Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE"

Transcriptie

1 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/3 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147) (Voor de EER relevante tekst) (2000/532/EG) DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen ( 1 ), gewijzigd bij Richtlijn 91/ 156/EEG ( 2 ), en met name op artikel 1, onder a), Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen ( 3 ), en met name op artikel 1, lid 4, tweede streepje, Overwegende hetgeen volgt: (1) Verschillende lidstaten hebben een aantal afvalcategorieën aangemeld die naar hun mening een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen vertonen. (2) De Commissie dient krachtens artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG kennisgevingen van de lidstaten te onderzoeken teneinde de bij Beschikking 94/904/EG van de Raad ( 4 ) vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen te wijzigen. (3) Afvalstoffen die in de lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen, moeten ook worden opgenomen in de bij Beschikking 94/3/EG van de Commissie ( 5 ) vastgestelde Europese afvalcatalogus. Teneinde de regeling ( 1 ) PB L 194 van , blz. 47. ( 2 ) PB L 78 van , blz. 32. ( 3 ) PB L 377 van , blz. 20. ( 4 ) PB L 356 van , blz. 14. ( 5 ) PB L 5 van , blz. 15. voor deze lijsten doorzichtiger te maken en bestaande bepalingen te vereenvoudigen is het dienstig één communautaire lijst vast te stellen waarin de bij Beschikking 94/3/EG vastgestelde lijst van afvalstoffen en de bij Beschikking 94/904/EG vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd. (4) De Commissie wordt bij deze taak bijgestaan door het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG ingestelde comité. (5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het door voornoemd comité uitgebrachte advies, HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: Artikel 1 De in de bijlage van deze beschikking opgenomen lijst wordt aangenomen. Artikel 2 Als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen worden geacht een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG bedoelde eigenschappen te bezitten en, wat de punten H3 tot en met H8, H10 ( 6 ) en H11 van die bijlage betreft, een of meer van de volgende eigenschappen: ( 6 ) In Richtlijn 92/32/EEG van de Raad (PB L 154 van , blz. 1) tot zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG is ter vervanging van de term teratogeen de term vergiftig voor de voortplanting ingevoerd. Deze term heeft een exactere definitie, maar beslaat hetzelfde begrip en komt derhalve overeen met punt H10 in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG.

2 L 226/4 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een vlampunt 55 C, een of meer als zeer vergiftig ingedeelde ( 1 ) stoffen met een totale concentratie 0,1 %, een of meer als vergiftig ingedeelde stoffen met een totale concentratie 3%, een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met een totale concentratie 25 %, een of meer als R 35 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie 1%, een of meer als R 34 ingedeelde bijtende stoffen met een totale concentratie 5%, een of meer als R 41 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie 10 %, een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde irriterende stoffen met een totale concentratie 20 %, een of meer stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn (categorie 1 of 2) met een totale concentratie 0,1 %, een of meer als R 60 of R 61 ingedeelde vergiftige stoffen voor de voortplanting (categorie 1 of 2) met een totale concentratie 0,5 %, een of meer als R 62 of R 63 ingedeelde vergiftige stoffen voor de voortplanting (categorie 3) met een totale concentratie 5%, een of meer als R 46 ingedeelde mutagene stoffen (categorie 1 of 2) met een totale concentratie 0,1 %, een of meer als R 40 ingedeelde mutagene stoffen (categorie 3) met een totale concentratie 1%. Artikel 3 De lidstaten kunnen in uitzonderlijke gevallen op basis van schriftelijk bewijsmateriaal dat op adequate wijze door de houder is verstrekt, beslissen dat een specifieke op de lijst als gevaarlijk aangeduide afvalstof geen van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Onverminderd artikel 1, lid 4, tweede streepje, van Richtlijn 91/ 689/EEG kunnen de lidstaten in uitzonderlijke gevallen beslissen dat een op de lijst als niet-gevaarlijk aangeduide afvalstof een van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen bezit. Al deze beslissingen van de lidstaten worden jaarlijks aan de Commissie meegedeeld. De Commissie bundelt deze beslissingen en onderzoekt of de communautaire lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in het licht van deze beslissingen van de lidstaten dient te worden gewijzigd. Artikel 4 De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 januari 2002 aan deze beschikking te voldoen. Artikel 5 Beschikking 94/3/EG en Beschikking 94/904/EG worden met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken. Artikel 6 Deze beschikking is gericht tot de lidstaten. Gedaan te Brussel, 3 mei Voor de Commissie Margot WALLSTRÖM Lid van de Commissie ( 1 ) De indeling en de R-nummers zijn opgenomen in Richtlijn 67/ 548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van , blz. 1) en de latere wijzigingen daarvan. De concentratiegrenzen zijn ontleend aan Richtlijn 88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 187 van , blz. 14) en de latere wijzigingen.

3 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/5 BIJLAGE Lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen Inleiding 1. Dit is een geharmoniseerde lijst van afvalstoffen die periodiek opnieuw zal worden bezien en indien nodig zal worden aangepast overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG. Opneming van een materiaal in de lijst betekent echter niet dat dit materiaal ook in alle omstandigheden een afvalstof is. Dit is alleen het geval wanneer aan de definitie van afvalstof in artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG is voldaan. 2. Voor de afvalstoffen die in de lijst voorkomen gelden de bepalingen van Richtlijn 75/442/EEG, tenzij artikel 2, lid 1, onder b), van deze richtlijn van toepassing is. 3. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers boven de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht: 3.1. Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (met uitzondering van de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). NB: de activiteiten in een specifieke installatie kunnen onder verschillende hoofdstukken vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings) Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code 99 (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit. 4. Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig artikel 1, lid 4, eerste streepje, van Richtlijn 91/689/EEG. Voor deze afvalstoffen gelden de bepalingen van Richtlijn 91/ 689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen, tenzij artikel 1, lid 5, van deze richtlijn van toepassing is. 5. In de zin van deze beschikking wordt onder gevaarlijke stof verstaan: elke stof die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd, als gevaarlijk is of zal worden ingedeeld; onder zwaar metaal wordt verstaan: elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium en tin, met inbegrip van deze metalen in metallische vorm, voorzover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld. 6. Als een afvalstof door een algemene of specifieke verwijzing naar gevaarlijke stoffen als gevaarlijk wordt aangeduid, is de afvalstof alleen gevaarlijk als deze stoffen in zodanig hoge concentraties (d.w.z. gewichtspercenten) aanwezig zijn daf de afvalstof een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad vermelde eigenschappen bezit. Wat de punten H3 tot en met H8, H10 en H11 betreft, is artikel 2 van deze beschikking van toepassing. Voor de kenmerken H1, H2, H9 en H12 tot en met H14 bevat artikel 2 van deze beschikking momenteel geen specificaties. 7. Voor de nummering van de punten in de lijst zijn de volgende regels gebruikt: voor afvalstoffen die niet zijn gewijzigd zijn de codenummers van Beschikking 94/3/EG gebruikt. De codes van gewijzigde afvalstoffen zijn geschrapt en worden niet opnieuw gebruikt om verwarring na de invoering van de nieuwe lijst te voorkomen. Afvalstoffen die zijn toegevoegd krijgen een code die niet in Beschikking 94/3/EG is gebruikt.

4 L 226/6 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen INHOUDSOPGAVE Hoofdstukken van de lijst (Codes van twee cijfers) 01 Afval van exploratie, mijnbouw, ertsconcentratie en verdere bewerking van mineralen en steengroeven 02 Afval van de primaire productie bij landbouw, tuinbouw, jacht, visserij en aquacultuur en de voedingsbereiding en -verwerking 03 Afval van de houtverwerking en de productie van papier, karton, pulp, panelen en meubelen 04 Afval van de leer-, bont- en textielindustrie 05 Afval van petroleumraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool 06 Afval van anorganische chemische processen 07 Afval van organische chemische processen 08 Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en ), lijm, kit en drukinkt 09 Afval van de fotografische industrie 10 Anorganisch afval van thermische processen 11 Anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen; non-ferrohydrometallurgie 12 Afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen 13 Olieafval (exclusief spijsolie, 05 en 12) 14 Afval van organische stoffen die als oplosmiddel zijn gebruikt (exclusief 07 en 08) 15 Verpakkingsafval, absorbens, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd) 16 Niet elders in de lijst genoemd afval 17 Bouw- en sloopafval (inclusief wegenbouw) 18 Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is) 19 Afval van afvalverwerkingsinstallaties, externe waterzuiveringsinstallaties en waterleidingbedrijven 20 Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, inclusief gescheiden ingezamelde fracties

5 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/7 01 AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, ERTSCONCENTRATIE EN VERDERE BEWERKING VAN MINERALEN EN STEENGROEVEN afval van de winning van mineralen afval van de winning van metaalhoudende mineralen afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen afval van ertsconcentratie afval van ertsconcentratie bij metaalhoudende mineralen afval van ertsconcentratie bij niet-metaalhoudende mineralen afval van de verdere fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen schilfers stof- en poederachtig afval slib van de aluminiumproductie niet elders genoemd afval afval van de verdere fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen grind- en rotsafval zand- en kleiafval stof- en poederachtig afval afval van de kali- en steenzoutverwerking afval van het wassen en schoonmaken van mineralen afval van het hakken en zagen van steen niet elders genoemd afval boorgruis en overig boorafval oliehoudend boorgruis en -afval bariethoudend boorgruis en -afval chloorhoudend boorgruis en -afval zoetwater boorgruis en -afval niet elders genoemd afval 02 AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BIJ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERIJ EN AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING afval van de primaire productie slib van wassen en schoonmaken dierlijke weefsels plantaardige weefsels kunststofafval (exclusief verpakkingen) * agrochemisch afval dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt afval van bosexploitatie niet elders genoemd afval afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong slib van wassen en schoonmaken dierlijk weefsel voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao en koffie, de productie van conserven en de verwerking van tabak slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden afval van conserveermiddelen afval van oplosmiddelenextractie

6 L 226/8 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval afval van de suikerverwerking grond van het schoonmaken en wassen van bieten afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde) slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval afval van de zuivelindustrie voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal afval van conserveermiddelen slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en chocolademelk) afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen afval van de destillatie van alcoholische dranken afval van chemische behandeling voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal slib van ter plaatse behandeld afvalwater niet elders genoemd afval 03 AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP, PANELEN EN MEUBELEN afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen bast- en kurkafval zaagsel schaafsel, spaanders en restanten hout, spaanplaat en fineer niet elders genoemd afval houtverduurzamingsafval * niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen * organochloor-houtverduurzamingsmiddelen * organometaal-houtverduurzamingsmiddelen * anorganische houtverduurzamingsmiddelen afval van de productie en bewerking van pulp, papier en karton bast bezinksel en green liquor slib (afkomstig van de verwerking van black liquor ) bleekslib van hypochloriet- en chloorprocessen bleekslib van andere bleekprocessen ontinktingsslib van papierrecycling vezel- en papierslib afval van papier- en kartonrecycling niet elders genoemd afval

7 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/9 04 AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE afval van de leer- en bontindustrie schraapafval loofafval * ontvettingsafval met oplosmiddelen zonder vloeibare fase chroomhoudende looivloeistof chroomvrije looivloeistof chroomhoudend slib, met name van ter plaatse behandeld afvalwater chroomvrij slib, met name van ter plaatse behandeld afvalwater chroomhoudend gelooid leerafval (snijafval, polijststof) afval van bewerking en afwerking niet elders genoemd afval afval van de textielindustrie afval van onverwerkte textielvezels en andere natuurlijke vezelmaterialen met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong afval van onverwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische onverwerkte textielvezels afval van onverwerkte gemengde textielvezels vóór spinnen en weven afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk plantaardige oorsprong afval van verwerkte textielvezels met een hoofdzakelijk dierlijke oorsprong afval van hoofdzakelijk kunstmatige of synthetische verwerkte textielvezels afval van verwerkte gemengde textielvezels afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren) organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was) * afval van afwerking met organische oplosmiddelen ander afval van afwerking dan onder is vermeld * kleurstoffen en pigmenten met gevaarlijke stoffen andere kleurstoffen en pigmenten dan onder zijn vermeld * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval 05 AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHAN- DELING VAN KOOL olieachtig slib en vast afval ontzoutingsslib * tankbodemslib * zuur alkylslib * gemorste olie slib van installaties, gereedschap en onderhoudswerkzaamheden * zure teer * overige teer * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval niet-olieachtig slib en vast afval ketelvoedingwaterslib afval van koeltorens niet elders genoemd afval

8 L 226/10 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen afgewerkte bleekaarde * afgewerkte bleekaarde olieontzwavelingsafval zwavelhoudend afval niet elders genoemd afval afval van de pyrolytische behandeling van kool * zure teer asfalt * overige teer afval van koeltorens niet elders genoemd afval afval van aardgaszuivering * kwikhoudend slib zwavelhoudend afval niet elders genoemd afval afval van olieregeneratie * afgewerkte bleekaarde * zure teer * overiger teer * olie/watermengsel van olieregeneratie niet elders genoemd afval 06 AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN zure oplossingen * zwavelzuur en zwavelig zuur * zoutzuur * waterstoffluoride * fosfor- en fosforig zuur * salpeter- en salpeterig zuur * niet elders genoemd afval basische oplossingen * calciumhydroxide * soda * ammoniumhydroxide * niet elders genoemd afval zoutafval en oplossingen daarvan carbonaten (exclusief ) zoutoplossingen die sulfaat, sulfiet of sulfide bevatten vaste zouten die sulfaat, sulfiet of sulfide bevatten zoutoplossingen die chloride, fluoride of halogenide bevatten vaste zouten die chloride, fluoride of halogenide bevatten zoutoplossingen die fosfaat en verwante vaste zouten bevatten fosfaat en verwante vaste zouten zoutoplossingen die nitraat en verwante verbindingen bevatten vaste zouten die nitriden bevatten (nitrometaalverbindingen) vaste zouten die ammoniumzouten bevatten * zouten en oplossingen die cyanide bevatten zouten en oplossingen die organische verbindingen bevatten niet elders genoemd afval

9 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ metaalhoudend afval metaaloxiden * metaalzouten (exclusief 06 03) * arseenhoudend afval * kwikhoudend afval * afval met andere zware metalen niet elders genoemd afval slib van ter plaatse behandeld afvalwater * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld afval van chemische processen met zwavel (productie en omzetting) en ontzwavelingsprocessen zwavelhoudend afval niet elders genoemd afval afval van chemische processen met halogenen * asbesthoudend afval van elektrolyse * actieve kool van de chloorbereiding niet elders genoemd afval afval van de productie van silicium en siliciumderivaten afval van de productie van silicium en siliciumderivaten 06 09afval van chemische processen met fosfor fosfo(r)gips fosforhoudende slakken niet elders genoemd afval afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding afval van chemische processen met stikstof en de kunstmestbereiding afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen gips van de productie van titaandioxide niet elders genoemd afval afval van andere anorganische chemische processen * anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen * afgewerkte actieve kool (exclusief ) roet * afval van asbestverwerking niet elders genoemd afval 07 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval

10 L 226/12 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld kunststofafval niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11) * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief ) * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval

11 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten * waterige wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * overige organsiche oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen * gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen * overige destillatieresiduen en reactieresiduen * gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia * overige filterkoek en afgewerkte absorbentia * slib van ter plaatse behandeld afvalwater met gevaarlijke stoffen ander slib van ter plaatse behandeld afvalwater dan onder is vermeld niet elders genoemd afval 08 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK EN ), LIJM, KIT EN DRUKINKT afval van bereiding, formulering, levering, gebruik en verwijdering van verf en lak * afval van verf en lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander afval van verf en lak dan onder is vermeld * slib van verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander slib van verf of lak dan onder is vermeld * waterig slib met verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander waterig slib met verf of lak dan onder is vermeld * afval van verf- en lakverwijdering met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander afval van verf- en lakverwijdering dan onder is vermeld * waterige suspensies met verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen andere waterige suspensies met verf of lak dan onder zijn vermeld * afval van verf- of lakverwijderaar niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van andere coatings (inclusief keramisch materiaal) afval-coatingpoeder waterig slib met keramisch materiaal waterige suspensies met keramisch materiaal niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt * afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen * afvalinkt met niet-gehalogeneerde oplosmiddelen afval van inkt op waterbasis opgedroogde inkt

12 L 226/14 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen * inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen * inktslib met niet-gehalogeneerde oplosmiddelen waterig slib met inkt waterig vloeibaar afval met inkt tonerafval (inclusief patronen) * afval van voor reiniging gebruikte organische oplosmiddelen * afval van etsoplossingen niet elders genoemd afval afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten) * afval van lijm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander afval van lijm en kit dan onder is vermeld * slib van lijm en kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander slib van lijm en kit dan onder is vermeld * waterig slib met lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander waterig slib met lijm of kit dan onder is vermeld * waterig vloeibaar afval met lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen ander waterig vloeibaar afval met lijm of kit dan onder is vermeld niet elders genoemd afval niet elders genoemd afval * isocyanaatafval 09AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE 0901 afval van de fotografische industrie * ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water * ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water * ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen * fixeervloeistof * bleek- en bleekfixeervloeistof * zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval fotografische film en papier met zilver of zilververbindingen fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen wegwerpcamera's zonder batterijen * wegwerpcamera's met onder , of vermelde batterijen andere wegwerpcamera's met batterijen dan onder zijn vermeld niet elders genoemd afval 10 ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19) bodemas koolvliegas vliegas van turf en (onbehandeld) hout * olievliegas calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in vaste vorm overig afval van gasreiniging in vaste vorm calciumhoudend reactie-afval van rookgasontzwaveling in slibvorm overig afval van gasreiniging in slibvorm * zwavelzuur waterig slib van ketelreiniging ovenpuin * vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen niet elders genoemd afval

13 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ afval van de ijzer- en staalindustrie afval van de verwerking van slakken onverwerkte slakken overig slib ovenpuin * vast afval van gasreiniging van elektro-ovens met gevaarlijke stoffen ander vast afval van gasreiniging van elektro-ovens dan onder is vermeld vast afval van gasreiniging van andere ijzer- en staalprocessen walshuid * afval van koelwaterreiniging met olie overig afval van koelwaterreiniging * slib van gasreiniging met gevaarlijke stoffen ander slib van gasreiniging dan onder is vermeld niet elders genoemd afval afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie * teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage anodeafval * primaire smeltslakken/white drosses aluminiumstof gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse * ovenpuin * zoutslakken van secundaire smelt * black drosses van secundaire smelt * afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses rookgasstof overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) vast afval van gasreiniging slib van gasreiniging * skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen andere skimmings dan onder is vermeld niet elders genoemd afval afval van thermische processen in de loodmetallurgie * slakken (primaire en secundaire smelt) * dross en skimmings (primaire en secundaire smelt) * calciumarsenaat * rookgasstof * overige deeltjes en stof * vast afval van gasreiniging * slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval afval van thermische processen in de zinkmetallurgie * slakken (primaire en secundaire smelt) dross en skimmings (primaire en secundaire smelt) * rookgasstof overige deeltjes en stof * vast afval van gasreiniging * slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval

14 L 226/16 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen afval van thermische processen in de kopermetallurgie slakken (primaire en secundaire smelt) dross en skimmings (primaire en secundaire smelt) * rookgasstof overige deeltjes en stof * afval van elektrolytische raffinage * vast afval van gasreiniging * slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval afval van thermische processen in de zilver-, goud- en platinametallurgie slakken (primaire en secundaire smelt) dross en skimmings (primaire en secundaire smelt) vast afval van gasreiniging overige deeltjes en stof slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie slakken (primaire en secundaire smelt) dross en skimmings (primaire en secundaire smelt) rookgasstof overige deeltjes en stof vast afval van gasreiniging slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval 10 09afval van ijzergieten gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt ovenslak ovenstof niet elders genoemd afval afval van non-ferrogieten gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die niet voor gieten zijn gebruikt gietkernen en -vormen met organische bindmiddelen die voor gieten zijn gebruikt ovenslak ovenstof niet elders genoemd afval afval van de fabricage van glas en glasproducten afval van het mengsel voor thermische verwerking glasafval afval van vezelmateriaal op basis van glas rookgasstof overige deeltjes en stof vast afval van gasreiniging slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval

15 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen afval van het mengsel voor thermische verwerking rookgasstof overige deeltjes en stof vast afval van gasreiniging slib van gasreiniging afgedankte vormen ovenpuin niet elders genoemd afval afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt afval van het mengsel voor thermische verwerking afval van de fabricage van asbestcement afval van overige composietmaterialen op basis van cement afval van het branden en blussen van kalk vast afval van gasreiniging overige deeltjes en stof slib van gasreiniging ovenpuin niet elders genoemd afval 11 ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN METALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bijvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten) * cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom * cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen * cyanidevrij afval met chroom cyanidevrij afval zonder chroom * zure beitsoplossingen * niet elders genoemde zuren * niet elders genoemde basen * slib van fosfaatbehandeling afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen slib van de koper-hydrometallurgie * slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet) afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen niet elders genoemd slib slib en stoffen van ontlaatprocessen * cyanidehoudend afval * overig afval overig niet elders genoemd anorgansich metaalhoudend afval overig niet elders genoemd anorganisch metaalhoudend afval 12 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snijden en vijlen) ferrometaalvijlsel en -krullen overige ferrometaaldeeltjes non-ferrometaalvijlsel en -krullen overige non-ferrometaaldeeltjes

16 L 226/18 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen kunststofdeeltjes * afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies) * afval van halogeenvrije machineolie (geen emulsies) * afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking * afval van halogeenvrije emulsies voor machinale bewerking * synthetische machineolie * slib van machinale bewerking * afgewerkte wassen en vetten lasafval niet elders genoemd afval afval van mechanische oppervlaktebehandeling (stralen, slijpen, wetten, schuren, polijsten) afgewerkt straalgrit slib van slijpen, wetten en schuren polijstslib niet elders genoemd afval afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11) * waterige wasvloeistoffen * afval van stoomontvetting 13 OLIEAFVAL (exclusief spijsolie, 05 en 12) afval van hydraulische olie en remvloeistof * hydraulische olie met PCB's of PCT's * overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies) * niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies) * gechloreerde emulsies * niet-gechloreerde emulsies * hydraulische olie die alleen minerale olie bevat * overige hydraulische olie * remvloeistof afval van motor-, transmissie- en smeerolie * gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie * niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie * overige motor-, transmissie- en smeerolie afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht * olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht met PCB's of PCT's * overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht * niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht * synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht * minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht ruimolie * ruimolie van de binnenvaart * ruimolie uit de kadeafvoer * ruimolie van de overige scheepvaart inhoud van olie/waterscheiders * vaste stoffen uit olie/waterscheiders * slib uit olie/waterscheiders * opvangerslib * ontzouterslib of -emulsie * overige emulsies

17 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ niet elders genoemd olieafval * niet elders genoemd olieafval 14 AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZIJN GEBRUIKT (exclusief 07 en 08) afval van metaalontvetting en machineonderhoud * chloorfluorkoolwaterstoffen * overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen * halogeenvrije mengsels van waterige oplosmiddelen * slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurproducten * gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval met andere oplosmiddelen afval uit de elektronica-industrie * chloorfluorkoolwaterstoffen * overige gehalogeneerde oplosmiddelen * oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval met andere oplosmiddelen afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrijfgas * chloorfluorkoolwaterstoffen * overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen * slib of vast afval met andere oplosmiddelen afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen) * chloorfluorkoolwaterstoffen * overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen * slib met gehalogeneerde oplosmiddelen * slib met andere oplosmiddelen 15 VERPAKKINGSAFVAL, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (niet elders genoemd) verpakking papieren en kartonnen verpakking kunststof verpakking houten verpakking metalen verpakking samengestelde verpakking gemengde verpakking glazen verpakking * verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is

18 L 226/20 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding * absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn andere absorbens, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding dan onder zijn vermeld 16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL afgedankte auto's en onderdelen daarvan afgedankte banden sloopauto's afgedankte voertuigen waaruit de vloeistoffen zijn afgetapt en andere gevaarlijke onderdelen zijn verwijderd niet elders genoemd afval afgedankt materiaal en onderdelen daarvan * transformatoren en condensatoren met PCB's of PCT's * ander afgedankt materiaal dat PCB's of PCT's bevat of daarmee verontreinigd is, dan onder is vermeld * afgedankt materiaal met chloorfluorkoolwaterstoffen * afgedankt materiaal met vrije asbestvezels * ander afgedankt materiaal met gevaarlijke stoffen dan onder tot en met is vermeld ander afgedankt materiaal dan onder tot en met is vermeld * uit afgedankt materiaal verwijderde gevaarlijke onderdelen andere uit afgedankt materiaal verwijderde onderdelen dan onder zijn vermeld afgekeurde charges anorganische afgekeurde charges organische afgekeurde charges explosief afval * munitie-afval * vuurwerkafval * overig explosief afval gassen en chemicaliën in houders industriële gassen in hogedrukcilinders, LPG-containers en industriële aerosolhouders (inclusief halonen) overig afval met anorganische chemicaliën, bijv. niet elders genoemde labchemicaliën, bluspoeder overig afval met organische chemicaliën, bijv. niet elders genoemde labchemicaliën batterijen en accu's * loodaccu's * NiCd-batterijen * kwikhoudende batterijen alkalibatterijen (exclusief ) overige batterijen en accu's * elektrolyt uit batterijen en accu's afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 en 12) * chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart) * oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart) * oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer) * chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer) * chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging * oliehoudend afval van opslagtankreiniging vast afval van scheepsladingen niet elders genoemd afval

19 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 226/ afgewerkte katalysatoren afgewerkte katalysatoren met goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina (exclusief ) * afgewerkte katalysatoren met gevaarlijke overgangsmetalen ( 1 ) of overgangsmetaalverbindingen afgewerkte katalysatoren met andere overgangsmetalen ( 2 ) of overgangsmetaalverbindingen (exlusief ) afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers * afgewerkte katalysatoren met fosforzuur * afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt * afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd 17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW) beton, stenen, tegels, keramische producten en gipsmateriaal beton stenen tegels en keramische producten gipsbouwmaterialen asbesthoudend bouwmateriaal hout, glas en kunststof hout glas kunstsof asfalt, teer en teerproducten teerhoudend asfalt asfalt (teervrij) teer en teerproducten metaal (inclusief legeringen) koper, brons en messing aluminium lood zink ijzer en staal tin gemengde metalen kabels grond en baggerspecie * grond en stenen met gevaarlijke stoffen andere grond en stenen dan onder zijn vermeld * baggerspecie met gevaarlijke stoffen andere baggerspecie dan onder is vermeld isolatiematerialen * asbesthoudende isolatiematerialen overige isolatiematerialen gemengd bouw- en sloopafval * gemengd bouw- en sloopafval of gescheiden fracties daarvan met gevaarlijke stoffen ander gemengd bouw- en sloopafval dan onder is vermeld

20 L 226/22 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen AFVAL VAN DE GEZONDERHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is) afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens scherpe voorwerpen (exlusief ) lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief ) * afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (b.v. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers) * chemicaliën die geheel of gedeeltelijk uit gevaarlijke stoffen bestaan andere chemicaliën dan onder zijn vermeld * cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen andere geneesmiddelen dan onder zijn vermeld * amalgaamafval uit de tandheelkunde afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren scherpe voorwerpen (exclusief ) * afval waarvan de ophaling en verwerking zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen afval waarvan de ophaling en verwerking niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen * chemicaliën die geheel of gedeeltelijk uit gevaarlijke stoffen bestaan andere chemicaliën dan onder zijn vermeld * cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen andere geneesmiddelen dan onder zijn vermeld 19AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLA- TIES EN WATERLEIDINGBEDRIJVEN 1901 afval van de verbranding of pyrolyse van afval uit bodemas verwijderde ferromaterialen * filterkoek van gasreiniging * waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval * vast afval van gasreiniging * afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging * bodemas en slakken met gevaarlijke stoffen andere bodemas en slakken dan onder zijn vermeld * vliegas met gevaarlijke stoffen andere vliegas dan onder is vermeld * ketelas met gevaarlijke stoffen andere ketelas dan onder is vermeld * afval van pyrolyse met gevaarlijke stoffen ander afval van pyrolyse dan onder is vermeld niet elders genoemd afval 1902 afval van de specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (b.v. verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie) * metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit afvalstoffen die niet als gevaarlijk zijn ingedeeld * voorgemengd afval dat ten minste één afvalstof bevat die als gevaarlijk is ingedeeld

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s. euralcode en omschrijving Op- en verslag / verwerken 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

Afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong THERMISCHE AFVALBEHANDELINGSINSTALLATIE SALZBERGEN Afvalstoffenoverzicht AVV 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 Afval

Nadere informatie

BIJLAGE LIJST VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN. Algemene bemerkingen

BIJLAGE LIJST VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN. Algemene bemerkingen BIJLAGE BIJLAGE 2.4.1.2 LIJST VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN Algemene bemerkingen 1 De diverse soorten afvalstoffen zijn in de navolgende lijst volledig gedefinieerd door een code van zes cijfers voor de

Nadere informatie

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Datum Actie Status Dossier opgeladen na conversie Het dossier is geregistreerd

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Datum Actie Status Dossier opgeladen na conversie Het dossier is geregistreerd Ovamnr. (Registratienummer) 23853 Ondernemingsnr.: Dossiernummer: 0463790751 5779 Naam: Adres: Land: Tel: Fax: Email: Antwerp Tank Cleaning Schomhoeveweg 9, 2030 Antwerpen België 03/546.08.62 03/541.52.50

Nadere informatie

METAAL MAGNUS INTERNATIONAL B.V.

METAAL MAGNUS INTERNATIONAL B.V. EURALCODE cat.01 METAAL MAGNUS INTERNATIONAL B.V. MATERIAALOMSCHRIJVING Afval van exploitatie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen 01 01 01 AFVAL

Nadere informatie

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN. Inleiding

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN. Inleiding BIJLAGEN 2 BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN Inleiding 1. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van

Nadere informatie

EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) INLEIDING

EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) INLEIDING EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) INLEIDING 1. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van erkende overbrengers van afvalstoffen, conform art. 5.1.2.5. van VLAREA

Uittreksel uit het register van erkende overbrengers van afvalstoffen, conform art. 5.1.2.5. van VLAREA Uittreksel uit het register van erkende overbrengers van afvalstoffen, conform art. 5.1.2.5. van VLAREA Datum : 06 07 2012 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Stationsstraat 110,

Nadere informatie

C. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet u de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 bepalen.

C. Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet u de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 bepalen. BIJLAGEN 2 BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN Inleiding 1. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2000D0532 01/01/2002 Aantal bladzijden: 31 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

BIJLAGE LIJST VAN AFVALSTOFFEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG

BIJLAGE LIJST VAN AFVALSTOFFEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG L 370/46 BIJLAGE LIJST VAN AFVALSTOFFEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG DEFINITIES In deze bijlage wordt verstaan onder: 1. gevaarlijke stof : een stof die is ingedeeld als gevaarlijk

Nadere informatie

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Datum Actie Status Dossier opgeladen na conversie Het dossier is geregistreerd

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Datum Actie Status Dossier opgeladen na conversie Het dossier is geregistreerd Dossiernummer 7359 Ondernemingsnr.: 0458360434 Ovamnr. (Registratienummer): 9833 Naam: EUROWASTE Adres: Verviersstraat 2, 2000 Antwerpen Land: België Tel: 03/281.33.63 Fax: 03/281.34.60 Email: eurowaste@eurowaste.be

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 47/1 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 16 januari 2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 47/1 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 16 januari 2001 16.2.2001 L 47/1 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 januari 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende

Nadere informatie

010101 afval van de winning van metaalhoudende mineralen 010102 afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen 010304 zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts 010305 andere

Nadere informatie

BESLUITEN. (Voor de EER relevante tekst) (2014/955/EU)

BESLUITEN. (Voor de EER relevante tekst) (2014/955/EU) L 370/44 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN. Inleiding

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN. Inleiding BIJLAGEN 2 BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN Inleiding 1. De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van

Nadere informatie

Bijlage 2.1 LIJST VAN AFVALSTOFFEN DEFINITIES

Bijlage 2.1 LIJST VAN AFVALSTOFFEN DEFINITIES Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van

Nadere informatie

Vergisting toegelaten input organisch biologisch afval (mei 2017)

Vergisting toegelaten input organisch biologisch afval (mei 2017) Vergisting toegelaten input organisch biologisch afval (mei 2017) Bij vergisting zijn er verschillende wetgevingen die inputlijsten hanteren. Bijlage 1 van de omzendbrief RO van 19 mei 2006 geeft een overzicht

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12357 1 mei 2015 Mededeling van 29 april 2015, nr BSK/IENM-2015/61115, van de implementatie van het Besluit 2014/955/EU

Nadere informatie

Hoofdstukken van de lijst

Hoofdstukken van de lijst 2000D0532 NL 01.01.2002 001.002 7 INHOUDSOPGAVE Hoofdstukken van de lijst 01 Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen 02 Afval van

Nadere informatie

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN

BIJLAGE 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN Bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Auteur: Annelies Frederickx Versie:32

Nadere informatie

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN Deel 1 Verwijdering en nuttige toepassing overeenkomstig artikel 7, lid 2 BIJLAGE V De volgende verwijderings- en nuttige

Nadere informatie

Contactpersoon Datum. E. IE. Hoff Ons kenmerk. T (078) Begrotingsprogramma

Contactpersoon Datum. E. IE. Hoff Ons kenmerk. T (078) Begrotingsprogramma ÜORDRECI» DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 1 november

Nadere informatie

Afvalverwerking in Nederland, Eural lijst, versie 2011

Afvalverwerking in Nederland, Eural lijst, versie 2011 Afvalverwerking in Nederland, Eural lijst, versie 2011 Datum november 2011 Agentschap NL werkt voor deze opdracht samen met Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap

Nadere informatie

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar Ovamnr. (Registratienummer) 1029 Ondernemingsnr.: Dossiernummer: 0406990917 7577 Naam: Adres: Land: Tel: Fax: Email: VICTOR PEETERS, OPENBARE EN INDUSTRIELE WERKEN Zavelbosstraat(HRT) 3, 2200 Herentals

Nadere informatie

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes.

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes. De afvalstoffencodes die gebruikt moeten worden voor de deelformulieren i.v.m. Afvalstoffenmelding van het IMJV zijn de EURAL-codes zoals opgesomd in deze toelichting, in de Europese Beschikkingen en in

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 27.3.2004 L 90/15 VERORDENING (EG) Nr. 574/2004 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2004 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) NL 07/07/2005 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld 24 juni 2005 met het oog op de aanneming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Gewijzigd voorstel voor een Brussel, 9.3.2001 COM(2001)137 definitief 1999/0010 (COD) VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende afvalstoffenstatistieken

Nadere informatie

BIJLAGE AFVALSTOFFENCATALOGUS. Europese Afvalcatalogus (EAC) INHOUDSOPGAVE. Algemene bemerkingen

BIJLAGE AFVALSTOFFENCATALOGUS. Europese Afvalcatalogus (EAC) INHOUDSOPGAVE. Algemene bemerkingen BIJLAGE BIJLAGE 1.2.1 AFVALSTOFFENCATALOGUS Europese Afvalcatalogus (EAC) INHOUDSOPGAVE Algemene bemerkingen Vooraf: Categorieën afvalstoffen 01 00 00 Afval van exploratie, mijnbouw, ertsconcentratie en

Nadere informatie

Europese afvalstoffenlijst EURAL. Handleiding

Europese afvalstoffenlijst EURAL. Handleiding Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding HANDLEIDING Europese afvalstoffenlijst (EURAL) 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding 2. Uitgever 6. Aantal

Nadere informatie

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden Lijst schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend af 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel provincie

Nadere informatie

BULGARIJE. 1. Van afdeling GA ("Afval van metalen en legeringen daarvan in metallische, zich niet verspreidende vorm (1) ") :

BULGARIJE. 1. Van afdeling GA (Afval van metalen en legeringen daarvan in metallische, zich niet verspreidende vorm (1) ) : bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 185 van 17/07/99 VERORDENING (EG) Nr. 1547/1999 VAN DE COMMISSIE van 12 juli 1999 tot vaststelling van de controleprocedures, overeenkomstig Verordening

Nadere informatie

BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN

BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN In onderstaande tabellen zijn de aangevraagde afvalstoffen opgenomen per euralcode, waarbij in de eerste tabel de ingaande hoeveelheden zijn opgenomen en in de tweede

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Bijlage II.Categorieën activiteiten

Bijlage II.Categorieën activiteiten Bijlage II.Categorieën activiteiten 1. Installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe producten en processen worden gebruikt, en installaties die uitsluitend

Nadere informatie

PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN

PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN PRODUCTBLADEN BEHORENDE BIJ DE BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN door : Centraal College van Deskundigen Slopen Datum : 22 november 2005 Kenmerk : SVMS-008 Versie : 2005-01 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Sectorplan 64: PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 82: Kwikhoudend afval

Sectorplan 64: PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 82: Kwikhoudend afval TEKST SECTORPLAN 63 (onderdeel LAP) Sectorplan 63 Overig oliehoudend afval I Afbakening Overig oliehoudend afval bestaat in hoofdzaak uit vast, pasteus en overig oliehoudend afval dat niet valt onder een

Nadere informatie

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2 Toetstermen Hout (H1) Stofeigenschappen 5 soorten hout onderscheiden in kleur, structuur en toepasbaarheid 5 verschillende houtsoorten herkennen 5 verschillende houtsoorten - wisselw. mens, dier Gebruik

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Waarom wordt ook deze toepassing niet definitief. Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS

Waarom wordt ook deze toepassing niet definitief. Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS Afvalolie Verwerking 1. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 2 1 van 7 oktober 1997 aan de toenmalige minister bevoegd voor Leefmilieu

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL)

EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) Ministerie van VROM Augustus 2001 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD NIJMEGEN (024) 328 42 84 (024) 360 47 37 EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) Ministerie van VROM

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 12.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 151/9 VERORDENING (EU) Nr. 493/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1996D0603 12/06/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal;

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal; ASBEST Als asbest wordt geaccepteerd: Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Asbestcementbuizen; Ingezameld asbest. Voorwaarden: Materiaal van te voren bevochtigen; Dubbel verpakt aanleveren;

Nadere informatie

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

BIJLAGE STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF

BIJLAGE STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF BIJLAGE BIJLAGE 4.3 STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF De houder van de afvalstof wordt eraan herinnerd dat dit

Nadere informatie

L 201/36 Publicatieblad van de Europese Unie

L 201/36 Publicatieblad van de Europese Unie L 201/36 Publicatieblad van de Europese Unie 30.7.2008 VERORDENING (EG) Nr. 740/2008 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 wat de te volgen procedures betreft

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son:

Revisie nummer: Z ABN-Amro Son: Revisie nummer: 06.80.01.1Z ABN-Amro Son: 47.87.77.914 REINIGINGSMIDDELEN ELMA TEC CLEAN Sterke reinigingsmiddelen voor ultrasoonreinigers, gebruikbaar voor bijna elke reiniging. Een uitgebreide verzameling

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU)

(Voor de EER relevante tekst) (2014/313/EU) L 164/74 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017728/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017728/01 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 januari 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 5 januari 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 42 (onderdeel LAP) Sectorplan 42 Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars I Afbakening Verpakkingen die vallen onder dit sectorplan bevatten resten verf, lijm, kit en/of hars, danwel zijn

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 april 2004 (OR. fr) 8391/04 STAT 34 FIN 190

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 april 2004 (OR. fr) 8391/04 STAT 34 FIN 190 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 april 2004 (OR. fr) 8391/04 STAT 34 FIN 190 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 14 april 2004 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad - tot vaststelling

Nadere informatie

GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL : BIJLAGEN

GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL : BIJLAGEN GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL : BIJLAGEN BIJLAGE 1 : LIJST VAN VAN RUBRIEKEN BETREFFENDE DE VASTGOED- EN BOUWSECTOR 2 BIJLAGE 2: BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT VASTSTELLING

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 10-09-2014) Besluit van 19 maart 2004, houdende regels met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Besluit inzamelen afvalstoffen) Wij Beatrix,

Nadere informatie

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding 1. Verantwoordelijke

Nadere informatie

BIJLAGE I. De in artikel 11 bedoelde categorieën industriële activiteiten

BIJLAGE I. De in artikel 11 bedoelde categorieën industriële activiteiten BIJLAGE I De in artikel 11 bedoelde categorieën industriële activiteiten De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het vermogen. Wanneer in

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld:

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: Module Hulpstof Eis 1 120 Vormvervaardiging &drukken: zeefdruk 120 ontvettingsmiddel voorkeur voor ontvettingsmiddel zonder organische oplosmiddelen Restanten gevaarlijk afval 060205* Overige basen Emballage

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Indeling op basis van het beoogde doel en werking

Indeling op basis van het beoogde doel en werking Indeling op basis van het beoogde doel en werking De biociden zijn ingedeeld in 22 productsoorten op basis van het beoogde doel en onderverdeeld in 4 hoofdgroepen in functie van hun werking. Deze indeling

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Lijst met A en B meststoffen

Lijst met A en B meststoffen Lijst met A en meststoffen Deze lijst is gebaseerd op ijlage I van Verordening 889/2008 en de Nederlandse herziene invulling van het biologische mestbeleid Categorie eschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 12.1.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 10/67 RICHTLIJN 2001/113/EG VAN DE RAAD van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade,

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Inkomende afvalstoffen - December

Inkomende afvalstoffen - December wijze BOUW- EN SLOOPAFVAL 136.200 4.000 10.00 BOUW- EN SLOOPAFVAL A-KWALITEIT (ongesorteerd) 17.09.04c 17.09.03*c bewerken LBI, C 10.01 BOUW- EN SLOOPAFVAL B-KWALITEIT (voorgesorteerd) 19.12.12c 19.12.11*c

Nadere informatie

LIJST VAN SCHADELIJKE STOFFEN (GRONDWATERBESCHERMING) Als schadelijke stoffen als genoemd in artikel 5.1 worden aangewezen

LIJST VAN SCHADELIJKE STOFFEN (GRONDWATERBESCHERMING) Als schadelijke stoffen als genoemd in artikel 5.1 worden aangewezen BIJLAGE 3 LIJST VAN SCHADELIJKE STOFFEN (GRONDWATERBESCHERMING) Als schadelijke stoffen als genoemd in artikel 5.1 worden aangewezen 1. Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 9.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 67/31 RICHTLIJN 2002/6/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 februari2002 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD L 84/23 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD BESCHIKKING VAN DE RAAD van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellingen van de accijns op bepaalde minerale

Nadere informatie

Tabel Vergelijking van de activiteiten van bijlage I van de IPPC-richtlijn met de activiteiten van bijlage I van de E-PRTRverordening

Tabel Vergelijking van de activiteiten van bijlage I van de IPPC-richtlijn met de activiteiten van bijlage I van de E-PRTRverordening Tabel Vergelijking van de activiteiten van bijlage I van de IPPC-richtlijn met de activiteiten van bijlage I van de E-PRTRverordening IPPC-richtlijn (96/61/EG) E-PRTR-verordening 1 Energie-industrie 1.

Nadere informatie

Het smelten van tin is géén reactie.

Het smelten van tin is géén reactie. 3 Reacties Reacties herkennen (3.1 en 3.2 ) Een chemische reactie is een gebeurtenis waarbij stoffen verdwijnen en nieuwe stoffen ontstaan. Bij een reactie verdwijnen de beginstoffen. Er ontstaan nieuwe

Nadere informatie

Uitgewerkte Bijlagen III en IV

Uitgewerkte Bijlagen III en IV -5- Uitgewerkte Bijlagen III en IV 5.1 Uitgewerkte Bijlage III 5.2 Uitgewerkte Bijlage IV DISCLAIMER: Copyright ILT. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1998D0437 02/08/2001 Aantal bladzijden: 11 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Blad1. Pagina 1 A1010 A1020 A1030

Blad1. Pagina 1 A1010 A1020 A1030 A0000 A1010 A1020 A1030 A1040 A1050 A1060 A1070 A1080 A1090 A1100 A1110 A1120 A1130 A1140 A1150 A1160 A1170 A1180 Niet genoemde afvalstof: Afvalstof die niet onder één code van bijlage III, IIIB, IV of

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen/Hoorn/Andijk/Wervershoof/Medemblik (doorhalen wat niet

Nadere informatie