RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN"

Transcriptie

1 RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

2 Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur op drie onderdelen: doeltreffendheid:zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald? doelmatigheid:is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen? rechtmatigheid:voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? Hiertoe voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Het doel van deze onderzoeken is om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente als geheel en waar mogelijk het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. Personele samenstelling: Drs. P.L. Polhuis MA, voorzitter Drs. A.J.Meindertsma, extern lid Ir. H.E.Zonderland, extern lid Mw. dr. J.M. van Leeuwen, raadslid Heerenveen F. de Wit, raadslid Heerenveen J.H. de Jong, secretaris, extern De rekenkamercommissie vergadert veelal gelijktijdig met die van Lemsterland, Opsterland en Skarsterlân. Deze gemeenten hebben de volgende leden benoemd: H. de Jong, raadslid Lemsterland Drs. W.Hoekstra, raadslid Skarsterlân Ing. F.Nieuwenhuis, extern lid Opsterland Contact De secretaris werkt vanuit het gemeentehuis van de gemeente Lemsterland. Postbus AA Lemmer

3 Voorwoord van de voorzitter De gemeente Heerenveen heeft eind 2009 in totaal 55,7 miljoen aan reserves en 15,0 aan voorzieningen. Dat zijn aanzienlijke bedragen. De ervaring leert dat het voeren van beleid en beheer over reserves en voorzieningen voor een gemeenteraad vaak lastig is. Dat bleek ook tijdens ons onderzoek. In de telefonische enquête onder raadsleden werd het onderwerp reserves en voorzieningen vaak omschreven in termen als ingewikkeld en schimmig. Toch is het de Raad die ook voor dit onderwerp de kaders zal moeten stellen en zal moeten controleren of in de uitvoering de kaders gevolgd worden. Om dat goed te doen vereist dat allereerst duidelijkheid en begrip over dit hoofdstuk van het financiële beleid van de gemeente. Dit rapport beoogt bij te dragen aan die duidelijkheid. Het is niet de eerste keer dat de rekenkamercommissie aandacht besteedt aan het budgetrechtrecht van de gemeenteraad. Twee jaar geleden rapporteerden wij over ons onderzoek naar de invulling van het budgetrecht van de Raad. Het onderhavige rapport kan worden gezien als een vervolg op de aanbevelingen 3 en 4 van het meer algemene rapport uit Die aanbevelingen kwamen er op neer om het inzicht van raadsleden in het weerstandsvermogen, de (stille) reserves en de voorzieningen te vergroten. 1 De opbouw van het rapport is als volgt. Na de vraagstelling en een verantwoording van de onderzoeksmethodiek (hoofdstuk 1) volgt een hoofdstuk waarin in algemene zin de begrippen reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen worden uitgelegd en met elkaar in verband worden gebracht (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt ingezoomd op de situatie in Heerenveen. Na een analyse van het beleid (hoofdstuk 3) volgt de analyse van de uitvoering (hoofdstuk 4) en de rol van en de informatievoorziening aan de Raad (hoofdstuk 5). Omdat het onderzoek een zogenaamd benchmark-onderzoek is worden in hoofdstuk 6 enkele thema s die in de vergelijking met de andere convenantgemeenten opvallen gepresenteerd. In hoofdstuk 7 presenteren wij onze conclusies en aanbevelingen. Het rapport sluit af met de reactie van het College en ons nawoord (hoofdstuk 8). Zoals opgemerkt is dit rapport gebaseerd op een zogenaamd benchmark-onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek niet alleen in Heerenveen is gehouden, maar ook in Lemsterland, Skarsterlân en, voor het eerst, in Opsterland. Voor de inhoud van de rapporten betekent dit dat de hoofdstukken 3 (theoretische inleiding) en 6 gelijkluidend zijn. Het dossier- en veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door drs. ing. Hans van der Zwan, drs. Carlo van Dijk, Tom Smolders MA MSc, Hans Hofman RA en drs. Roel Freeke. Uiteraard gaat onze dank uit naar alle medewerkers en bestuurders van de gemeente die hun medewerking aan het onderzoek hebben verleend, waaronder de check op feitelijke onjuistheden. P.L. Polhuis 1 (2010), Onderzoek naar de invulling van het budgetrecht van de Raad, p. 19.

4 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: VRAAGSTELLING EN METHODE VAN ONDERZOEK Vraagstelling Onderzoeksverantwoording...2 HOOFDSTUK 2 RESERVES, VOORZIENINGEN EN WEERSTANDSVERMOGEN Het budgetrecht van gemeenteraden Reserves Voorzieningen Onderscheid tussen (bestemmings)reserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Keuze mogelijkheden voor de gemeenteraad 10 HOOFDSTUK 3 - HET BELEID Beleidskaders Bevindingen...14 HOOFDSTUK 4 DE UITVOERING Opbouw algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Besteedbaarheid Bevindingen...19 HOOFDSTUK 5 DE ROL VAN DE GEMEENTERAAD Algemeen Informatievoorziening Bevindingen...21 HOOFDSTUK 6 DE BENCHMARK Omvang en verhoudingen van reserves Opbouw reserves en voorzieningen...24

5 6.3. Best practices...24 HOOFDSTUK 7 - AANBEVELINGEN Aanbevelingen Aan welke knoppen kan de raad draaien 28 BESTUURLIJKE REACTIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS..31 NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE 33 Bijlage 1: Bronnen...34 Bijlage 2:...35 Geregistreerde kenmerken reserves...35 Ingevuld fiche...36 Bijlage 3: Normenkader...38

6 HOOFDSTUK 1: VRAAGSTELLING EN METHODE VAN ONDERZOEK Met dit rapport beoogt de rekenkamercommissie twee zaken. Allereerst wordt de gemeenteraad inzicht geboden in de reserves en de voorzieningen van de gemeente. Daarnaast geven wij enkele aanbevelingen die de bestuurlijk-politieke discussie over reserves en voorzieningen kunnen stimuleren. Bij zowel de analyse als bij het opstellen van onze aanbevelingen hebben wij ons laten leiden door de begrippen doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Bij doeltreffendheid kan gedacht worden aan adequate kaders die de raad heeft gesteld om bewust te sturen op reserves en voorzieningen en aan de koppelingen die gelegd zijn tussen het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen en het algemene inhoudelijke beleid van de gemeente. Bij doelmatigheid gaat het vooral om de vraag of reserves en voorzieningen noodzakelijk zijn. Een belangrijke indicator hiervoor is dat reserves en voorzieningen actief worden benut. Bij rechtmatigheid gaat de commissie na of reserves en voorzieningen worden ingezet conform de hiervoor geldende wettelijke kaders en raadsbesluiten. Ook gaan we na welke waarborgen hiervoor zijn opgenomen. 1.1 Vraagstelling Bovenstaande doelstelling is in de volgende hoofdvraag en deelvragen vertaald. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre is er sprake van een doeltreffend, doelmatig en rechtmatig beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen en wordt de raad hierover toereikend geïnformeerd met het oog op besluitvorming ten behoeve van zijn kaderstellende en controlerende taak? Hieruit zijn de volgende deelvragen afgeleid: Inventariserend 1. Welke reserves en voorzieningen zijn er? 2. Wat is het verloop van reserves en voorzieningen gedurende de onderzoeksperiode ( )? 3. Hoe verhouden reserves en voorzieningen zich tot de investeringen en de exploitatiebegroting? Inhoud beleid 4. Welk gemeentelijk beleid, in aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving, is vastgesteld ten aanzien van reserves en voorzieningen? 5. Welk beleid is vastgesteld ten aanzien van het weerstandsvermogen en hoe zijn stille reserves hierin meegenomen? Totstandkoming beleid 6. Wat was de rol van de raad bij de totstandkoming van het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen? 1

7 Uitvoering beleid 7. Hoe en door wie zijn het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke omvang van reserves en voorzieningen bepaald? 8. In hoeverre heeft de besluitvorming door de raad conform regels en afspraken plaatsgevonden? Bestuurlijke informatievoorziening 9. Op welke wijze is de informatie-uitwisseling tussen B&W en de raad ten aanzien van de instelling en het verloop van reserves en voorzieningen in relatie tot de beleidsuitvoering en doelbereiking vormgegeven? 10. In hoeverre zijn de bij de instelling beoogde doelen behaald? Benchmark 11. Hoe verhouden de bevindingen van de vier gemeenten zich tot elkaar en welke best practices zijn te onderscheiden? 1.2 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek is in 2010 uitgevoerd in de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland. De onderzochte periode is 2006 tot en met Na de formulering van de deelvragen is een normenkader opgesteld. De bevindingen in elke gemeente zijn getoetst aan dit normenkader (zie bijlage 3 van dit rapport). Nadat de onderzoeken in elke gemeente waren afgesloten heeft een vergelijking van de bevindingen op hoofdlijnen plaats gevonden. Deze zogenaamde benchmarkanalyse is te vinden in hoofdstuk 6. De onderzoekers hebben bij de vier gemeenten de planning-en-controldocumenten, kwantitatieve gegevens over de reserves en voorzieningen en beleidskaders opgevraagd over de periode 2006 tot en met Vervolgens hebben de organisaties voor alle reserves een format ingevuld met daarin kenmerken als het minimum en maximum saldo, het bestedingsplan en de looptijd. Er zijn interviews gehouden met de portefeuillehouder, het hoofd financiën, de griffier en accountant van de gemeente. Met raadsleden van de vier gemeenten zijn telefonische interviews gehouden. Ook heeft op 23 september 2010 een bijeenkomst voor raadsleden van de vier gemeenten plaats gevonden. Deze bijeenkomst was bedoeld om het onderwerp reserves en voorziening interactief met raadsleden door te spreken en om nader zicht te krijgen op de specifieke informatiebehoeften van raadsleden over dit onderwerp. 2

8 HOOFDSTUK 2 RESERVES, VOORZIENINGEN EN WEERSTANDSVERMOGEN Wat zijn reserves en voorzieningen en wat zijn de verschillen? Hoe verhouden ze zich tot de baten en lasten in de exploitatie en tot de investeringen? En welke relatie is er met het weerstandsvermogen van de gemeente? In dit theoretische hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deze vragen, waardoor deelvraag 3 beantwoord zal worden. 3. Hoe verhouden reserves en voorzieningen zich tot de investeringen en de exploitatiebegroting? 2.1 Het budgetrecht van gemeenteraden Het onderwerp reserves en voorzieningen raakt direct aan het budgetrecht van de raad: om zijn politieke ambities te realiseren maakt de gemeenteraad in de programmabegroting afspraken met het college over te leveren prestaties en stelt hiervoor op vier manieren middelen beschikbaar. - Op de exploitatie (begroting en jaarrekening) staan de verwachte inkomsten (o.a. gemeentefonds en lokale belastingopbrengsten) en uitgaven voor de diverse programma s. De exploitatie wordt daarmee gevormd door de baten en lasten zoals die in de begroting en jaarrekening worden opgenomen. - De reserves zijn de spaarpotten van de gemeente: deze kunnen een spaarfunctie hebben maar ook een risico afdekken of uitgaven of tarieven egaliseren. Wanneer een raad aan een reserve een specifiek doel heeft toegekend spreken we van een bestemmingsreserve. Omdat de raad vrij over reserves kan beschikken en de bestemming van reserves altijd nog kan wijzigen, spreken we bij reserves over eigen vermogen. In paragraaf 2.2 werken we de functies van reserves verder uit. Reserves zijn het eigen vermogen van de gemeente dat de raad in kan zetten om ambities te financieren, risico s af te dekken en/of grote schommelingen in uitgaven of tarieven te voorkomen. - Een gemeente creëert voorzieningen om verplichtingen, verliezen en zekere risico s die behoren tot de reguliere exploitatie af te dekken en uitgaven te egaliseren 2. Voorzieningen worden bijvoorbeeld getroffen voor uitgaven zoals voorzien in beheerplannen die de gemeente gaat uitvoeren. De gemeenteraad kan niet vrijelijk beschikken over deze middelen. 3 Binnen de beleidsmatige keuzes van de raad besluit het college over het inzetten van deze voorzieningen. Voorzieningen zijn het vermogen van de gemeente waarover de raad niet meer vrij kan beschikken omdat hier in principe onontkoombare uitgaven tegenover staan. - Investeringen zijn vergelijkbaar met duurzame aankopen, zoals een huis of een auto: onder bepaalde voorwaarden 4 kan of moet de gemeente aankopen met een gebruikstermijn van 2 Van deze verplichtingen, verliezen of risico s zijn de omvang en het tijdstip nog onzeker, maar wel redelijkerwijs in te schatten. 3 Daarom worden deze vermeld onder vreemd vermogen. 4 Investeringen met een economisch nut (die in principe verhandelbaar zijn of waarvoor de gemeente tarieven kan heffen) moeten altijd worden geactiveerd. Zo blijft de balans de waarde weerspiegelen van al het bezit dat de gemeente op dat moment heeft. Investeringen met een maatschappelijk nut mag de gemeente activeren, maar het 3

9 duidelijk meer dan één jaar op de balans zetten en afschrijven en zo de kapitaallasten (afschrijving en rentelasten) over de gebruikstermijn verdelen. Dit noemt men in financieel jargon activeren. De lasten van de investeringen mogen of moeten de gemeente over meerdere jaren spreiden door jaarlijks een gedeelte ervan ten laste van de exploitatie te brengen. Deze vier manieren om middelen in te zetten en dus het budgetrecht uit te oefenen beïnvloeden elkaar. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1. Figuur 1: Exploitatie, investeringen, reserves en voorzieningen De programmabegroting en jaarrekening geven per programma de lasten, de baten en het resultaat (saldo) weer. Dit is de exploitatie. Eenmalige of terugkerende (kapitaal)lasten van investeringen staan als last opgenomen in de exploitatie. De in de programma s opgenomen lasten zijn dus inclusief de (kapitaal)lasten van investeringen. Toevoegingen aan voorzieningen gaan rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen gaan niet via de exploitatie, maar worden rechtstreeks ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat voorziene uitgaven een last vormen voor de exploitatie. Een bijzonder geval is de zogenaamde vrijval van een voorziening. Hiervan is sprake als een voorziening, of een deel daarvan, niet nodig blijkt omdat voorziene uitgaven niet zullen optreden. Zo n vrijval vloeit als baat terug in de exploitatie. De baten en lasten van de programma s leveren een resultaat (saldo) op. Dit noemt men het resultaat vóór bestemming. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves mogen alleen plaatsvinden nadat het resultaat is vastgesteld. Dit noemt men het resultaat na bestemming. verdient de voorkeur om deze in één keer ten laste van de exploitatie te brengen of zo snel mogelijk af te schrijven. 4

10 In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de spelregels voor reserves en voorzieningen vastgelegd. Hierin staat dat toevoegingen en onttrekkingen aan reserves mogen plaatsvinden nadat het resultaat van de begroting is vastgesteld (BBV artikel 17). Deze bepaling moet voorkomen dat een negatief resultaat van de lasten en baten in de begroting wordt gemaskeerd door verrekening met de reserves. Een voorbeeld: in 2009 zijn de lasten (inclusief mutaties voorzieningen en (kapitaal)lasten investeringen) 114 miljoen en de baten 112 miljoen. Het resultaat is dus 2 miljoen negatief. Een gemeente kan dit op twee manieren presenteren wanneer de raad besluit om dit te dekken vanuit bijvoorbeeld de algemene reserve. Strijdig met BBV Conform BBV Lasten 114 miljoen Lasten 114 miljoen Baten 112 miljoen Baten 112 miljoen Aanvulling uit 2 miljoen reserves Resultaat 0 Resultaat - 2 miljoen (voor bestemming) Aanvulling uit reserves 2 miljoen Resultaat (na bestemming) 0 Als de gemeente de aanvulling uit de reserves als baat in de begroting opneemt, zou de begroting sluiten met 114 aan baten en 114 aan lasten. Het exploitatie tekort van 2 miljoen wordt hiermee niet inzichtelijk. 2.2 Reserves Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt onderscheid tussen twee typen reserves: algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn reserves waar de raad een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De algemene reserve heeft de raad niet bestemd. Een reserve kan tegelijkertijd meerdere functies vervullen: Spaarfunctie / bestedingsfunctie; in een reserve spaart de raad voor het doen van incidentele uitgaven of het dekken van kapitaallasten van een investering; Bufferfunctie; de reserve dient als buffer voor het doen van onvoorziene uitgaven (opvangen van risico s); Egalisatiefunctie; de reserve dient voor tarief- of uitgavenegalisatie. Door te sparen kan de raad piekuitgaven over meerdere jaren spreiden en voorkomt daarmee dat de jaarlijkse lasten en eventueel daaraan verbonden tarieven sterk fluctueren; Financieringsfunctie; de middelen in de reserve zet de gemeente in voor interne financiering. Dit kan bespaarde rentebaten opleveren. Deze financieringsfunctie werken we in het onderstaande verder uit. Alleen de raad kan bij het vaststellen van de begroting en jaarrekening en bij tussentijdse begrotingswijzigingen besluiten over het instellen of muteren van reserves. De programmabegroting en jaarrekening maken de lasten en baten binnen de exploitatie inzichtelijk. Het saldo van deze baten en lasten bepaalt - zoals in de vorige paragraaf is aangegeven - het resultaat van de begroting en jaarrekening (resultaatbepaling). Mutaties in reserves vinden alleen plaats nadat dit resultaat is vastgesteld (resultaatbestemming). 5

11 Reserves voor interne financiering Om grote investeringen te kunnen doen moeten gemeenten in principe op de kapitaalmarkt middelen aantrekken. Geld lenen kost geld, dus naast afschrijvingen brengt de gemeente ook de rentelasten voor het lenen van deze middelen ten laste van de exploitatie. De afschrijvingen en rentes vormen daarbij de zogenaamde kapitaallasten. Wanneer een gemeente echter de middelen uit de eigen gespaarde reserves inzet om te financieren hoeft de gemeente hiervoor niet de kapitaalmarkt op en betaalt ze ook geen rente aan een externe partij. Voor het gemak maken wij hier een vergelijking met de aankoop van een huis door een particulier. Stel, u wilt een huis kopen van en u bezit aan spaargeld. Hierbij heeft u in principe twee keuzes: 1. U neemt een hypotheek voor de volledige waarde van het huis ( ) en behoudt het spaargeld om aan andere zaken uit te geven; 2. U gebruikt uw spaargeld voor het aanschaffen van uw huis en neemt een hypotheek van Dit levert lagere maandlasten op dan een volledige hypotheek, maar u kunt niet meer direct over uw spaargeld beschikken. Wel creëert u hiermee overwaarde op uw huis van Zolang de marktwaarde van het huis blijft, houdt u een vermogen van ; Bij keuze 2 heeft u intern gefinancierd. U bespaart de rente over en uw rentelasten zijn structureel lager. Interne financiering bij gemeenten werkt vergelijkbaar: de middelen binnen de reserves zet de gemeente in om niet extern te lenen en de daadwerkelijke rente-uitgaven laag te houden. Bij interne financiering komen renteontvangsten (bespaarde rente) als baat terug in de exploitatie. Dit is een verschil met een privé-situatie waarbij over het ingezette geld meestal geen rente wordt berekend. 5 Veel gemeenten nemen (een deel van) het overschot uit de bespaarde rente al op in de programmabegroting als baten om de lasten te dekken. Als dat gebeurt, kunnen de reserves waar die bespaarde rentes mee worden gerealiseerd natuurlijk niet meer voor andere doelen worden ingezet. We spreken in zulke gevallen van geblokkeerde reserves. Het wel inzetten van geblokkeerde reserves leidt onmiddellijk tot dekkingsvraagstukken voor de exploitatie. Met andere woorden: als de raad reserves wil aanwenden die voor interne financiering zijn geblokkeerd, levert dit een tekort op omdat de al begrote rentebaten wegvallen. Stille reserves Naast bestemmingsreserves en algemene reserve, kunnen gemeenten ook nog onzichtbare reserves hebben. Inzicht in de stille reserves is voor de raad van belang omdat hij deze kan betrekken bij de dekking van risico s en- in sommige situaties - van investeringen. 5 Om bedrijfseconomische redenen moeten de rentelasten van de activa in de exploitatie worden opgenomen ongeacht de wijze van financiering. Bij interne financiering wordt tegenover de berekende rentelast een rentebate opgenomen (bespaarde rente). Per saldo resulteert de feitelijk te betalen rentelast in de exploitatie. 6

12 Stille reserves zijn bij gemeenten nog vaak onbekend. Eind 2002 bleek uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen 6 dat gemeenten maar liefst 6,5 miljard euro (gemiddeld ca. 15,0 miljoen per gemeente) aan stille reserves hadden. Vooral aandelen in (nuts)bedrijven hadden een veel hogere marktwaarde dan de waarde waarvoor ze op de balans stonden. Het rapport bevat geen verwijzingen naar de gemeenten Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland. Stille reserves ontstaan als de waarde van bezittingen van de gemeente voor een lagere waarde dan de marktwaarde op de balans staan of in het geheel niet op de balans staan. 7 Voorbeelden zijn sportvelden en schoolgebouwen in een gebied met ontwikkelpotentieel: als mogelijke ontwikkellocatie hebben deze voorzieningen een hogere waarde dan als sportveld of schoolgebouw. Daarnaast kunnen gemeenten ook bezittingen hebben waarvan de waarde onbekend is. Een beroemd voorbeeld is de verkoop van het schilderij compositie met twee lijnen van Piet Mondriaan door de gemeente Hilversum in Hierbij zette de gemeente Hilversum de marktwaarde van het schilderij, op dat moment in bruikleen bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, in om de renovatie van een voorbeeld van jonge bouwkunst (Gooiland) gedeeltelijk te financieren. Bij de afweging van de dekking van risico s kan de raad er voor kiezen de stille reserves, mits snel genoeg inzetbaar, in te zetten voor eventueel optredende financiële risico s. Deze keuze zou kunnen betekenen dat een deel van de algemene reserve niet meer geblokkeerd hoeft te worden en dus voor andere doeleinden kan worden aangewend. Er dient echter wel aandacht te blijven voor de actualiteit van de waarde van stille reserves Voorzieningen Het BBV geeft aan dat voorzieningen worden gevormd wegens: a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b) op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c) kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen mogen enerzijds worden gevormd voor onontkoombare uitgaven of het risico hierop. De voorziening dubieuze debiteuren die veel gemeenten, bedrijven en verenigingen 6 E. Gerritsen (2002), Stille reserves van gemeenten, Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). 7 Gemeenten moeten conform BBV activeren tegen verkrijgingsprijs, niet tegen marktprijs, Als de gemeente bijvoorbeeld gronden koopt blijven deze, ongeacht de waardeontwikkeling ervan anders dan door bewerking, voor het aankoopbedrag op de balans staan. 8 In Binnenlands Bestuur van 21 mei 2011 wordt in een artikel verwezen naar de onderwaardering van gemeentelijk vastgoed. In een recent academisch proefschrift ( Bert Teuven, Universiteit van Amsterdam) wordt de overwaarde op het vastgoed van alle Nederlandse gemeenten ingeschat op 13 miljard. Bij benadering zou 2,5 miljard van deze stille reserve om te zetten zijn in cash. 7

13 hebben is hiervan een voorbeeld. Het is een buffer om een concreet risico namelijk dat bepaalde vorderingen van de gemeente niet meer inbaar zijn - op te vangen. Ook kan een voorziening worden ingezet om de kosten voor onderhoud te spreiden over meerdere jaren. Wanneer bijvoorbeeld volgens een beheerplan voor het groot onderhoud van een brug over 10 jaar nodig is levert dit in dat jaar een grote piek in uitgaven op. De raad kan ervoor kiezen deze piek te egaliseren door de komende 10 jaar jaarlijks in de voorziening voor het onderhoud van bruggen te storten. De raad stelt voorzieningen in en bepaalt de kaders waarbinnen het college bevoegd is om onttrekkingen te doen aan de voorzieningen. De raad kan achteraf op de hoogte en de toevoegingen van de voorziening (bij)sturen door de beleidsinhoudelijke kaders voor de activiteiten waarvoor de voorziening bedoeld is te wijzigen. Bijvoorbeeld door het gewenste onderhoudsniveau bij te stellen. Een verlaging van de onderhoudskwaliteit kan betekenen dat minder voorziening noodzakelijk is. De belangrijkste keuze voor de raad bij voorzieningen zit dus in de keuze voor het gewenste niveau van beleidsuitvoering. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening zijn altijd de financiële vertaling van de door de raad gemaakte beleidsinhoudelijke keuzes. 2.4 Onderscheid tussen (bestemmings)reserves en voorzieningen Hiervoor zijn (bestemmings)reserves en voorzieningen afzonderlijk aan de orde geweest. Om het onderscheid verder duidelijk te maken wordt de betrokkenheid van de raad bij (bestemmings)reserves en voorziening geschetst. De raad heeft de bevoegdheid om vanuit zijn budgetrecht te beslissen over het instellen van reserves en het storten of onttrekken van middelen. In de praktijk wordt deze bevoegdheid vaak ten onrechte gezien als een zaak van het college. Figuur 2 Rol raad bij reserves Het instellen van voorzieningen volgt uit een noodzaak om maatregelen te treffen zoals onontkoombaar onderhoud van kapitaalgoederen of redelijkerwijs in te schatten maar nog niet gespecificeerde uitgaven. De uitvoering ligt hier binnen het domein van het college dat hierover rapporteert aan de raad. De accountant controleert jaarlijks op de toereikendheid van de voorzieningen. 8

14 Figuur 3 Rol raad bij voorzieningen 2.5 Weerstandsvermogen Vaak worden vooral de reserves gezien als het weerstandsvermogen van een gemeente. Dat is strikt genomen niet juist. Reserves spelen daar wel een belangrijke rol in, maar het begrip weerstandsvermogen gaat verder. Figuur 4: Weerstandsvermogen Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel heeft de raad de plicht om over de continuïteit van de gemeente te waken. Daarom moet de raad ervoor zorgen dat de gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft om risico s op te vangen. Het BBV schrijft expliciet voor dat begroting en jaarverslag door middel van de paragraaf weerstandsvermogen inzicht dienen te bieden in de mate waarin de gemeente eventuele risico s op kan vangen. Reserves maken deel uit van de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om risico s te dekken. De relatie tussen weerstandscapaciteit en risico s voor de financiële positie waarvoor geen andere maatregelen zijn getroffen, is het weerstandsvermogen. 9

15 Als volgt weer te geven: Over de andere genoemde elementen van de weerstandscapaciteit kan het volgende worden opgemerkt Van (bestemmings)reserves kan de gemeenteraad altijd de doelstelling wijzigen om zo risico s op te vangen. Ook kan de gemeente stille reserves zichtbaar maken en aanwenden. Zijn reserves geblokkeerd vanwege interne financiering dan zijn de mogelijkheden uiteraard beperkt; Binnen de exploitatie kunnen bezuinigingen worden doorgevoerd. Een andere vorm van bezuinigen is om voorzieningen voor een deel vrij te laten vallen. Door bijvoorbeeld het gewenste onderhoudsniveau van gebouwen te verlagen, zijn minder onttrekkingen aan een onderhoudsvoorziening nodig en kunnen middelen van de voorziening vrijvallen om voor andere doelen te worden ingezet; Binnen de exploitatie kunnen de inkomsten worden verhoogd door onbenutte belastingcapaciteit te benutten ( = lokale heffingen te verhogen; nieuwe belastingen in te voeren). Het is aan de raad om te kiezen welke vermogenscomponenten hij mee wil nemen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Hiermee heeft de raad, met betrekking tot het weerstandsvermogen, dus twee belangrijke keuzes: De raad kiest de componenten die hij wil betrekken bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Als bijvoorbeeld de raad alleen de algemene reserve als weerstandscapaciteit aanmerkt, dan kan deze reserve niet meer voor andere doeleinden gebruikt worden. 9 Toevoeging van andere elementen van de weerstandscapaciteit (zie figuur 2) zal er voor zorgen dat een minder groot gedeelte van de algemene reserve vast ligt. De raad stelt de gewenste verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico s vast. De raad kan ervoor kiezen om de weerstandscapaciteit gelijk te stellen met de geïnventariseerde financiële gevolgen van risico s of kan hierboven een veiligheidsmarge nemen Keuzemogelijkhedenvoor de gemeenteraad In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad ten aanzien van reserves en voorzieningen een aantal keuzemogelijkheden heeft. We vatten die hieronder nog eens kort samen. In hoofdstuk 7 (paragraaf 7.2 Aan welke knoppen kan de raad draaien) zal daar nog uitgebreider op teruggekomen worden. De keuzemogelijkheden voor de raad betreffen: 1. de mate waarin reserves vrij besteedbaar zijn dan wel geblokkeerd worden ten behoeve van de exploitatie; 9 In feite is dan de algemene reserve geblokkeerd, maar dit is een andere vorm van blokkering dan in geval van interne financiering. 10 In theorie kan de raad er voor kiezen de weerstandscapaciteit kleiner te laten dan de risico s. Dit zal vanuit provinciaal financieel toezicht gelet op het belang van continuïteit niet worden gewaardeerd. 10

16 2. de mate waarin het doel waarvoor reserves zijn gecreëerd gespecificeerd zijn; 3. welke vermogensbestanddelen mee worden genomen bij het bepalen van de weerstandscapaciteit; 4. de mate waarin de weerstandscapaciteit de risico s dient af te dekken; 5. de mate waarin reserves dienen bij te dragen aan eventuele negatieve exploitatieresultaten; 6. de bepaling of wijziging van de beleidsinhoudelijke kaders voor de gecreëerde voorzieningen. 11

17 HOOFDSTUK 3 HET BELEID Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat de raad over reserves, voorzieningen en het weerstandsvermogen heeft vastgesteld. Hiermee beantwoorden we twee deelonderzoeksvragen: 4. Welk gemeentelijk beleid, in aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving, is vastgesteld ten aanzien van reserves en voorzieningen? 5. Welk beleid is vastgesteld ten aanzien van het weerstandsvermogen en hoe zijn stille reserves hierin meegenomen? 3.1 Beleidskaders Voor de beleidskaders inzake reserves, voorzieningen en het weerstandsvermogen zijn de volgende documenten 11 van belang: de financiële verordening Heerenveen 2009 de nota Reserves en voorzieningen 2000, alsmede de notities reserves en voorzieningen de notitie Weerstandsvermogen 2006 als aanvulling op de nota Reserves en voorzieningen uit Financiële verordening 2009 De raad heeft de beleidskaders voor het financieel beleid vastgesteld op 17 november Kern van de verordening is dat de raad jaarlijks twee momenten heeft voor financiële besluitvorming: in het voorjaar bij het vaststellen van de perspectiefnota en de jaarrekening en in het najaar bij het vaststellen van de begroting. De financiële verordening bevat geen bepalingen over het vaststellen van een aparte nota voor reserves en voorzieningen. Over de reserves en voorzieningen is opgenomen dat de verantwoording de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per thema 12 moet bevatten. Voor de omgang met en informatievoorziening over voorzieningen bevat de Financiële verordening geen aanvullende afspraken buiten de bepalingen die in het BBV hierover zijn opgenomen. Het voornemen is om de financiële verordening in 2011 te herzien. Nota en notities reserves en voorzieningen De nota Reserves en voorzieningen is in 2000 vastgesteld en is het meest recente beleidskader met betrekking tot reserves en voorzieningen. Bij het vaststellen van de jaarrekening geeft het college inzicht in het bestand aan reserves en voorzieningen door middel van een notitie reserves en voorzieningen. Hierin staan per reserve en voorziening de volgende kenmerken weergegeven: doel, soort, dienst, voeding, aanwending, minimum en maximumbedrag, rentetoevoeging, saldo rekening per ultimo en een toelichting Het grondbeleid wordt hier niet in meegenomen omdat hiervoor een apart regime geldt en daarvoor een apart onderzoek nodig zou zijn. 12 Gemeente Heerenveen (2008), Financiële Verordening Heerenveen 2009, artikel 5, 3 e lid. 13 Een voorbeeld van een ingevuld fiche is opgenomen als bijlage 2 bij dit rapport. 12

18 De reserves en voorzieningen zijn geordend naar de diensten. In interviews wordt naar voren gebracht dat de diensten en afdelingen veel ruimte hebben bij het doen van voorstellen voor de noodzaak en de hoogte van reserves en voorzieningen. De unit Financiën van de afdeling Beleid en Advies (Dienst O&O) heeft hierbij een adviserende en toetsende rol. Het opstellen van het overzicht van reserves en voorzieningen bij de jaarrekening leidt incidenteel tot het afromen van reserves. De reden hiervan is meer het vinden van middelen voor de exploitatie dan het gevolg van een periodieke evaluatie naar noodzaak en omvang van reserves en voorzieningen. In de programmarekening wordt jaarlijks naar de notitie reserves en voorzieningen verwezen. De notitie maakt geen deel uit van de programmarekening. De notitie bevat geen beleid voor reserves en voorzieningen; het geeft een korte omschrijving van de bepalingen in het BBV over reserves en voorzieningen. De accountant wees bij de jaarrekeningcontrole over 2009 op de wenselijkheid van het opnemen van een bestedingsplan: De gemeente maakt relatief veel gebruik van bestemmingsreserves voor specifieke beleidsthema s / intensiveringen. Om hier goede sturing op te houden (zowel vanuit de raad als ambtelijk) hebben wij het college geadviseerd om per reserve een bestedingsplan (wanneer er een concreet project wordt gerealiseerd) op te stellen 14 Notitie weerstandsvermogen Het beleid voor het weerstandsvermogen is in 2006 beschreven in de notitie weerstandsvermogen. Deze notitie vormt - specifiek voor dit onderwerp - een actualisering van de nota reserves en voorzieningen uit De notitie Weerstandsvermogen 2006 bevat - naast een algemene uiteenzetting - een berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeente en een eerste aanzet tot de inventarisatie en kwantificering van risico s. De notitie refereert aan het besluit van de raad uit 2000 dat een minimale weerstandscapaciteit van 3 procent van de begrotingsuitgaven gewenst is. Dit komt ongeveer overeen met een bedrag van De maximale buffer wordt bepaald op 6 procent van de begrote uitgaven, of De gemeenteraad heeft zijn kaders voor de berekening van het weerstandsvermogen vanaf 2000 niet veranderd. Het voornemen is de notitie weerstandsvermogen in 2011 te actualiseren. De gemeente neemt alleen de algemene reserve niet geblokkeerd 15 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit. Hiermee kiest de raad ervoor om alle risico s af te kunnen dekken zonder dat dit consequenties heeft voor de financiering van de exploitatie van het bestaand beleid. Ten tijde van het opstellen van de nota weerstandsvermogen voorzag het college een terugloop in de weerstandscapaciteit van in 2006 naar in Hierdoor zou de weerstandscapaciteit onder de minimumnorm komen. Daarom is in het meerjarenperspectief de afspraak gemaakt om geleidelijk naar de benodigde omvang toe te groeien. Het beleidskader weerstandsvermogen gaat niet in op stille reserves: 14 PriceWaterhouseCoopers (2010), Het is tijd voor een reset!? Rapport van Bevindingen 2009 voor de raad van de gemeente Heerenveen, In tegenstelling tot de Algemene Reserve niet geblokkeerd kent de gemeente ook een reserve geblokkeerd die niet vrij inzetbaar is omdat deze voor interne financiering wordt ingezet. In 2.2 is dit onderscheid verder uitgewerkt. 13

19 deze heeft de gemeente niet in beeld gebracht. Dus het weerstandsvermogen kan adequaat worden berekend. niet 3.2 Bevindingen De onderzoeksvragen, de toetsing aan de hand van het normenkader 16, de bovenstaande beschrijvingen en analyses leiden voor het gemeentelijk beleid over reserves en voorzieningen tot de volgende bevindingen. De Financiële verordening is actueel (2009), maar bevat geen specifieke beleidskeuzes. In de Financiële verordening zijn geen bepalingen opgenomen over een nota reserves en voorzieningen. De gemeente heeft geen recent vastgesteld beleidskader voor reserves en voorzieningen. De laatste nota dateert uit Wel is deze in 2006 geactualiseerd voor het onderwerp weerstandsvermogen. In de opsomming van kenmerken van reserves en voorzieningen in de jaarlijkse notitie ontbreekt het motief en de noodzaak van de instelling, een bestedingsplan en een maximum termijn. Weliswaar is aangegeven wat het doel is waarvoor de reserve kan worden aangewend, maar hierbij is niet gemotiveerd waarom het noodzakelijk is om voor dit doel een reserve te vormen. De benodigde omvang van de weerstandscapaciteit is gerelateerd aan de begroting en mag variëren van 3 tot 6% van de uitgaven (norm uit 2000) en is niet op een risicoanalyse gebaseerd. de gemeente heeft ook niet recent de risico s dusdanig gekwantificeerd dat uitspraken kunnen worden gedaan over de verhouding tot de beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve niet-geblokkeerd is de enige vermogenscomponent die wordt meegenomen als weerstandscapaciteit: Stille reserves heeft de gemeente niet geïnventariseerd. 16 Het gedetailleerde normenkader is opgenomen als bijlage 3 bij dit rapport. 14

20 HOOFDSTUK 4 DE UITVOERING In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderstaande deelonderzoeksvragen: 1. Welke reserves en voorzieningen zijn er? 2. Wat is het verloop van reserves en voorzieningen gedurende de onderzoeksperiode ( )? 7. Hoe en door wie zijn het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke omvang van reserves en voorzieningen bepaald? 8. In hoeverre heeft de besluitvorming door de raad conform regels en afspraken plaatsgevonden? In de onderzoeksperiode ( ) kennen de reserves en voorzieningen het onderstaande verloop. Grafiek 1: Heerenveen Miljoenen Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Het totaal van algemene reserve en bestemmingsreserves bedraagt eind ,5 miljoen. De totale voorzieningen bedragen dan 13,7 miljoen. De algemene reserve stijgt tot 2008 maar neemt daarna af. De omvang van de bestemmingsreserves neemt vanaf 2008 toe. Het totaal aan voorzieningen daalt vanaf 2006 tot 2008 aanzienlijk en stabiliseert zich daarna. In de onderstaande paragrafen zetten we de omgang met reserves en voorzieningen uiteen. 4.1 Opbouw algemene reserve De gemeente kent in 2009 een algemene reserve van 36,7 miljoen. Deze algemene reserve is opgebouwd uit de componenten die zijn weergegeven in grafiek 2. De verschillende componenten worden hieronder kort toegelicht. 15

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie