r R a i l v e r k e e r W e g v e r k e e r 8 3 S p e c i f i e k e u i t g a n g s p u n t e n i n d u s t r i e g e l u i d B o u w b e d r i j f H a r d e m a n v o f H a r d e m a n V e r h u u r B e r e k e n i n g e n A l g e m e e n R e s u l t a t e n v a n b e r e k e n i n g e n I n d u s t r i e l a w a a i R a i l v e r k e e r s l a w a a i ( s p o o r w e g U t r e c h t - R h e n e n ) W e g v e r k e e r s l a w a a i ( H a a r w e g ) C u m u l a t i e B e o o r d e l i n g I n d u s t r i e l a w a a i R a i l v e r k e e r s l a w a a i W e g v e r k e e r s l a w a a i C u m u l a t i e C o n c l u s i e 2 0 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 Akoestisch rekenmodel en rekenresultaten industrielawaai Akoestisch rekenmodel en rekenresultaten railverkeerslawaai Akoestisch rekenmodel en rekenresultaten wegverkeerslawaai Berekening cumulatie OB RA-001 3

32 1 I n l e i d i n g Ten behoeve van de bouw van drie woningen aan de Haarweg 17 te Overberg is in opdracht van de heer G. Hardeman, Haarweg 15a onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de geprojecteerde woningen op perceel Haarweg 17. Hierbij zijn twee nabijgelegen bedrijven, de Haarweg en de spoorweg Utrecht-Rhenen als relevante geluidbronnen beschouwd. Voorliggend akoestisch onderzoek vormt een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing voor de nieuw te bouwen woningen aan de Haarweg 17 te Overberg. In figuur f1.1 is de toekomstige situatie weergegeven. De woningen vullen een opening tussen bestaande woonbebouwing op en vervangen een thans ter plaatse aanwezige (bedrijfs-)woning. f1.1 Toekomstige situatie ter hoogte van Haarweg 17 te Overberg De conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 6. OB RA-001 4

33 2 G r e n s w a a r d e n e n w e t t e l i j k e a s p e c t e n 2.1 A l g e m e e n Het perceel Haarweg 17 is gelegen binnen het bestemmingsplan Overberg 1999 en heeft hierin de bestemming 'Bedrijven'. Het voorste gedeelte van het perceel (alwaar thans een te slopen woning aanwezig is) dient herbestemd te worden voor 'Wonen'. Het bouwplan omvat twee hoekwoningen en een tussengelegen seniorenwoning. De loods op het bedrijfsterrein blijft onder een ongewijzigde bestemming bestaan ten behoeve van het bedrijf Hardeman Verhuur. De volgende relevant te achten geluidbronnen bevinden zich in de directe nabijheid van de planlocatie: Bouwbedrijf Hardeman; Hardeman Verhuur; Spoorweg Utrecht Rhenen; de Haarweg. 2.2 B o u w b e d r i j f H a r d e m a n Aan Bouwbedrijf Hardeman is een vergunning krachtens de Hinderwet verleend, waarin geen geluidgrenswaarden waren opgenomen. In 1994 verviel de vergunningplicht voor de inrichting, waarna de inrichting viel onder: Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer, Besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer, 2008 heden Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit zijn in artikel 2.17 de volgende voorschriften opgenomen ten aanzien van geluid: OB RA-001 5

34 Het overgangsrecht met betrekking tot geluid (artikel 6.12) impliceert echter dat (onder verwijzing naar de voorgaande besluiten krachtens de Wet milieubeheer) de grenswaarden in tabel 2.17a met 5 db(a) dienen te worden verhoogd. Aldus geldt thans van rechtswege voor Hardeman een geluidgrenswaarde van 55 db(a)-etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT in db(a)) ter hoogte van woningen. In onderhavig onderzoek wordt in het kader van de beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid van de woningen gestreefd naar een geluidbelasting van 50 db(a)- etmaalwaarde. Dit is de richtwaarde die de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering hanteert voor woningen in een gebied met functiemenging, zoals hier van toepassing is. Voor de grenswaarden voor het maximale geluidniveau (L Amax in db(a)) wordt uitgegaan van de waarden opgenomen in tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit, zijnde 70, 65 en 60 db(a) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 2.3 H a r d e m a n V e r h u u r Het (recentelijk opgerichte) bedrijf Hardeman Verhuur dient tevens te voldoen aan de grenswaarden opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit (50 db(a)- etmaalwaarde). Deze grenswaarden komen overeen met de in paragraaf 2.2 genoemde richtwaarden uit de VNG-publicatie, alwaar in dit onderzoek wordt getoetst. OB RA-001 6

35 2.4 R a i l v e r k e e r Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp s) voor hoofdspoorwegen van kracht geworden. De trajectgegevens (brongegevens) waarmee de geluidbelasting zal worden berekend zullen uit het hierbij behorend Geluidregister Spoor (www.geluidspoor.nl) worden afgeleid. De geluidbelasting op de geprojecteerde woningen zal worden getoetst aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde L den van 55 db. Bij overschrijding is een zogenaamde Hogere Waarde procedure noodzakelijk. Daarnaast dient aan de wettelijke grenswaarde L den binnen de woning van 33 db als gevolg van alle beschouwde geluidbronnen worden voldaan. In de Beleidsregel hogere waarden Wet geluidhinder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 zijn de volgende voorwaarden voor verlening van een hogere waarde opgenomen: 1. indeling woning (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel; 2. buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 db hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel; 3. maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting): de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de voorkeurswaarde plus 10 db; 4. cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, waarbij de gecumuleerde waarden worden omgerekend naar het spectrum van de maatgevende bronsoort; 5. dove gevels: dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b lid 5a en b Wgh). Voor dove gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen (inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis); 6. geluidsabsorberende plafonds bij balkons/loggia s (eis): bij de aanwezigheid van balkons/loggia s etc. dient onder de balkons weerbestendige geluidsabsorptie worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels; 7. volumebeleid (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings-)locaties met minimaal 100 nieuwe woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is, mag per type geluidsbron maximaal 15% van de nieuw te bouwen woningen een geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeurswaarde. 1 De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 28 januari 2009 de Beleidsregel hogere waarden Wgh vastgesteld waarin voorwaarden zijn genoemd voor het verlenen van hogere waarden. Voor het vaststellen van een hogere waarde is de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerd door de gemeente Utrechtse Heuvelrug OB RA-001 7

36 In de Beleidsregel is aan gegeven dat: het opvullen van een open plaats tussen bestaande bebouwing; vervangende nieuwbouw, ook indien de bestaande bebouwing niet geluidgevoelig is; passende motivaties zijn voor het verlenen van een hogere waarde. Beide situaties zijn hier aan de orde. 2.5 W e g v e r k e e r Conform artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot de volgende breedte aan weerszijden van de weg: in stedelijk gebied: 200 meter voor een weg met één of twee rijstroken; 350 meter voor een weg met drie of meer rijstroken; in buitenstedelijk gebied: 250 meter voor een weg met één of twee rijstroken; 400 meter voor een weg met drie of vier rijstroken; 600 meter voor een weg met vijf of meer rijstroken. Het voorgaande geldt niet voor wegen binnen een woonerf en wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt. In tabel t2.1 is een overzicht gegeven van de wegen in de nabijheid van de planlocatie, de zonebreedte van de weg en de afstand tot de planlocatie. t2.1 Wegen in de nabijheid van de planlocatie Weg Ligging Aantal rijstroken Zonebreedte (m) Afstand tot planlocatie (m) Haarweg noord Haarweg zuid Eindseweg De Hucht Binnenstedelijk 30 km/h Binnenstedelijk 30 km/h Binnenstedelijk 30 km/h Binnenstedelijk 30 km/h (200) (200) (200) (200) Aantal verkeersbewegingen per etmaal (2014) < <100 De gehanteerde gegevens zijn afkomstig van verkeerstellingen die zijn uitgevoerd door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in Voor de intensiteiten in het jaar 2014 en 2024 is gebruik gemaakt van een autonome groei van 1,5% per jaar. Hieruit volgt een etmaalintensiteit van respectievelijk en motorvoertuigen in de jaren 2014 en 2024 voor de Haarweg. Voor het overige zijn de intensiteiten laag en de wegen op grotere afstanden gelegen, hetgeen voorshands duidt op een verwaarloosbare geluidbelasting. En om die reden niet nader beschouwd. OB RA-001 8

Rapport. ROC ID College Breestraat te Leiden. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Rapport. ROC ID College Breestraat te Leiden. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd ROC ID College Breestraat te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer S 1545-1-RA-001 d.d. 22 mei 2013 Dit rapport vervangt rapport

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

De Milieudienst heeft op 12 augustus 2010 een uitgebreid milieuadvies (UHR10.2010.A143/10355) gegeven.

De Milieudienst heeft op 12 augustus 2010 een uitgebreid milieuadvies (UHR10.2010.A143/10355) gegeven. ADVIES aan t.a.v. kopie aan opsteller Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mevrouw G. Veenstra geke.veenstra@heuvelrug.nl Mevrouw Dagmar Storm telefoon 030 75 40 304 datum 29 april 2011 kenmerk doc.ref onderwerp

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht

Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Luchtkwaliteitsonderzoek Hart van Hoograven - 't Goylaan Zuid te Utrecht HA 3591-1-RA Datum: 7 december 2009 Ref.: FK/TKe/KS/HA 3591-1-RA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

The British School of Amsterdam

The British School of Amsterdam The British School of Amsterdam Akoestisch onderzoek inzake vergunning W01/0565 2005 d.d. 2 mei 2006; wijziging aan achterzijde van stenen hoofdgebouw Rapportnummer SB 625-1-RA-001 d.d. 30 oktober 2015

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek

150/20 kv-transformatorstation De Weel. Akoestisch onderzoek 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20469-2-RA-002 d.d. 20 december 2013 150/20 kv-transformatorstation De Weel Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g e v e r Reddyn

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Eerste Kruisweg 12 s Gravendeel

Ruimtelijke Onderbouwing Eerste Kruisweg 12 s Gravendeel Ruimtelijke Onderbouwing Eerste Kruisweg 12 s Gravendeel www.pasmaat.com info@pasmaat.com Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) 0412-85 41 86 1. Het initiatief Initiatiefnemer heeft bij de gemeente

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. 1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI

BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI Bijlage bij het (verzoek)formulier hogere waarden Algemeen Kenmerk : Z-2016-33308 / 40608 Datum : 2 november 2016 Behandeld door : Mevrouw B. Jaeqx Telefoonnummer : (088) 022

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN ONTWERP

BESLUIT HOGERE WAARDEN ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDEN ONTWERP Besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder gemeente Gemeente Zeist bestemmingsplan Zeister Warande kadastrale aanduiding n.t.b.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren Notitie 20121559-02 Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) Molenberg Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 november 2012 20121559-02 M. Souren 1 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bouwplan Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek

Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen. Luchtkwaliteitsonderzoek Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek Rapportnummer FC 18625-3-RA d.d. 8 november 2013 Plan Strik, Beuningsesteeg te Wijchen Luchtkwaliteitsonderzoek o p d r a c h t g e v e r

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL

OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL WABOPROCEDURE OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL Gemeente Eersel 13 november 2014 1 14.19383 1 Inleiding In het bestemmingsplan Rosheuvel-Boksheidsedijk

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost"

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 3 oktober

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Rapportnummer GA 17485-2-RA-001 d.d. 26 februari 2015 Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27

Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ruimtelijke onderbouwing aanbouw woning Drachtster Heawei 27 Ontwikkelingen Er is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de vervangende nieuwbouw van een woning met aanbouw aan de Drachtster

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid 3 november 2015 EdB/ TvD/ CJ/ FB NO-001

Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid 3 november 2015 EdB/ TvD/ CJ/ FB NO-001 Notitie betreft: Pascalkwartier te Rotterdam fase 2; onderbouwing geluid datum: 3 november 2015 referentie: EdB/ TvD/ CJ/ FB 17628-1-NO-001 1 Inleiding Door de gemeente Rotterdam is ten behoeve van de

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie