Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan 2013-2017"

Transcriptie

1 Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan Strategisch plan Marnix Academie juni

2 Strategisch plan Marnix Academie juni

3 Inhoud 1. Inleiding 8 2. De Marnix Academie in beeld: karakteristiek, missie en visie Algemene karakteristiek 10 Missie 10 Goed leraarschap: Bekwaam, betrokken, bevlogen Omgevingsverkenning Stand van zaken realisatie beleidsplan Profilering van de levensbeschouwelijke identiteit, het beroepsbeeld en de opleidingsdidactiek Intensieve relaties met het beroepenveld vanuit Partners in Opleiding en Ontwikkeling Hoge kwaliteit en toegevoegde waarde op alle niveaus van opleidingen (bachelors en masters en dienstverlening) Ondersteunende kennisontwikkeling op de gebieden van leren en opvoeden, opleiden en ontwikkelen Allianties met andere kennisinstellingen Verkenningen ten behoeve van de nieuwe koers Het werkveld: het basisonderwijs Onderwijs: landelijk beleid Opleidingen: het hbo Opleidingen: de lerarenopleidingen c.q. pabo s Studenten Technologie en het leren in de 21 ste eeuw Zingeving en religieuze instituties Lokaal en internationaal 26 Strategisch plan Marnix Academie juni

4 3.3 Uitdagingen Visie Perspectief De Marnix Academie als kenniscentrum 30 Innovatie van leren en opleiden: het inhoudelijke fundament 31 Identiteit: de pedagogische opdracht en de positionering van de academie 34 Partnerschap 34 Verbondenheid: samenwerking met instellingen 35 (Sterke) Kwaliteit Strategische doelen Borgen en inhoudelijk toespitsen kenniscentrum 36 Innovatie van leren en opleiden 37 Identiteit 37 Partnerschap 37 Verbondenheid 38 Kwaliteit 38 Doelen uitgewerkt naar de activiteiten van het kenniscentrum Bachelor-opleidingen Masteropleidingen Post-initiële activiteiten Onderzoek en lectoraten De strategische doelen: de kernwaarden uit de missie aangescherpt Tot slot 44 Bijlage 46 Strategisch plan Marnix Academie juni

5 Voorwoord Met het voorliggende strategisch plan beschrijft de Marnix Academie haar strategische koers en keuzes voor de periode van Het gaat om een specifieke en uitgesproken koers voor het kenniscentrum dat de Marnix Academie is en wil zijn in de toekomst. Het voorliggende strategisch plan bouwt voort op de stevige fundamenten die in de vorige beleidsperiode zijn gelegd. Die fundamenten maken het mogelijk om op een aantal cruciale punten nieuwe keuzes te maken. Die keuzes leiden tot (mogelijk ingrijpende) wijzigingen in de tot nu toe gevaren koers. Maar juist door wat in voorgaande jaren is gerealiseerd kan de toekomst ook vol vertrouwen en met veel energie tegemoet gezien worden. Die energie wordt in de titel van de nota gevat: Nieuwe Leer-Kracht. De titel biedt ook zicht op de inhoud van de koerswijziging. In het plan wordt vanuit analyses de noodzaak beschreven om nieuwe leerkrachten met een nieuw elan (kracht) op te leiden. Er wordt ook een schets gegeven van het profiel van deze nieuwe leerkracht. De Marnix Academie kan en wil de gekozen strategische koers niet zonder samenwerking met anderen realiseren. Voor de realisatie van de (ook fundamentele) keuzes is allereerst de samenwerking met het beroepenveld van groot belang. In samenwerking met het veld kan gewerkt worden aan de nieuwe invulling van het beroep van leraar. Om die invulling goed vorm te geven is ook onderzoek nodig. Dat onderzoek moet vooral betrekking hebben op wat zich in de 21 ste eeuw aan ingrijpende wijzigingen in leren en onderwijzen kunnen voordoen. De nieuwe invulling van het beroep van leerkracht dient op de uitkomsten van dergelijk onderzoek gebaseerd te zijn. Daarom is samenwerking met nationale en internationale kennisinstellingen eveneens van belang. Opleiding en scholing, onderzoek en uitwerking van de resultaten van onderzoek zijn uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen te optimaliseren. Om de kinderen draait het; zij hebben de toekomst. Daarom is als motto voor wat in het voorliggende plan beschreven is, gekozen voor de volgende drie uitspraken: These are two lasting bequests we can give our children: one is roots, the other is wings. William Holding Carter Jr. ( ) Strategisch plan Marnix Academie juni

6 These kids are different, and they're about to change the world. Don Tapscott (1947) This is the first generation of people that work, play, think and learn differently than their parents. They are the first generation to not be afraid of technology. It s like air to them. Don Tapscott (1947) Strategisch plan Marnix Academie juni

7 Strategisch plan Marnix Academie juni

8 1. Inleiding In het plan Nieuwe Leer-Kracht beschrijft de Marnix Academie haar strategische keuzes voor de periode van Het gaat daarbij om een behoorlijk omvangrijke beschrijving. Die omvang wordt onder andere veroorzaakt door het feit, dat de Marnix Academie meer dan in voorgaande beleidsperiodes doordrongen is van de omwenteling, de paradigmashift, die zich op dit moment voltrekt in leren en daarmee ook in opleiden. Die shift wordt regelmatig aangeduid als het leren in de 21 ste eeuw. In de nota wordt dan ook uitvoerig stil gestaan bij wat er dan zo fundamenteel verandert, bij wat de gevolgen van de veranderingen zijn en wat dat voor de Marnix Academie als lerarenopleiding basisonderwijs betekent. Vanuit een visie op die veranderingen worden vervolgens de strategische doelen beschreven. De nota is als volgt opgebouwd: Na het inleidende hoofdstuk volgt een beschrijving van de karakteristiek en de missie van de Marnix Academie. Daarbij worden ook de kernwaarden van de academie toegelicht. Dan volgt een uitvoerige omgevingsverkenning. De omgevingsverkenning start met een terugblik op de voorgaande beleidsperiode. Uit de omgevingsverkenning zelf valt op dat er tegengestelde bewegingen gaande zijn op vele terreinen. Dat is kenmerkend voor een periode waarin zich een paradigmashift voltrekt: er is (in ieder geval voor een bepaalde tijd) geen eenduidige koers, er zijn tegelijkertijd bewegingen van restauratie en innovatie gaande, er is sprake van toenemende controle en loslaten. Aan het einde van hoofdstuk 3 worden in een korte samenvatting de belangrijkste uitdagingen voor de Marnix Academie benoemd. In hoofdstuk 4 wordt in het licht van de fundamentele veranderingen een visie op de toekomst gepresenteerd. In die visie wordt aangegeven welke fundamentele veranderingen zich voor de Marnix Academie dienen te voltrekken. In hoofdstuk 5 worden de strategische doelen benoemd. Deze doelen hangen uiteraard met de visie samen en geven zicht op de wijze waarop die visie wordt gerealiseerd. De doelen worden geconcretiseerd naar de verschillende activiteiten van de Marnix Academie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een verdere inkleuring en aanscherping van de kernwaarden uit de missie. De aanscherping komt voort uit het perspectief en de strategische doelen. Het laatste hoofdstuk omvat een kort tot slot. De nota is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met stakeholders, medewerkers, de leden van de Raad van Toezicht en studenten. In een bijlage is een overzicht van de gevoerde gesprekken opgenomen. Deze ronde van gesprekken heeft geleid tot ruime input voor hoofdstuk 3, de omgevingsverkenning. Wie zich snel wil oriënteren in dit document, kan hoofdstuk 2 en 3 overslaan. Hoofdstuk 4 vormt de kern van het plan, waarbij de verschillende paragrafen de kerndelen zijn. Vanuit die delen worden de strategische doelen onderbouwd. De doelen zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De lezer die zich vooral snel op het strategisch plan wil richten, kan met dat hoofdstuk volstaan. Strategisch plan Marnix Academie juni

9 Strategisch plan Marnix Academie juni

10 2. De Marnix Academie in beeld: karakteristiek, missie en visie 2.1 Algemene karakteristiek De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding en voortgezette professionalisering van leraren en de ondersteuning van scholen in hun ontwikkeling. De hogeschool behoort met circa 160 medewerkers tot de kleinere hbo-instellingen in Nederland, maar heeft met circa 1350 studenten een grote lerarenopleiding voor het basisonderwijs. De hogeschool wordt in stand gehouden door de Stichting Protestants-christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht. De Marnix Academie bestaat sinds 1984, maar de ontstaansgeschiedenis van het protestants-christelijke opleidingsonderwijs gaat terug tot de negentiende eeuw. De hogeschool is in haar huidige vorm ontstaan uit een fusie van de opleiding voor kleuterleidsters Marnixkweekschool (waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1854), de Hervormde Pedagogische Academie 'Jan van Nassau' (opgericht in 1914) en de Christelijke Pedagogische Academie 'Rehoboth' (opgericht in 1924). De hogeschool verzorgt het volgende opleidings- en ondersteuningsaanbod: de initiële bacheloropleiding Leraar basisonderwijs met de varianten voltijd en deeltijd en academische lerarenopleiding de masteropleiding Special Educational Needs in voltijd en deeltijd (in samenwerking met Hogeschool Windesheim), de masteropleiding Leren & Innoveren (samen met Interactumpartners) en de masteropleiding Educational Leadership (samen met de Penta Nova-partners); met de Penta Nova-partners ook opleidingen voor schoolleiders voortgezette professionalisering in specifieke en post-hbo-leergangen en kortere, gerichte cursussen advisering en ondersteuning van leerkrachten, teams, scholen en besturen praktijkgericht onderzoek, gebundeld in het Centrum voor Praktijkonderzoek, waarin ook de lectoraten participeren; er zijn lectoraten in drie domeinen: identiteitsontwikkeling en interactie & taalbeleid en leiderschap in het onderwijs 2.2 Missie De Marnix Academie beschouwt het als haar kerntaak om goede leerkrachten op te leiden en verder te professionaliseren, om zo een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed basisonderwijs. Daartoe verzorgt zij lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau, biedt zij mogelijkheden voor voortgaande professionalisering van onderwijsgevenden en leidinggevenden, ondersteunt en adviseert zij en verricht zij praktijkgericht onderzoek. De missie van de Marnix Academie is nauw verbonden met haar identiteit: de hogeschool is een open christelijke instelling die samenhang beoogt te realiseren tussen levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. Strategisch plan Marnix Academie juni

11 2.3 Goed leraarschap: Bekwaam, betrokken, bevlogen De verwoording van de missie roept de vraag op wat onder goed leraarschap kan worden verstaan. De Marnix Academie heeft haar visie hierop vervat in drie woorden: bekwaam, betrokken en bevlogen. Deze woorden zijn tevens de kernwaarden van waaruit de academie haar activiteiten vorm geeft. Bekwaam Een leraar dient in de eerste plaats een vakman of vrouw te zijn. Hij/zij dient over voldoende kennis te beschikken en over de juiste vaardigheden en dus competent te zijn in alle dimensies van het vak. In de Nederlandse onderwijscontext dient het niveau van bekwaamheid voor het vak van leraar basisonderwijs minimaal hbo-niveau te zijn. Dat betekent dat de vakbekwaamheid ook vertaald wordt in zogeheten hbo-kwalificaties die gerelateerd kunnen worden aan hogere-ordedenken 1 en aan geldende Dublin-descriptoren. De Marnix Academie richt zich op de toerusting van de studenten voor modern onderwijs dat zich blijvend vernieuwt en dat inspeelt op de veranderingen in de samenleving 2. Dat houdt in dat studenten aan het eind van de opleiding startbekwaam c.q. competent zijn om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen en in staat zijn zich te blijven ontwikkelen in hun persoonlijk meesterschap. Tevens zijn zij in staat een professionele bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling. De kernwaarde bekwaam geldt ook volledig voor de medewerkers van de hogeschool. Zij zijn toegerust voor hun werk en blijven zich in dat werk ontwikkelen. Daarbij speelt een leven lang leren om bekwaam te worden en te blijven een belangrijke rol. De Marnix Academie wil ook als organisatie bekwaamheid realiseren door zich - op basis van de aanwezige en onderhouden kennis en bekwaamheid - te profileren als een erkende kennispartner ten behoeve van (de ontwikkeling van) leraren en scholen. Betrokken Kwalitatief hoogwaardig onderwijs kenmerkt zich door betrokkenheid (van de leraar) bij de leerling en zijn omgeving. Daarom is een goede leraar in de visie van de Marnix Academie ook een betrokken leraar: dat is de leraar die vorm geeft aan verantwoord pedagogisch handelen, aan een verantwoorde pedagogische relatie, gericht op de optimale ontplooiing en ontwikkeling van de leerlingen. Betrokkenheid is ook gericht op de context: ouders, school en samenleving. Betrokkenheid is (daarom) ook gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. 1 Zie: Berg, E. van den en P.A. Kirschner, P. A. Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT (Evidence based teaching in higher education with ICT) in Plugge, L.A. (Ed.), WTR Trendrapport 2012, De Bakens verzetten, Stichting SURF, Utrecht, 2012, (1-10) Zie ook: Polly, D., Developing Students' Higher-Order Thinking Skills (HOTS) through Technology-Rich Tasks: The Influence of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), in Educational Technology, juli In de beschreven strategische koers zal vooral op het aspect van de veranderende samenleving verder worden ingegaan. Strategisch plan Marnix Academie juni

12 De Marnix Academie realiseert in haar onderwijsactiviteiten een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontplooien. Deze betrokkenheid is vooral zichtbaar in de wijze waarop de pedagogische en didactische rol die de academie heeft, wordt vervuld. De Marnix Academie realiseert een omgeving waarin ieder gekend en erkend wordt. Betrokkenheid als kernwaarde speelt ook een rol voor de medewerkers van de academie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij (ook klantgericht) inspelen op signalen en leervragen vanuit studenten, cursisten en het beroepenveld. De academie geeft als organisatie vorm aan betrokkenheid door een lerende organisatie te zijn die aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk, bij de ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. Essentieel daarbij is het partnerschap met scholen, waarin het volgende centraal staat: het opleiden van aankomende en zittende leraren de inhoudelijke schoolontwikkeling zorg en aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs innovatie van onderwijs en opleiding Bevlogen Gevoed door de christelijke traditie (waarmee de academie zich verbonden weet) voegt de Marnix Academie aan haar beroepsbeeld het begrip bevlogen toe. Een goede leraar is die leraar die vorm geeft aan waardenvol en ook inspirerend onderwijs. Inspirerend handelen komt voort uit geïnspireerd worden door bronnen, door anderen en door de Ander. Het inspirerend handelen krijgt vorm in een betrokken en op inspiratie gerichte ontmoeting met leerlingen. In de lijn van de christelijke traditie wil de Marnix Academie geïnspireerde en inspirerende leraren opleiden, die vorm geven aan waardenvol onderwijs. De academie verwacht van haar studenten dat zij hun (pedagogisch) handelen verantwoorden vanuit hun persoonlijke normatieve kader en zich bewust zijn van wat hen inspireert en drijft en hoe zijzelf kunnen inspireren en motiveren. De medewerkers van de opleiding begeleiden de studenten in deze ontwikkeling en dragen zorg voor een inspirerende, stimulerende en uitdagende leer- en werkomgeving. Ook voor medewerkers geldt de bezinning op en realisatie van wat hen drijft en motiveert in hun werk. Op organisatieniveau krijgt bevlogen onder meer vorm in bijzondere kenmerken, zoals de aandacht voor (ook christelijk) geïnspireerd en inspirerend onderwijs, voor duurzame ontwikkeling en voor een benadering waarin vraagsturing en er zijn ten dienste van de ander vorm en betekenis krijgen. Strategisch plan Marnix Academie juni

13 Strategisch plan Marnix Academie juni

14 3. Omgevingsverkenning 3.1 Stand van zaken realisatie beleidsplan In de afgelopen jaren is gewerkt aan de realisatie van de strategische koers voor , zoals beschreven in het plan Investeren in relatie. De keuze om te investeren in relatie werd gemaakt in het licht van de veronderstelling dat de Marnix Academie een relationeel netwerk nodig heeft om van betekenis te kunnen zijn en een rol te kunnen vervullen voor goed onderwijs. De strategie voor de toekomst investeren in relatie - werd in vijf afzonderlijke profielkenmerken uiteengelegd. In wat volgt wordt kort aangeduid wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd Profilering van de levensbeschouwelijke identiteit, het beroepsbeeld en de opleidingsdidactiek Medewerkers van de Marnix Academie herkennen elkaar in een gemeenschappelijk beroepsbeeld. Bij basisscholen, de belangrijkste afnemers van de producten van de Marnix Academie, bestaat herkenning van het open christelijk karakter van de Marnix Academie. Ook studenten herkennen het karakter. De Marnix Academie heeft gekozen voor het breed integreren van de kwalificatie christelijk basisonderwijs of levensbeschouwelijk basisonderwijs. Dit sluit goed aan op de gedifferentieerde eigen achtergronden van de studenten. In Investeren in relatie werd gesproken over een verdere ontwikkeling van de visie op competentiegericht en vraaggestuurd opleiden. Onder andere de nadruk op de persoonlijke professionaliteit van de leerkracht en het zich ontwikkelende Marnix-onderzoeksprofiel komen daar uit voort Intensieve relaties met het beroepenveld vanuit Partners in Opleiding en Ontwikkeling Begin 2013 werkt de Marnix Academie samen met 38 schoolbesturen met daaronder 320 bassischolen. Binnen het partnerschap zijn afspraken gemaakt over certificering van elk van de basisscholen. De actie is nog gaande; aanvang 2013 zijn 51 basisscholen gecertificeerd. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt aan schoolontwikkeling en kennisopbouw; aanvang 2013 zijn 64 leer-werkgemeenschappen actief. De daaraan gerelateerde kennisopbouw beperkt zich vooral tot schoolspecifieke behoeften; het systematisch met elkaar opbouwen van kennis wordt verder ontwikkeld. De omvang van het partnerschap stelt specifieke eisen aan het onderhouden van de relatie. De contacten verlopen vooral via de Marnix Academie maar ook in toenemende mate tussen de partnerbesturen en scholen onderling Hoge kwaliteit en toegevoegde waarde op alle niveaus van opleidingen (bachelors en masters en dienstverlening) De systematiek voor kwaliteitszorg en voor het behalen van externe erkenningen is op orde. Inmiddels zijn (voortkomend uit de landelijke aanpak) prestatieafspraken geformuleerd. Strategisch plan Marnix Academie juni

15 Eveneens aangezet door landelijke ontwikkelingen is het traject voor implementatie van de Kennisbases ter hand genomen. De Marnix Academie is goed aanwezig in haar aanbod post-initieel onderwijs, met name via erkende post-hbo-trajecten en geaccrediteerde professionele masteropleidingen. De Marnix Academie biedt een academische variant bacheloropleiding aan. De (voor deze variant gewenste) samenwerking met een universiteit blijkt niet vanzelfsprekend en in algemene zin (en dus ook voor de Marnix Academie) bestaan voor de komende periode vragen over de positionering van zulke academische opleidingstrajecten Ondersteunende kennisontwikkeling op de gebieden van leren en opvoeden, opleiden en ontwikkelen Geconstateerd mag worden dat de Marnix Academie inmiddels via meerdere activiteiten werk maakt van ondersteunende kennisontwikkeling, met name: in contractwerk; binnen het partnerschap in leerwerkgemeenschappen; door praktijkonderzoek van studenten (binnen de bacheloropleiding en in verdiepte vorm binnen de hbo-masteropleidingen); in lectoraten/kenniskringen. De kennisontwikkeling wordt nu gebundeld in een uit te voeren onderzoeksprogramma, waarvoor een Centrum voor Praktijkonderzoek verantwoordelijk zal zijn Allianties met andere kennisinstellingen De Marnix Academie werkt samen met meerdere andere kennisinstellingen. Binnen het Interactumverband wordt samengewerkt met een aantal andere mono-sectorale lerarenopleidingen basisonderwijs. Door fusies met en/of door het opgaan in multi-sectorale hogescholen is het aantal Interactumpartners in de afgelopen periode kleiner geworden. Vanuit het verband van Interactum is in samenwerking met twee andere hogescholen, een succesvolle aanvraag voor de inrichting van een Center of Expertise gedaan. Specifiek voor de schoolleiders-opleidingen participeert de Marnix Academie in het samenwerkingsverband Penta Nova. De samenwerking met universiteiten heeft nog geen afgeronde/duidelijke vorm en inhoud gekregen. Wel is eind 2012 met de Vrije Universiteit een convenant voor omvattende samenwerking onderschreven, met name gericht op de onderzoekstaakstelling van de Marnix Academie. 3.2 Verkenningen ten behoeve van de nieuwe koers Om de koers voor de volgende strategische beleidsperiode te bepalen zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de PO-raad, de HBO-raad, de Besturenraad, het CAOP, de Onderwijsinspectie en Partners in Onderwijs en Ontwikkeling (basisonderwijs) en de Studentenraad van de Marnix Academie (zie bijlage voor overzicht). Strategisch plan Marnix Academie juni

16 Daarnaast is gebruik gemaakt van beleidsstukken en informatieve documentatie. In de omgevingsverkenning worden mogelijke ontwikkelingen en tendensen beschreven. Deze ontwikkelingen kunnen als kans en/of bedreiging worden opgevat. Er is voor gekozen om alleen die ontwikkelingen te beschrijven, die van invloed zijn op het maken van strategische keuzes. De omgevingsverkenning is als volgt gerubriceerd: Werkveld: het basisonderwijs Onderwijs: landelijk beleid Positie hbo Lerarenopleidingen c.q. pabo s Studenten Technologie en het leren in de 21 ste eeuw Zingeving en religieuze instituties Lokaal en internationaal Per rubriek wordt kort ingegaan op het belangrijkste dilemma uit de verkenning. Het hoofdstuk wordt besloten met een aanduiding van de belangrijkste uitdagingen Het werkveld: het basisonderwijs Trends: Inhoudelijk heeft het basisonderwijs met de volgende ontwikkelingen te maken: De aandacht voor partnerschap met ouders De verdere implementatie van passend onderwijs op schoolniveau De focus op opbrengstgericht werken Taal en rekenen in het centrum van de aandacht Sterke nadruk op pedagogische rol van de leerkracht Verschuivingen in pedagogische en/of levensbeschouwelijke positionering van de school (in krimpgebieden bijvoorbeeld door het ontstaan van samenwerkingsscholen); De rol van IT en social media in het onderwijs en de onderwijskundige en didactische impact daarvan Diverse vormen van brede scholen (waaronder de integrale kindcentra) Dat betekent dat er de komende jaren veel (aan inhoudelijke ontwikkelingen) op het bordje van het basisonderwijs komt. Die inhoudelijke ontwikkelingen moeten vorm krijgen in een periode van krimp. In alle regio s (uitgezonderd de Randstad) krijgen basisscholen met krimp te maken 3. Deze krimp betekent een 3 Het ministerie van OCW rekent voor komend schooljaar op ruim minder leerlingen in het basisonderwijs. De referentieramingen brengen in kaart hoe de leerlingstromen zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen. Tot het schooljaar 2016/2017 verwacht het ministerie van OCW minder leerlingen in het basisonderwijs. Ook in het speciaal onderwijs is sprake van een daling in het aantal leerlingen, terwijl het voortgezet speciaal onderwijs licht zal Strategisch plan Marnix Academie juni

17 afname van werkgelegenheid in het basisonderwijs. Deze afname wordt op termijn hooguit wat gecompenseerd door het vertrek van onderwijsgevenden omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Omdat die leeftijdsgrens in stappen wordt opgerekt, zal dat effect over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Binnen het basisonderwijs tekent zich een kentering ten aanzien van het Angelsaksische (onderwijs-)model af (zie ook 3.2.2). Binnen opbrengstgericht werken verschuift de aanvankelijke insteek van meten is weten naar om te weten is meten (ook) van belang. Meer en meer zal gezocht worden naar welke opbrengsten gegenereerd worden moeten in het kader van doelen als de vorming en ontwikkeling van de leerlingen. Onderzoeksmatig werken en handelen doet zijn intrede in de wereld van het basisonderwijs. De vorming van leerwerkgemeenschappen / learning communities speelt daarbij een cruciale rol. Binnen het partnerschap heeft de Marnix Academie al ruim ervaring opgedaan met deze leerwerkgemeenschappen. Die ontwikkeling wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Het basisonderwijs kent een sterk (traditioneel) verzuilde structuur (zie ook 3.2.7). Dat betekent voor pabo s dat zij zich (veelal) op een zuil / segment van dat basisonderwijs richten. Dat geldt zeker in die regio s waar pabo s van verschillende denominaties aanwezig zijn. De verzuilde structuur staat onder druk, onder andere door krimp. Onder invloed van de krimp tekenen zich her en der nieuwe verbanden af, die nog al eens de zuilaire structuur overstijgen. Of een school voor basisonderwijs zich nog wel bevindt binnen de verzuilde structuur, of dat de school op zoek gaat naar nieuwe (ook levensbeschouwelijke wegen), elke school voor primair onderwijs wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met een steeds verdergaande secularisatie en ontkerkelijking. Belangrijkste dilemma s uit de verkenning: Mogelijke kramp door krimp en dus weinig ontwikkelruimte versus een grote en volle innovatie- en ontwikkelagenda Weinig instroom van starters met een nieuwe professionaliteit en met een vernieuwd/ verhoogd opleidingsniveau versus noodzakelijk geachte transitie in onderwijzen Mogelijke richting: Krimp leidt ertoe dat de ruimte voor beginnende leerkrachten beperkt zal zijn. Door de keuze van de Marnix Academie om leerkrachten met een specifiek profiel op te leiden worden de kansen van deze nieuwe leerkrachten op de arbeidsmarkt wel verhoogd. Zij brengen met hun nieuwe profiel een extra (nieuw) element in het basisonderwijs. groeien. Zie verder: sites arbeidsmarktplatformpo.nl en caop.nl en regionale arbeidsmarktrapportages po 2012, Utrecht, december, 2012 via CAOP. Strategisch plan Marnix Academie juni

18 De Marnix Academie zal zich verder meer moeten richten op de gebieden waar nog werk te vinden is en zal tegelijkertijd voor scholen in krimpgebieden een rol moeten en willen blijven vervullen. Dat kan bijvoorbeeld via voortgezette professionalisering en advisering. Ook leerwerkgemeenschappen zijn daarbij een factor van betekenis, omdat in die leerwerkgemeenschappen op onderzoeksmatige aan (de verkenning van) de noodzakelijke transitie gewerkt kan worden Onderwijs: landelijk beleid Trends: De overheid hecht in toenemende mate aan een controlerende rol op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit. Dat betekent dat de regelruimte voor de afzonderlijke instellingen wordt beperkt. Met keuzes als opbrengstgericht werken (en daar de specifieke uitwerking van, die op meten en weten is gericht) en nadruk op taal en rekenen wordt zichtbaar dat de landelijke beleidskaders sterk vanuit een Angelsaksisch (beheers-)model worden vormgegeven. Ook de gerichtheid op de plaats van Nederlands onderwijs in de verschillende rankings duidt op een voorkeur voor een model van meten en beoordelen en sturen op basis van meetgegevens. Controle op onderwijskwaliteit blijkt uit centraal geïmplementeerde beleidskeuzes (zoals de kennisbases) en de versterking van de rol van de examencommissies. Het stelsel van accreditaties is en wordt uitgebreid en verzwaard. In het kader van de economische crisis wordt ook naar bezuinigingen in het onderwijsbudget gezocht. De prestatiebekostiging, de toegenomen rem op bekostiging van (nieuwe) masteropleidingen, de salariële nullijn die al lang wordt gehanteerd in het onderwijs zijn alle (onder andere) uitingen van deze lijn. Boven de markt zweven nieuwe maatregelen: de inrichting van een leenstelsel als vervanging van een beurzenstelsel, de afschaffing van de OV-kaart voor studerende jongeren, de mogelijke beëindiging van de bekostiging van een masterstudie en de vervanging van de bekostiging van deeltijdstudies door een voucherachtig systeem. Daarmee komt de toegankelijkheid van met name het hoger onderwijs onder spanning te staan. Wat betreft de lerarenopleidingen is door de overheid sterk ingezet op het formuleren en implementeren van kennisbases, op landelijke toetsing, op toelatingseisen en examinering en op toegenomen controle en monitoring. Deze maatregelen worden alle verbonden aan de versterking van de kwaliteit van de leraar. Meer en meer wordt belangstellend gekeken naar het zogenaamde Finse model, waarbij vooral de academisering (iedere leraar op wo-niveau opgeleid) van het leraarsberoep als belangrijk punt wordt aangehaald. Bij de versterking van de kwaliteit van de leraar behoort ook de lerarenbeurs die voor masterstudies (en bachelors) kan worden ingezet. Daarnaast worden via NWO ook (zij het op zeer beperkte schaal 4 ) promotiebeurzen verstrekt. Zie voor de maatregelen ter versterking van de kwaliteit van de 4 Onlangs is het aantal promotiebeurzen iets uitgebreid. Strategisch plan Marnix Academie juni

19 leraar ook Het Actieplan Leraar Naast de versterking van de kwaliteit van de leraar wordt ook gestuurd op versterking van de kwaliteit van de schoolleider. In de onderwijspolitiek zijn ook tegenbewegingen zichtbaar. Nadat er jarenlang vooral nadruk werd gelegd op taal en rekenen, en het onderwijs beoordeeld werd op opbrengsten (en daarmee het onderwijs ver-economiseerde) ontstaat nu weer aandacht voor creativiteit en voor Bildung 6. Met het woord Bildung wordt ook verwezen naar het zogeheten Rijnlandse (onderwijs) model. Het Rijnlandse model staat voor brede vorming, voor (gedeelde) verantwoordelijkheid en ambachtelijkheid 7. Het Rijnlandse model staat op zichzelf niet tegenover opbrengstgericht werken, maar stelt wel vragen naar type opbrengsten en naar opbrengsten ten behoeve van wie of wat. Je zou kunnen zeggen dat het in het Rijnlandse model meer gaat om de aard van de opbrengsten. Belangrijkste dilemma uit de verkenning: De toenemende regeldruk en sturing vanuit de overheid versus de wens en noodzaak om een eigen profiel te realiseren. Mogelijke richting: Het is de kunst om te voldoen aan wat vanuit de overheid gevraagd wordt en tegelijkertijd dat wat moet dienstig te maken aan het eigen profiel en de eigen, onderscheidende keuzes. Die keuzes richten zich ook wat betreft de Marnix Academie - in ieder geval op het Rijnlandse model. Binnen dat model wordt op zo natuurlijk mogelijke wijze geïncorporeerd wat moet. 5 Actieplan Leraar 2020 een krachtig beroep, mei In het plan staan drie actielijnen: - De actielijn De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd bevat onder meer verdere professionalisering van leraren en schoolleiders en de invoering van een beroepsregister. - In de actielijn Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel staan het HRM-beleid (in relatie tot het kwaliteitsbeleid) op schoolniveau centraal. - In Er komen voldoende en goed opgeleide leraren is verdere kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen aan de orde, waaronder de invoering van kennisbases en landelijke toetsen. 6 Bildung is een begrip dat wordt toegeschreven aan de Duitse geleerde en diplomaat Wilhelm von Humboldt ( ). Bildung wordt wel vertaald met zelfontplooiing. De Bildung waarnaar Von Humboldt streeft, is een algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Dus niet alleen de verwerving van algemene kennis maar ook het ontwikkelen van vermogens tot moreel oordelen en kritisch denken. Zo geciteerd bij: Wieringen, F. van, De onzekerheid van het onderwijs in Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, maart 2010,22: Zie ook: Onderwijsraad, Studie Essays over vorming in het onderwijs, Den Haag, Het Rijnlands model is in eerste instantie een sociaal-economisch model. Dat model (dat zich onderscheidt van o.a. het Angelsaksisch en het Mediterraan model) wordt (ook) vertaald naar onderwijs. Zie: - Bultsma, J. Dynamiek doorzien, Eburon, Amsterdam, Goodijk, R. Herwaardering van de Rijnlande Principes, Van Gorcum, Assen, Stevens, L.M. Zin in onderwijs, Garant, Apeldoorn / Antwerpen, 2010 Strategisch plan Marnix Academie juni

20 3.2.3 Opleidingen: het hbo Trends: Het hbo heeft op dit moment met toenemende sturing vanuit de overheid te maken. Die sturing is versterkt sinds men in de samenleving vragen heeft over de kwaliteit van het hbo. De sturing van de overheid heeft betrekking op die aspecten die door de overheid als kwaliteitsindicatoren worden gezien: Beperking uitval Verhoging rendement Realiseren excellentie (in studiescores of in excellentietrajecten) Verhoging docentkwaliteit ( iedere docent een master ) Intensivering contacttijd Beheersing overhead (waaronder verhouding OP / OBP) Op de genoemde gebieden zijn inmiddels door hbo-instellingen (en universiteiten) zogenaamde prestatieafspraken gemaakt. De sturing op kwaliteit roept tegelijkertijd de vraag naar de (toegevoegde) waarde van hoger beroepsonderwijs op. Het binaire stelsel in het hoger onderwijs, zoals Nederland dat kent, is internationaal gezien uitzonderlijk. De meeste landen kennen alleen het wo. Het ligt niet voor de hand dat de overheid op korte termijn zal ingrijpen in het binaire stelsel. Het is wel te verwachten dat vanuit de overheid meer en meer zal worden ingestoken op het verminderen van de verschillen tussen hbo en wo. Dat kan door te koersen op inhoudelijke verwantschap: naast het wo het hbo positioneren als Universities for Applied Sciences. Dat kan ook door de degrees en titulatuur op elkaar af te stemmen 8. Het insteken op vermindering van verschillen tussen hbo en wo leidt onder andere tot beleidsvragen naar de functie van lectoraten en onderzoek binnen het hbo. Via de afspraken in het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek wordt de kwaliteit van het onderzoek en van de lectoraten beoordeeld. Dat leidt mogelijk tot een duidelijke ratio voor de onderzoeksfunctie binnen het hbo. Over het algemeen wordt daarbij inhoudelijk aan toegepast (of praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek gedacht. Binnen lerarenopleidingen wordt dat vertaald naar het opleiden van leraren met een onderzoekende houding. Belangrijkste dilemma s uit de verkenning: Het verdwijnen van verschillen tussen hbo en wo, een ontwikkeling in de richting van uitsluitend wo versus onderscheiden hbo-expertise en bodies of knowlegde. 8 Zie daarvoor ook de recente voorstellen van het kabinet. Strategisch plan Marnix Academie juni

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen Prof. dr. red A.J. Korthagen De professionalisering van lerarenopleiders in Nederland Een EPS-brochure gericht op de verhoging van de beroepskwaliteit van lerarenopleiders in Nederland Deze brochure (oplage

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Lectorale rede dr. ir. Albert Weishaupt 13 januari 2015 Het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties Vernieuwingen en veranderingen

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Els Mulder- van Franeker. Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport

Els Mulder- van Franeker. Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport Els Mulder- van Franeker Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport Aangewakkerd door vuur vullen luchtballonnen zich langzaam met hete lucht. Voller en voller zwellen ze op. Omhoog! Omhoog! Touwen houden hen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie