Nascholingsgids Post-HBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholingsgids Post-HBO"

Transcriptie

1 Nascholingsgids Post-HBO

2 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac- informatiegids met het Post HBO-aanbod van Hogeschool ipabo tiviteiten die in het komende schooljaar zullen worden uitgevoerd. en inschrijfvoorwaarden 4 voor het schooljaar In deze gids vindt u een uitgebreid aanbod op het gebied van opleidingen, cursussen, studiedagen, U kunt dit overzicht ook zien als een serie voorbeelden van nascholing en ondersteuning en u zo laten inspireren om een juist bij trainingen, coaching, advisering, ondersteuning en masterclas- uw school passende activiteit door Hogeschool ipabo te laten uit- Vier gebieden van scholing en advies 5 ses. Deze activiteiten zijn bedoeld voor leraren, directieleden en besturen in het (speciaal) basisonderwijs. Als het antwoord op uw voeren. Veel docenten, ondersteuners en trainers van Hogeschool ipabo zijn werkzaam geweest in het basis- of speciaal onderwijs specifi eke vraag niet in onze gids voorkomt, neem dan contact en weten welke problemen u in de dagelijkse praktijk tegenkomt. A Masteropleidingen 7 met ons op. Veel activiteiten kunnen op maat of incompany aangeboden worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen van samenwerkingspartners om nog beter tegemoet te kunnen komen B en 11 Nieuwe ontwikkelingen aan uw wens tot professionalisering. Juist door de toegenomen behoefte aan het verzorgen van scholing op maat en op locatie is C Managementopleidingen D Trainingen, cursussen, masterclasses en coaching Als centrum voor nascholing profi leert Hogeschool ipabo zich ieder jaar met nieuw aanbod. Het aantal langlopende kwaliteitsopleidingen en specifi eke trainingen en coaching is uitgebreid omdat hiervoor veel belangstelling is. Hierbij is aandacht besteed aan Hogeschool ipabo fl exibel bij de inzet van onze docenten. Bezoek onze website Uitgebreidere informatie over ons aanbod en onze professionali- de doorgaande lijn van bachelor tot Master. Nadat een leraar van seringsbijeenkomsten vindt u op onze website Contactpersonen per opleiding 34 de opleiding komt als startbekwame leraar heeft hij/zij conform de nieuwe cao drie jaren de tijd om naar basisbekwaam te groeien. Mocht u naar aanleiding van ons aanbod opmerkingen hebben of suggesties, dan zijn wij daar erg benieuwd naar. Bij de ontwikke- Inschrijfformulier De werkgever heeft hierin, naast de leraar zelf, een belangrijke rol. De groei van basisbekwaam naar vakbekwaam/excellent niveau is ling van ons aanbod wordt uw inbreng zeer op prijs gesteld. eveneens voor vele leraren een mooi traject, waarin ze laten zien Amsterdam, april 2015 dat zij bezig zijn met hun professionele ontwikkeling. Tenslotte is er ook nog de groei naar leidinggevende. Hogeschool ipabo biedt diverse type opleidingen en scholingsactiviteiten voor al deze drie Ben Snoeijink en Rosa Hessing professionele ontwikkelingsstadia. Structurele samenwerking Onze hogeschool werkt op steeds meer terreinen structureel samen met afzonderlijke schoolbesturen. Achtergrond is de toenemende fl exibilisering van de opleiding voor onderwijsgevenden en de toenemende verantwoordelijkheid van schoolbesturen hierbij. Het beleid van de Post HBO is erop gericht om deze bilaterale samenwerking met schoolbesturen aan te gaan met een breed pakket van activiteiten, variërend van de begeleiding van beginnende leraren tot het opleiden van leidinggevenden. Ook werkt Hogeschool ipabo aan een intensievere samenwerking tussen het opleidingsinstituut en de basisscholen. Naast deze vormen van samenwerking werkt Hogeschool ipabo ook nauw samen met partners in opleiding en onderwijsbegeleiding, zoals: KPC Groep, Bazalt Groep, Centrum voor Nascholing Amsterdam, Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU, Windesheim en De Activiteit. We houden u op de hoogte van onze samenwerkingsvormen en opleidingstrajecten via onze website Op maat en op locatie Een goede aansluiting van vraag en aanbod vraagt om een fl exibele aanpak. In overleg met de scholen wordt daarom steeds vaker besloten om niet alleen de inhoud van de opleiding of training af te stemmen op de specifi eke situatie van de school, maar ook om de bijeenkomsten in de school zelf te laten plaatsvinden. Zeker als dit kan bijdragen aan de praktische toepasbaarheid op school.

3 4 en inschrijfvoorwaarden het Lerarenregister. Hierdoor ondervindt u bij uw herregistratie als registerleraar een groot gemak omdat op uw certifi caat voor deelname het aantal registeruren staat vermeld met de unieke opleidingscode. De nascholingsactiviteiten voor schoolleiders, worden (zodra Vier gebieden van scholing en advies het management. Voor hen worden praktijkgerichte opleidingen en studiedagen georganiseerd, waarvan enkele in samenwerking met andere hogescholen. Daarnaast kunnen individuele leidinggevenden een beroep doen op onze ervaren coaches en supervisoren. 5 dit mogelijk is bij het register) ter validatie aangeboden aan het We verzorgen onder andere: traject oriëntatie op leiderschap, Hogeschool ipabo brengt de kosten van nascholing, advisering schoolleidersregister. De afdeling Post hbo van Hogeschool ipabos ziet het als haar taak opleiding middenmanager en opleiding directeur primair onder- en ondersteuning rechtstreeks in rekening bij de deelnemers, en ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de profes- wijs. Daarnaast worden managementopleidingen steeds meer op scholen of besturen. Het budget dat de overheid jaarlijks hiervoor sionalisering van leraren. Hogeschool ipabo levert haar bijdrage maat uitgevoerd. Aansluitend aan de opleidingen verzorgen wij beschikbaar stelt, gaat immers rechtstreeks naar de schoolbestu- aan de professionele groei van elke leraar van startbekwaam, naar onder andere de (meerdaagse) bijeenkomsten en trainingen voor ren. Individuele deelname aan een cursus kan in overleg met de basisbekwaam (binnen 3 jaren), naar vakbekwaam/excellent ni- afgestudeerden van één van de opleidingen. school vaak uit het nascholingsbudget betaald worden. Ook kan de lerarenbeurs of de Amsterdamse leraren- of scholenbeurs aangevraagd worden, voor een tegemoetkoming in de kosten en/of facilitering in uren. De regeling VierSlagLeren is interessant voor het Registeropleidingen (CPION) veau, tot mogelijk schoolleider. Ons aanbod is verdeeld in de volgende vier sectoren: A Masteropleidingen D Trainingen, cursussen, masterclasses en coaching Trainingen worden ingezet om mensen toe te rusten om samen volgen van een masteropleiding door twee leraren uit een school: Een aantal van de onze opleidingen heeft het predicaat Register- Voor degenen die zich willen verdiepen op het eigen vakgebied, een doel te bereiken. De programmering van elke training is een jonge leraar en een ervaren leraar. Nadere informatie over opleiding. Dat betekent dat de kwaliteit is gegarandeerd door het biedt Hogeschool ipabo in samenwerking met partners, een aan- toegesneden op de specifieke wensen van een groep cursisten deze regelingen vindt u op: duo.nl, arbeidsmarktplatformpo.nl en landelijk kwaliteitskeurmerk CPION (Centrum Post-Initieel Onder- tal hoogwaardige Post HBO-Masteropleidingen aan. Onze geac- met hun specifi eke vragen zoals: welke knelpunten belemmeren amsterdam.nl (zoek binnen de betreffende site op de naam van wijs Nederland). Alle deelnemers die een Registeropleiding met crediteerde masters vormen de schakel tussen theorie en de be- voortgang in mijn groep, wat zijn de professionele vaardigheden de regeling). goed gevolg hebben afgerond, worden opgenomen in het Abituri- roepspraktijk. Het gaat om inhoudelijke verdieping op basis van die ik nodig heb, welke communicatieve en organisatorische entenregister en ontvangen een offi cieel, erkend diploma of certi- up-to-date kennis. problemen kan ik hoe oplossen? De kosten van opleidingen, cursussen, studiedagen en master- fi caat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland U werkt aan zowel uw persoonlijke als uw professionele ontwik- Bij ons aanbod Trainingen, cursussen, masterclasses en coaching classes staan vermeld in de beschrijving van de afzonderlijke (SPHBO). Voor zowel de deelnemers als de werkgevers is hiermee keling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van uw school vindt u diverse losse scholingsactiviteiten, waarmee u specifi eke activiteiten en gelden voor het cursusjaar (wijzigingen de waarde van de opleiding controleerbaar. De registeropleidin- c.q. organisatie. Het is ook mogelijk om keuzemodules te volgen. kennis en kunde kunt verwerven, bestemd voor: leraren, midden- voorbehouden). Voor de contractactiviteiten of incompany-trajec- gen die momenteel worden aangeboden zijn onder andere de De geaccrediteerde HBO-masteropleidingen die in samenwerking managers, schoolleiders en ook bestuurders. ten wordt altijd een offerte opgemaakt, waarbij de benodigde do- en: Taalcoördinator, Rekencoördinator, Spe- met partners kunnen worden uitgevoerd zijn: HBO-Master Special Hogeschool ipabo biedt u hiermee meer mogelijkheden voor nieu- centenuren als basis gelden. Daarnaast worden er reis- en materi- cialist Jonge Kind, Bewegingsonderwijs en in de loop van Educational Needs (SEN), HBO-Master Leren en innoveren (MLI) we opleidingstrajecten, fl exibilisering en maatwerk. aalkosten in rekening gebracht ook Specialist Wetenschap en Techniek. en HBO-Master Leadership in Education (MLE). De opleidingen We houden scholen, besturen en alumni op de hoogte van onze Deelname Aanmelding en inschrijving duren twee jaar en hebben een omvang van 60 studiepunten in EC (European Credit). activiteiten en actuele nascholingsaanbod via onze website: Het nascholingsaanbod is deels bestemd voor onderwijsgevenden aan scholen voor basis- en speciaal onderwijs en voor an- Inschrijving voor één van de nascholingsactiviteiten dient altijd schriftelijk te gebeuren door middel van het inleveren van Het volgen van een HBO-Master opleiding wordt in Nederland aantrekkelijk gemaakt door diverse subsidieregelingen, zoals: de Lectoraten deren die een onderwijsbevoegdheid hebben voor dit type scho- een ondertekend inschrijfformulier. Achter in deze gids treft u Lerarenbeurs en VierSlagLeren. Aan Hogeschool ipabo zijn lectoraten verbonden. Het lectoraat len. Wanneer u werkzaam bent in het onderwijs, vindt inschrijving plaats onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van het inschrijfformulier aan. Stuurt u deze zo spoedig mogelijk in. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het inschrijf- B en rekenen-wiskunde en het lectoraat jonge kind. De lectoraten dragen o.a. bij aan de professionele ontwikkeling van de aan de uw school. Naast onderwijsgevenden is een deel van het nascho- formulier. Pas na onze schriftelijke bevestiging is uw inschrijving Doorgaande lijn in professionalisering. Hogeschool ipabo verbonden docenten en de leden van de ken- lingsaanbod nadrukkelijk bestemd voor (aspirant) schoolleiders, defi nitief. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op In aansluiting op de initiële opleiding verzorgt Hogeschool ipabo niskringen. Deze professionele ontwikkeling draagt direct weer bij maar ook voor bestuurders. een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de diverse inductietrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor star- aan de opleiding tot leraar basisonderwijs en aan de diverse na- Nascholingslocaties en tijdstippen ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een nascholings- tende leraren die het eerste jaar voor de klas staan, en die groeien van startbekwaam naar basisbekwaam. Ook zijn de onderwerpen scholingsactiviteiten. Veelal zal de nascholingsactiviteit worden gegeven in één van de activiteit niet door gaat. uit de inductietrajecten interessant voor leraren die bijvoorbeeld Met de lectoraten komt Hogeschool ipabo tot een versterking van gebouwen van Hogeschool ipabo, in Amsterdam of in Alkmaar. Het gebouw in Amsterdam heeft een multimediaal studieland- Algemene voorwaarden wisselen van bouw. Voor de startende leraren heeft Hogeschool ipabo naast de inductietrajecten ook verrijkingstrajecten op taal, de onderwijs- en kennisfunctie in Noord-Holland. Daarbij richt Hogeschool ipabo zich op: schoolontwikkeling, professionele ontwik- schap en beschikt over kleine studieruimten en over Speleon. Het Verdere gegevens over inschrijvingen, deelname, betaling en an- rekenen of gedrag. Deze opleidingen geven u een goede basis keling, onderzoek en kennisontwikkeling. is ook mogelijk dat ons aanbod op locatie wordt gegeven. Voordat nulering kunt u vinden in de algemene voorwaarden. om binnen uw klas kundiger aan de slag te gaan met een van deze scholing, advisering of ondersteuning op maat plaatsvindt, krijgt u Hogeschool ipabo hoopt dat u een juiste keus kunt maken uit dit onderwerpen. Deze lectoraten zijn gekoppeld aan de volgende vijf professionali- een offerte aangeboden. Hierin worden de nadere afspraken over nascholingsaanbod ten bate van uw school en/of uw persoonlijke Vervolgens biedt Hogeschool ipabo trajecten aan waarmee leraren seringslijnen, gelijk aan de afstudeerprofi elen: de inhoud, de vorm, de plaats, de duur van de activiteit en een professionele ontwikkeling. Heeft u naar aanleiding van ons aan- zich verder kunnen professionaliseren van basisbekwaam tot vak- begroting van de kosten opgenomen. bod nadere vragen, neemt u dan gerust contact op. bekwaam/excellent niveau. Deze trajecten zijn onder andere be- jonge kind en VVE; Ook het komende jaar is Hogeschool ipabo graag voor uw school doeld voor zittende leraren die zich willen specialiseren. We bieden passend onderwijs en jeugdzorg; Bij de bepaling van de tijdstippen houden we rekening met scho- het centrum voor nascholing. In overleg met u tracht Hogeschool specialisatietrajecten aan bijvoorbeeld voor: gedrag, jonge kind, opbrengstgericht werken m.b.t. taal en rekenen-wiskunde; len die werken met een continu-rooster. In overleg met de docent ipabo zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen. wetenschap & techniek, taal en rekenen. Hiermee wordt uw kennis meervoudige talentontwikkeling en excellentie; kan een deelnemersgroep tijden aanpassen, naar de wensen van en vaardigheden op groeps- en schoolniveau vergroot. Deze oplei- oudere kind, diversiteit en burgerschap. de gehele groep. Voor inhoudelijke vragen of vragen over professionaliseringsacti- dingen sluiten vervolgens aan bij HBO-masteropleidingen. Lerarenregister en Schoolleidersregister viteiten op maat: Mevrouw Rosa Hessing - C Managementopleidingen De opleidingstrajecten en cursussen die Hogeschool ipabo aan- Voor organisatorische vragen of vragen m.b.t. inschrijvingen: De concretisering en uitvoering van het schoolbeleid is voor een biedt voor leraren, worden allen ter validatie aangeboden aan Mevrouw Els Olthof - belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en de daadkracht van

4 6 A De Master SEN is een deeltijdopleiding van twee jaar met een studie- 7 belasting van 60 EC. Elke module beslaat een periode van acht weken. Masteropleidingen Voorafgaand aan het traject vindt een intake plaats. Ook een schoolbezoek en een loopbaangesprek horen bij het traject. Aan het begin van de opleiding stelt u uw persoonlijke professioneel Voor degenen die zich willen verdiepen op het eigen vakgebied, ontwikkelingsplan (PPOP) samen. Daarin beschrijft u uw leerdoe- biedt Hogeschool ipabo, in samenwerking met partners, een aan- len. Het PPOP vormt de leidraad van uw opleiding. tal hoogwaardige Post HBO-Masteropleidingen aan. Onze geac- Elke leerroute bevat een onderzoekslijn, een begeleidingslijn en een crediteerde masters vormen de schakel tussen theorie en de be- set specifieke modules. U werkt doorlopend aan uw praktijkgerichte roepspraktijk. Het gaat om inhoudelijke verdieping op basis van onderzoek. Naast het vastgestelde programma is er vrije ruimte ge- up-to-date kennis. reserveerd waarbinnen u zelf accenten kunt leggen. U studeert af U werkt aan zowel uw persoonlijke als uw professionele ontwik- met een onderzoek waarin uw eigen werkpraktijk centraal staat. De keling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van uw school bijeenkomsten zijn op Hogeschool ipabo te Amsterdam. c.q. organisatie. Het is ook mogelijk om keuzemodules te volgen. De geaccrediteerde HBO-masteropleidingen die in samenwerking Onderwerpen bijeenkomsten met partners kunnen worden uitgevoerd zijn: HBO Master Special U kiest een leerroute uit een van de vier uitstroomprofi elen: Educational Needs (SEN); HBO Master Leren en innoveren (MLI) onderwijs en zorg; en HBO Master Leadership in Education (MLE). De opleidingen onderwijs en leerproblemen; duren twee jaar en hebben een omvang van 60 studiepunten in onderwijs en gedragsproblemen; EC (European Credit). begeleiden en innoveren. Het volgen van een HBO Master opleiding wordt in Nederland Afhankelijk van uw uitstroomprofi el kunt u zich verdiepen in bij- aantrekkelijk gemaakt door diverse subsidieregelingen, zoals: de voorbeeld de volgende onderwerpen: Lerarenbeurs en VierSlagLeren. het doelmatig managen van individuele zorgvragen; HBO-Master Special Educational Needs (SEN) het ontwerpen en uitvoeren van effectieve interventies; gespecialiseerde reken- en taalbegeleiding; het coachen en begeleiden van leraren in complexe onderwijssituaties; het vertalen van actuele kennis op het gebied van leer- en gedragsproblemen naar gefundeerd handelen ,- per jaar voor studenten voltijd of deeltijd die een eerste masterstudie volgen. Als u de nationaliteit van één van de EER- Speciale onderwijszorg betekent het mogelijk maken van optimale landen (Europese Economische Ruimte) hebt, betaalt u het wet- ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen. Daarmee richt telijk collegegeld via de Studentenadministratie. speciale onderwijszorg zich op ieder kind, met expliciet aandacht Bent u deeltijdstudent met de nationaliteit van één van de EER- voor leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. De Mas- landen en hebt u al eerder (na 1 september 1991) een masterop- ter SEN gaat om aandacht voor diversiteit en met een speciale leiding afgerond? Dan is de master SEN uw tweede masteroplei- gerichtheid op talenten, kwaliteiten en drijfveren. ding en valt u onder het tarief van het instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld voor het studiejaar is 6.150,-. Omdat de master SEN een opleiding is in het onderwijs, gelden Leraren en leidinggevenden in het (speciaal) basisonderwijs. Er er soms uitzonderingen. Verder zijn de persoonlijke kosten voor wordt van u verwacht dat u minimaal twee dagdelen per week boeken en materialen: ongeveer 550,-. werkt in het onderwijs op een (leer)werkplek die past bij het doel Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meer- en het niveau van de opleiding. U krijgt een kennisaanbod van de dere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie nieuwste onderwijsontwikkelingen en inzichten en combineert dit zijn dan in overleg op basis van een offerte. met het doen van onderzoek in de eigen werkpraktijk. Doelen Kwaliteit De Master Special Educational Needs is geaccrediteerd door de De Master SEN levert een bijdrage aan de ontwikkeling tot expert met Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Na afron- als focus de speciale onderwijszorg op het niveau van de leerling, ding van de opleiding mag u de titel Master of Special Educational de klas en de schoolorganisatie. Het primaire doel van de opleiding Needs voeren. Hogeschool ipabo biedt de Master SEN opleiding is om u aanvullende competenties te laten ontwikkelen waarmee u aan in samenwerking met Hogeschool Windesheim en in samen- een voortrekkersrol kunt vervullen bij het zoeken naar antwoorden op werking met Hogeschool Utrecht. complexe vragen in de vier domeinen/uitstroomprofielen.

5 8 HBO-Master Leren en Innoveren (MLI) Vernieuwing in de school vindt plaats in een gezamenlijk leerproces. Om dit leerproces te initiëren en te leiden, zijn bijzondere Kwaliteit De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Na afronding van de opleiding mag u de titel Master of Education voeren. Hogeschool ipabo biedt deze opleiding aan in samenwerking met haar Magistrum-partners, op de Marnix Academie te Utrecht. HBO-Master Leadership in Education (MLE) Bestemd voor... Schoolleiders en leidinggevenden in het primair onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs die minimaal in het bezit van een HBObachelordiploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een eerstegraadsopleiding tot leraar. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als schoolleider of integraal leidinggevende binnen het onderwijs en bent in de gelegenheid te voldoen aan de praktijkei- 9 kwaliteiten nodig. Met de Master Leren en Innoveren (MLI) bereidt sen die voortvloeien uit de opleiding. u zich voor om als specialist veranderingen te realiseren. Van schoolleiders wordt verwacht dat zij in staat zijn leiding te De opleiding is toegankelijk voor: geven aan teams, duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. De deeltijdmaster 1. geregistreerde directeuren die willen werken aan hun herregistratie en/of Masterniveau Talentvolle, excellente leraren uit het primair, voortgezet, speciaal en MLE is bedoeld voor schoolleiders en leidinggevenden die zich 2. niet geregistreerde directeuren, met werkervaring, maar beroepsvoorbereidend onderwijs. U heeft ten minste een afgeronde willen professionaliseren op masterniveau tot excellent (school) zonder voldoende relevante opleiding op het gebied van HBO-opleiding voor het onderwijs, werkt minimaal 3 jaar als leraar en leider. U leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en duur- leiderschap die zich willen registreren u heeft een leerwerkplek die voldoet aan de eisen van de opleiding. zaam verbeteren van leerresultaten en leerprocessen en u voert 3. leidinggevenden met een verklaring vanuit bevoegd Doelen verbeteringen door in uw eigen onderwijspraktijk. Door intensieve koppeling van de theorie aan refl ectie op uw eigen praktijk, ont- gezag waarin aangegeven wordt dat zij integrale, leidinggevende verantwoordelijkheid dragen. Met de Master Leren en Innoveren ontwikkelt u competenties die horen bij de collega die een voortrekkersrol heeft om nieuwe ont- dekt u nieuwe inzichten in drijfveren, gedragingen en de effecten hiervan voor uzelf en voor medewerkers in uw organisatie. Ook Doelen wikkelingen en veranderingen te begeleiden. U ontwikkelt zicht tot leert u te denken en werken vanuit organisatieperspectief. Na het volgen van de opleiding MLE bent u in staat scholen te lei- inspiratiebron voor uw collega s en u bent een aanspreekpunt voor den en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie te realiseren op het management in de school. schoolniveau of organisatieniveau. U werkt vanuit een stevige the- oretische kennisbasis en u bent in staat om van daaruit de juiste keuzes te maken. De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding van twee jaar met een studiebelasting van in totaal 60 EC. Voorafgaand aan het traject vindt een intake plaats. Ook een De totale opleiding duurt 2 jaar en omvat uur studietijd (60 schoolbezoek en een loopbaangesprek horen bij het traject. De EC s). Hiervan is 560 uur contacttijd. De overige tijd wordt be- Master Leren en Innoveren sluit aan op de dagelijkse praktijk in steed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en de klas en in de school. Onderzoek op uw eigen werkplek vormt onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. De bijeenkomsten het begin van vernieuwingen in de school. Er zijn hoorcolleges en zijn op vrijdag. De opleiding bestaat uit 9 modules die op mas- werkcolleges. Daarnaast werkt u in leergroepen en zijn er indivi- terniveau worden afgesloten. De opleiding start in september op duele gesprekken. De bijeenkomsten zijn op de Marnix Academie Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. te Utrecht en onderzocht wordt of komend jaar er ook een opleidingsgroep gestart kan worden op Hogeschool ipabo. Onderwerpen bijeenkomsten Onderwerpen bijeenkomsten Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende modu- U leert wat u moet vernieuwen in de school en hoe u dat moet rea- les: liseren met uw collega s. Daarbij horen de volgende competenties: onderzoek 1 & 2 onderzoek als innovatiestrategie; richting geven kennis van theoretische opvattingen over veranderings- sturen op kwaliteit (leiding geven aan het onderwijspro- processen; gramma 1) initiëren van vernieuwingen in het eigen onderwijs; onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie begeleiden en binden van collega s en afstemmen met de (leiding geven aan het onderwijsprogramma 2) schoolleiding. mensen ontwikkelen en locatie organisatie inrichten persoonlijk leiderschap Het collegegeld bedraagt 1.951, per jaar indien de student geen keuze- / verdiepingsmodule eerdere master in onderwijs/zorg heeft gevolgd. Voor de student die eerder een master in onderwijs/zorg heeft gevolgd bedraagt het collegegeld 6.750, per jaar. Dit is inclusief materiaalkosten, De totale opleiding kost ,- per deelnemers. De afzonder- maar exclusief verblijfskosten van het startseminar (ongeveer lijke modules kosten 1.700,-. Deze opleiding kan ook als incom- 250, ) en de kosten voor boeken (ongeveer 500, per jaar). Op pany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden de Master Leren en Innoveren is de lerarenbeurs van toepassing. worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van Deze opleiding kan ook als incompany opleiding voor één of een offerte. meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte.

6 10 B en Post HBO-traject Inductie 11 De nascholing van Hogeschool ipabo ziet het als haar taak en Startende leraren (speciaal) basisonderwijs die vaardiger willen ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de professio- worden voor de klas. De bouwspecifi eke bijeenkomsten van de nalisering van het basisonderwijs en de eigen organisatie. inductie zijn eveneens bedoeld voor leraren die lesgeven in de bouw waarin ze niet zijn gespecialiseerd. Aanmelding vindt plaats We constateren dat er in het (basis)onderwijs een groeiende door de school, met instemming van de directie. behoefte bestaat aan leraren met een specialisatie. Naast deze behoefte, bieden ook de ontwikkelingen rondom functiedifferen- tiatie en doorgroeimogelijkheden (bijvoorbeeld naar een andere Te werken aan de verbetering van de kwaliteit van uw eigen on- functie) een goed startpunt voor leraren om te werken aan hun derwijs. Ook voert u activiteiten uit in de eigen school die horen eigen professionele loopbaanontwikkeling. De mogelijkheden die bij uw taak. U ontwikkelt zich als leraar op de volgende terreinen: de nieuwe CAO PO biedt, sluiten daar mooi op aan. Om te ko- verbeteren van het overbrengen van kennis; men tot een verdergaande professionalisering, vergroot u tijdens omgaan met opvallend gedrag in de klas; een opleiding uw kennis en vaardigheden. De opleidingstrajecten contacten met ouders (gesprekken voeren); dagen u uit om u te ontwikkelen van startbekwaam naar excellent orde en rust in de klas; leraarschap. Bij de opleidingen ligt het accent op de doorgaande professionele dialoog met collega s. lijnen in de professionalisering: major (ipabo), minor (ipabo), in- Na vier algemene bijeenkomsten maakt u een keuze tussen bouw- ductie (startende leraar), specialisatie (HBO+, basisbekwaam en specifi eke en vakspecifi eke bijeenkomsten. Bij de bouwspecifieke vakbekwaam/excellent niveau), HBO-Master, WO-Master. bijeenkomsten maakt u een keuze tussen twee bijeenkomsten over het jonge kind of het oudere kind. De bouwspecifi eke bijeenkomsten over het jonge kind worden gegeven in Speleon op onze locatie in Amsterdam en richten zich op de omgeving en ontwikkeling van kinderen het creëren van kansen. De bouwspecifieke bijeenkomsten over het oudere kind richten zich op gedragsproblemen en zelfstandig werken. Komend schooljaar staan ook vakspecifi eke bijeenkomsten op stapel rondom: toetsing, ouderparticipatie en cultuureducatie in de planning. Nadere informatie hierover vindt u op inductie. Het basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen, de studiebelasting bedraagt 24 uur. Het programma van bouwspecifi eke of vakspecifi eke inductie bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen, de studiebelasting hiervan bedraagt 12 uur. De opleiding start in september 2015 op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. Nadere gegevens over data van bijeenkomsten vindt u op onze site. De kosten per deelnemer bedragen 595,-. Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer 55,-. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte. Voor (aanhaak)scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk zijn de bouwspecifi eke of vakspecifi eke bijeenkomsten gratis.

7 12 Post HBO-trajecten Verrijking De volgende gebieden vormen de bouwstenen in de opleiding: de eigen rekenvaardigheid van leraren onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onderwijs vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en middelen POST HBO-opleiding Gedragspecialist Rekencoördinator 13 het omgaan met verschillen in de klas (ook verrijkingsaanbod), organisatie van de rekenles Leraren (speciaal) basisonderwijs. Deze opleiding past binnen de groei van professional in de klas van startbekwaam naar basisbe- Verrijking Taal Leraren (speciaal) basisonderwijs, die een andere kijk op het ontstaan van en omgaan met leerlingen met gedragsproblemen wil- Leraren (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden voor de taak van rekencoördinator in de eigen school of op boven- kwaam en kan voorafgaand aan de specialisatie-opleidingen die Een opleiding waardoor het taalonderwijs in uw klas beter wordt. len. schools niveau. Een rekencoördinator bewaakt en bevordert de toeleiden naar vakbekwaam gevolgd worden. Aan bod komen: interactief taalonderwijs, begrijpend en studerend lezen, woordenschatuitbreiding; welke mogelijkheden zijn er en wat gebeurt er in de verschillende groepen? In deze opleiding leert u... Op een passende en adequate wijze om te gaan met leerlingen inhoudelijke kwaliteit van het rekenonderwijs. Afhankelijk van de gekozen route: beter omgaan met extra zorg De volgende gebieden vormen de bouwstenen in de opleiding: met gedragsproblemen in de klas en daarbuiten. U verwerft hier- Te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het rekenon- in uw klas of het taal- of rekenonderwijs in uw klas te versterken. de eigen taalvaardigheid voor de juiste inzichten, kennis en competenties. De opleiding derwijs op de eigen school. Ook voert u activiteiten uit in de eigen Er is keuze uit drie verschillende routes: gedrag, rekenen en taal. onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onderwijs Gedragspecialist geeft een andere kijk op het ontstaan van en school die horen bij uw taak. U ontwikkelt zich als rekencoördina- Verrijking Gedrag vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en middelen omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: tor op de volgende terreinen: gecijferdheid Een opleiding waardoor u beter om kunt gaan met de extra zorg het omgaan met verschillen in de klas (ook verrijkingsaan- orthopedagogisch handelen: wat is dat en wat vraagt het vakdidactiek in uw klas bod) en organisatie van de taalles kind in zijn gedrag aan mij als opvoeder organisatiekunde Als u kiest voor de Verrijking gedrag, kiest u ervoor om u te professionaliseren om (beter) aan de onderwijsleerbehoeften van uw de interactionistische benadering de omgeving en het kind collegiale consultatie onderzoek in het kader van rekenbeleid kinderen te kunnen voldoen, die extra gedragsmatige ondersteu- Elke verrijking omvat 6 bijeenkomsten verspreid over het school- ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding Naast de inhoudelijke onderwerpen is het leren doen van prak- ning vragen binnen uw groep. De volgende gebieden vormen de jaar. De mogelijkheid bestaat om deze opleiding onderdeel te la- Naast de inhoudelijke onderwerpen is het leren doen van prak- tijkgericht onderzoek, het begeleiden van een onderzoek-student bouwstenen in de opleiding: ten zijn van een incompany project van één of meerdere school- tijkgericht onderzoek, het begeleiden van een onderzoek-student op de werkplek en het (bege)leiden van een professionele leer- visievorming op (de benadering van) probleemgedrag besturen. De opleiding start in september op Hogeschool ipabo te op de werkplek en het (bege)leiden van een professionele leer- gemeenschap (PLG) een belangrijk onderdeel van de opleiding. omgaan met diverse gedragsvraagstukken kennis over interventietechnieken voor gewenst gedrag te ondersteunen in uw klas, waarbij aan de uitgangs- Amsterdam of Alkmaar. gemeenschap (PLG) een belangrijk onderdeel van de opleiding. De opleiding omvat 23 bijeenkomsten op woensdagmiddagen, punten van handelingsgericht werken wordt voldaan De kosten per deelnemer bedragen 695,-. Verder zijn de per- In totaal 19 bijeenkomsten op woensdagmiddagen, waaronder bij- waaronder bijeenkomsten over inhoudelijke onderwerpen (17 bij- Verrijking Rekenen Een opleiding waardoor het rekenonderwijs in uw klas beter wordt. soonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer 95,-. eenkomsten over inhoudelijke onderwerpen (13 bijeenkomsten), het doen van praktijkonderzoek en intervisiebijeenkomsten. De totale studiebelasting bedraagt 274 uur. Het doen van onderzoek en eenkomsten), het doen van praktijkonderzoek en intervisiebijeenkomsten. De totale studiebelasting bedraagt 274 uur. Het doen van onderzoek en het begeleiden van een professionele leerge- Het doorlopen van een hele rekenmethode met alle kinderen is uit het begeleiden van een professionele leergemeenschap beslaat meenschap beslaat een groot deel van de zelfstudietijd. De op- de tijd. Maar wat kan ik wel en wat kan ik niet weglaten? Hoe houd een groot deel van de zelfstudietijd. De opleiding start in septem- leiding start in september op Hogeschool ipabo te Amsterdam of ik ze allemaal in een groep zonder dat er voor iedere leerling een ber op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. Alkmaar. apart programma is? Wie kan mij op school hierbij helpen en hoe kunnen we elkaar als leraren helpen? De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk krijgen een korting bij inlevering van een voucher. krijgen een korting bij inlevering van een voucher.

8 14 Taalcoördinator Leraren (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden voor de taak van taalcoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. Een taalcoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs. Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) Specialist Jonge kind & VVE Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw en/of als onderbouwcoördinator en/of als VVE coördinator. 15. Rijke speelleeromgevingen te creëren met een beredeneerd aanbod van betekenisvolle activiteiten, waarin jonge kinderen in de Te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het taalonder- Leraren (speciaal) basisonderwijs, die specifi eke NT2-lessen aan volle breedte van hun ontwikkeling worden uitgedaagd en onder- wijs op uw eigen school of binnen het bestuur. Ook voert u activi- anderstalige (allochtone) leerlingen of aan meertalige groepen steund. U leert verder competent te handelen op groepsniveau teiten uit in de eigen school die horen bij uw (toekomstige) taak. geven. Een Leraar Nederlands voor anderstaligen is minimaal 10 en op schoolniveau, en aan te sluiten bij het actuele niveau van U ontwikkelt zich als taalcoördinator op de volgende terreinen: uur per week betaald of onbetaald aan het werk met kinderen met denken en handelen (praktijk en theorie) van het jonge kind. De interactief taalonderwijs op de volgende taaldomeinen: een niet-nederlandse moedertaalachtergrond of in een eerste- opleiding is een praktijkgerichte opleiding, die aansluit bij de spe- spelling, stellen, mondelinge communicatie, beginnende opvang-project. cifi eke kenmerken van de doelgroep: lerend spelen. Door kennis geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en taalbeschouwing. en attitudeontwikkeling leert u het belang van collectief leren met een critical friend (co-constructie van kennis). De opleiding richt vakdidactiek algemeen Aan de behoeftes van anderstalige leerlingen tegemoet te ko- zich tevens op organisatie veranderkundige aspecten (3 bijeen- organisatiekunde men door het aanleren van basiskennis, -vaardigheden en komsten), intervisie, het doen van praktijkgericht onderzoek, het collegiale consultatie houdingen, die essentieel zijn voor elke NT2-leraar in het begeleiden van een onderzoek-student op de werkplek en het onderzoek in het kader van taalbeleid primair onderwijs. De opleiding heeft een aantal modulen. (bege-)leiden van een professionele leergemeenschap (PLG). Naast de inhoudelijke onderwerpen is het leren doen van prak- U ontwikkelt zich op de volgende terreinen: tweetaligheid, eerste- en tweedetaalverwerving en op- tijkgericht onderzoek, het begeleiden van een onderzoek-student vangmodellen De opleiding omvat 17 inhoudelijke bijeenkomsten op woensdag- op de werkplek en het (bege)leiden van een professionele leer- het leren van het Nederlands (verschillende aspecten van middagen van uur, (waarvan de 3 organisatiekunde- gemeenschap (PLG) een belangrijk onderdeel van de opleiding. taalleren en didactiek) bijeenkomsten tot uur duren) en 4 onbegeleide intervisie- het leren in het Nederlands (het Nederlandstalige curriculum) bijeenkomsten waarin plaats is voor inspiratie, theorie gekoppeld aan praktijk, uitwisseling, practicum, training, gesprek en refl ectie. De opleiding omvat 23 bijeenkomsten op woensdagmiddagen, Elke module heeft een theorie- en een praktijkcomponent. De totale studiebelasting is 420 uur. waaronder bijeenkomsten over inhoudelijke onderwerpen (17 bijeenkomsten), het doen van praktijkonderzoek en intervisiebijeen- De opleiding start in september op Hogeschool ipabo te Amsterdam in Speleon. komsten. De totale studiebelasting bedraagt 274 uur. Het doen van onderzoek en het begeleiden van een professionele leerge- De opleiding omvat 20 inhoudelijke bijeenkomsten van 3 uur gedurende één schooljaar, één introductiebijeenkomst van 1,5 uur meenschap beslaat een groot deel van de zelfstudietijd. De op- en vier Lesson Study s van 1,5 uur. De totale studiebelasting be- De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. leiding start in september op Hogeschool ipabo te Amsterdam of draagt 680 uur. De opleiding start in bij voldoende deelname in De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. Alkmaar. januari op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. krijgen een korting bij inlevering van een voucher. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,- De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. á 200,-. Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk krijgen een korting bij inlevering van een voucher.

9 16 Specialist Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Post HBO-trajecten Godsdienst en levensbeschouwing Leraren (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden tot Leraren (speciaal) basisonderwijs die nog niet in het bezit zijn van specialist wetenschap en techniek en onderzoekend en ontwer- het diploma godsdienst en levensbeschouwing. Affiniteit met en pend leren (W&T/OOL). Een specialist W&T/OOL heeft minimaal interesse in het onderwerp wordt verondersteld. 2 jaar ervaring als leraar basisonderwijs en affiniteit met wetenschaps- en techniekonderwijs en wil aan het werk als adviseur en begeleider, als inspirator en gangmaker of als vakleerkracht W&T. Via verhalen uit Bijbel en Koran het vak godsdienst / levensbe- Een specialist W&T/OOL is vakdidactisch deskundig, overziet schouwing, waarbij de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kin- mogelijke integratie met andere vakgebieden, en is bekend met deren en de levensbeschouwelijke identiteit van de school aan de principes van verandermanagement en begeleiding van collega s. orde gesteld worden. Met een specialisatie na bovengenoemde nascholing kan uiteindelijk één van de vier akten worden gehaald: de Katholieke Akte Alles over Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwer- het diploma Christelijk Basisonderwijs pend Leren (W&T/OOL), om als specialist aan het werk te kunnen. het diploma Islamitisch Basisonderwijs Op de bijeenkomsten wordt voortdurend de relatie met de eigen het diploma Godsdienst/ Levensbeschouwing in de religieus diverse klas praktijk gelegd. Belangrijke opdrachten zijn: een bestaande ( kant-en-klaar ) lessenserie uitvoeren in de klas om het onderzoekend of ontwerpend leren aan den lijve te ondervinden We gaan graag met scholen in gesprek om een aanbod op maat zelf een onderzoekende of ontwerpende lessenserie ont- te verzorgen. De opleiding biedt zowel inhoudelijke verdieping als wikkelen, uitvoeren en evalueren van minimaal 4 lessen. verrijking op het gebied van het handelingsrepertoire van de le- Hierbij hoort verkenning van voorkennis en leerlingdenk- raar. beelden van tevoren en een evaluatie van leeropbreng sten aan het eind een verbeterplan ontwikkelen voor W&T in de school Afhankelijk van de gewenste cursus. De opleiding omvat 17 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder W&T kennisbasis en competent handelen, verandermanagement/organisatiekunde en een afsluitende bijeenkomst met diplomering. Daarnaast 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur onder leiding van de deelnemende scholen of geregeld door deelnemers zelf, een werkbezoek in Nederland en/of een internationaal werkbezoek, bijvoorbeeld aan de Engelse Association for Science Education (ASE) begin januari. Bijeenkomsten zijn op woensdagmiddagen en op maandagnamiddagen, verspreid over 15 maanden. De opleiding start in september op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. De kosten per deelnemer bedragen 2.295,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. De kosten van het (internationaal) werkbezoek zijn niet inbegrepen in de prijs. Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk krijgen een korting bij inlevering van een voucher. 17

10

11 20 Vakleraar Bewegingsonderwijs Specialist Diversiteit & Kritisch Burgerschap Post HBO-trajecten Verdieping Leraren (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn ma straalt deze ambitie tot vernieuwen uit en is door de school gefaciliteerd om onderzoek te doen binnen de eigen school. Met behulp van een intakegesprek wordt nagegaan of de leraren die zich aanmelden voor het verdiepingsprogramma tot de doelgroep behoren. Leraren met verschillende specialisaties volgen gezamenlijk de verdiepingsbijeenkomsten. Voor al deze leraren geldt dat het programma zich richt op het inrichten van de PLG als onderzoek/ontwikkelgroep, het verkrijgen van onderzoeksvaardig- 21 opgeleid tot specialist op één bepaald gebied. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en worden door de directie en de heden en het begeleiden van studenten die onderzoek doen op de school. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van het Leraren (speciaal) basisonderwijs met affi niteit voor bewegings- Leraren (speciaal) basisonderwijs, die zich willen richten op de rest van het team aangesproken op het specialisme. De school onderwerp waar de PLG zich op richt en ook van de school waar- onderwijs die opgeleid willen worden tot Vakleraar Bewegings- maatschappelijke taak van het onderwijs en die ervan overtuigd biedt de leraar ruimte om aan de verdieping deel te nemen en binnen de PLG functioneert. onderwijs. De leraar heeft een behoorlijke eigen vaardigheid en motivatie voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs aan zijn dat het onderwijs ook de taak heeft het denken van kinderen uit te dagen en te prikkelen, zodat ze kritische, zelfstandig den- faciliteert hem of haar in het inrichten van en (mede) leiding geven aan een professionele leergemeenschap (PLG). meerdere groepen op een school. kende en handelende wereldburgers worden. De verdieping sluit aan op de volgende specialisten-opleidingen: De opleiding omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur. De eerste twee gedragspecialist taalcoördinator bijeenkomsten gaan over het oprichten van collectief praktijkonderzoek en het leiden van een PLG. De overige 4 bijeenkomsten Bewegingssituaties en -lessen in te richten waarbij de motivatie Onderwijsvraagstukken vanuit andere dan de vertrouwde per- rekencoördinator bestaan uit bijeenkomsten met een intervisie-achtig karakter. Het van kinderen tijdens bewegingsonderwijs wordt vastgehouden. U spectieven te bezien. Er zal alle ruimte zijn om vooraf en achteraf specialist Jonge Kind & VVE verdiepingsprogramma wordt afgerond met een persoonlijk leer- leert verschillende organisatievormen, zoals klassikaal, in groe- gezamenlijk na te denken over concrete wijzen waarop u binnen diversiteit en burgerschap verslag en de presentatie van het praktijkonderzoek. De presen- pen, vrij werken en buitenlessen te verzorgen. Het aanbod is veelzijdig en diepgaand. De opleiding bestaat uit drie blokken: de school kunt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische burgers in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse tatie buiten de school is gericht op het verantwoorden van het onderzoek en de ontwikkelingen. De mogelijkheid bestaat om deze Blok 1: Aanbieden van activiteiten samenleving. Om samen met collega-leraren en studenten op de werkplek bin- opleiding onderdeel te laten zijn van een incompany project van Blok 2: Begeleiding en leerhulp Het programma kent vormende aspecten, waarin het zich eigen nen een PLG te leren van en met elkaar én om veranderingen of één of meerdere schoolbesturen. De opleiding start in september Blok 3: Maatwerk en visie maken van theoretische inzichten alsmede het betrekken van onderwijsvernieuwingen in de klas of op school in gang te zetten op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. deze eigen gemaakte theoretische inzichten op de eigen onderwijspraktijk centraal staat. middels het uitvoeren van praktijkonderzoek op één of meer van de thema s: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, De totale opleiding omvat 3 blokken van elk 14 á 15 lessen van 3 Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden van leraren: hierbij ouderbetrokkenheid, pesten. Deze thema s maken ook onderdeel De kosten per deelnemer bedragen 1.495,-. uur op woensdagmiddag of woensdagavond. Elk blok heeft een wordt concreet het fi losoferen met kinderen geoefend en in prak- uit van de diverse specialistenopleidingen: Taal, Rekenen, Ge- Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: on- studiebelasting van 200 uur. Voor de stage is in totaal 140 uur tijk gebracht. drag, Jonge kind en Diversiteit. geveer 95,-. studiebelasting (= 70 lessen) gerekend. De totale studiebelasting Tevens kent het programma aspecten die betrekking hebben op Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk is 600 uur. De opleiding start in september op Hogeschool ipabo de houding van de leraar: de open houding bijvoorbeeld om met PLG s hebben tot doel om het onderwijs gericht te vernieuwen. Dit krijgen een korting bij inlevering van een voucher. te Amsterdam of Alkmaar. het onvoorspelbare om te gaan, maar ook de houding om kritisch met schoolse kennis (uit methoden) om te gaan. Ook zal aandacht zijn voor de kosmopolitische houding van de leraar. kan het best gerealiseerd worden door deze PLG s in te richten als onderzoeks/ontwikkelgroepen, die zich bezighouden met praktijkonderzoek. De leraar die deelneemt aan het verdiepingsprogram- De kosten per deelnemer bedragen 975,- per blok. De totale opleiding voor Vakleraar Bewegingsonderwijs omvat 3 blokken en Naast de inhoudelijke onderwerpen is het leren doen van prak- kost in totaal 2.925,-. tijkgericht onderzoek, het begeleiden van een onderzoek-student op de werkplek en het (bege)leiden van een professionele leergemeenschap (PLG) een belangrijk onderdeel van de opleiding. De opleiding omvat 23 bijeenkomsten op dinsdag- of woensdagmiddagen, waaronder bijeenkomsten over inhoudelijke onderwerpen (17 bijeenkomsten), het doen van praktijkonderzoek en intervisiebijeenkomsten. De totale studiebelasting bedraagt 274 uur. Het doen van onderzoek en het begeleiden van een professionele leergemeenschap beslaat een groot deel van de zelfstudietijd. De opleiding start in september op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. De kosten per deelnemer bedragen 2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer 150,-. Scholen die deelnemen aan het project Samen Professioneel Sterk krijgen een korting bij inlevering van een voucher.

12 22 C 23 Managementopleidingen Leiderschapsontwikkeling voor Leidinggevenden in het onderwijs U bent werkzaam in het onderwijs als leidinggevende of u heeft die ambitie. Er zijn veel ontwikkelingen in het onderwijs en die vragen om professionalisering. Hogeschool ipabo helpt scholen en besturen om die te realiseren. Met onze opleidingen en ons overig aanbod leert u beter sturing te geven aan uw teams, blijft u bij wat betreft de laatste ontwikkelingen én voldoet u aan de nieuwe eisen die het vakgebied u stelt. Hogeschool ipabo is een van de partners in Magistrum. Dit is een samenwerkingsverband met diverse Hogescholen (Fontys, Eindhoven, KPZ Zwolle, Avans Breda). We zijn op deze manier in staat om de landelijke kwaliteitseisen voor leidinggevenden toe te spitsen op de regionale praktijksituatie. Bij incompany-trajecten worden maatwerkopleidingen gerealiseerd waarbij rekening wordt gehouden met specifi eke onderwerpen die actueel zijn voor een bestuur en aansluiten bij de praktijksituatie. Zie ook de website van Magistrum: Magistrum stemt haar opleidingen voortdurend af op actuele ontwikkelingen speelt in op vragen en behoeften uit het werkveld en onderhoudt hiervoor nauwe contacten met besturen en schoolleiders maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke theorieën en kennis op het gebied van management en schoolleiderschap beschikt over een belangrijk netwerk van hoog gekwalifi ceerde kennisdragers zoals lectoren, verbonden aan hogescholen en universiteiten De opleidingen van Magistrum sluiten nauw op elkaar aan en zijn opgebouwd op basis van de volgende zes thema s: 1. organisatie inrichten 2. richting geven 3. leiding geven aan het onderwijsprogramma 4. mensen ontwikkelen 5. ontwikkelen van persoonlijk leiderschap 6. werkplekopdrachten en onderzoek De verschillende opleidingen kunt u hierdoor als een aaneengesloten traject doorlopen. Heeft u een andere opleiding gevolgd die niet deze structuur heeft en wilt u doorstromen in een Magistrum opleiding? Dan is dit mogelijk met een individueel instroomassessment en het volgen van een (aanvullend) op maat programma. Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op het gebied van management en zijn deels nog werkzaam als (bovenschools) directeur. De opleidingen van Magistrum

13 24 Post HBO-traject Oriëntatie op Leiderschap Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte. Middenmanager PO 25 Leraren geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en wer- De opleiding tot Middenmanager Primair Onderwijs is gericht op ken samen met collega s. Het leraarschap vraagt competenties het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van leidingge- waarvan een aantal in de basis overeenkomt met die van een ven. U verbreedt uw horizon en leert de taal van management en leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven leiderschap verstaan. U maakt kennis met een aantal inhoudelijke aan een school iets voor u is? Het aantal leidinggevende taken en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en functies in het primair onderwijs is nog steeds groeiende. Dat en leert uw collega s ondersteunen en begeleiden in hun werk en is ook logisch want leidinggeven aan een schoolorganisatie is in hun functioneren als collega in een team. een uitdagende opdracht. Het onderwijs wordt steeds complexer, scholen worden groter, het beeld van één leidinggevende per school verdwijnt. Het delen van leiderschap is een belangrijk item Coördinatoren met een leidinggevende taak die zich aangetrok- voor de toekomst. ken voelen tot het onderwijskundig leiderschap en al participe- ren in het managementteam van de school, of voor leraren die de ambitie hebben een leidinggevende rol te bekleden. U bent Leraren en startende leidinggevenden in het (speciaal) basison- werkzaam als bouwcoördinator of teamleider en bent in het bezit derwijs die de ambitie hebben toe te groeien naar een leiding- van een HBO-bachelordiploma. gevende functie. U bent nieuwsgierig of een leidinggevende rol bij u past. Doelen Doelen Met de opleiding Middenmanager Primair Onderwijs verwerft u de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee u kunt func- Oriëntatie op management, onderhouden van het leidinggeven, tioneren in het middenmanagement of als bouwcoördinator in het komen tot excellent niveau op één of meer competenties. We onderwijs. Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ont- bieden potentiële leidinggevenden een traject oriëntatie op lei- vangt u het certifi caat Middenmanagement. derschap aan waarmee beter zicht gekregen wordt op de eigen leidinggevende capaciteiten. De opleiding duurt één jaar en omvat 224 uur studietijd (8 EC s). Hiervan is 54 uur contacttijd in de vorm van 18 inhoudelijke bij- De opleiding duurt één jaar en omvat ongeveer 84 uur studietijd. eenkomsten op dinsdagmiddagen van uur met een De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur op woensda- vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, gen van uur waarin u kennis maakt met theorie, in- het uitvoeren van praktijkopdrachten en -onderzoek en het maken zichten en vaardigheden met betrekking tot leidinggeven in het van een eindwerkstuk. Gedurende de opleiding is er aandacht onderwijs. U zult gevraagd worden te refl ecteren op eigen ervarin- voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Een tweedaagse trai- gen, deze te verbinden met theorie en op grond hiervan beslissin- ning is onderdeel van de opleiding. De bijeenkomsten zijn op Ho- gen te nemen voor het eigen handelen. Refl ecteren is voorwaarde geschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar en starten in september. om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Voorafgaand aan het traject vindt een intakegesprek plaats. Ook een schoolbezoek Onderwerpen bijeenkomsten en een loopbaangesprek horen bij het traject. De bijeenkomsten Het programma bestaat uit 6 hoofdthema s; zijn op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar en starten in 1. de organisatie inrichten september. 2. richting geven aan de organisatie 3. leiding geven aan het onderwijsprogramma Onderwerpen bijeenkomsten 4. mensen ontwikkelen leidinggeven in de context van de eigen schoolorganisa- 5. ontwikkeling van persoonlijk leiderschap tie 6. werkplekopdrachten en onderzoek communicatie en organisatie op bouwniveau en schoolniveau stijlen van leidinggeven De opleiding kost 3.175,- (inclusief tweedaagse in conferentie- onderwijskundig leiderschap (2 bijeenkomsten) oord). Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en mate- school en omgeving rialen ongeveer 150,-. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte. De kosten bedragen 2.295,- per deelnemer. Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer 150,-. Intake, schoolbezoek, loopbaangesprek vinden plaats in overleg.

14 26 Directeur PO Basisbekwaam Directeur PO Vakbekwaam 27 De opleiding Basisbekwaam is gericht op het ontwikkelen van uw persoonlijk leiderschap en het verwerven van praktische vaardigheden in het leidinggeven aan een groep leraren. In de opleiding wordt de theoretische kennis verbonden aan de praktijk van het werkveld. Het leren krijgt zin en betekenis door het oefenen met eigen praktijkcasussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding. De opleiding Vakbekwaam verhoogt uw vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat u in staat bent om professioneel leiding te geven aan uw team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen van uw school. De opleiding verbindt theoretische kennis aan het functioneren als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet door het oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding. Adjunct-directeuren die zich willen registreren als register adjunctdirecteur onderwijs (RADO) of voor leraren en coördinatoren in het basisonderwijs die een functie als (adjunct-)directeur ambiëren. U beschikt over een geschikte leer-/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden en bent minimaal in het bezit van een HBO-bachelordiploma. Doelen Met de opleiding Basisbekwaam verwerft u de basiskennis en de basisvaardigheden waarmee u kunt starten als leidinggevende in het onderwijs. Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Basisbekwaam. Ook ontvangt u een offi cieel erkend diploma van de Stichting Post HBO Onderwijs Nederland en u wordt opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister. Directeuren, locatieleiders en teamleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende. U bent minimaal in het bezit van een diploma basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma en werkzaam als (adjunct-) directeur binnen een school. Doelen Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Vakbekwaam Schoolleider. Tevens ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post HBO Nederland en wordt u opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister. U voldoet met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO). De opleiding duurt één jaar en omvat 420 uur studietijd (15 EC s). Hiervan is 108 uur contacttijd in de vorm van 18 studiedagen. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Een tweedaagse training is onderdeel van de opleiding. De bijeenkomsten zijn op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar op dinsdagen van uur en starten in september. De opleiding duurt één jaar: 420 uur studietijd (15 EC s). Hiervan is 108 uur contacttijd in de vorm van 18 studiedagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Een tweedaagse is onderdeel van de opleiding. De bijeenkomsten zijn op Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar op dinsdagen van uur en starten in september. Onderwerpen bijeenkomsten Het programma van de opleiding bestaat uit 6 hoofdthema s: 1. de organisatie inrichten 2. richting geven aan de organisatie 3. leiding geven aan het onderwijsprogramma 4. mensen ontwikkelen 5. ontwikkeling van persoonlijk leiderschap 6. werkplekopdrachten en onderzoek De opleiding kost 5.250,- (inclusief tweedaagse in conferentieoord). Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer 250,-. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte. Onderwerpen bijeenkomsten Het programma van de opleiding bestaat uit een verdieping van de 6 hoofdthema s, ook wel leerlijnen genoemd: 1. de organisatie inrichten 2. richting geven aan de organisatie 3. leiding geven aan het onderwijsprogramma 4. mensen ontwikkelen 5. ontwikkelen van persoonlijk leiderschap 6. werkplekopdrachten en onderzoek De leerlijnen zijn ook als afzonderlijke modules te volgen De opleiding kost 5.250,- (inclusief tweedaagse in conferentieoord). Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer 250,-. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden.

15 28 D Trainingen, cursussen, masterclasses en coaching Trainingen worden ingezet om mensen toe te rusten om samen Verdieping Post HBO-traject schoolopleider & werkveldassessor Post HBO-traject coaching voor organisatie- en professionele ontwikkeling 29 een doel te bereiken. De programmering van elke training is toegesneden op de specifieke wensen van een groep cursisten met De opleiding omvat eveneens een tweetal bijeenkomsten, die zich richten op het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek- Leraren (speciaal) basisonderwijs, mentoren of directeuren die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en bege- hun specifi eke vragen zoals: welke knelpunten belemmeren voort- doen binnen de school. U maakt kennis met de facetten van het leiden van leraren. Collega s die binnen de school mede een veranderingsopdracht gang in mijn groep, wat zijn de professionele vaardigheden die ik nodig heb, welke communicatieve en organisatorische problemen cyclisch werken bij praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij: hebben, dan wel de opdracht hebben om collega s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Specialisten die stil willen kan ik hoe oplossen? het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambi- De rol als verbinder tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen staan bij het instrumentarium wat je tot je beschikking hebt om tie van uw school te vervullen. De schoolopleider en/of werkveldassessor coördi- ontwikkelingen voor elkaar te krijgen, met het accent op coaching. Bij ons aanbod Trainingen, cursussen, masterclasses en coaching het formuleren van deelvragen n.a.v. de onderzoeksvraag neert afspraken tussen schoolbesturen en lerarenopleiding over Te denken valt aan interne coaches, bouwcoördinatoren, intern vindt u diverse losse scholingsactiviteiten, waarmee u specifi eke en het opzetten van een vooronderzoek taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij opleiden in de school. begeleiders en vakspecialisten zoals reken- en taalcoördinatoren. kennis en kunde kunt verwerven, bestemd voor: leraren, middenmanagers, schoolleiders en ook bestuurders. Hogeschool ipabo biedt u hiermee meer mogelijkheden voor nieu- de beoordeling op de werkplek en de opleiding Ook het opleiden, begeleiden en beoordelen in de basisscholen en het overdragen van ervaringen binnen de besturen en opleiding behoort tot de taken. Hoe u coaching als krachtig instrument voor organisatieontwikke- we opleidingstrajecten, fl exibilisering en maatwerk. Het basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdag- Een assessor beoordeelt of een student of leraar voldoet aan de ling in kunt zetten, dan wel om collega s te ondersteunen bij hun Post HBO-traject mentor & werkplekbegeleider middagen van uur en start in september op de ipabo in Amsterdam of Alkmaar. De studiebelasting bedraagt 30 uur. Het verdiepingsprogramma bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van uur op de ipabo in Amsterdam of Alkmaar. De studiebelasting bedraagt 12 uur. Nadere informatie over data van bijeenkomsten vindt u op onze website. De kosten per deelnemer bedragen voor het basisprogramma gestelde eisen van een assessment. De assessor stelt vast op welk niveau de competenties zijn behaald. Aan het eind van de opleiding ontvangt de cursist een certifi caat en wordt opgenomen in het register van Hogeschool ipabo. De 8 bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend van uur op Hogeschool ipabo in Amsterdam of Alkmaar en starten in september. professionele ontwikkeling. U leert alles over veranderkunde en coachingsvaardigheden. Een mooi bijeffect van de training is dat de deelnemers onder elkaar de betekenis van coaching defi niëren en daarmee binnen het eigen bestuur coaching tot een effectief en gedeeld instrument maken. Die collegiale uitwisseling is ook heel nuttig! Het traject omvat 9 bijeenkomsten van elk drie uur. Per bijeen- inclusief het verdiepingsprogramma 895,-. Voor mentoren van scholen/besturen waarmee Hogeschool ipabo komst maakt de cursist een kleine huiswerkopdracht. De deelnemers maken als eindopdracht een klein veranderplan op hun Leraren (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden een samenwerkingsovereenkomst heeft, is deze opleiding gratis. De kosten per deelnemer bedragen 995,-. eigen gebied, voor hun eigen bouw of school, waar coaching een voor het coachen en begeleiden van studenten. Voor scholen/besturen waarmee Hogeschool ipabo een samenwerkingsovereenkomst heeft, is deze opleiding gratis. Nadere informatie over data van bijeenkomsten vindt u op onze rol in speelt. Verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en website. De kosten per deelnemer bedragen 975,-. communicatietechnieken. U ontdekt of beoordelen en begeleiden bij elkaar passen en onder welke voorwaarden begeleiding Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer 95,-. en coaching echt effectief is. U maakt kennis met het onderwijsprogramma van de Hogeschool ipabo. wipabo.nl/schoolopleider U ontwikkelt zich als werkplekbegeleider op de volgende terrei- nen: coaching en communicatievaardigheden begeleiden en coachen van leraren en studenten structuur van de opleiding van de Hogeschool formuleren van leervragen begeleiden en evalueren na lessen van studenten Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, de opleiding, de schoolopleider en de werkveldassessor.

16 30 Workshops Speleon Spelen, leren, ontdekken Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving en verkennen zo de wereld om hen heen. Spel bevordert spontaan leren, stimuleert het zelf verkennen en zelf ontdekken, de nieuwsgierigheid en creativiteit. Leraren en begeleiders spelen hier vanzelfsprekend actief op in. Speleon is een lokaal op de Hogeschool ipabo dat zo is ingericht dat jonge kinderen (en volwassenen) er spelend en onderzoekend bezig kunnen zijn binnen een variatie aan uitdagende activiteiten. Voor wie? Leraren, leidsters, studenten, opleiders en onderzoekers die werken met het jonge kind. In deze omgeving kunt u uw kennis over spel delen en samen onderzoeken welke mogelijkheden spel biedt voor de ontwikkeling voor het jonge kind. In de workshops van Speleon wordt in beeld gebracht welke kennisbasis leraren en pedagogisch medewerkers nodig hebben om uitdagende spelleersituaties te organiseren en te begeleiden om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In het Speleon biedt Hogeschool ipabo de volgende workshops aan: Workshop 1 Een rijke speelleeromgeving Deze workshop is een eerste uitgebreide kennismaking met het Speleon en haar pedagogische benadering. U ervaart het belang van een goed ingericht en uitgeruste speelleeromgeving. U krijgt informatie over het belang van spel voor de ontwikkeling in het algemeen. Na afl oopt bent u in staat een verbeterplan van uw eigen ruimte op te stellen. Workshop 2 Spelbegeleiding In deze workshop doet u kennis en ervaring op met enkele spelbegeleidingstechnieken. U leert basistechnieken voor spelbegeleiding, spelregels voor rollenspel en leert over valkuilen bij het verwoorden, stimuleren en structureren van spel. Workshop 3 Opbrengstgericht spelen De kennis en ervaring over speltechnieken uit de vorige workshop worden ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. U leert hoe uw spelaanbod kan aansluiten bij de verschillende ontwikkelniveaus van de kinderen in de groep. Workshop 4 Speelwerktijd Alle elementen uit de voorgaande workshops worden geïntegreerd in deze workshop. U leert hoe uw groepsmanagement eruit hoort te zien, hoe u speelwerktijd kunt plannen met behulp van de geleerde inhouden en hoe u de cyclus vooruitkijken, speelwerk & terugkijken kunt toepassen in een situatie waarin kinderen zelf hun spelactiviteiten kunnen plannen. Data Voor de workshops worden dagdeel en aanvangstijdstip in overleg bepaald. In beginsel is het op alle werkdagen mogelijk een workshop te volgen. De woensdag- en vrijdagmiddagen hebben voor veel teams de voorkeur en zijn daarom wat eerder bezet. Indien u interesse in een workshop heeft, neem dan vrijblijvend contact op met Speleon Nadere informatie over data voor individuele inschrijving van de workshops vindt u op onze website. De workshops zijn opeenvolgend en kosten 750,- per middag per groep (3 uur per middag). Het is ook mogelijk een maatwerkafspraak te maken voor uw team. Speleon bevindt zich op school ipabo locatie Amsterdam. De kosten voor een workshop bedragen 750,- per groep. De maximale grootte van een groep is 15 deelnemers. Bent u alleen of slechts met enkelen, dan kost de workshop 75,- per workshop Hogeper persoon. Post HBO-traject ICT, nieuwe media en 21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid, de inzet van ICT-middelen, 21se eeuwse vaardigheden (21st century skills), het is aan de orde van de dag. De ene basisschool is de andere niet, voor de ene leerkracht is het van belang te weten met Word te kunnen werken terwijl de andere leerkracht graag informatie ontvangt over het printen in 3D. Van leerkrachten wordt bijna het onmogelijke verwacht, dat ze alle vernieuwingen in hun onderwijs meenemen, maar hoe doe je dat nu het best? Onderstaand aanbod geeft u inzicht in de eigentijdse ontwikkelingen in het onderwijs. U kunt zich inschrijven voor 1 of meerdere onderwerpen. Al deze hieronder omschreven workshops kunnen ook incompany of op locatie worden aangeboden. Afhankelijk van benodigde en beschikbare hardware kan het zijn dat deze incompany bijeenkomsten op de ipabo plaatsvinden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte. Leraren (speciaal) basisonderwijs die meer willen weten over de inzet van digitale middelen in de groep. Mediawijsheid Mediawijsheid, wat is dat? Wat kunt u er mee? Wat moet u er mee? Het wijs omgaan met media vergt kennis van zaken. Hoe gaat u om met het zoeken naar informatie op het internet, het beoordelen van de gevonden bronnen? Hoe zit dat met foto s die te vinden zijn op het internet, mag u die overal voor gebruiken? Wat is de laatste stand van zaken als het gaat om het gebruik van diverse social media applicaties en websites? Hoe kunt u die gebruiken voor de eigen basisschool in het contact met kinderen en ouders? 2 bijeenkomsten van 3 uur. Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar Programmeren voor kinderen In Engeland is het inmiddels verplicht dat kinderen leren programmeren naast leren lezen en rekenen. Maar hoe kunt u kinderen vanaf groep 1 inspireren en op een speelse manier kennis laten maken met het programmeren? In deze workshop krijgt u enkele inspirerende voorbeelden te zien, gaat u aan de slag om deze eigen te maken en kunt u kennismaken met de Kano, Badoo, Makey Makey en andere tools die tegen die tijd beschikbaar zijn. Door het leren van een programmeertaal worden de toekomstkansen van leerlingen vergroot. U leert wat hierin belangrijk is en welke keuzes u kunt maken. 2 bijeenkomsten van 3 uur. Datum eerste bijeenkomst: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar. Cyberpesten Het online pesten van kinderen wordt een steeds groter probleem. De impact op het leven van kinderen is zelfs nog groter dan bij het gewone pesten. Maar wat kunt u er als leerkracht aan doen om dit onderwerp te bespreken in de klas, welke mogelijkheden hebben de smartphones van tegenwoordig? Welke regels kunt u in de klas bespreken, toepassen en handhaven? Hoe betrekt u de ouders bij dit onderwerp? Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar Basisvaardigheden Windows 7, Word 2013 of PowerPoint 2013, zomaar een kleine greep uit de hoeveelheid programma s die ook op een basisschool te vinden zijn. Meer en meer gebruikers hebben moeite te ontdekken wat de mogelijkheden van dergelijke programma s zijn. Tijdens deze workshop leert u enkele vaardigheden toe te passen die het werk op de basisschool een stuk aangenamer maken. Bovendien leren kinderen tegenwoordig nauwelijks hoe zij met PowerPoint of Word kunnen werken. Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar Weblog + Skype De inzet van een weblog en/of Skype is een mogelijkheid voor de midden- en bovenbouw om kinderen te leren informatie te publiceren, te reageren en ook contact te maken met andere kinderen van andere basisscholen in binnen- of buitenland. Tijdens deze workshop worden voorbeelden getoond, de relatie met de tussendoelen voor Taal besproken en krijgt u de gelegenheid om onder begeleiding zelf te oefenen. Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar Digibord De meeste basisscholen in de regio maken gebruik van Gynzy en/ of Prowise presenter. Tijdens deze middag leer je de tools beter kennen, kun je vragen stellen over de mogelijkheden en krijg je voorbeelden te zien die je meteen de volgende dag in je eigen klas kunt gebruiken. Datum: van uur op de Hogeschool ipabo Amsterdam of Alkmaar De kosten per workshop bedragen 75,- per persoon. Bij een workshop die bestaat uit 2 middagen zijn de kosten 125,-. Neemt u met meer personen per school deel dan krijgt u vanaf elke tweede deelnemer 1/3 korting op de workshopprijs. Meer weten 31

17 32 Post HBO-netwerk Rekencoördinator Voorlezen met een Focus Masterclasses over actuele onderwerpen 33. In samenwerking met KPC Groep biedt Hogeschool ipabo een Masterclass socratische intervisie Leraren (speciaal) basisonderwijs, die reeds zijn opgeleid tot re- Leraren (speciaal) basisonderwijs in de onderbouw, onderbouw- reeks van Masterclasses aan over actuele onderwerpen bestemd In deze masterclass wordt u geïnformeerd over en maakt u kennis kencoördinator. U heeft interesse om uw vakgebied bij te houden coördinatoren, taalcoördinatoren en/of rekencoördinatoren die wil- voor schoolleiders en bestuurders. Elke Masterclass gaat in op met de professionele dialoog in de school. Een schoolleider voert en wilt dit samen doen in een netwerk met andere rekencoördina- len leren hoe prentenboeken bij jonge kinderen aanknopingspun- een actueel onderwerp waarover u nader wordt geïnformeerd om veel gesprekken, van formele tot informele gesprekken met kinde- toren. ten bieden voor het stimuleren van de literaire, sociaal-emotionele vandaaruit uw eigen koers beter te kunnen bepalen. ren, ouders, leraren, bestuur, partners. Over het algemeen zijn dit In dit netwerk leert u Samen met collega s praktijkkennis ontwikkelen en overdragen en reken-wiskundige begripsontwikkeling. In deze cursus leert u. Leidinggevenden en bestuurders van scholen voor (speciaal) ba- operationele, sturende gesprekken. Situationele gespreksvoering vraagt in de praktijk om de nodige vaardigheden, in het bijzonder op het vlak van stijlvariatie en rolwisseling. binnen de eigen school. In overleg met elkaar wordt een jaarthema vastgesteld waar u in de school verder mee wilt komen. In de bijeenkomsten wordt enerzijds gewerkt aan het versterken van uw ei- Inhoudsgericht, doelgericht Interactief voor te lezen met de focus op begripsontwikkeling van kleuters. Er is aandacht voor: sisonderwijs. In deze masterclasses wordt u geïnformeerd... Masterclass De rol van de directeur bij OGW in de kleutergroep gen kennis en vaardigheid (scholingsaspect vanuit de ipabo), en de waarde van prentenboeken Over de laatste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot on- Voor de leidinggevende is kennis van zaken van belang. Welke rol anderzijds aan manieren om dit in de school te brengen. Natuurlijk de cognitieve ontwikkeling van kleuters derstaande onderwerpen. De nieuwste kennis en kunde op het heeft de directie bij opbrengstgericht werken in de kleutergroep? spreken we als netwerk en liefhebbers ook over de nieuwste ont- de ontwikkelingsdoelen in groep 1 en 2 betreffende terrein worden u in een middag bijgebracht, zodat u Hoe kan er gestimuleerd en gestuurd worden? Na het volgen van wikkelingen op het gebied van rekenen in de basisschool. inhoudsgericht en interactief voorlezen verder kan op uw eigen school of binnen het bestuur met de uit- deze masterclass bent u weer helemaal op de hoogte van doel- en Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen het werken met voorlees- en gespreksaanwijzingen werking van het onderwerp. opbrengstgericht handelen in groep 1-2. zijn: taal in de rekenles 1F leerlingen, en wat leerlingen nodig hebben de benodigde leeshouding in de interactie met kleuters De cursus omvat 5 bijeenkomsten op woensdagmiddagen in Speleon op Ipabo in Amsterdam. De totale studiebelasting bedraagt Masterclass HRM en de nieuwe CAO In deze masterclass wordt ingegaan op de nieuwe CAO Primair Onderwijs op de in het bestuursakkoord genoemde HRM-onderwerpen, zoals: professionele ruimte en het inzetten van de ge- De volgende onderwerpen worden eveneens verzorgd: Koers van de school, met aandacht voor: Wat de onderwijskundige visie is van de school of uw bestuur en welk leraar- c.q. Het netwerk komt 4 keer bij elkaar op de ipabo in Alkmaar of Am- 30 uur. De bijeenkomsten zijn op 27 januari, 24 februari, 9 maart, sprekkencyclus bij schoolontwikkeling. Het spanningsveld tussen schoolleidersgedrag een effectieve hefboom is om die visie te sterdam, of op een van de scholen van een deelnemer (afhankelijk 30 maart en 13 april begeleiden en beoordelen. Verder komen aan bod: het werken realiseren? van de wens daaromtrent). De scholing kan ook in company verzorgd worden bij aanmelding met specialisten, en de zin en onzin van het gebruik van gevali- De kosten per deelnemer bedragen voor de 4 bijeenkomsten van minimaal 15 personen. deerde observatie-instrumenten voor het beoordelen. Masterclass Leiding geven aan een IKC Georganiseerd leiderschap, met aandacht voor: Leiding geven aan een lerende organisatie, welke vormen van leiderschap bijdragen aan een lerende en onderzoekende cultuur in 300,-. De kosten per deelnemer bedragen 600,-. In deze masterclass wordt u geïnformeerd over de laatste ontwik- de school? kelingen en inzichten met betrekking tot het leiding geven aan een IKC. Deze masterclass is bestemd voor schoolleiders en bestuur- Onderzoek in en van de praktijk, met een verdieping op ders die op de hoogte willen zijn van de actuele ontwikkelingen de stelling: Het gezamenlijk uitvoeren van praktijkgericht onder- Partners met betrekking tot Integrale KindCentra (IKC). U krijgt inzicht in de uitdagingen waar een schoolleider/bestuurder van een IKC mee zoek in de eigen school of bovenschools is een effectieve wijze om samen te leren en te innoveren. Deze scholing is door KPC Groep ontwikkeld in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen (Prof. dr. C.M. de Glopper: Expertise- krijgt te maken. Verder komen de competenties aan de orde waarover een (school-)leider van een IKC moet beschikken. centrum taal, onderwijs en communicatie, en dr. A. Kwant), Tilburg University (Prof. Dr. H. van Lierop en dr. C. van der Pol, Tilburg School of Humanities, Department of Culture Studies/TSH-DCS) en Universiteit Utrecht (Prof. dr. M. van den Heuvel-Panhuizen, Masterclass Verbinden door goed communiceren: over interne en externe communicatie In deze masterclass krijgt u praktische handvatten om leiding te Elke masterclass duurt een middag van uur op de Hogeschool ipabo te Amsterdam of Alkmaar. Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education/FI) geven aan een communicatieve organisatie. De kosten per deelnemer per masterclass bedragen 275,-. Bij en Stichting Lezen. Aan bod komen de volgende onderwerpen: elke volgende masterclass krijgt u 10% korting. trending topics: maatschappelijke trends en hun impact op communicatie en pr kernbegrippen: identiteit, positionering en reputatie het speelveld van de schoolleider en bestuurder en de communicatieve uitdagingen en kansen de wisselwerking tussen interne en externe communicatie en de verschuivende grenzen van informeren naar conserveren strategische inzet van media en middelen: analoog, digitaal, sociaal.

18 34 Heeft u inhoudelijke vragen of vragen over activiteiten op maat? Neem dan contact op met Rosa Hessing: Voor organisatorische vragen of vragen met betrekking tot inschrijving neemt u contact op met Els Olthof: Wilt u meer inhoudelijke informatie over een specifi eke opleiding? Neem dan contact op met de docent. Contactpersonen per opleiding Persoonlijke gegevens Achternaam Meisjesnaam (indien van toepassing) Voornamen (voluit en roepnaam) Geboortedatum Geboorteplaats Inschrijfformulier m/v opleiding Naam docent adres HBO Master-opleidingen Special educational needs Rosa Hessing Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer Leren en Innoveren Rosa Hessing adres Leadership in Education Ben Snoeijink Schrijft zich in voor en Gedragspecialist Anne Arbouw Managementopleidingen Rekencoördinator Fokke Munk Taalcoördinator Dienke Bakker Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) Rosa Hessing Specialist jonge kind Annerieke Boland Specialist wetenschap en techniek/ Onderzoekend en Ontwerpend leren Specialist diversiteit en burgerschap Edith Louman Monique Leygraaf Vakleraar bewegingsonderwijs Ellen Fagel Oriëntatie op leiderschap Ben Snoeijink Middenmanager Primair onderwijs Ben Snoeijink Directeur PO Basisbekwaam Ben Snoeijink Directeur PO Vakbekwaam Ben Snoeijink Training, cursussen, masterclasses en coaching Mentor en werkplekbegeleider Susan Herrings Schoolopleider en werkveldassessor Coaching voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling Susan Herrings Susan Herrings Workshops Speleon Walter van der Vlist Cursus/Opleiding Schooladres Bestuur School Heeft uw school een continurooster? Ja / nee Zo ja, hoe laat is de school uit? Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer adres Factuuradres privé/school Datum Handtekening De ondertekening als de cursist de betalingsverplichting op zich neemt Ondergetekende schrijft zich in, verklaart op de hoogte te zijn van de Hogeschool ipabo inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich bereid tot het betalen van het cursusgeld overeenkomstig deze voorwaarden. Datum en handtekening De ondertekening als de werkgever betaalt Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de Hogeschool ipabo inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en bij toelating van voornoemde deelnemer, het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Datum en handtekening ICT, nieuwe media en 21e eeuwse vaardigheden Stefan Schuur Netwerk rekencoördinatoren Fokke Munk Voorlezen met een Focus Rosa Hessing Contactpersoon Stempel organisatie/school m/v Masterclasses over actuele onderwerpen Rosa Hessing Gelieve het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier retour te zenden aan: Hogeschool ipabo, t.a.v. E. Olthof, Antwoordnr , 1000 SE Amsterdam

19 Contact Heeft u nog vragen? Neem contact op met Hogeschool ipabo. Adressen Hogeschool ipabo Amsterdam Jan Tooropstraat AD Amsterdam T F E Hogeschool ipabo Alkmaar Gabriël Metsulaan EP Alkmaar T F E Colofon Opmaak De Praktijk - Hoorn Fotografie Sjaak Bos, Pieter van Lierop Met dank aan Basisschool Reflector, Heerhugowaard Druk Drukkerij Groen, Hoofddorp Maand april 2015 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs. Professionalisering in het montessori basisonderwijs Notitie over montessori cursussen voor leidinggevenden en HBO master opleidingen voor montessori leraren en leidinggevenden uit het basisonderwijs.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie