College van Bestuur jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van Bestuur jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 College van Bestuur jaarverslag

2 Inhoud Voorwoord college van bestuur Visie en missie Bestuur en raad van toezicht Medezeggenschap Picasso Lyceum Stedelijk College Het Atrium Kengetallen personeel Kengetallen financiën

3 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) over schooljaar In dit Jaarverslag blikken we terug op de meest in het oog springende zaken, die van belang zijn geweest voor het verzorgen van het onderwijs waar wij voor staan: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. We hebben in deze uitgave gekozen voor het thema ICT en onderwijs en laten in dit kader de belangrijkste betrokkenen bij onze scholen hierover aan het woord: leerlingen, docenten en ouders/verzorgers. Daarnaast kunt u in dit verslag ook kennis nemen van informatie over de opbrengsten van ons onderwijs, personele gegevens en de manier waarop we de steeds schaarser wordende financiële middelen hebben ingezet om onze doelstellingen en visie zo goed mogelijk te realiseren. Bent u na het lezen van dit Jaarverslag geïnteresseerd in meer informatie over onze scholen, dan kunt u dat vinden op onze website: of via Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) en/of Schoolkompas (www.schoolkompas.nl). Namens alle medewerkers van de SSVOZ wens ik u veel leesgenoegen! Drs P.T.E. Reenalda Voorzitter College van Bestuur

4 Visie en missie De SSVOZ biedt een volledig en samenhangend geheel van opleidingen voor voortgezet onderwijs en streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen. Daarbij staat het ontwikkelen van de talenten van de leerlingen, individueel of groepsgewijs, centraal. Er is gekozen voor verschillende varianten. Zo komen zowel de meer praktisch als de meer theoretisch georiënteerde leerlingen tot hun recht. De motto s zijn: Samen werken aan jouw talenten voor het Stedelijk College en Talenten ontwikkelen tot prestaties voor het Picasso Lyceum. Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs en werkt vanuit het 3Z-principe: werken aan een reëel Zelfbeeld, het vergroten van het Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden en het realiseren van Zelfsturing (zelfredzaamheid). Het motto van het Atrium is: Samen jouw talenten ontwikkelen. De SSVOZ ontleent haar inspiratie aan de culturele, levensbeschouwelijke en maatschappelijke tradities van Europa. Ons onderwijs kenmerkt zich door activerende en prikkelende werkvormen in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Hierbij spelen ICT voorzieningen een belangrijke rol. In een digitale werkomgeving kunnen wij nog beter inspelen op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling en doen wij recht aan het ontwikkelen van talenten. Om dit te kunnen bereiken is digitaal leermateriaal in ruime mate aanwezig. Een leerling op het Picasso Lyceum kan zijn eigen laptop, tablet of een ander apparaat meenemen naar school. Het principe dat leerlingen zelf een apparaat mogen meenemen noemen we use your own device. Op het Stedelijk College hebben alle leerlingen in het eerste leerjaar in het schooljaar de beschikking over een tablet-pc met een multi-touchscherm: de ipad. Met behulp van Prodigi kunnen leerlingen van Het Atrium straks via internet hun opdrachten lezen, uitvoeren en laten beoordelen. Daarnaast heeft het gebruik van sociale media door onze leerlingen en medewerkers een dermate grote vlucht genomen, dat wij daarbij willen aansluiten. Ook zijn wij als scholen gaan twitteren. Het totale aantal leerlingen is iets gedaald in vergelijking met vorig jaar, mede als gevolg van de terugloop van de basisgeneratie in het voedingsgebied van de SSVOZ. De basisgeneratie is de leeftijdsgroep waaruit leerlingen het voortgezet onderwijs bezoeken. Een nadere detaillering van onze leerlingenaantallen vindt u in de afzonderlijke jaarverslagen van onze scholen. Aantal leerlingen Het Atrium Stedelijk College Picasso Lyceum VAVO Totaal

5 Bestuur en raad van toezicht De SSVOZ wordt bestuurd door de heer drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter van het College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt in de werkgeversrol toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Begin van het schooljaar is de nieuwe governance structuur van de SSVOZ in werking getreden. Samen met een afvaardiging van de medezeggenschapraden is een wervingscampagne opgestart voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Begin januari 2012 heeft de Raad twee nieuwe leden benoemd: de heer J. Mahboeb en mevrouw dr. J. van der Hoeven. Ook is een adviserend lid benoemd (de heer J. Donders) in afwachting van een benoeming op de vacature die eind 2012 gaat ontstaan door het vertrek van de heer Brouwers. De Raad van Toezicht heeft, naast het vormgeven van deze benoemingsprocedure, zich beziggehouden met het toezicht op het beleid van het College van Bestuur, waarbij de financiële stand van zaken van de SSVOZ en de kwaliteit van het onderwijs voorname aandachtspunten waren. De Raad heeft samen met het College van Bestuur ook een procedure opgesteld voor de benoeming van een accountant voor het jaar Tevens heeft de Raad zich tijdens een studiemiddag gebogen over de informatievoorziening van de Raad buiten het bestuur om en over het strategische beleid van de SSVOZ. Goedgekeurd zijn besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot de begroting van de stichting en de vaststelling van het jaarverslag over Met de vaststelling van dat verslag is het bestuur van de stichting over het jaar 2011 gedechargeerd, waarmee de invoering van het Raad van Toezicht model voor de SSVOZ is afgerond. De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter de heer F.H.J. Brouwers, vicevoorzitter mevrouw mr. W.J.C. van Rooijen, lid (portefeuille juridische zaken) de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid (portefeuille financiën) de heer drs. P.H.A.M. Huijts, lid (portefeuille organisatie) de heer J. Mahboeb, lid (portefeuille personeel & organisatie) mevrouw dr. J. van der Hoeven, lid (portefeuille onderwijs) De SSVOZ wordt geleid door het College van Bestuur, ondersteund door een bestuursbureau. De drie scholen hebben elk een eigen vestigingsdirectie. Centrale besluitvorming vindt plaats in de directievergadering (DV). De DV bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur - ondersteund door het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Personeel & Organisatie en de drie vestigingsdirecteuren. De DV-vergaderingen vonden iedere drie weken plaats.

6 Medezeggenschap In het schooljaar zou gelijktijdig met de overgang naar een andere bestuurlijke inrichting, namelijk naar een College van Bestuur en een Raad van Toezicht, eveneens de medezeggenschap van de SSVOZ een andere structuur krijgen. Echter de MR van de Scholen Combinatie Zoetermeer heeft in overleg met de MR van Het Atrium besloten deze structuurwijziging uit te stellen, waardoor er pas met ingang van 1 augustus 2012 bij de stichting sprake zal zijn van een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR). In verband met de verkiezingen voor de nieuwe deelraden en de nieuwe MR van de Scholen Combinatie Zoetermeer bleek het niet eerder mogelijk met een nieuwe GMR aan de slag te gaan. In aanloop daarop heeft de GMR wél verschillende vergaderingen gehad, daartoe ook helaas min of meer gedwongen gezien de noodzaak van de achteruitgang van de leerlingaantallen met daaraan gekoppeld de gevolgen voor de personele bezetting van de diverse vestigingen. Deze vergaderingen hebben geresulteerd in een goed en constructief overleg met de directie. De GMR heeft er alle vertrouwen in dat in de komende tijd het overleg tussen directie en de GMR even goed en constructief zal blijven verlopen.

7 Picasso Lyceum

8 Hoogtepunten in het schooljaar Directiejaarverslag Picasso Lyceum Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van verdere kwaliteitsontwikkeling. Opbrengstgericht werken krijgt steeds meer aandacht en de school wordt beter in de markt gezet met de slogan Onderwijs op maat voor jou! Maatwerk is dé manier om ons doel Talenten Ontwikkelen tot Prestaties te bereiken. Leerlingen kunnen effectiever en efficiënter hun eigen leerroute vinden. Hierbij is ICT een belangrijk hulpmiddel. Onderwijs op maat voor jou! Om beter aan te geven wat het Picasso Lyceum bijzonder maakt en onderscheidt van scholen in de regio, leggen we steeds meer de nadruk op ons maatwerk. In tevredenheidsonderzoeken en werving is dit een voortdurend aandachtspunt. Nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van digitale leermiddelen leveren extra hulpmiddelen voor ons onderwijs. De elektronische leeromgeving wordt beter gebruikt en gevuld, de onderbouwklassen hebben een digitaal klassenboek en er wordt steeds meer gearrangeerd met digitaal lesmateriaal. De opkomst van VO-content (zie samenwerkingsverbanden) kan hierbij een grote steun zijn. Het digitale materiaal heeft verschillende voordelen boven foliomateriaal: naast de mogelijkheid tot maatwerk, is het materiaal ook makkelijk uit te wisselen en te actualiseren. Maatwerk wordt ook makkelijker omdat digitaal materiaal altijd en overal beschikbaar is, of een leerling nu wil versnellen of het nog eens na wil kijken om achterstanden weg te werken. Naast de digitalisering, moeten we ook de flexibiliteit van het onderwijzend personeel noemen. Een topsporter, een leerling met extra keuzevakken buiten het rooster om of een leerling die al activiteiten ontplooit bij een vervolgopleiding kan altijd terecht. Om een leerling te citeren: Als je wil, kan op het Picasso bijna alles! Ons onderwijs op maat is uniek, niet alleen in Zoetermeer en in de regio, maar we worden ook landelijk als voorbeeld gezien in de manier waarop wij de talenten van leerlingen maximaal tot hun recht laten komen. ICT In de hele school is inmiddels een goed draadloos netwerk aanwezig. De pilot Bring Your Own Device is verdiept en geëvalueerd. Bring Your Own Device betekent dat leerlingen een eigen elektronisch hulpmiddel bij zich hebben, bijvoorbeeld een smartphone, een smartbook, een tablet of een laptop. De diversiteit van de apparaten bleek echter een probleem. Een docent moet bijvoorbeeld voor elke applet controleren of deze beschikbaar is voor alle devices. En als dat zo is, dan ziet de applet er vaak anders uit. Leerlingen geven aan dat ze het werken met een device leuk vinden, maar blijven behoefte hebben aan afwisseling in de les. De docent is en blijft belangrijk! De vervolgstap voor is een experiment met een Windows 8 tablet voor een aantal klassen; één device dus. Ook zullen we gaan onderzoeken waar de behoeftes liggen van het personeel op het vlak van scholing in ict-vaardigheden en binnen de deskundigheidsbevordering ruimte bieden voor het onderling uitwisselen van good practices. De gesprekkencyclus met medewerkers (POP-cyclus) speelt hier uiteraard een cruciale rol in. Het Picasso is nu op Twitter en Facebook te vinden en communicatie met ouders verloopt steeds meer digitaal. Dit schooljaar is er gestart met een digitale nieuwsbrief voor de ouders. Ouders kunnen thuis via Magister de vorderingen en aanwezigheid van hun kinderen monitoren.

9 Het Picasso is nu op Twitter en Facebook te vinden en communicatie met ouders verloopt steeds meer digitaal. Dit schooljaar is er gestart met een digitale nieuwsbrief voor de ouders. Ouders kunnen thuis via Magister de vorderingen en aanwezigheid van hun kinderen monitoren.

10 Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van onze school kent naast interne rapportages ook een externe verantwoording. Vensters voor Verantwoording is een landelijk instrument om gegevens van scholen zichtbaar te maken. Wij doen reeds vanaf het begin mee zodat ouders onze resultaten kunnen bekijken, onze beleidsdocumenten kunnen inzien en de stand van zaken met betrekking tot financiën en personeelsopbouw kunnen volgen. Wij vinden het belangrijk om daar transparant over te informeren. Op is zichtbaar welke Zoetermeerse scholen deze transparantie nog meer nastreven. Een onderdeel van Vensters voor Verantwoording is Deze website biedt ook informatie over prestaties van scholen, maar is speciaal gericht op aankomende brugklassers en hun ouders. Scholen voor VO kunnen hier eenvoudig met elkaar worden vergeleken. De reeds ingezette kwaliteitsimpuls op het havo heeft zijn vruchten afgeworpen. Het slaagpercentage van het afgelopen examenjaar lag met 91% boven het landelijk gemiddelde. Een gelijksoortig activiteitenplan is dit jaar ingezet op de TOPmavo en het vwo. Ook in die afdelingen wordt gewerkt aan een verbetering om structureel boven het landelijk gemiddelde te scoren. Het bestaat o.a. uit gesprekkencycli met secties en afdelingsleiders over examenresultaten en doorlopende leerlijnen. De afdelingsleiders worden hierin ondersteund door onze kwaliteitsmedewerker. In 2012 moesten de leerlingen een 5,5 gemiddeld behalen voor hun afgelegde centraal examens. Vanaf 2013 komt daar bij dat voor het havo en het vwo er maximaal eenmaal het cijfer 5 op de eindlijst mag voorkomen bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook onze bevorderingsnormen zijn aan deze eisen aangepast. Landelijk wordt verwacht dat anderhalf keer zo veel leerlingen zullen zakken voor het examen. Wij zullen alles in het werk stellen om dit voor onze school te voorkomen. School aan zet Het Picasso Lyceum neemt deel aan School aan zet. Dit is een programma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. School aan Zet activeert scholen en helpt mee om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (nog verder) te verbeteren. Het is de bedoeling dat scholen toewerken naar een concrete aanpak van de beleidsdoelen van OCW en zo bouwstenen ontwikkelen die overdraagbaar zijn. Aan het eind van het traject wordt er geëvalueerd en krijgt de school advies van experts over de borging en het vervolg. De gelden van de Prestatiebox zullen conform missie/visie van het Picasso Lyceum worden ingezet op: - opbrengstgericht werken; - bevorderen van excellentie; - omgaan met verschillen. In het schooljaar zal dit verder zijn beslag krijgen. Leerlingen De sfeer op school is onverminderd goed. Relatief veel leerlingen komen van andere Zoetermeerse scholen naar ons toe omdat ze verwachten het bij ons beter naar de zin te hebben en gelukkig komt dat bijna altijd uit. Niet alleen blijkt ons onderwijs leerlingen aan te trekken, ook de mogelijkheden om talent te ontwikkelen buiten de lessen, maakt het Picasso Lyceum aantrekkelijk: bijvoorbeeld het leerlingentoneel met zo n kleine 100 deelnemers, de schoolband Caspios (door vele optredens in Zoetermeer steeds bekender), de techniekclub (die licht, decor en staging van diverse activiteiten verzorgt), de Model United Nations groep en de fotoclub. De aanmeldingen voor het schooljaar waren weer hoger dan het jaar ervoor. Voor de komende jaren is het streven om structureel minimaal 200 brugklasleerlingen zich te laten aanmelden zodat de school tussen de 1000 en 1100 leerlingen heeft.

11 Personeel De ontwikkeling van de medewerkers van het Picasso Lyceum is belangrijk. Naast terugkerende scholing op het gebied van resultaatgerichte coaching van leerlingen worden ook individuele trainingen en cursussen aangeboden op grond van de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Onze studiemiddagen gebruiken we om onderwijskundige onderwerpen met elkaar te bespreken. In het voorjaar hebben we bijvoorbeeld ons onderwijs tegen het licht gehouden naar aanleiding van een inspectiebezoek. Het al eerder genoemde verbeterplan TOPmavo is daar een gevolg van. Op de studiemiddagen staat (de kwaliteit van) ons onderwijs op maat altijd centraal. Er vinden geregeld activiteiten voor het personeel plaats: de gezamenlijke kerstbrunch, de voorstellingen van het docententoneel (het afgelopen schooljaar alweer voor het 7e aaneengesloten jaar!) en het personeelsfeest aan het eind van het schooljaar. Het afgelopen jaar sloten we af met weinig vacatures. Bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2012 waren alle vacatures vervuld. Het ziekteverzuimpercentage ligt met 5.0% (incl. zwangerschap en langdurig verzuim; bron: Tredin) lager dan landelijk gemiddeld voor het onderwijs in deze regio.

12 Het gebouw De luchtkwaliteit blijft een punt van zorg. Door het faillissement van de aannemer is er een flinke bezuiniging noodzakelijk geweest. Dit is mogelijk ten koste gegaan van de ventilatie- en verwarmingsinstallatie. Er wordt nu onderzocht of er verwijtbare fouten zijn gemaakt, of daar nog bedrijven aansprakelijk voor kunnen worden gesteld en welke oplossingen er zijn om de installatie te optimaliseren. Er is al veel extra in geïnvesteerd. Helaas kregen we afgelopen zomer ook nog te maken met het faillissement van onze installateur. Een bouwtechnisch onderzoek in 2013 zal moeten uitwijzen wat de resterende onvolkomenheden zijn. Het gebouw is een stuk minder vol door de afname van het aantal leerlingen. Dat betekent dat het een stuk leefbaarder is geworden. De noodlokalen zullen we in 2013 dus ook gaan afstoten. We zetten ons in om het een gebouw voor de leerlingen te laten zijn. We noemen hier de schoolradio, voor en door leerlingen. Ook is in overleg met de leerlingenadviesraad ons dakterras voorzien van een aantal picknicktafels. De oudervereniging heeft hiervoor de financiële bijdrage geleverd.

13 Samenwerkingsverbanden Als innovatieve school is het van groot belang om samen te werken met andere scholen en organisaties. Wij leren daarvan en wij kunnen onze ervaringen ook delen met anderen. Digidac Met acht andere scholen uit de regio werken we al ruim 10 jaar samen aan de ontwikkeling op ict-gebied onder de titel Digidac. Dit netwerk wordt krachtig ondersteund door Kennisnet. Met elkaar verzorgen we workshops voor ICT-vaardigheden van ons personeel en leren we van elkaar. Zo worden lessen Grieks, gegeven door de docent op het Picasso Lyceum, door middel van een verbinding met een webcam gevolgd door leerlingen op een collega-netwerkschool. Nu kan die school toch Grieks aanbieden zonder een docent aan te stellen.

14 VO content Het Picasso Lyceum is lid van VO-content. Om de versnippering van digitale content (een term waarmee het beschikbare digitale leermateriaal wordt bedoeld) tegen te gaan wil deze stichting het ontwikkelde materiaal bundelen en gratis op internet beschikbaar stellen. Het materiaal wordt omgezet naar complete leerlijnen en op kwaliteit gecontroleerd. VO-content wordt ondersteund door de VO-raad. In gaan secties de Stercollecties testen, de eerste digitale lesprogramma s. In de in 2012 aangetreden Raad van Advies van VO-content zit een directielid van het Picasso Lyceum. (Hoog)begaafden: Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (Hoog)begaafden hebben een plek gekregen binnen het gymnasiumprogramma van de school, het Gymnasium+ programma. Leerlingen die hieraan deelnemen, hebben een aangepast programma bij de vakken Nederlands en Mens en Maatschappij. Dit zorgt ervoor dat er drie lesuren vrijkomen voor uitdagende, leerzame vakken en projecten. Zij krijgen Filosofie, Wetenschapsoriëntatie, Strategie en extra ICT. In het wekelijkse projectuur werken de leerlingen samen aan een project. Samenwerking, creativiteit, plannen, ondernemen en communiceren zijn hierbij heel belangrijk. We hebben de eis van een IQ van 130 losgelaten om ook begaafde leerlingen deze kans te bieden. Met het programma en onze mogelijkheden voor bovenbouwleerlingen om hun excellentie in één of meerdere gebieden te ontwikkelen, hebben we een aanvraag gedaan voor het lidmaatschap van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Inmiddels (oktober 2012) zijn we toegelaten als aspirant-lid. Innovatie-Impuls Onderwijs: Onderwijsteams Met meer dan 20 andere scholen doen we mee aan de Innovatie-Impuls Onderwijs en wel aan het project Onderwijsteams. In het najaar van 2010 hebben we een projectplan geschreven om subsidie te krijgen van het ministerie van onderwijs. Ons projectplan is goedgekeurd en we krijgen de komende drie jaar in totaal De bedoeling is om met behulp van onderwijsondersteuners (onze domeinassistenten) te bereiken dat docenten een groter deel van hun tijd kunnen besteden aan het lesgeven, ontwikkeling van materiaal en de begeleiding van leerlingen. Bèta Excellent In het programma Bèta Excellent hebben dit afgelopen schooljaar 250 scholen gewerkt om kennis en kunde op te doen over de landelijke beleidsthema s. Uitgangspunt van het programma Bèta Excellent is dat elke school twee geslaagde aanpakken ( bouwstenen ) expliciteert, verder ontwikkelt en overdraagbaar maakt naar andere scholen. Het Picasso Lyceum was één van die 250 scholen en heeft daarvoor ook een subsidie ontvangen. Onze school heeft twee bouwstenen aangeleverd: Onderwijs op Maat en onze Personeelscyclus. Deze bouwstenen zijn te vinden op de site

15 Pre-university en Lapptop aan de universiteit van Leiden Al enige tijd zijn we deelnemer aan deze programma s waarbij excellente leerlingen alvast naar de universiteit gaan. Dit is ook een unieke kans voor onze (hoog)begaafden, die hebben besloten om in een of meerdere vakken eerder examen te doen waardoor zij tijd vrijspelen om hieraan deel te kunnen nemen. Het komend jaar gaan wederom twee leerlingen van onze school deelnemen aan Pre-university waarbij ze colleges gaan volgen en onderzoek gaan doen. Het is heel uitzonderlijk dat leerlingen door de zware selecties komen. We zijn er ook trots op dat er nu vier leerlingen zijn die in dit programma meedraaien. Nirvan Matabadal 3Td Hoe kijk jij als leerling aan tegen ICT in het onderwijs? ICT in het onderwijs is heel belangrijk. Op het Picasso wordt het goed gedaan. Om te beginnen bij de TOPklas ICT bijvoorbeeld, maar eigenlijk wordt ICT bij alle vakken gebruikt. Denk maar aan de Talen. Zo kan je bij Nederlands, Frans, Duits en Engels woorden oefenen. Dat doe ik meestal op school maar het kan ook thuis. Hartstikke handig. Verder leveren we veel verslagen in Fronter in, dat is veel makkelijker. Je kan het verslag inleveren in een bepaalde map, je hoeft het dan niet uit te printen. Hoe zit het naar jouw idee met ICT op het Picasso Lyceum? Wat heel mooi is op onze school is dat ICT steeds verder wordt ontwikkeld. En dat leerlingen hier ook een rol inspelen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt aan een template voor een cm- site waar leerlingen voor de presentatie van bv hun sector- of profielwerkstuk gebruik van kunnen maken. Dat is heel praktisch!, aldus Nirvan. Cijfers kunnen we direct in Magister bekijken, dat is makkelijk. Je bent nu altijd bij en je weet precies, ook als je een keertje ziek bent geweest, hoe je ervoor staat. Als je kijkt naar ICT bij ons op school is dat voor mij heel normaal geworden omdat ik niets anders gewend ben, maar ik weet van vrienden op andere scholen dat dat echt niet overal zo is.

16 STEDELIJK COLLEGE

17 JAARVERSLAG STEDELIJK COLLEGE Voorwoord Met plezier presenteer ik U het jaarverslag van cursusjaar Dit cursusjaar was voor het Stedelijk College een heel bijzonder jaar vanwege de vele ontwikkelingen op onderwijskundig en maatschappelijk gebied, alsook op het personele gebied. Resultaten van de kwaliteitsverbetering van de school worden aan de hand van de opbrengstenkaart zichtbaar en hebben een heel positieve uitwerking binnen alle opleidingen van de school. Van de nieuw gestarte opleidingen Sport en evenementen en Theater en Evenementen zijn de leerlingen weer afgezwaaid met een diploma. Vanuit het vervolgonderwijs krijgen we goede reacties over het hoge niveau en de motivatie van de leerlingen. Dit sterkt ons in ons gevoel dat deze opleidingen echt toegevoegde waarde geven aan het studieniveau van de leerlingen en ook aan de mogelijkheden die onze school biedt. Moderne en eigentijdse leeromgeving Het Stedelijk College streeft ernaar om haar leerlingen een eigentijdse en moderne leeromgeving te bieden. Alle lokalen zijn daarvoor al jaren geleden voorzien van Activ Boards. Aangezien de digitale ontwikkelingen niet stil staan, is er besloten om een proef te draaien met de leerlingen in de TalentenMavo om te gaan werken met ipads. Daarvoor werd ook het personeel geïnstrueerd en opgeleid om van de boeken over te gaan op de digitale leeromgeving en al wat er bij het lesgeven bij komt kijken. Al snel bleek dat de leerlingen van de TalentenMavo dit erg goed en positief oppakten en er enthousiast mee aan de slag gingen; deze digitale leeromgeving sluit goed aan bij de belevingswereld van de jeugd. Niet alleen de leerlingen en het onderwijzend personeel waren positief, ook de ouders toonden zich enthousiast. Met de evaluatie van de proef halverwege het jaar werd er dan ook unaniem besloten om de ipad in te gaan voeren voor alle nieuwe eerste klas leerlingen van het cursusjaar 2012/2013. Vervolgens werden de implicaties in beeld gebracht ten aanzien van de invoering van de ipad. Dit betekende consequenties voor het boekenfonds en de toegankelijkheid om met de ipad in te loggen op het netwerk. Tegen het einde van het cursusjaar werden er diverse internet acces points in het gebouw geïnstalleerd, zodat er overal in het gebouw gebruik kan worden gemaakt van het netwerk. De voorbereiding van de succesvolle invoering van maar liefst 300 ipads kreeg aan het einde van het cursusjaar verder vorm. Met de invoering wordt ook de communicatie naar de ouders niet vergeten. Doorontwikkeling onderwijsaanbod Tijdens dit cursusjaar is er veel nagedacht over het toekomstige onderwijsaanbod. Het Stedelijk College een brede VMBO school in Zoetermeer met veel mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in het formuleren van de school volgens drie onderwijskundige pijlers: 1. TalentenMavo: Voor wie het wil weten : Leerlingen die gebaat zijn met een meer theoretische opleiding. 2. Vakcollege Techniek en Vakcollege Zorg: Voor wie het wil kunnen : Leerlingen met een praktische instelling die al weten welke richting zij willen kiezen. Het Stedelijk College signaleert de behoefte van bedrijven om leerlingen op te leiden tot vakmensen. Daarom is het Stedelijk College voor het cursusjaar 11/12 gestart met een unieke opleiding: Het Vak College. Het Vakcollega is een directe samenwerking met het bedrijfsleven, de zorginstellingen en het middelbaar beroepsonderwijs.

18 De duur van het Vakcollege is 6 jaar. De leerlingen behalen in één leerroute het VMBO diploma en het MBO diploma op niveau 2 of 3. Het Vakcollege wordt al door 40 andere VMBO s in het land aangeboden. Met het motto Gouden Handen, een gouden toekomst, beoogt de school leerlingen te interesseren voor het Vakcollege Zorg en het Vakcollege Techniek. Op 11 januari 2011 is voor het Vakcollege Techniek het convenant getekend in aanwezigheid van de wethouder M. Van Leeuwen, genodigde directeuren van basisscholen en vertegenwoordigers van het Zoetermeerse bedrijfsleven. The Lighthouse Club Nederland - een netwerk van leidinggevenden in de bouw - heeft het Stedelijk College een ruimhartige donatie voor de aanschaf van gereedschappen gegeven ter ondersteuning van deze nieuwe opleiding. Dit betekent een uitstekende start voor de toekomstige vak leerlingen. 3. Voor wie wil weten wat hij kan : Leerlingen die ook praktisch zijn ingesteld maar nog niet duidelijk voor ogen hebben welke richting zij willen kiezen. Deze leerlingen volgen de reguliere brede VMBO opleiding en kiezen aan het einde van het 2e leerjaar voor een bepaalde richting. Binnen de beroepsvoorbereidende opleidingen kennen we natuurlijk de kader- en basisberoepsgerichte leerweg en het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Op het Stedelijk College worden alle sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Groen aangeboden. Daarnaast biedt de school nog twee intersectorale opleidingen aan namelijk: Sport & Evenementenorganisatie en Theater & Evenementenorganisatie.

19 Start Vakcollege Zorg en Vakcollege Techniek Aangezien het bedrijfsleven staat te springen om jongeren met gouden handen, werken vmbo, mbo en het bedrijfsleven aan een nieuwe generatie vakmensen en een betere situatie op de arbeidsmarkt. De opleiding van het Vakcollege is een zesjarige, doorlopende leerroute in het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven die opleidt in de techniek en zorg. Theorie en praktijk gaan hand in hand en gelijk vanaf het eerste leerjaar gaat de leerling actief aan de slag met zijn/ haar vak. Wij leiden onze jeugd op tot trotse vakmensen. De nadruk van de 6-jarige opleiding ligt op praktisch en beroepsgericht onderwijs. Het Stedelijk College heeft dan ook diverse contacten met het technisch bedrijfsleven om de leerlingen al vanaf het begin met hun toekomstige werkveld kennis te laten maken. Gastcollege op school maar juist ook workshops buiten school maken het Vakcollege programma realistisch en afwisselend. Voor cursusjaar 2011/2012 zijn we gestart met een klas voor Vakcollege Techniek en een klas voor Vakcollege Zorg. Maatschappelijke stage krijgt verder vorm Met het oog op de wettelijke invoering van de maatschappelijke stage in het jaar 2013, is de organisatie en coördinatie binnen het Stedelijk College verder uitgebreid met twee personen. Dit jaar hebben de leerlingen zich verdienstelijk gemaakt met verschillende activiteiten zoals kerststukjes maken met ouderen, rolstoelvierdaagse en het assisteren bij verkeersexamens bij de basisscholen. Daarnaast levert het Stedelijk College ook zijn bijdrage aan het maatschappelijke belang van Resto VanHarte. Doelstelling van VanHarte resto is het tegengaan van vereenzaming van ouderen en biedt de ouderen een ontmoetingsplaats voor het nuttigen van een warme maaltijd. De Resto VanHarte organisatie biedt één keer per week de mogelijkheid voor ouderen om een maaltijd te nuttigen. Daarnaast is het schoolrestaurant ook één keer open gedurende de week. Met Kerst werd er een speciaal kerstdiner georganiseerd voor alle Resto VanHarte genodigden. Met ongeveer 200 gasten is dit een bijzonder sfeervol evenement, waar de leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn hun steentje bijdragen. Voor de leerlingen was er speciale aandacht voor gezond lunchen. Op initiatief van de schoolcateraar Van Leeuwen werd er met leerlingen meegedaan aan een debat om het belang van een gezonde lunch te onderstrepen. Op initiatief van de Zoetermeerse politieke partijen heeft het Stedelijk College actief mee gedaan aan de De dag van de Leraar op woensdag 5 oktober. De samenwerkende politieke fracties wilden aandacht vragen voor de belangrijke rol die leraren spelen in de samenleving. Op deze dag namen raadsleden, ambtenaren en wethouder Van Leeuwen daarom plaats op de stoel van de leraar om te ervaren hoe mooi, spannend en soms ook lastig dit beroep kan zijn. In de middag werd er een boeiend onderwijscafé georganiseerd. Onderwijsrecht-advocate Katinka Slump gaf een lezing, waarna er gediscussieerd werd aan de hand van een aantal stellingen. Voor dit onderwijscafé waren leraren van basisonderwijs en voortgezet onderwijs, medezeggenschapsraden en ouderraden uitgenodigd. Uit de positieve evaluatie bleek dat dit evenement voor herhaling vatbaar is in de komende jaren. De maand december stond in het teken van het radio 538 spektakel Serious Request. Serious Request stond dit jaar met het Glazen Huis in Leiden. Het Stedelijk College vindt het belangrijk om hier met de leerlingen aandacht aan te besteden. Om aan de leerlingen uit te leggen waarom deze actie is gestart en welk positief doel het dient, zijn er door de organisatie van het Rode Kruis gastlessen gegeven aan een aantal 2de klassen. Om geld op te halen, is er voor de leerlingen de ludieke actie Jij een kans, zij een kans bedacht. Hierbij werden alle leerlingen uitgenodigd om een extra herkansing te kopen voor een vak naar keuze. De herkansingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Door docenten werd er voor de leerlingen met een voldoende, een in extra bedrag gedoneerd ten gunste van de actie Serious Request. Bovendien zamelde de actieve leerlingenraad geld in door verschillende verkoopacties, zoals speciale armbandjes, chocolademelk, oliebollen, een snoepboom en de lege-flessen-actie.

20 Leerlingen van techniek breed hebben gedurende vier maanden gewerkt aan de restauratie van een huifkar, afkomstig uit Drenthe. De compleet gerenoveerde huifkar is weer teruggekeerd naar Drenthe. In de sector voertuigentechniek werken de leerlingen aan een ware metamorfose van een oude Deux-chevaux: op het onderstel van de zogenaamde eend wordt het bovenstel van een Burton gemonteerd. Het ligt in de bedoeling dat de Burton in het komende cursusjaar rijklaar wordt gemaakt. Door de school worden voor de leerlingen veel activiteiten georganiseerd die aansluiten bij hun opleiding. Om de leerlingen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden, werden er gastcolleges gehouden door vertegenwoordigers van autofabrikant Nissan en het Ministerie van Infrastructuur. Door de leerlingen van Theater is er een bezoek gebracht aan de musical Willem van Oranje en het museum Beeld en Geluid in Hilversum. Tijdens deze excursie hebben de leerlingen van het Stedelijk College een ware cliffhanger gemaakt. Als echte professionals maakten de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar Kunst en Cultuur/ICT klassen, een spannend einde van een soap aflevering. Dit alles met vele shots, spannende muziek en een echte aftiteling. Na deze enerverende bezigheid was het tijd om van alles te zien in de Experience, zoals o.a. een Andre van Duin tentoonstelling, mee doen aan een clip in het programma Top Pop en nog veel meer. De leerlingen van de sportklassen werden door de organisatie van Vanharte uitgenodigd om mee te gaan naar het NK schaatsen in Thialf Deze leerlingen hebben tijdens de openingsdag, vrijdag 4 november, naar de schaatswedstrijden van 500m voor de dames en heren en de 5000m voor heren gekeken en de sfeer kunnen proeven van dit grote evenement. Door de Sportklassen zijn er diverse gastlessen gevolgd onder andere body boarden, bungee voetbal en lasergamen. In samenwerking met de winkeliersvereniging van de Dorpsstraat is er dit jaar een Kerstmarkt georganiseerd, waarbij de verschillende sectoren Theater, Groen, Techniek en Zorg en Welzijn samenwerkten. Een sfeervolle levende Kerststal met dieren verrees in de Dorpsstraat, waarbij de leerlingen figureerden als Jozef, Maria en de 3 wijzen en herders en enkele talentvolle leerlingen moderne liederen zongen. De leerlingen van Zorg en Welzijn zorgden voor het uitdelen van warme chocomel en punch. Daarnaast werden er kerstmutsen uitgedeeld door de leerlingen. Personele ontwikkelingen Zoals in de inleiding ook al is vermeld heeft er in dit cursusjaar een droevige gebeurtenis plaatsgevonden. Afdelingsleider onderbouw mevrouw Prinsen is na een ziekbed van enkele maanden overleden. Het verlies van deze zeer gewaardeerde collega heeft de school diep getroffen. Vele collega s waren aanwezig tijdens de begrafenis plechtigheden in het noorden van het land. Op school werd een condoleance register geopend voor leerlingen en hun ouders om hun steun te betuigen. Met het bereiken van de FPU gerechtigde leeftijd en na ruim 40 jaar dienstverband is er in juni afscheid genomen van afdelingsleider de heer Dickhoff met een feestelijke receptie. In verband met de teruggang in leerlingaantal is er bij de eindejaar personeelsbijeenkomst afscheid genomen van 14 personeelsleden met een tijdelijke dienstbetrekking. Daarnaast hebben 3 personeelsleden gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Kwaliteitsverbetering In de afgelopen jaren heeft het Stedelijk College een proces van kwaliteitsverbetering doorgemaakt vanwege achterblijvende resultaten op de relatief kleine leerweg TL. In sommige vakken van de leerweg TL was er een té groot verschil tussen het schoolexamen en het centraal eindexamencijfer. Het managementteam heeft op basis hiervan besloten een proces van kwaliteitsverbetering over de gehele breedte van de school in gang te zetten. Om dit verbeterproces te structureren is ondersteuning gevraagd van een gespecialiseerd bureau en is er een medewerker Kwaliteit & Onderwijs aangesteld.

21 In samenspraak met het voltallige personeel is er uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, waarbij een stuurgroep binnen de school de voortgang bewaakt. Naar aanleiding van het verbeterproces is dit cursusjaar overgegaan van 45 naar het 60 minuten rooster voor de leerlingen. Het verhogen van de lesduur heeft de beoogde rust in de school en in de lessen gebracht. Docenten en management zijn over de invoering van het 60 minuten rooster dan ook zeer tevreden. Bovendien is het taal -en rekenbeleid geïntegreerd tijdens alle lessen. Daarnaast is er gewerkt aan afstemming van de toetsen en proefwerken binnen elke vaksectie, de overgangsnormen zijn aangepast in verband met de slaag-zakregeling voor het examen. Bovendien is meer aandacht voor het klassenmanagement van de docenten en wordt er gewerkt volgens het handboek De vijf rollen van de leraar. Met het opzetten van maandelijkse rapportages uit het leerlingvolgsysteem Magister, worden de resultaten van de leerlingen nauw gevolgd door de vaksecties en mentoren en wordt er adequaat ingezet op reparatie programma s. Al deze genomen maatregelen hebben geleid tot goede examenresultaten. De ingezette kwaliteitsverbetering voor het cursusjaar 2011/2012 heeft zijn vruchten afgeworpen. Het Stedelijk College ontving in november een brief van de Onderwijsinspectie, waarin zij complimenten krijgt over de aantoonbare verbeteringen van de maatregelen. Zie hiervoor de toelichting bij de opbrengstenkaart Toelichting opbrengstenkaart 2012 (examenresultaten )

22 Rendement: Het rendement onderbouw is op het Stedelijk College zeer hoog. Vrijwel alle leerlingen stromen zonder vertraging door naar het derde leerjaar. Dit hoge cijfer wordt mede bepaald door een grote groep leerlingen die in het derde leerjaar een leerweg op een hoger niveau gaan volgen, dan geadviseerd door de basisschool. Het rendement bovenbouw is daarentegen lager. Relatief meer leerlingen lopen vertraging op van het derde leerjaar tot aan het diploma. Het gemiddelde cijfer op het centraal eindexamen in 2011 van vmbo B en vmbo K waren voldoende. Vooral binnen het kaderniveau is in dit jaar een grote verbetering geboekt ten opzichte van het jaar ervoor. Ook bij vmbo T zijn de resultaten sterk verbeterd, mede dankzij de aanpassing van de lessentabel en het opbrengstgericht werken binnen de organisatie. De afwijkingen tussen de SE en CE cijfers zijn in het jaar allemaal binnen de marges. Op vmbo B en vmbo K scoren wij hierop voldoende. Door de sterke verbetering op vmbo T zullen wij naar verwachting volgend jaar ook voldoende scoren. De verbeterplannen die over de gehele organisatie ingezet zijn, hebben nu al resultaten bereikt op alle kwaliteitsgebieden. Deze resultaten zijn duidelijk zichtbaar in de opbrengstenkaart van Aan de hand van de voorlopige analyses van de examenuitslagen van 2012 zal deze positieve lijn zich voortzetten naar de opbrengstenkaart van 2013.

23 Activiteiten met basisscholen Het Stedelijk College heeft warme en goede contacten met de basisscholen en wil deze ondersteunen met verschillende activiteiten. Naast het ter beschikking stellen van het mini theater en de leerlingenaula voor de eindmusical van groep 8, hebben de leerlingen van Sport & Evenementen Organisatie, de organisatie van sportdagen van een basisschool op twee locaties voor hun rekening genomen. Daarnaast zijn er leerlingen actief geweest op basisscholen met het assisteren bij de Technieklessen. Voor een betere communicatie met de basisscholen, wordt er vanuit het Stedelijk College gewerkt met vaste aanspreekpunten. Op deze manier hoopt het Stedelijk College beter uit te leggen welke studiemogelijkheden het Stedelijk College te bieden heeft voor de leerlingen van groep 8 die een vervolgopleiding moeten kiezen.

24 Betrokkenheid ouders en leerlingen Het Stedelijk College probeert ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school. Ouders zijn welkom op de voorlichtings- en contactavonden. De leerlingen schrijven voor de contactavonden een zelfevaluatie. Deze wordt tijdens de contactavond besproken met de leerling en ouders. Onze actieve ouderraad speelde eveneens een belangrijke rol in het contact tussen ouders en de school. Om de betrokkenheid van de ouders met de school verder te verhogen, is naast inzage in het computersysteem van Magister in de behaalde cijfers en het huiswerk, de te laat registratie en aanwezigheidsregistratie toegevoegd. Op deze manier hoopt het Stedelijk College transparant en open te zijn naar ouders. Voor komend cursusjaar zal de informatievoorziening richting ouders niet meer plaatsvinden per brief maar zal dit digitaal worden verstuurd. Met het afnemen van de ouderenquête is er veel waardevolle informatie gekomen, waar de schoolorganisatie haar voordeel mee gaat doen. Sinds 2005 kent het Stedelijk College een leerlingenraad van circa 10 leerlingen. De leerlingenraad beschikt over een eigen ruimte. De leerlingen uit de leerlingenraad zijn erg actief betrokken bij de disco s en diverse activiteiten binnen de school. Leerlingenaantallen Het totaal van leerlingen bedroeg voor het cursusjaar : 1046 leerlingen De verdeling per leerjaar 1e leerjaar: 211 2e leerjaar: 234 3e leerjaar: 323 4e leerjaar: 278 Er waren minder aanmeldingen minder voor het eerste leerjaar dan vorig cursusjaar door een lagere instroom van leerlingen vanuit het basisonderwijs. Vanuit het doveninstituut Koninklijke Kentalis volgden 16 leerlingen gedeeltelijk lessen op het Stedelijk College. Overzicht examenresultaten Type Teruggetrokken Afgewezen geslaagd % vmbo lwt v 13 72% vmbo bb % vmbo kb % vmbo tl %

25 Het Atrium

26 Het Atrium Voorwoord Het schooljaar is een ontwikkeljaar geweest. Beleidszaken die werden ingevoerd komen in dit jaarverslag aan de orde. Na de ingrijpende verbouwing is het gebouw op 27 maart officieel geopend door de wethouder van onderwijs mevr. Van Leeuwen. Sindsdien is er binnen de school weer verder gereorganiseerd. Dit had te maken met een toenemend aantal leerlingen voor het schooljaar en de verdere digitalisering van het onderwijs. Door de mooie resultaten kunnen we terugkijken op een succesvol schooljaar Kees Witteman, vestigingsdirecteur Het Atrium Leerlingenaantallen De ontwikkeling van het leerlingenaantal van de afgelopen vijf jaar ziet er als volgt uit. Teldatum Aantal leerlingen (schooljaar ) (schooljaar ) (schooljaar ) (schooljaar ) (schooljaar ) 263 In het schooljaar heeft Het Atrium een duidelijke groei doorgemaakt. Wij verwachten deze leerling-omvang te kunnen behouden. Echter op basis van demografische cijfers kunnen wij geen duidelijke prognose geven voor de komende jaren. In het schooljaar zijn in het eerste, tweede en derde leerjaar in totaal 10 leerlingen ingestroomd vanuit het regulier voortgezet onderwijs. Teldatum Aantal leerlingen (schooljaar ) (schooljaar ) 237 hooljaar ) ) Teldatum Aantal le (schooljaar ) (schooljaar ) (schooljaar ) 2

27 Onderwijstijd Ook in het schooljaar hebben wij weer voldoende lessen kunnen verzorgen. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de gerealiseerde onderwijstijd. Leerjaar Uren verplicht Uren gepland Uren gerealiseerd Percentage realisatie Percentage t.o..v. verplicht PrO , ,58 98,99% 103,76% PrO ,38% 104,05% PrO , ,56 98,42% 106,36% PrO , ,44 98,79% 107,74% PrO , ,75 98,84% 123,18% Gemiddeld , ,47 98,68% 109,02% Eindresultaten Waar zijn de leerlingen na Het Atrium naar toe gegaan? In deze tabel krijgt u een goed beeld van de eindresultaten van de school. Per schooljaar ziet u of de schoolverlaters verder zijn gaan leren of zijn gaan werken. Schooljaar Totaal uitstroom Regulier werk Leren ROC BOL Werken/ BBL DSW Traject naar werken* Dagbesteding VMBO 2006/ / / / / / * Dit zijn leerlingen die op hun 18e jaar zonder een baan de school verlaten of op een internaat verder gaan leren.

28 Visie Het Atrium werkt vanuit het 3Z principe: werken aan een reëel Zelfbeeld, het vergroten van het Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden en het realiseren van Zelfsturing (zelfredzaamheid). Het motto van het Atrium is: Samen jouw talenten ontwikkelen. Kwaliteitsbeleid Het schoolplan is in oktober 2008 aan de Inspectie voor het Onderwijs voorgelegd. Dit schoolplan kwam tot stand op basis van zelfevaluaties en rondetafelgesprekken met het schoolteam. Op basis van de beleidsagenda van het schoolplan is een kwaliteitsplan geformuleerd. Daarin staan de kernpunten van de jaarlijkse schoolontwikkeling. De evaluatie van het Kwaliteitsbeleidsplan ondersteunt het positieve beeld dat het schoolteam heeft van de ontwikkeling van de school. Individuele ontwikkelingsplannen Op Het Atrium houden mentor en leerling drie keer per jaar een coachingsgesprek in het kader van het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling. Tijdens dit gesprek kijken wij naar de ontwikkeling die de leerling heeft gemaakt in de afgelopen periode. Wij bespreken samen waar de leerling in de komende periode aan gaat werken. Met behulp van de Toets Competentie Schaal Praktijkonderwijs (TCSP) geven wij het IOP voor de leerling grafisch weer. Behaalde doelen en beheerste competenties zijn ingekleurd. Aan de hand van de TCSP-cirkel stellen we samen steeds nieuwe doelen. Halverwege en aan het einde van het schooljaar bespreekt de mentor met de ouders/verzorgers de TCSP-cirkel. Ouders/verzorgers raken steeds meer gewend aan deze cirkel. Assistenten De interne AKA-opleiding (Arbeids Kwalificerende Assistentenopleiding) kan terugkijken op een positief verlopen examenjaar. Naar aanleiding van de ervaringen van leerlingen en docenten zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Vierde- en vijfdejaars zitten bij elkaar in de klas, zodat de vijfdejaars leerlingen ook een taak hebben als maatje voor de vierdejaars. In de tabel Eindresultaten zijn deze leerlingen terug te vinden in de categorie regulier werk en werken/ BBL. In hebben 12 leerlingen een AKA diploma behaald. Dit is een ROC diploma op niveau 1. Door de verhoogde eisen vanuit het ministerie voor de AKA zullen wij deze opleiding in het schooljaar gaan afbouwen en alleen de 5e jaars leerlingen de gelegenheid bieden hun opleiding met een diploma af te ronden. Het PrO diploma Het Atrium heeft samen met andere scholen voor praktijkonderwijs in de regio het diploma Praktijkonderwijs ontwikkeld. Hiervoor leggen de leerlingen vanaf het eerste leerjaar een portfolio/examendossier aan over de thema s Leren, Loopbaan en Burgerschap. Het PrO diploma laat toekomstige werkgevers zien welke competenties de leerling bezit en is een bewijs van het gevolgde onderwijs. Tijdens het portfoliogesprek, dat de leerling aan het eind van zijn schoolloopbaan met een examinator van een andere school houdt, toont hij/zij zijn ontwikkeling op de benoemde gebieden. Een harde eis is een aanwezigheidspercentage van 80%. In hebben de eerste 12 leerlingen een PrO diploma behaald.

29 IVIO diploma s In het schooljaar heeft Het Atrium wederom echte examens afgenomen. De resultaten van deze formele IVIO-examens voor Nederlands (niveau 1 en 2), Engels (niveau 1, 2 en 3), en Wiskunde (niveau 1 en 2) waren bijzonder mooi. Voor de leerlingen zijn de examens een extra mogelijkheid om hun zelfbeeld objectief te toetsen. Het is duidelijk dat de positieve resultaten een enorme stimulans zijn voor het zelfvertrouwen van de leerlingen. Bovendien vergroten de resultaten de kansen van onze leerlingen op de arbeidsmarkt.de IVIO examens zijn inmiddels structureel opgenomen in het onderwijsproces. Tot en met het schooljaar worden de extra kosten voor deze examens betaald vanuit de ESF-subsidie. In wil de school de examenkosten door de ouders/verzorgers laten betalen. Uit het meerjaren overzicht elders in dit verslag ziet u dat het aantal geslaagden en ook het behaalde niveau flink stijgt. Certificaten Onze leerlingen krijgen steeds meer mogelijkheden om certificaten te halen. In de sector Plant & Dier werken wij bijvoorbeeld samen met woningcoöperatie Vestia. De leerlingen kunnen bij Vestia direct in de praktijk werken in de groenvoorziening. We hebben twee docenten, die zich hebben bekwaamd in het geven en examineren van branchecertificaten. Daardoor konden we de leerlingen ook certificaatcursussen plantsoenonderhoud, werken met dieren, werken met de bosmaaier en VCA aanbieden. Het behalen van een branchecertificaat is enorm toegenomen op Het Atrium. In heeft 22% van de leerlingen een branchecertificaat. In was dit nog maar 6% van de leerlingen. In onderstaand staatje kunt u zien dat onze leerlingen heel wat certificaten en diploma s behaald hebben dit schooljaar.

30 Examen of certificaat Examen of certificaat IVIO examen Nederlands niveau 1 Aantal geslaagden Aantal geslaagden Aantal geslaagden IVIO examen Nederlands niveau 2 IVIO examen Nederlands niveau 3 IVIO examen Engels niveau 1 IVIO examen Engels niveau 2 IVIO examen Engels niveau 3 IVIO examen Rekenen/Wiskunde niveau 1 IVIO examen Rekenen/Wiskunde niveau 2 AKA diploma PrO diploma Bosmaaier Reachtruck VCA Vorkheftruck certificaat Werken in het groen Werken met dieren Werken in de schoonmaak Winkelmedewerker Examen of certificaat 10

jaarverslag Directie 2013-2014 Inhoud

jaarverslag Directie 2013-2014 Inhoud 1 Directie jaarverslag 2013-2014 Picasso Lyceum Directie jaarverslag 2013-2014 Inhoud 2 Maatwerk Onderwijs op maat voor jou! ICT 2 Kwaliteit Kwaliteitsbeleid Opbrengstenkaart Kwaliteit van ons onderwijs

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

jaarverslag Directie 2012-2013 Inhoud

jaarverslag Directie 2012-2013 Inhoud Directie jaarverslag 2012-2013 Inhoud 2 Kwaliteit Examenresultaten Kwaliteitskaart 3 Doorontwikkeling onderwijsaanbod 4 School in de maatschappij Stedelijk College is ook maatschappelijk betrokken 5 School

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

jaarverslag Directie Inhoud 2 Maatwerk Het onderwijsconcept: Onderwijs op maat voor jou!

jaarverslag Directie Inhoud 2 Maatwerk Het onderwijsconcept: Onderwijs op maat voor jou! Directie jaarverslag 2014-2015 Inhoud 2 Maatwerk Het onderwijsconcept: Onderwijs op maat voor jou! 2 Kwaliteit Kwaliteitsbeleid Werken aan kwaliteit als lerende organisatie Opbrengstenkaart 2015 Kwaliteit

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Informatiefolder voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter start volgend schooljaar op het Picasso Lyceum. Voor u als ouder/verzorger

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-b/k, tl en havo. Op onze school staat Leren met uitzicht centraal. We geven onze leerlingen uitzicht op een goede

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) over schooljaar

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) over schooljaar 1 College van Bestuur jaarverslag 013-014 Stichting SVOZ College van Bestuur jaarverslag 013-014 Drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter College van Bestuur Inhoud Bestuur en management Bestuur en Raad van Toezicht

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Informatiefolder voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter start volgend schooljaar op het Picasso Lyceum. Voor u als ouder/verzorger

Nadere informatie

Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast)

Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast) Per 21 augustus a.s. zoeken wij: Onderwijsassistent (0,6 fte /5 dagen per week, uitzicht op vast) Taken: ondersteunt de docenten bij hun lesgevende taak en bij het toezicht op de leerlingen administratieve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015 Informatieavond voortgezet onderwijs Het Palet 7 januari 2015 Opzet van de avond De scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer Het onderwijskundig rapport Verdere procedure Hoe kies ik een goede school

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Ouders en school. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo

Ouders en school. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Ouders en school Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Ouders en de school Een nieuwe school en een nieuwe stap naar zelfstandigheid voor uw kind. Ook voor ouders/verzorgers betekent dit een grote verandering.

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2016-2017 Datum: 22-09-2016 Inhoud: Verwachtingsgespre k schoolgids Afscheid Niet vergeten Groep 6: Gouden week Agenda: Verwachtingsgesprekken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener BOL Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25489 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Veluwestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE In Nederland is er

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte)

Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor schooljaar 2017/2018 zoeken wij een kandidaat met (ruime) onderwijservaring voor het vak: Scheikunde 2 e graads (0,5-0,7 fte) Voor deze functie ligt de focus op het functioneren binnen de havo/atheneum

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie