WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen 1

2 CAOP, Den Haag Oktober 2012 drs. Karin Jettinghoff drs. Jo Scheeren CAOP Research Lange Voorhout 9-13 Postbus CN Den Haag Telefoon Fax Het gebruik van cijfers en teksten is toegestaan mits de bron daarbij duidelijk wordt vermeld. Drukfouten en/of andere onvolkomenheden voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel en vraagstelling Methode van onderzoek Leeswijzer Kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan schoolleiders Kwantitatieve tekorten Kwalitatieve tekorten Conclusies Wat maakt iemand een goede schoolleider? Succesvolle leiderschapspraktijken Competentieprofiel van schoolleiders Opleidingsaanbod voor schoolleiders Algemene schoolleidersopleidingen Overige opleidingen, trainingen en cursussen NSA Professionaliseringswijzer NSA Keurmerk Register voor schoolleiders Werven en ontwikkelen van potentiële schoolleiders binnen de eigen instelling Oriëntatie op leiderschap Kweekvijvertrajecten REP-Academie Aanleiding Talent Centraal Pro-actief begeleiden van potentiële schoolleiders in andere landen Werven en ontwikkelen van potentiële schoolleiders buiten de sector Eerder onderzoek naar leidinggevenden uit andere sectoren Stimuleringsregeling Ontwikkelingstrajecten naar schoolleiderschap Werving Opleiding Tips uit het project ontwikkelingstrajecten naar schoolleiderschap in het po Behouden van schoolleiders Rol van het bovenschools management Werkdrukbeleving van schoolleiders Optimale inzet van schoolleiders bevorderen Talentvolle schoolleiders inzetten op zwakke scholen Coaching van schoolleiders Project Coaching voor en door schoolleiders Ingrediënten voor een succesvol coachingstraject Het opzetten van netwerken gericht op kennisdeling en -ontwikkeling Opbrengstgericht leiderschap Conclusies

4 1. Inleiding 1.1 Doel en vraagstelling In de afgelopen jaren zijn de nodige initiatieven genomen om schoolleiders te werven en te behouden voor het primair onderwijs (po). Met verschillende creatieve oplossingen om meer mensen te interesseren voor het schoolleiderschap, zijn goede ervaringen opgedaan. Onderzoek waarin deze initiatieven zijn geïnventariseerd is inmiddels enigszins gedateerd. Ook wat betreft de literatuur is er geen dekkend overzicht. In dat kader heeft CAOP Research in opdracht van de sectortafel primair onderwijs een onderzoek uitgevoerd om bestaande kennis rond het werven en behouden van schoolleiders te bundelen en waar mogelijk te actualiseren. Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling en professionalisering. De vragen die in dit onderzoek centraal staan, zijn: Algemene inzichten: 1. Wat is er uit de literatuur bekend over het werven en behouden van schoolleiders voor het po? 2. Wat werkt wel en wat werkt niet? 3. Wat is er bekend over de voorkeuren van (potentiële) schoolleiders? Goede praktijkvoorbeelden: 4. Welke succesvolle of kansrijke oplossingen zijn in de loop der tijd bedacht om schoolleiders te werven en/of te behouden voor het po (goede praktijkvoorbeelden)? 5. Wat zijn bepalende elementen daarin? 6. Hoe staat het momenteel met deze oplossingen? 1.2 Methode van onderzoek Om deze vragen te beantwoorden, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Er is een literatuurstudie uitgevoerd; een verkenning van de (internationale) literatuur die in de afgelopen jaren over het onderwerp is verschenen. 2. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige kennis bij sociale partners en vakorganisaties, hebben vijf gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Schoolleiders, de PO-Raad, de AOb en de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Bij deze partijen is geïnformeerd in hoeverre het werven en behouden van schoolleiders in de sector als probleem wordt ervaren en waar met name de knelpunten zitten. Verder is geïnventariseerd welke relevante literatuur/publicaties en goede praktijkvoorbeelden zij kennen rond het werven en behouden van schoolleiders. 3. Van een aantal kansrijke en succesvolle projecten is achterhaald wat de laatste stand van zaken is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal projecten uit de reader Tekort schoolleiders in het primair onderwijs uit Aan de hand van een secundaire analyse op de het databestand van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) 2010 is informatie verkregen over de tevredenheid in het werk en over redenen om van baan te wisselen. In het bestand is een selectie te maken van managers (met en zonder lesgevende taken) in het primair onderwijs. 1.3 Leeswijzer De rapportage biedt een geactualiseerd overzicht van de kennis die in de afgelopen jaren is verzameld over de werving en het behoud van schoolleiders in het primair onderwijs. In de rapportage worden de algemene inzichten en goede praktijkvoorbeelden beschreven. Waar mogelijk worden tips gegeven om schoolleiders aan te trekken of te behouden. Eerst wordt in 4

5 hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan schoolleiders. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 succesvolle leiderschapspraktijken en benodigde competenties voor schoolleiders aan de orde. Het opleidingenveld voor schoolleiders staat beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 gaan we in op goede praktijken voor het werven van schoolleiders binnen de eigen sector. Het werven van schoolleiders van buiten het primair onderwijs komt in hoofdstuk 6 aan bod. Activiteiten om schoolleiders te behouden staan centraal in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 staat de stand van zaken beschreven rond het project Opbrengstgericht Leiderschap. De rapportage wordt afgesloten met een conclusiehoofdstuk. 5

6 2. Kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan schoolleiders In dit hoofdstuk is nagegaan in welke mate het werven en behouden van schoolleiders een probleem vormen in de sector. Dit doen we door zowel de kwantitatieve tekorten (de vacatures) als kwalitatieve tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs te beschrijven. 2.1 Kwantitatieve tekorten De spanning op de arbeidsmarkt voor schoolleiders en bovenschools directiepersoneel in het po is in de afgelopen twee jaar sterk afgenomen. Over de periode 2008/ /2011 is het aantal ontstane, vervulde en openstaande vacatures gedaald (zie tabel 2.1). Ook het aantal moeilijk te vervullen vacatures is afgenomen van 78% in het schooljaar 2007/2008 naar 54% in het schooljaar 2010/2011. Het gemiddeld aantal kandidaten dat zich voor een vacature meldt, is gelijk gebleven. Gemiddeld melden zich in het schooljaar kandidaten per vacature. Ook het aantal openstaande vacatures (in fte) als percentage van de werkgelegenheid (de openstaande vacature-intensiteit) is de afgelopen jaren gedaald voor directiepersoneel. Echter, voor directieleden ligt de openstaande vacature-intensiteit hoger (1,4% in ), dan voor leraren en ondersteunend personeel (beide 0,2%) en voor directiepersoneel in het voortgezet onderwijs (0,8%). Tabel 2.1: Vacatures directiepersoneel po (in fte), 2006/ /11 Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011 Er zijn verschillen in ontstane vacatures naar functiegroep, zo blijkt uit onderzoek naar vacatures en vervangingen van de AVS. 1 Wanneer de directievacatures worden afgezet tegen de formatie, dan blijkt dat er in het schooljaar relatief veel vacatures zijn ontstaan voor locatiedirecteuren. Een verklaring voor de afname in directievacatures betreft de dalende leerlingaantallen. Uit een enquête onder het scholenpanel van de AVS, blijkt dat 66% van de scholen en besturen, die in het schooljaar geen vacatures hadden, hiervoor als reden aangeeft dat zij te maken hadden met formatiekrimp vanwege dalend leerlingenaantal of afgenomen budget. 2 Volgens het geactualiseerde ramingsmodel van OCW (MIRROR) zal het tekort aan schoolleiders de komende jaren vrij stabiel blijven. De verwachte onvervulde vraag voor schoolleiders in het po schommelt over de periode tussen de 700 en 800 fte. Deze 1 AVS (2011). Een onderzoek naar vacatures en vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Utrecht: AVS. 2 AVS (2011). Een onderzoek naar vacatures en vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Utrecht: AVS. 6

7 wordt voor ongeveer de helft opgevuld door leraren die doorstromen naar de functie van schoolleider. 3 Opmerkelijk is dat de directievacatures wel langer open staan. In het schooljaar stond 47% van de vacatures langer dan 3 maanden open. In de voorgaande twee schooljaren gold dit voor ongeveer één derde van de vacatures. 4 Het lukt de scholen/besturen niet altijd om vacatures snel te vervullen. Uit onderzoek van de AVS blijkt dat vooral de vacatures voor locatiedirecteur en meerscholendirecteur niet tijdig worden vervuld. Als belangrijkste reden voor het niet tijdig kunnen vervullen van directievacatures wordt genoemd het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten Kwalitatieve tekorten De kwaliteit van schoolleiders is momenteel een belangrijk aandachtspunt in het primair onderwijs. Door de decentralisatie en deregulering vanuit de overheid zijn de verantwoordelijkheden van schoolleiders toegenomen en is hun speelveld groter en ingewikkelder geworden. Op onderwijskundig gebied dienen scholen meer verantwoording af te leggen (focus op opbrengstgericht werken). Er is ook meer aandacht voor de ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten, onder meer als gevolg van de invoering van de functiemix en de Wet BIO. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de functie van schoolleiders is veranderd. Het takenpakket van de schoolleider is uitgebreid en daarmee uitdagender maar ook zwaarder geworden. Naast het onderwijskundig beleid van de instelling dient een schoolleider zich ook bezig te houden met aspecten als financiële bedrijfsvoering en personeelsbeleid. De schoolleider is bovendien verantwoordelijk voor het invoeren van de diverse beleidswijzigingen en onderwijsvernieuwingen waar scholen mee te maken hebben en krijgen. Deze ontwikkelingen vragen om andere competenties van schoolleiders. Veel schoolleiders zijn begonnen als leraar en hebben een onderwijskundige achtergrond. Om als schoolleider goed te kunnen functioneren, is het van belang dat zij hiervoor over de benodigde competenties beschikken. Tot op heden zijn de eisen die aan schoolleiders worden gesteld beperkt. Schoolleiders dienen een onderwijsbevoegdheid te hebben, tenzij ze zijn vrijgesteld van lesgeven of alleen bovenschoolse managementtaken verzorgen. Het volgen van een managementopleiding is geen formele vereiste voor schoolleiders om een aanstelling te krijgen op een school. De meerderheid van de schoolleiders (ongeveer 80 procent) heeft wel een managementopleiding afgerond. 6 Het door de NSA opgestelde competentieprofiel voor schoolleiders is niet wettelijk vastgelegd, maar vormt wel het uitgangspunt voor de opleiding voor schoolleiders. Registratie in het NSA-register is vrijwillig. Momenteel is ongeveer een kwart van het directiepersoneel in het po ingeschreven in het NSA-register. Er zijn echter plannen opgesteld om dit te veranderen. In het actieplan Basis voor Presteren is de nodige aandacht voor de professionalisering van bestuurders en schoolleiders. Het actualiseren van de bekwaamheidseisen van schoolleiders in het po door de NSA is een van de acties uit het plan. In het Bestuursakkoord Primair Onderwijs is tevens als doelstelling opgenomen ernaar te streven dat in 2015 alle 3 Ministerie van OCW (2011). Nota Werken in het Onderwijs Den Haag: Ministerie van OCW. 4 Vrielink, S. Hogeling, L., Kurver, B., Boom, E. van der & Warmerdam, S. (2011). Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011. Den Haag: Ministerie van OCW. 5 AVS (2011). Een onderzoek naar vacatures en vervangingen volgens leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Utrecht: AVS. 6 Bokda, J., Berger, J., Oploo, M. van & Volker, G. (2011). Tussenmeting Convenant Leerkracht Zoetermeer: Research voor Beleid. 7

8 schoolleiders in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs voldoen aan de dan geldende bekwaamheidseisen en dat zij dit aantonen door middel van registratie in het schoolleidersregister. De NSA heeft tot taak om de verdere professionalisering van schoolleiders te ondersteunen. Recent heeft de NSA het nieuwe competentieprofiel voor schoolleiders in het po gepresenteerd. Naast het nieuwe profiel heeft de NSA een voorstel gedaan voor de te stellen eisen ten aanzien van de bekwaamheid, professionalisering en registratie van schoolleiders. Aantrekken van voldoende gekwalificeerde schoolleiders in internationaal perspectief In Nederland blijkt uit ramingen tot 2020 dat in de komende jaren een gelijkblijvend aantal nieuwe schoolleiders nodig is. 7 Internationaal wordt verwacht dat het aantrekken van voldoende gekwalificeerde schoolleiders voor de komende een belangrijke uitdaging is. Door de vergrijzing zal in de nabije toekomst een groot deel van de schoolleiders met pensioen gaan. In de OECD landen ligt de gemiddelde leeftijd van schoolleiders op 51 jaar en deze groep zal de komende vijf tot tien jaar met pensioen gaan. 8 Het verschil tussen leerkrachten en schoolleiders in het salaris is beperkt gezien het zwaardere werk, de brede benodigde expertise en de grotere verantwoordelijkheden van schoolleiders, alsook de druk die zij ervaren als gevolg van de overheidsregulering. Weinig kandidaten voelen zich aangetrokken tot het stressvolle beroep van schoolleider waarbij ze er financieel slechts in beperkte mate op vooruitgaan. In sommige landen is er onvoldoende ondersteuning of ontbreekt deze omdat daar onvoldoende of geen budget voor is. Dit leidt tot een extra belasting van schoolleiders Conclusies Uit de ontwikkelingen in de vacatures van schoolleiders is op te maken dat de spanning op de arbeidsmarkt voor schoolleiders en bovenschools directiepersoneel in het po in de afgelopen jaren is afgenomen. Daarentegen zien we dat de rol van schoolleider de afgelopen jaren is veranderd van primus inter pares naar zakelijk leider die keuzes maakt (bijvoorbeeld ten aanzien van de besteding van het schoolbudget), inspeelt op beleidsontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen, leert van de ontwikkeling van leerprestaties van leerlingen en medewerkers stimuleert zich te professionaliseren. Dit vraagt van schoolleiders om andere competenties te ontwikkelen. Daarom is tegenwoordig de nodige aandacht voor de ontwikkeling en professionalisering van schoolleiders. Dit is van belang om voldoende gekwalificeerde schoolleiders te kunnen werven en behouden voor de sector. 7 Ministerie van OCW (2011). Nota Werken in het Onderwijs Den Haag: Ministerie van OCW. 8 EFEE (2012). School Leadership and Governance. Brussel: European Federation of Education Employers (EFEE). 9 EFEE (2012). School Leadership and Governance. Brussel: European Federation of Education Employers (EFEE). 8

9 3. Wat maakt iemand een goede schoolleider? Voor het werven en behouden van voldoende gekwalificeerde schoolleiders is het van belang om een beeld te hebben van praktijken van succesvolle schoolleiders en de competenties waar schoolleiders over dienen te beschikken. Deze goede leiderschapspraktijken en competenties vormen een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van opleidingsprogramma s en bijen nascholingsactiviteiten voor schoolleiders. 3.1 Succesvolle leiderschapspraktijken Er is in de literatuur de nodige informatie te vinden over effectief leiderschap en succesvolle leiderschapspraktijken. Op basis van een aantal overzichtsstudies kunnen vier groepen van succesvolle leiderschapspraktijken worden onderscheiden, waarvoor empirische onderbouwing bestaat. Deze leiderschapspraktijken staan beschreven in onderstaande tabel. Tabel X: Succesvolle leiderschapspraktijken Richting geven - ontwikkelen van een gedeelde visie - bevorderen van de acceptatie van gemeenschappelijke doelen - hoge verwachtingen aan medewerkers stellen Mensen ontwikkelen - het bieden van individuele steun - intellectueel stimuleren van medewerkers - voorbeeldgedrag vertonen De organisatie inrichten - het bouwen aan een cultuur van samenwerking - een adequate organisatiestructuur ontwikkelen - het ontwikkelen van productieve relaties met gezinnen en de gemeenschap - de verbinding met de wijdere omgeving van de school onderhouden Leiding geven aan het onderwijsprogramma - het voorzien in bekwame leerkrachten - onderwijskundige ondersteuning bieden - het evalueren van de leerlingresultaten - het beschermen van medewerkers tegen overmatige eisen - het voorzien in bekwame leerkrachten Bron: Verbiest, E. (2009). Leren Leiden. Notities over de professionalisering van schoolleiders in tijden van nieuwe professionaliteit. Fontys Hogescholen. 3.2 Competentieprofiel van schoolleiders De voorgaande succesvolle leiderschapspraktijken vragen om andere competenties van schoolleiders dan voorheen. De NSA heeft een competentieprofiel opgesteld voor schoolleiders. Het competentieprofiel vormt het uitgangspunt voor de opleiding voor schoolleiders. Daarnaast kunnen zij gebruikt worden bij het opstellen van vacatures voor schoolleiders, de beoordeling van het functioneren van schoolleiders en verdere professionalisering en bekwaamheidsonderhoud van schoolleiders. Dit profiel is recentelijk geactualiseerd op basis van de literatuur, de bestaande profielen, bijeenkomsten met experts en een landelijke monitorronde. Het nieuwe profiel bestaat uit vijf generieke basiscompetenties die door schoolleiders en bestuurders gespecificeerd dienen te worden naar de eigen functie en context. Onderzoeksmatig leiderschap is geen aparte 9

10 basiscompetentie, maar valt onder de vierde competentie en komt daarnaast in alle vijf de basiscompetenties terug. De vijf basiscompetenties zijn: Visie-gestuurd werken De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. 2. In relatie staan tot de omgeving De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving (bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties) en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. 3. Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid De schoolleider geeft in dialoog met medewerkers vorm aan organisatiekenmerken (structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten). Dit doet hij/zij vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van de leerlingresultaten. 4. Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus De schoolleider hanteert leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek (zoals transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap) op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. 5. Hogere orde denken De schoolleider analyseert zaken diepgaand op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen. Hij/zij brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 10 Andersen, I. & Krüger, M. (2012). Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs. Utrecht: NSA. 10

11 4. Opleidingsaanbod voor schoolleiders Om ervoor te zorgen dat schoolleiders over de juiste competenties beschikken en deze onderhouden is scholing van belang. Een goed gekwalificeerde schoolleider is van belang voor de kwaliteit van de school. Opleiding draagt bij aan de ontwikkeling en professionalisering van schoolleiders. Ook draagt het bij aan de erkenning en de professionele status van het beroep. In dit hoofdstuk wordt het opleidingenveld voor schoolleiders beschreven. 4.1 Algemene schoolleidersopleidingen Het volgen van een managementopleiding is tot op heden geen formele vereiste voor schoolleiders om een aanstelling te krijgen op een school. De meerderheid van de schoolleiders (79 procent) heeft echter wel een managementopleiding afgerond of volgt een dergelijke opleiding (6 procent). 11 De NSA adviseert in de rapportage over het geactualiseerde competentieprofiel voor schoolleiders in het primair onderwijs om voor alle schoolleiders een verplichte gecertificeerde schoolleidersopleiding (of equivalent daarvan) in te stellen als startbekwaamheidseis. 12 Vereiste kwalificaties van schoolleiders in internationaal perspectief Er bestaan grote verschillen tussen landen in de kwalificaties waaraan schoolleiders dienen te voldoen. In Nederland hoeven schoolleiders tot op heden alleen te beschikken over een onderwijsbevoegdheid (tenzij ze zijn vrijgesteld van lesgeven of alleen bovenschoolse managementtaken verzorgen). In Ierland moeten schoolleiders geregistreerd zijn als leraar en vijf jaar werkervaring hebben als leraar. In België is schoolleider een promotie voor leraren en zijn de vereisten gerelateerd aan senioriteit, het benoemd zijn in een positie en het beschikken over relevante kwalificatie overeenkomstig het niveau van de school. Geselecteerde kandidaten hebben een stage van twee jaar voordat ze formeel worden benoemd. In Finland moeten schoolleiders voldoen aan de volgende opleidingsvereisten: een hogere academische graad, opleiding tot leraar en benodigde kwalificaties voor schoolleider. In Engeland moeten schoolleiders beschikken over een National Professional Qualification for Headship. Dit is een leiderschapsprogramma dat is afgestemd op de individuele ontwikkelbehoeften van de deelnemers. De duur van het programma varieert van vier tot twaalf maanden. Het programma is ontworpen voor kandidaten die binnen 12 tot 18 maanden serieuze sollicitanten zijn voor de functie van schoolleider. Deelnemers hebben toegang tot onder meer lesmaterialen, online hulpbronnen, plaatsingen (voor het praktijkgedeelte), mogelijkheden om te leren met en van andere deelnemers, coaching, verplichte plaatsing voor vijf tot twintig dagen in een gerenommeerde opleiding voor leiderschapsontwikkeling. In Ontario moeten schoolleiders een Principals Qualification Program hebben gevolgd. Dit programma bestaat uit 120 uur theorie en 60 uur praktijk. De praktijk bestaat onder meer uit het uitvoeren van een project binnen de school, waarbij de deelnemer wordt geobserveerd. Het gaat om een type project dat doorgaans tot de verantwoordelijkheid van een schoolleider behoort. Als onderdeel van het programma wordt mentoring geboden (door een schoolleider en een professionele mentor). 11 Bokda, J., Berger, J., Oploo, M. van & Volker, G. (2011). Tussenmeting Convenant Leerkracht Zoetermeer: Research voor Beleid. 12 Andersen, I. & Krüger, M. (2012). Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs. Utrecht: NSA. 11

12 Er is een breed aanbod aan algemene schoolleideropleidingen vanuit onderwijsinstellingen en schoolleidersorganisaties. Voorbeelden van aanbieders zijn de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Centrum voor Nascholing (CNA), Magistrum en Penta Nova (twee samenwerkingsverbanden van een aantal hogescholen), Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO, samenwerkingsverband van een aantal universiteiten) en Via Vinci Academy. Op hoofdlijnen worden momenteel de volgende opleidingen voor schoolleiders onderscheiden: - Opleiding voor aspirant en startende schoolleiders. Deze opleiding duurt één jaar en leidt op tot startbekwaam schoolleider. - Opleiding voor functioneel schoolleiders die zich verder willen bekwamen als leidinggevende. Deze opleiding duurt één jaar en leidt op tot vakbekwaam schoolleider. - Master in Educational Leaderschip voor leidinggevenden met enige jaren werkervaring. Deze opleiding duurt twee jaar en levert een mastertitel op. Daarnaast bieden enkele van deze aanbieders opleidingen aan gericht op specifieke doelgroepen, zoals middenmanagers, interim-managers, meerscholendirecteuren en bestuurders. Deze trajecten dragen bij aan de professionalisering van schoolleiders en bieden mogelijkheden om te groeien in het beroep. De opleidingstrajecten richten zich op het ontwikkelen van de benodigde competenties voor schoolleiders. Het NSA competentieprofiel vormt daarbij doorgaans het uitgangspunt. De opleidingen bestaan doorgaans uit een combinatie van theorie en praktijk. 4.2 Overige opleidingen, trainingen en cursussen Naast de algemene schoolleidersopleidingen is er een zeer uitgebreid aanbod van kortdurende opleidingen, waaronder trainingen en cursussen op het gebied van organisatieontwikkeling (zoals opbrengstgericht leiderschap), personeelsbeleid, communicatie, bedrijfsvoering, persoonlijke ontwikkeling, project- en timemanagement en persoonlijke ontwikkeling. De NSA adviseert om - naast het verplicht stellen van de schoolleidersopleiding - voorwaarden te stellen aan voortgaande professionalisering. Een kwart van de in de CAO vastgelegde professionaliseringsuren zou besteed dienen te worden aan gecertificeerde professionaliseringsactiviteiten. Ook zouden schoolleiders dienen deel te nemen aan reflectie op de eigen praktijk. 13 Professionaliseringsvormen van schoolleiders Uit een enquête over professionalisering, die in februari 2012 is afgenomen onder het scholenpanel van de AVS, blijkt dat het volgen van cursussen en trainingen in 2011 door 62% van de bovenschools leidinggevenden en 56% van de schoolleiders is gebruikt als manier om aan hun professionalisering te werken. Daarnaast volgde 16% van de bovenschools leidinggevenden en 20% van de schoolleiders in 2011 een opleiding. Binnen het formeel leren nemen de kortdurende trajecten (cursussen en trainingen) een grotere plaats in dan langer durende trajecten (opleidingen). 14 Leidinggevenden maken het meest gebruik van informele manieren van leren. Zo bezoekt 71% van de bovenschools leidinggevenden conferenties en netwerkbijeenkomsten en 65% van de bovenschools leidinggevenden en schoolleiders leest vakliteratuur. Daarnaast maakt tussen 32% en 44% van de bovenschools leidinggevenden en schoolleiders gebruik van 13 Andersen, I. & Krüger, M. (2012). Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs. Utrecht: NSA. 14 AVS (2012). Ervaringen professionalisering bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Utrecht: AVS. 12

13 collegiale consultatie, intervisie, werkplekleren en coaching of begeleiding. Bovenschools leidinggevenden (n=120) hebben hun professionalisering in 2011 voornamelijk gericht op de thema s bestuurlijke inrichting en verhoudingen (64%), bedrijfsvoering (54%) en leiderschap en organisatieontwikkeling (41%). Voor schoolleiders (n=893) betrof dit met name de thema s leiderschap en organisatieontwikkeling (57%), personeel (40%) en ontwikkeling van niet-functiespecifieke competenties (30%). Bijna alle leidinggevenden hebben zelf het initiatief genomen om zich te professionaliseren op deze thema s. Aanleidingen om met deze thema s aan de slag te gaan, zijn meestal persoonlijke behoefte, knelpunten en ambities binnen de school en externe ontwikkelingen (zoals overheidsbeleid). Leidinggevenden ervaren dat professionalisering bijdraagt aan het vergroten van de eigen competenties en de motivatie om zich te blijven ontwikkelen in het werk. Ruim 90% van de respondenten is voor verplichte professionalisering van bestuurders en schoolleiders. 4.3 NSA Professionaliseringswijzer Er bestaat momenteel geen volledig overzicht van het cursus-, trainings- en opleidingsaanbod en de verschillende aanbieders voor de professionalisering van schoolleiders. De NSA is hier wel mee bezig. Deze organisatie heeft de NSA Professionaliseringswijzer opgesteld die schoolleiders kunnen raadplegen om een keuze te maken uit het opleidingenaanbod. Het professionaliseringsaanbod is gekoppeld aan het door de NSA opgestelde competentieprofiel. Schoolleiders kunnen zo op basis van de competenties die ze willen ontwikkelen, op zoek gaan naar een passend opleidingsaanbod. De professionalliseringswijzer geeft nog geen volledig beeld van alle aanbieders, maar streeft er naar om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van opleidingen, trainingen en cursussen gericht op de professionalisering van schoolleiders. De NSA heeft zich tot doel gesteld om de professionaliseringswijzer uit te laten groeien tot een gezaghebbende onafhankelijke consumentenwijzer. 4.4 NSA Keurmerk Daarnaast heeft de NSA een keurmerk opgesteld om opleidingen, trainingen en cursussen voor schoolleiders te kunnen beoordelen op hun kwaliteit. Om kwaliteitsuitspraken over het professionaliseringsaanbod te kunnen doen, zijn criteria opgesteld. De certificeringscriteria en de bijbehorende procedures zijn inmiddels uitgewerkt in de NSA/ISIS erkenningsregeling Een aanbieder krijgt een NSA keurmerk (1) wanneer een opleider een extern erkend keurmerk heeft (bijvoorbeeld ISO of CEDEO) en/of (2) wanneer een opleider voldoet aan de certificeringcriteria van de NSA (de NSA Cedeo Erkenning voor advies, coaching en korte opleidingen en de NSA SPHBO Register Opleiding voor langdurige opleidingstrajecten). Deze certificeringcriteria zijn nog niet aangepast aan de hand van het recent geactualiseerde competentieprofiel voor schoolleiders van de NSA. De NSA adviseert om de certificering van schoolleidersopleidingen plaats te laten vinden op basis van de geformuleerde basiscompetenties en algemene criteria die aansluiten bij de NVAO standaarden. Daarnaast wordt als vereiste voorgesteld dat werkplekleren onderdeel uitmaakt van het didactisch concept Andersen, I. & Krüger, M. (2012). Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs. Utrecht: NSA. 13

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Ib Waterreus & Evelien Dankert (Onderwijsraad) ORD Maastricht, 9 juni 2011 Aanleiding Adviesvraag OCW: hoe

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Aanbevelingen bij arbeidsmarktanalyse vo 2011

Aanbevelingen bij arbeidsmarktanalyse vo 2011 Aanbevelingen bij arbeidsmarktanalyse vo 2011 Aanbevelingen bij arbeidsmarktanalyse vo 2011 november 2011 In de arbeidsmarktanalyse vo 2011 zijn de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in het voortgezet

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2012 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=926) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 694 74,9 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2011 STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=71) Procentueel Ik geef (mede)

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Alle INNOVO directeuren voldoen aan de basiss zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs van de NSA. Daarbij wordt verwacht

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Aan de slag met de functiemix

Aan de slag met de functiemix Aan de slag met de functiemix 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Actieplan Leerkracht 3. Van visie tot beheer 4. Beleid vormgeven 5. Gesprekkencyclus 6. Bekwaamheidsdossier 7. Criteria 8. Strategische

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Beroepsstandaard schoolleiders VO Beroepsstandaard schoolleiders VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 OPBOUW VAN DE BEROEPSSTANDAARD... 4 1. DE BEROEPSGROEP... 5 2.

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Functioneren als een professionele leergemeenschap Fase 1 (condities) Alle betrokkenen in de OLS zijn bereid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Veel beroepsgroepen kennen een register, zoals advocaten, geneeskundig specialisten

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs. Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs. Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/7 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie