Interculture telefoneren in het Frans CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interculture telefoneren in het Frans CD"

Transcriptie

1

2 2 Interculture telefoneren in het Frans CD Uitgeverij Interculture

3 3 In de serie Interculture taaltrainers Frans zijn de volgende uitgaven verschenen: Interculture taaltrainer Frans 3 CD s ISBN Interculture Frans op reis taaltrainer 3 CD s ISBN Interculture Franse grammatica en communicatie taaltrainer 3 CD s ISBN Interculture telefoneren in het Frans taaltrainer CD ISBN e druk Interculture Amersfoort alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige wijze of vorm, hetzij door elektronische verzending, kopiëren, of op enige andere manier, zonder toestemming van de uitgever. Ondanks de zorg bij het samenstellen van deze uitgave, kan Interculture geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout. Voor meer informatie

4 4 Interculture telefoneren in het Frans taaltrainer CD 1. Inleiding 1 Dit is een uitgave van Interculture Amersfoort, alle rechten voorbehouden. Welkom bij de Interculture telefoneren in het Frans taaltrainer. Met deze taaltrainer oefent u de meest voorkomende zinnen bij uw zakelijke telefoongesprekken. We beginnen nu met het eerste onderdeel. U hoort eerst de Nederlandse zin, daarna kunt u in een korte pauze de Franse zin uitspreken, vervolgens hoort u de juiste zin in het Frans. *Woorden in grijs cursief zijn aanvullingen, tracknummers aangegeven door 2-5. Begin van het telefoongesprek - bij het opnemen van de telefoon 2 Goedemorgen (goedemiddag), met Brox. Brox, bonjour. Hallo, u spreekt met Van Dam. Allô, Van Dam à l appareil. Met wie spreek ik? C est de la part de qui? Wie heb ik aan de telefoon? Qui est à l appareil? Is dit nummer ? C est bien le zéro un / soixante-onze / zéro six / quatre-vingt-cinq / trente-neuf? Dat klopt. Oui, c est ça. U hebt het verkeerde nummer. Vous vous êtes trompé de numéro (de téléphone). Het spijt me, hij heeft een nieuw nummer. Désolé/je regrette, il a changé de numéro. Wat is uw naam? Quel est votre nom? Hoe heet u? Comment vous vous appelez? Ik heet mevrouw Bos. Je m appelle madame Bos. Ik spreek toch wel met de heer Dubosq? Vous êtes bien monsieur Dubosq? Wie kan ik zeggen dat er is? Qui dois-je annoncer?

5 5 Zou u dat even kunnen spellen? Pourriez-vous épeler, s il vous plaît? Sorry, ik verstond uw naam niet goed. Excusez-moi, je n ai pas (bien) compris votre nom. Zou u wat harder kunnen spreken? Pourriez-vous parler un peu plus fort? Sorry, ik heb het niet goed gehoord. Pardon, je n ai pas très bien entendu. Wilt u het even herhalen, a.u.b.? Voulez-vous répéter s il vous plaît? Zou u uw naam nog even kunnen zeggen? Voulez-vous rappeler votre nom? Zou u wat langzamer kunnen spreken, a.u.b.? Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s il vous plaît? Wat kan ik voor u doen? Que puis-je faire pour vous? Zegt u het maar. 3 Je vous écoute. Is mevrouw Combrouze aanwezig? Madame Combrouze est là? Kunt u mij zeggen waar ik haar kan bereiken? Pouvez-vous me dire où je peux la joindre/contacter? Kunt u mij doorverbinden met de heer Lu? Pouvez-vous me passer monsieur Lu? Ik wil met de verantwoordelijke persoon zelf spreken. Je voudrais parler au responsable en personne. Kan ik met iemand van de binnendienst spreken? Je pourrais parler à quelqu un du service administratif/du service interne? Ik wil graag met mevrouw Laforge van de afdeling verkoop spreken. J aimerais parler à madame Laforge du service des ventes. Kunt u mij doorverbinden met toestel 274? Pouvez-vous me passer le poste 274? Een moment, ik verbind u met hem/haar door. Un instant, je vous le passe/je vous la passe. Blijft u even aan de lijn. Restez en ligne/ne quittez pas/ne raccrochez pas, s il vous plaît. Hebt u een ogenblikje geduld a.u.b.? Voulez-vous patienter? Een moment a.u.b. Un instant je vous prie. Met wie wilt u spreken? A qui voulez-vous parler? Kunt u mij het nummer van de verkoopafdeling geven?

6 6 Pouvez-vous me donner le numéro du service de(s) vente(s)? Kunt u mij met de afdeling verkoop doorverbinden? Pouvez-vous me passer le service de vente? Ik zou graag willen bestellen. Je voudrais passer une commande. Dank u voor het wachten. 4 Merci de votre patience. Het spijt me, er wordt niet opgenomen. Désolé, ça ne répond pas. Het toestel is bezet. La ligne est occupée. Hij is momenteel telefonisch in gesprek. En ce moment, il est en ligne/au téléphone. Ze heeft iemand aan de lijn. Elle est en communication. Het spijt me, de heer Lu is niet aanwezig. Je regrette, monsieur Lu n est pas là. Op dit moment is hij afwezig. En ce moment, il est absent. Hij heeft het erg druk. Il est très occupé. Wanneer is hij terug? Quand sera-t-il de retour? Is hij bereikbaar? Est-ce qu on peut le joindre? U kunt hem bereiken op nummer Vous pouvez le joindre au Hij zit nu in de vergadering. Il est en réunion actuellement. Kan ik de boodschap aannemen? Je peux prendre le message? Kan ik u een boodschap doorgeven? Je peux vous laisser un message? Het is erg dringend. C est très urgent. Ik zal (hem/haar) zeggen dat u gebeld hebt. 5 Je lui dirai que vous avez téléphoné. Zij zal u terugbellen, zodra zij terug is. Elle vous rappellera dès son retour. Zou u later terug kunnen bellen? Pourriez-vous rappeler plus tard? Wanneer kunt u ons terugbellen? Quand pouvez-vous nous rappeler?

7 7 Ik bel u over een half uur terug. Je vous rappelle dans une demi-heure. Kunt u hem vragen mij morgen terug te bellen? Pouvez-vous lui demander de me rappeler demain? Op welk nummer? C est à quel numéro? Mijn nummer is Mon numéro, c est le zéro un / dix / soixante-quatre / trente-deux / quatre-vingt-onze Ik zal uw telefoonnummer noteren. Je vais noter votre numéro de téléphone. Het is genoteerd. C est noté. Mag ik uw naam en adres? Puis-je avoir vos coordonnées? Wat is uw adres? Quelle est votre adresse électronique/adresse ? Ik geef u even terug aan de telefoniste. Je vous repasse le standard. Het spijt mij, ik spreek niet goed Frans. Je suis désolé, je ne parle pas bien le français. Het spijt mij, ik begrijp niet wat u bedoelt. Je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous dites Inhoud van het telefoongesprek - Waarom u belt of gebeld wordt 6 Waarmee kan ik u van dienst zijn? Puis-je vous aider / Que puis-je faire pour votre service? Waarover gaat het? C est à quel sujet? Wat is de reden dat u belt? Quel est l objet de votre appel? Ik bel u in verband met een bestelling. Je vous téléphone à propos d une commande. Het gaat over een rekening. Il s agit d une facture. Wat is uw klantnummer? Quel est votre numéro de client? Het betreft een afspraak. C est au sujet d un rendez-vous. Een momentje, ik maak even een notitie. Un instant, je vais prendre note. Mevrouw Dupont heeft mij gevraagd haar te bellen. Madame Dupont m a demandé de l appeler. Zij verwacht uw telefoontje. Elle attend votre coup de fil.

8 8 Ik wil graag een afspraak maken met het hoofd van de boekhouding. J aimerais fixer un rendez-vous avec le responsable du service comptable. Welke dag hebt u het liefst? Quel jour préférez-vous? A.s. donderdag, om drie uur. Schikt u dat? Jeudi prochain, à 15 heures. Ça vous convient / va? Dat is prima. Afgesproken. C est parfait. Entendu. Wilt u dat schriftelijk bevestigen per mail? Voulez-vous le confirmer par courriel? Natuurlijk, mevrouw. Bien sûr, madame. Graag ontvangen wij een offerte voor Nous aimerions recevoir une offre pour Ik heb een klacht (over ) J ai une réclamation à faire/j ai une plainte au sujet de Kunt u dat even uitleggen? 7 Pouvez-vous expliquer cela? De artikelnummers ontbraken bij uw zending Les articles n étaient manquants dans votre expédition. Twee producten waren beschadigd. Deux produits étaient abîmés. Het spijt mij dat u niet tevreden bent over onze zending Je suis désolé(e), que vous ne soyez pas satisfait(e)(s) de notre envoi. Er was een korting van 5% afgesproken. On avait convenu d une remise de 5 pour cent. Dat was niet gepland. Ce n était pas prévu. Er is een vergissing gemaakt. Il y a eu une erreur. Hoe verklaart u die vertraging? Comment expliquez-vous ce retard? Wat is de verzenddatum? Quelle est la date d envoi? De expeditie-afdeling is aansprakelijk (verantwoordelijk). Le service d expédition est responsable. Het is de vraag of u nog steeds bereid bent contact op te nemen met die tussenpersoon. La question est de savoir si vous êtes toujours disposé à contacter cet agent. Ik ga er meteen achteraan. Je m en occupe tout de suite. Ik zal er voor zorgen. Je vais m en occuper.

9 9 Wij hebben uw betaling nog niet binnengekregen. Nous n avons pas (encore) reçu votre paiement/règlement. Ik heb onze bank gevraagd het verschuldigde bedrag aan u over te maken. J ai demandé à notre banque de vous régler la somme due. Zou u mij wat kunnen vertellen over uw website? Pourriez-vous me donner quelques renseignements sur votre site internet? Ik wil graag wat informatie over dat toestel. J aimerais avoir quelques informations sur cet appareil. Zou u me kunnen zeggen of dat product in voorraad is? Pourriez-vous me dire si ce produit est en stock? Wilt u een bestelling plaatsen? Voulez-vous faire/passer une commande? Hoe lang is de levertijd? Quel est le délai de livraison? Wat zijn de leveringsvoorwaarden? Quelles sont les conditions de livraison? Kunt u mij uw catalogus sturen? Pouvez-vous m envoyer votre catalogue? Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Je n ai pas reçu ma commande. Kunt u mij zeggen of het adres juist is? Pouvez-vous me dire si l adresse est correcte? Tot op heden hebt u nog steeds niet op ons verzoek gereageerd. Jusqu'ici vous n'avez toujours pas répondu à notre demande Afsluiting en algemene uitdrukkingen van het telefoongesprek 8 De verbinding is verbroken. La ligne a été coupée. De heer Legrand heeft geprobeerd mij te bereiken. Monsieur Legrand a essayé de me contacter. Hier hebt u mijn doorkiesnummer. Voici mon numéro direct. Wat is het kengetal? Quel est l indicatif? Wilt u het volgende nummer intoetsen! Veuillez composer le numéro suivant! Voor de helpdesk, toets 3! Pour le service d assistance, faites le trois. U bent verbonden met het automatisch antwoordapparaat van (de firma) Dubosq. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique de la Maison Dubosq. Als u wilt kunt u een boodschap inspreken na de pieptoon. Si vous voulez, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Hebt u mijn mobiele nummer? Vous avez le numéro de mon portable?

10 10 Het is een gratis nummer. C est un numéro vert. Neemt u ons niet kwalijk, mijnheer. Toutes nos excuses, monsieur. Sorry/pardon. Je m excuse/excusez-moi. Luister, ik zal zien wat ik kan doen. Ecoutez, je vais voir ce que je peux faire. Ik bel u vanmiddag terug. 9 Je vous rappelle cet après-midi. Uitstekend. Parfait. Dat is afgesproken. C est entendu. Maakt u zich niet ongerust. Ne vous inquiétez pas. Het is niet erg. Ce n est pas grave. Wij hebben ons aan de afspraak gehouden. Nous avons tenu parole/notre promesse. Akkoord! D accord! Natuurlijk! Bien sûr/évidemment! Ik ben het niet met u eens. Je ne suis pas d accord avec vous. Integendeel. Au contraire. Graag. Volontiers. Graag gedaan, tot uw dienst. A votre service/de rien/je vous en prie. Dank u wel. Merci bien. Bedankt voor de moeite. Merci de votre peine. Dank u voor uw hulp. Merci de votre aide. Insgelijks. Vous de même/pareillement. Bedankt voor uw telefoontje. Merci de votre appel. Neemt u gerust weer contact met ons op.

11 11 N hésitez pas à nous appeler. Tot morgen. A demain. Tot de volgende week. A la semaine prochaine. Tot ziens en een prettige dag verder. Au revoir, et bonne journée. 10. Uw personalia - vos coordonnées - informatie uitwisselen 10 Hoe heet u? Comment vous appelez-vous? Wat is uw (achter)naam ook al weer? Quel est votre nom (de famille) déjà? Wat is uw meisjesnaam? Quel est votre nom de jeune fille? En wat is uw voornaam? Et quel est votre prénom? Ik heet (noem uw naam) Je m appelle Kunt u dat even herhalen a.u.b.? Voulez-vous répéter s il vous plaît? Ik heb het niet goed verstaan. Je n ai pas très bien compris. Kunt u uw naam even spellen? Pouvez-vous épeler votre nom, s il vous plaît? Wat zijn uw voorletters? Quelles sont vos initiales? Wat is uw adres? Quelle est votre adresse? Wat is uw woonplaats? Quel est votre domicile? Ik woon in Eindhoven. J habite à Eindhoven. Wat is uw nationaliteit? Quelle est votre nationalité? Ik ben Nederlander. Je suis Néerlandais/je suis Néerlandaise. Wat is uw geboortedatum? Quelle est votre date de naissance? Ik ben geboren op 2 oktober Je suis né(e) le deux octobre mil neuf cent cinquante-six. Bent u gehuwd? Vous êtes marié(e)? Nee, ik ben vrijgezel.

12 12 Non je suis célibataire. Wat is uw beroep? Quelle est votre profession? Ik ben ingenieur. Je suis ingénieur. 11. Tijdsbepalingen 11 maanden, dagen, feestdagen, seizoenen les mois, les jours, les jours fériés, les saisons januari janvier februari février maart mars april avril mei mai juni juin juli juillet augustus août september septembre oktober octobre november novembre december décembre maandag lundi dinsdag mardi woensdag mercredi donderdag jeudi vrijdag vendredi

13 13 zaterdag samedi zondag dimanche in de zomer en été in de herfst en automne in de winter en hiver in het voorjaar au printemps in de vakantie pendant les vacances half april à la mi-avril werkdag le jour ouvrable vrije dag le jour férié feestdag le jour de fête week la semaine eeuw le siècle met Kerstmis à Noël met Pasen à Pâques met Pinksteren à la Pentecôte 12. De tijd - kloktijden - l heure 12 hoe laat is het? quelle heure est-il? het is 10 uur il est dix heures om 3 uur à trois heures van 11 tot 4 de onze heures à seize heures voor 9 (uur) en na tien voor half twaalf avant neuf heures, après onze heures vingt

14 14 tussen 12 en 2 entre midi et quatorze heures / entre midi et deux 12 uur (overdag), 12 uur ('s nachts) midi, minuit uur une heure half uur une demi-heure/trente minutes kwartier un quart d'heure/quinze minutes half één midi trente/midi et demi kwart voor negen huit heures quarante-cinq/neuf heures moins le quart vijf over half drie deux heures trente-cinq/trois heures moins vingt-cinq kwart over elf onze heures quinze/onze heures et quart 13. Overige tijdsbepalingen 13 dag (tijdstip) le jour dag (tijdsbesteding) la journée avond/'s avonds (tijdstip) le soir avond (tijdsbesteding) la soirée ochtend/'s morgens (tijdstip) le matin ochtend (tijdsbesteding) la matinée nacht la nuit (na)middag/ s middags l'après-midi welke dag is het vandaag? quel jour sommes-nous aujourd'hui? vandaag aujourd'hui morgen demain overmorgen après-demain

15 15 gisteren hier eergisteren avant-hier de dag ervoor la veille de dag erna le lendemain de vorige week la semaine passée/dernière de volgende week la semaine prochaine over een week dans huit jours/dans une semaine binnen een week en huit jours/d'ici huit jours/sous huit jours binnen twee weken sous quinzaine vandaag over een week aujourd'hui en huit over veertien dagen dans quinze jours een week/maand geleden il y a une semaine/un mois 2 weken terug il y a deux semaines (de ça) over een uur dans une heure een jaar (tijdrekening/datum) un an een jaar (tijdsbeleving) une année één, vijf, twintig jaar un an, cinq ans, vingt ans enkele jaren plusieurs/quelques années jarenlang pendant des années dit jaar cette année een half jaar six mois

16 16 anderhalf jaar dix-huit mois over 5 dagen dans cinq jours binnen 5 dagen dans les cinq jours/sous cinq jours op dat ogenblik (toen) à ce moment-là op die datum à cette date op den duur à la longue voortaan/later/in het vervolg à l'avenir/dorénavant/par la suite vanaf 5 april 14 à partir du cinq avril dan/toen alors eerder/vroeger plus tôt later plus tard op z n laatst au plus tard op z'n vroegst au plus tôt soms quelquefois/parfois vroeger autrefois toekomst l'avenir eerst d'abord van recente datum de date récente afgelopen/laatste dernier op dat moment à ce moment-là op het ogenblik (nu) en ce moment/maintenant ten slotte

17 17 enfin vervolgens/daarna ensuite/puis/après (cela) toen/dan alors nu maintenant op maandag 20 mei le lundi vingt mai zo spoedig mogelijk le plus vite possible/au plus vite/aussi vite que possible/dans le plus bref délai verleden/vorige passé volgend(e) (tijd) prochain/suivant een andere keer une autre fois vóór (tijd) avant sinds/vanaf depuis wanneer quand plotseling tout à coup/soudain in de nabije toekomst dans un proche avenir op het ogenblik waarop au moment où elke dag van 9 tot 11 uur tous les jours de neuf à onze heures gesloten van 1 tot 19 juni fermé du premier au dix-neuf juin 10 augustus le dix août een halve eeuw un demi-siècle ik heb zojuist besteld je viens de commander ik ga zo weg je vais partir tot (en met) donderdag jusqu'à jeudi (inclus)

18 18 vanaf 7 uur dès sept heures tot morgen! à demain! tot spoedig à bientôt dadelijk aussitôt 15. Spelling - orthographe - het Franse alfabet 15 a b c ç - c cédille d e - toonloze of "stomme-e" (zoals in de of vlug ) é - e accent aigu (zoals in been) è - e accent grave (zoals in hek) ê - e accent circonflexe (zoals in help) f g - zjee h - asj i j - zjie k l m n o p q r s t u v w - doebl vee x - ieks y - ieĝrek z - zed 16. Het Franse telefoonalfabet 16 A Anatole B Berthe C Célestin D Désirée E Eugène E Emile F François G Gaston H Henri I Irma J Joseph K Kléber L Louis M Marcel N Nicolas O Oscar P Pierre Q Quintal R Raoul S Suzanne T Thérèse U Ursule V Victor W William X Xavier Y Yvonne Z Zoé 17. Interculture getallentrainer Frans 17 U hoort eerst het Nederlandse getal, daarna kunt u direct in de korte pauze het Franse getal uitspreken, vervolgens hoort u het getal in het Frans en kunt u uw uitspraak controleren. Voordat u met de getallentrainer begint kunt u hieronder eerst de schrijfwijze bestuderen.

19 19 Overzicht Franse getallen (schriftelijke bijlage om eerst door te lezen) 0 - zéro 1 - un 2 - deux 3 - trois 4 - quatre 5 - cinq 6 - six 7 - sept 8 - huit 9 - neuf 10 - dix 11 - onze 12 - douze 13 - treize 14 - quatorze 15 - quinze 16 - seize 17 - dix-sept 18 - dix-huit 19 - dix-neuf 20 - vingt 21 - vingt et un 22 - vingt-deux 23 - vingt-trois 30 - trente 31 - trente et un 32 - trente-deux 40 - quarante 41 - quarante et un 42 - quarante-deux 50 - cinquante 51 - cinquante et un 52 - cinquante-deux 60 - soixante 61 - soixante et un 62 - soixante-deux 70 - soixante-dix 71 - soixante et onze 72 - soixante-douze 73 - soixante-treize 74 - soixante-quatorze 75 - soixante-quinze 76 - soixante-seize 77 - soixante-dix-sept 78 - soixante-dix-huit 79 - soixante-dix-neuf 80 - quatre-vingts 81 - quatre-vingt-un 82 - quatre-vingt-deux 83 - quatre-vingt-trois 90 - quatre-vingt-dix 91 - quatre-vingt-onze 92 - quatre-vingt-douze 93 - quatre-vingt-treize 94 - quatre-vingt-quatorze 95 - quatre-vingt-quinze 96 - quatre-vingt-seize 97 - quatre-vingt-dix-sept 98 - quatre-vingt-dix-huit 99 - quatre-vingt-dix-neuf cent cent un

20 cent deux cent vingt cent vingt et un cent vingt-deux deux cents deux cent un deux cent deux mille mille un mille deux mille trois deux mille trois cents deux mille trois cent un deux mille trois cent deux deux mille trois cent trois 17. Train de getallen van N-F quatorze 17 dix-sept 11 onze 15 quinze 13 treize 19 dix-neuf 16 seize 18 dix-huit 10 dix 20 vingt 12 douze 10 dix 18 dix-huit 19 dix-neuf 17 dix-sept 12 douze 11 onze 14 quatorze 15 quinze 16 seize 13 treize 20 vingt 13 treize 16 seize 15 quinze 14 quatorze 11 onze 12 douze 17 dix-sept 19 dix-neuf 18 dix-huit 10 dix 20 vingt 18. Train de getallen van in tientallen N-F trente 80 quatre-vingts 40 quarante 70 soixante-dix 20 vingt 60 soixante 90 quatre-vingt-dix 50 cinquante 10 dix 50 cinquante

21 21 70 soixante-dix 40 quarante 80 quatre-vingts 90 quatre-vingt-dix 60 soixante 70 soixante-dix 30 trente 20 vingt 30 trente 70 soixante-dix 20 vingt 60 soixante 90 quatre-vingt-dix 50 cinquante 10 dix 80 quatre-vingts 40 quarante Train de getallen van door elkaar N-F quatre-vingt-dix-neuf 19 dix-neuf 55 cinquante-cinq 15 quinze 85 quatre-vingt-cinq 95 quatre-vingt-quinze 37 trente-sept 93 quatre-vingt-treize 44 quarante-quatre 21 vingt et un 81 quatre-vingt-un 98 quatre-vingt-dix-huit 30 trente 13 treize 50 cinquante 15 quinze 18 dix-huit 88 quatre-vingt-huit 40 quarante 14 quatorze 16 seize 60 soixante 71 soixante et onze 94 quatre-vingt-quatorze 46 quarante-six 66 soixante-six 77 soixante-dix-sept 28 vingt-huit 21 vingt et un 37 trente-sept 31 trente et un 13 treize 66 soixante-six 77 soixante-dix-sept 71 soixante et onze soixante-et-un 16 seize 15 quinze 81 quatre-vingt-un 93 quatre-vingt-treize 95 quatre-vingt-quinze

22 22 94 quatre-vingt-quatorze 98 quatre-vingt-dix-huit 99 quatre-vingt-dix-neuf 88 quatre-vingt-huit 85 quatre-vingt-cinq 44 quarante-quatre 14 quatorze 46 quarante-six 40 quarante 19 dix-neuf 18 dix-huit 58 cinquante-huit 99 quatre-vingt-dix-neuf 98 quatre-vingt-dix-huit 95 quatre-vingt-quinze 94 quatre-vingt-quatorze 93 quatre-vingt-treize 81 quatre-vingt-un 71 soixante et onze 60 soixante 58 cinquante-huit 55 cinquante-cinq 50 cinquante 16 seize 15 quinze 88 quatre-vingt-huit 85 quatre-vingt-cinq 45 quarante-cinq 14 quatorze 21. Train de getallen van in honderdtallen N-F huit cents let op: spreek de [t] niet uit! > wiesañ 500 cinq cents let op: spreek de [k] niet uit! > siñsañ 900 neuf cents 300 trois cents 400 quatre cents 200 deux cents 700 sept cents 600 six cents [let op: spreek de [s] niet uit! > siesañ 500 cinq cents 200 deux cents 800 huit cents 900 neuf cents 400 quatre cents 700 sept cents 600 six cents 900 neuf cents 800 huit cents 700 sept cents 400 quatre cents 300 trois cents 600 six cents 300 trois cents 22. Train duizendtallen N-F mille 2000 deux mille 1001 mille un 1778 mille sept cent soixante-dix-huit 1100 mille cent 1200 mille deux cents 1626 mille six cent vingt-six

23 neuf mille quatre-vingt-dix-neuf mille 4800 quatre mille huit cents 8000 huit mille 1996 mille neuf cent quatre-vingt-seize 5050 cinq mille cinquante soixante-douze mille 23. Train telefoon -en referentienummers N-F (0) zéro zéro / trente-trois / quatre / quarante-quatre / quatre-vingt-douze / soixantesix / cinquante-huit zéro neuf / zéro neuf / quarante-cinq / zéro huit (0) zéro zéro / trente-trois / quatre / quarante-neuf / quatre-vingt-quinze / soixantedeux / cinquante-huit 24. Train banknummers N-F cent-vingt-trois / six cent quarante-cinq / sept cent cinquante-huit cinq cent vingt-deux / six cent quarante-cinq / trois cent cinquante-huit trois cent soixante-trois / quatre cent soixante-douze / huit cent quatre-vingt-quinze 25. De Franse leestekens (pdf) - koppelteken - trait d union - afbreekteken - tiret! uitroepteken - point d exclamation ( haakje - parenthèse (...) tussen haakjes - entre parenthèses * sterretje - astérisque, komma - virgule. punt - point / slash - slash, barre, oblique \ backslash - antislash, barre, oblique inverse : dubbele punt - deux points ; punt komma - point-virgule? vraagteken - point d apenstaartje - arobas(e) [ haakje - crochet ^ dakje - accent circonflexe idem - apostrophe t kleine letter t - t minuscule T hoofdletter T - T majuscule t één t - un seul t tt dubbel t - deux t tussen aanhalingstekens - entre guillemets # hekje - dièse ~ tilde - tilde 0 nul - zéro &-teken - esperluette underscore - tiret bas 26. Telefonische mededelingen en ingesproken berichten (pdf) Extra zinnen phrases supplémentaires (F-N) Suite à un problème technique la communication ne peut (pas) avoir lieu. Tengevolge van een technisch probleem kan het gesprek niet plaats vinden. En ce moment votre appel ne peut aboutir. Veuillez rappeler ultérieurement. Op dit moment kan uw telefoongesprek geen doorgang vinden. Wilt u later nog eens bellen. Nous vous prions de rappeler plus tard.

24 24 We vragen u later nog eens te bellen. De telefoon gaat, maar er wordt niet opgenomen. Le téléphone sonne, mais ça ne répond pas. Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Het nummer dat u gevraagd heeft is niet bereikbaar. Par suite d'encombrement (d'un trop grand nombre d'appels) votre appel ne peut aboutir. Ten gevolge van overbelasting kan uw telefoongesprek niet plaatsvinden. Votre correspondant est en ligne. Degene die u wilt spreken is aan de lijn. Controleert u het nummer a.u.b. Veuillez vérifier le numéro. Le numéro demandé n'est pas attribué. Het nummer is onbekend (niet in gebruik). L'indicatif (le numéro d'abonné) que vous avez composé n'est pas utilisé. Het kengetal (het abonneenummer) dat u hebt ingetoetst is niet in gebruik. Toutes nos lignes sont occupées. Al onze lijnen zijn bezet. Al onze medewerkers zijn bezet. Tous nos collaborateurs sont occupés. Nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants. We vragen u enkele ogenblikken geduld. Je vous repasse le standard. Ik geef u terug aan de telefooncentrale. Voor meer informatie

INTERCULTURE TELEFONEREN IN HET FRANS taaltrainer CD

INTERCULTURE TELEFONEREN IN HET FRANS taaltrainer CD INTERCULTURE TELEFONEREN IN HET FRANS taaltrainer CD teksten Interculture Interculture telefoneren in het Frans taaltrainer CD www.interculture.nl 2010 Interculture Amersfoort pagina 1 In de serie Interculture

Nadere informatie

Dag, de verbinding werd verbroken Allô, la communication a été coupée Aaloo laa kommuuniekatjoñ aa eetee koepee

Dag, de verbinding werd verbroken Allô, la communication a été coupée Aaloo laa kommuuniekatjoñ aa eetee koepee Dag, de verbinding werd verbroken Allô, la communication a été coupée Aaloo laa kommuuniekatjoñ aa eetee koepee Blijft u aan de lijn Restez en ligne s.v.p. Restee añ lienju siel voe ple Blijft u aan de

Nadere informatie

LES CHIFFRES DE 1 À 40 (1STE GRAAD BSO)

LES CHIFFRES DE 1 À 40 (1STE GRAAD BSO) LES CHIFFRES DE 1 À 40 (1STE GRAAD BSO) De zéro à quarante Van nul tot veertig 0 zéro 1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 3 trois 13 treize 23 vingt-trois

Nadere informatie

Je n ai pas reçu le dépliant.

Je n ai pas reçu le dépliant. 1 Je n ai pas reçu le dépliant. Je bent telefoniste bij de klantendienst van Macro Alleur. Bij de aanbiedingen van de week is er een citruspers Philips AZ77. 1 Lees de dialoog La réception / Le service

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Le Français des vacances. Niveau

Le Français des vacances. Niveau Le Français des vacances Niveau 1 Unité 1 Se Présenter 1. Lees de volgende uitspraken. Wat zeggen deze mensen? Bonjour Bonsoir Salut Ça va? Ça va, et toi? Ça va, et vous? 2. Luister naar de dialoog. Wat

Nadere informatie

4 nummer 1 nummer 2 nummer 3

4 nummer 1 nummer 2 nummer 3 Chapitre 0: C est parti 1 a 1) 2 a les vacances de school la nourriture la famille la maison l école les passe-temps het huis de familie de vakantie het eten de hobby s 2 b les vacances la nourriture la

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_?

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous _[langue]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt

Nadere informatie

MÉTRO, BOULOT, DODO. Unité 1. Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan.

MÉTRO, BOULOT, DODO. Unité 1. Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan. Unité 1 MÉTRO, BOULOT, DODO Vocabulaire 1 Lees de zinnen en kruis het juiste woord / de juiste uitdrukking aan. 1. Aujourd hui, c est la rentrée. Les enfants a reprennent b rangent c terminent l école

Nadere informatie

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel.

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. 1 Nieuwe klanten zoeken 1.1 Zich inschrijven op een beurs 1.2 Zijn bedrijf voorstellen 1.3 Over de levering praten 1.4 Nieuwe klanten telefonisch benaderen

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Vendredi le dix-huit de cembre 2015.

Vendredi le dix-huit de cembre 2015. 2 Vendredi le dix-huit de cembre 205. Aangezien het jullie eerste jaar Frans is, is het belangrijk dat je continu blijft oefenen! (Dus ook in de vakanties ) Om jullie een beetje te verplichten alles bij

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

vreemde talen Topklassers deel 2 Frans Antwoordenboek Frans Zelfstandig werken Vreemde talen Antwoorden Groep 7-8 Taal Auteur drs. M.E.

vreemde talen Topklassers deel 2 Frans Antwoordenboek Frans Zelfstandig werken Vreemde talen Antwoorden Groep 7-8 Taal Auteur drs. M.E. 9 78906 4007 Zelfstandig werken Vreemde talen Frans Topklassers Taal Groep 7-8 Antwoorden TOP vreemde talen deel Frans Antwoordenboek Auteur drs. M.E. Bouzid Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand )

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand ) Voorzetsels zijn altijd lastig in een vreemde taal. Wanneer vertaal je op met sur, wanneer met de, wanneer met à? Je moet het maar net weten. Of hier opzoeken natuurlijk :-) voorzetsels prépositions geen

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS

INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS 23-25 SEPTEMBER 2015 Maaswaal College informatieboekje hotel 1 Beste leerlingen van 5 Havo, Dit schooljaar brengen wij de introductiedagen door in Parijs. We bezoeken een aantal

Nadere informatie

Drs. M. Bredius-Hoogendam. Drs. M. Koot. Tu dis. Gespreksvaardigheid Frans voor klas 3,4 havo/vwo. Walvaboek

Drs. M. Bredius-Hoogendam. Drs. M. Koot. Tu dis. Gespreksvaardigheid Frans voor klas 3,4 havo/vwo. Walvaboek Drs. M. Bredius-Hoogendam. Drs. M. Koot Tu dis Gespreksvaardigheid Frans voor klas 3,4 havo/vwo Walvaboek 1 Woord vooraf Tu dis is bestemd voor klas 3,4 havo/vwo en bevat vocabulaire, idioomzinnen en spreekoefeningen.

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS

INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS INTRODUCTIE 5 HAVO PARIJS 17-19 SEPTEMBER 2014 Maaswaal College informatieboekje Beste leerlingen van 5 Havo, Dit schooljaar brengen wij de introductiedagen door in Parijs. We bezoeken een aantal highlights

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

Le français des vacances Vrais débutants

Le français des vacances Vrais débutants Unité 1 1 Le français des vacances Vrais débutants Photo Isaac Joo Photo Katie Gillham In deze leseenheid leert u -iemand te groeten en van iemand afscheid te nemen -uw naam op te geven en naar de naam

Nadere informatie

naam :.. nr. : klas :.. computer :..

naam :.. nr. : klas :.. computer :.. Je hebt het in de vorige module flink gewerkt. Nu kan je zelfstandig verder werken aan module 12. Lees steeds goed de opgave, zodat je weet wat je moet doen. Wanneer je een dialoog of een oefening moet

Nadere informatie

Éventail-junior. woordkaarten

Éventail-junior. woordkaarten Éventail-junior En action 6 woordkaarten 2 Unité 21 un oncle une tante l anglais (m.) 21 la mer un pays un village une ville jouer de la guitare jouer du piano parler (anglais) parler à (Sam) travailler

Nadere informatie

naam :.. nr. : klas :.. computer :..

naam :.. nr. : klas :.. computer :.. Je hebt het in de vorige module goed gedaan. Je mag daarom zelfstandig verder werken aan module 11. Lees steeds goed de opgave, zodat je weet wat je moet doen. Wanneer je een dialoog of een oefening moet

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens je volgende vergadering. Utilisez 3 phrases en français pendant votre prochaine réunion d équipe.

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens je volgende vergadering. Utilisez 3 phrases en français pendant votre prochaine réunion d équipe. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens je volgende vergadering. Utilisez 3 phrases en français pendant votre prochaine réunion d équipe. Spreek Nederlands tijdens je volgende telefoongesprek. Parlez

Nadere informatie

CA MARCHE 5 : Au carrefour : Nederlands en Franse tekst samen

CA MARCHE 5 : Au carrefour : Nederlands en Franse tekst samen CA MARCHE 5 : Au carrefour : Nederlands en Franse tekst samen 1 Charles is in de groentenwinkel = Charles est au magasin de légumes. La vendeuse Vraag de meneer wat hij wenst. Monsieur, vous désirez? Vraag

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Waar kan ik vinden?... une chambre à louer?... een kamer te huur?... une auberge de jeunesse?... een hostel?... un hôtel?... een hotel?...

Nadere informatie

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE (van 17 maart tot 28 maart) Activiteit 1 : ik ken het Franse Welke artiesten en Franse s ken je? Artiest... Chanson..... Artiest... Chanson..... Artiest...

Nadere informatie

Le logement. In deze les leert u

Le logement. In deze les leert u Le logement In deze les leert u een woning beschrijven: Ta maison, elle est grande? vragen waar iemand vandaan komt: Je suis de Marseille. Et vous, est-ce que vous êtes d ici? de vormen van het bepaald

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

Qui est à l appareil?

Qui est à l appareil? Qui est à l appareil? Plein feu Unité 2 Qui est à l appareil? Unité 2 2 Je leert een kort telefoongesprek voeren vragen of iemand er is afspreken met iemand en vragen of iemand al klaarstaat Het gebruik

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid

éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid bouwstenen voor spreekvaardigheid éléments pour la conversation groeten - bedanken saluer - rmercier goedemorgen bonjour goedemiddag bonjour

Nadere informatie

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze.

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

C'est fini les vacances!

C'est fini les vacances! Contact 1 C'est fini les vacances! un 1 Écoute les 4 dialogues. ote le numéro de chaque dialogue dans le bon dessin. uister naar de 4 dialogen. oteer het nummer van elke dialoog bij de juiste tekening.

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Mogelijke 'vragen' mondelinge examens zesde leerjaar (per 4 contacten):

Mogelijke 'vragen' mondelinge examens zesde leerjaar (per 4 contacten): Mogelijke 'vragen' mondelinge examens zesde leerjaar (per 4 contacten): 1. Contact 1 t.e.m. 4 (onthoudboek blz. 20-26) 1.1 Parler des vacances. (spreek over jouw bestaande of gedroomde vakantie) Mogelijke

Nadere informatie

éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid

éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid éléments pour la CONVERSATION bouwstenen voor spreekvaardigheid bouwstenen voor spreekvaardigheid éléments pour la conversation groeten - bedanken saluer - remercier goedemorgen bonjour goedemiddag bonjour

Nadere informatie

WOORDENBOEK / VOCABULAIRE

WOORDENBOEK / VOCABULAIRE ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE ANVP des Prisons de LYON WOORDENBOEK / VOCABULAIRE Ten behoeve van de gedetineerden / à l usage des détenus Nederlands / Frans Néerlandais / Français Traduit par Mirjam NEELING

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Frans Geachte heer President Monsieur le Président, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN

for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN Tuur & Eleni Thys-Kapodistrias Onze grootste uitdaging en die van onze medewerkers is luisteren naar jullie wensen en ideeën om zo samen de perfecte creatie te maken voor

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 6

BEGINNERSCURSUS DAG 6 1 BEGINNERSCURSUS DAG 6 A. FORCING Tekst: Het telefoongesprek B. GRAMMATICA Vorming van de V.T.T. gebruik Onregelmatige werkwoorden C. CONVERSATIE Telefoneren 2 REEKS I: HET DAGELIJKSE LEVEN Tekst Het

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

En action 6. Woordtrainer. Salut! Ga naar voor meer informatie.

En action 6. Woordtrainer. Salut! Ga naar  voor meer informatie. Salut! Voor het tweede jaar op rij leer je Frans. Misschien heb je intussen ook al Frans kunnen spreken met Franstaligen. Lukte dat al? Of vond je het nog moeilijk? Bedenk dan dat je vorig jaar nog helemaal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

Bonjour, Amicalement. Peter SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO)

Bonjour, Amicalement. Peter SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO) SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO) 1 Lisez la lettre et complétez la fiche. (compréhension écrite) Lees de brief en vul de fiche aan. Bonjour, Je m'appelle Peter Versteene et j'ai treize ans. J'habite à Steenderen

Nadere informatie

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint De job van mijn partner L emploi de mon conjoint Redactioneel onderzoek 7.2 tweeverdieners; 17 21 sept 29 Jobat.be Actu24.be Nieuwsblad.be Standaard.be Vers l Avenir -1- Belangrijkste bevindingen 1. Ietsmeerdande

Nadere informatie

1.1 Introduction... 2. 1.2 Leçon 1: Se présenter... 3. 1.3 Prononciation... 5. 1.4 Culture: Un, deux, trois ou quatre bisous... 7. 1.5 Grammaire...

1.1 Introduction... 2. 1.2 Leçon 1: Se présenter... 3. 1.3 Prononciation... 5. 1.4 Culture: Un, deux, trois ou quatre bisous... 7. 1.5 Grammaire... Frans A1 Livret de français 1 Se présenter Sommaire 1.1 Introduction... 2 1.2 Leçon 1: Se présenter... 3 1.3 Prononciation... 5 1.4 Culture: Un, deux, trois ou quatre bisous... 7 1.5 Grammaire... 7 1.6

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses!!!

!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses!!! 1 2011 HAN Série A!!! Indiquez la série sur le formulaire des réponses!!! HAN Série A Door zijn deelname verklaart de deelnemer het reglement te kennen en te aanvaarden. 1 Welke zin past in de volgende

Nadere informatie

VAKANTIEREGELING 2018

VAKANTIEREGELING 2018 VAKANTIEREGELING 2018 1) 10 betaalde feestdagen : maandag 1 januari (Nieuwjaar) maandag 2 april (Paasmaandag) dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid) donderdag 10 mei (OLH-Hemelvaart) maandag 21 mei (Pinkstermaandag)

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

Bilan 4 «À la recherche»

Bilan 4 «À la recherche» Begeleid zelfstandig leren Bilan 4 «À la recherche» Tijdsduur: 50 minuten Benodigdheden: een blauwe en groene balpen Nom:............ Classe:............................ N :............ Een woordje uitleg:

Nadere informatie

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide?

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide? FOTO FUN PHOTO FUN hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? WAT KRIJG JE AANGEBODEN? QUE RECEVREZ-VOUS? 1. 2. 3. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... een kamer te huur?... une chambre à louer?... een hostel?... une auberge de jeunesse?... een hotel?... un hôtel?...

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

naam :.. nr. : klas :.. computer :..

naam :.. nr. : klas :.. computer :.. Je hebt het in module 8 knap gedaan. Je mag daarom zelfstandig verder werken aan module 9. Je hebt daarvoor wel je boek 2B nodig. Lees steeds goed de opgave, zodat je weet wat je moet doen. Wanneer je

Nadere informatie

Iedereen kan Frans leren

Iedereen kan Frans leren ZIEN EN BEGRIJPEN Voor beginners Taalcursus Frans Iedereen kan Frans leren Je vous invite chez moi! Je suis un symbole français. Je suis une grande tour à Paris. Je suis La Tour Eiffel l' escargot vin

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN FORMULIER NEDERLANDS-FRANS OM EEN KLACHT IN TE DIENEN Gelieve een ontvangstbewijs van uw klachtverklaring op te stellen volgens het hieronderstaande rapport FORMULAIRE NEERLANDAIS-FRANÇAIS DE PRÉ-DÉCLARATION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014

du lundi 20 octobre jusqu au vendredi 24 oktober 2014 Opleiding van de gerechtelijke algemeen overzicht Formation des stagiaires vue d ensemble Eerstejaars Stagiaires de première année (aanvang stage op 1 oktober ) (début du stage au 1 er octobre ) vrijdag

Nadere informatie

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 FOTO FUN PHOTO FUN 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF!

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF! PROTECTION NE SUFFISENT PAS! TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS LE FAITES VOUS-MÊME! 00% VEILIG WERKEN 00% VEILIG WERKEN Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

vivabox foto fun photo fun

vivabox foto fun photo fun vivabox foto fun photo fun Hoe werkt uw vivabox? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten aan de hand van dit boekje met praktische informatie. 2. Maak uw keuze uit de voorgestelde fotoproducten. 3. Ruil

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

UNITÉ. c est Antoine. Plak, teken, schrijf... wat je maar wilt. Dit is jouw pagina!

UNITÉ. c est Antoine. Plak, teken, schrijf... wat je maar wilt. Dit is jouw pagina! UNITÉ Bonjour, moi c est Antoine Plak, teken, schrijf... wat je maar wilt. Dit is jouw pagina! Activités A. Luister naar de dialogen en zeg of ze in het Frans zijn of in een andere taal. a) Dialogue français

Nadere informatie

gesprekspartner wil spreken pas over twee weken uit naar een andere dienst moet doorverwijzen? Wat zeg je wanneer de collega met wie je

gesprekspartner wil spreken pas over twee weken uit naar een andere dienst moet doorverwijzen? Wat zeg je wanneer de collega met wie je [de of het?] adres gesprek naam Wat zeg je als je je gesprekspartner naar een andere dienst moet doorverwijzen? Een ogenblik, alstublieft, ik verbind u door met de betrokken dienst. Wat zeg je wanneer

Nadere informatie

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014

CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 CURSUSSEN FRANS vanaf 31 maart 2014 ALGEMENE CURSUSSEN Deze algemene cursussen van 24 uur komen overeen met de helft van een niveau. U werkt zowel aan lees- en luistervaardigheid als schrijf- en spreekvaardigheid.

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie