Onderwijs- en Examenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Geschiedenis Specialisaties - Actuele Geschiedenis - Politiek en Parlement - Eternal Rome

2 Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 1 Artikel 2 Begripsbepalingen... 1 Artikel 3 De opleidingen... 2 Artikel 4 Algemene eindtermen van de opleiding... 3 Artikel 5 Vorm van de opleiding... 3 Paragraaf 2 Vooropleidingseisen... 3 Artikel 6 Toelatingseisen... 3 Artikel 7 Vervangende eisen voor toelating tot een masteropleiding met deficiënte vooropleiding... 3 Paragraaf 3 Tentamens en examens... 3 Artikel 8 Het examen... 3 Artikel 9 Vorm van tentamens... 3 Artikel 10 Tijdvakken en frequentie van tentamens... 4 Artikel 11 Geldigheidsduur... 4 Artikel 12 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag... 4 Artikel 13 Inzagerecht en nabespreking... 5 Artikel 14 Vrijstelling van tentamens... 5 Artikel 15 Fraude en plagiaat... 6 Artikel 16 Bewaartermijnen... 6 Artikel 17 Uitslag examen... 6 Artikel 18 Judicium... 6 Artikel 19 Volgorde onderwijs en tentamens... 7 Artikel 20 Graad... 7 Artikel 21 Regels en richtlijnen... 7 Paragraaf 4 Studievoortgang, studiebegeleiding en studieadvies... 8 Artikel 22 Studievoortgang en studiebegeleiding... 8

3 Paragraaf 5 Overgangs- en slotbepalingen... 8 Artikel 23 Honours Programma en Honours Academy... 8 Artikel 24 Bekendmaking... 8 Artikel 25 Inwerkingtreding... 8 Deel 2: Opleidingsspecifiek... 9 Paragraaf 6 Algemene bepalingen... 9 Artikel 26 Toepasselijkheid algemeen deel... 9 Artikel 27 Specifieke eindtermen... 9 Artikel 28 Taal... 9 Paragraaf 7 Samenstelling van de opleiding Artikel 29 Samenstelling Artikel 30 Praktische oefeningen Paragraaf 8 Tentamens en examens van de opleiding Artikel 31 Volgorde van de tentamens ( volgtijdelijkheid ) Artikel 32 Beperking geldigheidsduur behaalde studiepunten Artikel 33 Weging Paragraaf 9 Toelatingsvoorwaarden opleiding Artikel 34 Toelating tot de opleiding Artikel 35 Overige vooropleidingen Bijlagen Bijlage 1: Brugprogramma s Geschiedenis Bijlage 2: Premasters Geschiedenis... 14

4 Deel 1: Algemeen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële opleidingen die in de faculteit zijn ingesteld en beschrijft de geldende procedures, rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en de examens. Deel 1 van de regeling omvat bepalingen die van toepassing zijn op alle opleidingen; in Deel 2 zijn aanvullende specifieke bepalingen per opleiding opgenomen 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de structuurregeling van de Radboud Universiteit (hierna verder: de structuurregeling), wordt de OER vastgesteld of gewijzigd door de decaan nadat de opleidingscommissies daarover hebben geadviseerd en de facultaire gemeenschappelijke vergadering daarmee heeft ingestemd. Artikel 2 Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling, of in de wet, de betekenis die de Structuurregeling respectievelijk de wet daaraan geeft. 2. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afgekort tot WHW; b. de opleiding: de masteropleiding als bedoeld in de wet; c. student: hij of zij 1 die is ingeschreven aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; d. (master)specialisatie: afstudeerrichting binnen een masteropleiding; e. (examen)onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; f. praktische oefening: een praktische oefening als bedoeld in art lid 2 onder d van de wet, in één van de volgende vormen: - het maken van een scriptie; - het verrichten van een literatuurstudie; - het deelnemen aan veldwerk of een excursie; - het maken van een werkstuk; - het verrichten van een stage; - het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; - de door de docent voorgeschreven opdrachten ter voorbereiding op een werkcollege. g. examencommissie: de examencommissie van de Faculteit der Letteren. Zie ook Structuurregeling Radboud Universiteit Nijmegen; h. examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens; i. tentamen: het onderzoek naar en de beoordeling van kennis, vaardigheden en inzicht van de student met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid, ongeacht de vorm waarin dit onderzoek plaatsvindt, door ten minste één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator; j. deeltentamen: een tentamen van een examenonderdeel dat in gedeelten wordt afgelegd. Tenzij anders vermeld wordt in het vervolg van deze onderwijs- en examenregeling met een tentamen 1 In deze tekst worden met de termen student/hij/hem/enz. zowel mannelijke als vrouwelijke studenten bedoeld - 1 -

5 ook een deeltentamen bedoeld. De geldigheidsduur van een deeltentamen wordt door de opleiding bepaald; k. examen: toetsing waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd, voor zover de examencommissie niet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de examinandus alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek; l. studiepunt (afgekort: ec): studiebelastingseenheid conform het European Credit Transfer System (ECTS), waarbij één studiepunt gelijk is aan 28 uren studie; m. werkdag: maandag t/m vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen en door het College van Bestuur vastgestelde verplichte vrije dagen; n. studiegids: de gids voor de opleiding, bevattende de specifieke informatie voor de opleiding; o. instelling: Radboud Universiteit Nijmegen; p. fraude: het handelen van een student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden of die van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken; q. plagiaat: het bij het maken van werkstukken, scripties en andere schriftelijke toetsen geheel of gedeeltelijk overnemen of parafraseren van teksten van andere auteurs zonder adequate bronvermelding en zonder dat duidelijk het begin en einde van citaten op adequate wijze is aangegeven. Artikel 3 De opleidingen 1. In de faculteit zijn de volgende bacheloropleidingen met een studielast van 180 ec. ingesteld: a. Algemene Cultuurwetenschappen b. Communicatie- en Informatiewetenschappen c. Duitse Taal en Cultuur d. Engelse Taal en Cultuur e. Geschiedenis f. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur g. Kunstgeschiedenis h. Nederlandse Taal en Cultuur i. Romaanse Talen en Culturen j. Taalwetenschap De bacheloropleidingen omvatten een propedeutische fase van 60 ec. 2. In de faculteit zijn de volgende masteropleidingen met een studielast van 60 ec ingesteld: a. Communicatie- en Informatiewetenschappen b. Geschiedenis c. Kunst- en Cultuurwetenschappen d. Letterkunde e. Noord Amerika Studies f. Oudheidstudies g. Taalwetenschappen 3. In de faculteit zijn de volgende masteropleidingen met een studielast van 120 ec ingesteld: a. Europese Studies b. Taalwetenschappen (research), specialisatie Language and Communication c. Geschiedenis (research), specialisatie Historische Wetenschappen: Ideologie, Mentaliteit en Maatschappelijke Praktijk - 2 -

6 d. Kunst- en Cultuurwetenschappen (research), specialisatie Kunst en Visuele Cultuur in storisch Perspectief e. Letterkunde (research), specialisatie Letterkunde en Literatuurwetenschap: Nieuwe Filologie Artikel 4 Algemene eindtermen van de opleiding 1. De opleidingen beogen de studenten: a. kennis, inzicht en vaardigheden op het desbetreffende gebied bij te brengen; b. academisch te vormen, en c. voor te bereiden op een verdere (studie-)loopbaan. 2. Studenten aan wie voor één van de bacheloropleidingen genoemd in artikel 3.1 een graad als bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid van de wet is verleend, worden onvoorwaardelijk toegelaten tot ten minste één van de masteropleidingen van de universiteit. Artikel 5 Vorm van de opleiding De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Paragraaf 2 Vooropleidingseisen Artikel 6 Toelatingseisen Degene die voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde vooropleidingseisen wordt toegelaten tot de daarvoor in aanmerking komende opleidingen. Artikel 7 Vervangende eisen voor toelating tot een masteropleiding met deficiënte vooropleiding 1. Indien niet aan alle toelatingseisen is voldaan maar de examencommissie van oordeel is dat de tekortkomingen binnen een redelijke termijn kunnen worden weggenomen, wordt desgevraagd de omvang en inhoud van een premasterprogramma vastgesteld. 2. Toelating tot de opleiding is pas mogelijk indien het premasterprogramma volledig is afgerond en aan alle toelatingseisen van de opleiding is voldaan. Paragraaf 3 Tentamens en examens Artikel 8 Het examen De masteropleiding wordt afgesloten met het masterexamen. Artikel 9 Vorm van tentamens 1. Tentamens worden in beginsel schriftelijk of mondeling afgelegd 2. De examencommissie kan bepalen dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 3. Mondelinge tentamens zijn in beginsel niet openbaar waarbij in beginsel niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd wordt. 4. Het mondeling afnemen van tentamens geschiedt zo mogelijk in aanwezigheid van een tweede examinator of een door de examencommissie aangewezen waarnemer. In bijzondere gevallen kan de examencommissie bepalen dat een bandopname wordt gemaakt van het tentamen. 5. Aan studenten met een functiebeperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun beperking aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zonodig deskundig advies in alvorens te beslissen

7 6. Ten aanzien van een tentamen dat betrekking heeft op een onderdeel dat niet in de opleiding wordt onderwezen, geldt wat daarover in de voor dat onderdeel geldende onderwijs- en examenregeling is bepaald. Artikel 10 Tijdvakken en frequentie van tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens wordt tweemaal de gelegenheid gegeven in het studiejaar waarin het betreffende onderwijs wordt gegeven. De datum van de eerste tentamengelegenheid dient aan het begin van het betreffende semester waarin het bij het betreffende onderdeel behorende onderwijs van start gaat, bekend te zijn. De datum van de tweede tentamengelegenheid dient bekend te zijn voordat de eerste gelegenheid heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de masterscriptie, de stage en andere onderdelen die niet met een tentamen worden afgesloten, kan de opleiding anders bepalen in het opleidingsspecifieke deel van deze regeling. 2. In een studiejaar waarin het onderwijs van een onderdeel voor het eerst niet meer wordt gegeven, wordt ten minste nog eenmaal gelegenheid gegeven het tentamen van het betreffende onderdeel af te leggen. 3. Werkstukken waarvoor door de opleiding of de docent(en) geen vaste inleverdata zijn vastgesteld, dienen uiterlijk 12 maanden na afloop van het onderdeel waarop ze betrekking hebben, te worden ingediend. Overigens dienen werkstukken altijd ten minste 30 dagen voor de dag waarop het examen wordt aangevraagd te worden aangeboden aan de examinator. 4. Een met goed gevolg afgelegd tentamen mag zonder de expliciete toestemming van de examencommissie niet herkanst worden. Indien deze toestemming wordt verleend, geldt het laatst behaalde cijfer. 5. Wanneer een tentamen dat niet met goed gevolg is afgelegd wordt herkanst, is het laatst behaalde cijfer bepalend voor het behaalde resultaat. 6. Studenten die zich via Osiris inschrijven voor cursussen zijn tevens aangemeld voor de eerste tentamengelegenheid in het desbetreffende studiejaar. Indien een student niet wenst deel te nemen aan het tentamen dient hij zich tijdig, uiterlijk 7 dagen voor de tentamendatum, af te melden via Osiris. 7. Studenten dienen zich uiterlijk 7 dagen voor de datum van de tweede tentamengelegenheid in te schrijven. Voor die tweede gelegenheid van periode 4 kunnen studenten zich op het laatst op 24 juni 2016 inschrijven. Studenten die zich niet of niet tijdig hebben ingeschreven lopen het risico dat zij niet aan het tentamen kunnen deelnemen. Artikel 11 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van tot een eenjarige masteropleiding behorende examenonderdelen bedraagt 24 maanden. 2. De geldigheidsduur van tot een tweejarige masteropleiding behorende examenonderdelen bedraagt 36 maanden. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid kan de examencommissie met betrekking tot een onderdeel waarvan de geldigheidsduur is verstreken, op inhoudelijke gronden besluiten om de geldigheidsduur te verlengen. Artikel 12 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt binnen 10 werkdagen na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en administreert het resultaat in Osiris. 2. De examinator stelt binnen 15 werkdagen na het afnemen van een schriftelijk tentamen de uitslag vast en administreert het resultaat in Osiris

8 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid stelt de examinator de resultaten van tentamens en herkansingen van periode 4 vast binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende tentamenperiode. 4. De begeleider van de masterscriptie stelt het eindcijfer van dit onderdeel vast binnen de het tweede lid genoemde termijn. 5. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamens bepaalt de examencommissie c.q. de examinator tevoren binnen welke termijn en op welke wijze de student een schriftelijke verklaring van de uitslag zal ontvangen. 6. Eindresultaten van examenonderdelen worden uitgedrukt in hele of halve cijfers waarbij 6,0 als laagste voldoende geldt. Daarbij gelden de volgende afrondingsregels: - Tot.,25 wordt naar beneden afgerond op.,0 - Van.,25 tot.,75 wordt afgerond op.,5 - Vanaf.,75 wordt naar boven afgerond op.,0 Bij afronding worden cijfers na de tweede decimaal genegeerd. 7. In afwijking van het bepaalde in het zesde lid wordt een einduitslag niet vastgesteld op 5,5. Een gemiddelde tussen 5,5 en 6,0 wordt afgerond naar 6,0. Een gemiddelde tussen 5,0 tot 5,5 wordt afgerond naar 5,0. Bij afronding worden cijfers na de eerste decimaal genegeerd. 8. Resultaten van deeltentamens mogen wel worden uitgedrukt in cijfers met 1 decimaal. Bij afronding worden cijfers na de eerste decimaal genegeerd. Artikel 13 Inzagerecht en nabespreking 1. Na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt een nabespreking plaats tussen de examinator en de student, waarbij de gegeven uitslag nader wordt toegelicht. 2. Binnen een termijn van 4 weken na de bekendmaking van de uitslag van een anders dan mondeling afgelegd tentamen kan de student op zijn verzoek inzage verkrijgen in zijn beoordeeld werk en aan de desbetreffende examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. De examinator kan bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen. Indien de student aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het tweede lid genoemde termijn. 4. In verband met de beperkte tijd tussen tentamenperiode 4 en herkansingsperiode 4 vindt inzage van een tentamen uit deze periodes plaats op de dag van bekendmaking van de betreffende resultaten. 5. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve nabespreking aanwezig is geweest en zijn verzoek motiveert, of indien hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn. 6. Het bepaalde in het vijfde lid is ook van toepassing wanneer de examencommissie dan wel de examinator aan de student de gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden. 7. Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen van vragen en opdrachten van het tentamen en zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Artikel 14 Vrijstelling van tentamens 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek vrijstelling verlenen van het afleggen van een tentamen (met inachtneming van hetgeen hieronder in lid 3 is vermeld), indien de student: - 5 -

9 a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; b. hetzij aantoont door relevante werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken met betrekking tot het desbetreffende onderdeel. 2. Om in aanmerking te komen voor een masterdiploma kan een student voor maximaal de helft van het aantal studiepunten van een examen vrijgesteld worden. 3. Voor de masterscriptie wordt in geen geval vrijstelling verleend. Artikel 15 Fraude en plagiaat 1. Wanneer een docent of surveillant tijdens een tentamen of bij het nakijken van een tentamen of een werkstuk fraude, plagiaat of andere onregelmatigheden constateert of vermoedt, deelt hij dit schriftelijk mede aan de examencommissie van de betrokken opleiding en aan de betrokken student. 2. De examencommissie beslist vervolgens binnen 10 werkdagen over de eventueel te nemen maatregelen. De examencommissie beslist niet dan nadat de student die het betreft door haar is gehoord, of althans daartoe in de gelegenheid is gesteld. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. 3. In geval van fraude tijdens het tentamen wordt de student uitgesloten van (verdere) deelname aan het tentamen. Uitsluiting heeft tot gevolg dat van het betreffende tentamen geen uitslag wordt vastgesteld. 4. Conform artikel 7.12b, lid 2 van de wet kunnen de door de examencommissie in geval van fraude of plagiaat te nemen maatregelen inhouden dat de student gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste 12 maanden het recht wordt ontnomen één of meer aan te wijzen tentamens en/of examens aan de instelling af te leggen. 5. In aansluiting op de in lid 3 genoemde maatregelen kan een examencommissie in geval van plagiaat de student de verplichting opleggen een nieuw werkstuk te schrijven over een door de voor het examenonderdeel verantwoordelijke docent vast te stellen onderwerp. Artikel 16 Bewaartermijnen De examinator bewaart de tentamens en andere onderdelen die meetellen bij de bepaling van de uitslag zoals werkstukken, opdrachten en dergelijke, ten minste twee jaar nadat het tentamen heeft plaatsgevonden. Masterscripties dienen gedurende ten minste zeven jaar bewaard te blijven. Artikel 17 Uitslag examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, nadat de student de vereiste bewijzen heeft overgelegd van de door hem behaalde tentamens van de onderdelen van de opleiding. 2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding. Artikel 18 Judicium 1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend. 2. Het judicium a. "cum laude" wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in de lid 3 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0, of b. "summa cum laude" wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in de lid 3 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,

10 3. Het judicium wordt berekend over alle onderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire onderdelen. 4. Als weegfactor bij de berekening van de gewogen gemiddelde uitslag, geldt het aantal ec's van het onderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald. 5. Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer onderdelen) is herkanst en als tentamens meer dan éénmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen. 6. Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de onderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd. 7. In afwijking van het hierboven bepaalde geldt tot en met 1 september 2016 voor studenten die vanaf 1 september 2013 ononderbroken voor de opleiding staan ingeschreven, de judiciumregeling zoals die gold op 1 september Artikel 19 Volgorde onderwijs en tentamens 1. Studenten die het bachelordiploma nog niet hebben behaald, kunnen desalniettemin door de examencommissie worden toegelaten tot het onderwijs van een aansluitende doorstroommasteropleiding als bedoeld in artikel 7.30a van de WHW. Deze toegang geldt voor een termijn van maximaal 12 maanden. 2. Studenten bedoeld in het eerste lid mogen pas deelnemen aan tentamens van de masteropleiding indien zij voor de masteropleiding staan ingeschreven. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden studenten die een premasterprogramma volgen niet toegelaten tot het onderwijs van een doorstroommasteropleiding. Zij mogen in alle gevallen enkel onderdelen uit het premasterprogramma volgen. 4. Studenten die gebruik maken van de flexibele instroomregeling dienen zich te houden aan de in de onderwijs- en examenregeling vastgelegde volgtijdelijkheid van de vakken. 5. Studenten mogen pas beginnen aan de masterscriptie wanneer ze voor de masteropleiding staan ingeschreven. 6. Studenten die krachtens dit artikel toegang hebben verkregen tot het onderwijs van de opleiding, hebben niet het recht het afsluitend examen van de opleiding af te leggen zolang zij niet in de master zijn ingeschreven. Artikel 20 Graad 1. Aan degene die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Arts (MA) verleend. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Artikel 21 Regels en richtlijnen 1. Het faculteitsbestuur heeft in het bijzonder tot taak het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. 2. In het Reglement Examencommissie Faculteit der Letteren stelt het faculteitsbestuur regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen. 3. Het faculteitsbestuur kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling van degene die het tentamen aflegt en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van het tentamen

11 Paragraaf 4 Studievoortgang, studiebegeleiding en studieadvies Artikel 22 Studievoortgang en studiebegeleiding 1. De decaan draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat aan elke student desgevraagd binnen een redelijke termijn een overzicht kan worden verschaft van de op dat moment in het systeem vastgelegde behaalde resultaten. 2. De decaan draagt zorg voor een adequate studiebegeleiding Paragraaf 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 23 Honours Programma en Honours Academy Excellente masterstudenten van de letterenfaculteit kunnen deelnemen aan het Honours Programma voor masterstudenten van de Radboud Honours Academy. Artikel 24 Bekendmaking De onderwijsdirecteur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van wijzigingen hierin. Artikel 25 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van de decaan van de Faculteit der Letteren op 31 juli

12 Deel 2: Opleidingsspecifiek Paragraaf 6 Algemene bepalingen Artikel 26 Toepasselijkheid algemeen deel Op deze masteropleiding is het bepaalde in het Algemeen Deel van dit reglement van toepassing voor zover daarvan in de navolgende bepalingen niet wordt afgeweken. Artikel 27 Specifieke eindtermen Conform het bepaalde in artikel 4 beoogt de opleiding de student een verdieping van kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen op het gebied van de Geschiedenis, zodat deze na voltooiing van de opleiding beschikt over een adequate academische vorming, voorbereid is op een maatschappelijke functie in het verlengde van de opleiding en/of op een wetenschappelijke loopbaan binnen de discipline van de opleiding. Artikel 28 Taal 1. Het onderwijs voor deze masteropleiding wordt gedeeltelijk verzorgd in het Nederlands (specialisaties Actuele Geschiedenis en Politiek en Parlement) en gedeeltelijk in het Engels (specialisatie Eternal Rome. De tentamens en examens worden in beginsel afgenomen in de Nederlandse en de Engelse taal. 2. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens in het Nederlands is een voldoende beheersing van het Nederlands vereist. Aan deze eis is voldaan indien de student ofwel: a. in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, behaald aan een Nederlandstalige instelling van voortgezet onderwijs binnen of buiten Nederland, ofwel b. in het bezit is van een diploma hoger beroepsonderwijs van een dergelijke instelling, ofwel c. in het bezit is van een toelatingsverklaring tot het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, ofwel d. in het bezit is van een van de hierna te noemen diploma s of certificaten: i. het diploma van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2- II) ii. het RU-certifcaat Nederlands als tweede taal (RU-NT2); iii. het Certificaat Nederlands als vreemde taal, profiel Academische Taalvaardigheid óf profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs; iv. International Baccalaureate: Nederlands als Language A of Language B (Higher Level); v. Europees Baccalaureaat: Nederlands als tweede taal; vi. Verenigd Koninkrijk: Nederlands op GCE A-level (vanaf 1998); vii. International GCSE First Language; viii. Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands als Leistungsof Grundkurs; ix. Suriname: Vwo-diploma, propedeuse Anton de Kom universiteit; x. België: Diploma van Secundair Onderwijs (ASO), of xi. Overzeese gebiedsdelen: vwo-diploma met Nederlands als eindexamenvak dan wel een diploma hoger onderwijs

13 3. Voor deelname aan het onderwijs en tentamens in het Engels is een voldoende beheersing van die taal vereist. Aan deze eis is in ieder geval voldaan wanneer de student: - in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; of - in het bezit is van een diploma van voortgezet onderwijs, behaald aan een Engelstalige instelling van voortgezet onderwijs binnen of buiten Nederland; of - in het bezit is van een diploma hoger beroepsonderwijs, of - een van de onderstaande toetsen heeft afgelegd: a. de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) met een score van 550 punten of hoger (paper based), 213 punten of hoger (computer based) of 79 punten of hoger (internet based); b. de International English Language Testing System( IELTS) met een score van 6.0 of hoger, c. Cambridge Certificate of Advanced English of Cambridge Certificate of Proficiency in English met een score of 60% of hoger. Paragraaf 7 Samenstelling van de opleiding Artikel 29 Samenstelling 1. De opleiding omvat (onderscheiden naar specialisaties) de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast in ec. Voor de vormgeving van het onderwijs wordt verwezen naar de studiegids van de opleiding: studiegids.science.ru.nl/2015/arts/: Actuele Geschiedenis Concepten en Debatten 2 5 Bronnen en Methoden 3 5 Keuze uit onderzoekscolleges Actuele Geschiedenis 10 - Hoge hoeden, vele petten: sociale netwerk v.d. gegoede burgerij, Schurken, daders, slachtoffers en helden: de vele gezichten van de 10 Duitse bezetter in het Nederland van WO2 - Kennis Maken. Lichaam en identiteit in antropologische praktijken in 10 Nederlands Nieuw Guinea ( ) Geschiedenis op bestelling 10 Keuze uit projectcolleges Actuele Geschiedenis 10 - Projectcollege Burgerlijke gelijkheid! 100 jaar algemeen kiesrecht in 10 Nederland op gemeentelijk niveau - Projectcollege NOC/NSF 10 - Projectcollege Jubileum Rijksmuseum van Oudheden 10 - Projectcollege Kasteel Hernen 10 - Projectcollege Individuele Masterstages 10 - Projectcollege Opgroeien in een mijnwerkersgemeenschap 10 - Projectcollege Historische statistieken 10 Masterscriptie 20 2 Studenten die voor 1 september 2015 begonnen met de opleiding volgden ipv de cursussen Concepten en Debatten (5ec) en Bronnen en Methoden (5ec) de cursus Theorie en Historiografie (10ec). Indien deze laatste cursus niet is behaald, komen de eerstgenoemde twee cursussen hiervoor in de plaats conform de geldende overgangsregeling 3 Studenten die voor 1 september 2015 begonnen met de opleiding volgden ipv de cursussen Concepten en Debatten (5ec) en Bronnen en Methoden (5ec) de cursus Theorie en Historiografie (10ec). Indien deze laatste cursus niet is behaald, komen de eerstgenoemde twee cursussen hiervoor in de plaats conform de geldende overgangsregeling

14 Politiek en Parlement Onderzoekscollege Politiek en Parlement 10 Repertoires van representatie 5 Het krachtenveld van Politiek en Parlement 5 Staatsrecht 5 Politieke Stelsels 5 Stage 10 Masterscriptie 20 Eternal Rome Eternal Rome, Historiography and Theory 10 Research Seminar ER: Urbi et Orbi 10 Research Seminar ER: The City of Rome 10 Eternal Rome, Electives. Possible electives: 10 - Eternal Rome: Roman Law and Society 5 of 10 - Latin - A course at a Netherlands Institute (Rome or Istanbul) - A course in History, Humanities, Roman Law etc. - Internship Masterscriptie a. De aanwezigheid bij een werkcollege is verplicht. b. Een student die bij meer dan 20% van de werkcolleges niet aanwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname en van de bij de cursus behorende toetsen. c. De cursuscoördinator kan in bijzondere omstandigheden tot een individuele uitzondering op lid 2. besluiten. Artikel 30 Praktische oefeningen 1. De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 29, omvatten, eventueel naast het onderwijs in de vorm van hoor-, werk- of instructiecolleges, praktische oefeningen in de daarbij aangegeven vorm: - Onderzoekscollege: schriftelijke opdrachten, referaten - Research seminar: schriftelijke opdrachten, referaten - Bronnen en Methoden: opdrachten, rapporten - Electives: opdrachten, rapporten - Geschiedenis op bestelling: opdrachten, rapporten - Het krachtenveld van politiek en parlement: schriftelijke opdrachten, referaten - Politieke stelsels: referaten en schriftelijke opdrachten - Stage/Projectcollege: opdrachten, referaten, stage, verslag 2. Het tentamen van een onderdeel genoemd in het eerste lid van dit artikel, kan niet worden afgelegd dan nadat de desbetreffende praktische oefeningen met voldoende resultaat zijn afgelegd: Niet van toepassing. 3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat deelnemen aan de praktische oefening als het behalen van het des betreffende tentamen: Niet van toepassing

15 Paragraaf 8 Tentamens en examens van de opleiding Artikel 31 Volgorde van de tentamens ( volgtijdelijkheid ) 1. Aan de tentamens en de daarbij behorende praktische oefeningen van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald: Niet van toepassing 2. Ten aanzien van een tentamen dat niet is genoemd in het eerste lid, omdat het betrekking heeft op een vak dat niet in het programma van de opleiding voorkomt, geldt wat daarover in de voor dat onderdeel geldende Onderwijs- en Examenregeling is bepaald. Artikel 32 Beperking geldigheidsduur behaalde studiepunten In afwijking van het bepaalde in artikel 11 gelden voor behaalde studieresultaten de hierna te noemen beperkingen: Niet van toepassing Artikel 33 Weging Bij het toekennen van het judicium gaat de examencommissie uit van een gewogen gemiddelde, waarbij cijfers van vakken meetellen in verhouding tot de ec-waardering verbonden aan deze vakken. Paragraaf 9 Toelatingsvoorwaarden opleiding Artikel 34 Toelating tot de opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is in ieder geval degene die het afsluiten examen van (een van) de volgende bacheloropleidingen hebben behaald: - Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen of een andere Nederlandse universiteit 2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 worden studenten die een bachelorgraad voor een opleiding genoemd in het eerste lid hebben behaald, onvoorwaardelijk toegelaten tot deze masteropleiding. 3. Studenten die een bachelorgraad in een andere letterenopleiding aan de Radboud Universiteit hebben behaald met een door de opleiding vastgesteld brugprogramma van 30 ec of 60 ec kunnen, indien nodig aangevuld met een premasterprogramma, toegelaten worden tot de opleiding. Dit brugprogramma komt in de plaats van de minorruimte van 30 ec. Zie ook bijlage Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is tevens toelaatbaar tot de opleiding degene die een door de opleiding vastgesteld premasterprogramma heeft afgerond. De examencommissie stelt voor aanvang van het premasterprogramma de inhoud daarvan vast. Daar waar sprake is van volgtijdelijkheid binnen het premasterprogramma wordt deze vooraf door de opleiding vastgesteld. Zie ook bijlage 2. Artikel 35 Overige vooropleidingen Voor een bewijs van toelating komt in aanmerking degene die: a. in het bezit is van een getuigschrift dat naar het oordeel van de examencommissie ten minste gelijkwaardig is aan het diploma als bedoeld in artikel 34, lid 1, b. anderszins naar het oordeel van de examencommissie blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het volgen van de opleiding

16 Bijlagen Bijlage 1: Brugprogramma s Geschiedenis Toegang tot de brugprogramma s De examencommissie bepaalt of een student in aanmerking komt voor brugprogramma 1 of brugprogramma 2. Hierbij wordt beslissing genomen op basis van voorkennis en vaardigheden. Studenten wordt dan ook aangeraden om voor aanvang van het brugprogramma goedkeuring te vragen aan de examencommissie. Brugprogramma 1 ec baopleiding Historisch Ambacht 5 GES Tijdvakken Oudheid of Nieuwe Tijd 10 GES Geschiedfilosofie B1 5 GES Europa 10 GES Nederlandse Geschiedenis B1 5 GES Keuzepakket Geschiedenis 15 GES Bachelorwerkstuk 10 GES Totaal 60 Brugprogramma 2 ec baopleiding Historisch Ambacht 5 GES Europa 10 GES Nederlandse Geschiedenis B1 5 GES Themacollege 10 GES Totaal

17 Bijlage 2: Premasters Geschiedenis Ingangseisen voor de premasters: 1. Studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads HBO-getuigschrift geschiedenis hebben toegang tot het onderstaande premasterprogramma. Met dit programma verwerven zij een certificaat waarmee zij tot de masterspecialisaties van geschiedenis worden toegelaten. 2. Studenten die in het bezit zijn van een getuigschrift van een HBO-opleiding (geen geschiedenis), een getuigschrift van een academische opleiding, een getuigschrift van een academische letterenopleiding of een getuigschrift van een eerstegraads HBO-geschiedenisopleiding, dienen voor informatie over vrijstellingen en premasterprogramma's contact op te nemen met de examencommissie via Premasterprogramma voor studenten in het bezit van een 2 e -graads HBO-getuigschrift: Premasterprogramma ec Historisch Ambacht 5 Tijdvakken Oudheid of Nieuwe Tijd 10 Geschiedfilosofie B1 5 Europa 10 Nederlandse Geschiedenis B1 5 Keuzepakket Geschiedenis 15 Bachelorwerkstuk 10 Totaal

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Masteropleiding Geschiedenis Specialisaties - Geschiedenis en Actualiteit - Politiek en Parlement - Eternal Rome Inhoud

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Oudheidstudies. Programma s. Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Oudheidstudies. Programma s. Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Oudheidstudies Programma s Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde Klassieke Cultuur 2013-2014 Deel 1:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Oudheidstudies Specialisaties - Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde - Klassieke Cultuur Inhoud Deel

Nadere informatie

Kunst- en Cultuurwetenschappen. Programma s: Kunst, Cultuur en Identiteit Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis

Kunst- en Cultuurwetenschappen. Programma s: Kunst, Cultuur en Identiteit Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Kunst- en Cultuurwetenschappen Programma s: Kunst, Cultuur en Identiteit Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis 2013-2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Geschiedenis Specialisaties - Geschiedenis en Actualiteit - Politiek en Parlement - Eternal Rome 2017-2018 Faculteit der Letteren INHOUDSOPGAVE DEEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Noord Amerika Studies Specialisaties - Literatures and Cultures of North America in International Perspective

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Masteropleiding. Kunst- en Cultuurwetenschappen. Creative Industries Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis

Masteropleiding. Kunst- en Cultuurwetenschappen. Creative Industries Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen specialisaties Creative Industries Kunstbeleid en Mecenaat Kunstgeschiedenis

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) International Business

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Amerikanistiek. studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Amerikanistiek studierichtingen: Culturele variant en Politiek-economische variant 2007-2008 Par.

Nadere informatie

Letterkunde. Programma. Letterkunde en Literatuurwetenschap: Nieuwe Filologie. (onderzoeksmaster)

Letterkunde. Programma. Letterkunde en Literatuurwetenschap: Nieuwe Filologie. (onderzoeksmaster) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Letterkunde Programma Letterkunde en Literatuurwetenschap: Nieuwe Filologie (onderzoeksmaster) 2012-2013 Deel 1: Algemeen

Nadere informatie

Noord Amerika Studies. Programma s:

Noord Amerika Studies. Programma s: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Noord Amerika Studies Programma s: North American Literatures and Cultures in International Perspective Transnational America:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen Specialisaties - Creative Industries - Kunstbeleid en Mecenaat - Kunstgeschiedenis

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding. Geschiedenis

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding. Geschiedenis Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Geschiedenis Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Masteropleiding. Noord-Amerika Studies

Masteropleiding. Noord-Amerika Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Noord-Amerika Studies specialisaties - Literatures and Cultures of North America in International Perspective

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Noord Amerika Studies

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Noord Amerika Studies Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Noord Amerika Studies Specialisaties - Literatures and Cultures of North America in International Perspective - Transnational America: Politics, Culture and

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Linguistics (research)

Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Linguistics (research) Onderwijs en Examenregeling Masteropleiding Linguistics (research) Specialisation Language and Communication 2017-2018 Faculteit der Letteren INHOUDSOPGAVE DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Paragraaf 1.

Nadere informatie

Masteropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen

Masteropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen specialisaties 1 Communicatie en Beïnvloeding (CB) International

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Geschiedenis

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Geschiedenis Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Bacheloropleiding Geschiedenis Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Niederlande-Deutschland-Studien FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Communicatie- & Informatiewetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Communicatie- & Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen Specialisaties 1 - Communicatie en Beïnvloeding - International

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Masteropleiding Letterkunde Specialisaties - Duitstalige letterkunde - Engelstalige letterkunde - Europese letterkunde

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014

Faculteit der Sociale Wetenschappen 2013-2014 Deel 1 Algemeen deel masteropleidingen faculteit Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling 1. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op de initiële masteropleidingen die in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Communicatie- & Informatiewetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling Communicatie- & Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Masteropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen Specialisaties - Communicatie en Beïnvloeding - International

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Masteropleiding Taalwetenschappen Specialisaties - General Programme - Taal- en Spraakpathologie - English Language and

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN Radboud Universiteit Nijmegen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2012-2013 Deel 1: Algemeen Par. 1 Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Taalwetenschappen/ Linguistics

Taalwetenschappen/ Linguistics FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Taalwetenschappen/ Linguistics - General Programme - Taal- en Spraakpathologie - English Language and Linguistics - French

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de binationale masteropleiding. Niederlande-Deutschland-Studien

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de binationale masteropleiding. Niederlande-Deutschland-Studien FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Letterkunde

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding. Letterkunde FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleiding Letterkunde Duitstalige letterkunde Nederlandstalige letterkunde Spaanstalige letterkunde Franstalige letterkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur Studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur Amerikanistiek Inhoud Deel 1: Algemeen...

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Taalwetenschap

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding. Taalwetenschap Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Bacheloropleiding Taalwetenschap Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Engelse Taal en Cultuur. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Engelse Taal en Cultuur. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek 2009-2010

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Mediterrane Studies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Mediterrane Studies Spaanse

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Algemene Cultuurwetenschappen

Algemene Cultuurwetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2016 2017 Bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur

Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016. Bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Toegepaste Taalwetenschap

Toegepaste Taalwetenschap Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2009-2010 Masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Engelse Taal en Cultuur. Studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur Amerikanistiek ]

Engelse Taal en Cultuur. Studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur Amerikanistiek ] FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Engelse Taal en Cultuur Studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur Amerikanistiek ] 2012-2013 Deel 1: Algemeen Par. 1 Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Communicatie- en Informatiewetenschappen. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen studierichtingen: Internationale Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie