- versie Benw 24 maart BIJLAGE MANDAATREGISTER. behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- versie Benw 24 maart 2015 - BIJLAGE MANDAATREGISTER. behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2015"

Transcriptie

1 - versie Benw 24 maart BIJLAGE MANDAATREGISTER behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2015

2 ALGEMEEN 2

3 Algemeen nummer bevoegdheid naar aanleiding van mandataris bijzonderheden 0.1 Ontvangstbevestiging van bij het gemeentebestuur ingekomen brieven, waarvan de beantwoording naar verwachting enige tijd zal vergen Teamleider In deze brieven wordt de reden van de vertraging alsmede het te verwachten tijdsbestek genoemd met inachtneming van de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijnen. 0.2 Toestemming deelneming aan opleidingsactiviteit Verzoek betrokkene of verzoek Teamleider/Pgm (seminar, congres of studiedag) Vastleggen afspraken over loopbaanontwikkeling en over kennis en vaardigheden in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (RGW-gespreksverslag) en indienen opleidingsaanvraag 0.3 Het ondertekenen van besluiten, die direct voortvloeien uit beslissingen van het college 0.4 Het ondertekenen van verweerschriften die voortvloeien uit juridische procedures volgend op besluiten van het college organisatie Verzoek betrokkene of verzoek organisatie Teamleider/Pgm Pgm Pgm De mandaatgever dient kennis genomen te hebben van het conceptbesluit en conform te hebben besloten. In overeenstemming met motivering bestreden besluit 0.5 Melden en afhandelen van schadegevallen Schadegevallen Contactpersoon verzekeringen Per productgroep wordt een contactpersoon verzekeringen aangewezen 0.6 Benoeming gemeentepersoneel: - eigen groep - productgroepmanagers + overige medewerkers 0.7 Ontslag eigen verzoek (inclusief FPU)/invaliditeitsontslag/ontslag als gevolg van bereiken pensioenleeftijd - eigen groep - productmanagers + overige medewerkers 0.8 Buitengewoon verlof als bedoeld in artikel CAR/UWO 0.9 Het verlenen van toestemming voor zwangerschapsbevallings-, ouderschaps-, senioren en studieverlof - eigen groep - productmanagers + overige medewerkers 0.10 Verlenen van studiefaciliteiten: beoordelen of de te volgen opleidingen passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid; vaststellen opleidingsplan; uitvoering opleidingsplan; Vacature Verzoek betrokkene AD AD Verzoek betrokkene Pgm Verzoek betrokkene Pgm AD AD Beleidsadviseur B P&O Pgm Voor zover een opleiding zal voortduren na 1 januari 2016, is uitsluitend de AD gemandateerd. 3

4 0.11 Aangaan stageovereenkomsten AD 0.12 Aangaan detacheringsovereenkomsten AD Het mandaat strekt zich alleen uit tot de medewerkers van de groep en niet de productgroepmanagers. Met inachtneming van het aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden Het ondertekenen van contracten, voortvloeiend uit besluitvorming van het college 0.14 Uitbetalen niet genoten verlofdagen bij ontslag als bedoeld in artikel 6.2.3, lid 5 van de CAR/UWO - eigen groep - productgroepmanagers en overige medewerkers 0.15 Uitnodigen sollicitanten en afschrijven niet benoemde sollicitanten 0.16 Afdoen van brieven met informatieverstrekkend karakter 0.17 Het opvragen van offertes met betrekking tot het inkopen van werken, leveringen en diensten. Verzoek betrokkene Pgm Pgm AD Pgm Moet passen binnen het beschikbare budget en met inachtneming van de Regeling budgetbeheer, het aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop en inkoopvoorwaarden teamleider/medewerker/pgm Geen rechtsgevolg teweeg brengen Teamleider/aangewezen budgetbeheerder AD Binnen het eigen werkgebied. Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de regeling interne werkwijze inkoop en de Regeling budgetbeheer Het aangaan van overeenkomsten: - voor leveringen en diensten met een financiële waarde ,-- ; - voor werken met een financiële waarde ,--. AD Pgm Bevoegdheid kan worden onder gemandateerd aan functionaris binnen de ambtelijke organisatie. Indien de offertes betrekking hebben op de bedrijfsvoering, is uitsluitend de AD gemandateerd met mogelijkheid tot het verlenen van een ondermandaat. Binnen het eigen werkgebied. Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de regeling interne werkwijze inkoop, de inkoopvoorwaarden en de Regeling Budgetbeheer. Voor zover het overeenkomsten op het gebied van bedrijfsvoering betreft, is uitsluitend de AD gemandateerd. 4

5 0.19 Het aangaan van overeenkomsten: - voor leveringen en diensten met een financiële waarde > ,--; - voor werken met een financiële waarde > , Het aangaan van overeenkomsten met een financiële Bevoegdheid blijft bij het college. waarde boven de Europese drempel voor aanbestedingen Het beheer van budgetten. AD (hoofdbudgethouder)/ Pgm (budgethouder) Bevoegdheid kan worden ondergemandateerd aan de aangewezen budgetbeheerders. Raadsgriffier (budgethouder) 0.22 Het verlengen van de beslistermijn voor een aanvraag Constatering medewerkers Teamleider (art. 4:14 Awb) 0.23 Het ondertekenen van een schriftelijke Teamleider ontvangstbevestiging van een ingebrekestelling (art. 4:17 Awb) 0.24 Het nemen van een besluit inzake het al dan niet Teamleider toekennen van een dwangsom (art. 4:18 Awb) 0.25 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen art Uitvoeringsbesluit Wkpb - Beheer van registraties ingevolge de Wkpb - Verstrekken van afschriften of uitreksels uit het register en registratie. - Verstrekken van verklaringen dat op een perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn Wet basisregistratie adressen en gebouwen - Coördinatie en processen - Beheer - Vaststelling definitieve geometrie AD AD Registrator WKPB/waarnemend registrator Vaktechnisch medew. KKS (belastingen/ Vaktechnisch medew. KKS (Ferg.)/T&H/WenG Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS / Vaktechnisch. medew. A KKS Vaktechnisch medew. A WenG/ Vaktechnisch medew. A KKS / Specialistisch medew. C KKS / Vaktechnisch medew. B T&H Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de regeling interne werkwijze inkoop en de Regeling Budgetbeheer. Voor zover het overeenkomsten op het gebied van bedrijfsvoering betreft, is uitsluitend de AD gemandateerd. Binnen het taakgebied van diens afdeling of project; en met inachtneming van de Regeling budgetbeheer. De medewerkers die taken uitvoeren met betrekking tot de basisregistratie adressen en gebouwen zijn gespecificeerd in het Processenhandboek Basisregistratie adressen en gebouwen Dantumadiel - Opmaken van een procesverbaal art. 10 eerste lid, b wet BAG Vaktechnisch medew. B T&H/ 5

6 - Opmaken schriftelijke verklaringen strekken tot signalering van wijzigingen in feitelijke situatie - Besluitvorming op toekomstige aanpassingen van het processenhandboek BAG Vaktechnisch. medew. A W&G/ Specialistisch medew.r C KKS / Vaktechnisch medew. A KKS / Vaktechnisch medew. B T&H bag-coördinator (specialistisch medewerker C)", 6

7 PRODUCTGROEP ROMTE 7

8 Productgroep Romte Het waarmerken van digitale ruimtelijke plannen/besluiten ten behoeve van het elektronisch beschikbaar stellen als bedoeld in artikel van het Besluit ruimtelijke ordening Vaststellen wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, c.q artikel 3.6 Wro, lid 1 onder A Het laten beoordelen en adviseren door een extern adviseur van een verzoek om tegemoet van schade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Het verstrekken van informatie over de toestand van de bodem en de planologische situatie Afgifte verklaring tijdelijke verhuur artikel 15 Leegstandswet Het opvragen van offertes bij externe adviesbureaus ter uitvoering van diverse werkzaamheden Besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning activiteit voor het wijzigen van het gebruik zonder activiteit bouwen op grond van artikel 4, bijlage II Bor, voorzover conform beleidsregels Het verstrekken van subsidies op het gebied van duurzaamheid en wonen Teamleider Rom/ medewerkers Rom/ medewerkers Bügel/Hajema Teamleider Rom Teamleider Rom Medewerkers Rom Teamleider WenG Verzoek organisatie Teamleider Rom Teamleider Rom Teamleider ROM Bevel stillegging illegale bouwactiviteiten Constatering medewerkers T&H Portefeuillehouder Omgevingsvergunning Constatering inhoudelijk behandelaar a. Vragen en aanvullende gegevens Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom Het aanvullen van nadere gegevens dient aan een tijd te worden gebonden Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. b. Niet-ontvankelijkverklaring Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom/ Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. c. Aanhouden beslissing aanvraag omgevingsvergunning o.g.v. artikel 3.3, 3.4 of 3.5 WABO Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom/ d. Besluiten op aanvraag omgevingsvergunning, (Hfd2 & 3 Wabo) eventueel met toepassing van artikel2.12, eerste lid, sub a, onder 1, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 en artikel 2.12, tweede lid Wabo. Teamleider ROM Mandaat geldt bij zowel negatief als positief advies welstandscommissie. Mandaat geldt tevens in de gevallen waarbij afgeweken wordt van het welstandsadvies inzake kleur en beplantingsadvisering. Mandaat is incl. onth. Bouwbesluit 2003 en bouwverordening. Overeenkomstig advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 8

9 e. Intrekken omgevingsvergunning /ambtshalve Teamleider ROM/T&H (geval B)/ Mandaat alleen indien: a. op verzoek aanvrager b. na termijn genoemd in artikel 2.33, lid 2 Wabo f. Overschrijven op andere naam Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. g. Verlengen besluit omtrent verzoek Niet kunnen beslissen binnen de wettelijke termijn h. Het opschorten van de beslistermijn voor een aanvraag (art. 4:15 Awb) 1 en 2 Constatering medewerkers Teamleider ROM Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom/ Omgevingsvergunning o.g.v. artikel 3.9 Wabo termijn, geconstateerd door inhoudelijk behandelaar i. Het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn (art. 4:15 Awb)1 en 2 Constatering medewerkers Vaktechnisch medew. C of D Rom Juridisch medew. C Rom a. Het verzoeken om adviezen en het verzamelen van informatie ten behoeve van de uitvoering en voorbereiding van besluiten op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, artikel 2.12, tweede lid Wabo b. Aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Juridisch medew. C Rom Vaktechnisch medew. C of D Rom/ Jur. Med. C Rom/ Aanwijzing monumentale bomen Eigen inzet/verzoek derde Vaktechnisch medew. A Rom/ Binnen het vastgestelde beleid. Beleidsadviseur C Rom Afvoeren van monumentale bomen van de Eigen inzet/verzoek derde Vaktechnisch medew. A, Rom/ Binnen het vastgestelde beleid. monumentale bomenlijst Beleidsadviseur C Rom WenG Aanbieden en verkoop bouwterreinen voor Teamleider WenG woningbouw Verhuur en verpachting gronden en landerijen Teamleider WenG De verkoop van een perceel bedrijventerrein Na aanvaarding van de aanbieding Teamleider WenG Het verlenen van de optie/doen aanbieding door BenW Het instemmen met conceptakten betreffende de aan- en verkoop van bouw- en bedrijventerreinen Verzoek notaris Teamleider WenG Inclusief het ondertekenen van de akkoordverklaring Het doen van meldingen in het kader van het bouwstoffenbesluit Vaktechnisch medew. A, B of Specialistisch medew. C WenG Het verlengen van jachthuurovereenkomsten Op verzoek jachtaktehouder Vaktechnisch medew. A of B WenG Beslissingsbevoegdheid t.a.v. het aangaan van nieuwe overeenkomsten blijft bij BenW. 9

10 1.2.7 Het verkopen van groenstroken Teamleider WenG Het betreft alleen de terreinoppervlakken openbaar groen die in feite geen functie vervullen en derhalve als overhoeken of reststroken worden beschouwd CAR-verzekering, registratie aannemingscontract Besluit gunning Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Aanvraag informatie kabels/leidingen Opstarten van een werk Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Vragen van vrijblijvende kostprijsberekeningen en offertes van aannemers, cultuurmaatschappijen, ingenieursbureaus nutsbedrijven of leveranciers Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de uitvoering van werken Eigen initiatief Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch medew. C/ Beleidsadviseur D WenG Het doen van aangifte bij de politie Veroorzaakte schade aan gemeentelijke eigendommen Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Overleg met zonodig politie, brandweer, Noordned en/of provincie en ambulancediensten Inhuren van tijdelijk personeel Tijdelijk tekort personeel AD Binnen het beschikbare budget van het specifieke project. Met inachtneming van het aanbestedingsbeleid, werkwijze inkoop en inkoopvoorwaarden Het aanvragen van een vergunning op basis van de WVO Verlenen van vergunning tot aansluiting op het gemeenteriool Uitvoering van de in de Ligplaatsenverordening aan het college toegekende bevoegdheden Het aanvragen van een vergunning bij het waterschap op basis van een keur Een beslissing van het college van BenW tot het realiseren van een uitbreidingsplan of een deel daarvan Specialistisch medew. C WenG Specialistisch medew. C WenG Alleen voor bestaande situaties. Teamleider T&H Idem Vaktechnisch med.a en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Het aanvragen van een vergunning bij de provincie Als gevolg van gemeentelijke werken Teamleider WenG Aanvraag ontheffing provinciaal wegenreglement Uitvoering werken Vaktechnisch medew. A en B/ Specialistisch med. C/ Beleidsadviseur D WenG Aanstellingsbesluit verkeersregelaars Op verzoek van de districtschef politie Noordoost Friesland Districtschef politie noordoost friesland Het maken van bezwaar bij het RAK Teamleider WenG Het verlenen van ontheffingen voor landbouwvoertuigen op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet jo artikel 7.1 Voertuigenreglement en artikel 87 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens Vaktechnisch medew.a en B/ Specialistisch medew. C/ Beleidsadviseur D WenG Op verzoek van de districtchef is de bevoegdheid om de aanstelling van verkeersregelaars vanaf 2001 gemandateerd aan de districtchef. 10

11 Het aangaan van en wijzigingen van contracten met Teamleider WenG nutsbedrijven inzake kabels en leidingen Verlenen vergunning c.q. toestemming nutsbedrijven Teamleider WenG Vestigen zakelijke rechten Teamleider WenG T&H Het uitvaardigen van waarschuwingen en Teamleider T&H vooraankondigingen o.g.v.: WABO Woningwet Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Wet geluidhinder Wet bodembeheer Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel Bouwverordening Bouwbesluit Bestemmingsplannen Artikel 2 Distelverordening Wet Kinderopvang monumentenwet Het betreft tevens de uitvoeringsbesluiten op grond van vorengenoemde wetten en verordeningen Het opleggen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang naar aanleiding van overtreding(en) van de: Teamleider T&H WABO Woningwet Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening Wet geluidhinder Wet bodembeheer Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel Bouwverordening Bouwbesluit Bestemmingsplannen Artikel 2 Distelverordening Wet kinderopvang Monumentenwet Het betreft tevens de uitvoeringsbesluiten op grond van vorengenoemde wetten en verordeningen, uitgebreid met (n.a.v. inwerkingtreding 4 e tranche Awb in 2009): Vaststellen van de - kostenbeschikking na bestuursdwang (art. 5:25 Awb); - toepassingsbeschikking na de last onder 11

12 bestuursdwang (art. 5:31a Awb); - invorderingsbeschikking na last onder dwangsom Aanschrijven eigenaren/gebruikers van percelen in verband met overhangende beplanting Het laten uitgaan van aanschrijvingen als bedoeld in artikel 2 van de Distelverordening Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen (in verband met de uitvoering van werken) Het afgeven van legitimatiebewijzen aan de toezichthouders van de team Tafersjoch en Hanthavenjen Het afgeven van legitimatiebewijzen (art. 5:12 Awb) van de toezichthouders van FUMO als bedoeld in artikel 5:11 Awb inzake de Wet milieubeheer Het uitvaardigen van waarschuwingen en vooraankondigingen o.g.v.: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het betreft tevens de uitvoeringsbesluiten op grond van vorengenoemde wetten en verordeningen Het opleggen van een last onder dwangsom en een lastonder bestuursdwang naar aanleiding van overtreding(en) van de: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het betreft tevens de uitvoeringsbesluiten op grond van vorengenoemde wetten en verordeningen, uit gebreid met (n.a.v. inwerkingtreding 4e tranche Awb in 2009): Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven Teamleider T&H Teamleider T&H Vaktechnisch medewerker A, B/ Specialistisch medew. C Teamleider T&H Directeur van de FUMO Teamleider T&H Teamleider T&H Overleg met zonodig politie, brandweer, Noordned en/of provincie 12

13 STIPE 13

14 Productgroep Stipe nummer bevoegdheid naar aanleiding van mandataris bijzonderheden AJS Het bijhouden van het register gemeenschappelijke Specialistisch medewerker A regelingen Afhandeling bezwaarschriften in de zin van de (plv) secretaris AWB-commissie Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dantumadeel Ondertekeningsbevoegdheid beslissingen op Na besluitvorming door bestuursorgaan (plv) secretaris AWB-commissie bezwaarschriften Afhandeling klachten in de zin van de klachtenregeling gemeente Dantumadeel Ambtelijk secretaris klachtenregeling Ondertekeningsbevoegdheid beslissingen op klaagschrift Na besluitvorming bestuursorgaan Ambtelijk secretaris klachtenregeling Verdagen, opschorten van bezwaarschriften als bedoeld Constatering secretaris AWBcommissie Secretaris AWB-commissie in art. 7:10, lid 2, 3, 4 en 5 Awb Beslissen op verzoeken om informatie en het verdagen Pgm Stipe ervan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mandateren aan productgroepmanager Stipe Administratieve en procedurele handelingen met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften WYS/WMO Denken aan: - oproep voor hoorzitting taken gekoppeld aan het bezwaar-/beroepschrift anders dan het formele besluit. Kwaliteitsmedewerker/ Teamleider/PGM Specialistisch medew. A Let op: Besluit op bezwaarschriften is niet gemandateerd door college. P&O Uitvoering hoofdstuk 18 CAR/UWO verplaatsingskosten Pgm Stipe Toekenning schadevergoeding artikel Verzoek betrokkene Pgm Stipe Tot maximaal 500,- CAR/UWO Toekenning schadevergoeding artikel Verzoek betrokkene Portefeuillehouder Van 500,- tot maximaal 5.000,- CAR/UWO Verlenen voorschot op salaris Verzoek betrokkene Beleidsadviseur B PnO Verlenen toestemming verrichten overwerk Teamleider AD Uitvoering regeling telefoonkosten Verzoek betrokkene Administratief medew. C P&O Uitvoering kledingregeling Verzoek betrokkene Administratief medew. C P&O Inlenen tijdelijk personeel Voorstel PGM AD Toekennen gratificaties Voorstel PGM AD Verlenen toestemming waarneming als bedoeld in artikel Voorstel PGM AD van de CAR/UWO Kopen/verkopen verlofdagen als bedoeld in artikel 4a.1 Verzoek betrokkene Pgm en 4a.2 van de CAR/UWO Kortdurend zorgverlof als bedoeld in artikel Verzoek betrokkene Pgm CAR/UWO Buitengewoon verlof als bedoeld in artikel Verzoek betrokkene Pgm CAR/UWO (vakbondsverlof) Tot niveau 9 binnen het budget van de groep Vanaf niveau 9 14

15 Wijzigen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires dan wel Ledenbrieven van de VNG FS Aankoop van boeken en tijdschriften en het sluiten van abonnementen Aankoop, huren en het aangaan van onderhoudsverplichtingen met betrekking tot kantoorbehoeften (meubilair, stoffering, kantoorapparatuur en alle mogelijke gebruiks- en verbruiksartikelen (zgn. hulpmiddelen), schoonmaakmiddelen; ook computerapparatuur wordt hiertoe gerekend) AD Verzoek PGM AD Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid & inkoopvoorwaarden en de Regeling Budgetbeheer. Binnen budget van de betreffende staf- of productgroep. De AD mag ondermandaat verlenen. Verzoek PGM AD Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop, de inkoopvoorwaarden en de Regeling Budgetbeheer. Binnen budget van de betreffende begrotingspost. De AD mag ondermandaat verlenen Wijzigingen met betrekking tot huistelefooninstallatie Verzoek PGM AD Mandaat alleen ten aanzien van de aanschaf/vervanging telefoons / verplaatsing telefoons en passend binnen de betreffende begrotingsposten en met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop, de inkoopvoorwaarden. Aanpassingen met betrekking tot de centrale zelf vallen hier niet onder. De AD mag ondermandaat verlenen Verkoop of schenking afgeschreven ict-apparatuur en inventaris Afsluiten van contracten o.a. kopieerapparatuur, posttarieven, telecommunicatie, schoonmaak gemeentehuis, plantenverzorging, catering, onderhoud apparatuur, beveiliging gemeentehuis, bedrijfshulpverlening Verhuur gemeentelijke gebouwen AD FB Uitzetten en aantrekken kasgelden Liquiditeitspositie Teamleider FBB/ Pgm Stipe/ medewerker FBB (financieel beheer) AD AD Indien sprake is van verkoop of schenking aan bij Dantumadiel werkzaam personeel, dient ieder personeelslid gelijke kansen te hebben Ieder schenking of verkoop wordt afgestemd met de stafgroep BMO De AD mag ondermandaat verlenen. Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop, inkoopvoorwaarden en de Regeling Budgetbeheer. Binnen budget van de betreffende begrotingspost De AD mag ondermandaat verlenen. 15

16 2.4.2 Afsluiten en opzeggen van verzekeringen Medewerker FBB (verzekeringen) Het mandaat geldt alleen voor zover dit geen nieuw beleid betreft Het zenden van aanmaningen en uitvaardigen van dwangbevelen als bedoeld in artikel 4:112 Awb resp. 4:117 Awb Besluiten om uitstel van betaling te verlenen als bedoeld in artikel 4:94 Awb Het zenden van aanmaningen en uitvaardigen van dwangbevelen voor privaatrechtelijke vorderingen Besluiten om uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen voor privaatrechtelijke vorderingen Besluiten tot het in handen geven van privaatrechtelijke Invorderingsambtenaar (Stipe) Invorderingsambtenaar (Stipe) Invorderingsambtenaar (Stipe) Invorderingsambtenaar (Stipe) Invorderingsambtenaar (Stipe) vorderingen aan de gerechtsdeurwaarder KLANTEKONTAKTSINTRUM BS Inlichtingen uit de GBA Verzoek derde Vaktechnisch medew. A/B/C/ Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Verkoop/verhuur van graven (art. 14 beheersverordening) Verzoek derde Vaktechnisch medew. B/C Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Het verlengen van het recht op eigen graf Verzoek rechthebbende Vaktechnisch medew. B/C Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Overschrijving grafrechten o.g.v. beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Afgifte rijbewijzen/vervangend rijbewijs/verlenging geldigheidsduur Verzoek rechthebbende Verzoek derde Vaktechnisch medew. B/C Uitvoerend medw. A (KKS-bs) Vaktechnisch. medew. B/C Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Eventueel Centraal Register Rijbewijzen laten adviseren Aanvraag verklaring omtrent gedrag Verzoek derde Vaktechnisch medew. B/C/ Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Afgifte van reisdocumenten Verzoek derde Vaktechnisch. medew. B/C/ Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Wij doen alleen de aanvraag, Afgifte word door het ministerie gedaan Verloven tot ontleding van lijken Verzoek derde (bij testament door overledene) of door naaste bloed- /aanverwanten van overledene Ambtenaar Burgerlijke stand Burgemeester wordt onmiddellijk in kennis gesteld Verloven tot uitstel van begraving/crematie Verzoek derde (bijzondere redenen) Ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester wordt onmiddellijk in kennis gesteld Aanvragen inlichtingen uit register Just.Doc.Dienst en politie-adm. ten behoeve van naturalisatie/optie Verzoek derde Vaktechnisch medew. B/C/ NB. m.i.v. 1 april 2004 ligt de bevoegdheid: aanvragen inlichtingen uitregister Just. Doc. Dienst en politie-adm. ten behoeve verklaring omtrent gedrag bij de minister van Justitie Afgifte bewijs van Nederlanderschap Verzoek derde Vaktechnisch. medew. B/C/ Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Verlenen vergunning voor het plaatsen van een Vaktechnisch medew. B/C/ 16

17 grafbedekking/monument o.g.v. beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Adviseren van de staatssecretaris van Justitie ten aanzien van naturalisatieverzoeken Vaktechnisch medew. B/C/ Uitvoerend medew. A(KKS-bs) Adviseren van de Staatssecretaris ten aanzien van verzoeken om geslachtsnaamwijziging Vaktechnisch medew. A/B/C/ Uitvoerend medew. A (KKS-bs) Het ambtshalve uitschrijven van een persoon uit de - Vaktechn.medew. B/C (KKS-bs) basisregistratie personen (Wet BRP) Het ambtshalve opnemen, actualiseren en corrigeren van gegevens in de basisregistratie personen (Wet - Vaktechnisch medew. B/C (KKS-bs) BRP) Ferg Sloopmelding en gebruikmelding op grond van het Specialistisch medew. C KKS (ferg) - bouwbesluit Vaktechnisch medew. A, B of C KKS Het toekennen van huisnummers (nieuw/vernummering) Vaktechnisch medew. A KKS (ferg) Binnen de kaders van de verordening Specialistisch medew. C KKS (ferg) naamgeving openbare ruimte en nummering gebouwen Reactie op meldingen in het kader van de wet milieubeheer Vaktechnisch medew. A B of C KKS / Mandaat geldt alleen als voldaan wordt aan de AmvB entreevoorwaarden. Het betreft de medewerkers die werken met Verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom c.q. beheer bij de gemeente Omgevingsvergunning a. Vragen en aanvullende gegevens Verzoek derde Constatering inhoudelijk behandelaar Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch. medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS het taakveld milieu. Na overleg met waterschap Het aanvullen van nadere gegevens dient aan een tijd te worden gebonden Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. b. Niet-ontvankelijkverklaring Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch. medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS c. Aanhouden beslissing aanvraag omgevingsvergunning o.g.v. artikel 3.3, 3.4 of 3.5 Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew A, B of C KKS / Spec. med. C KKS Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. d. Besluiten op aanvraag omgevingsvergunning, (Hfd2 & 3 Wabo) eventueel met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 en artikel 2.12, tweede lid Wabo. Specialistisch medew. C KKS Mandaat geldt bij zowel negatief als positief advies welstandscommissie. Mandaat geldt tevens in de gevallen waarbij afgeweken wordt van het welstandsadvies inzake kleur en beplantingsadvisering. Mandaat is incl. onth. bouwverordening. Overeenkomstig advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 17

18 e. Intrekken omgevingsvergunning /ambtshalve Teamleider KKS/T&H (geval B)/ Specialistisch medew. C KKS f. Overschrijven op andere naam Vaktechnisch medew. A KKS / Specialist medew. C KKS Mandaat alleen indien: a. op verzoek aanvrager b. na termijn genoemd in artikel 2.33, lid 2 Wabo Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de omgevingsvergunning uitoefenen. g. Verlengen besluit omtrent verzoek Niet kunnen beslissen binnen de wettelijke Specialistisch.medew. C KKS omgevingsvergunning o.g.v. artikel 3.9 en 3.12 Wabo termijn, geconstateerd door inhoudelijk behandelaar h In kennis stellen van een welstandsadvies Specialistisch.medew. C KKS Vaktechnisch. medew. A KKS / Uitvoerend medew. A KKS i. Besluit geen vergunning nodig (vergunningvrij) a. Het verzoeken om adviezen en het verzamelen van informatie ten behoeve van de uitvoering en voorbereiding van besluiten op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, artikel 2.12, tweede lid Wabo b. Aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo a. Verlenen van vrijstelling/ontheffing als bedoeld in artikel 3.22, lid 1 Wro b. Weigeren op grond van een negatief welstandsadvies a. Het verzoeken om adviezen en het verzamelen van informatie ten behoeve van de uitvoering en voorbereiding van besluiten op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2, artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3, artikel 2.12, tweede lid Wabo b. Aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo a. Reactie op meldingen als bedoeld in een art. 3.9 en art Constatering inhoudelijk behandelaar Constatering inhoudelijk behandelaar Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Spec. medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Uitvoerend medew. A KKS Op basis van de door de aanvrager ingediende gegevens. Mandaat geldt alleen als voldaan wordt aan de AmvB entreevoorwaarden. Het betreft de medewerkers die werken met 18

19 APV en Bijzondere wetten a. Vragen en aanvullende gegevens Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. A, B of C KKS (ferg)/ Specialistisch medew. C KKS (ferg) het taakveld milieu. Het aanvullen van nadere gegevens dient aan een tijd te worden gebonden. Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de aanvraag uitoefenen. b. Niet-ontvankelijkverklaring (besluit aanvraag niet in behandeling nemen op grond van art. 4:5 Awb) Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. A, B of C KKS (ferg)/ Het betreft de medewerkers die de inhoudelijke beoordeling op de aanvraag uitoefenen. c. Het opschorten van de beslistermijn voor een aanvraag (art. 4:15 Awb) d. Het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn (art. 4:15 Awb) e. Het verzoeken om adviezen en het verzamelen van informatie ten behoeve van de uitvoering en voorbereiding van besluiten Constatering medewerkers Constatering medewerkers Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS (ferg)/ Specialistisch med. C KKS (ferg) f. Verlengen beslistermijn op grond van art. 4:14 Awb Constatering inhoudelijk behandelaar Specialistisch medew. C KKS (ferg) g. Intrekken of wijziging vergunning/ontheffing /ambtshalve Specialistisch medew. C KKS Mandaat alleen indien: a. op verzoek aanvrager b. op grond van art. 1:6 APV h. Besluit geen vergunning/ontheffing nodig (vergunningvrij/ontheffingvrij) Verlenen en wijzigen van de drank- en horecavergunning en het wijzigen van het aanhangsel bij de vergunning (artt. 3, 30 en 30a Drank- en horecawet) Verlenen ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Verlenen van ontheffingen voor het toelaten van bezoekers tot horecalokaliteiten tussen 2.00 en 8.00 uur (artikel 4 Drank- en horecaverordening) Constatering inhoudelijk behandelaar Vaktechnisch medew. A, B of C KKS / Specialistisch medew. C KKS Specialischtisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Op basis van de door de aanvrager ingediende gegevens. Specialistisch medew. C KKS (ferg. Bij beslissingen omtrent nieuwe inrichtingen blijft de beslissingsbevoegdheid bij het college 19

20 Verlenen van tijdelijke ontheffingen van schenktijden en bijeenkomsten bij paracommercie (art. 4 lid 4 van de Drank- en horecawet) Specialistisch medew. C KKS (ferg Verlenen vergunningen verlotingsacties Specialistisch medew. C KKS Verlenen aanwezigheidsvergunning Specialistisch medew. C KKS Melding/rekening en verantwoording kleine kansspelen afleggen rekening en verantwoording verplicht op grond van door het college gestelde eisen Verlenen vergunningen voor tijdelijke reclame/borden (art. 2:10 APV) Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Verlenen geluidswagenontheffingen (art.4:6 APV) Specialistisch medew. C KKS Overige geluidsontheffingen (art. 4:6 APV) Specialistisch medew. C KKS Afhandeling melding/verlenen collectevergunningen / inzamelingsacties (art. 5:13 APV) Verlenen ontheffingen ex artikel 148 WVW 1994 (voor wielerwedstrijden, oriënteringsritten, fietstochten, skeelerwedstrijden) Afgifte verklaringen van geen bezwaar in verband met artikel 148 WVW Verlenen van vergunningen voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming (art. 2:10 APV) Verlenen van vergunningen voor evenementen (art. 2:25 APV) Verlenen van ontheffingen voor het bezigen van vuurwerk (art. 2:73 APV) Verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel van de brandbeveiligingsverordening voor het plaatsen van een tent Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Verlenen van exploitatievergunningen (art. 2:28 APV) Specialistisch medew. C KKS Besluiten op aanvragen om ontheffing voor het stoken Specialistisch medew. C KKS van vuur in de open lucht (art. 5:34 APV) Besluiten op aanvragen om vergunning voor het uitvoeren van kabel/leidingwerkzaamheden (artikel 2.11 APV) Aanvraag nutsbedrijf Specialistisch med. C KKS (ferg) Bijvoorbeeld speelautomaten 20

21 Verklaring van geen bedenkingen om te komen tot een ontheffing op het verbod om te stijgen of te landen op niet aangewezen luchtvaartterreinen Ontheffing op grond van het evenementenbeleid voor het laten doorgaan van een evenement tot een later tijdstip (art evenementenbeleid gemeente Dantumadiel) Aanstellingsbesluit verkeersregelaars voor evenementen (art. 56 besluit administratieve bepalingen wegverkeer) Toestemming aan evenementenorganisatie voor het volgen van een instructie via e-learning voor verkeersregelaars (Regeling verkeersregelaars) Verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met vrije ballonnen (hete luchtballonnen) (art. 18 Regeling burgerluchthavens) Afhandelen melding voor het afzetten van houtwallen of houtsingels (art. 3 Bomenverordening Dantumadiel 2014) Afhandelen melding voor kleine evenementen (art. 2:25 APV) Afhandelen melding voor het houden vqan incidentele festiviteiten (art. 4:3 APV) Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Vaktechnisch medew. A, B of C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS Specialistisch medew. C KKS 21

22 WOLWÊZEN 22

23 Productgroep Wolwêzen nummer Bevoegdheid naar aanleiding van Mandataris Bijzonderheden WYS Beslissingen op aanvragen ingevolge de: - Participatiewet en daarop gebaseerde regelgeving; - (Bijstands)besluit Zelfstandigen (Bbz); - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW) en de daarop gebaseerde regelgeving; - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ); - Wet Inburgering (WI) - Wet Kinderopvang (WKO) - Invalidenparkeerkaart (IPK) - Wet op de schuldhulpverlening, incl. budgettering. Kwaliteitsmedewerker/ Teamleider (medewerker T&V als vervanger teamleiders Wurk en Ynkommen) Pgm Mutaties Het betreft mutaties bij reeds actieve klanten. Betreft mutaties in de sfeer van: wijziging/beëindiging maatregel plaatsing bij RIB Aangewezen/reguliere bestellingen/ voorzieningen WMO. Omtrent de nader bepaalde situaties zijn c.q. worden duidelijke procesafspraken gemaakt. Kwaliteitsmedewerker/ Teamleider (medewerker T&V als vervanger teamleiders Wurk en Ynkommen) Pgm Het verlenen van een voorschot tot maximaal Betreft bevoorschotting op basis van Consulent 1.250,--( zowel per kas als per bank) de vastgelegde criteria Betaalopdrachten Teamleider/ Pgm Door Pgm ondermandaat verleend aan T. van der Meij en J. Torensma en E. Blom Terugvordering en Verhaal Kwaliteitsmedewerker/Teamleider/PGM Het nemen van beslissingen inzake boete oplegging op grond van de WI Beslissingen ten aanzien van terugvordering en Kwaliteitsmedewerker/Teamleider/ PGM verhaal in eerste aanleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Teamleider/PGM Dienstverleningsopdrachten (= opdracht tot het Kwaliteitsmedewerker/Teamleider leveren van huishoudelijke hulp e.d.) Besluiten ingevolge de Jeugdwet, tot welk domein wordt gerekend de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. PGM Afhankelijk van de situatie (bepaald door een limitatieve lijst) is de kwaliteitsmedewerker of de teamleider de eerst gemandateerde. Onderlinge vervanging (bij verlof/ziekte) is mogelijk. In nader bepaalde situaties is het geoorloofd dat mutaties al worden aangegaan c.q. worden ingezet alvorens de gemandateerde formeel besluit. Het gaat hier om: wijzigingen en beëindigingen van uitkeringen (beschikking volgt) aanmelding bij een RIB binnen vooraf goedgekeurde kaders met het betreffende bedrijf reguliere bestellingen WMO bij geselecteerde leveranciers eventueel na vooroverleg met gemandateerde. (Let wel de gemandateerde neemt het besluit.) Periodiek worden betalingen gedaan die door 2 onafhankelijke medewerkers worden beoordeeld. (deel)budgethouders zijn ook de teamleiders. 23

24 W&U Vervoerkosten ex artikel 4 WBO en ex artikel 4 WEC Behandeling en afdoening: - huisvestingsprogramma; - huisvestingsverordening JHP en MOP Teamleider W&U Teamleider W&U Afhandeling ingediende nota s Teamleider W&U Besluiten op verzoeken om subsidieverlening o.g.v. : - de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012, - Nadere subsidieregels welzijn Dantumadiel 2012, - Nadere subsidieregels evenementen Dantumadiel 2012, - Nadere subsidieregels veiligheid evenementen Dantumadiel Afdeling Awb Besluit tot directe vaststelling van verleende subsidies tot 5.000,- (art.15 ASV) Besluit tot vaststelling van verleende subsidies van 5.000,- tot ,- (art.16 ASV) verzoek Teamleider W&U Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop, de inkoopvoorwaarden. Standaard Teamleider W&U Verhuur podium en vergaderruimten in sporthal Teamleider W&U Verhuur sportvelden, regeling sluitingsperiode Teamleider W&U Subsidieregeling sportstimulering Teamleider W&U Verzoek Teamleider W&U Eerste jaarlijkse toewijzing geschiedt door BenW. Binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, de interne werkwijze inkoop, de inkoopvoorwaarden Het aanvragen van subsidie op het gebied van welzijn, onderwijs en sport Het jaarlijks verhogen van de tarieven van de sporthallen en velden met de CPI index Het jaarlijks toekennen van de vergoeding voor het gebruik van sportzalen, anders dan de gemeentelijke sporthallen, voor het bewegingsonderwijs Beschikking over het al dan niet opnemen in het register kinderopvang Beschikking inzake registratie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, gastouderbureaus in het Landelijk Register Kinderopvang van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Benoeming leden van het WMO Burgerplatform Dantumadiel en Dongeradeel. Verzoek gemeente Teamleider W&U Teamleider W&U Teamleider W&U Teamleider W&U Teamleider W&U Verzoek Burgerplatform Teamleider W&U Bij een afwijking van de CPI dient het besluit door het college te worden genomen 24

25 FUMO 25

26 5.1.1 Het afgeven van legitimatiebewijzen (art. 5:12 Awb) van de toezichthouders van de FUMO als bedoeld in artikel 5:11 Awb inzake de Wet milieubeheer Directeur van de FUMO LIJST VAN AFKORTINGEN/OMSCHRIJVINGEN AD Algemien Direkteur Pgm Productgroepmanager R Romte S Stipe W Wolwêzen Vaktechnisch. med. Vaktechnisch medewerker Specialistisch med. Specialistisch medewerker Uitvoerend. med. Uitvoerend medewerker Beleidsadviseur Leidinggevende Productgroepmanager of teamleider P&O Personiel en Organisaasje ROM de team Romtlike Oardening en Miljieu ferg de team Fergunnings T&H de team Tafersjoch en Hanthavenjen W&G de team Wurken en Grûnsaken Sport de team Sportfoarsjenningen A, B, C of D de diverse bandbreedtes behorende bij de functie Kwaliteitsmedewerker WIZ Specialistisch medewerker C Consulent Vaktechnisch medewerker A T&V Terugvordering en Verhaal W&U Wolwêzen en Underwiis FBB Finansjeel Behear en Boargersaken KKS KlanteKontaktSintrum Ferg fergunnings (gespecialiseerde medewerkers KKS) BS burgersaken (gespecialiseerde medewerkers KKS) FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 26

- versie 7 mei BIJLAGE MANDAATREGISTER. behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2012

- versie 7 mei BIJLAGE MANDAATREGISTER. behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2012 - versie 7 mei 2012 - BIJLAGE MANDAATREGISTER behorende bij het Mandaatbesluit Dantumadiel 2012 ALGEMEEN 2 Algemeen nummer bevoegdheid naar aanleiding van mandataris bijzonderheden 0.1 Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH)

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) De volgende bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Onder het nemen van een besluit

Nadere informatie

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving

afdelingshoofd of gemeentesecretaris afdelingshoofd of gemeentesecretaris -afdelingshoofd -hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte -hoofd handhaving 1 Aanbrengen van verschuivingen binnen de door de raad geautoriseerde budgetten 2 Besluiten tot periodieke herziening van huren 3 Machtigen van ambtenaren om de bestuursorganen te vertegenwoordigen voor

Nadere informatie

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven Cluster Sociale Dienstverlening Regelgeving evoegd orgaan Algemeen ijzondere bepaling Ondermandaat aan: Het aanwijzen van gemeentelijke lijkschouwers Het aanwijzen van toezichthouders en gemeentelijke

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan:

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: In te stemmen met het aanstellen van een veiligheidsbeambte door de tunnelbeheerder Het ontvangen van bestuurlijke informatie

Nadere informatie

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend Mandateringsregister Overzicht B Volgnr Omschrijving bevoegdheid 1. Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester, voor zover daar

Nadere informatie

Versie EXPERTISECENTRUM

Versie EXPERTISECENTRUM Versie 05-03-15 EXPERTISECENTRUM 4. EXPERTISECENTRUM 4.1 Monumentenwet (Mw) / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omschrijving heid 1. Horen belanghebbenden en het plegen van overleg aangaande

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010;

gelet op de bepalingen van het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010; Ondermandaatbesluit Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol De manager van de Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol overwegende dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van de

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari gelet op de Gemeentewet en afdeling van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.03298 Bijlage 3 ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015, versie: februari 2015 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015)

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd aan de secretaris-directeur,

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Mandaatstatuut Baarn. Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen)

Mandaatstatuut Baarn. Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen) Volmachten (betreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen) VOLMACHTEN Programma s: alle Nr. OMSCHRIJVING ONDERWERP VAN NAAR TM/A M 01 02 03 aanstellen van tijdelijk personeel in het eigen programma

Nadere informatie

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010;

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010; Mandaatbesluit Coevorden-Emmen SZW 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid met de gemeente Emmen

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam:

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8616 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Afdeling 3B Nummer 4 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP 1 Toepassing Wet op de lijkbezorging en uitvoering beheersverordening begraafplaatsen m.u.v. aan andere diensten opgedragen taken 2 Legalisatie handtekeningen en waarmerken van kopieën van documenten m.u.v.

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten

Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten 1. Nieuw te verlenen mandaten, volmachten en machtigingen: Lijst 1 t/m 7, onderdeel B Algemene bestuursbevoegdheden Nr Bevoegdheid Grondslag Orgaan / Volmacht/

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2. gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; Corsa: 15.19119 Bijlage 3 bij Mandaatbesluit Borger-Odoorn ONDERMANDAATBESLUIT BORGER-ODOORN 2015 VERSIE 2 De afdelingsmanagers en teamleiders; gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art.

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art. Bijlage 1 Mandaat aan derden Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van het Mandaatbesluit Maasdriel worden door het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar ieder

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures,

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW.

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 105629 10 november 2015 56e WIJZIGING MANDAATREGISTER Toevoegingen Mandaat SB.BW.33B: Het toepassen van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachtigde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachti gde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

Raad. Gedelegeerd aan

Raad. Gedelegeerd aan Omschrijving bevoegdheid Bevoegd orgaan Gedelegeerd aan Gemandateerd aan Ondermandaat DELEGATIE Het geven van namen aan wijken, straten, wegen, pleinen etc. Het beslissen op aanvragen om vrijstellingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Actualisatie Mandaatregister MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Mandaatregister MGR regio Rijk

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen

Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Mandaatoverzicht concernbreed algemeen Concernbreed Algemeen VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr Bevoegdheid 1 Machtiging Vertegenwoordiging van de gemeente of het gemeentebestuur bij administratieve, beroeps-

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Juridische grondslag. Zie dit register. Gemeentewet, Awb, organisatiebesluit, directiestatuut) CAR UWO; ABPwet; rechtspositieregelingen;

Juridische grondslag. Zie dit register. Gemeentewet, Awb, organisatiebesluit, directiestatuut) CAR UWO; ABPwet; rechtspositieregelingen; 12 Alle Algemene correspondentie, niet zijnde met raad of commissies en niet zijnde besluitvorming of het behandelen van klachten over gedragingen 13 Alle Vertegenwoordiging, inclusief het voeren van verweer,

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011

MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011 - MANDAATREGELING GEMEENTE WIJDEMEREN 2011 Vastgesteld door het college van B&W op 13 december 2011 Wijzigingen nadien (achterliggende besluiten beschikbaar in archief/ BJZ) - Januari 2012: bijlage DVL

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 Officiële naam regeling: Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies Citeertitel: Ondermandaatbesluit VGS Naam ingetrokken regeling: Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december B&W directeur Teamleider Diagnose. B&W directeur Teamleider Doelgroep P-begeleiding

Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december B&W directeur Teamleider Diagnose. B&W directeur Teamleider Doelgroep P-begeleiding Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december 2014 HOOFDSTUK 7 Weener XL Werk en Inkomen 7.1 Wet sociale werkvoorziening 7.1.1 Het geven van opdrachten voor diagnose en extern onderzoek B&W directeur

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten

Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) 1. Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het opmaken van notariële akten I-A Algemeen (geldt voor alle organisatieonderdelen) Nr. Omschrijving Bevoegdheid Bevoegd bestuursorgaan Juridische grondslag Aan Ondermandaat Instructie, opmerking of beperking 1. Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; MANDAAT CLUSTER MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: I. vast te stellen hoofdstuk

Nadere informatie

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0

Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland versie 6.0 Concept-Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 versie 6.0 Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; overwegende dat: Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de taken als genoemd in de

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [november 2016] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [november 2016] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017]

Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Beheer. Versie [mei 2017] Lijst 7 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Beheer Versie [mei 2017] 1 LIJST 7 (Beheer) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager van Beheer worden

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden

DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden. DB/VZ secretaris sectorhoofden afdelingshoofden 1. Algemeen 1.1 Het ondertekenen van stukken die geen besluit van het bestuursorgaan vergen (bijv. het verstrekken of het opvragen van informatie) 1.2 Het voeren van correspondentie ter uitvoering van

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

AFDELING MIDDELEN, TEAM PERSONEEL EN ORGANISATIE

AFDELING MIDDELEN, TEAM PERSONEEL EN ORGANISATIE AFDELING MIDDELEN, TEAM PERSONEEL EN ORGANISATIE Het uitvoeren van werving- en selectieprocedures voor medewerkers van teams en alle bijbehorende administratieve handelingen zoals het openstellen van een

Nadere informatie

PROGRAMMA LEEFOMGEVING

PROGRAMMA LEEFOMGEVING CONCEPT besluit 2011; regeister: Overzicht 3.6 register Mandaten aan de directeur Leefomgeving Vastgesteld op 13 december 2010 Gewijzigd op 25 november 2014 (B&W); 20 juli 2014 (Bgm) Laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [mei 2017] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [mei 2017] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren

Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren Mandaatbesluit 2011, Overzicht 2.1 Algemene mandaten aan alle directeuren 1 2 3 4 5 Omschrijving bevoegdheid mandaterend bestuursorgaan mandaat (M) volmacht (V) bevoegd functionaris specifieke bepalingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op

Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op Mandaatbesluit 2011 Overzicht 3.2 mandaten programma economie en werk (geactualiseerd naar de situatie per 1 januari 2013). Vastgesteld op 25-9-2012 Nr Omschrijving bevoegdheid Manda- Man- Bevoegd Specifieke

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK Besluiten in eerste leg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Invordering van geldschulden

Nadere informatie

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden

Versturen uitnodigingen voor besprekingen op ambtelijk niveau Afdelingshoofden BIJLAGE III -, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN NOORD-BEVELAND NUMMER ONDERWERP BIJZONDERE 1 ALGEMEEN Vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen terzake

Nadere informatie

PROGRAMMA LEEFOMGEVING

PROGRAMMA LEEFOMGEVING besluit 2011; register: Overzicht 3.6 Mandaten aan de directeur Leefomgeving Vastgesteld op 13 december 2010 Gewijzigd bij de besluiten van het college en van de burgemeester d.d. 25 november 2014 Laatstelijk

Nadere informatie

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling.

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling. Nota mandaat 2007 Deze nota behoort bij de mandaatregeling Bergen 2007 zoals vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op De mandaatregeling is in 2002

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [31 maart 2015] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Advies & Control Versie [31 maart 2015] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Aan de manager

Nadere informatie

Mandaat Volmacht Machtiging

Mandaat Volmacht Machtiging Dienst : Afdeling : Samenleving en Economie (SE) Werk en Inkomen (WI) De in dit onderdeel opgenomen mandaten worden mede uitgeoefend namens de bevoegde bestuursorganen van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016]

Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging. Advies & Control. Versie [juli 2016] Lijst 1 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Advies & Control Versie [juli 2016] 1 LIJST 1 (Advies & Control) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en Aan de manager van Advies & Control

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015. De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie;

Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015. De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie; Ondermandaatbesluit afdeling Beheer en Realisatie 2015 De manager van de Afdeling Beheer en Realisatie; overwegende dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van de afdeling

Nadere informatie

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017.

Mandaatlijst behorende bij Mandaat- en volmachtbesluit Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 2017. Mandaatnummer Bevoegdheid Mandaat Voorwaarden 1. Openbare kennisgeving met agenda en bijbehorende stukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 2. Verzoek om informatie

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 15

Provinciaal blad 2011, 15 Provinciaal blad 2011, 15 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 februari 2011, 2010INT264793 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Dienst

Nadere informatie