Regionale arbeidsmarktschets Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Holland Rijnland"

Transcriptie

1 Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio

2

3 Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio krimpt het aantal banen, ontstaan er steeds minder vacatures en stijgt het aantal geregistreerde werkzoekenden. De arbeidsmarkt in gaat pas vanaf 2014 herstellen. Door de krimp van de vacaturemarkt en de toename van het aantal geregistreerde werkzoekenden kan de arbeidsmarkt in als ruim kan worden aangeduid. Op termijn gaan vergrijzing en economische groei wel mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dalend aantal banen en vacatures Na een voorzichtig herstel van de economie na de crisis in 2009, een tweede recessie in het tweede halfjaar van 2011 kent de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar wederom een lichte economische groei. De vooruitzichten zijn echter behoudend. Voor 2012 wordt in dan ook een krimp van de werkgelegenheid verwacht. De krimp treft vrijwel alle sectoren. Uitzonderingen zijn de sector zorg/welzijn, met een groei van 2,8%, en de relatief kleine sector informatie en communicatie. De omvang van de vacaturemarkt was in over heel 2011 gezien iets kleiner dan een jaar eerder. Over het gehele jaar 2011 zijn in bijna vacatures ontstaan. De dalende trend die in 2011 is begonnen, zette zich in het eerste kwartaal van 2012 om naar een stijging. Voor 2012 als geheel wordt echter, net als landelijk, een daling van de vacaturemarkt verwacht. Deze daling is in Holland Rijnland vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Voor 2013 wordt weer een voorzichtige groei voorzien. De meeste vacatures in zijn ontstaan in de detailhandel gevolgd door financiële & zakelijke diensten, zorg/welzijn en groothandel. In Holland Rijnland zijn verhoudingsgewijs weinig vacatures in de bouw en de agrarische sector. Toename aantal werkzoekenden Als gevolg van de recente recessie is het aantal geregistreerde werkzoekenden, na een korte periode van daling, nu weer licht stijgt. Het uitblijven van herstel van de economie zorgt ervoor dat het nww-percentage in dit jaar naar verwachting verder oploopt tot 4,6%. Landelijk komt het nww-percentage dan op 6,8%. Het aantal WW-uitkeringen bevestigt het beeld van een toenemend aantal werkzoekenden. In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen met 15% toegenomen. De verwachting is dat dit jaar de WW nog verder stijgt. Vergrijzing biedt op termijn kansen De komende tien jaar verlaten in als gevolg van vergrijzing ruim mensen de arbeidsmarkt. In de meest vergrijsde sectoren gaat een kwart van de werknemers met pensioen. Vergrijzing kan in voor een aanzienlijke vervangingsvraag zorgen. De mate waarin deze vervangingsvraag leidt tot concrete vacatures, is echter onder meer afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen en overheidsbezuinigingen. De sector die het meest te maken krijgt met de gevolgen van de vergrijzing is de zorg/welzijn. Niet alleen verlaten de komende jaren in ongeveer jarigen deze sector, ook is er sprake van een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Ruime arbeidsmarkt in Door de afname van het aantal vacatures en de toename van het aantal geregistreerde werkzoekenden is de arbeidsmarkt in in het eerste kwartaal 2012 ruim. Alleen voor de verzorgende en dienstverlenende beroepen, de medische en paramedische beroepen, en de informatica beroepen is de situatie gunstiger. Voor die beroepsgroepen is de arbeidsmarkt gemiddeld tot (zeer) krap. Duidelijk is dat door de kwakkelende economie momenteel de vraag naar nieuwe arbeidskrachten stagneert. Op middellange termijn ontstaan er wel uitstroommogelijkheden voor werkzoekenden. Dit is mede afhankelijk van het beroep waarvoor een werkzoekende staat ingeschreven. Een groot deel van de geregistreerde werkzoekenden in Holland Rijnland zoekt werk in conjunctuurgevoelige beroepen of is op zoek naar een baan waarvoor grote tot zeer grote knelpunten worden voorzien. Dit biedt op termijn kansen voor werkzoekenden. Het gaat dan vooral om verzorgend personeel en om technische beroepen. Uitdagingen voor arbeidsmarkt van de toekomst De problematiek op de arbeidsmarkt in vraagt om een regionale integrale aanpak door ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en overheden. Belangrijke uitdagingen voor zijn: - het verder versterken en ondersteunen van het ondernemend en innovatief vermogen van de regio; - een goed inzicht hebben in hoeveel en welk aanbod beschikbaar is en hoeveel aanbod en welk personeel op termijn nodig is; - maatregelen nemen om verlies van arbeidspotentieel tegen te gaan o.a. door werknemers aan de regio en aan bedrijven in de regio te binden; - tekorten op de arbeidsmarkt aanpakken door onbenut arbeidspotentieel, zoals langdurig werkzoekenden, lager opgeleiden, ouderen en Wajongers beter te benutten; - het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheden, zodat er voldoende en goed opgeleid arbeidspotentieel in nabije en verre toekomst beschikbaar is. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 1

4 KRIMP VAN WERKGELEGENHEID LEIDT TOT TOE- NAME VAN WERKZOEKENDEN Dit jaar wordt in een krimp van de werkgelegenheid verwacht. De werkgelegenheid krimpt in vrijwel alle sectoren. Uitzondering zijn de sectoren informatie & communicatie (bescheiden groei) en zorg/welzijn waar het aantal banen flink zal groeien. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww), vanaf hier bij UWV geregistreerde werkzoekenden genoemd, neemt dit jaar toe. Dalend aantal banen Industrie, detailhandel, zorg/welzijn en financiële en zakelijke diensten zijn in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland belangrijke sectoren. Van de in totaal banen in zijn er ruim in deze sectoren. Door de economische crisis in 2009 werd de Nederlandse economie hard getroffen. Met enige vertraging leidde dit tot krimp van de werkgelegenheid in Landelijk kromp het aantal banen het meest in de zakelijke diensten, industrie en bouw (CBS). Na herstel van de economie in 2010 en de eerste helft van 2011, kromp de Nederlandse economie in de tweede helft van 2011 opnieuw. Nederland kwam hiermee wederom in een economische recessie. Hoewel de recessie na de lichte economische groei in het eerste kwartaal van 2012 officieel achter ons ligt, bevinden de consumentenbestedingen en de investeringen zich nog steeds op een laag niveau. Lichtpuntje is de export, een belangrijke factor in de economie, die groeit in het eerste halfjaar van Gunstig voor de Nederlandse export is dat de economie van onze belangrijkste handelspartner (Duitsland) nog steeds groeit. Voor 2012 wordt krimp van de werkgelegenheid verwacht. Deze krimp zal zich in vrijwel alle sectoren doen gelden. afbeelding 1 Totaal Openbaar bestuur Bouwnijverheid Industrie Financiële en zakelijke diensten Transport Horeca Detailhandel Onderwijs Groothandel Agrarische sector Informatie en communicatie Zorg en welzijn WERKbedrijf, arbeidsmarktprognose Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling, 2012 en Nederland -6% -4% -2% 0% 2% 4% Nederland Er zijn echter twee uitzonderingen. Het aantal banen in de sector zorg/welzijn groeit en zal toenemen van banen eind 2011 tot (+2,8%) eind De toename van het aantal banen in zorg/welzijn is al meerdere jaren zichtbaar. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren doorzet. Verder wordt in de (kleine) sector informatie & communicatie een bescheiden groei (0,8%) verwacht. De sector openbaar bestuur laat een forse krimp (-5,3%) zien als gevolg van overheidsbezuinigingen. Ook voor de bouw wordt nog een forse krimp verwacht. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gaat net als UWV voor 2012 en 2013 uit van een krimp. De daling in de industrie heeft onder meer te maken met een structurele krimp als gevolg van voortgaande automatisering en verplaatsing van productie. Vacatures door vergrijzing en flexibilisering Voor het vinden van werk is het aantal vacatures van belang. Door krimp van het aantal banen zullen er vrijwel geen uitbreidingsvacatures ontstaan. Veruit het grootste deel van de vacatures betreft dan ook vervangingsvraag. In een laagconjunctuur is de vervangingsvraag echter beduidend kleiner. De vervangingsvraag wordt grotendeels in stand gehouden door banenwissleling van werknemers, vergrijzing en de flexibilisering van de arbeidsmarkt (zie o.a. berichten van CBS en Research voor Beleid). De komende jaren gaat de babyboomgeneratie ( ) geleidelijk met pensioen. Ook daarna groeit het aandeel oudere werknemers op de arbeidsmarkt door. In totaliteit wordt verwacht dat het aantal ontstane vacatures in 2012 ten opzichte van 2011 daalt. Daling beroepsbevolking Door de vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking in af. Deze daling treedt al op sinds Ook voor de beroepsbevolking wordt een daling verwacht de komende jaren. De Europese Commissie heeft op 30 mei jl. aanbevelingen gedaan aan alle EU-lidstaten. Een van de aanbevelingen aan Nederland is het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, ouderen, gehandicapten en migranten. Werken moet, volgens de EU, belastingtechnisch aantrekkelijker worden voor niet-kostwinners. Toename werkzoekenden De ontwikkeling van het aantal geregistreerde werkzoekenden reageert altijd met enige vertraging op veranderende economische omstandigheden. Tijdens de crisis in 2009 is het aantal geregistreerde werkzoekenden relatief licht gestegen in vergelijking met eerdere recessies. De krapte op de arbeidsmarkt van voor de crisis heeft werkgevers doen ervaren hoe moeilijk het was om gekwalificeerd personeel te vinden. Juist daardoor hebben werkgevers tijdens de crisis geprobeerd deze gekwalificeerde werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden, ook al was er minder werk en hebben ze daardoor ingeteerd op hun reserves. UWV verwacht daarom in een toename van het aantal geregistreerde werkzoekenden in 2012 met 13%. Voor Nederland wordt een soortgelijke toename verwacht. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 2

5 DALING VACATUREMARKT HOLLAND RIJNLAND De omvang van de vacaturemarkt was in over heel 2011 gezien kleiner dan in Die dalende lijn buigt zich in het eerste kwartaal van 2012 om naar een stijging. Uiteindelijk wordt echter, net als landelijk, voor 2012 als geheel een daling verwacht en voor 2013 een voorzichtige groei. De daling in 2012 is in vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Minder vacatures Voor deze arbeidsmarktschets is de ontwikkeling en de omvang van de totale vacaturemarkt voor Holland Rijnland in kaart gebracht. De bron hiervoor is het aantal vacatures op internet. UWV heeft deze internetvacatures opgehoogd naar het totaal aantal ontstane vacatures volgens CBS. In 2011 zijn in in totaal bijna vacatures ontstaan. Dat zijn er minder dan het jaar ervoor (-8%). In Nederland was er in 2011 juist een groei van het aantal ontstane vacatures. De dalende tendens van de vacaturemarkt in de regio in 2011 zette zich, vooralsnog, in het eerste kwartaal van 2012 om in een stijging. Afbeelding 2 laat zien dat het aantal ontstane vacatures in in 2010 vanaf het tweede kwartaal daalde. Afgezien van de kleine stijging in het eerste kwartaal van 2011 lag in het grootste deel dit jaar het aantal vacatures lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het wat mindere vierde kwartaal past in het normale seizoenspatroon. In het eerste kwartaal van 2012 steeg het aantal ontstane vacatures. dynamiek op de arbeidsmarkt en betekent meer kansen op werk voor werkzoekenden. Meeste vacatures in detailhandel, financiële & zakelijke diensten, zorg/welzijn en groothandel Afbeelding 3 toont het aantal vacatures in Holland Rijnland per sector in 2010 en De meeste vacatures in zijn in deze periode ontstaan in de detailhandel gevolgd door financiële & zakelijke diensten, zorg/welzijn en groothandel. In Holland Rijnland zijn verhoudingsgewijs weinig vacatures in de bouw en de agrarische sector. De vacaturemarkt weerspiegelt hiermee de regionale werkgelegenheidsstructuur. Dit geldt niet voor de sectoren industrie en het onderwijs. Deze zijn qua werkgelegenheid vergelijkbaar met de groothandel, echter er zijn in 2010 en 2011 veel minder vacatures ontstaan. afbeelding 3 detailhandel zorg en welzijn financiële en zakelijke diensten groothandel Ontstane vacatures per sector, horeca industrie onderwijs overige diensten openbaar bestuur informatie en communicatie transport bouwnijverheid afbeelding 2 Ontstane vacatures per kwartaal, agrarische sector Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Geen groei, wel dynamiek in 2012 Het aantal ontstane vacatures in krimpt naar verwachting in Door de huidige economische ontwikkelingen en het geringe vertrouwen in een snel herstel stagneert ook de arbeidsmarkt. Vacatures ontstaan vooral door vervangingsvraag en maar voor een klein deel door uitbreidingsvraag. Beide soorten vraag nemen af: het aantal banen krimpt dit en volgend jaar en een deel van eventueel vertrekkend personeel wordt niet (meteen) vervangen. Een tegenkracht is het gebruik van meer en kortere tijdelijke contracten. Dat zorgt op zichzelf voor meer Volgens de arbeidsmarktprognoses van UWV van juni 2012 neemt landelijk het totaal aantal vacatures in 2012 af. Voor 2013 wordt weer een lichte groei verwacht als gevolg van de vergrijzing en economisch herstel. De afname van het aantal vacatures in 2012 is het saldo van groei en krimp in verschillende sectoren. Het landelijke beeld is dat alle sectoren de negatieve gevolgen ondervinden van de moeizame wereldhandel, lage investeringen, overheidsbezuinigingen en lage consumptie in eigen land. Dit beïnvloedt ook vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures groeit in 2012 nog wel in sectoren zoals zakelijke diensten en zorg/welzijn. Landelijk is de verwachte daling van het aantal vacatures in 2012 het sterkst (procentueel) in vervoer en opslag en in het openbaar bestuur. De grootste (absolute) dalingen doen zich voor in de detailhandel, vervoer en opslag en de industrie. Kansen middelbaar en lager opgeleiden Onder de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bevinden zich veel laag opgeleiden. Van het totale bestand geregistreerde werkzoekenden in de regio is 44% laagopgeleid (ultimo mei Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 3

6 2012). Landelijk is dat iets hoger. Ook voor deze werkzoekenden biedt de vacaturemarkt in mogelijkheden. Afbeelding 4 toont de aantallen vacatures in de arbeidsmarktregio, onderverdeeld naar beroepsniveaus: elementair, laag, middelbaar en hoger/wetenschappelijk. De meeste vacatures op elementair en lager niveau komen voor in de detailhandel gevolgd door groothandel, horeca en financiële & zakelijke diensten. In sommige sectoren zoals in de landbouw, bosbouw en visserij is het aandeel vacatures op elementair en lager niveau wel groot, maar gaat het om kleine aantallen. afbeelding 4 Detailhandel (incl. autos) Ontstane vacatures naar beroepsniveau, 2011 opleiding hebben hierdoor het sterkst te maken met verdringing op de arbeidsmarkt. Diversiteit naar beroepsklasse en -niveau Afbeelding 5 geeft inzicht in het aantal ontstane vacatures naar functie en beroep. Deze top 10 naar beroepsklassen laat voor uiteenlopende beroepsniveaus en richtingen zien en omvat bijna 80% van het totaal aantal ontstane vacatures in De meeste vacatures waren er voor lagere en middelbare en hogere administratieve en commerciële beroepen. Ook technische beroepen (inclusief bouwberoepen) en verzorgende beroepen werden vooral op middelbaar en lager niveau gevraagd. Voor (para)medische beroepen is (hoger) middelbaar niveau een minimumeis; vacatures op lager niveau zijn er nauwelijks. Dit betekent een kwalitatieve drempel voor instroom van werkzoekenden uit andere sectoren. Zorg en welzijn Financiële en zakelijke diensten Groothandel Horeca Industrie Onderwijs Openbaar bestuur Informatie en communicatie Vervoer en opslag Bouwnijverheid Landbouw, bosbouw en visserij Overige diensten (incl. huishoudens) Cultuur, sport en recreatie elementaire beroepen middelbare beroepen lagere beroepen hogere en wetenschappelijke beroepen De meeste vacatures zijn in 2011 ontstaan in de sector detailhandel, zorg/welzijn en financiële & zakelijke diensten. Ongeveer een vijfde van het totaal aantal ontstane vacatures is geschikt voor hoog opgeleiden. Voor hoogopgeleiden zijn er verhoudingsgewijs binnen de sectoren onderwijs en informatie & communicatie de meeste kansen. In de regio is het aandeel hoog opgeleiden (20%) in het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden relatief hoog. Het landelijk gemiddelde is 15%. De bereidheid om (verder) te reizen is vaak groter bij hoog opgeleiden. Zij zoeken dan ook vaker buiten de regio naar een baan. Een derde van de vacaturemarkt in de regio s Haaglanden en Groot-Amsterdam, waar de grootste uitgaande pendel naar toe gaat, is geschikt voor hoog opgeleiden. afbeelding 5 Beroepsklasse Totaal Lagere admin./commerciele beroepen Middelb. admin./commerciele beroepen Elementaire beroepen Middelbare technische beroepen Hogere adm./commerc./econ. beroepen Lagere verzorgende beroepen Lagere technische beroepen Middelbare verzorgende beroepen Middelbare (para)medische beroepen Lagere transportberoepen Top 10 vacatures naar beroepsklasse, 2011 Aantal Tegenover de vraag op de arbeidsmarkt staat het aanbod. Alleen in relatie tot elkaar ontstaat inzicht in de arbeidsmarkt in termen van kwalitatieve of kwantitatieve tekorten of overschotten, van een ruime of een krappe arbeidsmarkt. Het vacatureonderzoek bevestigt bijvoorbeeld dat leeftijd en opleiding in belangrijke mate de kans op het vinden van een baan bepalen. Terwijl 84% van de baanvinders zonder baan jonger is dan 40 jaar behoort slechts 37% van de bij UWV geregistreerde werkzoekenden tot deze leeftijdsgroep. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Naast deze kansen zijn er ook bedreigingen. Het onderzoek Vacatures in Nederland 2011 (UWV, februari 2012) constateert bijvoorbeeld dat het aandeel van vacatures waarvoor alleen basisonderwijs werd gevraagd is afgenomen van 19% in 2010 naar 14% in Voor bijna driekwart van de vervulde functies werd in 2011 minimaal een mbo-diploma gevraagd. Hetzelfde onderzoek laat zien dat vooral voor ongeschoold werk toch mensen met een opleiding worden aangenomen. Werkzoekenden met nauwelijks of geen Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 4

7 OP TERMIJN KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN De kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt worden bepaald door een groot aantal factoren. Zo zijn regionale werkgelegenheidsstructuur, conjunctuur en vergrijzing van invloed, maar ook instroom van schoolverlaters, uitwijkmogelijkheden en mobiliteit van werknemers spelen een rol. Momenteel zorgt de economische ontwikkeling voor een afname van werkgelegenheid en een toename van werkzoekenden. Toename werkzoekenden in Na een sterke stijging in 2009, als gevolg van de recessie, nam in de loop van 2010 het aantal geregistreerde werkzoekenden in af. Gezien het economisch herstel was de verwachting dat deze afname in 2012 verder zou doorzetten. In de tweede helft van 2011 was er echter opnieuw sprake van recessie, waardoor het aantal geregistreerde werkzoekenden is gestegen. Eind mei 2012 bedraagt het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden bijna personen. In afbeelding 6 is per gemeente de stand van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden in procenten ten opzichte van de beroepsbevolking (nwwpercentage) eind mei 2012 weergegeven. Eind mei 2012 bedraagt dit nww-percentage in 4,0%, terwijl Nederland op het niveau van 6,0% ligt. De gemeente met het hoogste nww-percentage is Leiden (5,3%). Alphen aan den Rijn (5,1%) zit ook boven het regionaal gemiddelde. Het laagste nwwpercentage heeft de gemeente Zoeterwoude (2,7%). Een groot aandeel (40%) van de geregistreerde werkzoekenden is 50 jaar of ouder. Jongeren tot 27 jaar vormen maar een klein deel van de werkzoekenden in (9%). Iets meer dan de helft van alle geregistreerde werkzoekenden (54%) heeft geen startkwalificatie. Ruim een vijfde heeft een opleiding op mbo-niveau afgerond en bijna een vijfde heeft een opleiding op hbo/wo-niveau. Ruim de helft (53%) van de werkzoekenden staat langer dan één jaar ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, 18% is minder dan 3 maanden niet-werkend. Als de economie uit de recessie komt dan zullen als eerste vooral werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt daarvan profiteren. Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal het nog moeilijk blijven om werk te vinden. Bij de dan beschikbare vacatures zullen vooral degenen met een hoger opleidingsniveau het eerst aan het werk komen. afbeelding 7 verwacht nww-percentage eind % of meer (9) 6% tot 7% (8) 5% tot 6% (8) 4% tot 5% (5) minder dan 4% (0) Verwacht nww-percentage per regio ultimo december 2012 afbeelding 6 Nww-percentage per gemeente in ultimo mei 2012 Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Lisse nww-percentage mei % of meer 6% tot 7% 5% tot 6% 4% tot 5% minder dan 4% Teylingen WERKbedrijf Kaag en Braassem Katwijk Oegstgeest Leiderdorp Leiden Alphen aan den Rijn Voorschoten Zoeterwoude Rijnwoude Nieuwkoop De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen bevestigt het beeld van een toenemend aantal werkzoekenden. Eind mei 2012 waren er bijna WWuitkeringen in. Een jaar daarvoor waren dat er een ruim 6.300, wat betekent dat het aantal WW-uitkeringen met 15% is toegenomen. De verwachting is dat dit jaar de WW verder zal stijgen. Nww-percentage loopt verder op Het uitblijven van herstel van de economie zorgt ervoor dat het nww-percentage in dit jaar naar verwachting verder zal oplopen tot 4,6%. Landelijk komt het nww-percentage dan op 6,8%. Afbeelding 7 laat het verwachte nww-percentage eind 2012 zien voor de verschillende arbeidsmarktregio s in Nederland. Uitstroom WW-gerechtigden Groei van het aantal WW-uitkeringen betekent niet dat er geen dynamiek zit in de groep WW-gerechtigden. Afbeelding 8 laat zien dat de meeste WW-uitkeringen eindigen met werkhervatting. In is het aandeel hoger. Hoewel het aantal werkhervattingen een dalende tendens vertoont, is werkhervatting nog steeds de belangrijkste reden voor beëindiging van de WW. Dit onderstreept dat momenteel ondanks de kwakkelende economie nog steeds redelijke kansen zijn om vanuit de WW-uitkering werk te vinden. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 5

8 Reden beeindiging WW-uitkeringen, afbeelding 8 en Nederland 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nederland 60% 50% Vergrijzing speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van kansen voor geregistreerde werkzoekenden. De mate van vergrijzing verschilt per sector. Afbeelding 10 geeft het aantal 55-plussers per sector weer. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de absolute aantallen oudere werknemers, maar ook naar de verhouding tussen 55-plussers en het totaal aantal werknemers. Vooral sectoren met relatief veel oudere werknemers krijgen te maken met vergrijzingsproblematiek. In zijn vooral overheid en onderwijs sterk vergrijsd. In de sector zorg/welzijn is de verhouding tussen het aantal jongeren en ouderen iets gunstiger. De omvang van deze sector zorgt er echter voor dat ook hier binnen afzienbare tijd grote aantallen werknemers de arbeidsmarkt zullen verlaten. In de horeca/catering speelt de vergrijzing minder een rol. 40% 30% 20% afbeelding 10 Vergrijzing per sector 10% Overige dienstverlening Horeca en catering 0% Landbouw, bosbouw en visserij Financiële instellingen werk maximale duur WW overig Bouwnijverheid Vervoer en telecom Industrie Arbeidsmarkt in is ruim Door de afname van het aantal vacatures en de toename van het aantal geregistreerde werkzoekenden is de arbeidsmarkt in in het eerste kwartaal 2012 ruim te noemen. Voor de verzorgende en dienstverlenende beroepen, de medische en paramedische beroepen, en de informatica beroepen is de situatie gunstiger. Voor die beroepsgroepen is de arbeidsmarkt in achtereenvolgens gemiddeld, zeer krap en zeer krap. In Nederland als geheel is voor de twee laatstgenoemde beroepsgroepen eveneens sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor werkzoekenden met die beroepen zijn er dus zowel in de eigen regio als erbuiten kansen. Een ruime arbeidsmarkt betekent overigens niet dat er binnen die beroepsgroepen geen functies zijn waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel kunnen vinden. afbeelding 9 Medische en paramedische beroepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Economisch-administratieve beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Technische en industrieberoepen Krapte naar beroepsgroep, 1e kwartaal 2012 en Nederland Totaal Informatica beroepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Agrarische beroepen Transportberoepen zeer ruim ruim gemiddeld krap zeer krap 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Vergrijzing vooral bij overheid en onderwijs Nederland Overheid Handel en reparatie Onderwijs Zakelijke dienstverlening Zorg en welzijn Aantal jarigen niet vergrijsd gemiddeld vergrijsd sterk vergrijsd In totaal verlaten de komende tien jaar in Holland Rijnland ruim mensen de arbeidsmarkt als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de meest vergrijsde sectoren betekent dit dat ongeveer een kwart van de werknemers met pensioen gaat. Vergrijzing kan dus in voor een aanzienlijke vervangingsvraag zorgen. De mate waarin de vervangingsvraag door de vergrijzing leidt tot vacatures, wordt in de sectoren overheid en onderwijs echter afgeremd door een afnemende werkgelegenheid als gevolg van bezuinigingen. Voor de werkgelegenheid in het onderwijs hebben ook de afnemende leerlingenaantallen een remmende werking. Voor bouw, vervoer & telecom en industrie is de conjuncturele ontwikkeling bepalend voor het moment waarop en de mate waarin vervangingsvraag leidt tot vacatures. De meest najaarsprognoses van het Centraal Planbureau (CPB) laten na een teruggang in een voorzichtige groei van de economie zien in 2013 en Versterkt door het geringe aantal schoolverlaters van technische opleidingen, zal het aantrekken van de economie in deze sectoren leiden tot een sterk groeiend aantal vacatures voor technisch personeel. De sector die het meest te maken krijgt met de gevolgen van de vergrijzing is de sector zorg/welzijn. Niet alleen verlaten de komende jaren in ruim jarigen deze sector, ook is er sprake Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 6

9 van een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Kansen buiten Ook de uitgaande pendel in speelt mee bij de mutaties in het aantal werkzoekenden. Bij aanvang van de crisis is in het aantal geregistreerde werkzoekenden gestegen, doordat een deel van de pendel richting Haaglanden en Groot Amsterdam weggevallen was. Zodra de economie aantrekt, stijgt deze pendel weer. Dit heeft een gunstig effect op het aantal werkzoekenden in. Een schatting uit het verleden (CBS 2009) leert dat de uitgaande pendel een omvang heeft van circa en de inkomende pendel ruim omvat. Met een uitgaand pendelsaldo van gaan er dus meer werkenden uit dan er dagelijks van buiten in de regio komen werken. Op termijn uitstroommogelijkheden Door de economische recessie stagneert momenteel de vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Op middellange termijn ontstaan er uitstroommogelijkheden voor werkzoekenden, mede afhankelijk van het beroep waarvoor ze werk zoeken. Rekening houdend met onder andere de vergrijzing en de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt schetst het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) de arbeidsmarktperspectieven tot 2016 per beroepsgroep. Ook conjunctuurgevoeligheid, ontwikkelingen binnen de sector en uitwijkmogelijkheden spelen hierbij een rol. De landelijke uitkomsten van het ROA zijn vertaald naar. Conjunctuurgevoeligheid nww afbeelding 11 typering beroep aantal nww aandeel in nww conjunctuurgevoeligheid erg laag 658 6% conjunctuurgevoeligheid laag % conjunctuurgevoeligheid gemiddeld % conjunctuurgevoeligheid hoog % conjunctuurgevoeligheid erg hoog 162 2% totaal % Bron: ROA Een groot deel (71%) van de geregistreerde werkzoekenden in zoekt werk in beroepen die gemiddeld tot hoog conjunctuurgevoelig zijn (afbeelding 11). De vergrijzing zorgt echter voor een toenemende vraag naar vervangende arbeidskrachten. Geregistreerde werkzoekenden in hebben in de eerste helft van 2012 nog weinig geprofiteerd van deze vervangingsvraag in - vooral zorg en techniek. Toch zijn er voor hen de komende jaren genoeg uitstroommogelijkheden in. Afbeelding 12 laat zien welk deel van de geregistreerde werkzoekenden in ingeschreven staat voor een beroep waarvoor werkgevers grote dan wel minder grote knelpunten in de personeelsvoorziening tot 2016 verwachten. Hoe groter de knelpunten voor werkgevers, hoe groter de baankansen voor werkzoekenden. Een groot deel (37%) van de geregistreerde werkzoekenden in is op zoek naar een baan waarvoor grote tot zeer grote knelpunten worden voorzien. Dit biedt op termijn kansen voor werkzoekenden. Het gaat dan vooral om medisch en verzorgend personeel en om technische beroepen. Maar ook voor beroepen die veelvuldig onder werkzoekenden in Holland Rijnland voorkomen, zoals interieurverzorgers, hulpkrachten horeca en verzorging, chauffeurs en productiemedewerkers worden knelpunten voorzien. Knelpunten personeelsvoorziening afbeelding 12 typering knelpunt aantal nww aandeel in nww knelpunt is zeer groot 308 3% knelpunt is groot % enige knelpunten % vrijwel geen knelpunten % geen knelpunten 692 7% totaal % Bron: ROA In hoeverre geregistreerde werkzoekenden deze kansen kunnen verzilveren, hangt mede af van de vraag of zij de afstand tussen het gevraagde en het genoten opleidingsniveau weten te overbruggen. Weinig tot geen knelpunten worden verwacht in de personeelsvoorziening voor beroepen waarvoor 36% van de geregistreerde werkzoekenden staat ingeschreven. Dit betreft veelal economisch-administratieve beroepen, zoals administratief en commercieel medewerkers. De kansen voor geregistreerde werkzoekenden die werk zoeken in deze beroepen zijn de komende jaren gering. Wanneer het beroep en de sector waaruit men werkloos is geworden weinig perspectief op werk biedt, zijn de uitwijkmogelijkheden naar andere beroepen en sectoren relevant. Afbeelding 13 laat zien wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor beroepen waarvoor geregistreerde werkzoekenden staan ingeschreven. Uitwijkmogelijkheden voor nww afbeelding 13 typering aantal nww aandeel in nww uitwijkmogelijkheden erg hoog % uitwijkmogelijkheden hoog % uitwijkmogelijkheden gemiddeld % uitwijkmogelijkheden laag % uitwijkmogelijkheden erg laag 299 3% totaal % Bron: ROA Voor 44% van de geregistreerde werkzoekenden in geldt dat zij een beroep uitoefenen met hoge tot erg hoge uitwijkmogelijkheden. Veel voorkomende beroepen als productiemedewerkers, administratief medewerkers en commercieel personeel vallen onder deze categorie. Voor hen kan het lonend zijn om te kijken naar kansrijke alternatieve beroepen waarvoor men ook in aanmerking komt. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 7

10 UITDAGINGEN VOOR DE ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST In de arbeidsmarktregio krimpt het aantal banen, ontstaan er steeds minder vacatures en stijgt het aantal geregistreerde werkzoekenden. De arbeidsmarkt in gaat pas vanaf 2014 herstellen. Door de krimp van de vacaturemarkt en de toename van het aantal geregistreerde werkzoekenden is de arbeidsmarkt in ruim. Op termijn gaan vergrijzing en economische groei wel mogelijkheden bieden voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Op de lange termijn dreigen bij economisch herstel opnieuw ernstige tekorten. Dit tekort wordt versterkt doordat er minder jongeren zijn en doordat jongeren gemiddeld langer doorleren. Bundeling van regionale krachten è Regionale en interregionale samenwerkingsverbanden dragen bij aan slagvaardig arbeidsmarktbeleid. De arbeidsmarkt staat niet los van andere beleidssectoren, waarvan onderwijs, economie, ruimtelijke ordening en vervoer de belangrijkste zijn. Een integrale benadering en optimale afstemming onderwijs & arbeidsmarkt versterkt de regio s. Betere afstemming onderwijs & arbeidsmarkt zorgt er voor dat talent zich ook te gelde maakt en maatschappelijke investeringen beter renderen. è De regio bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Een deel van deze 15 gemeenten ligt in het Groene Hart. Een sterk, economisch, cluster is de Greenport Duin- en Bollenstreek. Anderzijds wordt ook ingezet op opschaling van de kenniseconomie (inter)nationaal niveau. Denk hierbij aan het Bio Science park. Specifieke infra-, pendel- en werkgelegenheidsaspecten spelen in deze gebieden een rol met betrekking tot het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid. è Nederland kent negen topsectoren waar innovatie een belangrijke rol speelt. Voorbeelden van deze sectoren zijn: tuinbouw, agrofood en water. De provincie Zuid-Holland geeft in de nota Kansen zien en grijpen aan deze sectoren clustergericht te versterken, onder meer vanuit regionaal arbeidsmarktperspectief. Ook gemeenten zijn zich bewust van de noodzaak via een sectorale invalshoek de lokale economie te verstreken en de werkgelegenheidscreatie te stimuleren. Hier ligt een bovenlokale en regionale uitdaging. De eerste stappen in deze richting zijn al gezet. Sectoraal arbeidsmarktbeleid Een uitdaging hierbij is het voorzien in de beschikbaarheid van de gevraagde kwaliteiten naar niveau en richting bij het arbeidsaanbod om vergrijzing op te vangen en de personeelsvoorziening van groeisectoren te garanderen. De sector met de grootste te verwachten groei is de zorgsector. Dit is landelijk het geval maar ook in de regio. Convenanten spelen hierop in. Deze sector kent echter een aantal belangrijke aandachtspunten: Instroom laag opleidingsniveau: thuiszorg kan een opstap zijn richting de zorg. Arbeidsvoorwaarden op dit niveau zijn vaak niet aantrekkelijk en er zijn intramuraal weinig vacatures. Instroom hoog opleidingsniveau: convenanten worden veelal voor dit niveau afgesloten. Opleiden is een manier om mensen te voorzien van de juiste kwalificaties. Op niveau 3/verzorgende IG zijn tekorten. Echter de toelatingseisen zijn erg streng. Er is veel aanbod voor de reguliere opleidingsplaatsen, dus op motivatie en opleidingsniveau wordt streng geselecteerd. Mogelijke oplossingen om de mensen binnen de zorg te behouden zijn bijvoorbeeld verkorte opleidingstrajecten, verbetering van arbeidsvoorwaarden lagere niveaus en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Inzicht in het arbeidspotentieel è Inzicht in het totaal aan (toekomstig) arbeidspotentieel is van groot belang om goed arbeidsmarktbeleid te kunnen ontwikkelen. Een goed streven is dan ook om het totaal aan arbeidspotentieel (ongeacht uitkeringssoort) kwalitatief nauwkeurig geregistreerd te hebben. è Marktvoorkeuren bij de personeelsvoorziening zorgen voor minder kansen op werk voor ouderen, laag opgeleiden en diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (zoals Wajongers). Beïnvloeding van marktvoorkeuren is een taai proces en vraagt langdurige aandacht en breder draagvlak in de markt. è De relatief beperkte beschikbaarheid van vacatures voor hoogopgeleiden onderstreept het bovenregionaal belang van dit arbeidsmarktsegment. Bijna 43% van de hoogopgeleiden in de regio behoort tot de oudere werkzoekenden (50+). Het Economic Survey 2012 van de OECD voor Nederland geeft aan dat de gebrekkige dynamiek op de arbeidsmarkt van goed gekwalificeerd personeel, waaronder veel ouderen, de concurrentiekracht van het land in een tijd van voortgaande globalisering ondermijnt en verder dat groeisectoren profiteren van meer dynamiek. Goed gekwalificeerd arbeidsaanbod zit naar het oordeel van OECD te vast. OECD wijst een aantal aangrijpingspunten aan die de situatie naar het oordeel van deze organisatie kunnen verbeteren. De constatering dat meer dynamiek noodzakelijk is, ook voor ouderen, op de arbeidsmarkt in de vorm van instroomkansen bij werkgevers geeft steun aan de opvatting dat ook vanuit het bedrijfsleven wijziging van marktvoorkeuren wenselijk is. è De regio kent een grote uitgaande pendel. Deze gaat vooral richting de regio Haaglanden en Groot Amsterdam. Een relatief laag aandeel (21%) van de vacatures in de eigen regio zijn geschikt voor hoog opgeleiden. Zij kunnen hun kansen op werk vergroten door ook naar werk te zoeken in de aangrenzende regio s. Daar is bijna een derde van de vacatures geschikt voor hoog opgeleiden. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 8

11 Colofon Regionale arbeidsmarktschetsen, september 2012 De regionale arbeidsmarktschets is een jaarlijkse uitgave van UWV WERKbedrijf. Arbeidsmarktregio samenstelling De arbeidsmarktregio is het werkgebied van de Werkpleinen Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Leiden. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude maken deel uit van deze arbeidsmarktregio. Auteurs Martine van Doorn Redactie Annelies van den Brink en Roelof van der Velde Redactieadres UWV WERKbedrijf, afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies Postbus HG Amsterdam Meer informatie is te vinden op Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. UWV WERKbedrijf, Amsterdam. Regionale arbeidsmarktschets, arbeidsmarktregio september 2012 pagina 9

12 werk.nl uwv.nl UWV September 2012 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Regionale arbeidsmarktschets 2012. Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regionale arbeidsmarktschets 2012 Arbeidsmarktregio Vanaf 2014 herstel van arbeidsmarkt Regionale arbeidsmarktschets MANAGEMENTSAMENVATTING In de arbeidsmarktregio groeit het aantal banen licht, ontstaan

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Holland Rijnland

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Holland Rijnland Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Holland Rijnland Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst sinds jaren weer een, zij het beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Inleiding, leeswijzer en samenvatting

Inleiding, leeswijzer en samenvatting Bijlagen voor het Regionaal Marktbewerkingsplan Holland Rijnland Inleiding, leeswijzer en samenvatting Inleiding Marktbewerking is essentieel voor de werkgeversdienstverlening van de samenwerkende partners

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Oost-Utrecht

Regionale Arbeidsmarktschets. Oost-Utrecht Regionale Arbeidsmarktschets Oost-Utrecht Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Oost-Utrecht MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Oost-Utrecht herstelt zich langzamerhand van de economische

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Zuid-Limburg

Regionale Arbeidsmarktschets. Zuid-Limburg Regionale Arbeidsmarktschets Zuid-Limburg Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Zuid-Limburg MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg herstelt langzamerhand van de economische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland

Samenvatting Regio in beeld Midden-Holland Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Holland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Holland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort

Samenvatting Regio in beeld Amersfoort Samenvatting Regio in beeld 2016 Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 met

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen

Regionale Arbeidsmarktschets. Groningen Regionale Arbeidsmarktschets Groningen Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Groningen MANAGEMENTSAMENVATTING Het herstel na de recessie wordt de komende jaren zichtbaar in een bescheiden stijging

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden

Samenvatting Regio in beeld Drechtsteden Samenvatting Regio in beeld 2016 Drechtsteden Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Drechtsteden groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Friesland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Friesland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Friesland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant

Samenvatting Regio in beeld Midden-Brabant Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Midden-Utrecht

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Midden-Utrecht Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Midden-Utrecht Samenvatting De economie ontwikkelt zich in 2013 ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. Niet eerder dan in 2014 wordt enig economisch herstel verwacht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Noord-Holland Noord

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Noord-Holland Noord Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Noord-Holland Noord Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst weer een beperkte groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct in een toename van

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zuidoost-Brabant

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zuidoost-Brabant Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Zuidoost-Brabant Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst sinds jaren weer een, zij het beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zuid-Limburg

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zuid-Limburg Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Zuid-Limburg Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst sinds jaren weer een, zij het beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct in

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Oost-Utrecht

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Oost-Utrecht Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Oost-Utrecht Samenvatting De economie ontwikkelt zich in 2013 ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. Niet eerder dan in 2014 wordt enig economisch herstel verwacht.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Groningen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Groningen Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Groningen groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zeeland

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Zeeland Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Zeeland Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst weer een, beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct in een toename van het aantal

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets West-Brabant

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets West-Brabant Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets West-Brabant Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst weer een, beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct in een toename van het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Midden-Limburg

Samenvatting Regio in beeld Midden-Limburg Samenvatting Regio in beeld 2016 Midden-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector De aantrekkende woningmarkt, hogere investeringen door bedrijven in onder andere ICT

Nadere informatie

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Drenthe

Regio in beeld 2013. Arbeidsmarktschets Drenthe Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Drenthe Samenvatting In Drenthe krimpt de werkgelegenheid, stabiliseert het aantal vacatures en stijgt het aantal werkzoekenden. Economische recessie en bezuinigingen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Noord- en Midden-Limburg

Regionale Arbeidsmarktschets. Noord- en Midden-Limburg Regionale Arbeidsmarktschets Noord- en Midden-Limburg Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Noord- en Midden-Limburg MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Noord- en Midden-Limburg heeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Noord-Holland Noord

Samenvatting Regio in beeld Noord-Holland Noord Samenvatting Regio in beeld 2016 Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in alle sectoren In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktschets. Midden-Utrecht

Regionale Arbeidsmarktschets. Midden-Utrecht Regionale Arbeidsmarktschets Midden-Utrecht Herstel na recessie Regionale arbeidsmarktschets Midden-Utrecht MANAGEMENTSAMENVATTING De arbeidsmarkt in Midden-Utrecht herstelt zich langzamerhand van de economische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Haaglanden UWV WERKBEDRIJF

Regio in Beeld 2014. Haaglanden UWV WERKBEDRIJF Regio in Beeld 2014 Haaglanden UWV WERKBEDRIJF Inleiding Een van de taken van UWV is transparantie bieden op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de vraagzijde (banen en vacatures) als voor de aanbodzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Regio in beeld Arbeidsmarktschets Midden-Brabant

Regio in beeld Arbeidsmarktschets Midden-Brabant Regio in beeld 2013 Arbeidsmarktschets Midden-Brabant Samenvatting In 2014 wordt voor het eerst sinds jaren weer een, zij het beperkte, groei van de economie verwacht. Dit vertaalt zich nog niet direct

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Regio in Beeld 2014. Holland Rijnland

Regio in Beeld 2014. Holland Rijnland Regio in Beeld 2014 Holland Rijnland Inleiding In tijden van crisis is het van belang om te weten waar zich werkgelegenheidsmogelijkheden aandienen. Deze regionale beschrijving geeft daarom inzicht in

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie