25 2,5 % S 3,378 3,423 3, % S 5,067 4, ,5 % S 6, % S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 2,5 % S 3,378 3,423 3,083 35 5 % S 5,067 4,564 45 7,5 % S 6,756 55 10 % S"

Transcriptie

1 Leven Nr. 63 februari PENSIOENPLANNEN MET VASTE BIJDRAGEN & VERHOGING MET DE LEEFTIJD Life & Benefits, januari 2005 De WAP staat collectieve pensioenplannen toe van het type Vaste Bijdragen waarbij de bijdragevoet toeneemt naarmate men ouder wordt. Althans voor zover de stijging geen 4 % overschrijdt. Deze bepaling is sinds 1 januari 2004 van toepassing voor de nieuwe plannen, d.w.z. deze die na die datum zijn ingegaan, maar geeft evenwel tijd tot 1 januari 2007 om de bestaande plannen aan te passen. In principe verbiedt de WAP elke differentiatie van de pensioentoezegging in functie van de leeftijd. Een hoger pensioen toezeggen vanaf een bepaalde leeftijd mag bijvoorbeeld niet. Een overlijdenskapitaal in functie van de leeftijd is evenzeer verboden. De wetgever staat evenwel één uitzondering toe voor de pensioenplannen met Vaste bijdragen. Een uitzondering die restrictief moet worden geïnterpreteerd. Bij dergelijke plannen mag de bijdragevoet stijgen in functie van de leeftijd. Over het algemeen gebeurt dat trapsgewijs, bijvoorbeeld met trappen van 5 of 10 jaar. Toepassing van een hogere bijdragevoet op een latere leeftijd compenseert als het ware de kortere periode tijdens dewelke de bijdrage kapitaliseert. Inderdaad een bijdrage die op 20 jaar gestort en op de leeftijd van 60 jaar vereffend wordt, blijft gedurende 40 jaar geïnvesteerd, terwijl een bijdrage die op 50 jaar betaald wordt slechts gedurende 10 jaar financiële opbrengsten genereert. De WAP staat die differentiatie in functie van de leeftijd toe op voorwaarde dat het percentage dat op een bepaalde leeftijd op het loon wordt toegepast om de bijdrage te bepalen niet lager ligt dan het percentage op een latere leeftijd, geactualiseerd tegen de jaarlijkse rentevoet van 4 %, op de periode die zich tussen de twee leeftijden uitstrekt. Indien de differentiatie in trappen gebeurt, wordt die vergelijking gemaakt tussen de leeftijden die overeenstemmen met het begin van elke trap. Een voorbeeld. Laten we een, bijdrage veronderstellen die als volgt evolueert: - 2,5 % van de jaarlijkse bezoldiging vanaf 25 jaar; - 5 % S vanaf 35 jaar; - 7,5 % S vanaf 45 jaar ; - 10 % S vanaf 55 jaar. Volgens de WAP, moet de actualisatie worden toegepast op de bijdragevoeten bij het begin van iedere trap. Uit de schuin gedrukte cijfers in de tabel hierna blijkt een probleem. Leeftijd Bijdragevoeten geactualiseerd tegen 4 % 25 2,5 % S 3,378 3,423 3, % S 5,067 4, ,5 % S 6, % S - 1 -

2 Zo is de bijdragevoet van 2,5 % van de jaarlijkse bezoldiging hier o.m. lager dan 3,378, d.i. de actualisatie van de bijdragevoet van 5 % vanaf 35 jaar. Wat door de WAP verboden is. De aangeslotene die 25 jaar is wordt benadeeld en zou bijgevolg de hoogste bijdragevoet kunnen eisen. Dit is 3,423 % of de actualisatie van de bijdragevoet van 7,5 % die vanaf 45 jaar wordt toegepast. De gemakkelijkste manier om de wet toe te passen is natuurlijk de bijdragevoet verhogen. Dat zal evenwel gevolgen hebben wat de kosten betreft. Om dit te beperken zou men eerder de leeftijdsstappen kunnen aanpassen. Hoe dan ook als dergelijke plannen zullen moeten aangepast worden mag men niet vergeten de regels toe te passen die m.b.t. de inspraak van de werknemers van toepassing zijn, wil men vermijden dat wijzigingen nietig verklaard worden! 2. HYPOTHECAIRE LENING: DE EFFECTIEVE BEGUNSTIGDE BELASTEN Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 3 mei 2004 Een echtpaar koopt in 1995 een huis. Daartoe gaan ze een hypothecaire lening aan die gedekt wordt door een gemengde levensverzekering. Aangezien ze niet gehuwd zijn duidt de man, die verzekeringnemer en verzekerde is, als begunstigde bij overlijden een familielid in de 2e graad aan zoals door de wet wordt opgelegd om de fiscale voordelen te kunnen genieten. Vervolgens werd de lener als begunstigde aangewezen. De partners hadden een tontine voorzien. Bij het overlijden van de verzekerde kwam de volle eigendom van het huis dus aan zijn partner toe. Het is nochtans de begunstigde die in het levensverzekeringscontract voorzien was die volgens het systeem van de fictieve rente werd belast. Vandaar zijn reactie. Voor de rechtbank te Brugge beantwoordt een dergelijke belasting niet aan de wil van de wetgever. De wetgever zou willen dat de belasting gedragen wordt door de persoon die effectief voordeel uit dit verzekeringscontract haalt, ook al wordt die persoon niet met naam in het contract vermeld. In 2002, had een Naamse rechtbank hetzelfde geoordeeld. Het is precies om dergelijke problemen te vermijden dat de wet in het nieuwe stelsel van de hypothecaire lening voor een woonhuis voortaan eist dat de begunstigden van de levensverzekering bij overlijden ook de personen zijn die ingevolge het overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning bekomen. Maar dit geldt pas voor de toekomst, enkel voor de verzekeringen die binnen dit nieuwe wettelijke kader vallen. 3. REGEL VAN DE 80 % & VOORBIJE DIENST Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 7 september 2004 In 1996 wordt een bijvoegsel in een bestaande groepsverzekering ingelast om 10 jaar dienst buiten de onderneming te laten erkennen. Daartoe wordt een eenmalige premie gestort. Zonder rekening te houden met die voorbije dienstjaren, overschreed de premie die door de onderneming gestort werd het bedrag dat fiscaal kon worden afgetrokken in toepassing van de regel van 80 %. Voor de jaren 1996 en volgende is er geen probleem. Voor de jaren vóór 1996 daarentegen weigerde de fiscus rekening te houden met de loopbaan die met 10 jaar vermeerderd werd. Gezien de fiscale bepalingen m.b.t. de regel van 80 % en het - 2 -

3 jaarlijkse karakter van de belasting, moet de aftrek van de levensverzekeringspremies per belastingsjaar beschouwd worden. Het inhaalmanoeuvre dat in 1996 verricht wordt geldt dus enkel voor de toekomst. Het kan niet leiden tot een nieuwe berekening van de aftrekbare premies op basis van een loopbaan die met 10 jaar vermeerderd wordt voor de jaren vóór De rechtbank heeft het Bestuur der Belastingen logischerwijze in het gelijk gesteld. 4. INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING EN EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE Programmawet van 27 december 2004 ; Assurinfo nr.3, januari 2005 Buiten de invoering van het nieuwe stelsel voor de hypothecaire leningen voor de enige eigen woning, heeft de programmawet van het einde van het jaar (27 december 2004, Staatsblad van 31 december 2004) eveneens de fiscale regels voor de individuele levensverzekering gewijzigd. Zo moet het contract niet langer met een Belgische verzekeraar gesloten zijn om belastingvermindering op de premies te genieten. Het volstaat dat het contract gesloten wordt met een verzekeraar die in de Europese Economische Ruimte gevestigd is (de EER omvat de 25 landen van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Deze wijziging is waarschijnlijk te wijten aan de druk die door de Europese Commissie wordt uitgeoefend die voor het Europese Gerechtshof een verhaalsvordering tegen België had ingesteld wegens vermoedelijke inbreuk op de vrije dienstverlening. Deze liberalisering geldt daarentegen nog steeds niet in pensioensparen, in groepsverzekering of in pensioenfondsen. Hier zijn de fiscale voordelen nog steeds onderworpen aan de voorwaarde dat de stortingen bij een Belgische instelling moeten gebeuren. 5. VOORTZETTING VAN EEN PENSIOENTOEZEGGING EN BEROEPSVOORHEFFING Fiscologue / Fiscoloog nr. 963, januari 2005 Wanneer hij uit een pensioenplan stapt kan de loontrekkende werknemer, in het kader van de 2e pijler, onder bepaalde voorwaarden de financiering ervan individueel voortzetten: - hij moet gedurende minstens 42 maanden bij het pensioenplan aangesloten geweest zijn; - hij moet een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten hebben met een werkgever; - hij beschikt bij die nieuwe werkgever over geen enkel pensioenplan. In dat geval kan deze werknemer van deze nieuwe werkgever eisen dat hij een bepaald bedrag op zijn loon zou inhouden (max in 2005) en het aan de verzekeraar van zijn keuze zou storten. Deze financiering zal gelijkgesteld worden met een persoonlijke bijdrage voor groepsverzekering en zal bijgevolg de fiscale voordelen genieten die eraan verbonden zijn (belastingvermindering van 30 à 40 %). Voortaan zal hier ook rekening mee gehouden worden op het vlak van de beroepsvoorheffing: zoals bij een groepsverzekering en een pensioenfonds zal de beroepsvoorheffing tot beloop van 30 % van die inhouding verminderd worden

4 Marktinformatie 1. MAKELAAR AANSPRAKELIJK VOOR HET LAATTIJDIG DOORGEVEN VAN DE ONGEVALSAANGIFTE Hof van Beroep te Gent, 24 april 2003, Verzekeringsbulletin 2004, p. 873 ; L Assurance au présent / Verzekeringsnieuws 2005, nr. 2 Een makelaar geeft op 31 augustus een schadegeval aan dat zich op 19 mei heeft voorgedaan. Aangezien het schadegeval meer dan 3 maanden na de feiten werd aangegeven, weigert de verzekeraar zijn tussenkomst. Daarop keert de verzekerde zich tegen zijn makelaar wegens laattijdige aangifte. In eerste aanleg besluit de Rechtbank te Veurne dat de makelaar mandataris was van de verzekerde en dat hij inderdaad een fout had begaan. In beroep bevestigt het Hof te Gent deze uitspraak: de aansprakelijkheid van de makelaar treedt hier werkelijk in het geding want het staat vast dat de verzekeraar in principe zijn tussenkomst had moeten verlenen indien de ongevalaangifte tijdig was gebeurd. 2. HET RENDEMENT VAN DE VERZEKERINGSPRODUCTEN NEEMT LANGZAAM AF L Echo van Na meerdere jaren van een aantrekkelijk rendement nemen de rentevoeten van de producten van tak 21 langzaam af en hebben ze nagenoeg allen de grens van 5 % bereikt. Gezien de daling van de rentevoeten, is dat niet verwonderlijk. Hoe dan ook liggen de rentevoeten die door de producten van tak 21 voorgesteld worden vandaag nog ruim hoger dan die van het klassieke spaarboekje waarmee ze graag worden vergeleken. Al kondigen AFER en Ethias 4,75 % aan, toch doet Safe plus van VIVIUM niet onder met een rentevoet van 4,50 % voor 2004 (en zelfs 5,08 % indien men de laatste 5 jaar beschouwt)! Deze producten die vergelijkbaar zijn met de spaarrekening hebben nochtans enkele specifieke kenmerken. Net als de spaarrekeningen bieden de producten van tak 21 een min of meer hoge gewaarborgde basisrente naargelang de financiële instellingen. Zo biedt VIVIUM bijvoorbeeld, een gewaarborgde rentevoet van 3,25 %. Maar in tegenstelling tot het spaarboekje waar de basisrente die op de geplaatste sommen van de ene dag op de andere kan veranderen in functie van de marktomstandigheden, wordt bij de verzekeraar de minimumrentevoet gewaarborgd tot afloop van het contract (10 jaar in Safe Plus). Een ander kenmerk van het verzekeringsproduct, kenmerk dat voor een groot deel de aantrekkingskracht van dat product uitmaakt, is het feit dat het deelneming in de winst kan opleveren - een bonus- die o.m. afhangt van de andere prestaties van de markten, van de activa waarin de kapitalen geïnvesteerd zijn en van de bedrevenheid van de beheerder van het product. Deze verzekeringsproducten hebben dus het voordeel dat ze een vast rendement bieden voor de hele duur van het contract en dat ze op de evolutie van de markten inspelen. Opgelet evenwel, een dergelijk contract is niet bedoeld om als actieve rekening gebruikt te worden. Er moet - 4 -

5 inderdaad rekening gehouden worden met de instap-, uitstap- en beheerskosten. Indien men de roerende voorheffing wil vermijden moet een overlijdensdekking gesloten worden (gelijk aan 130 % van het totaal van de gestorte premies) en moet er dus een geringe premie betaald worden om dat risico te dekken. Verder eindigt het contract bij overlijden en wordt het kapitaal aan de begunstigde uitgekeerd die door de onderschrijver werd aangeduid. Het rendement van de verzekeringsproducten blijft evenwel aantrekkelijk voor wie zijn geld wil vastleggen. 3. NAAR EEN ENKELE KLACHTENDIENST VOOR VERZEKERINGEN De Tijd van ; L Echo van ; Assurinfo, 2005, nr. 2 De klachten m.b.t. de verzekeringssector zouden binnenkort op één en hetzelfde bureau moeten belanden. De minister voor Economie, de CBFA en Assuralia zijn het eens geworden over de oprichting (waarschijnlijk tegen midden 2005) van één loket voor de behandeling van de klachten. Het wordt de ombudsman van de verzekeringen, een dienst die in 1987 op vrijwillige basis werd gecreëerd door de gewezen BVVO. Tot dusver kon iemand die met een probleem met een verzekeringsmaatschappij of een makelaar geconfronteerd werd klacht indienen bij één van de drie diensten die met het onderzoek van deze dossiers waren belast. Maar qua volume waren het merendeel van de klachten reeds bij de diensten van de ombudsman ingediend. De oprichting van zo n loket moet ook gepaard gaan met een sterkere perceptie door de consument van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de ombudsman aan wie een statuut van VZW wordt toegekend. Er wordt tevens een raad van toezicht opgericht. Hij zal over het professionalisme en de efficiëntie van de dienst van de ombudsman waken. 4. ZIEKTEKOSTEN-, OOK HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN GENOEMD, NIET MEER RENDABEL De Tijd van Twee verzekeraars en niet de minste - AGF en ING hebben besloten om te stoppen met de verkoop van hun hospitalisatieverzekeringen aan particulieren, omdat ze niet meer rendabel zijn. De verzekeraars registreren inderdaad almaar meer verlies in deze tak omdat de sociale zekerheid steeds minder tussenbeide komt in de ziektekosten. En de voortdurende stijging van de tarieven lost niets op. Om aan het probleem tegemoet te komen stelt Assuralia voor de premies van de ziektekostenpolissen te koppelen aan de evolutie van de gezondheidskosten

6 5. HET MAXI-STATUUT VAN DE MEEWERKENDE ECHTGENOOT : REEDS VANAF JULI 2005 Programmawet van (Staatsblad van du ) ; Fiscologue/Fiscoloog nr. 965, januari 2005; Trends/Tendances, 3 februari 2005 Terwijl aanvankelijk voorzien was dat de meewerkende echtgenoten zich pas vanaf januari 2006 bij het volledig sociaal statuut van de zelfstandigen (het maxi-statuut ) moesten aansluiten, zal dat reeds vanaf 1 juli 2005 het geval zijn. Tot dusver moesten zij dat enkel op vrijwillige basis doen. De inkorting van de overgangsregeling volgt uit de programmawet van 27 december Bijgevolg zal elke meewerkende echtgenoot vanaf 1 juli 2005, een levensverzekeringscontract kunnen sluiten in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). 6. INBESLAGNEMING EN OVERDRACHT VAN INKOMSTEN : VERHOGING VOOR KINDEREN TEN LASTE Koninklijk besluit van 27 december 2004, Staatsblad van ; L Assurance au présent/verzekeringsnieuws nr. 1, januari 2005 Het Gerechtelijk wetboek vermeldt de goederen die niet kunnen in beslag genomen worden en stelt limieten aan de inbeslagneming en de overdracht van inkomsten. Zoals ieder jaar werden deze limieten zopas geïndexeerd. Bovendien worden deze bedragen verhoogd wanneer de persoon die het voorwerp uitmaakt van inbeslagneming of die zijn inkomsten heeft overgedragen één of meerdere kinderen ten laste heeft. Op 27 december werden twee koninklijke besluiten uitgevaardigd waarin enerzijds de kinderen ten laste omschreven werden en anderzijds de procedureregels. Per kind ten laste werden de bedragen die niet kunnen in beslag en niet kunnen overgedragen worden, vanaf 1 januari 2005, met 54 verhoogd. Om als kind ten laste beschouwd te worden moet aan 3 voorwaarden tegelijk worden voldaan: het kind moet minder dan 25 jaar oud zijn en mag niet over eigen inkomsten beschikken die hoger liggen dan netto per jaar; de betrokken werknemer moet in aanzienlijke mate in de kosten voor huisvesting, levensonderhoud of opvoeding van het kind voorzien. Die bijdrage wordt vastgesteld in geval van duurzaam (zelfs niet exclusief, noch continu) samenwonen of bij storting voor de belasting van een bijdrage die hoger ligt dan de verhoging met 54 ; er moet een bevoorrechte band bestaan tussen de werknemer en het kind. Het moet om één van de biologische ouders gaan of om de zorgouder (partner, grootouders )

7 7. VERVROEGD WETTELIJK PENSIOEN: LOOPBAAN VAN 35 JAAR VEREIST Memento van de pensioenen De normale leeftijd voor het wettelijk pensioen is 65 jaar voor de mannen en nog steeds 63 jaar voor de vrouwen tot eind dit jaar (vanaf 2006, wordt het 64 jaar). Vanaf 60 jaar kunnen zowel de mannen als de vrouwen evenwel in eender welk stelsel in België vervroegd pensioen bekomen, voortaan allebei, op voorwaarde dat ze van een loopbaan van 35 jaar kunnen getuigen. Wat het aantal te bewijzen jaren betreft, was een overgangsperiode voorzien om van 20 jaar, te bewijzen in 1997, op 35 jaar over te gaan en dit vanaf 1 januari

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

Nr. 68 september 2005

Nr. 68 september 2005 Nr. 68 september 2005 Leven 1. HYPOTHECAIRE LENINGEN & NIEUW FISCAAL STELSEL VAQR Kamer nr.83 van 20 juni 2005, p.14247 ; VAQR Kamer nr.85 van 4 juli 2005, p.14744 ; Fiscologue/Fiscoloog, nr. 989, augustus

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

We wensen u een schitterend 2006, dat bruist van succes

We wensen u een schitterend 2006, dat bruist van succes Nr. 71 december 2005 We wensen u een schitterend 2006, dat bruist van succes Leven 1. OMZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING : FISCALE GEVOLGEN Fiscoloog / Fiscologue nr. 1003, november 2005

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

1. FISCALITEIT ONROERENDE GOEDEREN : EEN ZEER LANGE OVERGANGSPERIODE Trends/Tendances, 17 maart 2005 & L Echo, 12 april 2005

1. FISCALITEIT ONROERENDE GOEDEREN : EEN ZEER LANGE OVERGANGSPERIODE Trends/Tendances, 17 maart 2005 & L Echo, 12 april 2005 Leven Nr. 66 mei 2005 1. FISCALITEIT ONROERENDE GOEDEREN : EEN ZEER LANGE OVERGANGSPERIODE Trends/Tendances, 17 maart 2005 & L Echo, 12 april 2005 Het nieuwe stelsel voor de fiscaliteit van de onroerende

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

N 80 November Leven. 1. «EFFECTIEF ACTIEF GEBLEVEN» EN PENSIONERING Fiscologue / Fiscoloog, n 1043, oktober 2006

N 80 November Leven. 1. «EFFECTIEF ACTIEF GEBLEVEN» EN PENSIONERING Fiscologue / Fiscoloog, n 1043, oktober 2006 N 80 November 2006 Leven 1. «EFFECTIEF ACTIEF GEBLEVEN» EN PENSIONERING Fiscologue / Fiscoloog, n 1043, oktober 2006 Zoals elkeen weet, kan de afzonderlijke taxatie van extra-legale pensioenkapitalen die

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004

1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004 Nr. 58 Nederlandse versie september 2004 Leven 1. WAP : IS INDIVIDUEEL AKKOORD NODIG BIJ VERANDERING VAN VERZEKERAAR? Life & Benefits, september 2004, brief CBFA van 31 augustus 2004 Wanneer een werkgever

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6

1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6 Nr 76 Mei 2006 Leven 1. VOORTZETTING VAN EEN INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING Life & Benefits, april 2006; Les pensions complémentaires en pratique, deel 6 De wet Vandenbroucke op de aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde Slapende tegoeden Verzekeraar wekt begunstigde 1 Slapende tegoeden Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding... 2 1.1 Slapende tegoeden... 2 1.2 Nieuwe wetgeving... 2 2 Controleprocedures... 3 2.1 Nakijken

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen 02 Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen De commissie Leven van FVF heeft altijd als doel gehad de productie van levensverzekeringen

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Nr. 61 December 2004 Vrolijk Kerstmis en gelukkig nieuwjaar!

Nr. 61 December 2004 Vrolijk Kerstmis en gelukkig nieuwjaar! Nr. 61 December 2004 Vrolijk Kerstmis en gelukkig nieuwjaar! Leven 1. HYPOTHECAIRE LENINGEN : FISCALE VOORDELEN EENVOUDIGER Le Fiscologue / Fiscoloog, nr. 957, november 2004 ; Trends-Tendances, 18-11-04

Nadere informatie

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord...

6 Inhoud. Inhoud. Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13. Voorwoord... 6 Inhoud Inhoud Voorwoord...3 Volume 1 Levensverzekeringen en hun techniek HOOFDSTUK 1 VAN ONDERSCHRIJVING TOT DE ONTKNOPING... 13 1. Invloedsfeer van de levensverzekering... 14 2. Spelregels van de levensverzekering...

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL Zelfstandige bedrijfsleider? Vul uw wettelijk pensioen aan via uw onderneming. Bouw uw aanvullend pensioenkapitaal op op maat. Intro Bent

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De feiten X is zijn beroepswerkzaamheid begonnen als zelfstandig stagiair op

De feiten X is zijn beroepswerkzaamheid begonnen als zelfstandig stagiair op Nr. 74 Maart 2006 Leven 1. 2E PIJLER : WAT GEBEURT ER BIJ FAILLISSEMENT VAN DE WERKGEVER? Pensionletter nr.8, 2005 Naarmate grotere delen van het loonbudget besteed worden aan aanvullende pensioenen, wordt

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie