INLEIDING 1 1 ALGEMEEN INTERNE RELATIES Raad van Bestuur Strategische Conferenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN INTERNE RELATIES Raad van Bestuur Strategische Conferenties Medische Staf Verpleegkundig Stafconvent EXTERNE RELATIES St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) AMC VUmc en Amstelacademie Hogescholen Sigra Vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) INTERNE OVERLEGSTRUCTUREN TEACHING HOSPITAL Directie-overleg Staf- en coördinatorenoverleg KVO-overleg Bedrijfsbureau-overleg BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN 8 2 GENEESKUNDE ONDERWIJS Geneeskundestudenten Coassistenten AIOS Ondersteuning OLVG-brede en lokale opleidingsactiviteiten medische specialisten 17 3 VERPLEEGKUNDE EN ANDERE ZORGPROFESSIONALS ONDERWIJS 19

4 3.1.1 HBO-Verpleegkunde -Duaal OPLEIDING EN TRAINING Basis- en specialistische opleidingen Nurse Practitioners en Physician Assistants Stagiairs HBO-V Algemene Gezondheidszorg Intensieve Zorg (AIZ) Leerwerkplaatsmodel Inwerkprogramma jong gediplomeerde verpleegkundigen Ondersteuning poliklinieken door KVO ers Introductie nieuwe medewerkers Onze Lieve Vrouwe Gasthuis TRAUMA OPVANG 26 4 TRAINING EN OPLEIDINGEN BEDRIJFSOPLEIDINGEN Afdelingsleidersleergang Training, Coaching en Intervisie op maat Leergang Leidinggeven en Vernieuwen Coachen voor Professionals Gastvrije Zorg Leergang HR-Assistenten CURSUSSEN, BIJSCHOLING EN TRAININGEN 32

5 4.2.1 Werkbegeleiderscursus Psychische en Fysieke Weerbaarheid Train de Trainer Voorbehouden Handeling Bejegening voor poli-medewerkers en - op maat Klinisch redeneren Maatwerktrainingen door arts-docent Scholing Ethiek 1 en Decubitus en wondzorg Urologie Gynaecologie Oncologie bijscholing Scholing Borstvoeding Perinatologie PubMed Kleinschalig Wetenschappelijk onderzoek Statistiek en SPSS Good Clinical Practice Evidence Based Practice voor Verpleegkundigen Evidence Based Medicine Scientific Writing Critically Appraised Topic Scholing externe klanten SKILLSLABORATORIA Activiteiten in het wetlab Reanimatietrainingen - en overige activiteiten in het Skillslab Activiteiten buiten het Skillslab Voorbehouden handelingen (carrousels) 41 5 KWALITEITSBELEID TH ACCREDITATIE TEACHING HOSPITAL REGISTRATIE VAN BIJ- EN NASCHOLING ELECTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) VOOR ZORGPROFESSIONALS SAMENWERKING MET COMMISSIE KWALITEIT INTERNE VISITATIE MSRC-OPLEIDINGSVISITATIES EN PROEFVISITATIES 44

6 5.7 EVALUATIESYSTEMEN Onderwijskundige Ondersteuning 45 6 ONDERZOEK EN WETENSCHAP BUREAU WETENSCHAP Activiteiten Wetenschapscoördinator L. Dijksman Activiteiten coördinator verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek S. Rijkenberg Samenwerkingsverbanden Onze Lieve Wetenschap COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OLVG WETENSCHAPSWEEK EN CATWALK Wetenschapsweek CAT-walk PUBLICATIES 52 7 ONDERWIJSVOORZIENINGEN BIBLIOTHEEK Nieuw in Productie Adviescommissie Bibliotheek Samenwerking met andere ziekenhuisbibliotheken AUDIOVISUELE ZAKEN Belangrijkste activiteiten Productie BEDRIJFSBUREAU TEACHING HOSPITAL Ontwikkelingen en activiteiten in Productie 61 8 PERSONEEL ACTIVITEITEN PERSONELE BEZETTING ZIEKTEVERZUIM 65 9 FINANCIËN RESULTATENREKENING

7 9.2 OVERIGE FINANCIËN BIJLAGEN 69 BIJLAGE 1 ORGANOGRAM OLVG 70 BIJLAGE 2 ORGANOGRAM DIRECTORAAT TEACHING HOSPITAL 71 BIJLAGE 3 PERSONELE BEZETTING PER 31 DECEMBER BIJLAGE 4 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING MEDEWERKERS 74 BIJLAGE 5 COASSISTENTEN 76 BIJLAGE 6 JAARVERSLAG CENTRALE OPLEIDINGSCOMMISSIE 78 BIJLAGE 7 JAARVERSLAG COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OLVG 85 BIJLAGE 8 GENEESKUNDIGE PUBLICATIES OLVG BIJLAGE 9 VISIE EN MISSIE TEACHING HOSPITAL 108

8

9 INLEIDING Het jaar 2012 was voor Teaching Hospital een jaar van verandering. Niet alleen was 2012 het laatste jaar onder directeurschap van Maarten Schutte die op 28 maart 2013 afscheid van ons nam, en van de selectie van de nieuwe directeur TH dr. Jaring van der Zee. Het afgelopen jaar werd ook het besturingsmodel van het OLVG bijgesteld en vastgelegd in een document Zo werkt het OLVG. In het organisatiemodel neemt Teaching Hospital nu de plaats in van een stafdienst en niet meer die van directoraat naast de primaire en medisch ondersteunende units. Stafdiensten zijn vanuit het eigen expertisegebied gevraagd en ongevraagd adviserend en ondersteunend voor de totale organisatie, aldus Zo werkt het OLVG. De missie van het OLVG is onveranderd, waarbij naast het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg als tweede en derde punt staan: het verbeteren van de zorg door het verrichten van onderzoek, en het delen van kennis door het verzorgen van opleidingen. Aldus weet Teaching Hospital nog steeds wat het te doen staat op het punt van adviseren en ondersteunen van de totale organisatie. In dit Jaarverslag staat dan ook weer in tekst, cijfers en grafieken wat we hebben bijgedragen aan onderwijs, opleiding en onderzoek van de medische, verpleegkundige en andere zorgprofessionals in het OLVG, en veelal ook breder ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg in het algemeen. 1

10 2

11 1 ALGEMEEN Teaching Hospital leverde in 2013 drie keer een trimesterrapportage over met name het medisch specialistische onderwijs en de evaluatie ervan, de voorbehouden handelingen, medicatieveiligheid en BLS en Alert ten behoeve van de OLVG-brede rapportages die door de Raad van Bestuur aan de units worden gepresenteerd. In de Kaderbrief van de RvB zomer 2012 werd voor het eerst het perspectief Opleiding, Onderwijs en Onderzoek opgenomen waarbij de volgende vier punten werden toegelicht: Professionalisering van bij opleiding betrokken medewerkers ( opleiden is een vak ); Competentiegericht opleiden; De kwaliteitscyclus waarbij evaluatie van onderwijs een belangrijk instrument is; Evidence based practice voor medici en verpleegkundigen waarbij het wetenschapsbeleidsplan en de verpleegkundige visie leidend zijn. Opname van opleiding, onderwijs en onderzoek in de beleids-en begrotingscyclus van het OLVG kan bijdragen aan de borging van deze belangrijke OLVG-doelstellingen. Teaching Hospital heeft in 2012 niet alleen zijn eigen Jaarplan uitgevoerd, maar vele TH ers hebben ook bijgedragen aan OLVG-brede projecten en trajecten. Zo zitten TH-medewerkers in visitatiecommissies bij de interne visitatie, begeleiden zij spiegel- en focusgesprekken, nemen deel in stuurgroepen als Arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning, Kwaliteit en Veiligheid, Adviesgroep BIG, projectgroep EVD, bibliotheekcommissie, ziekenhuiscommissie Wetenschap, ziekenhuiscommissie Reanimatie enzovoorts. 1.1 INTERNE RELATIES De directie van TH heeft deelgenomen aan unitvoorzittersoverleggen en bedrijfsleidersoverleggen Raad van Bestuur Tijdens werkoverleggen van de directie TH met de (toen nog) voorzitter Douwe Hemrika van de Raad van Bestuur kwamen de volgende belangrijke onderwerpen aan de orde: de opvolging van de directeur TH, de keuze voor een nieuwe functie hoofd verpleegkundige opleidingen, de benodigde aanpassing van Samenwerkingsovereenkomst OLVG AMC en de beoogde gastvrijheidstrainingen voor OLVGafdelingsleiders. Met deze laatsten werd een start gemaakt in september, nadat de RvB in mei een brief over het belang van de waarde gastvrij in het OLVG aan het unitmanagement stuurde waarin de training voor de afdelingsleiders verplicht werd gesteld. Nadat in het kader van de up date van het besturingsmodel van het OLVG, leidend tot het document Zo werkt het OLVG, nieuwe functiebeschrijvingen zijn opgesteld voor directeur en adjunct-directeur TH, is een benoemingsadviescommissie is ingesteld waarin de adjunct-directeur participeerde. Er was ruim voldoende belangstelling van goede kandidaten voor de functie directeur TH; de keuze voor dr. Jaring van der Zee werd in het najaar gemaakt. In verband met de beperktere beschikbaarheid van Van der Zee voor TH en de daaruit voortvloeiende taakherschikkingen binnen TH, gaf de RvB toestemming voor het opstellen van een functietypering Hoofd verpleegkundige Opleidingen, en het openstellen van de vacacture voor deze nieuwe functie. De (interne) selectieprocedure kon in het najaar worden afgerond; Claudia Bronner werd door de sollicitatiecommissie gekozen en is sinds 1 januari 2013 de nieuwe meewerkende leidinggevende van het team klinisch verpleegkundig opleiders. 3

12 Op verzoek van de Douwe Hemrika heeft de directie TH het door het AMC opgestelde concept van de update van de Samenwerkingsovereenkomst van commentaar en aanvullingen voorzien; de nieuwe overeenkomst werd in maart 2013 getekend. Naast de werkoverleggen zijn met de voltallige RvB de trimestergesprekken gevoerd, in juli over het eerste trimester 2012, in november over het 2 e trimester en in maart 2013 over de Jaarrapportage De gesprekken werden gevoerd aan de hand van door de adjunct-directeur opgestelde powerpoints waarin de stand van zaken van al onze belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoeksactiviteiten wordt weergegeven en uiteraard ook de financiële stand van zaken Strategische Conferenties De aanscherping van het besturingsmodel van het OLVG was onderwerp van diverse strategische conferenties waaraan ook de directie van TH deelnam. De wijziging van positie van Teaching Hospital, van dienst naar stafafdeling, was een gevolg van de aanpassing. Oorspronkelijk zou een halve dag van de zomerconferentie worden gewijd aan opleiding en onderzoek; daartoe had TH ook een programma voorbereid met als gastspreker Marius Buiting. Helaas is het programma gewijzigd en het dagdeel ingenomen door onderwerpen die op dat moment belangrijker werden geacht Medische Staf TH heeft een proeftraining Gastvrijheid gehouden waar stafbestuur en Raad van Bestuur aan meededen. Deze training werd niet geschikt geacht om uit te rollen naar de stafleden. Er zal een herziening komen nadat ervaring is opgedaan met de trainingen die TH voor de overige medewerkers geeft Verpleegkundig Stafconvent Teaching Hospital streeft naar een nauwe samenwerking met het Verpleegkundig Stafconvent van het OLVG. In 2012 was TH bij verschillende activiteiten van het VSC betrokken: Claudia Bronner, Mireille Stelwagen en Eveline Beelen participeerden in de werkgroep Ontwikkeling van de Visie op Verpleegkunde. Zij speelden een rol bij de beschrijving van de visie en de resultaatgebieden patiëntenzorg, verpleegkundig leiderschap, professionele standaarden, professionalisering, en verpleegkundig onderzoek. Mireille Stelwagen maakte deel uit van de organisatie rond de door het VSC geïnitieerde verpleegkundige scriptieprijs (zie paragraaf 7.3). In augustus 2012 kwam het verpleegkundig stafconvent met het verzoek aan TH om de verpleegafdelingen te ondersteunen bij het schrijven van een opleidingsplan. Karin Nicolaas en Claudia Bronner hebben in augustus een matrix geschreven gebaseerd op het opleidingsbeleidsplan van het OLVG. Als uitgangspunt werden de daarin beschreven leidende principes gebruikt, de Verpleegkundige Visie en het competentieprofiel van HBO-Verpleegkunde Duaal. Deze matrix werd op 4 oktober door hen gepresenteerd aan de afdelingsleiders van de kliniek en enthousiast ontvangen. De klinisch verpleegkundig opleiders zullen bij hun eigen afdelingen het invullen van het opleidingsplan op verzoek verder ondersteunen. In oktober werd TH via het VSC betrokken bij een notitie betreffende verschillende problemen die ervaren werden door de verpleegafdelingen. Een van deze problemen betrof de in- en uitstroom van studenten en de formatie aan studenten. Hierop aanhakend is een bijeenkomst georganiseerd door Claudia Bronner er Karin Nicolaas waarbij alle klinisch verpleegkundig opleiders en afdelingsleiders aanwezig waren, en met elkaar in gesprek gingen. Uit deze bijeenkomst kwamen verschillende oplossingen naar voren. 4

13 Vanaf oktober 2012 is er opnieuw gestart met een maandelijkse overlegmoment tussen het VSC en TH, hierin participeren Sabine Ruitenbeek, Karin Nicolaas en Claudia Bronner. 1.2 EXTERNE RELATIES St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) In 2012 hebben enkele oriënterende gesprekken plaats gevonden over de kansen die samenwerking tussen SLAZ en OLVG biedt op het gebied van opleiding en onderzoek. Het contact tussen TH en de onderwijsunie van het SLAZ is goed. In het disciplineoverstijgende onderwijs voor aios is er een gezamenlijke sessie georganiseerd in het SLAZ (over burn-out) en heeft het SLAZ eenmaal in samenwerking met TH het onderwijs in het OLVG verzorgd (over leiderschap en veranderen). Medewerkers van het SLAZ hebben meegedaan met de jaarlijkse EBM-cursus en als docent met een van de trainingen SPSS. Verder is er overleg gaande over gezamenlijk of parallel gebruik van onze electronische leeromgeving: Mijnleerportaal, en is er contact over afstemming tussen de bibliotheken, de wetenschapsbureaus en de audiovisuele diensten van beide huizen AMC Er is dit jaar een officieel OOR-reglement aangenomen, waarin de samenwerking tussen het AMC en de partners uit de Onderwijs en Onderzoeksregio formeel is bevestigd. Het aangepaste curriculum voor de initiële opleiding Geneeskunde is geïmplementeerd en de eerste master-studenten zijn ook in het OLVG begonnen. Het traject Teach the Teacher is voortvarend doorgezet. Er zijn drie in-company trainingen geweest van de modules Communicatie en Modernisering. Meer dan 90% van alle stafleden heeft de module Communicatie gevolgd, en meer dan 75% de module Modernisering. De verwachting is dat in 2013 alle stafleden de module Communicatie hebben gevolgd en 95% de module Modernisering. Verder hebben diverse stafleden nog verdiepingsmodules gedaan. Maarten Schutte was nauw betrokken bij het ontwerp van een nieuwe module doelgericht opleiden. Er was een vergadering met het OWIGEN-bestuur en een co-lunch, waarin het bestuur van de Co- Raad de kwaliteit van de coschappen toetste en in hun verslag veel goede punten en een aantal verbeterpunten noemde. De onderwijscoördinator bezocht de affiliatievergaderingen met de gynaecologie, de kindergeneeskunde, de interne geneeskunde en de neurologie. Overleg over verpleegkundige zaken heeft zich vrijwel uitsluitend afgespeeld in het kader van de stuurgroepen en projectgroepen voor de HBO-V duaal en de HBO-V AIZ intensieve zorg, dus in breder verband met de Hogeschool van Amsterdam en diverse ziekenhuizen VUmc en Amstelacademie De Amstelacademie/VUmc kent een platform Innovatie en Ontwikkeling van Branchegebonden Onderwijs (IOBO, voorheen de commissie Beheer) waarvoor enkele malen per jaar een vergadering wordt uitgeschreven voor alle deelnemende ziekenhuizen met betrekking tot de verpleegkundige vervolgopleidingen en de medische ondersteunende opleidingen. Deze bijeenkomsten zijn zeer informatief wat betreft nieuwe ontwikkelingen, ook landelijke, en het is een goede gelegenheid om managers en opleiders van andere ziekenhuizen te spreken. De nieuwe beroepsprofielen V&V, de 5

14 voorgenomen Master Intensieve Zorg, de regiovorming rond de CZO-opleidingen en het FZO fonds en voornemens voor nieuwe opleidingen zoals die tot researchverpleegkundige waren in 2012 onderwerp van presentaties en gesprek Hogescholen Wat betreft het contact met de Amsterdam School of Nursing van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is dit in het kader van de HBO-V duaal voortgezet in stuur- en projectgroep teneinde het curricum voor deze vernieuwde variant voor UMC s en STZ-ziekenhuizen af te ronden, de evaluaties te bespreken, aanpassingen te doen waar nodig. Het is een mooie, in co-creatie tot stand gekomen opleiding waarvoor in het land veel belangstelling bestaat. Dit mede omdat in dit curriculum van meet af is gewerkt met de CanMeds competenties en klinisch redeneren en evidence based practice een grote plaats hebben gekregen. Wel is en blijft het zo dat de werkprocessen en planningen van een onderwijsinstelling en die van een ziekenhuis dermate uiteenlopen dat soms veel gevraagd wordt van onderling begrip en bereidheid tot aanpassing. Met Hogeschool Inholland is er goede samenwerking rond het opnemen van stagiaires uit de reguliere HBO-V opleiding, de variant HBO-V Technische vaardigheden en rond de opleiding tot verpleegkundig specialist, maar geen regulier overleg meer. Dit omdat de HBO-V duaal opleiding die wij met deze hogeschool hadden de afgelopen jaren is afgebouwd; de laatste groep studenten is zeer recent afgestudeerd. Met de Hogeschool Utrecht is de samenwerking in 2009 gestart vanuit de SEH met de voorbereidingen voor de nieuwe HBO-Bachelor Medische Hulpverlening (HBO BMH). Deze opleiding is in 2010 gestart; de studie richt zich voornamelijk op de domeinen spoedeisende hulp, ambulancezorg en anesthesie. De senior afdelingsleider van de SEH was betrokken bij de ontwikkeling van de Bachelor Medische Hulpverlening als veld/markt deskundige, daarbij ondersteund door de klinisch verpleegkundig opleider van TH. De SEH biedt jaarlijks plaats aan 8 stagiaires. De SEH voert 4 keer per jaar overleg met de hogeschool over curriculum en stagedoelen, en 3 keer per jaar neemt de klinisch verpleegkundig opleider deel aan bijeenkomsten op de hogeschool ten behoeve van curriculumontwikkeling Sigra De SIGRA (Samenwerking Instellingen gezondheidszorg regio Amsterdam) kent diverse overleggen rond arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding waarin Teaching Hospital participeert. Zo is er een Regionaal Overleg Verpleegkundige Opleidingen Amsterdam waarin deelnemers van grote en kleine, algemene, academische en STZ-ziekenhuizen uit de regio bijelkaar kwamen om onderling kennis uit te wisselen en een netwerk te bouwen ten behoeve van een groeiende samenwerking en afstemming binnen de regio. Men weet elkaar nu te vinden, en de bijeenkomsten zijn rond de zomer beëindigd. Een belangrijk resultaat voortkomend uit dit overleg ligt in het besluit om de SIGRA het regionaal contactpunt te laten zijn voor het verzamelen en afstemmen in één systematiek van gegevens ten behoeve van CZO en FZO Vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) De STZ-bijeenkomsten Opleiding, Onderwijs & Onderzoek worden bezocht door de directeur en/of de adjunct directeur van Teaching Hospital; het waren levendige, nuttige en informatieve bijeenkomsten. Vanuit TH zijn aan deze bijeenkomsten en aan diverse werkgroepen de volgende bijdragen geleverd: 6

15 Werkgroepen: Vergoedingen aios (Maarten Schutte) Het STZ ziekenhuis van de toekomst (Maarten Schutte) Kwaliteit verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig en paramedisch personeel (Sabine Ruitenbeek), in het kader van het O&O&O Ontwikkelplan In 2012 zijn de volgende presentaties verzorgd: Leidende principes STZ-ziekenhuizen ten aanzien van vergoedingen AIOS (door Maarten Schutte) Kwaliteit van verpleegkundig personeel, onderwijs, opleiden en bijscholen, 7 maart 2012 (door Sabine Ruitenbeek) Netwerk Wetenschappelijk onderzoek (Lea Dijksman, ook aansturing van de werkgroep PWOepidemiologie/statistiek) en Saskia Rijkenberg) Dieuwke timmerman nam deel aan de netwerkbijeenkomsten voor opleidingsadviseurs, Elsbeht ten Kate, Mar Hustinx en IJbelien Jüngen namen deel aan het netwerk onderwijskundigen en opleiders, en Ineke Overtoom aan het Netwerk bibliothecarissen. Er was daarnaast actieve deelname vanuit de directie aan de discussies van de leerhuismanagers in Extranet STZ, en van andere TH-medewerkers in de diverse Extranet-afdelingen. Maarten Schutte heeft als visitator deelgenomen aan beperkte proefvisitaties van het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Medisch centrum Twente Santeon De sectie O&O&O heeft regelmatig overleg gevoerd via videoconferencing. Besproken werden met name de elektronische leeromgeving met de perikelen die daar bij horen, en de Eftelingtrainingen. Verder kwamen aan de orde: regeling scholingskosten en scholingsverlof (mede in relatie tot thuis studeren), best practice bij het voorschrijven van medicatie, de plaatjes-databank SMART met het voorstel om dit gezamenlijk aan te schaffen, en auteursrecht. Op 28 september werd de Santeon-wetenschapsdag met succes in het OLVG gehouden. Deze dag was zeer goed bezocht, het niveau was hoog en het OLVG was een goede gastheer. (zie ook 7.1.4) 1.3 INTERNE OVERLEGSTRUCTUREN TEACHING HOSPITAL Directie-overleg Er vindt tweewekelijks een formeel en genotuleerd overleg plaats. Verder is er vrijwel dagelijks informeel overleg Staf- en coördinatorenoverleg Het regulier overleg is eenmaal per 2 maanden en biedt gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen ter tafel te brengen. Deelnemers zijn de directie TH, Joep Maeijer, Ineke Overtoom, Ineke Schuijt, Florien Verhoeff, Dieuwke Timmerman, Niels Jansen, IJbelien Jüngen en Ursula Tibon. Onderwerpen als de digitale opslag van beeldmateriaal, mobiel werken, nieuwe klanten zoals de huisartsen en diverse verzorgingshuizen werden besproken. In het coördinatorenoverleg, dat maandelijks plaatsvindt, wordt aan de hand van een standaardagenda en een actie/afsprakenlijst gewerkt. Naast cijfermatige input ten behoeve van de trimesterrapportages was een belangrijk onderwerp dat in 2012 aan de orde kwam de notitie Toetsbeleid Voorbehouden Handelingen, opgesteld door Florien Verhoeff. Dit stuk is na het vaststellen van de nota in het 7

16 coördinatorenoverleg met het hoofd juridische zaken Wil Camstra besproken en krijgt een vervolg in KVO-overleg Dit maandelijkse overleg is gesplitst is in een algemeen deel en een deel specifiek over de HBO-V duaal opleiding, waarbij overigens ook stagiaires van de reguliere HBO-V en andere onderwijsinstellingen kunnen worden besproken. In het algemeen deel is in 2012 de keuze voor een hoofd verpleegkundige opleidingen als meewerkend leidinggevende voor het KVO-team uitgebreid aan de orde geweest. Ook de toenemende samenwerking met het verpleegkundig stafconvent, en de bijdragen aan het leren op de poliklinieken waren belangrijke onderwerpen. Praktische onderwerpen als: de verhuizing vanuit het beddenhuis naar (veel) minder ruimte op N1 en N3 en het meer mobiel werken kwamen eveneens aan de orde. Een aantal KVO s (Claudia Bronner en Karin Nicolaas) hebben samen met de adjunct-directeur overleg gevoerd met Exposz van de VU over een maatwerk nascholing voor klinisch verpleegkundig opleiders; hiervoor is een mooi programma ontwikkeld met onderwerpen als leerstrategiën, ontwerpen van trainingen, toetsen, didactische werkvormen en motiveren van studenten. Dit programma start in januari Bedrijfsbureau-overleg Het overleg van de drie medewerkers van het Bedrijfsbureau vond in het verslagjaar 4 maal plaats onder roulerend voorzitterschap. 1.4 BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN Opleiding en wetenschap Alle units zijn bezig geweest met de uitvoering van het ziekenhuisbrede opleidingsbeleidsplan TH heeft een hulpmiddel aangereikt waarmee de verwezenlijking van het OLVG-brede opleidingsplan makkelijk in kaart te brengen is, en daarnaast een matrix afzonderlijk voor de verpleegafdelingen ten behoeve van het maken van een afdelingslopleidingsplan. Tijdens de jaargesprekken met de Raad van Bestuur zal de stand van zaken in de Units aan de orde komen. Het Beleidsplan Wetenschap is door de Raad van Bestuur vastgesteld en aan de Units opgedragen. Het eerste van de tien leidende principes luidt: Onderzoek doen is een kwaliteitskenmerk van het ziekenhuis, en het laatste luidt: Opleiding en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor AIOS In samenwerking tussen TH, met name onderwijskundige Elsbeth ten Kate, en de firma Blynk, is een programma opgesteld voor diepgaande ontwikkeling van de competentie Communicatie. In dit programma krijgen aios en opleiders trainingen, coachingsgesprekken en begeleiding van intervisie. Het programma gaat in 2013 van start en er zal aan deelgenomen worden door 10 aios en 6 stafleden van interne geneeskunde, orthopedie, maag-darm-leverziekten en gynaecologie. De onderwijskundige van TH zal in het programma meedraaien. Er is ook een onderzoek aan verbonden dat wordt begeleid vanuit het AMC door dr Kiki Lombarts. 8

17 Deskundigheidsbevordering klinisch verpleegkundig opleiders Voor Klinisch verpleegkundig opleiders van binnen en buiten TH is in het najaar van 2012 in opdracht van Teaching Hospital een interne scholing ontworpen door Exposz, de organisatie voor opleiden in zorg van de VU. Deze scholing bestaat uit zes dagdelen waarbij onderwerpen als onderwijs- en leertheoriën, ontwerpen van een training, toetsing, didactische werkvormen en vaardigheden, groepsdynamica en het motiveren van studenten en medewerkers aan bod komen. De scholing is gestart in januari Er neemt ook een opleider uit het SLAZ deel. Huisvesting Begin 2012 kreeg TH te horen dat de kamers van de klinisch verpleegkundig opleiders in het beddenhuis niet meer voor TH beschikbaar waren. Voor de KVO s is zeer beperkt ruimte gevonden op de 3 e etage van het N-gebouw en deels op de eerste etage. De verhuizing heeft gefaseerd plaatsgevonden, en omdat de ruimte op N-3 veel te klein was, is ook op N-1 geschoven, verhuisd en heringericht zodat nu voor alle TH-medewerkers op alle dagen een werkplek beschikbaar is, zij het dat op de dins- en donderdagen de kamers wel erg vol zitten. Leiderschaps- en Management Development Programma In de zomer van 2012 is een traject gestart voor een nieuw L en MD programma, nadat de bijstelling van het Unitmodel in augustus was afgerond en het boekje Meer dan de som der delen zo werkt het OLVG is verspreid. De aftrap begon met een aantal sessies voor medisch specialisten, bedrijfsleiders, afdelingsleiders en stafmanagers ter beantwoording van de vraag: welk leiderschap heeft het OLVG nodig? Sabine Ruitenbeek heeft hierin van meet af aan geparticipeerd en zij neemt deel in de stuurgroep t.b.v. de tot stand koming van het programma. Eind 2012 waren uitgangspunten en doelgroepen benoemd, voor de zomer van 2013 moet het uitvoerend bureau zijn geselecteerd. 9

18 10

19 2 GENEESKUNDE 2.1 ONDERWIJS Geneeskundestudenten Kleinschalig klinisch lijnonderwijs (KKLO): Ook dit jaar hebben weer studenten van het AMC het KKLO-onderwijs gevolgd in het OLVG. Het betrof zowel 1 ste, 2 de, 3 de als 4 de jaars. E. van den Akker, H. Weigel, K. Roozendaal, W. Killian, J. Matola en IJ. Jungen waren de tutoren van dit onderwijs Coassistenten In september 2012 begon na een lange voorbereiding de eerste master coassistent op dermatologie. Hierna volgenden ook Oogheelkunde en KNO. In 2012 hebben 553 coassistenten hun coschap in het OLVG gevolgd. Belangrijker is het aantal bezette weken gezien de lengte van de coschappen. In totaal ging het om 3400 weken bezetting. De meeste coassistenten komen uit het AMC, gevold door UMCG, VUMC, UMCU en LMCU. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen. Ook dit jaar werd vanuit TH overstijgend onderwijs voor alle coassistenten aangeboden. Te weten: hecht- en knoopcursus, BLS en ALS, ECG-onderwijs, farmacotherapie, SEH-onderwijs. Voor de interne coassistenten was er wekelijks het Klop-onderwijs en Klinisch redeneren en het z.g. Proco-onderwijs. Elke maandag worden de coassistenten ontvangen door Anja Blankenzee en IJbelien Jüngen. Tijdens deze introductie worden zij welkom geheten en krijgen de belangrijkste informatie. Hierna volgt nog een informatieve bespreking met medewerkers van infectiepreventie, HKCL en de bibliotheek. Kwaliteitsbewaking ten aanzien van het opleidingsklimaat Er is een coassistentenopleidingscommissie (CoCo) gevormd door de vertegenwoordigers van de vakgroepen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het coschap. De CoCo vergadert minimaal 2x per jaar onder voorzitterschap van de onderwijscoördinator. Behalve door de D-RECT enquête voor aios, wordt ook informatie over het opleidingsklimaat verkregen via de coassistenten. Alle coassistenten voeren in de laatste week van hun coschap een exitgesprek met de onderwijscoördinator over hoe zij het coschap hebben beleefd, en over de positieve- en de verbeterpunten. Er kwamen 436 coassistenten op gesprek. Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek ontvingen zij tot september 2012 ook de PHEEM-enquête, en deze leverden zij dan na het gesprek weer in. Zij krijgen dan ook de gelegenheid om vrije tekst in te vullen. Op verzoek van het AMC geschiedt het versturen en verwerken van de enquêtes voortaan alleen door het AMC, dat de resultaten dan naar het OLVG terugkoppelt. De respons wordt daardoor waarschijnlijk lager, maar duidelijkheid daarover hebben we pas eind De resultaten van die enquêtes worden in de CoCo-vergadering gepresenteerd, en de onderwijscoördinator voert ten minste een keer per jaar een gesprek met de opleiders waarbij de kwaliteit van de coschappen en het opleidingsklimaat aan de hand van de PHEEM-enquête en de exitgesprekken wordt besproken. 11

20 Tenslotte is er nog de jaarlijkse co-lunch die georganiseerd wordt samen met de Co-raad van het AMC, waar de dan aanwezige coassistenten door de vertegenwoordigers van de Co-Raad worden bevraagd over de kwaliteit van de coschappen. De notulen worden behandeld in de CoCo en ter kennisneming doorgegeven aan de leden van de COC. 1. Tabel Evaluatie coschappen 2012! " #! #!$ % & ' & $ # % % ( ) * +, " -.!" # $%% # %!& AIOS Medische vervolgopleidingen, poortspecialismen etc. Hierbij het overzicht van de (poort)specialismen in het OLVG (peildatum: ) waarvan 19 MSRC/RGS erkende poortspecialismen, inclusief de SEH die in 2013 als specialisme is erkend. N=25. 12

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie