Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 20 april 2012

2 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave bevat hyperlinks. Door op onderstaande titels te klikken, gaat u automatisch naar de juiste pagina. 1 Inleiding 7 2 Inventarisatie nascholings Praktijkonderwijs Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? 10 Bijlage I Van welk nascholings maken de scholen gebruik? 12 Bijlage II Behoeften scholen 14 Bijlage III Nascholings Professionalisering schoolleider/team 16 Aanbod gericht op leidinggeven 16 Integraal leiderschap Projectmatig creëren Training van kerntea mleiders Waterloo: leiderschap in het PrO, RE C en (V)SO Professionalisering team 22 Basiskaders video interactie begeleiding (SVB1) Coaching van professionals Docenttraining: Jij maakt het verschil. Omgaan met verschillen Docenttraining: Jij maakt het verschil. Omgaan met gedrag Doeltreffend Zelfmanage ment A Doeltreffend Zelfmanage ment B Effectie ve didactiek Handelsgericht werken 2

3 Handelsgericht werken in het team Handelsgericht werken om opbrengsten te verhogen (HGOV) Individuele coa ching/supervisie IOP in de praktijk Jij maakt het verschil Klassenmanagement: hoe doe je dat nou? Leerstijlen (zeer) moeilijk lerenden Leren in veiligheid Leren leren in het vso en praktijkonderwijs Lessen in orde Maatwerk Master Special Educational Needs Mastercla ss Sociale Competenties Mastercourse Co -tea ching Omgaan met verschillen in de klas Ondersteuning bij Verkee rseduca tie Onderwijs en Sociale Media Onderwijszorgroute VO en Praktijkonderwijs Oplossingsgerichte gespreksvoering Professional in de Spiegel Sociale competentie s in het PrO Teamtraining: Kijken naa r opbrengsten in het praktijkonderwijs! Teamtraining: Leerlijnen en leerarrangementen, samen werken aan en in een krachtige leeromgeving Teamtraject: Een krachtige leeromgeving voo r de leerling en de leraar QLiCT Acade mie Aanbod specifiek gericht op taal en rekenen 76 Conferentie Referentieniveaus van wa t naar hoe! Dyslexiecoa ch Gecijferdheid Gecijferdheid protocol ERWD Geletterdheid Handelsgericht diagnosticeren met het protocol ERWD Handelsgericht werken e n diagnosticeren Lezen is Top (LIST ) Rekencoördinator Rekenreferentieniveau 1F op maat aanbieden Strategisch werken aan lezen en schrijven Studiedag: Lezen? Rekenen? Dat kan ik! Taal & Lezen in het praktijkonderwijs Taalcoördinator 3

4 Teamtraject: Taal en Rekenen, samen werken aan en in een krachtige leeromgeving Beleid en recente ontwikkelingen 105 Aan het we rk in de regio Inspiratiedag voor PRO docenten MRV-Scan Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs Scholopoly Seminarium Profiel S can Training netwerken opbouwen en onderhouden Bijlage IV Nascholings Omgang met gedragsproblematiek 114 Agressie de baas Anderen begeleiden bij faalangst GEDRAG.NU Interventie s bij gedragsproblemen Kijken, verklaren en begrijpen van gedrag Omgaan met la stig gedrag en het voorkomen van conflicten in de klas (basiscursus) Omgaan met leer - en gedragsstoornissen in de klas (verdiepingscursus) Omgaan met moeilijke klassen Omgaan met verbale agressie voor OOP (basiscursus) RET-cursus Scholing passend onderwijs Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) Bijlage V Nascholings Communicatie en coaching 136 APS Coachopleiding Basisopleiding Zorgcoördinator Begeleiden en coachen van leerlingen en collega s Choice, in gesprek met le erling en ouders Coachend begeleiden van leerlingen Coaching & IOP in het PrO Coachingsgesprekken: le g het va st! Communicatietraining met ouders Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart! Crisisbegeleiding in de school De baan die bij me pa st 4

5 Effectief communiceren In gesprek met de leerling Integrale leerlingbegeleiding Intern Schoolcoach Mastercla ss Coaching in het PrO Omgaan met faalangst (basis) Oplossingsgericht coa che n Oplossingsgerichte benadering basis PAD-leerplan Praktijk- en Arbeidsleren Sociale veiligheid bevorderen, baas in eigen soap Teamtraining: Geweldloze communicatie Toeleiding naar de arbeidsmark t (LOB4) Zorgcoördina tor 5

6

7 1 Inleiding In opdracht van het Platform Praktijkonderwijs en Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV-PrO) is een inventarisatie uitgevoerd naar het voor het praktijkonderwijs relevante nascholings. Daarbij is getracht antwoord te krijgen op de volgende vragen: - Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? - Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? - Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? - Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? Om de vragen te kunnen beantwoorden is een digitale enquête uitgezet onder de scholen en aanbieders van nascholings. Beiden zijn via een benaderd met het verzoek de enquête in te vullen. De respons aan de kant van de scholen is, ook na een reminder, beperkt. In totaal zijn 54 vragenlijsten ingevuld door 53 scholen. Dan gaat het om 31% van de scholen voor praktijkonderwijs. De gegevens aan de kant van de scholen zijn daarom niet representatief voor de totale populatie. Aan de kant van aanbieders zijn in totaal zo n 70 aanbieders benaderd met de vraag de enquête in te vullen. In totaal hebben 24 verschillende aanbieders hun nascholings kenbaar gemaakt. Sommige aanbieders hebben dit voor één of enkele vormen van nascholing gedaan, terwijl anderen veel verschillende vo r- men van nascholing hebben teruggekoppeld. Op basis van deze inventarisatie zullen het Platform Praktijkonderwijs en Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs nagaan of er behoefte is aan nieuw, specifiek voor het Praktijkonderwijs ontwikkeld nascholings. Daarnaast kunnen scholen voor Praktijkonderwijs deze inventarisatie gebruiken als naslagwerk: welk nascholings is voorhanden en past bij de specifieke vraag van de school? 7

8

9 2 Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs In dit hoofdstuk worden de vragen uit de inleiding een voor een beantwoord. De bij de beschrijvingen behorende tabellen zijn opgenomen in de bijlagen. 2.1 Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? In totaal 35 scholen hebben aangegeven van welk nascholings ze momenteel gebruik maken. De scholen is gevraagd een punt te geven aan het gevolgde nascholings. Gemiddeld geven de scholen het gevolgde nascholings een 7.6. De doelgroep is veelal de docent (69%). Minder vaak behoren de directeur (34%), zorgcoördinator (29%), het onderwijsondersteunend personeel (29%) of teamleider (26%) tot de doelgroep. Het gevolgde nascholings is vooral gericht op professionalisering van de schoolleider en/of het team (38%). Hierbij wordt bijvoorbeeld stagedocenten geleerd om leerlingen te begeleiden op de werkvloer of wordt het klassenmanagement van docenten geperfectioneerd. Het nascholings is ook vaak gericht op communicatie/coaching (32%). Docenten leren in dit geval bijvoorbeeld co a- chingsvaardigheden of gesprekken te voeren met ouders. Minder vaak is het n a- scholings gericht op de omgang met (probleem)gedrag als adhd of autisme (15%) of een onderwijsinnovatie (15%). Onder onderwijsinnovatie wordt een verbetering/aanpassing van het onderwijs verstaan, zoals het digitaliseren van de methode of het leren geven van branchegerichte trainingen aan leerlingen. Wat kan nog meer verteld worden over het gevolgde nascholings? De scholen kiezen vooral voor groepsgewijze nascholing (83%) die op basis van een workshop (54%) wordt aangeboden. Het gevolgde nascholings is niet altijd maatwerk. In minder dan de helft van de gevallen (46%) is er volgens de scholen sprake van maatwerk. 2.2 Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? Wat zijn de behoeften van scholen op het gebied van nascholing? Zo n 45 scholen hebben aangegeven welke behoeften ze hebben. Hieruit blijkt dat de scholen vooral behoefte hebben aan nascholing gericht op: - Het ontwikkelen van coachingsvaardigheden; - De omgang met probleemgedrag; - De invulling van vraaggestuurd onderwijs; - Het werken met het IOP en portfolio én - Het werken met opbrengsten. 9

10 Daarnaast noemen de scholen diverse andere behoeften, zoals de training van mentoren, het werken met ZML-leerlingen, meer kennis over de wet- en regelgeving, de omgang met de referentieniveaus en het thema veiligheid. De behoefte van scholen is vooral toegespitst op de docenten. In liefst 82% van de gevallen hebben de scholen behoefte aan nascholings voor docenten. In mindere mate worden de teamleider (44%), het onderwijsondersteunend pe r- soneel (36%), directeur (31%) of zorgcoördinator (31%) genoemd. De scholen blijken ook vooral behoefte te hebben aan maatwerk. In vier van de vijf gevallen verkiezen de scholen maatwerk boven vaststaand. Scholen willen blijkbaar nascholings dat toegespitst is op de specifieke vraag en context van de school. Tot slot blijkt dat scholen vooral behoefte hebben aan nascholings in groepsvorm (75%) en workshops (51%). De scholen hechten weinig belang aan individueel nascholings (18%), zelfstudie (7%) of e-learning (2%). Het gezamenlijk leren, met oog voor de wensen van de individuele school, wordt als zeer belangrijk gezien. 2.3 Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? De verschillende partijen bieden een uitgebreid nascholings aan. Grofweg kunnen we stellen dat het meeste nascholings gericht is op de professi o- nalisering van de schoolleider en/of team. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen die zich richten op leidinggeven, leerstijlen en co-teaching. Ook is er een uitgebreid gericht op professionalisering op het gebied van taal en rekenen in het praktijkonderwijs en op beleid en recente ontwikkelingen. Daarnaast richten verschillende partijen zich ook op de omgang met gedragsproblematiek en coaching en communicatie. Dit zijn allemaal verzameltermen waa r- onder het kan worden ingedeeld. Onder coaching kan bijvoorbeeld het coachen van leerlingen in het onderwijs, maar ook naar de arbeidsmarkt worden verstaan. Communicatie kan gericht zijn op leerlingen, maar ook op bijvoorbeeld ouders. Voor een overzicht van het nascholings verwijzen we u naar bijlage III tot en met V. In bijlage III staat het nascholings ten aanzien van de professionalisering van de schoolleider/het team centraal, in bijlage IV ten aanzien van de omgang met gedragsproblematiek en in bijlage V ten aanzien van communicatie en coaching. 2.4 Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? Dat er behoefte bestaat aan bepaald nascholings, blijkt uit paragraaf 2.2. Uit het uitgebreide nascholings van de verschillende partijen blijkt dat er geen lacune bestaat tussen de behoeften van scholen en het bestaande. 10

11 De thema s waar scholen verder in geschoold zouden willen worden, worden namelijk vaak door verschillende partijen aangeboden. Dit zorgt er niet alleen voor dat in de behoefte kan worden voorzien, maar ook dat scholen vaak keuzes kunnen maken uit een breder, zodat hun vraag optimaal beantwoord kan worden. Daar komt bij dat veel aanbieders aangeven dat hun niet vaststaand is. Vaak is maatwerk mogelijk. Het advies aan scholen is daarom om zich eerst goed te verdiepen in het mogelijke op het gebied dat aansluit bij hun behoeften. 11

12 Bijlage I Van welk nascholings maken de scholen gebruik? tabel 1 Functie respondenten Functie Aantal (n=35) Teamleider 40% Directeur 31% Docent 14% Adjunct-directeur 6% Onbekend 6% Kwaliteitscoördinator 3% tabel 2 Beoordeling scholen ten aanzien van gevolgd nascholings Aantal gevolgde cursussen 32 Gemiddelde beoordeling door scholen 7.62 Nascholings dat volgens de school een 9 krijgt Cursus Aanbieder Type cursus EQUIP Equip-Nederland Communicatie/coaching Oplossingsgericht werken Universiteit Utrecht Communicatie/coaching REC-modules Willem de Jong Omgang gedragsproblematiek Stage geschiktheidsonderzoek Siabo Onderwijsinnovatie Timemanagement Tijdwinst.com Professionalisering schoolleider/team Storend Gedrag BCO Omgang gedragsproblematiek tabel 3 Typering gevolgd nascholings Typering nascholings Aantal (n=34) Professionalisering schoolleider/team 38% Communicatie/coaching 32% Omgang gedragsproblematiek 15% Onderwijsinnovatie 15% 12

13 tabel 4 Doelgroep gevolgd nascholings Doelgroep Aantal (n=35) Docent 69% Directeur 34% Zorgcoördinator 29% Onderwijs ondersteunend personeel 29% Teamleider 26% Stagebegeleider 11% tabel 5 Groeperingsvorm gevolgd nascholings Groeperingsvorm Aantal (n=35) Groepsvorm 83% Individueel 3% Onbekend 14% tabel 6 Verdere beschrijving gevolgd nascholings Maatwerk of vaststaand? Aantal (n=35) Vaststaand 49% Cursus is maatwerk 46% Onbekend 6% Aanbiedingswijze Workshop 54% Seminar 20% Zelfstudie 6% Onbekend 20% 13

14 Bijlage II Behoeften scholen tabel 7 Functie invuller Functie Aantal (n=45) Teamleider 36% Directeur 33% Docent 16% Adjunct-directeur 9% Overige 6% tabel 8 Wat voor behoefte aan nascholings is er? Thematiek nascholings Aantal keer genoemd Coachingsvaardigheden 8 Omgang met probleemgedrag 6 Vormgeving vraaggestuurd onderwijs 5 Werken met IOP en portfolio 4 Het werken met opbrengsten 3 Wet- en regelgeving praktijkonderwijs 2 Zelfstandig werken door leerlingen 2 Training mentorschap 2 Werken met ZML-leerlingen in kader passend onderwijs 2 Omgang met de referentieniveaus taal en rekenen 2 Cursus voor nieuwe leerkrachten PrO 2 Veiligheid 2 14

15 tabel 9 Doelgroep nascholingsbehoefte Doelgroep Aantal (n=45) Docent 82% Teamleider 44% Onderwijs ondersteunend personeel 36% Directeur 33% Zorgcoördinator 31% tabel 10 Groeperingsvorm bij nascholingsbehoefte Groeperingsvorm Aantal (n=45) Groepsvorm 75% Individueel 18% Onbekend 7% tabel 11 Verdere beschrijving nascholingsbehoefte Maatwerk of vaststaand? Aantal (n=45) Cursus is maatwerk 80% Onbekend 13% Vaststaand 7% Aanbiedingswijze Workshop 51% Seminar 29% Zelfstudie 7% E-learning 2% Onbekend 11% 15

16 Bijlage III Nascholings Professionalisering schoolleider/team Aanbod gericht op leidinggeven 1 Titel Integraal Leiderschap 2 Doel - u heeft meer inzicht in cultuur en structuur van de schoolorganisatie - u heeft meer inzicht in personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg - u kunt data in en over de school benutten - u kunt kennisbronnen van buiten de school ontsluiten en benutten - u kunt praktijkproblemen analyseren - u beschikt over adequate communicatieve en reflectieve vaardigheden - u kunt coachen en omgaan met conflicten 3 Doelgroep Directie, Teamleiders 4 Korte omschrijving De opleiding Integraal Leiderschap neemt de dagelijkse werkelijkheid van de leidinggevende vo/mbo als uitgangspunt. Theorie en praktijk worden steeds met elkaar verbonden. De nadruk ligt op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en onderwijskundig leiderschap. In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden), en wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. Het leren van en met elkaar is zichtbaar in de werkvormen tijdens de bijeenkomsten, in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het werkplekleren. In overleg met uw school en CNA ontwerpt u een verbetertraject waaraan u tijdens het leerjaar leiding geeft. U werkt tijdens het leerjaar aan een portfolio, waarin u - met bewijsstukken - laat zien wat u en hoe u geleerd heeft. 5 Voorwaarde voor deelname Aan de opleiding gaat een intakegesprek vooraf waarvoor u de volgende documenten dient aan te leveren: - curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van uw loopbaan) - een kopie van uw arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling - het organogram van uw school met beschrijving van uw functie, rol en taken - uw motivatie voor deelname aan de opleiding 6 Vorm van Individueel, in groepsvorm, kan ook in-company 7 Maatwerk of vast- Vaststaand 16

17 staand 8 Type Cursus Post-HBO opleiding 9 Studiebelasting 560 uur 10 Invulling studie-uren De totale studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 cursusdagen, 1 tweedaagse, begeleidingsgesprekken, schoolbezoek, intervisiebijeenkomsten, de praktijkopdracht op de eigen school en zelfstudie. 11 Afsluitende toets Ja 12 Certificaat Indien u Integraal Leiderschap 1 met succes hebt afgerond, ontvangt u het certificaat Startbekwaam Schoolleider. Indien u daadwerkelijk een leidinggevende functie heeft verworven, kunt u doorstromen naar Integraal Leiderschap 2 (een eenjarig traject dat bij succesvolle afronding het Certificaat Vakbekwaam Schoolleider oplevert) of doorstromen naar de Master in Educational Leadership (een tweejarige masteropleiding). 13 Locatie Amsterdam of incompany 14 Data Start september 2012, tweewekelijkse bijeenkomsten op vrijdag. 15 Achtergrondinformatie 16 Kosten 5995,- 17 Naam instelling Centrum voor Nascholing 18 Naam trainer/adviseur Diverse opleiders, coördinator is Henk Westerveld 19 Expertise trainer/adviseur Opleider schoolleidersopleidingen 20 Wijze van aanmelden via 21 Meer informatie Voor meer relevant, zie: of 22 Contactpersoon Barbara Ruijgrok Telefoonnummer Postadres Postbus 2009, 1000 CA Amsterdam Terug naar het begin van dit 17

18 1 Titel Projectmatig creëren 2 Doel De projecten van de deelnemers vormen tijdens deze training de basis voor het verdiepen van inzichten en het uitbreiden van competenties om als projectleider te kunnen functioneren. Er is een afwisseling in individueel werk, werken in groepen en plenaire presentaties. Vooraf formuleren de deelnemers hun leervragen, deze worden door de trainer gebruikt bij de definitieve vaststelling van het trainingsprogramma. 3 Doelgroep Directie, Teamleiders, Docenten 4 Korte omschrijving Deze training is voor projectleiders die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Zij hebben enige ervaring met projecten. Door de training verdiepen de deelnemers hun inzicht in de denken werkstijlen die nodig zijn om als projectleider te kunnen functioneren en verwerven ze vaardigheden om in de diverse fasen van een project de juiste interventies te plegen. Daarnaast vergroten ze hun vaardigheden in het presenteren van projectvoortgang en resultaten en leren hoe ze factoren die een rol spelen bij weerstanden binnen en buiten de organisatie bij de opzet en uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden. 5 Voorwaarde voor deelname Enige ervaring met projectmatig werken is een voordeel 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Intake bepaalt vorm en inhoud 8 Type Cursus Workshop 9 Studiebelasting 3 dagen 10 Invulling studie-uren 2 dagen training. 0,5 dag voorbereiding en 0,5 dag werken aan tussentijdse opdrachten 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat ontvangen een certificaat van deelname 13 Locatie KPC Groep 's-hertogenbosch 14 Data nog nader te bepalen in overleg met de deelnemers 15 Achtergrondinformatie bij de cursus hoort een syllabus die ter plekke wordt uitgereikt 16 Kosten 700,- bij 15 deelnemers 17 Naam instelling KPC Groep 18 Naam trainer/adviseur drs. Ruud Bolsius 19 Expertise trainer/adviseur ervaren projectmanager 20 Wijze van aanmelden 21 Meer informatie 22 Contactpersoon Telefoonnummer Postadres Postbus 482 Den Bosch 18

19 1 Titel Training van kernteamleiders 2 Doel Kernteamleiders de juiste handvatten te geven om hun taak professioneel uit te kunnen voeren. 3 Doelgroep Teamleiders 4 Korte omschrijving In de training voor kernteamleiders staat de veranderende rol als collega centraal. De training is vooral gericht op de onderdelen: - vergadertechnieken - inspireren en motiveren - communicatiestijlen - leiderschapsstijlen - omgaan met veranderen en weerstand - coachen - de gesprekscyclus (wet BIO) - bekwaamheidsdossiers en portfolio 5 Voorwaarde voor deelname De deelnemers dienen kernteamleider te zijn of beoogt het binnenkort te worden. 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk, vaststaand 8 Type Cursus Training 9 Studiebelasting 60 uur 10 Invulling studie-uren 6 trainingsbijeenkomsten van 4 uur, literatuurstudie en toepassing in de praktijk met individuele reflectie op de eigen ontwikkeling. Schrijven van een eigen profiel als kernteamleider met kwaliteiten en ontwikkelpunten. Samen voor 36 uur. 11 Afsluitende toets Individueel profiel met een eindgesprek 12 Certificaat Certificaat voor 60 uur studiebelasting met vermelding van de behandelde thema's. 13 Locatie OBD Noordwest, locatie Hoorn of Alkmaar 14 Data 20/9, 11/10, 8/11, 29/11, 17/1 en 7/2 van uur 15 Achtergrondinformatie 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap', Stephen Covey. 16 Kosten 1074 bij minimaal 8 deelnemers 17 Naam instelling OBD Noordwest, afdeling MAET 18 Naam trainer/adviseur Ruud Musman 19 Expertise trainer/adviseur trainer, opleider management, coach 20 Wijze van aanmelden telefonisch of via de website 21 Meer informatie 22 Contactpersoon Ruud Musman of Ellen de Schiffart 23 of 24 Telefoonnummer of Postadres Blauwe Berg 31, 1625 NT Hoorn 19

20 1 Titel Waterloo: leiderschap in het PrO, REC en (V)SO 2 Doel Doel U krijgt inzage in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en hoe deze in te zetten bij de verschillende processen binnen de school. Verder leert u om keuzes te maken en effectieve en efficiënte interventies te doen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Opbrengst Na afloop van de training heeft u: - Inzage in persoonlijke leiderschapskwaliteiten door persoonlijke intake en nagesprek; - Zicht op welke wijze leiderschapskwaliteiten in te zetten zijn voor kwaliteitszorg op school; - Vaardigheid om te werken met het INKmanagementmodel; meerdere handvaten om grip te krijgen op kwaliteitszorg. 3 Doelgroep Directie, Teamleiders 4 Korte omschrijving Inhoud De deelnemers worden wegwijs gemaakt in kwaliteitszorg. Goede voorbeelden van kwaliteitsbeleid komen aan de orde, evenals een plan van aanpak om te komen tot kwaliteitsbeleid en verbetering. Ook is er aandacht voor de keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden. De training creëert evenwicht tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele distantie. Als setting fungeert het Belgische Waterloo. Het terrein waar Napoleon werd verslagen: een omgeving die de kansen en valkuilen van goed leiderschap illustreert. Het speelveld van de tweedaagse hanteert daarom positieve, maar ook stressvolle situaties als referentiekader. De deelnemers kijken vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteitszorg en maken analyses om keuzes voor de eigen organisatie te maken. In verschillende werkvormen komen onderwerpen aan bod als visie- en missieontwikkeling, resultaatverbetering, leiderschapsstijlen, strategie, korte en lange termijndoelen, motivatie, onderwijs en training, communicatie, efficiënte logistiek en bevoorrading. 5 Voorwaarde voor deelname Nee, werkzaam als directie / teamleider / middenmanager in het Praktijkonderwijs 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk, feedback en vervolggesprek op locatie van de deelnemer 8 Type Cursus Workshop, mix van state of the art en out of the box werkvormen 20

21 9 Studiebelasting 2 uren vooraf 10 Invulling studie-uren vaststellen van eigen leer- en ontwikkelingsvragen in relatie tot leiderschap en schoolontwikkeling 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat indien gewenst een deelnemerscertificaat 13 Locatie Waterloo (B) met overnachting 14 Data 10 en 12 oktober Achtergrondinformatie GRIP, onderzoeksrapportage en digitaal handvattenboek kwaliteitszorg PrO Groep/Overheidsopdrachten/RenD/~/media/Files/ Overheidsopdrachten/GRIP%20op%20kwaliteitszorg.ashx of ten/projecten-kpc- Groep/Weg_met_zwakke_scholen_voor_PrO.ht ml 16 Kosten 895,- 17 Naam instelling KPC Groep 18 Naam trainer/adviseur Dhr. Ruud van Herp & Mevr. Maria Voets 19 Expertise trainer/adviseur kwaliteitszorg en leiderschapspersoneelsbeleid VSO/Praktijkonderwijs 20 Wijze van aanmelden Waterloo-leiderschap-in-het-PrO-REC-en-V- SO.aspx 21 Meer informatie Waterloo-leiderschap-in-het-PrO-REC-en-V- SO.aspx 22 Contactpersoon Dhr. R (Ruud) van Herp Telefoonnummer Postadres Kooikersweg KA Den Bosch Terug naar het begin van dit 21

22 Professionalisering team 1 Titel Basiskaders video interactie begeleiding (SVB1) 2 Doel Professionalisering met behulp van school video interactie begeleiding in je beroepssituatie, zowel op leerlingenniveau, in het samenwerken met collega s als in het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Het is in alle beroepscontexten en onderwijsvelden toepasbaar. 3 Doelgroep PrO - VSO - PO - VO - MBO 4 Korte omschrijving In deze module maak je kennis met de kaders van School video interactie begeleiding (SVIB); basisinteractie, principes voor geslaagde communicatie, interactieanalyse en handelingscategorieën voor effectief handelen van leraar en leerling in de klas. Tevens word je ingeleid op onderliggende theorieen van SVIB, waarbij steeds de vertaalslag naar praktijk en professie wordt gemaakt. De methode SVIB is afgeleid van de systeemtheorie, die gedrag benadert als een interactiesysteem van onderling beïnvloedende factoren, die voortdurend op elkaar inwerken. Met de camera wordt interactie in beeld gebracht en worden patronen geanalyseerd. Vanuit de interactie analyse en de interpretatie hiervan, worden handelingsalternatieven voorgesteld. Na de eerste introductiebijeenkomst volgen er drie werkbijeenkomsten, waarin je SVIB in je eigen praktijk & professie gaat toepassen. Je maakt hiervoor videobeelden in je eigen werksituatie. 5 Voorwaarde voor Vooropleiding HBO deelname 6 Vorm van Module van 4 bijeenkomsten van 3 ½ uur. 9 Studiebelasting 22 uur 7 Maatwerk of vaststaand Vaststaand 8 Type Cursus Master SEN module in de vorm van contractstudent of op locatie als dienstverlening. (een groep van ± 15 deelnemers) 10 Invulling studie-uren Bijeenkomsten 4 x 3 ½ uur en opdrachten 4 x 2 uur 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat Ja 13 Locatie Op de leslocaties als contractstudent: Eindhoven, Utrecht, Nijmegen. Als dienstverlening in Zuid- en Midden-Nederland 14 Data Zie roosters: emicmastercontractonder- 22

23 wijs/planningroosters/ /tabid/1136/defaul t.aspx Als dienstverlening in overleg. 15 Achtergrondinformatie Fontys OSO (2011). Theoretisch kader SVIB. Interne publicatie. Tilburg: Fontys OSO. Groenen, P. (2009). Adaptief onderwijs. Interne publicatie Heijkant, C. van den & Wegen R. van der (2000). Kijken naar jezelf. Video interactie begeleiding op school. Interne publicatie Heijkant, C. van den & Wegen R. van der (2000). De klas in beeld, School Video Interactie Begeleiding. Heeswijk- Dinther: Esstede Kennedy, H., Landor M. & Todd L. (2010). Video Interaction Guidance as a method to promote secure attachment. Educational & child psychology. Vol. 27, no. 3. The British Psychological Society, Korthagen, F., & Vasalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders 23(1), Otter, M. den (2005). Leiding geven. In: Visser, Y. (2005). Leraar worden, een competentiegerichte aanpak. Heeswijk-Dinther: Esstede Otter, M. den (2011). SVIB in contact : Perspectief op SVIB in heden en toekomst. In: Jansen, H. Verbondenheid in beeld: 10 jaar School Video Interactie Begeleiding. Retro Perspectief, volume 3, p Amersfoort, Agiel. Stevens, L. (2002). Naar een ander begrip van Prestatie in de school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 4. Vos, M. de (2006). Lichaamstaal, spiegel van de competentiebeleving.. In: Heijkant, C. v.d., Quak, G., Swet, J. van, Vloet, K., Vos, M. de & Wegen, R.van de School video interactie begeleiding, van meer kanten bekeken. (p ) Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 16 Kosten De kosten voor het volgen van modules zijn 125,- per bijeenkomst van 3,5 uur. Voor het afsluiten van een contract geldt 30,- administratiekosten. Dienstverlening op basis van offerte. 17 Naam instelling Fontys OSO Onderwijsgebied Stappegoor Prof. Goossenslaan 1-05 (Zeijengebouw) 5022 DM Tilburg 23

24 18 Naam trainer/adviseur Docenten Master SEN, in dienstverlening na overleg. 19 Expertise trainer/adviseur Alle trainers zijn geschoold in SVIB. 20 Wijze van aanmelden Digitale inschrijving: emicmastercontractonderwijs/contractonderwijs/tabid/1120/default.aspx 21 Meer informatie Praktische gegevens: Je moet in staat zijn om video-opnamen te maken in je eigen praktijk. Je moet beschikken over een video camera en laptop. 22 Contactpersoon Noord-Nederland Drs. Vrony Zeinstra Zuid-Nederland Marjo van Hulten MA Telefoonnummer Postadres Postadres Postbus GA Tilburg Terug naar het begin van dit 24

25 1 Titel Coaching van professionals 2 Doel Doelstellingen U groeit in de functie/rol die u vervult U voelt zich ondersteund bij het uitvoeren van hun werk U kent uw gaven en maakt gebruik van deze talenten U weet uw beperkingen waar nodig te compenseren U ervaart bevrediging in de uitoefening van uw werk 3 Doelgroep Directie, Teamleiders, Docenten, Zorgcoördinator, Onderwijsondersteunend personeel 4 Korte omschrijving U wilt zich verder ontwikkelen in uw functie, of daarbuiten. Daarvoor kunnen meerdere aanleidingen zijn: U functioneert niet naar eigen tevredenheid of misschien niet goed genoeg naar het oordeel van de directie of het bestuur. U bent nieuw in uw functie en wilt begeleiding. U functioneert prima, maar u wilt verder ontwikkelen. U ontving scholing en u wilt ondersteund worden bij de implementatie daarvan. U wilt uw gaven optimaal gebruiken. Elk mens voert het meest bevredigend zijn werk uit wanneer hoofd, hart en handen een geïntegreerd geheel vormen. In de coaching zal daarom ook de aandacht gericht zijn op zowel kennis, attitude als vaardigheden. 5 Voorwaarde voor Nee deelname 6 Vorm van Individueel, In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk 8 Type Cursus coaching 9 Studiebelasting afhankelijk van traject 10 Invulling studie-uren gesprekken, reflectie, opdrachten 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat - 13 Locatie - 14 Data op maat 15 Achtergrondinformatie 16 Kosten afhankelijk van traject 17 Naam instelling Driestar Managementadvies 18 Naam trainer/adviseur zie website: 19 Expertise trainer/adviseur idem Wijze van aanmelden contact opnemen met een van de medewerkers 21 Meer informatie 22 Contactpersoon D.D. Both 25

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Kweekvijver voor management

Kweekvijver voor management Kweekvijver voor management Informatie voor besturen en bovenschools management is een onderdeel van Kweekvijver voor management Zeven jaar geleden startte OBD Noordwest op verzoek van het ISOB de eerste

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas BIT OGD Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas Waarom een BIT-benadering? Wij constateren dat huidige professionaliseringstrajecten onvoldoende rekening houden

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs CPS Academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Meer informatie en aanmelden: www.cps.nl/academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Excellente leraar 05-02-15 Effectief

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Beeldcoaching: Daar kun je wat mee! Beeldcoaching, voorheen SVIB 1, is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Trainingen en leergangen 2018

Trainingen en leergangen 2018 Trainingen en leergangen 018 Voortgezet onderwijs en mbo Passende training Praktijkgericht Kwaliteit Het grootste aanbod aan nascholing voor het onderwijs. Ervaren trainers die zelf les of leiding hebben

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november Expertisecentrum SVOL AKTIVITEITENSCHEMA Onderwerp Doelgroep Start Uitgevoerd door Bijzonderheden Studielast Coachopleiding OP (ervaren) September Windesheim Staat in het kader van samen opleiden 40 u

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders)

De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) De Kweekvijver IRIS Opleiding Leiderschap (voor leiders in de school en potentiële schoolleiders) Vanaf volgend schooljaar (2012-2013) gaat weer een traject van start voor geïnteresseerde en gemotiveerde

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat

PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Opleidingen PBS PBS: Preventief werken aan een positief schoolklimaat Probleemgedrag in het onderwijs, het komt bijna overal voor. Veel personeelsleden op scholen voelen zich hierdoor machteloos. Ook kan

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie

Brochure Montessori Academie Brochure Montessori Academie 2016-2017 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie