Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan 2013-2017"

Transcriptie

1 Nieuwe Leer-Kracht Strategisch plan Strategisch plan Marnix Academie juni

2 Strategisch plan Marnix Academie juni

3 Inhoud 1. Inleiding 8 2. De Marnix Academie in beeld: karakteristiek, missie en visie Algemene karakteristiek 10 Missie 10 Goed leraarschap: Bekwaam, betrokken, bevlogen Omgevingsverkenning Stand van zaken realisatie beleidsplan Profilering van de levensbeschouwelijke identiteit, het beroepsbeeld en de opleidingsdidactiek Intensieve relaties met het beroepenveld vanuit Partners in Opleiding en Ontwikkeling Hoge kwaliteit en toegevoegde waarde op alle niveaus van opleidingen (bachelors en masters en dienstverlening) Ondersteunende kennisontwikkeling op de gebieden van leren en opvoeden, opleiden en ontwikkelen Allianties met andere kennisinstellingen Verkenningen ten behoeve van de nieuwe koers Het werkveld: het basisonderwijs Onderwijs: landelijk beleid Opleidingen: het hbo Opleidingen: de lerarenopleidingen c.q. pabo s Studenten Technologie en het leren in de 21 ste eeuw Zingeving en religieuze instituties Lokaal en internationaal 26 Strategisch plan Marnix Academie juni

4 3.3 Uitdagingen Visie Perspectief De Marnix Academie als kenniscentrum 30 Innovatie van leren en opleiden: het inhoudelijke fundament 31 Identiteit: de pedagogische opdracht en de positionering van de academie 34 Partnerschap 34 Verbondenheid: samenwerking met instellingen 35 (Sterke) Kwaliteit Strategische doelen Borgen en inhoudelijk toespitsen kenniscentrum 36 Innovatie van leren en opleiden 37 Identiteit 37 Partnerschap 37 Verbondenheid 38 Kwaliteit 38 Doelen uitgewerkt naar de activiteiten van het kenniscentrum Bachelor-opleidingen Masteropleidingen Post-initiële activiteiten Onderzoek en lectoraten De strategische doelen: de kernwaarden uit de missie aangescherpt Tot slot 44 Bijlage 46 Strategisch plan Marnix Academie juni

5 Voorwoord Met het voorliggende strategisch plan beschrijft de Marnix Academie haar strategische koers en keuzes voor de periode van Het gaat om een specifieke en uitgesproken koers voor het kenniscentrum dat de Marnix Academie is en wil zijn in de toekomst. Het voorliggende strategisch plan bouwt voort op de stevige fundamenten die in de vorige beleidsperiode zijn gelegd. Die fundamenten maken het mogelijk om op een aantal cruciale punten nieuwe keuzes te maken. Die keuzes leiden tot (mogelijk ingrijpende) wijzigingen in de tot nu toe gevaren koers. Maar juist door wat in voorgaande jaren is gerealiseerd kan de toekomst ook vol vertrouwen en met veel energie tegemoet gezien worden. Die energie wordt in de titel van de nota gevat: Nieuwe Leer-Kracht. De titel biedt ook zicht op de inhoud van de koerswijziging. In het plan wordt vanuit analyses de noodzaak beschreven om nieuwe leerkrachten met een nieuw elan (kracht) op te leiden. Er wordt ook een schets gegeven van het profiel van deze nieuwe leerkracht. De Marnix Academie kan en wil de gekozen strategische koers niet zonder samenwerking met anderen realiseren. Voor de realisatie van de (ook fundamentele) keuzes is allereerst de samenwerking met het beroepenveld van groot belang. In samenwerking met het veld kan gewerkt worden aan de nieuwe invulling van het beroep van leraar. Om die invulling goed vorm te geven is ook onderzoek nodig. Dat onderzoek moet vooral betrekking hebben op wat zich in de 21 ste eeuw aan ingrijpende wijzigingen in leren en onderwijzen kunnen voordoen. De nieuwe invulling van het beroep van leerkracht dient op de uitkomsten van dergelijk onderzoek gebaseerd te zijn. Daarom is samenwerking met nationale en internationale kennisinstellingen eveneens van belang. Opleiding en scholing, onderzoek en uitwerking van de resultaten van onderzoek zijn uiteindelijk bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen te optimaliseren. Om de kinderen draait het; zij hebben de toekomst. Daarom is als motto voor wat in het voorliggende plan beschreven is, gekozen voor de volgende drie uitspraken: These are two lasting bequests we can give our children: one is roots, the other is wings. William Holding Carter Jr. ( ) Strategisch plan Marnix Academie juni

6 These kids are different, and they're about to change the world. Don Tapscott (1947) This is the first generation of people that work, play, think and learn differently than their parents. They are the first generation to not be afraid of technology. It s like air to them. Don Tapscott (1947) Strategisch plan Marnix Academie juni

7 Strategisch plan Marnix Academie juni

8 1. Inleiding In het plan Nieuwe Leer-Kracht beschrijft de Marnix Academie haar strategische keuzes voor de periode van Het gaat daarbij om een behoorlijk omvangrijke beschrijving. Die omvang wordt onder andere veroorzaakt door het feit, dat de Marnix Academie meer dan in voorgaande beleidsperiodes doordrongen is van de omwenteling, de paradigmashift, die zich op dit moment voltrekt in leren en daarmee ook in opleiden. Die shift wordt regelmatig aangeduid als het leren in de 21 ste eeuw. In de nota wordt dan ook uitvoerig stil gestaan bij wat er dan zo fundamenteel verandert, bij wat de gevolgen van de veranderingen zijn en wat dat voor de Marnix Academie als lerarenopleiding basisonderwijs betekent. Vanuit een visie op die veranderingen worden vervolgens de strategische doelen beschreven. De nota is als volgt opgebouwd: Na het inleidende hoofdstuk volgt een beschrijving van de karakteristiek en de missie van de Marnix Academie. Daarbij worden ook de kernwaarden van de academie toegelicht. Dan volgt een uitvoerige omgevingsverkenning. De omgevingsverkenning start met een terugblik op de voorgaande beleidsperiode. Uit de omgevingsverkenning zelf valt op dat er tegengestelde bewegingen gaande zijn op vele terreinen. Dat is kenmerkend voor een periode waarin zich een paradigmashift voltrekt: er is (in ieder geval voor een bepaalde tijd) geen eenduidige koers, er zijn tegelijkertijd bewegingen van restauratie en innovatie gaande, er is sprake van toenemende controle en loslaten. Aan het einde van hoofdstuk 3 worden in een korte samenvatting de belangrijkste uitdagingen voor de Marnix Academie benoemd. In hoofdstuk 4 wordt in het licht van de fundamentele veranderingen een visie op de toekomst gepresenteerd. In die visie wordt aangegeven welke fundamentele veranderingen zich voor de Marnix Academie dienen te voltrekken. In hoofdstuk 5 worden de strategische doelen benoemd. Deze doelen hangen uiteraard met de visie samen en geven zicht op de wijze waarop die visie wordt gerealiseerd. De doelen worden geconcretiseerd naar de verschillende activiteiten van de Marnix Academie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een verdere inkleuring en aanscherping van de kernwaarden uit de missie. De aanscherping komt voort uit het perspectief en de strategische doelen. Het laatste hoofdstuk omvat een kort tot slot. De nota is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met stakeholders, medewerkers, de leden van de Raad van Toezicht en studenten. In een bijlage is een overzicht van de gevoerde gesprekken opgenomen. Deze ronde van gesprekken heeft geleid tot ruime input voor hoofdstuk 3, de omgevingsverkenning. Wie zich snel wil oriënteren in dit document, kan hoofdstuk 2 en 3 overslaan. Hoofdstuk 4 vormt de kern van het plan, waarbij de verschillende paragrafen de kerndelen zijn. Vanuit die delen worden de strategische doelen onderbouwd. De doelen zijn in hoofdstuk 5 beschreven. De lezer die zich vooral snel op het strategisch plan wil richten, kan met dat hoofdstuk volstaan. Strategisch plan Marnix Academie juni

9 Strategisch plan Marnix Academie juni

10 2. De Marnix Academie in beeld: karakteristiek, missie en visie 2.1 Algemene karakteristiek De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding en voortgezette professionalisering van leraren en de ondersteuning van scholen in hun ontwikkeling. De hogeschool behoort met circa 160 medewerkers tot de kleinere hbo-instellingen in Nederland, maar heeft met circa 1350 studenten een grote lerarenopleiding voor het basisonderwijs. De hogeschool wordt in stand gehouden door de Stichting Protestants-christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht. De Marnix Academie bestaat sinds 1984, maar de ontstaansgeschiedenis van het protestants-christelijke opleidingsonderwijs gaat terug tot de negentiende eeuw. De hogeschool is in haar huidige vorm ontstaan uit een fusie van de opleiding voor kleuterleidsters Marnixkweekschool (waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1854), de Hervormde Pedagogische Academie 'Jan van Nassau' (opgericht in 1914) en de Christelijke Pedagogische Academie 'Rehoboth' (opgericht in 1924). De hogeschool verzorgt het volgende opleidings- en ondersteuningsaanbod: de initiële bacheloropleiding Leraar basisonderwijs met de varianten voltijd en deeltijd en academische lerarenopleiding de masteropleiding Special Educational Needs in voltijd en deeltijd (in samenwerking met Hogeschool Windesheim), de masteropleiding Leren & Innoveren (samen met Interactumpartners) en de masteropleiding Educational Leadership (samen met de Penta Nova-partners); met de Penta Nova-partners ook opleidingen voor schoolleiders voortgezette professionalisering in specifieke en post-hbo-leergangen en kortere, gerichte cursussen advisering en ondersteuning van leerkrachten, teams, scholen en besturen praktijkgericht onderzoek, gebundeld in het Centrum voor Praktijkonderzoek, waarin ook de lectoraten participeren; er zijn lectoraten in drie domeinen: identiteitsontwikkeling en interactie & taalbeleid en leiderschap in het onderwijs 2.2 Missie De Marnix Academie beschouwt het als haar kerntaak om goede leerkrachten op te leiden en verder te professionaliseren, om zo een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed basisonderwijs. Daartoe verzorgt zij lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau, biedt zij mogelijkheden voor voortgaande professionalisering van onderwijsgevenden en leidinggevenden, ondersteunt en adviseert zij en verricht zij praktijkgericht onderzoek. De missie van de Marnix Academie is nauw verbonden met haar identiteit: de hogeschool is een open christelijke instelling die samenhang beoogt te realiseren tussen levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. Strategisch plan Marnix Academie juni

11 2.3 Goed leraarschap: Bekwaam, betrokken, bevlogen De verwoording van de missie roept de vraag op wat onder goed leraarschap kan worden verstaan. De Marnix Academie heeft haar visie hierop vervat in drie woorden: bekwaam, betrokken en bevlogen. Deze woorden zijn tevens de kernwaarden van waaruit de academie haar activiteiten vorm geeft. Bekwaam Een leraar dient in de eerste plaats een vakman of vrouw te zijn. Hij/zij dient over voldoende kennis te beschikken en over de juiste vaardigheden en dus competent te zijn in alle dimensies van het vak. In de Nederlandse onderwijscontext dient het niveau van bekwaamheid voor het vak van leraar basisonderwijs minimaal hbo-niveau te zijn. Dat betekent dat de vakbekwaamheid ook vertaald wordt in zogeheten hbo-kwalificaties die gerelateerd kunnen worden aan hogere-ordedenken 1 en aan geldende Dublin-descriptoren. De Marnix Academie richt zich op de toerusting van de studenten voor modern onderwijs dat zich blijvend vernieuwt en dat inspeelt op de veranderingen in de samenleving 2. Dat houdt in dat studenten aan het eind van de opleiding startbekwaam c.q. competent zijn om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen en in staat zijn zich te blijven ontwikkelen in hun persoonlijk meesterschap. Tevens zijn zij in staat een professionele bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling. De kernwaarde bekwaam geldt ook volledig voor de medewerkers van de hogeschool. Zij zijn toegerust voor hun werk en blijven zich in dat werk ontwikkelen. Daarbij speelt een leven lang leren om bekwaam te worden en te blijven een belangrijke rol. De Marnix Academie wil ook als organisatie bekwaamheid realiseren door zich - op basis van de aanwezige en onderhouden kennis en bekwaamheid - te profileren als een erkende kennispartner ten behoeve van (de ontwikkeling van) leraren en scholen. Betrokken Kwalitatief hoogwaardig onderwijs kenmerkt zich door betrokkenheid (van de leraar) bij de leerling en zijn omgeving. Daarom is een goede leraar in de visie van de Marnix Academie ook een betrokken leraar: dat is de leraar die vorm geeft aan verantwoord pedagogisch handelen, aan een verantwoorde pedagogische relatie, gericht op de optimale ontplooiing en ontwikkeling van de leerlingen. Betrokkenheid is ook gericht op de context: ouders, school en samenleving. Betrokkenheid is (daarom) ook gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. 1 Zie: Berg, E. van den en P.A. Kirschner, P. A. Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT (Evidence based teaching in higher education with ICT) in Plugge, L.A. (Ed.), WTR Trendrapport 2012, De Bakens verzetten, Stichting SURF, Utrecht, 2012, (1-10) Zie ook: Polly, D., Developing Students' Higher-Order Thinking Skills (HOTS) through Technology-Rich Tasks: The Influence of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), in Educational Technology, juli In de beschreven strategische koers zal vooral op het aspect van de veranderende samenleving verder worden ingegaan. Strategisch plan Marnix Academie juni

12 De Marnix Academie realiseert in haar onderwijsactiviteiten een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontplooien. Deze betrokkenheid is vooral zichtbaar in de wijze waarop de pedagogische en didactische rol die de academie heeft, wordt vervuld. De Marnix Academie realiseert een omgeving waarin ieder gekend en erkend wordt. Betrokkenheid als kernwaarde speelt ook een rol voor de medewerkers van de academie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij (ook klantgericht) inspelen op signalen en leervragen vanuit studenten, cursisten en het beroepenveld. De academie geeft als organisatie vorm aan betrokkenheid door een lerende organisatie te zijn die aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk, bij de ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. Essentieel daarbij is het partnerschap met scholen, waarin het volgende centraal staat: het opleiden van aankomende en zittende leraren de inhoudelijke schoolontwikkeling zorg en aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs innovatie van onderwijs en opleiding Bevlogen Gevoed door de christelijke traditie (waarmee de academie zich verbonden weet) voegt de Marnix Academie aan haar beroepsbeeld het begrip bevlogen toe. Een goede leraar is die leraar die vorm geeft aan waardenvol en ook inspirerend onderwijs. Inspirerend handelen komt voort uit geïnspireerd worden door bronnen, door anderen en door de Ander. Het inspirerend handelen krijgt vorm in een betrokken en op inspiratie gerichte ontmoeting met leerlingen. In de lijn van de christelijke traditie wil de Marnix Academie geïnspireerde en inspirerende leraren opleiden, die vorm geven aan waardenvol onderwijs. De academie verwacht van haar studenten dat zij hun (pedagogisch) handelen verantwoorden vanuit hun persoonlijke normatieve kader en zich bewust zijn van wat hen inspireert en drijft en hoe zijzelf kunnen inspireren en motiveren. De medewerkers van de opleiding begeleiden de studenten in deze ontwikkeling en dragen zorg voor een inspirerende, stimulerende en uitdagende leer- en werkomgeving. Ook voor medewerkers geldt de bezinning op en realisatie van wat hen drijft en motiveert in hun werk. Op organisatieniveau krijgt bevlogen onder meer vorm in bijzondere kenmerken, zoals de aandacht voor (ook christelijk) geïnspireerd en inspirerend onderwijs, voor duurzame ontwikkeling en voor een benadering waarin vraagsturing en er zijn ten dienste van de ander vorm en betekenis krijgen. Strategisch plan Marnix Academie juni

13 Strategisch plan Marnix Academie juni

14 3. Omgevingsverkenning 3.1 Stand van zaken realisatie beleidsplan In de afgelopen jaren is gewerkt aan de realisatie van de strategische koers voor , zoals beschreven in het plan Investeren in relatie. De keuze om te investeren in relatie werd gemaakt in het licht van de veronderstelling dat de Marnix Academie een relationeel netwerk nodig heeft om van betekenis te kunnen zijn en een rol te kunnen vervullen voor goed onderwijs. De strategie voor de toekomst investeren in relatie - werd in vijf afzonderlijke profielkenmerken uiteengelegd. In wat volgt wordt kort aangeduid wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd Profilering van de levensbeschouwelijke identiteit, het beroepsbeeld en de opleidingsdidactiek Medewerkers van de Marnix Academie herkennen elkaar in een gemeenschappelijk beroepsbeeld. Bij basisscholen, de belangrijkste afnemers van de producten van de Marnix Academie, bestaat herkenning van het open christelijk karakter van de Marnix Academie. Ook studenten herkennen het karakter. De Marnix Academie heeft gekozen voor het breed integreren van de kwalificatie christelijk basisonderwijs of levensbeschouwelijk basisonderwijs. Dit sluit goed aan op de gedifferentieerde eigen achtergronden van de studenten. In Investeren in relatie werd gesproken over een verdere ontwikkeling van de visie op competentiegericht en vraaggestuurd opleiden. Onder andere de nadruk op de persoonlijke professionaliteit van de leerkracht en het zich ontwikkelende Marnix-onderzoeksprofiel komen daar uit voort Intensieve relaties met het beroepenveld vanuit Partners in Opleiding en Ontwikkeling Begin 2013 werkt de Marnix Academie samen met 38 schoolbesturen met daaronder 320 bassischolen. Binnen het partnerschap zijn afspraken gemaakt over certificering van elk van de basisscholen. De actie is nog gaande; aanvang 2013 zijn 51 basisscholen gecertificeerd. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt aan schoolontwikkeling en kennisopbouw; aanvang 2013 zijn 64 leer-werkgemeenschappen actief. De daaraan gerelateerde kennisopbouw beperkt zich vooral tot schoolspecifieke behoeften; het systematisch met elkaar opbouwen van kennis wordt verder ontwikkeld. De omvang van het partnerschap stelt specifieke eisen aan het onderhouden van de relatie. De contacten verlopen vooral via de Marnix Academie maar ook in toenemende mate tussen de partnerbesturen en scholen onderling Hoge kwaliteit en toegevoegde waarde op alle niveaus van opleidingen (bachelors en masters en dienstverlening) De systematiek voor kwaliteitszorg en voor het behalen van externe erkenningen is op orde. Inmiddels zijn (voortkomend uit de landelijke aanpak) prestatieafspraken geformuleerd. Strategisch plan Marnix Academie juni

15 Eveneens aangezet door landelijke ontwikkelingen is het traject voor implementatie van de Kennisbases ter hand genomen. De Marnix Academie is goed aanwezig in haar aanbod post-initieel onderwijs, met name via erkende post-hbo-trajecten en geaccrediteerde professionele masteropleidingen. De Marnix Academie biedt een academische variant bacheloropleiding aan. De (voor deze variant gewenste) samenwerking met een universiteit blijkt niet vanzelfsprekend en in algemene zin (en dus ook voor de Marnix Academie) bestaan voor de komende periode vragen over de positionering van zulke academische opleidingstrajecten Ondersteunende kennisontwikkeling op de gebieden van leren en opvoeden, opleiden en ontwikkelen Geconstateerd mag worden dat de Marnix Academie inmiddels via meerdere activiteiten werk maakt van ondersteunende kennisontwikkeling, met name: in contractwerk; binnen het partnerschap in leerwerkgemeenschappen; door praktijkonderzoek van studenten (binnen de bacheloropleiding en in verdiepte vorm binnen de hbo-masteropleidingen); in lectoraten/kenniskringen. De kennisontwikkeling wordt nu gebundeld in een uit te voeren onderzoeksprogramma, waarvoor een Centrum voor Praktijkonderzoek verantwoordelijk zal zijn Allianties met andere kennisinstellingen De Marnix Academie werkt samen met meerdere andere kennisinstellingen. Binnen het Interactumverband wordt samengewerkt met een aantal andere mono-sectorale lerarenopleidingen basisonderwijs. Door fusies met en/of door het opgaan in multi-sectorale hogescholen is het aantal Interactumpartners in de afgelopen periode kleiner geworden. Vanuit het verband van Interactum is in samenwerking met twee andere hogescholen, een succesvolle aanvraag voor de inrichting van een Center of Expertise gedaan. Specifiek voor de schoolleiders-opleidingen participeert de Marnix Academie in het samenwerkingsverband Penta Nova. De samenwerking met universiteiten heeft nog geen afgeronde/duidelijke vorm en inhoud gekregen. Wel is eind 2012 met de Vrije Universiteit een convenant voor omvattende samenwerking onderschreven, met name gericht op de onderzoekstaakstelling van de Marnix Academie. 3.2 Verkenningen ten behoeve van de nieuwe koers Om de koers voor de volgende strategische beleidsperiode te bepalen zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de PO-raad, de HBO-raad, de Besturenraad, het CAOP, de Onderwijsinspectie en Partners in Onderwijs en Ontwikkeling (basisonderwijs) en de Studentenraad van de Marnix Academie (zie bijlage voor overzicht). Strategisch plan Marnix Academie juni

16 Daarnaast is gebruik gemaakt van beleidsstukken en informatieve documentatie. In de omgevingsverkenning worden mogelijke ontwikkelingen en tendensen beschreven. Deze ontwikkelingen kunnen als kans en/of bedreiging worden opgevat. Er is voor gekozen om alleen die ontwikkelingen te beschrijven, die van invloed zijn op het maken van strategische keuzes. De omgevingsverkenning is als volgt gerubriceerd: Werkveld: het basisonderwijs Onderwijs: landelijk beleid Positie hbo Lerarenopleidingen c.q. pabo s Studenten Technologie en het leren in de 21 ste eeuw Zingeving en religieuze instituties Lokaal en internationaal Per rubriek wordt kort ingegaan op het belangrijkste dilemma uit de verkenning. Het hoofdstuk wordt besloten met een aanduiding van de belangrijkste uitdagingen Het werkveld: het basisonderwijs Trends: Inhoudelijk heeft het basisonderwijs met de volgende ontwikkelingen te maken: De aandacht voor partnerschap met ouders De verdere implementatie van passend onderwijs op schoolniveau De focus op opbrengstgericht werken Taal en rekenen in het centrum van de aandacht Sterke nadruk op pedagogische rol van de leerkracht Verschuivingen in pedagogische en/of levensbeschouwelijke positionering van de school (in krimpgebieden bijvoorbeeld door het ontstaan van samenwerkingsscholen); De rol van IT en social media in het onderwijs en de onderwijskundige en didactische impact daarvan Diverse vormen van brede scholen (waaronder de integrale kindcentra) Dat betekent dat er de komende jaren veel (aan inhoudelijke ontwikkelingen) op het bordje van het basisonderwijs komt. Die inhoudelijke ontwikkelingen moeten vorm krijgen in een periode van krimp. In alle regio s (uitgezonderd de Randstad) krijgen basisscholen met krimp te maken 3. Deze krimp betekent een 3 Het ministerie van OCW rekent voor komend schooljaar op ruim minder leerlingen in het basisonderwijs. De referentieramingen brengen in kaart hoe de leerlingstromen zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen. Tot het schooljaar 2016/2017 verwacht het ministerie van OCW minder leerlingen in het basisonderwijs. Ook in het speciaal onderwijs is sprake van een daling in het aantal leerlingen, terwijl het voortgezet speciaal onderwijs licht zal Strategisch plan Marnix Academie juni

17 afname van werkgelegenheid in het basisonderwijs. Deze afname wordt op termijn hooguit wat gecompenseerd door het vertrek van onderwijsgevenden omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Omdat die leeftijdsgrens in stappen wordt opgerekt, zal dat effect over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Binnen het basisonderwijs tekent zich een kentering ten aanzien van het Angelsaksische (onderwijs-)model af (zie ook 3.2.2). Binnen opbrengstgericht werken verschuift de aanvankelijke insteek van meten is weten naar om te weten is meten (ook) van belang. Meer en meer zal gezocht worden naar welke opbrengsten gegenereerd worden moeten in het kader van doelen als de vorming en ontwikkeling van de leerlingen. Onderzoeksmatig werken en handelen doet zijn intrede in de wereld van het basisonderwijs. De vorming van leerwerkgemeenschappen / learning communities speelt daarbij een cruciale rol. Binnen het partnerschap heeft de Marnix Academie al ruim ervaring opgedaan met deze leerwerkgemeenschappen. Die ontwikkeling wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Het basisonderwijs kent een sterk (traditioneel) verzuilde structuur (zie ook 3.2.7). Dat betekent voor pabo s dat zij zich (veelal) op een zuil / segment van dat basisonderwijs richten. Dat geldt zeker in die regio s waar pabo s van verschillende denominaties aanwezig zijn. De verzuilde structuur staat onder druk, onder andere door krimp. Onder invloed van de krimp tekenen zich her en der nieuwe verbanden af, die nog al eens de zuilaire structuur overstijgen. Of een school voor basisonderwijs zich nog wel bevindt binnen de verzuilde structuur, of dat de school op zoek gaat naar nieuwe (ook levensbeschouwelijke wegen), elke school voor primair onderwijs wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met een steeds verdergaande secularisatie en ontkerkelijking. Belangrijkste dilemma s uit de verkenning: Mogelijke kramp door krimp en dus weinig ontwikkelruimte versus een grote en volle innovatie- en ontwikkelagenda Weinig instroom van starters met een nieuwe professionaliteit en met een vernieuwd/ verhoogd opleidingsniveau versus noodzakelijk geachte transitie in onderwijzen Mogelijke richting: Krimp leidt ertoe dat de ruimte voor beginnende leerkrachten beperkt zal zijn. Door de keuze van de Marnix Academie om leerkrachten met een specifiek profiel op te leiden worden de kansen van deze nieuwe leerkrachten op de arbeidsmarkt wel verhoogd. Zij brengen met hun nieuwe profiel een extra (nieuw) element in het basisonderwijs. groeien. Zie verder: sites arbeidsmarktplatformpo.nl en caop.nl en regionale arbeidsmarktrapportages po 2012, Utrecht, december, 2012 via CAOP. Strategisch plan Marnix Academie juni

18 De Marnix Academie zal zich verder meer moeten richten op de gebieden waar nog werk te vinden is en zal tegelijkertijd voor scholen in krimpgebieden een rol moeten en willen blijven vervullen. Dat kan bijvoorbeeld via voortgezette professionalisering en advisering. Ook leerwerkgemeenschappen zijn daarbij een factor van betekenis, omdat in die leerwerkgemeenschappen op onderzoeksmatige aan (de verkenning van) de noodzakelijke transitie gewerkt kan worden Onderwijs: landelijk beleid Trends: De overheid hecht in toenemende mate aan een controlerende rol op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit. Dat betekent dat de regelruimte voor de afzonderlijke instellingen wordt beperkt. Met keuzes als opbrengstgericht werken (en daar de specifieke uitwerking van, die op meten en weten is gericht) en nadruk op taal en rekenen wordt zichtbaar dat de landelijke beleidskaders sterk vanuit een Angelsaksisch (beheers-)model worden vormgegeven. Ook de gerichtheid op de plaats van Nederlands onderwijs in de verschillende rankings duidt op een voorkeur voor een model van meten en beoordelen en sturen op basis van meetgegevens. Controle op onderwijskwaliteit blijkt uit centraal geïmplementeerde beleidskeuzes (zoals de kennisbases) en de versterking van de rol van de examencommissies. Het stelsel van accreditaties is en wordt uitgebreid en verzwaard. In het kader van de economische crisis wordt ook naar bezuinigingen in het onderwijsbudget gezocht. De prestatiebekostiging, de toegenomen rem op bekostiging van (nieuwe) masteropleidingen, de salariële nullijn die al lang wordt gehanteerd in het onderwijs zijn alle (onder andere) uitingen van deze lijn. Boven de markt zweven nieuwe maatregelen: de inrichting van een leenstelsel als vervanging van een beurzenstelsel, de afschaffing van de OV-kaart voor studerende jongeren, de mogelijke beëindiging van de bekostiging van een masterstudie en de vervanging van de bekostiging van deeltijdstudies door een voucherachtig systeem. Daarmee komt de toegankelijkheid van met name het hoger onderwijs onder spanning te staan. Wat betreft de lerarenopleidingen is door de overheid sterk ingezet op het formuleren en implementeren van kennisbases, op landelijke toetsing, op toelatingseisen en examinering en op toegenomen controle en monitoring. Deze maatregelen worden alle verbonden aan de versterking van de kwaliteit van de leraar. Meer en meer wordt belangstellend gekeken naar het zogenaamde Finse model, waarbij vooral de academisering (iedere leraar op wo-niveau opgeleid) van het leraarsberoep als belangrijk punt wordt aangehaald. Bij de versterking van de kwaliteit van de leraar behoort ook de lerarenbeurs die voor masterstudies (en bachelors) kan worden ingezet. Daarnaast worden via NWO ook (zij het op zeer beperkte schaal 4 ) promotiebeurzen verstrekt. Zie voor de maatregelen ter versterking van de kwaliteit van de 4 Onlangs is het aantal promotiebeurzen iets uitgebreid. Strategisch plan Marnix Academie juni

19 leraar ook Het Actieplan Leraar Naast de versterking van de kwaliteit van de leraar wordt ook gestuurd op versterking van de kwaliteit van de schoolleider. In de onderwijspolitiek zijn ook tegenbewegingen zichtbaar. Nadat er jarenlang vooral nadruk werd gelegd op taal en rekenen, en het onderwijs beoordeeld werd op opbrengsten (en daarmee het onderwijs ver-economiseerde) ontstaat nu weer aandacht voor creativiteit en voor Bildung 6. Met het woord Bildung wordt ook verwezen naar het zogeheten Rijnlandse (onderwijs) model. Het Rijnlandse model staat voor brede vorming, voor (gedeelde) verantwoordelijkheid en ambachtelijkheid 7. Het Rijnlandse model staat op zichzelf niet tegenover opbrengstgericht werken, maar stelt wel vragen naar type opbrengsten en naar opbrengsten ten behoeve van wie of wat. Je zou kunnen zeggen dat het in het Rijnlandse model meer gaat om de aard van de opbrengsten. Belangrijkste dilemma uit de verkenning: De toenemende regeldruk en sturing vanuit de overheid versus de wens en noodzaak om een eigen profiel te realiseren. Mogelijke richting: Het is de kunst om te voldoen aan wat vanuit de overheid gevraagd wordt en tegelijkertijd dat wat moet dienstig te maken aan het eigen profiel en de eigen, onderscheidende keuzes. Die keuzes richten zich ook wat betreft de Marnix Academie - in ieder geval op het Rijnlandse model. Binnen dat model wordt op zo natuurlijk mogelijke wijze geïncorporeerd wat moet. 5 Actieplan Leraar 2020 een krachtig beroep, mei In het plan staan drie actielijnen: - De actielijn De kwaliteit van de leraar en schoolleider wordt duurzaam geborgd bevat onder meer verdere professionalisering van leraren en schoolleiders en de invoering van een beroepsregister. - In de actielijn Naar professionele scholen, met ruimte voor goed onderwijspersoneel staan het HRM-beleid (in relatie tot het kwaliteitsbeleid) op schoolniveau centraal. - In Er komen voldoende en goed opgeleide leraren is verdere kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen aan de orde, waaronder de invoering van kennisbases en landelijke toetsen. 6 Bildung is een begrip dat wordt toegeschreven aan de Duitse geleerde en diplomaat Wilhelm von Humboldt ( ). Bildung wordt wel vertaald met zelfontplooiing. De Bildung waarnaar Von Humboldt streeft, is een algemene ontplooiing van alle menselijke kwaliteiten. Dus niet alleen de verwerving van algemene kennis maar ook het ontwikkelen van vermogens tot moreel oordelen en kritisch denken. Zo geciteerd bij: Wieringen, F. van, De onzekerheid van het onderwijs in Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, maart 2010,22: Zie ook: Onderwijsraad, Studie Essays over vorming in het onderwijs, Den Haag, Het Rijnlands model is in eerste instantie een sociaal-economisch model. Dat model (dat zich onderscheidt van o.a. het Angelsaksisch en het Mediterraan model) wordt (ook) vertaald naar onderwijs. Zie: - Bultsma, J. Dynamiek doorzien, Eburon, Amsterdam, Goodijk, R. Herwaardering van de Rijnlande Principes, Van Gorcum, Assen, Stevens, L.M. Zin in onderwijs, Garant, Apeldoorn / Antwerpen, 2010 Strategisch plan Marnix Academie juni

20 3.2.3 Opleidingen: het hbo Trends: Het hbo heeft op dit moment met toenemende sturing vanuit de overheid te maken. Die sturing is versterkt sinds men in de samenleving vragen heeft over de kwaliteit van het hbo. De sturing van de overheid heeft betrekking op die aspecten die door de overheid als kwaliteitsindicatoren worden gezien: Beperking uitval Verhoging rendement Realiseren excellentie (in studiescores of in excellentietrajecten) Verhoging docentkwaliteit ( iedere docent een master ) Intensivering contacttijd Beheersing overhead (waaronder verhouding OP / OBP) Op de genoemde gebieden zijn inmiddels door hbo-instellingen (en universiteiten) zogenaamde prestatieafspraken gemaakt. De sturing op kwaliteit roept tegelijkertijd de vraag naar de (toegevoegde) waarde van hoger beroepsonderwijs op. Het binaire stelsel in het hoger onderwijs, zoals Nederland dat kent, is internationaal gezien uitzonderlijk. De meeste landen kennen alleen het wo. Het ligt niet voor de hand dat de overheid op korte termijn zal ingrijpen in het binaire stelsel. Het is wel te verwachten dat vanuit de overheid meer en meer zal worden ingestoken op het verminderen van de verschillen tussen hbo en wo. Dat kan door te koersen op inhoudelijke verwantschap: naast het wo het hbo positioneren als Universities for Applied Sciences. Dat kan ook door de degrees en titulatuur op elkaar af te stemmen 8. Het insteken op vermindering van verschillen tussen hbo en wo leidt onder andere tot beleidsvragen naar de functie van lectoraten en onderzoek binnen het hbo. Via de afspraken in het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek wordt de kwaliteit van het onderzoek en van de lectoraten beoordeeld. Dat leidt mogelijk tot een duidelijke ratio voor de onderzoeksfunctie binnen het hbo. Over het algemeen wordt daarbij inhoudelijk aan toegepast (of praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek gedacht. Binnen lerarenopleidingen wordt dat vertaald naar het opleiden van leraren met een onderzoekende houding. Belangrijkste dilemma s uit de verkenning: Het verdwijnen van verschillen tussen hbo en wo, een ontwikkeling in de richting van uitsluitend wo versus onderscheiden hbo-expertise en bodies of knowlegde. 8 Zie daarvoor ook de recente voorstellen van het kabinet. Strategisch plan Marnix Academie juni

Integriteitscode van de Marnix Academie Integriteit, verbonden aan bekwaam, betrokken, bevlogen

Integriteitscode van de Marnix Academie Integriteit, verbonden aan bekwaam, betrokken, bevlogen Integriteitscode van de Marnix Academie Integriteit, verbonden aan bekwaam, betrokken, bevlogen Ten geleide Bij de uitoefening van hun werkzaamheden, kunnen medewerkers geconfronteerd worden met situaties,

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Ontmoeten is gewoon doen

Ontmoeten is gewoon doen Ontmoeten is gewoon doen Aris de Pater Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012

Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda. Juni 2012 Professionele ontwikkeling in de lift: de gezamenlijke agenda Juni 2012 Inleiding Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder. Wij vinden dat het Nederlands onderwijs zich op alle vlakken

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Auteurs: Drs. G. van der Meulen Referentie: WvdJ/SL 11.0426 Datum: maart 2007 Het lectoraat Morele vorming in het

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke Meesterschap op Zuid Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid Cora Vinke Voorstellen INTRODUCTIE & AANLEIDING PCBO 6800 leerlingen die onderwijs krijgen

Nadere informatie

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus

Samen opleiden. Vlaanderen. Nederland. Leuven, 3 mei Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Samen opleiden in Vlaanderen en Nederland Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education Leuven, 3 mei 2011 Doel en opbrengst Kennis en inzicht verwerven

Nadere informatie

Speelruimte van betekenis

Speelruimte van betekenis Uitnodiging: Speelruimte van betekenis Conferentie voor opleiders levensbeschouwelijke, godsdienstige en morele vorming over de paradigmawisseling in hun vak Op 31 oktober en 1 november 2011 vindt de conferentie

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Master Expertleerkracht PO (MEPO)

Master Expertleerkracht PO (MEPO) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum beleidsreactie advies 'Een goede basis'

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum beleidsreactie advies 'Een goede basis' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Marnix Academie. voorjaar 2012 voor te leggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marnix Academie. voorjaar 2012 voor te leggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marnix Academie voorstel PRESTATIEAFSPRAKEN voorjaar 2012 voor te leggen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Blad 1/51 Blad 2/51 Inhoud Voorblad 5 Voorwoord 7 1. Hogeschool Marnix

Nadere informatie

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs Vrijheid van onderwijs Ledenpeiling van 9 t/m 27 februari 2012 Aanleiding In maart 2012 geeft de Onderwijsraad een advies over de vrijheid van onderwijs dat mogelijk zal leiden tot wijzigingen in het onderwijsbestel.

Nadere informatie

Onderwijs-seminar. De Leraar van de Toekomst. Bestaat De leraar van De Toekomst wel?

Onderwijs-seminar. De Leraar van de Toekomst. Bestaat De leraar van De Toekomst wel? Onderwijs-seminar De Leraar van de Toekomst Bestaat De leraar van De Toekomst wel? Even voorstellen Anne Looijenga, directeur Centrum voor Ontwikkeling Katholieke Pabo Zwolle En jullie zijn.? 2 De of een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil?

Wat onderscheidt ons, Tilburg University, van de andere Nederlandse universiteiten? Waar maken wij het verschil? Dames en Heren, Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat ons stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onderwerp is van maatschappelijk en (vooral ook) politiek debat. Er is al veel

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor

Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor Religieuze Waarden, Onderwijs en Doel van deze workshop 1. 2. 3. Inzicht krijgen in religie als drijfveer voor sociaalmaatschappelijk handelen; Verkennen van morele

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Uitwerking visieconferentie. 12 januari 2016

Uitwerking visieconferentie. 12 januari 2016 1 HAN ILS Uitwerking visieconferentie 12 januari 2016 ST-Groep B.V. Industrieweg 12 5262 GJ Vught T 073-5112401 F 073-5112355 e-mail: info@st-groep.nl www.st-groep.com Prestatie-eisen HAN-ILS Productiviteit

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Ron Bormans Voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam. Bestuur Vereniging Hogescholen Lid Commissie Veerman

Ron Bormans Voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam. Bestuur Vereniging Hogescholen Lid Commissie Veerman Ron Bormans Voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam Bestuur Vereniging Hogescholen Lid Commissie Veerman Hoger beroepsonderwijs Het ongedelfde goud Twitter: @Ronbormans1 Mail: Ron.Bormans@HR.nl Nederland

Nadere informatie

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn (S12 CAO-VO) Versie 22/04/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Samenvatting: De ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders

Samenvatting: De ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders Samenvatting: De ontwikkeling van het beroep en de identiteit van lerarenopleiders Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van het beroep van opleider vanaf 1779 en de ontwikkeling van de professionele

Nadere informatie

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind

Lectoraat natuurbeleving en ontwikkeling kind Lectoraat natuurbeleving & ontwikkeling kind 1 Aanleiding Als kinderen van vijf tot twaalf jaar hun speelplek mogen kiezen, gaat de voorkeur voornamelijk uit naar braakliggende terreinen. Daarbij kijken

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2013-2015- 2019 Wie zijn wij De VVGO is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs. Onze doelstellingen willen realiseren vanuit ons christen- zijn. Het Woord van God, de

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013 Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen juli 2013 In zijn adviesaanvraag vraagt Wim Kuiper de commissie om bij te dragen aan een visie op de manier waarop een samenwerkingsschool vorm

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie