Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding Geschiedenis, verder te noemen: de opleiding. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2009/2010 zijn ingeschreven voor deze opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam, verder te noemen: de faculteit. Tot deze regeling behoren de volgende bijlagen: Bijlage 1 Lijst van onderdelen behorende bij de masteropleiding Geschiedenis, met de vermelde studielast en de daaraan verbonden tentamens, waarbij vermeld de vereiste voorkennis. Bijlage 2 Lijst met buitenlandse diploma s die bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in principe vrijstelling geven van de toets Nederlands. Bijlage 3 Toelating tot de algemene masteropleidingen. Bijlage 4 Recht van beroep. artikel 2 - begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593 en zoals sindsdien gewijzigd); b. de examencommissie: de door het faculteitsbestuur op grond van artikel 7.12 van de wet ingestelde commissie voor een (cluster van) opleiding(en); c. de examinator: degene die door de examencommissie gemachtigd is de tentamenopdrachten te formuleren, het tentamen af te nemen en de resultaten te beoordelen; d. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/ het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; e. de bacheloropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1a van de wet; f. de masteropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1b van de wet, volgend op een bacheloropleiding; g. studiepunten: studiepunten conform het European Credit Transfer System, waarbij de studielast voor een studiejaar zestig studiepunten bedraagt, is gelijk aan 1680 uur studie; h. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet, waarvoor studiepunten worden toegekend; i. tentamen: het onderzoek, als bedoeld in artikel van de wet, verbonden aan ieder onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van studenten en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De beoordeling betreft: - de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk mondeling, - de vertaling transcriptie van een tekst, - het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk mondeling (werkstuk, essay, referaat), de scriptie; j. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, waaraan de deelname verplicht is gesteld. De praktische oefening heeft een van de volgende vormen: - het deelnemen aan een excursie, - het uitvoeren van een onderzoeksopdracht, - het doorlopen van een stage, - het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; 1

2 k. nadere regels voor de examens: de op grond van de wet door de examencommissie vastgestelde regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens, welke regels de onderwijs- en examenregeling op bepaalde punten uitwerken; l. minor: een geheel van onderdelen binnen de bacheloropleiding van in totaal 30 studiepunten uit het aanbod van faculteit, universiteit enige andere instelling van hoger onderwijs, waarvan 10 studiepunten binnen de opleiding maar buiten de specialisatie gekozen mogen worden. m. onderwijsperiode: één van de 3 perioden die samen één semester vormen; n. semester: een aansluitend gedeelte van het studiejaar dat twee onderwijsperioden van 8 weken en één van 4 weken bevat; artikel 3 - doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd zodanige vakkennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Geschiedenis, dat de afgestudeerde in staat is tot een zelfstandige beroepsuitoefening op academisch niveau, in staat is wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de letteren te verrichten en beschikt over de kennis en competenties die noodzakelijk zijn om toegang te hebben tot de promotie. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. artikel 4 - voltijds/deeltijds De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds verzorgd. artikel 5 het examen van de opleiding De opleiding heeft een omvang van 60 studiepunten artikel 6 - samenstelling De opleiding omvat de onderdelen met de daarbij vermelde studielast en de vereiste voorkennis zoals omschreven in Bijlage 1. artikel 7 - volgorde tentamens 1. Het master-examen een onderdeel daarvan kan niet worden afgelegd dan nadat het bachelorexamen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan is verkregen. artikel 8 tijdvakken, frequentie en toelating tentamens 1. Indien aanwezigheid bij de colleges verplicht wordt gesteld, mag de student alleen aan het tentamen deelnemen als aan de aanwezigheidsplicht voldaan is. Hierbij geldt als norm dat de student ten minste 80 % van de colleges dient bij te wonen, tenzij anders vermeld. 2. Tot het afleggen van de tentamens van de in Bijlage 1 genoemde onderdelen wordt binnen één studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven; eenmaal in de voor het onderdeel geprogrammeerde tentamenweek en eenmaal in de voor dat onderdeel vastgestelde herkansingsweek. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 4. Als een tentamen binnen het in lid 2 bedoelde tijdsbestek van het studiejaar niet gehaald is, dient de student het volgend studiejaar opnieuw aan de eisen van het vak te voldoen. 5. Als een onderdeel niet meer wordt gegeven, zal de examencommissie een vervangend onderdeel aanwijzen. 6. Indien een student die zich voor een tentamen heeft aangemeld, het tentamen niet aflegt, krijgt de student als cijfer een één. artikel 9 - vorm van de tentamens 1. De faculteit beschikt over een toetshandleiding. Het faculteitsbestuur stelt deze handleiding vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. De tentamens van de onderdelen, genoemd in Bijlage 1 worden schriftelijk afgelegd, tenzij 2

3 a. in de beschrijving van het onderdeel op de studiegidssite een andere vorm van tentamen, dan wel deeltentamen is vastgelegd, b. de vorm van de van de student verwachte prestatie een mondelinge toetsing naar het oordeel van de examencommissie noodzakelijk maakt, c. de aantallen van te tentamineren studenten zó gering zijn dat een schriftelijke toetsing naar het oordeel van de examinator ondoelmatig zou zijn. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan is voorgeschreven, wordt afgelegd. 3. Aan studenten met een beperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een wijze af te leggen die zoveel mogelijk aan hun individuele handicap is aangepast. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 4. De eisen waaraan de scriptie moet voldoen zijn opgenomen in de masterscriptiehandleiding. Het faculteitsbestuur stelt deze handleiding vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. artikel 10 - mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen zal in aanwezigheid van minstens twee examinatoren plaats vinden, tenzij op een andere wijze voor controleerbaarheid van het tentamen wordt zorg gedragen. 3. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. artikel 11 - vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen drie weken na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft binnen deze termijn de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag aan de student. Het faculteitsbestuur kan toestaan dat van deze termijn wordt afgeweken. Bovendien moet de uitslag van een tentamen bekend zijn ten minste twee weken voor het eerstvolgende hertentamen van het betreffende vak. 3. In gevallen wanneer er meer dan één examinator is, wordt één van hen als coördinator aangewezen. Deze is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van de einduitslag. De overige examinatoren dienen hun deelcijfer binnen 10 dagen bij de coördinator in te leveren. Als één van de examinatoren het niet eens is met de door de coördinator voorgestelde einduitslag, beslist de examencommissie na de betrokkenen gehoord te hebben. 4. Een tentamen waarvoor een cijfer wordt gegeven, wordt als voldoende beschouwd wanneer het cijfer ten minste een 6 bedraagt. Een cijfer tussen 5 en 6 wordt zodanig afgerond dat een 5,49 afgerond wordt naar een 5 en een 5,50 naar een 6. Andere cijfers worden afgerond tot halven en helen. 5. De student die bezwaar wil maken de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, wendt zich eerst tot de docent de coördinator van het onderdeel, en vervolgens, als zij niet tot overeenstemming komen, schriftelijk tot het college van beroep voor de examens. 6. De examencommissie ziet erop toe dat de student gewezen wordt op het inzagerecht, bedoeld in artikel 14, eerste lid van dit reglement, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. artikel 12 - geldigheidsduur De geldigheid van behaalde onderdelen is voor de 1-jarige masteropleiding 3 jaar, voor de overige masteropleidingen 4 jaar. Voor de deeltijdopleiding is de geldigheidsduur 4 jaar. De tentamens voor de Pre Master Class zijn 2 jaar geldig, voor de deeltijd PMC, 3 jaar. 3

4 artikel 13 fraude 1. Bij geconstateerde fraude bij een schriftelijk tentamen volgt altijd de uitsluiting van de student voor dit tentamen bij deze gelegenheid. 2. a) Bij het vermoeden van fraude ter zake van een werkstuk scriptie roept de verantwoordelijke docent de student bij zich en geeft hem gelegenheid zich te verantwoorden. b) Wanneer dit vermoeden bewaarheid wordt wanneer er na dit onderhoud twijfel blijft bestaan over de toedracht licht de docent in kwestie de examencommissie schriftelijk in over het gebeurde. De examencommissie neemt in beide gevallen de behandeling over. c) De examencommissie hoort de student over de toedracht van de zaak. d) Bij gebleken fraude ter zake van een scriptie werkstuk zal in ieder geval een nieuwe opdracht verstrekt worden. 3. Bij gebleken fraude kan de examencommissie de student het recht ontzeggen één meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens examens aan de instelling af te leggen gedurende een termijn van ten hoogste één jaar. artikel 14 - inzagerecht 1. Gedurende ten minste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de betrokkene kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen dat de inzage de kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee van tevoren bekend gemaakte tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. artikel 15 - vrijstelling van tentamens 1. De examencommissie kan op verzoek van de student, de desbetreffende examinator gehoord, vrijstelling verlenen van een meer van de in Bijlage 1 genoemde onderdelen, indien de student een meer tentamens behaald heeft van qua inhoud en studielast overeenkomstige onderdelen van een andere universitaire opleiding dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland. 2. De examencommissie kan op verzoek van de student vrijstelling verlenen van het afleggen van tentamens van de onderdelen genoemd in Bijlage 1 voor zover de student tentamens met goed gevolg heeft afgelegd in een opleiding buiten Nederland van onderdelen die na ingesteld onderzoek volgens de desbetreffende examinator qua studielast, inhoud en niveau vergelijkbaar zijn. artikel 16 - goedkeuring keuzevakken en elders behaalde vakken 1. Een examenonderdeel van de opleiding kan op grond van een daartoe strekkend, vooraf genomen besluit van de examencommissie worden vervangen door een qua inhoud, niveau en studielast overeenkomend studieonderdeel, dat met voldoende resultaat is afgelegd aan een andere instelling van wetenschappelijk onderwijs binnen buiten Nederland. 2. Een verzoek tot goedkeuring van keuzeonderdelen als opgesomd in Bijlage 1 wordt door de student alvorens het bijbehorende onderwijs te volgen voorgelegd aan de examencommissie. 3. De examencommissie beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek,, indien het verzoek is ingediend binnen minder dan twee weken voor het begin van een academische vakantie, binnen dertig dagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste veertien dagen verdagen. Van de verdaging wordt voor afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de examinandus. 4. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Tevens vermeldt de examencommissie op welke wijze en binnen welke termijn de examinandus beroep kan aantekenen tegen het besluit van de examencommissie. 4

5 artikel 17 - tijdvakken en frequentie afleggen examens 1. Tot het afleggen van examens wordt iedere maand de gelegenheid geboden met uitzondering van de maand juli. 2. De uitreiking van de bullen kan op een later tijdstip plaatsvinden. 3. De examendata en de data van de buluitreiking worden door de examencommissie vastgesteld en minimaal 3 maanden tevoren bekend gemaakt. artikel 18 - uitslag examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast op grond van de door de student met goed gevolg afgelegde onderdelen. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een meer onderdelen van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. artikel 19 graad en judicium 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad Master Arts uitgereikt. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 3. Het judicium cum laude wordt toegekend indien is voldaan aan de volgende eisen: a. het gewogen gemiddelde cijfer voor de onderdelen tenminste 8.0 bedraagt en b. de scriptie met tenminste 8.5 is gewaardeerd. Het judicium cum laude wordt niet toegekend als meer dan 30 studiepunten aan vrijstellingen is verleend. 4. Als mondeling gebruikte judicia kunnen verder worden gebruikt: a. met veel genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.5 bedraagt. b. met genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.0 bedraagt. artikel 20 recht van beroep Tegen de beslissing van de examencommissie dan wel examinatoren kan binnen vier weken na de bekendmaking van de uitslag, beroep open bij het college van beroep voor de examens. Het recht van beroep wordt beschreven in Bijlage 4. artikel 21 vooropleidingseisen 1. De masteropleiding Geschiedenis is toegankelijk voor studenten met een afgeronde bacheloropleiding Geschiedenis. 2. Studenten van de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit met een afgeronde bacheloropleiding zijn toegankelijk volgens de in Bijlage 3 beschreven toelatingsvoorwaarden en aanvullende eisen. 3. Voor studenten die niet afkomstig zijn van de in lid 1 genoemde WO-opleiding geldt als toelatingseis het bezit van een door de examencommissie van die opleiding gegeven bewijs van toelating voor die opleiding. 4. Studenten met een getuigschrift van de (relevante) HBO-opleidingen van Windesheim InHolland die tijdens de HBO-opleiding reeds het relevante, ingedaalde premastertraject hebben doorlopen en met positief resultaat hebben afgerond, hebben rechtstreeks toegang tot de op het premastertraject aansluitende masteropleiding. 5. Studenten met een getuigschrift van een (relevante) HBO-opleiding andere gelijkwaardige opleiding, die niet voldoen aan de toelatingseis, kunnen toegelaten worden tot het voorbereidende programma van de premaster. Een assessment maakt deel uit van de toelatingsprocedure. 6. De studielast van de premaster bedraagt maximaal 60 studiepunten. 7. Indien alle toetsen behorend bij het programma van de premaster met goed gevolg zijn afgelegd en geregistreerd, verstrekt de Examencommissie de student een premaster-certificaat. Dit certificaat geeft uitsluitend toegang tot de master waarop de premaster voorbereidt. 5

6 artikel 22 - vervangende eisen deficiënties vooropleiding Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). De diploma's getuigschriften als genoemd in Bijlage 2 geven vrijstelling van de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal. artikel 23 onderwijsevaluatie De opleiding beschikt over een evaluatieplan voor het onderwijs. Het faculteitsbestuur stelt dit plan voor een nader te bepalen termijn vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. artikel 24 - studievoortgang en studiebegeleiding 1. De faculteit beschikt over een beleidsdocument studiebegeleiding. Het faculteitsbestuur stelt dit document vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat ten minste tweemaal per jaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. artikel 25 - wijziging 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord hebbend het advies van de opleidingscommissie en het Management Team Onderwijs én na instemming van de facultaire gemeenschappelijke vergadering, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: - de goedkeuring die krachtens Bijlage 1 is verkregen; - enige andere beslissing welke krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van de student. artikel 26 - bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de nadere regels voor de examens, alsmede van de wijzigingen van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. artikel 27 - Uitzonderingsbepaling 1. Indien de examencommissie - gelet op studieresultaten, reeds behaald door een welomschreven categorie studenten - van oordeel is dat onverkorte toepassing van deze regeling onredelijk is, stelt zij bij gemotiveerd besluit voor de gehele categorie een programma vast dat zo veel mogelijk met deze regeling overeenkomt. Bij de vaststelling van het programma wordt rekening gehouden met de reeds behaalde resultaten, waarvan de waarde door de examencommissie wordt vastgesteld en uitgedrukt in studiepunten. De som van de reeds behaalde en nog te behalen studiepunten bedraagt 60. De examencommissie stelt het faculteitsbestuur schriftelijk op de hoogte van de inhoud van haar besluit. 2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een individuele student. artikel 28- beroep op overmacht door de faculteit Met betrekking tot onderdelen die door de student in het kader van de vrije ruimte gekozen worden maar niet binnen de faculteit worden aangeboden, kan de student tegenover de faculteit geen rechten aan de toestemming tot opname in het examenprogramma ontlenen. artikel 29 - nadere regels voor de examens De examencommissie van de opleiding stelt (wijzigingen van) de nadere regels voor de examens vast, gehoord de opleidingscommissie en het Management Team Onderwijs van de faculteit. artikel 30 - inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september

7 Aldus vastgesteld bij besluit van het Faculteitsbestuur d.d. 9 juli 2009 na instemming van de Gemeenschappelijke vergadering d.d. 25 juni 2009 conform het advies van de opleidingscommissie aan het Management Team Onderwijs. 7

8 Bijlage 1 (bij artikel 1) : Lijst van onderdelen behorende bij de masteropleiding Geschiedenis De masteropleiding omvat de volgende onderdelen: Naam onderdeel Vakcode Stp Vereiste voorkennis Vakcode Theorie, thema s en trajecten Onderzoeksvakken 2 x5 10 Theorie van de geschiedenis 1, Ba, een equivalent onderdeel Vrije keuzeruimte / hulpvakken / stage 10 Historisch seminar Masterscriptie

9 Bijlage 2 (bij artikel 22): Beheersing Nederlandse taal 1. Zij die in het bezit zijn van het getuigschrift van de Interuniversitaire Toets Nederlands het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Priel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs worden geacht te hebben voldaan aan de eis van voldoende kennis van het Nederlands. 2. Blijkens brief CvB d.d. 11/01/99, kenmerk MAD/IS/98/0037V rechtvaardigen onderstaande buitenlandse diploma s (met Nederlands als eindexamenvak) bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in principe vrijstelling van de toets Nederlands. International Baccalaureate: Language A: Higher Level (1 ste vreemde taal) Schriftelijk examen Mondeling examen X X ja Vrijstelling gerechtvaardigd Language A: Subsidiary Level X X ja Language B (2 e taal): Higher level X X ja Language B: Subsidiary Level X X nee Verenigd Koninkrijk: GCSE nee GCE: (t/m 1997) A-level X - nee GCE (vanaf 1998) A-level X X ja International GCSE First language X X ja International GCSE Foreign language X X nee Europees Baccalaureaat: Nederlands als 2 e taal 2 X X ja Nederlands als 3 e taal naar keuze: (óf,óf) naar keuze nee Nederlands als 4 e taal naar keuze naar keuze nee Frankrijk: Baccalauréat: Nederlands als 1 e vreemde taal X - nee Nederlands als 2 e vreemde taal - X nee Nederlands als 3 e vreemde taal - X nee Duitsland: Abitur Leistungskurse X schoolonderzoek ja Grundkurse schoolonderzoek X ja Schoolonderzoek onder Reifeprüfung Ordnung 3 X X ja Suriname: VWO-diploma X X ja Propedeuse diploma Anton de Kom X X ja Universiteit België: Diploma van Secundair Onderwijs X X ja Ned. Antillen en Aruba: VWO-diploma en elk diploma uit het hoger onderwijs X X ja 1 Vragen worden in het Engels gesteld en in het Engels beantwoord. 2 Als het examen geheel in het Nederlands (Nederlands als eerste taal) wordt afgelegd spreekt de Nederlandse taalbeheersing vanzelf. 3 Alleen bij Duitse scholen in het buitenland. 9

10 Bijlage 3 (bij artikel 21): Toelating tot de algemene masteropleidingen Masteropleiding Toelatingsvoorwaarden aanvullende eisen MTC Duitse T&C 1 e major Duits Engelse T&C Franse T&C Literatuurwetensch. Nederlandse T&C 1 e major Engelstalige lett. 1 e major Engelse Taalk 1 e major Frans 1 e major Lit.wet. 1 e major Ned. Lett. 1 e major Ned. Taalstudies minor Eng.taalvaardigheid (20 stp) T&C CIW 1 e major CIW Taalwetenschap 1 e major Taalwetenschap Oudheid Archeologie major Med Arch. + major WE Arch. 1 e major Med Arch. + OGesch. GLTC Oudheidkunde 1 e + 2 e major Grieks/Lat BA Oudheidkunde major Med Arch. + OGesch BA Gltc BA Gesch met 1 e major OGesch. K&C ACW 1 e major ACW 2 e major ACW BA literatuur, kunst- cultuuropleiding Kunstgeschiedenis 1e 2e major Architectuurgesch. 1e 2 e major Beeldende Kunst Geschiedenis Geschiedenis 1 e major geschiedenis 2 e major geschiedenis Theorie I + Historiografie I 10

11 Bijlage 4 (bij artikel 20): Recht van beroep Studenten kunnen bij het College van Beroep voor de Examens beroep instellen tegen beslissingen met betrekking tot - het behalen van het afsluitend examen - de toelating tot examens - een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties - de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen - een bindend negatief studieadvies - de toelating tot een masteropleiding en tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals - de uitslag van een tentamen [ nb: betreft uitsluitend de wijze, waarop de uitslag tot stand is gekomen; niet de uitslag zelf] - de waardering van scripties practica [zelfde opmerking als hierboven] - beslissingen inhoudende goed- afkeuring van een vakkenpakket - het weigeren van een vrijstelling. Ook kan beroep worden ingesteld tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen het niet nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn. Let wel: in deze procedure is geen bezwaar mogelijk. Appellant tekent direct beroep aan. (Er is wettelijk een poging tot minnelijke schikking door het CvBE voorgeschreven. Die poging functioneert min meer als bezwaarfase). Het indienen van een beroepschrift Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een beroepschrift per is niet mogelijk. In het beroepschrift moet worden vermeld: - naam, adres en woonplaats; - een aanduiding van de betreffende examinator, examencommissie ander orgaan dat de beslissing genomen heeft; - een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; stuur een kopie van de beslissing mee. Betreft het een weigering om te beslissen: omschrijf dan de situatie en geef aan welke beslissing genomen zou moet worden; - de gronden van het beroep: motivering en waarom en op grond waarvan het beroep wordt ingesteld; - datum en handtekening. Het beroep moet binnen vier weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt worden ingediend. Als het beroepschrift te laat wordt ingediend, kan het alleen in behandeling worden genomen als er een gegronde reden is voor het te laat indienen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Het College van Beroep voor de Examens t.a.v. mw. drs. A.M. van Donk De Boelelaan 1105, kamer 2D HV Amsterdam 11

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Amerikanistiek studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant 2007-2008 Par.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

Toegepaste Taalwetenschap

Toegepaste Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Mediterrane Studies Spaanse

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 1 Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling...

Nadere informatie

Talen en Culturen van het Midden-Oosten

Talen en Culturen van het Midden-Oosten Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Masteropleiding Talen en Culturen van het Midden-Oosten Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Oudheidstudies. Programma s. Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Oudheidstudies. Programma s. Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Oudheidstudies Programma s Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur 2013-2014 Deel 1:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie