Raphaëlstichting. Opleidingen en nascholing voor medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raphaëlstichting. Opleidingen en nascholing voor medewerkers"

Transcriptie

1 Raphaëlstichting Opleidingen en nascholing voor medewerkers

2 Inhoud Initiële opleiding 4 Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Bij- en nascholing in antroposofische zorg- en hulpverlening 5 Oriëntatiecursus antroposofische zorgen hulpverlening EMC 5 Oriënterend jaar 6 Verdiepingscursus 6 Gespreksactiviteit 6 Opleiding middenkader 7 Jaarcursus KDC 8 Bijeenkomsten Jaarfeesten 8 Bijeenkomsten met arts Schoorel 8 Intervisie 8 Introductie en scholing nieuwe medewerkers 9 Onderzoek in eigen werk 9 Intervisie 9 Scholing psychiatrie 9 Queeste-salon 9 Lezingen Details en actuele informatie over het scholingsaanbod is te vinden op de pagina Opleidingen op Kristal, de intranetsite van de Raphaëlstichting. Deze pagina wordt maandelijks bijgehouden. Extern aanbod 10 Hogeschool Leiden: Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) 11 Edith Maryon College: applicatie opleiding en voortgezette opleiding 12 Academie voor verbindingskunst: De evenwichtskunstenaar, opleiding middenmanagement 12 Conferenties en symposia Antroposofische vereniging 12 NVAP: opleiding antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie en de orthopedagogie, diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie. 13 NVAZ: Herfstconferentie 13 Camphill: Studiecamp 3x3 14 Reguliere scholing Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO Careview-digitaal zorgplan cliënten Toepassing hygiënecode (HACCP) Omgaan met agressie Beleidsmatig denken Gezondheid en verzuim Verbindende communicatie Medicatietoediening Til- en transfertechnieken Feedback en sociale omgangsvormen 2

3 De Raphaëlstichting wil haar medewerkers een perspectief bieden om zich 'naar lichaam, ziel en geest te kunnen ontplooien'. Daartoe is er een ruim aanbod aan scholingsmogelijkheden. Behalve de 'verplichte' vakgebonden scholing worden er cursussen en lezingen georganiseerd die een verdieping in het werk en in de antroposofie mogelijk maken. Medewerkers worden op die manier ondersteund in het vermogen zich te verbinden met de wereld en de medemens en gestimuleerd zowel in hun individualiseringsproces als in hun gemeenschapszin. Deze brochure biedt een overzicht van scholing binnen de Raphaëlstichting op het gebied van (antroposofische) zorg en hulpverlening. De scholing wordt gegeven vanuit de mens- en zorgvisie van de stichting. Hetty Houtenbos, opleidingscoördinator 3

4 Initiële opleiding Opleidingen Maatschappelijke Zorg Opleiding voor niveau 3 en 4 Medewerker Maatschappelijke Zorg (voorheen SPW) De opleiding gaat uit van ervaringsleren, waarbij de ontwikkeling van je persoonlijke betrokkenheid in combinatie met beroepsvaardigheden leidt tot professionaliteit. Onderwerpen zijn onder andere: antroposofische menskunde, verzorging, behandelwijzen, organisatiekunde en kunstzinnige vorming. getuigschrift Heilpedagoog/Sociaaltherapeut van het Edith Maryon College. Doelgroep De SPW-opleiding Heilpedagogie/Sociaaltherapie is een driejarige opleiding op MBO 3- en 4-niveau. Voor mensen die eerder het SPW 3 diploma hebben behaald is er de mogelijkheid om een aanvullende SPW niveau-4 opleiding te volgen. De opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die een leerarbeidsovereenkomst sluiten met een van de instellingen van de Raphaëlstichting en voor medewerkers die een SPW-diploma willen behalen. Omvang 3 jaar. Elk opleidingsjaar omvat 35 lesweken. Het cursorisch deel omvat 8 uur p.w. en het praktijkdeel tenminste 24 uur, zelfstudie gemiddeld 4 uur p.w. Plaats Scorlewald. Coördinatie Hetty Houtenbos. Diplomering/certificering Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend SPW diploma van ROC Mondriaan (waaraan de opleiding gelieerd is) en een Informatie en aanmelding Aanmelding vindt plaats door en onder verantwoording van personele zaken van de instelling waar de deelnemer werkzaam is. Mensen die nog niet in dienst zijn van een instelling aangesloten bij de Raphaëlstichting dienen eerst te solliciteren naar een leerwerkplek bij een van deze instellingen. De kosten voor de SPW opleidingen worden betaald door de instelling waar de deelnemer werkzaam is. Uitgezonderd de kosten voor het lesmateriaal ( 125) en de kosten voor verplichte literatuur (ongeveer 50 per jaar). Uitgebreide informatie op de website van het EMC: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij opleidingsassistent Luus Meijer of bij de afdeling medewerkerszaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. 4

5 Antroposofische scholing Oriëntatiecursus antroposofische zorg- en hulpverlening Doelgroep Allen die belangstelling hebben voor de heilpedagogie en sociaaltherapie: door antroposofie geïnspireerde zorg voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Voor mensen die nieuw zijn in de zorg, maar óók voor mensen die niet direct in de zorg werkzaam zijn, maar bijv. op de administratie van een antroposofische instelling. Bekendheid met de antroposofie is niet nodig. In deze cursus van het Edith Maryon College verdiepen deelnemers zich in de achtergronden van de antroposofische zorg- en hulpverlening. Onderwerpen: achtergronden van de heilpedagogie en sociaaltherapie, antroposofisch mensbeeld, visie en doelstelling van antroposofische zorg, religieuze en culturele aspecten, ontwikkelingsfasen, ontwikkelingsstoornissen, therapieën. Tussendoor wordt er kunstzinnig gewerkt (schilderen, tekenen, euritmie, muziek). Omvang 10 dagdelen. Plaats Organiserende instelling. Diplomering/certificering Het is mogelijk om een bewijs van deelname te ontvangen. Coördinatie, informatie en aanmelding Hetty Houtenbos, Oriënterend jaar Doelgroep Het oriënterend jaar is voor leerling-medewerkers die bijvoorbeeld nog een half jaar moeten wachten voordat ze aan de SPW-opleiding kunnen beginnen, voor medewerkers met een dienstverband van minder dan 20 uur in de week die de SPWopleiding niet mogen volgen, voor vrijwilligers, ouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de antroposofische uitgangspunten van de heilpedagogie en de sociaaltherapie. Geschiedenis van de gehandicaptenzorg, cultuurperioden, christologie, drie- en vierledig mensbeeld, innerlijke en uiterlijke ontwikkelingsweg, twaalf zintuigen, uitwendige therapieën. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang De cursus bestaat uit twee maal 6 aansluitende donderdagochtenden. Plaats Breidablick. Coördinatie Ton Beemster. Diplomering/certificering Deelname kan leiden tot een getuigschrift. Informatie en aanmelding Breidablick, tel De cursus wordt gevolgd in eigen tijd of volgens afspraak met de leidinggevende. Zie voor actuele informatie Kristal, Opleidingen 5

6 Antroposofische scholing Verdiepingscursus Doelgroep Medewerkers met een afgeronde heilpedagogische/sociaaltherapeutische basisopleiding (bijv. SPW-Heilpedagogie/ Sociaaltherapie en/of Oriënterend jaar). De wezensdelen, de grondsteenspreuk, omgevingskunde, karma en reïncarnatie, relatie zorgaanbieder-zorgvrager, biografiekunde. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Diplomering/certificering Op verzoek van de individuele deelnemer kan er een bewijs van deelname worden verkregen. Aanvragen bij de coördinator. Omvang 6 dagdelen, deelname aan alle modules is verplicht. Plaats Breidablick. Coördinatie en informatie Ton Beemster, tel Aanmelden Breidablick, tel Voor actuele informatie: Kristal, Opleidingen Gespreksactiviteit Doelgroep Medewerkers van de Raphaëlstichting. Gesprekken over dagelijkse gebeurtenissen op het werk vanuit de antroposofische visie op mens en wereld. Onderwerpen bijvoorbeeld: vierledig mensbeeld, toepassing en werking antroposofische geneesmiddelen, ontwikkelingsfasen, overgangssituaties, spreuken, inrichting omgeving, en alles dat door deelnemers wordt ingebracht. Omvang 5 ochtenden. Plaats Breidablick Coördinatie Petra Overbosch, Hans Boetes, Matthijs Chavannes. Informatie Ton Beemster tel Aanmelden Breidablick, tel Opleiding middenkader Doelgroep Huis-, team- en werkplaatsleiders van de instellingen van de Raphaëlstichting. Wereldontwikkeling, menskunde, werking van de ziel, organisatiekunde en (persoonlijk) leiderschap. Omvang Over een periode van 9 maanden de laatste vrijdag- en zaterdagochtend van de maand. Plaats Breidablick. Coördinatie en informatie Ton Beemster tel Aanmelden Breidablick, tel

7 Antroposofische scholing Jaarcursus Kinderdagcentra (KDC) Doelgroep Medewerkers van Rozemarijn, de Appelboom en de Koperen Bal. De cursus is gericht op het werken met kinderen. In de deze cursus krijgt men handvatten om een programma samen te stellen dat is afgestemd op de mogelijkheden en vragen van de kinderen waarmee dagelijks wordt gewerkt. Ook voor mensen die niet direct met de kinderen werken is de cursus een zinvol aanbod. Het leren waarnemen in relatie tot de ander en het reflecteren op het eigen handelen helpt een ieder zelfstandig onderzoekend in zijn werk te staan. De cursus is zo opgezet dat er minimaal informatie zal worden overgedragen en dat er een maximale inzet van de deelnemers wordt verwacht die zal bijdragen aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis die een ieder voorhanden heeft vanuit de eigen praktijk. Omvang Basis-driedaagse: 3 hele dagen Workshops: 1 dag per maand. Plaats Scorlewald. Coördinatie Hetty Houtenbos De cursus bestaat uit 2 onderdelen een basis-driedaagse en 11 workshops. Onderwerpen basis-driedaagse: visie, inlevend waarnemen, wilsrichting, euritmie, oefeningen. Onderwerpen workshops: creatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten, zintuigen, communicatie in de groep/klas, opstellen therapeutisch leerprogramma. Diplomering/certificering Elke deelnemer legt een map aan waarin de ontwikkeling van de leerweg tot vakman/vrouw zichtbaar wordt en schrijft een werkstuk waarin het onderzoek in de eigen praktijk centraal staat. Er zijn huiswerkopdrachten en de cursus kan worden afgesloten met een certificaat van deelname. Informatie en aanmelding: Men schrijft zich in voor de complete cursus. Er is een mogelijkheid voor mensen die de basis-driedaagse eerder hebben gedaan om mee te doen aan de workshops. Men schrijft zich dan wel voor alle workshops in. Cursus kan worden gevolgd in werktijd. Aanmelden bij Hetty Houtenbos via Zie voor actuele informatie Kristal, Opleidingen 7

8 Antroposofische scholing Rozemarijn Bijeenkomsten Jaarfeesten Doelgroep Alle belangstellenden, ouders, medewerkers van Rozemarijn. Omvang 4 x per jaar een avond. Coördinatie Astrid van Zon. Informatie en aanmelding Bijeenkomsten kunnen worden gevolgd in werktijd, aanmelden bij Astrid van Zon via of tel Bijeenkomsten met arts Schoorel Doelgroep Persoonlijk begeleiders van cliënten van Rozemarijn. Zintuigen, vierledig mensbeeld. Omvang 2 avonden. Coördinatie Astrid van Zon. Informatie en aanmelding Bijeenkomsten kunnen worden gevolgd in werktijd, aanmelden bij Astrid van Zon via of tel Intervisie leidinggevenden Is nog in ontwikkeling, vraag ernaar bij je leidinggevende. Midgard Inwerk- en scholingsprogramma Doelgroep Nieuwe medewerkers van Midgard, aan de eerste lichting nemen ook zittende medewerkers met een reguliere opleiding deel. Doel: nieuwe medewerkers bekend maken met de antroposofische visie en werkwijze en praktische zaken behandelen. Thema's: Mensbeeld (zevenjaars perioden), Techniek (tillen, agressie, epilepsie), Therapieën, Medisch (o.a. verzorging/verpleging, antroposofische medicatie, gezonde kleding), Cultuur (o.a. ritme, jaarfeesten, spreuken), Heilpedagogie en sociaaltherapie, Kwaliteit (kwaliteitssysteem, handboeken, protocollen), Psychiatrie, Communicatie (cliënt-medewerker, overdracht, sociale hygiëne, feedback) Omvang 10 maandagochtenden, eens per maand. Coördinatie Ineke Knoester. Diplomering/certificering Individuele evaluatie met iedere deelnemer door een van de docenten met de betreffende teamleider. Het verslag van deze evaluatie wordt meegenomen in de eindejaarsgesprekken. Informatie en aanmelding Aanmelding via afdeling M&O, verplichte deelname voor alle nieuwe medewerkers. De cursus wordt in werktijd gevolgd, gemiste bijeenkomsten dienen te worden ingehaald in een volgende cursusronde. Doelgroep Leidinggevenden (team-, huis- en werkplaatsleiders) van de Raphaëlstichting. 8

9 Antroposofische scholing Queeste Onderzoek in eigen werk Doelgroep Bureaumedewerkers van Queeste. Onderzoek naar wat er typisch antroposofisch is in ieders eigen werkwijze. Preciseren van antroposofische kernkwaliteit van wat onder 'Goede Zorg' verstaan wordt. Omvang Iedere eerste woensdag van de maand, 1 uur. Coördinatie Marianne Benjamin, Intervisie Doelgroep Medewerkers van Queeste, 5 personen per groep. Op verschillende niveau's : ouderbegeleiders, gespreks- en speltherapeuten, diagnostici, teamleiders en in de teams. Omvang Eens per maand. Coördinatie Marjan Zevenbergen, Scholing psychiatrie Doelgroep Nieuwe medewerkers van Queeste en derdejaars SPW(MMZ) cursisten. Onderwerpen: antroposofische menskunde, mensheidsontwikkeling en psychiatrische ziektebeelden. Er wordt met de verworven kennis geoefend. Omvang 5 dinsdagochtenden van uur. Coördinatie Erik Beemster, Scorlewald Lezingen Doelgroep Medewerkers van Scorlewald. De inhoud van de lezingen is gericht op het culturele leven (jaarfeesten) en de samenwerkingscultuur (communicatie) in de instelling. Omvang 8 maal per jaar op donderdagochtend uur. Coördinatie en informatie Nicolaas van Baarsen, Deelname is vrijwillig en in principe in werktijd, maar gaat altijd in overleg met de leidinggevende. Aanmelden niet nodig. Breidablick Lezingen Doelgroep Medewerkers van Breidablick. Antroposofisch menskundige thema's Omvang Wordt georganiseerd naar behoefte. Coördinatie Ton Beemster, Queeste-salon Doelgroep Alle medewerkers van Queeste. Uitwisselen van nieuwe inzichten, elkaar inspireren.omvang Iedere tweede woensdag van de maand. Coördinatie Marjan van Bree, 9

10 Extern aanbod Hogeschool Leiden Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) Doelgroep Deze deeltijd HBO-opleiding is bedoeld voor medewerkers met een leidinggevende functie op het niveau van huisleider, teamhoofd, groepscoördinator e.d. Ook persoonlijke motivatie kan aanleiding zijn om deze opleiding te volgen. De instroomeisen zijn: een vooropleiding die toelating geeft tot het HBO en relevante werkervaring met een omvang van tenminste 20 uur per week. Met deze opleiding verwerft de student zich de competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn overeenkomstig het beroepsprofiel. Door het volgen van de antroposofische differentiatie is de beginnend beroepsbeoefenaar tevens toegerust voor een hulp- en dienstverleningsfunctie op sociaalpedagogisch gebied binnen het antroposofische beroepenveld. Van het binnenschools programma is 25% van het reguliere programma vervangen door antroposofische inhouden. Deze onderdelen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opleiding Antroposofische Gezondheidszorg, leerroute Sociaal Kunstzinnige Therapie (Leiden). Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Diplomering/certificering Bij een voldoende afronding verkrijgt de student een SPHdiploma. Omvang 4 jaar, voor degenen die beschikken over een afgeronde SPW-opleiding op niveau 4 is er de driejarige variant. Het antroposofische blok uit het eerste jaar vormt voor deze groep een extra verplichting, waaraan voorafgaand aan de start voldaan moet zijn. De student die de antroposofische differentiatie wil volgen dient te beschikken over relevant werk, in dit geval bij een instelling in het antroposofische veld van hulpverlening. Plaats Hogeschool Leiden Informatie en aanmelding N. van Tol of D. Keijzer of 10

11 Extern aanbod Edith Maryon College Applicatieopleiding Doelgroep De applicatie-opleiding is voor medewerkers met een regulier SPW of vergelijkbaar diploma en die zich de typische antroposofische kenmerken van het werk eigen willen maken. Geschiedenis heilpedagogie, antroposofisch mensbeeld, levensprocessen, fenomenologie, drie- en vierledigheid, zintuigleer, karma en reïncarnatie, ontwikkelingsfasen van kind en volwassene, pedagogische hoofdwet, stoornissen in de ontwikkeling, levensfasen, oordeelsvorming, antroposofische psychologie, processen in de leef/ werkgroep, diagnostiek, samen werken met ouders, psychiatrie, individu en gemeenschap, kinderbesprekingen of biografiegesprekken, de cyclus van de heilpedagogische/sociaaltherapeutische methodiek. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang Anderhalf jaar, 30 opleidingsdagen: één opleidingsdag per twee weken. Plaats Edith Maryon College, Driebergen, Zeist. Coördinatie Alexandra Buijsman Diplomering/certificering De opleiding kan worden afgerond met een SPW-4 diploma. Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij de afdeling personele zaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. Edith Maryon College Voortgezette opleiding Doelgroep De voortgezette opleiding is een vervolgopleiding voor medewerkers met een afgeronde opleiding SPW-Heilpedagogie/Sociaaltherapie en voor medewerkers met een getuigschrift van de Interne Opleiding. Wezensdelen/orgaanpsychologie/de twaalf zintuigen, omgaan met je medemens, praktische ontwikkeling van het denken, kosmologie, ethische vraagstukken, drieledigheid in sociale organismen, onderzoek in eigen werk, hanteren van sociale processen, iografie, ontwikkelingsstoornissen, heilpedagogische diagnostiek, psychiatrie, grondsteenspreuk en Antroposofische Vereniging, scholingsweg. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken als euritmie, schilderen, toneel en zang. Omvang De opleiding wordt nieuw ontwikkeld. Coördinatie Manfred Flessner Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: of bel

12 Extern aanbod Academie voor verbindingskunst De Evenwichtskunstenaar: opleiding voor middenmanagement Doelgroep Leidinggevenden in organisaties voor antroposofische gezondheidszorg: groepshoofden, huisverantwoordelijken, werkplaatsleiders, leidinggevenden in ondersteunende diensten. Persoonlijk leiderschap aan de hand van antroposofische thema's, werken met visie, kwaliteitszorg, leiding even aan team, coachen van medewerkers, beheer en beleid. Diplomering/certificering De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Omvang Maandelijks een blok van 2 dagen gedurende 1 jaar. Plaats Zeist. Coördinatie Danja van der Meer / Kees van Langen. Informatie en aanmelding Zie voor actuele informatie: Brochure is daar te downloaden of te verkrijgen bij de afdeling personele zaken van elke bij de Raphaëlstichting aangesloten instelling. (Algemene) Antroposofische Vereniging Er is de internationale Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland, en de landelijke Antroposofische Vereniging in Nederland. Door beide verenigingen worden er tal van activiteiten georganiseerd ter verdieping en toepassing van de antroposofie. Deze zijn te vinden op: en NVAP Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie Opleiding antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie en de orthopedagogie, diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie Doelgroep Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers met V.O. en psychiaters. De opleiding biedt de belangrijkste antroposofische gezichtspunten t.a.v. van de psychologie (en de orthopedagogie), diagnostiek, psychopathologie en psychotherapie aan. Het programma wordt op drie wijzen aangeboden: inhoudelijke kennis, ervaringsgerichte oefeningen en een praktijkgerichte benadering. De opleiding wil de mens in alle leeftijdsfasen omvatten, met het doel een geïntegreerde opleiding te zijn voor therapeuten die werken met kinderen, volwassenen en met mensen met een verstandelijk beperking. Omvang Duur 2 jaar, op donderdag van tot en eens per maand op vrijdagochtend. Plaats Driebergen. Coördinatie Els van Beek. Informatie en aanmelding Informatie: Aanmelden: 12

13 Extern aanbod NVAZ Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders Herfstconferentie Elk jaar wordt er in de maand oktober een Conferentie georganiseerd, bekend onder de naam Herfstconferentie. In oneven jaren is dit een Nederlandse Conferentie, georganiseerd door de NVAZ en medewerkers van de verschillende instellingen. In even jaren is het een Internationale Conferentie, georganiseerd door de Medische Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach (Zwitserland). Doelgroep Alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de antroposofische zorginstellingen. Bij de Nederlandse Conferentie zijn ook ouders en familie uitdrukkelijk welkom. De inhoud van de Conferentie wordt bepaald aan de hand van overkoepelend thema. Daarnaast worden er werkgroepen georganiseerd met specifieke inhouden die betrekking hebben op persoonlijke- of beroepsontwikkeling. Er is cultureel spektakel en ruimte voor persoonlijke ontmoetingen. Camphill Studiecamp 3x3 Doelgroep Alle, liefst jonge, medewerkers in de antroposofische zorg. Gezamenlijk werken aan het thema 'vertrouwen' middels biografisch werk, verbindende communicatie, waarnemingsoefeningen, casusbespreking. Ook is er ruimte voor collegiale ontmoeting. Omvang 3 dagen. Plaats wisselend Coördinatie NVAZ Informatie en aanmelding Voorwaarden voor deelname zijn: toestemming van de instelling waarin je werkzaam bent deelname in eigen tijd reis- en verblijfskosten worden betaald door de instelling Informatie over deze Conferenties is verkrijgbaar bij de eigen instelling en bij de NVAZ, meestal vanaf de maand juni. Zie ook: Omvang 3 x 2 dagen. Plaats wisselend in het land. Coördinatie Hans Schenkels Informatie en aanmelding Studiecamp 3x3: 13

14 Vakgebonden scholing Adressen Er wordt Raphaëlstichtingbreed of per instelling verplichte bij- en nascholing georganiseerd t.b.v. volgende onderwerpen: Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO Careview-digitaal zorgplan cliënten Toepassing hygiënecode (HACCP) Omgaan met agressie Beleidsmatig denken Gezondheid en verzuim Verbindende communicatie Medicatietoediening Til- en transfertechnieken Feedback en sociale omgangsvormen De therapeuten (kunstzinnige therapie, muziek, euritmie, spraak, massage en bad) zijn aangesloten bij een beroepsvereniging van waaruit zij verplichte bij- en nascholing volgen. Samen met een verplicht aantal uren werk en intervisie verzorgt dit de erkenning als therapeut. Informatie over de cursussen en trainingen is te vinden in de publicaties van de instellingen (nieuwsbrief, weekbericht e.d.). Ook kun je informatie vragen aan de team-, huis- of werkplaatsleider, de opleidingsfunctionaris of medewerker M&O van de instelling. Raphaëlstichting Duinweg AC Schoorl tel fax Breidablick Bamestraweg VN Middenbeemster tel. (0299) Iambe van Ostadestraat XA Amsterdam tel. (020) Midgard Regenboog GW Tuitjenhorn tel. (0226) Queeste Frieseweg CC Alkmaar tel. (072) Rozemarijn Ir. Lelylaan XP Heemstede tel. (023) Scorlewald Valkenlaan AV Schoorl tel. (072) Dit is een uitgave van de Raphaëlstichting Details en actuele informatie over het scholingsaanbod is te vinden op de pagina Opleidingen op Kristal, de intranetsite van de Raphaëlstichting. Deze pagina wordt maandelijks bijgehouden. Schoorl,

15

16 Raphaëlstichting Duinweg 35, 1871 AC Schoorl De Raphaëlstichting is een zorgaanbieder met 25 locaties in Noord-Holland, waaronder drie intramurale instellingen. Vanuit de antroposofische visie wordt zorg verleend aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische zorgvraag en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Naast wonen en dagbesteding wordt ambulante zorg en psychiatrische behandeling geboden. De instellingen zijn gecertificeerd. De stichting biedt zorg aan ca. 700 cliënten en heeft ca mensen in dienst. Het centraal bureau voor de ondersteunende functies is gevestigd in Schoorl.

Studiecentrum Trevrizent

Studiecentrum Trevrizent Studiecentrum Trevrizent Ontwikkelen in samenhang Cursusaanbod 2015 Studiecentrum Trevrizent Ton Beemster Het derde seizoen van Trevrizent biedt weer veel mogelijkheden om de horizon te verruimen. Zoals

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

9.15 uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen

9.15 uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen Inhoud Conferentie Jij maakt het uit. 9.15 uur: Inloop, koffie en oriëntatie op de programma onderdelen Plenaire gedeelte 10.00 uur: Welkom en samen zingen o.l.v. Matthijs Overmars 10.15 uur: Inleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie

8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben afgerond. De

Nadere informatie