Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr mei 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2010, nr. BVE/Stelsel/2010/205529, houdende wijziging van de Regeling Innovatiearrangement , de Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009, de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo en een aantal andere regelingen in verband met de verlenging van een aantal regelingen en enkele technische wijzigingen De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Gelet op de artikelen 2.2.3, tweede en derde lid, 2.4.3, 7.2.4, tweede lid, 8.1.8, tweede lid, 8.3.3, derde lid, , tweede lid, en , tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, de artikelen 28, tweede lid, en 118i, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 47a, tweede lid, en 162c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 1 en 4, eerste lid, onderdelen a, b, c en d, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten alsmede artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: ARTIKEL I De Regeling Innovatiearrangement 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 2, eerste lid, wordt 2009 vervangen door: B Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: a. Na het tweede lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend: 3. Voor de jaren 2010 en 2011 is voor kosten voor de uitvoering van deze regeling door Het Platform Beroepsonderwijs jaarlijks een bedrag beschikbaar van Dit bedrag kan worden besteed gedurende de verdere looptijd van deze regeling. b. Het zesde lid (nieuw) komt als volgt te luiden: C 6. De beoordelingscommissie komt per jaar: a. in de jaren 2006 tot en met 2009 drie keer bijeen; b. in de jaren 2010 en 2011 twee keer bijeen. Artikel 5 komt als volgt te luiden: Artikel 5. Subsidieplafond 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is: a. voor de periode van 2006 tot en met 2009, jaarlijks een bedrag beschikbaar van ; 1 Staatscourant 2010 nr mei 2010

2 b. voor de jaren 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag beschikbaar van ,. 2. Indien het bedrag, dat in de kalenderjaren 2007 tot en met 2010 jaarlijks voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, niet wordt uitgeput, wordt het resterende gedeelte toegevoegd aan het bedrag dat in het daaropvolgende kalenderjaar voor subsidieverstrekking beschikbaar is, met uitzondering van de rente en met dien verstande dat maximaal 20% van het bedrag dat op grond van het eerste lid beschikbaar is, wordt overgeheveld. 3. Indien het bedrag, dat in het kalenderjaar 2010 voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, na aftrek van het gereserveerde bedrag bedoeld in het vijfde lid, niet wordt uitgeput, wordt het resterende gedeelte toegevoegd aan het bedrag dat in het daaropvolgend kalenderjaar voor subsidieverstrekking beschikbaar is, met uitzondering van de rente en met dien verstande dat maximaal 20% van het bedrag dat op grond van het eerste lid beschikbaar is, wordt overgeheveld. 4. Middelen, die op grond van artikel 4, eerste lid, door Het Platform Beroepsonderwijs worden beheerd en in enig kalenderjaar, met inachtneming van het tweede lid en derde lid, niet zijn aangewend voor subsidieverstrekking, worden teruggevorderd. 5. Voor een projectvoorstel dat in het jaar 2010 respectievelijk het jaar 2011 is geselecteerd op grond van artikel 10 én waarvan het projectplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 3a wordt ingediend in het jaar volgende op het jaar waarin het projectvoorstel is geselecteerd, kan een met dat projectvoorstel corresponderend gedeelte van het bedrag voor subsidieverstrekking worden gereserveerd en overgeheveld naar het jaar 2011 respectievelijk het jaar 2012 voor zover het bedrag dat in het kalenderjaren 2010 en 2011 voor subsidieverstrekking op grond van het eerste lid beschikbaar is, niet reeds is uitgeput. 6. Indien het projectplan, bedoeld in het vijfde lid, niet is ingediend en goedgekeurd vóór 1 september van het jaar volgende op het jaar waarin het daarmee samenhangend projectvoorstel is geselecteerd, worden de voor dit projectvoorstel gereserveerde middelen teruggevorderd. 7. Indien in enig kalenderjaar het subsidieplafond is bereikt, doet Het Platform Beroepsonderwijs hiervan mededeling in de Staatscourant en op hun website. D Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: Het eerste lid komt te luiden: E 1. De subsidie voor een project bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten, bedoeld in het derde lid, met dien verstande dat: a. voor een project welke geselecteerd is in de jaren 2006 tot en met 2009 maximaal , wordt verleend; en b. voor een project welke geselecteerd is in de jaren 2010 of 2011 maximaal , wordt verleend. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: a. Na het tweede lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend: 3. Projectvoorstellen worden in de jaren 2010 en 2011 ingediend in: a. de periode van 1 januari tot 1 april van het desbetreffende jaar, respectievelijk b. van 1 april tot 1 november van het desbetreffende jaar. b. In het vierde lid (nieuw) wordt 2008 vervangen door: c. Onder vernummering van de overige leden komen het zesde lid (nieuw) en achtste lid (nieuw) te vervallen. F Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd. 2 Staatscourant 2010 nr mei 2010

3 a. In het eerste lid wordt derde lid vervangen door: vierde lid. b. In het vierde lid wordt artikel 9, tweede lid vervangen door: artikel 9, tweede en derde lid. c. In het vijfde lid wordt het vierde lid vervangen door: het vijfde lid. G Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd. a. Het derde lid komt als volgt te luiden: 3. In de jaren 2006 tot en met 2009 wordt een projectplan ingediend voor: a. 1 mei van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 december tot 1 februari; b. 1 november van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 februari tot 1 mei; c. 1 februari van enig kalenderjaar, indien het geselecteerde projectvoorstel is ingediend in de daaraan voorafgaande periode van 1 mei tot 1 november. b. Na het derde lid wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid ingevoegd, luidend: 4. In de jaren 2010 en 2011 wordt een projectplan ingediend binnen vijf maanden, nadat op grond van artikel 10, vierde lid, de beslissing is genomen het projectvoorstel te selecteren. c. Na het zesde lid (nieuw) wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend: H 7. Bij het projectplan wordt een samenwerkingsovereenkomst gevoegd. In artikel 12, tweede lid, wordt vierde lid vervangen door: vijfde lid. I In artikel 13, eerste lid, wordt artikel 11, derde lid vervangen door: artikel 11, derde en vierde lid. J Artikel 18 komt als volgt te luiden: K Artikel 18. Rapportages 1. Het Platform Beroepsonderwijs dient gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks vóór 1 juli een tussenrapportage in bij de minister. 2. Het Platform Beroepsonderwijs dient uiterlijk 1 juli 2016 een eindrapportage met een overzicht van alle projecten in bij de minister. Een effectrapportage op projectniveau maakt deel uit van deze eindrapportage. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: In het eerste lid wordt 1 januari 2014 vervangen door: 1 januari ARTIKEL II De Regeling innovatiebox 2006 tot en met 2009 wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3, vierde lid, wordt 2010 vervangen door: Staatscourant 2010 nr mei 2010

4 B Artikel 4 komt te luiden: C Artikel 4. Hoogte van het budget Voor het jaar 2010 is voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding op grond van deze regeling beschikbaar: a. voor instellingen, uitgezonderd AOC s: ,; b. voor AOC s: , Aan artikel 8 wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd luidend: D 3. De betaling van de aanvullende vergoeding voor het jaar 2010 vindt plaats uiterlijk in het derde kwartaal van dat jaar. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: a. In het tweede lid wordt 1 januari 2011 vervangen door: 1 januari b. Het vierde lid komt als volgt te luiden: E 4. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, met model G, behorende bij de Richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. Onder vernummering van de eerste volzin tot het eerste lid, wordt aan artikel 13 een tweede lid toegevoegd, luidend: 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari ARTIKEL III De Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 7 komt als volgt te luiden: B Artikel 7 Voor subsidieverstrekking op grond van deze paragraaf zijn de volgende bedragen beschikbaar: a. voor het kalenderjaar ; b. voor het kalenderjaar ; c. voor het kalenderjaar ; en d. voor het kalenderjaar Artikel 9 komt als volgt te luiden: Artikel 9 1. Het bedrag van de subsidie aan het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling wordt voor het kalenderjaar 2009 berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar te verminderen met het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met 2.000, met dien verstande dat de subsidie, 4 Staatscourant 2010 nr mei 2010

5 onverminderd artikel 11, niet hoger kan zijn dan het voorschot, berekend op grond van artikel 10 en wordt vastgesteld op nihil indien het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling niet is gedaald ten opzichte van het schooljaar Het bedrag van de subsidie aan het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling wordt voor elk van de kalenderjaren 2010 tot en met 2012 berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar te verminderen met het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor die onderwijsinstelling voor het schooljaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met 2.500, met dien verstande dat de subsidie, onverminderd artikel 11, niet hoger kan zijn dan het voorschot, berekend op grond van artikel 10 en de subsidie altijd ten minste een vijfde van het voor dat kalenderjaar verstrekte voorschot bedraagt. C Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: a. Het eerste lid komt te luiden: 1. op het bedrag van de subsidie in het jaar 2009 wordt in de maand oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, een voorschot betaald. b. Na het eerste lid wordt onder de vernummering van de overige leden een lid tussengevoegd, luidend: 2. Op het bedrag van de subsidie in de jaren 2010 tot en met 2012 wordt een voorschot betaald. Vier vijfde deel van het bedrag wordt als voorschot uitbetaald in de maand oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Een vijfde deel van het bedrag wordt betaald in de maand januari van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, met uitzondering van het jaar 2010 waarin een vijfde deel van het bedrag betaald wordt in de maand juli van dat kalenderjaar. c. Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 4. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid en lid 1a, wordt berekend door het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor de onderwijsinstelling voor het schooljaar te vermenigvuldigen met het voor het desbetreffende kalenderjaar op grond van het derde lid vastgestelde percentage. Onverminderd het vijfde lid, wordt de uitkomst van de berekening in de vorige volzin rekenkundig afgerond en vermenigvuldigd met: a. voor het jaar 2009 een bedrag van 2.000; b. voor de jaren 2010 tot en met 2012 met een bedrag van d. Het zesde lid komt te luiden: D 6. Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste volzin van het tweede lid, voor een onderwijsinstelling groter is dan nihil en lager dan 0,5, wordt de hoogte van het voorschot, in afwijking van het tweede lid, vastgesteld op: a. voor het jaar 2009 een bedrag van 2.000; b. voor het jaar 2010 tot en met 2012 een bedrag van In artikel 11, eerste en tweede lid, wordt artikel 9 vervangen door: artikel 9, tweede lid. E Bijlage E behorende bij artikel 23, derde lid, vandeuitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt vervangen door bijlage I behorende bij deze regeling. ARTIKEL IV De Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo wordt als volgt gewijzigd: 5 Staatscourant 2010 nr mei 2010

6 A Artikel 3, vierde lid, komt als volgt te luiden: B 4. Voor de berekening van de bedragen naar rato van het aantal deelnemers op grond van artikel 5 wordt uitgegaan van het bedrag dat voor het betreffende kalenderjaar voor het verstrekken van aanvullende bekostiging resteert nadat het bedrag genoemd in het derde lid alsmede het totaalbedrag voor de apc-deelnemers voor het betreffende kalenderjaar, berekend op grond van artikel 4, in mindering is gebracht op het bedrag, genoemd in het eerste lid. In artikel 5 wordt vijfde vervangen door: vierde. C De bijlage behorende bij artikel 10, tweede lid, van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo wordt vervangen door bijlage II behorende bij deze regeling. ARTIKEL V De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd: In Bijlage I behorende bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs worden de prijsfactoren voor de opleidingen vervangen door de prijsfactoren opgenomen in bijlage III behorende bij deze regeling. ARTIKEL VI De Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren wordt als volgt gewijzigd: Er wordt een nieuw artikel 9a toegevoegd, luidende: Artikel 9a. Samenwerking tussen RMC-regio s 1. Onderwijsinstellingen in een RMC-regio kunnen voor wat betreft het opzetten en verder ontwikkelen van een plusvoorziening besluiten samen te werken met onderwijsinstellingen in een andere RMC-regio. 2. Indien als gevolg van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid, subsidiebedragen worden besteed in de andere RMC-regio dan de RMC-regio die op grond van artikel 4 aanspraak maakt op de subsidie, geschiedt dit slechts onder de volgende voorwaarden: a. de samenwerking wordt geregeld in de samenwerkingsovereenkomsten van de samenwerkende onderwijsinstellingen in de RMC-regio s; b. de samenwerkende RMC-regio s hebben dezelfde contactschool; c. de contactschool verantwoordt de besteding van de middelen per RMC-regio afzonderlijk in de jaarverslaggeving; d. de contactgemeenten van de RMC-regio s stemmen in met de samenwerking tussen de RMC-regio s en met de besteding van het subsidiebedrag in de betreffende RMC-regio; e. elke regio dient afzonderlijk een plan van aanpak in, bedoeld in artikel 10; en f. in het plan van aanpak wordt tevens de hoogte van het subsidiebedrag aangegeven dat wordt besteed op grond van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid. ARTIKEL VII De Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 14, eerste lid, wordt 1 juni vervangen door: 1 juli. B In artikel 18, eerste lid, wordt 1 juni vervangen door: 1 juli. 6 Staatscourant 2010 nr mei 2010

7 ARTIKEL VIII De volgende regelingen worden ingetrokken: 1. Kaderregeling subsidiëring BVE Raad; 2. Regeling financiële ondersteuning bestuurders Job; 3. Regeling Flankerend beleid internationalisering bve-sector en coördinatie ESF-project versterking beroepsbegeleidende leerweg; en 4. Regeling Leonardo da Vinci-II ARTIKEL IX Deze regeling treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010, met uitzondering van artikel V, dat terugwerkt tot en met 1 augustus Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. 7 Staatscourant 2010 nr mei 2010

8 BIJLAGE I Formulier RMC-effectrapportage en Handleiding RMC Effectrapportage 8 Staatscourant 2010 nr mei 2010

9 9 Staatscourant 2010 nr mei 2010

10 10 Staatscourant 2010 nr mei 2010

11 11 Staatscourant 2010 nr mei 2010

12 12 Staatscourant 2010 nr mei 2010

13 13 Staatscourant 2010 nr mei 2010

14 14 Staatscourant 2010 nr mei 2010

15 15 Staatscourant 2010 nr mei 2010

16 16 Staatscourant 2010 nr mei 2010

17 17 Staatscourant 2010 nr mei 2010

18 18 Staatscourant 2010 nr mei 2010

19 19 Staatscourant 2010 nr mei 2010

20 20 Staatscourant 2010 nr mei 2010

21 21 Staatscourant 2010 nr mei 2010

22 22 Staatscourant 2010 nr mei 2010

23 23 Staatscourant 2010 nr mei 2010

24 Handleiding RMC effectrapportage Den Haag, april 2010 Handleiding met toelichting voor het opstellen van de RMC effectrapportage 2010 en verder Inleiding Sinds de jaren negentig moeten contactgemeenten aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rapporteren over de door de RMC-functie behaalde resultaten en de stand van zaken in de regio met betrekking tot de uit te voeren functies. Sinds de introductie van het onderwijsnummer in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs is het basisregister onderwijsnummer (BRON) een betrouwbare dataset geworden voor het genereren van landelijk cijfers over het aantal vsv-ers. Sinds 2007 wordt BRON gebruikt om de regionale en landelijke voortgang in het bestrijden van de schooluitval vast te stellen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de functie en de opzet van de regionale RMCeffectrapportages. Waar de rapportage eerst een instrument was om beleidsinformatie te verzamelen, wordt de rapportage nu een instrument voor de gemeenten om de doeltreffendheid en doelmatigheid van hun aanpak van voortijdig schoolverlaten (en op termijn de uitvoering van de leerplichtwet) te toetsen en onderling te vergelijken. Het model voor de rapportage van voortijdig schoolverlaten van jongeren van jaar is wat aangepast naar aanleiding van opmerkingen uit de regio s. In het model zijn zowel de vragen als een enkele toelichting op de vragen van het model opgenomen. Deze handleiding is uitgebreider in de uitleg van elke vraag. Aan het eind van dit stuk, treft u een kort overzicht aan met relevante regelingen, definities en afkortingen. De gevraagde gegevens vult u in in het formulier waar u naar bent verwezen in de brief. U vult dit formulier in na afloop van het school en in elk geval vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Gevraagd wordt naar de gegevens over het aflopende of zojuist afgelopen schooljaar, hier verder aangeduid met verslagperiode. De gevraagde informatie betreft: in het regionale netwerk participerende gemeenten; in het regionale netwerk participerende instellingen; de inzet van middelen; good practices; het kwantitatieve vsv-beeld met betrekking tot begeleiding en herplaatsten van oude en nieuwe vsv-ers; streefdoelen, realisatie en voortgang convenantmaatregelen; knelpunten en succesfactoren; Barometer RMC functie. Een aantal van de RMC-regio s is in subregio s onderverdeeld die meer of minder met elkaar samenwerken. Deze rapportage is in principe op de gehele regio gericht. Op verzoek van diverse regio s is bij sommige vragen onderscheid gemaakt tussen de gehele regio en de subregio s. Als in de regio subregio s functioneren moet elke subregio een rapportage opmaken. De RMCcoördinator van de gehele regio verzamelt de deelrapportages, neemt in overleg met de subregio s de antwoorden samen van de vragen waar de antwoorden geaggregeerd moeten worden en stuurt de gehele set in. Hiermee is zo goed mogelijk tegemoet gekomen aan de wens van enkele subregio s aparte rapportages in te leveren en de opdracht per regio te rapporteren. Titelblad Hier vult u de naam van de regio of subregio in en de datum. 24 Staatscourant 2010 nr mei 2010

25 0 Basisgegevens Deze vraag is door elke subregio en door elke regio, en waar van toepassing geaggregeerd, in te vullen. Naam en nummer RMC regio Naam RMC coördinator Contactgegevens RMC coördinator Naam coördinator subregio Contactgegevens coördinator subregio 1. Deelnemende gemeenten Deze vraag is door de regio dan wel door elke subregio in te vullen. Aggregatie is niet nodig. Nemen alle gemeenten in uw regio deel aan het RMC netwerk? Indien nee: welke niet, en waarom? Werkt u in uw RMC regio met subregio s? Bij Tabel 1A vermeldt u de gemeenten die niet deelnemen aan het (sub)-regionale netwerk met de reden van niet-deelname. 2. Breedte samenwerking/reikwijdte regionale netwerk Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren. Een van de wettelijke taken voor de regionale contactgemeente is een netwerk te vormen van regionale instellingen die er samen voor kunnen zorgen dat aan de aangemelde voortijdig schoolverlaters ondersteuning, begeleiding en een maatwerk- (of leer)traject wordt aangeboden. Het gaat daarbij onder andere om de scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook om instellingen op het terrein van arbeid, de jeugdzorg, de gemeentelijke onderwijsdiensten en politie/justitie. Over dat netwerk gaan de volgende vragen, die inzicht bieden in de stand van zaken qua uitvoering van deze wettelijke taak. A. Nemen alle scholen in uw regio deel aan het RMC netwerk? Zo nee, welke niet en waarom? B. Melden alle scholen hun uitvallers aan het RMC (evt. via BRON)? Zo nee, welke niet en waarom? C. Met welke partijen uit het netwerk loopt de samenwerking goed en waartoe leidt dat? D. Met welke partijen uit het netwerk loopt de samenwerking niet goed en waarom? E. Met welke partijen mist u samenwerking? Bij vraag A geeft u aan of alle vo-scholen en bve-instellingen (voortaan samen met scholen aangeduid) in de regio deelnemen aan het regionale netwerk. Als dit niet het geval is, geeft u aan welke scholen niet deelnemen en wat de redenen daarvoor zijn. Bij vraag B geeft u aan of er scholen zijn die uitschrijvingen of absoluut verzuim niet melden. Dit melden kan ook via de IB-groep en de woongemeenten gaan. Indien dit het geval is geeft u aan welke scholen het betreft en de reden waarom zij niet melden. Bij vraag C geeft u aan met welke partijen uit het netwerk de samenwerking leidt tot goede resultaten. Bij vraag D geeft u aan met welke partijen u wel samenwerkt, maar waarbij dat samenwerking niet goed verloopt. Indien mogelijk geeft u aan wat de reden is dat de samenwerking niet goed verloopt. Bij vraag E kunt u aangeven of er regionale partijen zijn waar u nog niet mee samenwerkt, maar waarmee u dat wel zou willen om uw taken goed te kunnen uitvoeren. 3. Inzet rijksbijdrage RMC-functie Deze vragen zijn in te vullen door elke subregio én daarna zijn de vragen 3B, 3C en 3D voor de gehele regio te aggregeren. Tabel 3A Uitgesplitste inzet rijksbijdrage RMC voor jaar 20.. Inzet middelen Totaal in euro s % A. Coördinatie 25 Staatscourant 2010 nr mei 2010

26 Inzet middelen Totaal in euro s % B. Administratieve ondersteuning/registratie/ict C. Traject begeleiding D. Projecten E. Preventie F. Versterking leerplicht / kwalificatieplicht G. Reservering Totaal In tabel 3A geeft u inzicht in de toedeling of besteding in uw (sub)regio van de RMC-rijksbijdrage over verschillende onderdelen, in zowel euro s van de totale som. Het percentage volgt dan automatisch. Hieronder vindt u een toelichting op de gehanteerde begrippen en categorieën. Coördinatie = het tot stand brengen van samenwerking op bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau ter vermindering en voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het organiseren van een sluitende aanpak in de melding, registratie en doorverwijzing van voortijdig schoolverlaters. Administratieve ondersteuning/registratie/ict = administratieve verwerking van meldingen, herplaatsing en uitschrijving en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Trajectbegeleiding = inzet voor de reguliere begeleiding van vsv ers terug naar school en/of werk. Projecten = samenwerking in activiteiten voor een specifieke doelgroep met als doel terugleiden naar school en/of werk. Preventie = Activiteiten gericht op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen, Versterking leerplicht/kwalificatieplicht = inzet gericht op het versterken van de structuur ter bevordering van de leerplicht en het doen naleven van de kwalificatieplicht. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door extra leerplichtambtenaren, scholing, informatievoorziening of regionalisering. Reservering = indien u dit jaar een deel van de rijksbijdrage hebt gereserveerd voor een specifieke uitgave in de toekomst, kunt u dit hier aangeven. Indien u deze verslagperiode een eerder gereserveerd bedrag inzet, kunt u dat aangeven door een negatief bedrag op reservering in te vullen. Tabel 3B Good practices projecten Naam project: Doel project: Inhoud project Betrokken partijen: Resultaten: Uw ervaringen met het opzetten en uitvoeren van projecten voor specifieke doelgroepen kunnen nuttig zijn voor andere RMC s. U geeft in tabel 3B beschrijvingen van minimaal één en maximaal drie succesvolle projecten. Deze zullen worden gepubliceerd, zodat andere RMC s kennis kunnen nemen van uw ervaringen. Tabel 3C Good practices preventie Naam activiteit: Doelgroep: Activiteiten: Eventueel ingezet bedrag RMC rijksbijdrage: Betrokken partijen: Resultaten: In tabel 3C geeft u een beschrijving van maximaal drie preventieprojecten. Deze informatie is vooral voor andere RMC s erg interessant als vergelijkingsmateriaal. De tabel vult u alleen in als u preventieve activiteiten organiseert. Onder preventie verstaan we activiteiten gericht op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen. U geeft een korte beschrijving van de doelgroep, het aantal jongeren soort activiteiten, het ingezette bedrag per 26 Staatscourant 2010 nr mei 2010

27 activiteit en met welke partner u deze activiteiten eventueel heeft uitgevoerd. Het afgelopen jaar heeft u middelen ontvangen gericht op het versterken van de structuur ter bevordering van de leerplicht en het doen naleven van de kwalificatieplicht. In tabel 3D geeft u aan wat u met deze middelen hebt gedaan. 4. Begeleiding en Herplaatsten Deze vraag is door de regio dan wel door elke subregio in te vullen. Aggregatie is niet nodig. Tabel 4A Aantal begeleide oude en nieuwe vsv ers afgelopen verslagperiode Begeleiding door Aantal In behandeling bij UWV in begeleiding bij RMC Overige vormen van begeleiding Totaal In tabel 4A geeft u aan hoeveel vsv-ers afgelopen verslagperiode actief zijn begeleid op weg naar werk, school of zorg, door u of andere betrokken partijen in uw netwerk. Begeleiding kan allerlei vormen hebben: een eenvoudig telefoontje of mailtje tot meerdere gesprekken. Als het om een samenwerking gaat, geef dan de partner aan die het meest bij de begeleiding betrokken was. De categorie In behandeling bij UWV heeft zowel betrekking op de schoolverlaters die zelf de weg naar het UWV vonden als schoolverlaters die door het RMC naar het UWV zijn doorverwezen. Tabel 4B Herplaatste vsv-ers Aantal herplaatste nieuwe vsv ers (binnen verslagjaar uitgevallen en herplaatst naar opleiding of werk of naar een combinatie ervan) en het percentage herplaatste nieuwe vsv-ers van het totaal aantal nieuwe vsv-ers. Aantal herplaatste oude vsv ers (binnen verslagjaar herplaatst naar opleiding of werk of naar een combinatie ervan) en het percentage herplaatste oude vsv-ers van het totaal aantal oude vsv-ers. Totaal aantal herplaatste vsv-ers Welk deel van het zojuist berekende totaal aantal (oude + nieuwe) herplaatste vsv-ers is herplaatst (m.u.v. werk) na tussenkomst van de RMC? Welk deel van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers is herplaatst (m.u.v. werk) zonder tussenkomst van de RMC? Welk deel van van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers werkt na tussenkomst van de RMC? 1 Welk deel van van het zojuist berekende totaal aantal (oude+nieuwe) herplaatste vsv-ers werkt zonder tussenkomst van de RMC? 1 Aantal %% Deel %% 1 Deze werken kortom nog zonder startkwalificatie. In deze tabel 4B vermeldt u het aantal voortijdig schoolverlaters dat in de verslagperiode (na melding, al of niet door tussenkomst van de RMC-functie) is herplaatst op werk, opleiding of een combinatie ervan. Het kan daarbij gaan om herplaatste vsv-ers die na herplaatsing geen vsv-er meer zijn, maar ook om (op werk bijv.) herplaatste vsv-ers die nog geen startkwalificatie hebben, nog als vsv-er geregistreerd staan en ook gevolgd worden in hun werk door de RMC-begeleiding. Het gaat zowel om het aantal nieuwe vsv-ers, die in de verslagperiode uitvielen en herplaatst zijn, als om het percentage herplaatste nieuwe vsv-ers van het totaal aantal nieuwe vsv-ers. De tweede regel gaat het om het aantal oude vsv-ers, die voor het begin van het schooljaar, voor 1 augustus, zijn uitgevallen, op die datum nog niet ouder waren dan 22 jaar en die in het verslagjaar zijn herplaatst en het percentage herplaatsten van het totaal aantal oude vsv-ers. Bij het totaal aantal herplaatste vsv-ers gaat het zowel in aantal als in percentage om het totaal van oude en nieuwe vsv-ers. Het aantal herplaatsten kunt u vervolgens bij elkaar optellen- dit geeft namelijk een totaal beeld van het werk van de RMC-regio. De percentages telt u niet op, die zijn van verschillende grootheden genomen. De vsv-ers die binnen een verslagjaar uitvallen en herplaatst worden, komen niet naar voren in de BRON-cijfers van de IB-groep. Ze vragen echter wel een inspanning van de RMC, daarom geeft u hier dit onderscheid aan. Jongeren die binnen een instelling een andere opleiding gaan volgen of onderwijs bij een andere 27 Staatscourant 2010 nr mei 2010

28 instelling gaan volgen en waarbij uitschrijving en inschrijving op elkaar aansluiten zijn geen voortijdige schoolverlaters en geen herplaatsten, maar overstappers. Eén persoon kan verscheidene keren herplaatst zijn maar wordt hier één keer genoemd. Het gaat om het aantal herplaatste vsv-ers/leerlingen. De vier laatste regels over de herplaatsten dienen om de inspanningen/interventies hierbij van de RMC-regio in beeld te krijgen en om het aantal vsv-ers in beeld te krijgen die herplaatst zijn (naar werk) maar die nog steeds als vsv-er te boek staan omdat ze nog geen startkwalificatie hebben. Zonder tussenkomst betekent hier; RMC heeft geen enkele bemoeienis gehad; het feit van de herplaatsing (i.e. werk) is het RMC via derden (werkgever, UWV, e.d.) gemeld. Tabel 4C Bestemming in verslagperiode begeleide vsv-ers (Voorlopige) Bestemming Totaal %% Opleiding/onderwijstraject Particuliere opleiding Opvangvoorziening/zorg/hulpverleningstraject (nog zonder startkwalificatie!) Werk met opleidingscomponent (niet meer begeleid door RMC) Werk (nog zonder startkwalificatie) (nog begeleid of gevolgd door RMC) Niet in behandeling, hoogst haalbare onderwijs al bereikt Wil geen bemiddeling Nog in begeleiding Overig, namelijk... Onbekend Totaal In tabel 4C Bestemming in verslagperiode begeleide vsv-ers geeft u de bestemming aan van de herplaatste voortijdige schoolverlaters. De herplaatste kan op verschillende bestemmingen terecht zijn gekomen: een onderwijstraject, werk met een opleidingscomponent (die leidt mogelijk tot het behalen van een startkwalificatie of anderszins arbeidsmarktkwalificerend diploma), werk (zonder startkwalificatie) en/of een uitkering, een opvangvoorziening in het kader van de jeugdzorg, hulpverlening, therapie, enz Hoewel de doelen van de RMC functie vooral zijn gelegen in het alsnog doen behalen van een startkwalificatie kan instromen naar werk of een opvangvoorziening voor sommige vsv-ers een nuttige stap zijn en geven inspanningen weer van de RMC-functie. Daarom zijn deze categorieën ook in deze tabel opgenomen. Bemiddeling naar werk, waarbij voorlopig nog geen opleiding er naast gedaan wordt, heeft helaas de vervelende bijkomstigheid dat de betrokkene nog als vsv-er geregistreerd staat want deze heeft nog geen startkwalificatie behaald. De registratie van deze groep bleek niet anders te regelen, want ligt verankerd in de definitie van vsv-ers. De melding van deze groep hier doet in elk geval recht aan de inspanningen van de rmc-regio. U vult alleen de aantallen in, de percentages komen dan automatisch. 5. Functioneren RMC-regio Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren. Tabel 5A Kunt u uw rol als RMC-coördinator bij de uitvoering van het vsv-convenant in uw regio goed genoeg uitoefenen? Score 1. bij het maken van afspraken met scholen, instellingen en organisaties over hun inzet en verantwoordelijkheid bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten 2. bij het zorgdragen voor de totstandkoming en functioneren van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties 4 = uitstekend, de contacten zijn prima en ik fungeer als een spin in het web, 3 = voldoende-goed, ik beschik over voldoende info en we weten elkaar te vinden, 2 = matig, communicatie en coordinatie loopt niet soepel, 1 = slecht, er is nauwelijks overleg. zelfde 4 punt-schaal 28 Staatscourant 2010 nr mei 2010

29 Score 3. bij het organiseren en coördineren van de meldingen, registratie en doorverwijzingen bij verzuim en uitval? zelfde 4 punt-schaal In tabel 5A wordt u gevraagd de uitoefening van de coördinatiefunctie te beoordelen met een cijfer en een toelichting te geven Tabel 5B Kunt u u uw rol als RMC-coördinator bij de aanvraag en evaluatie van de onderwijsprogramma s goed genoeg uitoefenen? Kunt u u uw rol als RMC-coördinator bij de aanvraag en evaluatie van de onderwijsprogramma s goed genoeg uitoefenen? zelfde 4 punt-schaal De coördinatie van de onderwijsprogramma s is een specifieke taak waar de RMC-regio hoofdzakelijk met de scholen te maken heeft; ook deze wordt u gevraagd te beoordelen en de beoordeling toe te lichten. Tabel 5C Samenwerking met vo-scholen roc s en OCW 1. Hoe ervaart u de samenwerking tussen RMC en de vo-scholen? zelfde 4 punt-schaal 2. Hoe ervaart u de samenwerking RMC en de roc s? 3. Hoe ervaart u de samenwerking tussen de regio (RMC+scholen) en OCW? Ook hier wordt u gevraagd de onderscheiden samenwerkingsrelaties te beoordelen en een toelichting te geven. De beoordelingen resulteren in een totaal score. Tabel 5D Kansen en belemmeringen Welke kansen/ belemmeringen ziet u met betrekking tot het behalen van de 40% doelstelling uit het vsv-convenant? Wat heeft u nodig om deze kansen te kunnen benutten of deze belemmering te kunnen voorkomen? U geeft hier de vooruitzichten in de vorm van mogelijkheden (kansen) en problemen (belemmeringen) van de regio omtrent het behalen van de reductiedoelstelling. Tabel 5E Voortgang maatregelen uit menulijst Welke van onderstaande maatregelen uit de menulijst van de convenanten zijn opgenomen in uw convenant en worden deze ook daadwerkelijk uitgevoerd? In convenant? (Aankruisen) In uitvoering? (aankruisen) Overgang vmbo-mbo Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Zorg op school Sport en cultuur Kansen voor vmbo-scholieren die bij voorkeur leren met hun handen Maatwerktrajecten EVC-trajecten Verzuim melden en aanpakken Opvangklassen voor potentiële schoolverlaters en meer instroommomenten in het mbo Ouderbetrokkenheid 29 Staatscourant 2010 nr mei 2010

30 Welke van onderstaande maatregelen uit de menulijst van de convenanten zijn opgenomen in uw convenant en worden deze ook daadwerkelijk uitgevoerd? In convenant? (Aankruisen) In uitvoering? (aankruisen) Schooluitval aanpakken in de klas Hier geeft u aan welke programma s u in het convenant vastgelegd hebt en welke daarvan daadwerkelijk in uitvoering genomen zijn. De genoemde voorbeelden kunt u nog aanvullen met eigen programma s. Tabel 5F Goede voorbeelden van programma s bij maatregelen Kunt u twee goede voorbeelden noemen van programma s bij bovenstaande maatregelen? (een goed voorbeeld is als dit substantieel bijdraagt aan het verminderen van het aantal vsv-ers). Kunt u een inschatting maken van het aantal verminderde vsv-ers als gevolg van elk van het goede voorbeeld? Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: 6. Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang van de RMC-functie Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren. Tabel 6A Knelpunten Taken RMC-functie Knelpunten/belemmerende factoren Ontbrekende (rand)voorwaarden In tabel 6A beschrijft u (in vergelijking met het vorige rapportagejaar) de knelpunten, belemmerende factoren en de ontbrekende (rand)voorwaarden in de verslagperiode bij de onderscheiden taken bij de RMC-functie. Tabel 6B Succesfactoren Taken RMC-functie Succesfactoren Gunstige (rand)voorwaarden De gunstige (rand)voorwaarden en gebleken succesfactoren in uw regio in de verslagperiode (vergeleken met de vorige verslagperiode) beschrijft u in tabel 6B. 30 Staatscourant 2010 nr mei 2010

31 7. Barometer RMC functie Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren. Vanaf sept 2010 wijzigt doel en opzet van de RMC effectrapportage. De rapportage wordt samengevoegd met die van de Leerplichtwet. Het doel wordt meer inzicht te verkrijgen en vergelijkbaarheid te krijgen in de kwalitatieve aspecten van de RMC functie. De bij vraag 7 in te vullen barometer moet het mogelijk maken de regio s te benchmarken. De RMC coördinator kan deze vragen gebruiken als zelfevaluatie instrument. Hiermee kan men op een aantal kwalitatieve aspecten een score bepalen en zo zien waar men staat ten opzichte van andere regio s. Hierbij is duidelijk dat er geen één-op-één relatie is tussen inzet van deelnemende partijen en afname van schooluitval. Deze vraag is in te vullen door elke subregio én daarna voor de gehele regio te aggregeren. Het verdient echter de voorkeur dat meerdere personen uit de regio en uiteraard subregio s en vertegenwoordigers van instellingen uit de regio of subregio s, deze barometer invullen. Wanneer vanuit de RMC-coördinatie de antwoorden-scores verzameld worden, moeten de ingevulde scores per vraag worden opgeteld en gedeeld door het aantal invullers in de barometer. Het ligt uiteraard voor de hand om de scores van deze barometer op een rmc-bijeenkomst te bespreken. Bij vraag 15 gaat het niet alleen om uitvallers die dit jaar twee of meer keer zijn uitgevallen; herhaaldelijk kan hier op meerdere cursusjaren betrekking hebben. Tabel 7 Barometer RMC Functie Score Scoremogelijkheden 1 Melden alle scholen in uw regio hun schoolverlaters aan gemeente, RMC of IB-groep? 2 Houden alle scholen in uw regio zich aan de wettelijk vastgestelde termijnen voor het melden van (absoluut) verzuim? 3 Heeft u dit jaar middelen ingezet voor het versterken van de leerplicht en/of de kwalificatieplicht? 4 Gebruikt u gegevens van het digitale loket van de IB-Groep? 5 Zijn er afspraken over de uitvoering van de leerplicht in uw regio? 6 Heeft u een sluitende registratie van voortijdig schoolverlaters 7 Hoe beoordeelt u de kwaliteit van (de samenwerking in) het netwerk dat u in stand houdt? 8 Zijn alle jongeren die school voortijdig verlaten (met melding) op gesprek geweest bij RMC of uw netwerkpartners? 9 Hoe lang duurt het gemiddeld na registratie voordat een vsv er een intake gesprek heeft? 10 Hanteert u een doelgroepenbeleid bij trajectbegeleiding en/of herplaatsing? alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1 alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1 alles=4, bijna alles(+80%)=3, helft=2, weinig=1 altijd=4, vaak=3, geregeld,soms=2, weinig=1 voldoende aspecten, met alle partners=4, enkele aspecten met alle partners=3, enkele aspecten met enkele partners=2, één aspect met enkele partners=1 op alle punten goed=4, op enkele punten goed=3, op enkele punten matig=2, op veel punten slecht=1 prima=4, redelijk=3, matig=2, slecht=1 alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1 binnen 1 week=4, binnen 2 weken=3, binnen 3 weken=2, binnen een maand=1 jazeker = 4, ja, maar kan beter=3, te weinig=2, nauwelijks=1 11 Heeft u de streefdoelen van vorig jaar behaald? alle=4, bijna alle (+80%)=3, helft=2, weinig=1 12 Hebben preventieprojecten geleid tot vermindering van uitval? 13 Bent u actief gericht op het herplaatsen van oude vsv-ers? goed merkbaar=4, merkbaar=3, enigszins=2, nauwelijks=1 Ja, veel=4, ja, maar kan meer=3, te weinig=2, nauwelijks=1 14 Volgt u herplaatste jongeren langer dan 3 maanden? 10 à 12 mnd =4, 7 à 9 mnd=3, 5 à 6 mnd=2, 3 à 4 mnd=1 31 Staatscourant 2010 nr mei 2010

32 Score Scoremogelijkheden 15 Is uw aantal herhaalde uitvallers lager dan 10% van alle meldingen? 16 Heeft u contacten met bedrijven die banen met opleiding aanbieden? 0%=4, 1 à 3%=3, 4 à 6%=2, 7% =1 veel=4, redelijk=3, enigzins=2, nauwelijks=1 Definities en omschrijvingen 1 Scholen Tot de scholen op de onderscheiden sectoren kunnen worden gerekend: Scholen in de vo-sector: scholen voor speciaal voortgezet onderwijs scholen voor regulier voortgezet onderwijs (waaronder praktijkonderwijs) Instellingen in de BVE-sector. Volgens artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs vallen hieronder roc s, aoc s en vakinstellingen. 2 Voortijdig schoolverlater Het begrip voortijdig schoolverlater is in het kader van de RMC-functie gedefinieerd als degene: a die de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt, b die niet in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en c die 1 het onderwijs aan de school gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt, of 2 bij de school wordt uitgeschreven of van de school wordt verwijderd. Voor de afbakening van het begrip voortijdig schoolverlater zijn daarmee de volgende vier elementen van belang: 1) maximum leeftijdsgrens: tot 23 jaar. In deze rapportage wordt als ondergrens 12 jaar gehanteerd, zodat ook leerplichtige voortijdige schoolverlaters meegerekend worden als vsv er ( absoluut verzuim ). 2) minimum opleidingsgrens: Het niveau van de startkwalificatie is gedefinieerd als een diploma op tenminste niveau 2 van de kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs (dit kan bereikt worden via de beroepsbegeleidende of de beroepsopleidende leerweg), dan wel niveau havo of vwo. Er is evenmin sprake van een voortijdig schoolverlater in geval van uitstroom uit het onderwijs met een diploma op een hoger gelegen niveau. Hoewel jongeren met een getuigschrift praktijkonderwijs of een diploma assistent-opleiding (niveau 1) niet aan de voornoemde opleidingsgrens (van het in algemene zin wenselijk geachte niveau 2 of hoger) van de startkwalificatie voldoen, worden zij niet gerekend tot de groep voortijdig schoolverlaters mits zij een plek op de arbeidsmarkt hebben. Deze individuele uitstromers moeten wel worden gemeld en na aanvullende actie om te bepalen of ze wel of niet aan het werk zijn wel worden geregistreerd. Jongeren die het praktijkonderwijs zonder getuigschrift of een assistent-opleiding zonder diploma verlaten en zich niet meer inschrijven voor een andere opleiding worden uiteraard wel gerekend tot voortijdig schoolverlaters en dienen te worden meegeteld bij de relevante tabellen: voor deze jongeren is ook nadere actie geboden. 3) geen inschrijving bij een onderwijsinstelling: Voortijdig schoolverlater = voortijdig onderwijsverlater Een voortijdig schoolverlater is feitelijk een voortijdig onderwijsverlater: na de uitschrijving is niet sprake van een nieuwe inschrijving bij een onderwijsinstelling. Leerlingen die bijvoorbeeld na het behalen van een vmbo- of mavo-diploma zich vervolgens niet meer inschrijven voor een vervolgopleiding, worden dus gerekend tot de groep voortijdig schoolverlaters. Ook zij, die zonder de gedefinieerde minimumstartkwalificatie worden uitgeschreven bij een onderwijsinstelling en gaan werken zonder gelijktijdig een opleiding te volgen, vallen dus onder deze categorie. 4) of wel een inschrijving, maar langdurig afwezig als een ingeschreven leerling gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 1 maand het onderwijs niet meer volgt. Er is geen sprake van voortijdig schoolverlaten in geval van overstap: naar een andere opleiding binnen een scholengemeenschap; en evenmin in geval van overstap naar een andere school; als de uitschrijving en inschrijving 32 Staatscourant 2010 nr mei 2010

33 op elkaar aansluiten is er immers geen sprake van voortijdig ónderwijsverlaten. Er hoeft dus dan ook geen registratie in het kader van de RMC-functie plaats te vinden. Vsv ers die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs (zmok) en het praktijkonderwijs dienen in het kader van de RMC-functie te worden geregistreerd. Ongeacht het feit of geconstateerd is dat een minimum startkwalificatie of assistent-opleiding niet binnen bereik van de betreffende jongere ligt. 3 Leeftijd De leeftijd van de persoon op 1 augustus van de verslagperiode. Het gaat dus niet om de leeftijd op het moment van uitschrijven of registreren. Deze datum is van belang voor het vaststellen van de leerplichtigheid. 4 Studiejaar of schooljaar Een schooljaar, ook wel genoemd studiejaar, is de periode van 1 augustus van een jaar t/m 31 juli van het volgende jaar. 5 Werk Onder de opvatting van werk bij herplaatsing verstaan we de situatie dat een jongere 12 uur of meer per week betaald werk heeft (conform CBS definitie voor werkzame beroepsbevolking). 6 Preventie Onder preventie verstaan we activiteiten bedoeld om schooluitval te voorkomen en die gericht zijn op jongeren die nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling maar die risico lopen uit te vallen. 7 Financiën Onder de Financiële gegevens van de RMC functie vallen in deze rapportage alleen de RMC middelen van het ministerie, inclusief de gelden voor versterking van de leerplicht- en kwalificatieplicht. Geld uit de WWB voor trajecten, voor reboundvoorzieningen vanuit jeugdbeleid of geld van roc s ter voorkoming van schooluitval tellen voor deze rapportage niet mee. Deze middelen worden elders verantwoord. Lijst van afkortingen BRON bve CWI EVC Havo kmbo mavo mbo OCW RMC-functie roc so Svo vmbo vo vso vsv vsv er vwo wvo Basisregistratie Onderwijs beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Centrum Werk en Inkomen Eerder verworden competenties hoger algemeen voortgezet onderwijs kort middelbaar beroepsonderwijs middelbaar algemeen voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regionaal Opleidingencentrum speciaal onderwijs speciale school voor voortgezet onderwijs voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voortgezet Onderwijs voortgezet speciaal onderwijs voortijdig schoolverlaten voortijdig schoolverlater voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Wet op het Voortgezet Onderwijs 33 Staatscourant 2010 nr mei 2010

34 BIJLAGE II Bijlage behorende bij artikel 10, tweede lid, van de Regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo Format voor het inhoudelijk verslag Onderdeel 1: Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en personeelsleden Activiteit(en) Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R) Hieraan bestede middelen in euro s Aantal bereikte deelnemers Aantal bereikte personeelsleden A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs B Toetsing van deelnemers 1. n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. C Extra onderwijstijd 1. n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. E.2 Professionalisering van overige functionarissen 1. n.v.t. 2. n.v.t. 3. n.v.t. F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs Onderdeel 2: Reflectie op behaalde resultaten De onderwijsinstelling geeft een reflectie op de resultaten die met de onderwijsinspanningen genoemd in het schema van onderdeel 1 zijn bereikt. De reflectie bevat ten minste: 34 Staatscourant 2010 nr mei 2010

35 een beeld van de behaalde resultaten, mede in relatie tot het implementatieplan bedoeld in artikel 8; een reflectie op de behaalde resultaten in relatie tot de beoogde effecten op taal- en rekenprestaties van deelnemers; conclusies op basis van deze reflectie m.b.t. eventuele bijstelling van het implementatieplan van april Staatscourant 2010 nr mei 2010

36 36 Staatscourant 2010 nr mei 2010 BIJLAGE III Bijlage I behorende bij artikel 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs Dossier Code Crebo nummer Crebolijst Experimentele opleidingen OCW versie 18 januari 2010 Kwalificatiedossier Diplomanaam bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, QH bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, nee 02QH stellen) bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk) bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker machinaal) bou Natuursteenbewerker 2 Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker restauratie) Versie Leerweg Soort opleiding Niveau Prijsfactor SBU s Wettelijke eisen Bron wettelijke eisen 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, nee 02QH 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, nee 02QH 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, nee 02QH bou Natuursteenbewerker 3 Natuursteenbewerker 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, QH bou Natuursteenbewerker 3 Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker productie) bou Natuursteenbewerker 3 Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker stellen) 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 02QH 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 02QH com Allround operator Allround operator 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, DV com Allround operator Allround operator (Allround operator productietechniek) 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 02PR com Allround operator Allround operator (Operator B) 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 02QD com Allround operator Allround operator (Specialist textiel) 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 00SE com Allround operator Allround operator (Allround voedingsoperator) 2009/2010 BOL/BBL vakopleiding 3 1, nee 17IJ com Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 00SP com Artiest Artiest 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, PT com Artiest Artiest (Dans) 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Drama) 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Musical) 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Muziek sounddesign) 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 02PT com Artiest Artiest (Muziek uitvoerend) 2009/2010 BOL/BBL middenkaderopleiding 4 1, nee 02PT com Assistent bouw en infra Assistent bouw en infra (Assistent bouw en infra) 2009/2010 BOL/BBL assistentopleiding 1 1, nee 02QH com AV-productie 2 Alg AV-productie 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, DV com AV-productie 2 AV-productie (Medewerker Fotografie KC GOC) 2009/2010 BOL/BBL basisberoepsopleiding 2 1, nee 02PT BRIN Kennis centrum

1 of 29 19/01/10 10:04

1 of 29 19/01/10 10:04 Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Tekst geldend op: 19-01-2010) Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten OCW Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17806 1 juli 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2013, nr. BVE/508659, houdende

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2008, nr. VSV/51122, houdende uitvoeringsvoorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters

Nadere informatie

RMC-effectrapportage 2008-2009

RMC-effectrapportage 2008-2009 RMC-effectrapportage 2008-2009 Regio 26 Datum 1-dec-09 0. Basisgegevens nummer RMC regio 26 naam RMC regio Zuid Holland Noord contactgegevens Naam RMC coördinator: F. de Lorme van Rossum adres: Postbus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 107 15 juni 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2009, nr. BVE/I&I/118094,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Inleiding Jaarlijks leveren RMC-regio s informatie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Model Effectrapportage RMC-functie schooljaar j / j + 1

Inhoudsopgave. Model Effectrapportage RMC-functie schooljaar j / j + 1 Model Effectrapportage RMC-functie schooljaar j / j + 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... AANWIJZINGEN... I DEELNEMENDE GEMEENTEN... II BREEDTE SAMENWERKING/REIKWIJDTE REGIONALE NETWERK... III INZET FINANCIËLE,

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Subsidieregeling schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51119 30 september 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2016, nr. MBO/1003504,

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5841 27 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2012, nr. BVE/387639, houdende

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten 2005-2006 Maastricht en Mergelland Domein Sociale en Culturele zaken Sector Beleid, Services en Subsidies Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Juni 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van ( ), nr. ( ) houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de studiejaren 2012-2013 tot en

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5808 26 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2012, nr. BVE/387637, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO in verband met het aanpassen van de subsidiebedragen

Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden financiering MBO in verband met het aanpassen van de subsidiebedragen Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2007/43999 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging van de Subsidieregeling leerlinggebonden

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/214309, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16334 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 KOP VAN NOORD-HOLLAND Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Analyse RMC-effectrapportages 2009-2010

Analyse RMC-effectrapportages 2009-2010 Analyse RMC-effectrapportages 2009-2010 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Johan Bokdam Gerard Volker Projectnummer: B3847 Zoetermeer, 14 juni 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 25 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 25 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36797 22 december 2014 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014,

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak 2017-2021 RMC Regio 025/ West-Kennemerland 1 Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio West-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 16810 9 november 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2009, nr. BVE/161166,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant VSV 2012 2015 Zuid-Oost Drenthe

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant VSV 2012 2015 Zuid-Oost Drenthe STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16612 9 augustus 2012 Convenant VSV 2012 2015 Zuid-Oost Drenthe Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Effectrapportage. RMC functie regio de Friese Wouden. schooljaar 2009-2010

Effectrapportage. RMC functie regio de Friese Wouden. schooljaar 2009-2010 Effectrapportage RMC functie regio de Friese Wouden schooljaar 2009-2010 Effectrapportage 2009-2010 2 EFFECTRAPPORTAGE schooljaar 2008/2009 contactgemeente: Smallingerland regionummer: 0006 3 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 6 september 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 augustus 2016, nr.

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Vraag 1 van 4 Hoe beoordeelt u de nieuwe taak voor de RMC-functie om leerlingen uit pro en vso vanaf 16 jaar te monitoren?

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16344 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 WALCHEREN Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen ten behoeve van een voorziening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 288 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 362 Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant VSV Noord- en Midden Drenthe

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Convenant VSV Noord- en Midden Drenthe STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16605 9 augustus 2012 Convenant VSV 2012-2015 Noord- en Midden Drenthe Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 356 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 MIDDEN-BRABANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 MIDDEN-BRABANT STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16348 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 MIDDEN-BRABANT Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 172 59 55september 2008 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. UB/A/2008/23285,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Aanpassingsregeling euro OCenW

Aanpassingsregeling euro OCenW -Regelingen Aanpassingen ministeriële regelingen in verband met overgangnaar de euro Bestemd voor: scholen en onderwijsinstellingen; gemeentebesturen. verbindend voorschrift Datum: 12 september 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41486 21 juli 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017, nr. MBO/1218825, houdende

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar Voorlichtingspublicatie 05 juli 2016 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Opgave school leer en kwalificatieplichtige leerlingen over

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 339 Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie