ALGEMENE VOORWAARDEN 1/7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN 1/7"

Transcriptie

1 1/7 Solid Rental B.V. Kabelweg DX Roelofarendsveen Vastgesteld op 1 mei 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solid Rental B.V. en/of Solid Install, beide gevestigd te Roelofarendsveen, als verkoper, installateur of verhuurder van zaken en/of als dienstverlener (hierna: Solid Rental) optreedt. 2. De toepasselijkheid van door de koper, huurder of opdrachtgever (hierna ook: contractant) gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst 1. Door Solid Rental gedane offertes zijn vrijblijvend en vervangen alle eerder gedane offertes voor het desbetreffende project c.q. de in de offerte genoemde zaken. Zij zijn geldig gedurende 5 werkdagen na datum van de offerte, tenzij in de offerte een andere termijn is genoemd. 2. Tussen Solid Rental en de contractant komt een overeenkomst tot stand, zodra Solid Rental de opdracht van de contractant schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. 3. Indien de contractant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf doet hij afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW. 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief en exclusief kosten van vervoer en/of verzending, installatie/montage en andere in verband met de levering te maken kosten en van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen, tenzij anders aangegeven. Artikel 3 Aflevering 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering als volgt: a. bij verkoop en/of verhuur zonder aanvullende dienstverlening: af magazijn van Solid Rental. De contractant is verplicht door hem gekochte of gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de contractant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de contractant. De contractant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn. b. bij verzorging van de techniek bij evenementen (verhuur en dienstverlening): aflevering op de locatie van het evenement, onder voorwaarde dat een gelijkvloerse en obstakelvrije laad- en losplaats beschikbaar is binnen redelijke afstand van de locatie waar de afgeleverde zaken gebruikt zullen worden. Artikel 4 Levertijd 1. Solid Rental zal zich inspannen de door haar te leveren producten en diensten conform de tussen partijen overeengekomen tijdsplanning te leveren. 2. Bij levering van nieuwe apparatuur is de levertijd afhankelijk van de levertijden van de fabrikant. 3. Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Bij niet-tijdige aflevering dient de contractant Solid Rental derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 5. De contractant heeft bij de overschrijding van een termijn geen recht op (schade)vergoeding. Artikel 5 Deelleveringen 1. Het is Solid Rental toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Solid Rental bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 6 Technische eisen enz. 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt dient de contractant Solid Rental bij het sluiten van de overeenkomst ten informeren over het gebruik in het buitenland en de daarbij geldende technische eisen en/of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Zonder deze informatie kan Solid Rental niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet voldoen van zaken aan bovenbedoelde eisen. 2. Ook alle andere technische eisen die door de contractant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de contractant nadrukkelijk te worden gemeld.

2 2/7 Artikel 7 Dienstverlening: uitvoering van de overeenkomst 1. Solid Rental zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Solid Rental vereist, heeft Solid Rental het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. 3. De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Solid Rental aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Solid Rental worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of faciliteiten niet tijdig aan Solid Rental zijn verstrekt/beschikbaar gesteld, heeft Solid Rental het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de contractant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de contractant in rekening te brengen. 4. Solid Rental is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Solid Rental is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Solid Rental de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de contractant de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Artikel 8 Wijzigingen in de te leveren zaken 1. Solid Rental is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, zo kan Solid Rental indien nodig of nuttig andere merken apparatuur inzetten dan is overeengekomen. 2. Indien Solid Rental van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de contractant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De contractant heeft deze bevoegdheid gedurende 2 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien Solid Rental de techniek bij een evenement verzorgt, bestaat dit ontbindingsrecht niet. 3. De contractant heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen van de zaak betreft die een verbetering betekenen. Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Solid Rental zal de contractant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Solid Rental de contractant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Solid Rental daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Contractant zal redelijke prijswijzigingen respectievelijk overschrijdingen accepteren. Artikel 10 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 11 Intellectuele eigendom, video content 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Solid Rental zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Solid Rental blijft derhalve eigenaar van alle door haar vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema s, modellen, computerprogramma s, videopresentaties etc. 2. Alle door Solid Rental verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Solid Rental worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. 3. Solid Rental behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Solid Rental is niet verplicht om de ten behoeve van de contractant gemaakte ontwerpen, video content of andere informatie/data op te slaan of te bewaren. 5. De contractant heeft het recht om na het aanleveren van het ontwerp van de video content een wijzigingsvoorstel te doen. Solid Rental zal deze wijzigingen zonder meerkosten aanbrengen, tenzij de wijzigingen dusdanig ingrijpend zijn dat kosteloze wijziging niet van haar gevergd kan worden. Aanpassingen nadien zullen uitsluitend tegen vergoeding van de meerkosten worden doorgevoerd.

3 3/7 Artikel 12 Opzegging / afgelasting 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is de contractant een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411. Bij afgelasting van een evenement houdt dit concreet het volgende in: Tijdsduur tot de geplande aanvang van het evenement Verschuldigd percentage van de afgesproken vergoeding 48 uur of minder 100% 7 dagen 48 uur 75% 30 dagen 7 dagen 50% Meer dan 30 dagen 25% Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst 1. De vorderingen van Solid Rental op de contractant zijn onmiddellijk opeisbaar indien: a. na het sluiten van de overeenkomst aan Solid Rental ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. Solid Rental de contractant heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is. c. de contractant surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard, indien beslag wordt gelegd op diens goederen, alsmede indien de contractant zijn activiteiten naar het buitenland verplaatst. 1. In de genoemde gevallen is Solid Rental bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Solid Rental zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Solid Rental bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 14 Garantie 1. Solid Rental garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode dat de fabrieksgarantie voor de desbetreffende apparatuur geldt. Solid Rental is niet aansprakelijk voor kosten, schade of rente welke ontstaat door, of verschuldigd is wegens een doen of nalaten van de contractant of diens ondergeschikten, normale slijtage ten gevolge van regelmatig gebruik, verkleuring door inwerking van licht en andere van buiten komende oorzaken. 2. Indien een klacht onder de garantie door Solid Rental gegrond wordt bevonden, is Solid Rental slechts gehouden om te zijner keuze het ontbrekende te leveren, de zaak waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan de contractant terug te betalen tegen teruglevering van de zaken waarop de klacht betrekking heeft. 3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Solid Rental aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 (Aansprakelijkheid). 4. De garantie vervalt indien de contractant de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. 5. Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer verstaan: onjuiste/onoordeelkundige bediening, schade door pieken of verstoringen in de stroomtoevoer, onjuiste koppeling met andere apparatuur, beschadiging (door vandalisme, weersinvloeden of anderszins).

4 4/7 Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud 1. Zowel bij koop als bij verhuur respectievelijk installatie (ongeacht aan wie, Solid Rental of de contractant, de goederen dan ook toebehoren) geldt dat indien derden enig recht op de geleverde/verhuurde zaken willen vestigen of doen gelden, de contractant verplicht is Solid Rental onverwijld op de hoogte te stellen. 2. Bij verkoop van zaken blijven de aan een contractant geleverde zaken het eigendom van Solid Rental totdat de contractant alle navolgende verplichtingen uit alle met Solid Rental gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; b. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Solid Rental verrichte of te verrichten diensten; c. eventuele vorderingen van Solid Rental wegens niet-nakoming door de contractant van deze overeenkomst(en). 2. Door Solid Rental aan een contractant afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer, ook niet in het kader van een normale bedrijfsuitoefening, worden doorverkocht tot het moment dat aan de in lid 2 genoemde voorwaarden is voldaan. 3. De contractant is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen. 4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de contractant zijn overgegaan en zich nog in handen van de contractant bevinden, behoudt Solid Rental zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 2 van dit artikel genoemde, die Solid Rental uit welke hoofde dan ook tegen de contractant mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Solid Rental geleverde zaken welke door de contractant zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Solid Rental haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 5. Indien de contractant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Solid Rental gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de contractant of derden die de zaak voor de contractant houden weg te halen of weg te doen halen. De contractant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het totale door hem verschuldigde bedrag, per dag dat de medewerking uitblijft. Artikel 16 Verplichtingen contractant 1. Bij verkoop door Solid Rental van zaken onder eigendomsvoorbehoud is de contractant verplicht: a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; b. alle aanspraken van de contractant op verzekeraars met betrekking tot de bovenbedoelde zaken te verpanden aan Solid Rental op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; c. de vorderingen die de contractant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Solid Rental geleverde zaken te verpanden aan Solid Rental op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; d. de bovenbedoelde zaken te merken als het eigendom van Solid Rental; e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Solid Rental ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de contractant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. f. de zaken zodanig op te slaan c.q. te gebruiken dat deze worden beschermd tegen diefstal, beschadiging en weersinvloeden. 1. Bij verzorging van de techniek bij evenementen door Solid Rental (verhuur en dienstverlening) is de contractant verplicht: a. Indien Solid Rental niet is verzocht hiervoor zorg te dragen, is de contractant verantwoordelijk voor de facilitaire benodigdheden. Hierbij valt te denken aan stroomvoorzieningen, hoogwerkers, heftrucks en verrijkers. b. Op locatie dient (gedurende de productie) voldoende opslagruimte aanwezig te zijn voor lege flightcases e.d. c. Tijdens de opbouw, uitvoer en afbouw zorgt de contractant voor voldoende consumpties voor de volledige crew, waaronder warme dranken en frisdrank. Tevens dient de contractant een voedzame maaltijd te verzorgen voor de gehele crew, passend bij het moment van de dag. d. Tijdens het laden en lossen moeten de (vracht)wagens/auto s van Solid Rental tot aan de ingang van de locatie kunnen komen. Voorts draagt de contractant zorg voor voldoende gereserveerde parkeerplaatsen in de directe omgeving van de locatie (op niet meer dan 100 meter loopafstand) voor de crew. Eventuele vergunningen of ontheffingen die dit mogelijk maken dienen door de contractant te worden verzorgd. Alle kosten en/of leges daaruit voortvloeiend (derhalve ook: parkeerkosten) zijn voor rekening van de contractant; e. De contractant zal er voor zorgdragen dat kleedkamer(s), apparatuur, podium en de ruimte rondom het podium (backstage) beschermd worden tegen ongewenst bezoek en tegen weersinvloeden; f. De contractant staat garant voor de veiligheid van de crew en is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover is veroorzaakt door publiek en/of personeel van de contractant dat zich in de zaal, op het terrein, op het podium en/of backstage bevindt.

5 5/7 Artikel 17 Gebreken m.b.t. verkochte zaken 1. De contractant dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit beantwoorden aan de overeenkomst; c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de contractant deze binnen 24 uur na aflevering aan Solid Rental te melden. 2. Niet-zichtbare gebreken dient de contractant binnen 24 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar na aflevering te melden aan Solid Rental. 3. Ook indien de contractant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Solid Rental worden geretourneerd. Artikel 18 Gebreken m.b.t. producten en dienstverlening; klachttermijnen 1. De contractant verplicht zich om direct na oplevering van de geleverde en (eventueel) geïnstalleerde goederen, en verder direct na de verrichte werkzaamheden, dit alles zoals omschreven in de geaccepteerde offerte, een controle uit te oefenen om te verifieren of de overeengekomen diensten en zaken zijn geleverd. Dit dient er toe om een eventueel gemis en een eventueel gebrek onverwijld te verhelpen. 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de contractant binnen 2 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 uur na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Solid Rental. 3. Indien een klacht gegrond is, zal Solid Rental de werkzaamheden indien mogelijk- alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de contractant zinloos is geworden. Dit laatste dient door de contractant gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Solid Rental slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 22 (Aansprakelijkheid). 4. Ook indien de contractant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan. 5. Klachten over door Solid Rental geinstalleerde maar niet geleverde zaken (omdat deze zaken al aan de contractant, of aan een door de contractant ingeschakelde derde, toebehoren) kunnen nimmer tot ontvankelijkheid of gegrondheid van die klacht leiden. Solid Rental aanvaardt geen (gevolg)aansprakelijkheid voor goederen die zij niet heeft uitgeleverd. Artikel 19 Prijsverhoging en niet in het honorarium begrepen kosten 1. Indien Solid Rental met de contractant een bepaalde prijs c.q. honorarium overeenkomt, is Solid Rental niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs c.q. het honorarium: Solid Rental mag stijgingen in de lonen doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. 2. Het honorarium bij dienstverlening is exclusief. en exclusief de kosten met betrekking tot parkeren (waaronder vergunningen en ontheffingen), consumpties en maaltijden voor de crew en exclusief de kosten van de facilitaire benodigdheden zoals stroomvoorzieningen, hoogwerkers, heftrucks en verrijkers, tenzij is overeengekomen dat deze voorzieningen door Solid Rental worden verzorgd. Artikel 20 Betaling 1. Betaling dient, indien hierover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt in de projectvoorwaarden, als volgt te geschieden: a. bij verkoop en/of verhuur zonder aanvullende dienstverlening: binnen 14 dagen na factuurdatum. b. bij verzorging van de techniek bij evenementen (verhuur en dienstverlening): 50% vooraf, 50% binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL86RABO t.n.v. Solid Rental B.V. te Roelofarendsveen. 2. Bij betaling na het verstrijken van een van bovengenoemde betalingstermijnen is de contractant in verzuim; de contractant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente bij handelstransacties ex 6:199a BW verschuldigd. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van contractant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de contractant onmiddellijk opeisbaar zijn. 4. Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6 6/7 Artikel 21 Incassokosten 1. Indien de contractant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de contractant ingeval van tekortkoming verschuldigd: Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum EUR 2.500,-- 15% over de hoofdsom EUR 375,-- (min. EUR 40,--) EUR 5.000,-- EUR 375, % over (hoofdsom minus EUR 2.500,--) EUR 625,-- EUR ,-- EUR 625,-- + 5% over (hoofdsom minus EUR 5.000,--) EUR 875,-- EUR ,-- EUR 875,-- + 1% over (hoofdsom minus EUR ,--) EUR 2.775,-- Boven de EUR ,-- EUR 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus EUR ,--) EUR 6.775,-- Indien Solid Rental aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 2. De contractant is jegens Solid Rental de door Solid Rental gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de contractant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Solid Rental en de contractant met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de contractant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Artikel 22 Aansprakelijkheid/verplichtingen (zowel contractant/contractant als Solid Rental) 1. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Solid Rental lijdt ten gevolge van het niet of niet volledig voldoen aan de in artikel 15 of 16 genoemde verplichtingen. In aanvulling op deze verplichtingen rusten in het bijzonder de navolgende verplichtingen/aansprakelijkheden op de contractant: a. Bij vandalisme/beschadiging door derden of door contractant zelf (al dan niet opzettelijk), in beslagname en diefstal van apparatuur is contractant gehouden de nieuwwaarde van de apparatuur te vergoeden, tenzij de schade eenvoudig te herstellen is. In dat geval zullen de herstelkosten vergoed moeten worden. b. De contractant vrijwaart Solid Rental voor alle aanspraken door derden, Solid Rental is in geen geval aansprakelijk jegens derden. c. In geval van diefstal van, verlies van of schade aan de aan contractant ter beschikking gestelde zaken zal deze hiervan terstond melding maken aan Solid Rental. Tevens zal de contractant van diefstal of vernielingsschade terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. de schade is aangericht en een kopie van het proces-verbaal van de aangifte aan Solid Rental verstrekken. 2. Voor het herstel van gebreken in geleverde zaken wordt verwezen naar artikel 14 (Garantie) van deze voorwaarden. 3. Alle andere dan in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid van Solid Rental is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Solid Rental gedane uitkering (EUR voor bedrijfsaansprakelijkheid). Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Solid Rental ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Solid Rental of haar bedrijfsleiding.

7 7/7 Artikel 23 Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Solid Rental zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Solid Rental, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Solid Rental; een algemeen gebrek aan voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Solid Rental afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 2. Solid Rental heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Solid Rental haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Solid Rental opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien Solid Rental bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 24 Geschillenbeslechting 1. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Solid Rental en de contractant kennis te nemen. Solid Rental blijft echter bevoegd de contractant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de contractant. Artikel 25 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen Solid Rental en de contractant is Nederlands recht van toepassing. Artikel 26 Wijziging van de voorwaarden 1. Solid Rental is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 2. Solid Rental zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de contractant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV

ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV gevestigd te Eefde gedeponeerd op 22 januari 2002 bij de griffie van de Rechtbank te Zutphen,

Nadere informatie

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade ALGEMENE VOORWAARDEN van: Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade gedeponeerd op 26 juni 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg onder nummer 14093828 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS

ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS ALGEMENE VOORWAARDEN TREND OFFICE BAKAS Trend Office Bakas b.v. Sarphatipark 56hs Amsterdam Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : de wederpartij van Trend Office

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN van Buijsse Loodgieters en Installatiebedrijf B.V., hierna te noemen Buijsse, gevestigd aan het adres Wolfstraat 11 te 4561 PL Hulst. Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PostMotion en een opdrachtgever, waarop PostMotion deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FS2010 B.V. gevestigd Mon Plaisir 87, 4879 AM ETTEN LEUR. Gedeponeerd op 10 mei 1995 bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Algemene voorwaarden van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Zorg voor Arbeid VOF Opleiding en Dagbesteding Paterswoldestraat 15 2545 HV s-gravenhage 070-3859433 www.zorgvoorarbeid.nl info@zorgvoorarbeid.nl Bankrelatie: ABN/AMRO 57567954 Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN

ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN Pim Mulier B.V. gevestigd te Zwolle gedeponeerd op12 april 2000 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 26/2000. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

algemene leveringsvoorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een

Nadere informatie

Gedeponeerd op 15 september 2006 bij Kamer van Koophandel onder nummer 24394774

Gedeponeerd op 15 september 2006 bij Kamer van Koophandel onder nummer 24394774 ALGEMENE VOORWAARDEN Polka Productions B.V. Voorwillenseweg 19 B 2806 ZC Gouda Gedeponeerd op 15 september 2006 bij Kamer van Koophandel onder nummer 24394774 Artikel 1. Definities. - Polka: Polka Productions

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN VAN: Embrace Design BV hierna te noemen: gebruiker Ar>kel 1. Defini>es 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Besloten vennootschap, handelend onder de naam BioCuisine Nederland BV, gevestigd te Haaksbergen aan de Industriestraat 50 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam 62734970. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Firetexx is een onderdeel van de Poly-Nederland Handels maatschappij B.V.

Firetexx is een onderdeel van de Poly-Nederland Handels maatschappij B.V. Firetexx is een onderdeel van de Poly-Nederland Handels maatschappij B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Firetexx

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

'bedrijf': een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

'bedrijf': een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; HET LED HUIS Gevestigd en kantoorhoudend te: Kaalbertlanden 48 7542HT Enschede Hierna te noemen 'gebruiker'. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'gebruiker': de gebruiker

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Zero-e, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tendenza Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden Tendenza Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Lifestone B.V. m.h.o.d.n. Tendenza KVK nummer 24277932 BTW nummer NL801924960B01 gedeponeerd op 11-03-2014 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24277932 1. Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAN DE GROOT ICT Jan de Groot ICT KvK 51461943

ALGEMENE VOORWAARDEN JAN DE GROOT ICT Jan de Groot ICT KvK 51461943 ALGEMENE VOORWAARDEN JAN DE GROOT ICT Jan de Groot ICT KvK 51461943 Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN MMM Eventtrip Natriumweg 7, 3812 PV Amersfoort Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Eventtrip: MMM Eventtrip; Aanbod: een aanbod van de Contractspartner van

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Financial Life Planner.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Financial Life Planner. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Financial-Life-Planner D.C. Land-Bos Prins Hendriklaan 25 3701 CL Zeist Telefoon: 0627540440 Mail: info@financial-life-planner.nl Website: www.financial-life-planner.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering van: Vogelpoel Automatisering Vaartdijk 3F 1521HR te Wormerveer. Hierna te noemen gebruiker

Algemene voorwaarden voor levering van: Vogelpoel Automatisering Vaartdijk 3F 1521HR te Wormerveer. Hierna te noemen gebruiker Algemene voorwaarden voor levering van: Vogelpoel Automatisering Vaartdijk 3F 1521HR te Wormerveer Hierna te noemen gebruiker Wormerveer 1 november 2012 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VISSER ZONNEPANELEN ADVIES EN BEGELEIDING

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VISSER ZONNEPANELEN ADVIES EN BEGELEIDING Artikel 1: Definities. A. In deze voorwaarden wordt onder Visser Zonnepanelen verstaan: B. In deze voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan: de natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon alsmede

Nadere informatie

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Indoneth, gevestigd en kantoorhoudende te Vianen, 4132VB aan de Achterstraat 65. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: koper: een opdrachtgever

Nadere informatie

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van: NEITA TECHNIEK B.V. Ambachtsweg DG Utrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van: NEITA TECHNIEK B.V. Ambachtsweg DG Utrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van: NEITA TECHNIEK B.V. Ambachtsweg 18 3542 DG Utrecht Gedeponeerd op 6-12-94 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 3977. artikel 1 toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN. van de besloten vennootschap DUOFLEX ZZP SERVICES B.V.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN. van de besloten vennootschap DUOFLEX ZZP SERVICES B.V. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap DUOFLEX ZZP SERVICES B.V. gevestigd te Apeldoorn (gemeente Apeldoorn), Inschrijfnummer KvK Veluwe en Twente: 08154138

Nadere informatie

Groentenverwerking Bladel B.V.

Groentenverwerking Bladel B.V. Groentenverwerking Bladel B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Groentenverwerking Bladel B.V. c.q. haar

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht Algemene leveringsvoorwaarden Witteveen Groep BV, alsmede van werkmaatschappijen : Witteveen.com, Office Projects BV, Office Designers BV en Printec Office Solutions BV, hierna te noemen Witteveen. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Vervane Beheer BV te s-gravenhage. gedeponeerd op 26 januari 2011 bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27111095

ALGEMENE VOORWAARDEN. Vervane Beheer BV te s-gravenhage. gedeponeerd op 26 januari 2011 bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27111095 ALGEMENE VOORWAARDEN Vervane Beheer BV te s-gravenhage gedeponeerd op 26 januari 2011 bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27111095 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Offertes

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Offertes Artikel 1 Begripsbepalingen Onder de algemene voorwaarden worden verstaan: 1. organisator: The Event Factory, gevestigd te Oldenzaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden LEIZ Mediaproducties gevestigd aan de Porporastraat 164, 8031 HS Zwolle. Artikel Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE)

I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) I. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KBCOM V.O.F. TE S-GRAVENHAGE AAN DE EENDENBRINK 3 (2492 PE) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s-gravenhage, dossier 853563275. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden KRWmilieu B.V. Rotterdam, KvK 68691408 Artikel 1. Definities KRWmilieu B.V.: Opdrachtgever: Producten: Activiteiten: Zaken: De gebruiker van de algemene voorwaarden. De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Artikel 1. (Toepasselijkheid van deze voorwaarden)

Pagina 1 van 5. Artikel 1. (Toepasselijkheid van deze voorwaarden) Algemene levering en verkoopvoorwaarden van de Vennootschap onder Firma Hazet VOF (verder te noemen: gebruiker ), gevestigd en kantoorhoudende aan de Pieter Lieftinckweg no. 30, te (1505 HX) Zaandam, Nederland,

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN IN2CARPARTS B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND ONDER NUMMER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN IN2CARPARTS B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND ONDER NUMMER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN IN2CARPARTS B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND ONDER NUMMER 57447012 Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID VAN ONZE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie