Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie nascholingaanbod Praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs Actis Advies drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 20 april 2012

2 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave bevat hyperlinks. Door op onderstaande titels te klikken, gaat u automatisch naar de juiste pagina. 1 Inleiding 7 2 Inventarisatie nascholings Praktijkonderwijs Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? 10 Bijlage I Van welk nascholings maken de scholen gebruik? 12 Bijlage II Behoeften scholen 14 Bijlage III Nascholings Professionalisering schoolleider/team 16 Aanbod gericht op leidinggeven 16 Integraal leiderschap Projectmatig creëren Training van kerntea mleiders Waterloo: leiderschap in het PrO, RE C en (V)SO Professionalisering team 22 Basiskaders video interactie begeleiding (SVB1) Coaching van professionals Docenttraining: Jij maakt het verschil. Omgaan met verschillen Docenttraining: Jij maakt het verschil. Omgaan met gedrag Doeltreffend Zelfmanage ment A Doeltreffend Zelfmanage ment B Effectie ve didactiek Handelsgericht werken 2

3 Handelsgericht werken in het team Handelsgericht werken om opbrengsten te verhogen (HGOV) Individuele coa ching/supervisie IOP in de praktijk Jij maakt het verschil Klassenmanagement: hoe doe je dat nou? Leerstijlen (zeer) moeilijk lerenden Leren in veiligheid Leren leren in het vso en praktijkonderwijs Lessen in orde Maatwerk Master Special Educational Needs Mastercla ss Sociale Competenties Mastercourse Co -tea ching Omgaan met verschillen in de klas Ondersteuning bij Verkee rseduca tie Onderwijs en Sociale Media Onderwijszorgroute VO en Praktijkonderwijs Oplossingsgerichte gespreksvoering Professional in de Spiegel Sociale competentie s in het PrO Teamtraining: Kijken naa r opbrengsten in het praktijkonderwijs! Teamtraining: Leerlijnen en leerarrangementen, samen werken aan en in een krachtige leeromgeving Teamtraject: Een krachtige leeromgeving voo r de leerling en de leraar QLiCT Acade mie Aanbod specifiek gericht op taal en rekenen 76 Conferentie Referentieniveaus van wa t naar hoe! Dyslexiecoa ch Gecijferdheid Gecijferdheid protocol ERWD Geletterdheid Handelsgericht diagnosticeren met het protocol ERWD Handelsgericht werken e n diagnosticeren Lezen is Top (LIST ) Rekencoördinator Rekenreferentieniveau 1F op maat aanbieden Strategisch werken aan lezen en schrijven Studiedag: Lezen? Rekenen? Dat kan ik! Taal & Lezen in het praktijkonderwijs Taalcoördinator 3

4 Teamtraject: Taal en Rekenen, samen werken aan en in een krachtige leeromgeving Beleid en recente ontwikkelingen 105 Aan het we rk in de regio Inspiratiedag voor PRO docenten MRV-Scan Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs Scholopoly Seminarium Profiel S can Training netwerken opbouwen en onderhouden Bijlage IV Nascholings Omgang met gedragsproblematiek 114 Agressie de baas Anderen begeleiden bij faalangst GEDRAG.NU Interventie s bij gedragsproblemen Kijken, verklaren en begrijpen van gedrag Omgaan met la stig gedrag en het voorkomen van conflicten in de klas (basiscursus) Omgaan met leer - en gedragsstoornissen in de klas (verdiepingscursus) Omgaan met moeilijke klassen Omgaan met verbale agressie voor OOP (basiscursus) RET-cursus Scholing passend onderwijs Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) Bijlage V Nascholings Communicatie en coaching 136 APS Coachopleiding Basisopleiding Zorgcoördinator Begeleiden en coachen van leerlingen en collega s Choice, in gesprek met le erling en ouders Coachend begeleiden van leerlingen Coaching & IOP in het PrO Coachingsgesprekken: le g het va st! Communicatietraining met ouders Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart! Crisisbegeleiding in de school De baan die bij me pa st 4

5 Effectief communiceren In gesprek met de leerling Integrale leerlingbegeleiding Intern Schoolcoach Mastercla ss Coaching in het PrO Omgaan met faalangst (basis) Oplossingsgericht coa che n Oplossingsgerichte benadering basis PAD-leerplan Praktijk- en Arbeidsleren Sociale veiligheid bevorderen, baas in eigen soap Teamtraining: Geweldloze communicatie Toeleiding naar de arbeidsmark t (LOB4) Zorgcoördina tor 5

6

7 1 Inleiding In opdracht van het Platform Praktijkonderwijs en Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV-PrO) is een inventarisatie uitgevoerd naar het voor het praktijkonderwijs relevante nascholings. Daarbij is getracht antwoord te krijgen op de volgende vragen: - Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? - Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? - Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? - Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? Om de vragen te kunnen beantwoorden is een digitale enquête uitgezet onder de scholen en aanbieders van nascholings. Beiden zijn via een benaderd met het verzoek de enquête in te vullen. De respons aan de kant van de scholen is, ook na een reminder, beperkt. In totaal zijn 54 vragenlijsten ingevuld door 53 scholen. Dan gaat het om 31% van de scholen voor praktijkonderwijs. De gegevens aan de kant van de scholen zijn daarom niet representatief voor de totale populatie. Aan de kant van aanbieders zijn in totaal zo n 70 aanbieders benaderd met de vraag de enquête in te vullen. In totaal hebben 24 verschillende aanbieders hun nascholings kenbaar gemaakt. Sommige aanbieders hebben dit voor één of enkele vormen van nascholing gedaan, terwijl anderen veel verschillende vo r- men van nascholing hebben teruggekoppeld. Op basis van deze inventarisatie zullen het Platform Praktijkonderwijs en Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs nagaan of er behoefte is aan nieuw, specifiek voor het Praktijkonderwijs ontwikkeld nascholings. Daarnaast kunnen scholen voor Praktijkonderwijs deze inventarisatie gebruiken als naslagwerk: welk nascholings is voorhanden en past bij de specifieke vraag van de school? 7

8

9 2 Inventarisatie nascholing Praktijkonderwijs In dit hoofdstuk worden de vragen uit de inleiding een voor een beantwoord. De bij de beschrijvingen behorende tabellen zijn opgenomen in de bijlagen. 2.1 Van welk nascholings maken de scholen momenteel gebruik? In totaal 35 scholen hebben aangegeven van welk nascholings ze momenteel gebruik maken. De scholen is gevraagd een punt te geven aan het gevolgde nascholings. Gemiddeld geven de scholen het gevolgde nascholings een 7.6. De doelgroep is veelal de docent (69%). Minder vaak behoren de directeur (34%), zorgcoördinator (29%), het onderwijsondersteunend personeel (29%) of teamleider (26%) tot de doelgroep. Het gevolgde nascholings is vooral gericht op professionalisering van de schoolleider en/of het team (38%). Hierbij wordt bijvoorbeeld stagedocenten geleerd om leerlingen te begeleiden op de werkvloer of wordt het klassenmanagement van docenten geperfectioneerd. Het nascholings is ook vaak gericht op communicatie/coaching (32%). Docenten leren in dit geval bijvoorbeeld co a- chingsvaardigheden of gesprekken te voeren met ouders. Minder vaak is het n a- scholings gericht op de omgang met (probleem)gedrag als adhd of autisme (15%) of een onderwijsinnovatie (15%). Onder onderwijsinnovatie wordt een verbetering/aanpassing van het onderwijs verstaan, zoals het digitaliseren van de methode of het leren geven van branchegerichte trainingen aan leerlingen. Wat kan nog meer verteld worden over het gevolgde nascholings? De scholen kiezen vooral voor groepsgewijze nascholing (83%) die op basis van een workshop (54%) wordt aangeboden. Het gevolgde nascholings is niet altijd maatwerk. In minder dan de helft van de gevallen (46%) is er volgens de scholen sprake van maatwerk. 2.2 Welke behoefte aan nascholings hebben de scholen? Wat zijn de behoeften van scholen op het gebied van nascholing? Zo n 45 scholen hebben aangegeven welke behoeften ze hebben. Hieruit blijkt dat de scholen vooral behoefte hebben aan nascholing gericht op: - Het ontwikkelen van coachingsvaardigheden; - De omgang met probleemgedrag; - De invulling van vraaggestuurd onderwijs; - Het werken met het IOP en portfolio én - Het werken met opbrengsten. 9

10 Daarnaast noemen de scholen diverse andere behoeften, zoals de training van mentoren, het werken met ZML-leerlingen, meer kennis over de wet- en regelgeving, de omgang met de referentieniveaus en het thema veiligheid. De behoefte van scholen is vooral toegespitst op de docenten. In liefst 82% van de gevallen hebben de scholen behoefte aan nascholings voor docenten. In mindere mate worden de teamleider (44%), het onderwijsondersteunend pe r- soneel (36%), directeur (31%) of zorgcoördinator (31%) genoemd. De scholen blijken ook vooral behoefte te hebben aan maatwerk. In vier van de vijf gevallen verkiezen de scholen maatwerk boven vaststaand. Scholen willen blijkbaar nascholings dat toegespitst is op de specifieke vraag en context van de school. Tot slot blijkt dat scholen vooral behoefte hebben aan nascholings in groepsvorm (75%) en workshops (51%). De scholen hechten weinig belang aan individueel nascholings (18%), zelfstudie (7%) of e-learning (2%). Het gezamenlijk leren, met oog voor de wensen van de individuele school, wordt als zeer belangrijk gezien. 2.3 Welk nascholings wordt er op dit moment aangeboden door de verschillende (commerciële) partijen? De verschillende partijen bieden een uitgebreid nascholings aan. Grofweg kunnen we stellen dat het meeste nascholings gericht is op de professi o- nalisering van de schoolleider en/of team. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen die zich richten op leidinggeven, leerstijlen en co-teaching. Ook is er een uitgebreid gericht op professionalisering op het gebied van taal en rekenen in het praktijkonderwijs en op beleid en recente ontwikkelingen. Daarnaast richten verschillende partijen zich ook op de omgang met gedragsproblematiek en coaching en communicatie. Dit zijn allemaal verzameltermen waa r- onder het kan worden ingedeeld. Onder coaching kan bijvoorbeeld het coachen van leerlingen in het onderwijs, maar ook naar de arbeidsmarkt worden verstaan. Communicatie kan gericht zijn op leerlingen, maar ook op bijvoorbeeld ouders. Voor een overzicht van het nascholings verwijzen we u naar bijlage III tot en met V. In bijlage III staat het nascholings ten aanzien van de professionalisering van de schoolleider/het team centraal, in bijlage IV ten aanzien van de omgang met gedragsproblematiek en in bijlage V ten aanzien van communicatie en coaching. 2.4 Is er sprake van een lacune tussen de behoeften van de scholen en het bestaande nascholings? Dat er behoefte bestaat aan bepaald nascholings, blijkt uit paragraaf 2.2. Uit het uitgebreide nascholings van de verschillende partijen blijkt dat er geen lacune bestaat tussen de behoeften van scholen en het bestaande. 10

11 De thema s waar scholen verder in geschoold zouden willen worden, worden namelijk vaak door verschillende partijen aangeboden. Dit zorgt er niet alleen voor dat in de behoefte kan worden voorzien, maar ook dat scholen vaak keuzes kunnen maken uit een breder, zodat hun vraag optimaal beantwoord kan worden. Daar komt bij dat veel aanbieders aangeven dat hun niet vaststaand is. Vaak is maatwerk mogelijk. Het advies aan scholen is daarom om zich eerst goed te verdiepen in het mogelijke op het gebied dat aansluit bij hun behoeften. 11

12 Bijlage I Van welk nascholings maken de scholen gebruik? tabel 1 Functie respondenten Functie Aantal (n=35) Teamleider 40% Directeur 31% Docent 14% Adjunct-directeur 6% Onbekend 6% Kwaliteitscoördinator 3% tabel 2 Beoordeling scholen ten aanzien van gevolgd nascholings Aantal gevolgde cursussen 32 Gemiddelde beoordeling door scholen 7.62 Nascholings dat volgens de school een 9 krijgt Cursus Aanbieder Type cursus EQUIP Equip-Nederland Communicatie/coaching Oplossingsgericht werken Universiteit Utrecht Communicatie/coaching REC-modules Willem de Jong Omgang gedragsproblematiek Stage geschiktheidsonderzoek Siabo Onderwijsinnovatie Timemanagement Tijdwinst.com Professionalisering schoolleider/team Storend Gedrag BCO Omgang gedragsproblematiek tabel 3 Typering gevolgd nascholings Typering nascholings Aantal (n=34) Professionalisering schoolleider/team 38% Communicatie/coaching 32% Omgang gedragsproblematiek 15% Onderwijsinnovatie 15% 12

13 tabel 4 Doelgroep gevolgd nascholings Doelgroep Aantal (n=35) Docent 69% Directeur 34% Zorgcoördinator 29% Onderwijs ondersteunend personeel 29% Teamleider 26% Stagebegeleider 11% tabel 5 Groeperingsvorm gevolgd nascholings Groeperingsvorm Aantal (n=35) Groepsvorm 83% Individueel 3% Onbekend 14% tabel 6 Verdere beschrijving gevolgd nascholings Maatwerk of vaststaand? Aantal (n=35) Vaststaand 49% Cursus is maatwerk 46% Onbekend 6% Aanbiedingswijze Workshop 54% Seminar 20% Zelfstudie 6% Onbekend 20% 13

14 Bijlage II Behoeften scholen tabel 7 Functie invuller Functie Aantal (n=45) Teamleider 36% Directeur 33% Docent 16% Adjunct-directeur 9% Overige 6% tabel 8 Wat voor behoefte aan nascholings is er? Thematiek nascholings Aantal keer genoemd Coachingsvaardigheden 8 Omgang met probleemgedrag 6 Vormgeving vraaggestuurd onderwijs 5 Werken met IOP en portfolio 4 Het werken met opbrengsten 3 Wet- en regelgeving praktijkonderwijs 2 Zelfstandig werken door leerlingen 2 Training mentorschap 2 Werken met ZML-leerlingen in kader passend onderwijs 2 Omgang met de referentieniveaus taal en rekenen 2 Cursus voor nieuwe leerkrachten PrO 2 Veiligheid 2 14

15 tabel 9 Doelgroep nascholingsbehoefte Doelgroep Aantal (n=45) Docent 82% Teamleider 44% Onderwijs ondersteunend personeel 36% Directeur 33% Zorgcoördinator 31% tabel 10 Groeperingsvorm bij nascholingsbehoefte Groeperingsvorm Aantal (n=45) Groepsvorm 75% Individueel 18% Onbekend 7% tabel 11 Verdere beschrijving nascholingsbehoefte Maatwerk of vaststaand? Aantal (n=45) Cursus is maatwerk 80% Onbekend 13% Vaststaand 7% Aanbiedingswijze Workshop 51% Seminar 29% Zelfstudie 7% E-learning 2% Onbekend 11% 15

16 Bijlage III Nascholings Professionalisering schoolleider/team Aanbod gericht op leidinggeven 1 Titel Integraal Leiderschap 2 Doel - u heeft meer inzicht in cultuur en structuur van de schoolorganisatie - u heeft meer inzicht in personeelsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg - u kunt data in en over de school benutten - u kunt kennisbronnen van buiten de school ontsluiten en benutten - u kunt praktijkproblemen analyseren - u beschikt over adequate communicatieve en reflectieve vaardigheden - u kunt coachen en omgaan met conflicten 3 Doelgroep Directie, Teamleiders 4 Korte omschrijving De opleiding Integraal Leiderschap neemt de dagelijkse werkelijkheid van de leidinggevende vo/mbo als uitgangspunt. Theorie en praktijk worden steeds met elkaar verbonden. De nadruk ligt op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en onderwijskundig leiderschap. In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden), en wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. Het leren van en met elkaar is zichtbaar in de werkvormen tijdens de bijeenkomsten, in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het werkplekleren. In overleg met uw school en CNA ontwerpt u een verbetertraject waaraan u tijdens het leerjaar leiding geeft. U werkt tijdens het leerjaar aan een portfolio, waarin u - met bewijsstukken - laat zien wat u en hoe u geleerd heeft. 5 Voorwaarde voor deelname Aan de opleiding gaat een intakegesprek vooraf waarvoor u de volgende documenten dient aan te leveren: - curriculum vitae met professionele biografie (het verhaal van uw loopbaan) - een kopie van uw arbeidsovereenkomst bij een onderwijsinstelling - het organogram van uw school met beschrijving van uw functie, rol en taken - uw motivatie voor deelname aan de opleiding 6 Vorm van Individueel, in groepsvorm, kan ook in-company 7 Maatwerk of vast- Vaststaand 16

17 staand 8 Type Cursus Post-HBO opleiding 9 Studiebelasting 560 uur 10 Invulling studie-uren De totale studielast bedraagt 560 uur (20 ECTS) en is verdeeld over 16 cursusdagen, 1 tweedaagse, begeleidingsgesprekken, schoolbezoek, intervisiebijeenkomsten, de praktijkopdracht op de eigen school en zelfstudie. 11 Afsluitende toets Ja 12 Certificaat Indien u Integraal Leiderschap 1 met succes hebt afgerond, ontvangt u het certificaat Startbekwaam Schoolleider. Indien u daadwerkelijk een leidinggevende functie heeft verworven, kunt u doorstromen naar Integraal Leiderschap 2 (een eenjarig traject dat bij succesvolle afronding het Certificaat Vakbekwaam Schoolleider oplevert) of doorstromen naar de Master in Educational Leadership (een tweejarige masteropleiding). 13 Locatie Amsterdam of incompany 14 Data Start september 2012, tweewekelijkse bijeenkomsten op vrijdag. 15 Achtergrondinformatie 16 Kosten 5995,- 17 Naam instelling Centrum voor Nascholing 18 Naam trainer/adviseur Diverse opleiders, coördinator is Henk Westerveld 19 Expertise trainer/adviseur Opleider schoolleidersopleidingen 20 Wijze van aanmelden via 21 Meer informatie Voor meer relevant, zie: of 22 Contactpersoon Barbara Ruijgrok Telefoonnummer Postadres Postbus 2009, 1000 CA Amsterdam Terug naar het begin van dit 17

18 1 Titel Projectmatig creëren 2 Doel De projecten van de deelnemers vormen tijdens deze training de basis voor het verdiepen van inzichten en het uitbreiden van competenties om als projectleider te kunnen functioneren. Er is een afwisseling in individueel werk, werken in groepen en plenaire presentaties. Vooraf formuleren de deelnemers hun leervragen, deze worden door de trainer gebruikt bij de definitieve vaststelling van het trainingsprogramma. 3 Doelgroep Directie, Teamleiders, Docenten 4 Korte omschrijving Deze training is voor projectleiders die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Zij hebben enige ervaring met projecten. Door de training verdiepen de deelnemers hun inzicht in de denken werkstijlen die nodig zijn om als projectleider te kunnen functioneren en verwerven ze vaardigheden om in de diverse fasen van een project de juiste interventies te plegen. Daarnaast vergroten ze hun vaardigheden in het presenteren van projectvoortgang en resultaten en leren hoe ze factoren die een rol spelen bij weerstanden binnen en buiten de organisatie bij de opzet en uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden. 5 Voorwaarde voor deelname Enige ervaring met projectmatig werken is een voordeel 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Intake bepaalt vorm en inhoud 8 Type Cursus Workshop 9 Studiebelasting 3 dagen 10 Invulling studie-uren 2 dagen training. 0,5 dag voorbereiding en 0,5 dag werken aan tussentijdse opdrachten 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat ontvangen een certificaat van deelname 13 Locatie KPC Groep 's-hertogenbosch 14 Data nog nader te bepalen in overleg met de deelnemers 15 Achtergrondinformatie bij de cursus hoort een syllabus die ter plekke wordt uitgereikt 16 Kosten 700,- bij 15 deelnemers 17 Naam instelling KPC Groep 18 Naam trainer/adviseur drs. Ruud Bolsius 19 Expertise trainer/adviseur ervaren projectmanager 20 Wijze van aanmelden 21 Meer informatie 22 Contactpersoon Telefoonnummer Postadres Postbus 482 Den Bosch 18

19 1 Titel Training van kernteamleiders 2 Doel Kernteamleiders de juiste handvatten te geven om hun taak professioneel uit te kunnen voeren. 3 Doelgroep Teamleiders 4 Korte omschrijving In de training voor kernteamleiders staat de veranderende rol als collega centraal. De training is vooral gericht op de onderdelen: - vergadertechnieken - inspireren en motiveren - communicatiestijlen - leiderschapsstijlen - omgaan met veranderen en weerstand - coachen - de gesprekscyclus (wet BIO) - bekwaamheidsdossiers en portfolio 5 Voorwaarde voor deelname De deelnemers dienen kernteamleider te zijn of beoogt het binnenkort te worden. 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk, vaststaand 8 Type Cursus Training 9 Studiebelasting 60 uur 10 Invulling studie-uren 6 trainingsbijeenkomsten van 4 uur, literatuurstudie en toepassing in de praktijk met individuele reflectie op de eigen ontwikkeling. Schrijven van een eigen profiel als kernteamleider met kwaliteiten en ontwikkelpunten. Samen voor 36 uur. 11 Afsluitende toets Individueel profiel met een eindgesprek 12 Certificaat Certificaat voor 60 uur studiebelasting met vermelding van de behandelde thema's. 13 Locatie OBD Noordwest, locatie Hoorn of Alkmaar 14 Data 20/9, 11/10, 8/11, 29/11, 17/1 en 7/2 van uur 15 Achtergrondinformatie 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap', Stephen Covey. 16 Kosten 1074 bij minimaal 8 deelnemers 17 Naam instelling OBD Noordwest, afdeling MAET 18 Naam trainer/adviseur Ruud Musman 19 Expertise trainer/adviseur trainer, opleider management, coach 20 Wijze van aanmelden telefonisch of via de website 21 Meer informatie 22 Contactpersoon Ruud Musman of Ellen de Schiffart 23 of 24 Telefoonnummer of Postadres Blauwe Berg 31, 1625 NT Hoorn 19

20 1 Titel Waterloo: leiderschap in het PrO, REC en (V)SO 2 Doel Doel U krijgt inzage in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en hoe deze in te zetten bij de verschillende processen binnen de school. Verder leert u om keuzes te maken en effectieve en efficiënte interventies te doen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Opbrengst Na afloop van de training heeft u: - Inzage in persoonlijke leiderschapskwaliteiten door persoonlijke intake en nagesprek; - Zicht op welke wijze leiderschapskwaliteiten in te zetten zijn voor kwaliteitszorg op school; - Vaardigheid om te werken met het INKmanagementmodel; meerdere handvaten om grip te krijgen op kwaliteitszorg. 3 Doelgroep Directie, Teamleiders 4 Korte omschrijving Inhoud De deelnemers worden wegwijs gemaakt in kwaliteitszorg. Goede voorbeelden van kwaliteitsbeleid komen aan de orde, evenals een plan van aanpak om te komen tot kwaliteitsbeleid en verbetering. Ook is er aandacht voor de keuzes die gemaakt kunnen of moeten worden. De training creëert evenwicht tussen persoonlijke betrokkenheid en professionele distantie. Als setting fungeert het Belgische Waterloo. Het terrein waar Napoleon werd verslagen: een omgeving die de kansen en valkuilen van goed leiderschap illustreert. Het speelveld van de tweedaagse hanteert daarom positieve, maar ook stressvolle situaties als referentiekader. De deelnemers kijken vanuit verschillende perspectieven naar kwaliteitszorg en maken analyses om keuzes voor de eigen organisatie te maken. In verschillende werkvormen komen onderwerpen aan bod als visie- en missieontwikkeling, resultaatverbetering, leiderschapsstijlen, strategie, korte en lange termijndoelen, motivatie, onderwijs en training, communicatie, efficiënte logistiek en bevoorrading. 5 Voorwaarde voor deelname Nee, werkzaam als directie / teamleider / middenmanager in het Praktijkonderwijs 6 Vorm van In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk, feedback en vervolggesprek op locatie van de deelnemer 8 Type Cursus Workshop, mix van state of the art en out of the box werkvormen 20

21 9 Studiebelasting 2 uren vooraf 10 Invulling studie-uren vaststellen van eigen leer- en ontwikkelingsvragen in relatie tot leiderschap en schoolontwikkeling 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat indien gewenst een deelnemerscertificaat 13 Locatie Waterloo (B) met overnachting 14 Data 10 en 12 oktober Achtergrondinformatie GRIP, onderzoeksrapportage en digitaal handvattenboek kwaliteitszorg PrO Groep/Overheidsopdrachten/RenD/~/media/Files/ Overheidsopdrachten/GRIP%20op%20kwaliteitszorg.ashx of ten/projecten-kpc- Groep/Weg_met_zwakke_scholen_voor_PrO.ht ml 16 Kosten 895,- 17 Naam instelling KPC Groep 18 Naam trainer/adviseur Dhr. Ruud van Herp & Mevr. Maria Voets 19 Expertise trainer/adviseur kwaliteitszorg en leiderschapspersoneelsbeleid VSO/Praktijkonderwijs 20 Wijze van aanmelden Waterloo-leiderschap-in-het-PrO-REC-en-V- SO.aspx 21 Meer informatie Waterloo-leiderschap-in-het-PrO-REC-en-V- SO.aspx 22 Contactpersoon Dhr. R (Ruud) van Herp Telefoonnummer Postadres Kooikersweg KA Den Bosch Terug naar het begin van dit 21

22 Professionalisering team 1 Titel Basiskaders video interactie begeleiding (SVB1) 2 Doel Professionalisering met behulp van school video interactie begeleiding in je beroepssituatie, zowel op leerlingenniveau, in het samenwerken met collega s als in het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Het is in alle beroepscontexten en onderwijsvelden toepasbaar. 3 Doelgroep PrO - VSO - PO - VO - MBO 4 Korte omschrijving In deze module maak je kennis met de kaders van School video interactie begeleiding (SVIB); basisinteractie, principes voor geslaagde communicatie, interactieanalyse en handelingscategorieën voor effectief handelen van leraar en leerling in de klas. Tevens word je ingeleid op onderliggende theorieen van SVIB, waarbij steeds de vertaalslag naar praktijk en professie wordt gemaakt. De methode SVIB is afgeleid van de systeemtheorie, die gedrag benadert als een interactiesysteem van onderling beïnvloedende factoren, die voortdurend op elkaar inwerken. Met de camera wordt interactie in beeld gebracht en worden patronen geanalyseerd. Vanuit de interactie analyse en de interpretatie hiervan, worden handelingsalternatieven voorgesteld. Na de eerste introductiebijeenkomst volgen er drie werkbijeenkomsten, waarin je SVIB in je eigen praktijk & professie gaat toepassen. Je maakt hiervoor videobeelden in je eigen werksituatie. 5 Voorwaarde voor Vooropleiding HBO deelname 6 Vorm van Module van 4 bijeenkomsten van 3 ½ uur. 9 Studiebelasting 22 uur 7 Maatwerk of vaststaand Vaststaand 8 Type Cursus Master SEN module in de vorm van contractstudent of op locatie als dienstverlening. (een groep van ± 15 deelnemers) 10 Invulling studie-uren Bijeenkomsten 4 x 3 ½ uur en opdrachten 4 x 2 uur 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat Ja 13 Locatie Op de leslocaties als contractstudent: Eindhoven, Utrecht, Nijmegen. Als dienstverlening in Zuid- en Midden-Nederland 14 Data Zie roosters: emicmastercontractonder- 22

23 wijs/planningroosters/ /tabid/1136/defaul t.aspx Als dienstverlening in overleg. 15 Achtergrondinformatie Fontys OSO (2011). Theoretisch kader SVIB. Interne publicatie. Tilburg: Fontys OSO. Groenen, P. (2009). Adaptief onderwijs. Interne publicatie Heijkant, C. van den & Wegen R. van der (2000). Kijken naar jezelf. Video interactie begeleiding op school. Interne publicatie Heijkant, C. van den & Wegen R. van der (2000). De klas in beeld, School Video Interactie Begeleiding. Heeswijk- Dinther: Esstede Kennedy, H., Landor M. & Todd L. (2010). Video Interaction Guidance as a method to promote secure attachment. Educational & child psychology. Vol. 27, no. 3. The British Psychological Society, Korthagen, F., & Vasalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders 23(1), Otter, M. den (2005). Leiding geven. In: Visser, Y. (2005). Leraar worden, een competentiegerichte aanpak. Heeswijk-Dinther: Esstede Otter, M. den (2011). SVIB in contact : Perspectief op SVIB in heden en toekomst. In: Jansen, H. Verbondenheid in beeld: 10 jaar School Video Interactie Begeleiding. Retro Perspectief, volume 3, p Amersfoort, Agiel. Stevens, L. (2002). Naar een ander begrip van Prestatie in de school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 4. Vos, M. de (2006). Lichaamstaal, spiegel van de competentiebeleving.. In: Heijkant, C. v.d., Quak, G., Swet, J. van, Vloet, K., Vos, M. de & Wegen, R.van de School video interactie begeleiding, van meer kanten bekeken. (p ) Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 16 Kosten De kosten voor het volgen van modules zijn 125,- per bijeenkomst van 3,5 uur. Voor het afsluiten van een contract geldt 30,- administratiekosten. Dienstverlening op basis van offerte. 17 Naam instelling Fontys OSO Onderwijsgebied Stappegoor Prof. Goossenslaan 1-05 (Zeijengebouw) 5022 DM Tilburg 23

24 18 Naam trainer/adviseur Docenten Master SEN, in dienstverlening na overleg. 19 Expertise trainer/adviseur Alle trainers zijn geschoold in SVIB. 20 Wijze van aanmelden Digitale inschrijving: emicmastercontractonderwijs/contractonderwijs/tabid/1120/default.aspx 21 Meer informatie Praktische gegevens: Je moet in staat zijn om video-opnamen te maken in je eigen praktijk. Je moet beschikken over een video camera en laptop. 22 Contactpersoon Noord-Nederland Drs. Vrony Zeinstra Zuid-Nederland Marjo van Hulten MA Telefoonnummer Postadres Postadres Postbus GA Tilburg Terug naar het begin van dit 24

25 1 Titel Coaching van professionals 2 Doel Doelstellingen U groeit in de functie/rol die u vervult U voelt zich ondersteund bij het uitvoeren van hun werk U kent uw gaven en maakt gebruik van deze talenten U weet uw beperkingen waar nodig te compenseren U ervaart bevrediging in de uitoefening van uw werk 3 Doelgroep Directie, Teamleiders, Docenten, Zorgcoördinator, Onderwijsondersteunend personeel 4 Korte omschrijving U wilt zich verder ontwikkelen in uw functie, of daarbuiten. Daarvoor kunnen meerdere aanleidingen zijn: U functioneert niet naar eigen tevredenheid of misschien niet goed genoeg naar het oordeel van de directie of het bestuur. U bent nieuw in uw functie en wilt begeleiding. U functioneert prima, maar u wilt verder ontwikkelen. U ontving scholing en u wilt ondersteund worden bij de implementatie daarvan. U wilt uw gaven optimaal gebruiken. Elk mens voert het meest bevredigend zijn werk uit wanneer hoofd, hart en handen een geïntegreerd geheel vormen. In de coaching zal daarom ook de aandacht gericht zijn op zowel kennis, attitude als vaardigheden. 5 Voorwaarde voor Nee deelname 6 Vorm van Individueel, In groepsvorm 7 Maatwerk of vaststaand Maatwerk 8 Type Cursus coaching 9 Studiebelasting afhankelijk van traject 10 Invulling studie-uren gesprekken, reflectie, opdrachten 11 Afsluitende toets Nee 12 Certificaat - 13 Locatie - 14 Data op maat 15 Achtergrondinformatie 16 Kosten afhankelijk van traject 17 Naam instelling Driestar Managementadvies 18 Naam trainer/adviseur zie website: 19 Expertise trainer/adviseur idem Wijze van aanmelden contact opnemen met een van de medewerkers 21 Meer informatie 22 Contactpersoon D.D. Both 25

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie