Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO"

Transcriptie

1 Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Kameleon Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas M&O-groep, s-hertogenbosch Oktober 2013 Kenmerk: AR-PO/

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De opbrengsten van het schoolbezoek Het onderwijsconcept De voorzieningen op de vijf velden Grenzen en groeimogelijkheden van de school Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Karakterisering van de voorzieningen op de vijf velden Tot slot...23 Bijlage 1: Enkele landelijke kengetallen...24 Bijlage 2: Speciale onderwijsondersteuning per schoolprofiel...25 IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

3 1. Inleiding Uw school 1 biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wanneer uw school tegen haar grenzen aanloopt, is er de mogelijkheid om de leerling en zijn of haar ouders 2 te verwijzen naar een andere school, een school voor speciaal (basis)onderwijs. Scholen verschillen in de onderwijsondersteuning die zij (kunnen) bieden. Uit verwijsgedrag van scholen bijvoorbeeld blijkt dit heel duidelijk: een leerling waarbij de ene school tegen de grenzen van haar onderwijsondersteuning aanloopt, kan op een andere school zonder al te veel inspanning passend onderwijs krijgen. Soms is de reden makkelijk aanwijsbaar: een school in een gebouw met veel trappen en weinig ruimte is niet zomaar passend voor een leerling in een rolstoel. Maar meestal is het lastiger om aan te geven wanneer een leerling niet, en wanneer wel, op de school terecht kan. Zowel voor de school zelf, als voor ouders en voor de bovenschoolse organisatie die het bovenschoolse netwerk van ondersteuningsvoorzieningen inricht (schoolbestuur, samenwerkingsverband po, regionaal netwerk Passend Onderwijs), is het van belang te weten waar de school staat voor wat betreft de onderwijsondersteuning en wat mogelijkheden zijn om de onderwijsondersteuning te versterken en eventueel uit te breiden. In de audit is gekeken naar de match tussen de onderwijsbehoeften 3 van de leerlingen uit het voedingsgebied van de school met het onderwijsaanbod van de school. Deze match tussen vraag en aanbod is in kaart gebracht in termen van kenmerken van het ondersteuningsaanbod, van de school dus. Het profiel van het ondersteuningsaanbod van een reguliere school wordt bepaald door: de mate waarin het onderwijsconcept bijdraagt aan het zich geaccepteerd voelen van de leerling met speciale onderwijsbehoeften; de positie op vijf velden van onderwijsbehoefte: 1. de hoeveelheid aandacht/handen in de groep; 2. speciale onderwijsmaterialen; 3. de ruimtelijke omgeving; 4. expertise; 5. samenwerking met externe instanties die zich ook met de ondersteuning voor het kind bezighouden. 1 Waar in dit rapport kortheidshalve staat school wordt steeds bedoeld school of andere eenheid van onderwijsondersteuning. 2 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ouders wordt steeds bedoeld ouders of verzorgers. 3 De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken in het eigen proces van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

4 Informatie over deze kenmerken is verzameld door: een documentenanalyse (schoolplan, schoolgids, inspectierapport, website); een half gestructureerd interview/gesprek, het gesprek is gevoerd met: Yvon Kassels (directeur); Joyce Gerritsen (intern begeleider); Ingrid van der Zande (leerkracht groep 4/5 en bovenbouwcoördinator, lid van het MT); ouder van een leerling in groep 8; half gestructureerde observaties in de groepen 1 /2, 5/6 en 7/8, met name ter ondersteuning van de bevindingen over het gehanteerde onderwijsconcept en het daarbij horende klassenmanagement; een gesprek met het gehele schoolteam waarin de opvattingen rond en het draagvlak voor het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan de orde komt. In het gesprek met het schoolteam zijn de eerste indrukken vanuit het interview en de observaties verwerkt. In dit rapport doen wij verslag van onze bevindingen. Wij wijzen er op dat de informatieverzameling weliswaar uitgebreid en veelzijdig was, maar beperkt is door het karakter van een momentopname. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

5 2. De opbrengsten van het schoolbezoek 2.1 Het onderwijsconcept Korte karakterisering van de school Basisschool Kameleon is een katholieke school in de wijk Centrum West Hoogeind te Goirle. Basisschool Kameleon is in november 2008 ontstaan door een succesvol fusietraject tussen basisschool de Heibloem en basisschool de Wildert. Kameleon is een school die zich door vernieuwingen steeds verder ontwikkeld. Op de teldatum 1 oktober 2012 telde de school 145 leerlingen verdeeld over 6 groepen (2 groepen 1/ 2, 1 groep 3. 1 groep 4/5, 1 groep 5/6 en 1 groep 7/8. De groepsgrootte van de combinatiegroepen varieert van leerlingen. Groep 1 /2 is dit jaar gestart met 15 leerlingen en groeit uit naar 25 leerlingen. Samen met ouders en leerkrachten wordt elk jaar aan het einde van het schooljaar een afweging gemaakt, welke combinatiegroepen de school volgend schooljaar zal maken. Ouders worden geinformeerd over de aantallen leerlingen per groep en krijgen kaders aangereikt zodat ze thuis kunnen puzzelen welke combinaties gemaakt kunnen worden. Ouders geven suggesties voor de nieuw te vormen groepen, de school kijkt kritisch naar de mogelijkheden die de ouders aandragen.er is hierdoor draagvlak bij ouders over de samenstelling van de klassen. ( De geinterviewde ouder gaf aan dat het meenemen van ouders in deze besluitvorming als erg prettig wordt ervaren). Dit jaar is bijvoorbeeld bewust gekozen voor een aparte groep 3 en een grote groep 7/8. Het aantal leerlingen de afgelopen jaren blijft redelijk stabiel. Ouders kiezen Kameleon vanwege het feit dat het een buurtschool is en vanwege de kleinschaligheid. Het team kent alle leerlingen bij naam en weet de speciale onderwijsbehoeften van ieder kind te benoemen. Kameleon is een VVE-gecertificeerde school. Er is een duurzame samenwerking met peuteropvang Marmot in Goirle. De duurzame samenwerking bestaat uit een inhoudelijk plan (Borgdocument) om de domeinen Taal, Rekenen, Sociaal emotionele ontwikkeling en Motoriek van alle peuters en kleuters te vergroten. Er is structureel overleg met gemeente en partners inzake VVE beleid en monitoring. In hoeverre heeft de school te maken met verschillen tussen leerlingen? Naar schatting van de geïnterviewde medewerkers is het niveau van leren over het geheel van de school gemiddeld, dat wil zeggen dat de meeste leerlingen Cito B laag en C scoren. De spreiding van het leren in de groepen is matig heterogeen, een kwart van de leerlingen wijkt af van het groepsgemiddelde. Dit komt doordat in vrijwel iedere groep allochtone leerlingen en hoogbegaafde leerlingen zitten. De school weet een hoog niveau te bereiken met de leerlingen. Leerlingen komen vaak met een achterstand binnen (VVE school) en toch weet de school te bereiken dat de meeste leerlingen op Cito B laag en C terecht komen. Enkele vragen in het interview richtten zich op de leerlingen die vanwege hun gedrag zodanig speciale aandacht nodig hebben, dat dit structureel extra inzet vraagt van de leerkracht. De schatting van het aantal van deze leerlingen is gemiddeld, ongeveer 10 % van de leerlingen heeft speciale behoeften op gedrag. De aandacht die op gedrag gevraagd wordt richt zich vooral op inzicht in het gedrag en de effecten daarvan op anderen. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

6 De culturele en taalachtergrond van de leerlingen is heterogeen. De school kent allochtone leerlingen, waarvan enkele uit een asielzoekerscentrum. De sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen wordt vooral gekenmerkt door hoog en laag opgeleide ouders, éénoudergezinnen en gezinnen met financiele problemen vanwege werkeloosheid. 10 leerlingen hebben een leerlingengewicht van 0,3 en 12 leerlingen een gewicht van 1,2. Hiermee heeft 15 procent leerlingen een gewicht, landelijk is dit 12,8 procent. Het aantal leerlingen met een gewicht blijft de afgelopen jaren stabiel. Er zijn 4 leerlingen op Kameleon met een rugzakje : 1 vanuit cluster 3 en 3 vanuit cluster 4. In vergelijking met het landelijk beeld is dit relatief hoog (landelijk is het 1 %). Bij de aanname van leerlingen met LGF of speciale onderwijsbehoefte, worden de leerlingen op grond van de volgende afwegingen verdeeld over de groepen. Volgorde van afweging 1. De speciale behoefte van de leerling. 2. De vraag van de ouders. 3. De onderwijsondersteuning expertise van de leerkracht. 4. De limitering van aantallen leerlingen met lgf per groep De argumenten 3 en 4 worden door de school in samenhang met elkaar afgewogen, waarbij de samenstelling van de groep belangrijk is. Over het geheel genomen, is de leerlingenpopulatie van Kameleon te karakteriseren als heterogeen (in vergelijking met Nederlandse scholen in het algemeen). Hoe wordt binnen de school op speciale onderwijsbehoeften gereageerd? De leerlingen die speciale aandacht nodig hebben krijgen dit vooral: Met individuele aandacht geïntegreerd in de groepsaanpak door middel van groepsplannen. In de groepsplannen staan voor elke leerling zijn of haar onderwijsbehoefte, inclusief de activiteiten. Er zijn groepsplannen voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen. Met groepsaandacht in homogene subgroepen. Er wordt instructie gegeven op 3 niveaus. En minder door: Met individuele aandacht, in een andere ruimte dan de groep. Een bovenschoolse leerkracht is 2 dagdelen per week werkzaam met leerlingen op didactisch terrein Vooral met individuele aandacht, in dezelfde ruimte, maar apart van de groep. De leerkracht loopt na de instructielessen een service rondje om leerlingen op weg te helpen. In de groepen 1-2 is een onderwijsassistente aangesteld die 2 dagen extra ondersteuning geeft in de groep. De school volgt de cursus Human Dynamics om meer in te kunnen spelen op de verschillende leerstijlen bij de leerlingen. Door deze cursus worden leerkrachten zich meer bewust van de leerstijlen, van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Het aantal zittenblijvers de afgelopen 4 jaren. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

7 schooljaar Aantal zittenblijvers Het aantal zittenblijvers ligt onder de inspectienorm (= 3 % van het aantal leerlingen gemeten over de laatste 3 schooljaren) In de volgende tabel staat per regel een dimensie weergegeven, met links en rechts de uitersten op de dimensie. Tijdens het interview is gevraagd aan te geven waar de school staat: duidelijk links, enigszins links, enigszins rechts, duidelijk rechts. Gevraagd werd om globaal te kijken naar de school en zo mogelijk een duidelijke richting aan te geven. Eerst is de vraag aan de ouders gesteld en daarna aan de directeur en de IBér. Na discussie kwam men over het algemeen wel tot dezelfde conclusie. Daar waar de ouder duidelijk afweek van de directie staat in het schema een O Onderwijsconcept Overdragen van kennis Kennis verwerven Klassikaal leren Sturing van het leren door de lkr Alle leerlingen op bepaald basisniveau brengen Leerstof bepaalt de leerweg Nadruk op gestructureerde opdrachten Beoordeling van prestaties o.b.v. gelijke normering Beoordeling door de leerkracht Evaluatie onderwijs o.b.v. leervorderingen groep Evaluatie onderwijs door de lkr Zelf ontdekken Werken met kennis Individueel en groepsleren Kinderen sturen eigen leren Maximale uit elke leerling halen Beginsituatie van de leerling bepaalt de leerweg Nadruk op vrije opdrachten Beoordeling van leervorderingen o.b.v. beginsituatie van leerlingen Zelfbeoordeling door de leerling Evaluatie onderwijs o.b.v. leervorderingen individuele leerling Evaluatie samen met leerlingen De instructie door de leerkracht is voornamelijk overdragen van kennis. De instructie wordt voor iedere groep op 3 niveaus aangeboden. De meerbegaafde leerling krijgt een korte instructie en gaat dan aan de slag. De zorgleerlingen krijgen na de instructie nog een verlengde instructie. Na de instructie gaan leerlingen de aangeboden kennis verwerken in gestructureerde opdrachten en/of vrije opdrachten waarbij de leerkracht wel kaders aangeeft. De meer/hoogbegaafde leerlingen krijgen meer opdrachten die het zelf ontdekken stimuleren, zij sturen meer het eigen leren. Voor deze leerlingen wordt de leerstof ook compact en verrijkt. Andere leerlingen zijn meer gebaat bij gestructureerde opdrachten. De methode is (zoals in het teamgesprek duidelijk naar voren kwam) meer een middel om de leerweg van de leerling te bepalen. De school zou graag willen dat de beginsituatie van de leerling de leerweg bepaalt, maar door de combinatiegroepen is het moeilijk om dit gestalte te geven. In het rapport wordt bij ieder vakgebied door de leerkracht aangegeven of de leerling vorderingen maakt o.b.v. de beginsituatie van de leerling. Hierbij wordt altijd ingegaan op de inzet van het kind. Ook in de gesprekken met ouders wordt uitgegaan van de beginsituatie van de leerling. Indien de leerkracht bij een leerling zorg signaleert, wordt IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

8 de ouder op de hoogte gebracht. Het 1 e rapport kan geen verrassing opleveren voor de ouder. Tijdens de klassenbezoeken gaven de leerkrachten de doelen aan die met dat vak op die dag bereikt zouden moeten worden. Na afloop werd de les met de leerlingen geēvalueerd en gekeken of de doelen ook daadwerkelijk bereikt waren. De geinterviewden gaven ook aan dat vanaf groep 4 met leerlingen de les geēvalueerd wordt. De leerling kan op de taakbrief zelf aangeven of het werk goed gemaakt is en hoe er gewerkt is. Hoe wordt de continuïteit van de onderwijsondersteuning voor elke leerling verzekerd? Het eigenaarschap van de onderwijsondersteuning De groepsleerkracht is niet alleen het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen die iets extra s nodig hebben, hij of zij is ook als eerste verantwoordelijk voor de inzet van de juiste ondersteuning. De interne begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol, de leerkracht houdt de verantwoordelijkheid. De taken van de interne begeleiding De Intern begeleidster van Kamleon heeft een breed scala aan taken. Zij heeft daarvoor 2 ½ dag taakrealisatie. De taakomschrijving voor de intern begeleidster geldt voor alle katholieke scholen van deze stichting. De intern begeleidster neemt een prominente rol in binnen de organisatie. De hoofdbestanddelen van de taak richten zich op de coördinatie van en afstemming tussen de verschillende aandachtsgebieden van de integrale zorg. De intern begeleidster draagt zorg voor: o De organisatie en de communicatie en het beleid voor het integrale systeem voor leerlingenzorg. o Het ondersteunen van leerkrachten bij het onderzoeken en observeren van leerlingen o Het begeleiden/ coachen van leerkrachten o Het introduceren van nieuwe ontwikkelingen binnen het team o o Het onderhouden van externe contacten wat betreft de zorg. Het begeleiden van hoog/meerbegaafde leerlingen (de Knappe Koppen groep) 3 x per week 20 tot 30 minuten Het gebruik van leerlingvolgsystemen voor leren en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Basisschool Kameleon gebruikt het leerlingvolgsysteem van ESIS. Dit systeem wordt gebruikt voor het signaleren van de prestaties van alle leerlingen en voor het evalueren van de opbrengsten van het onderwijs. Mede aan de hand van het volgsysteem bepaalt de school het ontwikkelingsperspectief van leerlingen met een eigen leerlijn en voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. De school gebruikt voor de groepen 1-2 KIJK en voor de groepen 3 t/m 8 SCOL om inzicht te krijgen in de de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen. De procesbewaking gedurende het schooljaar en over de schooljaren heen wordt vorm gegeven door: o 2 groepsbesprekingen over de groepsoverzichten en de groepsplannen o 2 leerlingbesprekingen voor zorgleerlingen (indien nodig ook vaker) IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

9 o overdracht van peuteropvang (in het kader van VVE) en andere partners waar de kleuter (voordat hij/zij naar de basisschool gaat) gezeten heeft. o huisbezoek bij kleuters voordat ze op Kameleon komen. Het intakegesprek wordt gehouden aan de hand van het ik formulier. o toetsen en observaties op te nemen in het lvs. o rapportgesprekken. o Incidentenregistratie op te nemen in het lvs. o meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vast te leggen in het leerlingdossier o overdracht met de volgende leerkracht aan het eind van het schooljaar o klassenbezoeken 2 x per jaar door de IBér. o klassenbezoeken 1 x per jaar door de directeur. Van al deze besprekingen en klassenbezoeken worden verslagen gemaakt. De gesprekken die over leerlingen gaan worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Protocollen dyslexie, dyscalculie en medische handelingen De school werkt met een dyslexieprotocol, een protocol medische handelingen, een protocol Kind en Scheiding, een protocol Kind en Rouw, een protocol Omgaan met sociale media, een pestprotocol. Naast de normale vragenlijsten worden de leerlingen ook 2 x per jaar bevraagd of ze gepest worden. Het dyscalculieprotocol is in ontwikkeling. De rol van ouders en de mate van betrokkenheid De wijze waarop ouders worden geïnformeerd (mate van betrokkenheid/partnerschap): Ouders worden als partner gezien. Zij kennen immers hun eigen kind het beste. Door met ouders in gesprek te gaan wil de school ouders meenemen in het beste onderwijsaanbod voor hun kind. De wijze waarop ouders betrokken zijn bij activiteiten als het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het opstellen, uitvoeren en evalueren van het handelingsplan: Voordat er een handelingsplan wordt gemaakt, worden er gesprekken gehouden met de leerkracht, de intern begeleider en de ouder (eventueel aangevuld door de ambulant begeleider). Het handelingsplan wordt daarna door de leerkracht gemaakt, dit wordt besproken en eventueel aangepast. Bij al deze gesprekken wordt het welbevinden van de leerling als uitgangspunt genomen. De school en de ouders kijken wat de beste zorg is voor het kind. Het kan gebeuren dat de leerkracht, de ouder en de intern begeleider tot de conclusie komt dat een andere school beter voor het kind is. De school in haar netwerk Deling voedingsgebied met andere scholen De school staat in Centrum West Hoogeind. In hetzelfde voedingsgebied ligt ook de jenaplanschool Kleine Akkers. Iets verder maar toch ook behorend bij het voedingsgebied liggen nog 2 andere scholen, de katholieke school Open Hof en openbare basisschool De Bongerd. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

10 De school gaat er vanuit dat er meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften naar Kameleon gaan dan naar de andere scholen in Goirle. De begeleiding vanuit het samenwerkingsverband en/of vanuit andere instanties De school wordt begeleid vanuit: o Het sbo door preventieve ambulante begeleiding. o Het so door ambulante begeleiders vanuit cluster 3 en 4. o Externe ondersteuners betaald door ouders zoals orthopedagoog, logopediste, fysiotherapeut. Deze externe ondersteuners komen of onder schooltijd of na schooltijd. o Kompaan en De Bocht. Zij bieden hulpverlening bij opvoedingsvragen, problemen in de ontwikkeling van jeugd en bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit gaat in samenwerking met gemeente en peuteropvang. Na de herfstvakantie wordt de samenwerking met Kompaan en De Bocht verder uitgebreid. Een pedagogisch medewerker komt dan 1 dagdeel per week op school om bijvoorbeeld te observeren, advies of SOVA- training te geven. Dit is om er voor te zorgen dat het overleg met diverse instanties over een kind komt met één kind, één plan o Jeugdnetwerk. Voor leerlingen uit probleemgezinnen. o Ondersteuning bij autisme en hoogbegaafdheid. De ondersteuning van bovengenoemde instanties wordt als zeer waardevol ervaren. Dit wordt wederzijds zo gezien. De school signaleert vroegtijdig of er mogelijk sprake zal zijn van een LWOO advies voor leerlingen in groep 8. In groep 7 worden leerlingen, die wellicht deze onderwijsondersteuning nodig hebben, aangemeld en in begin groep 8 onderzocht. De rapportage krijgen ouders ter ondersteuning van het LWOO advies. Het Voortgezet Onderwijs houdt de basisschool op de hoogte van de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen, middels terugkoppelingen. De verwijzingen naar sbo en so en de contacten met andere scholen Het aantal verwijzingen naar SBO ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde (=0,7 %), Het aantal verwijzingen naar het so is laag Verwijzingen SBO Verwijzingen so cl.1 Verwijzingen so cl.2 Verwijzingen so cl.3 1 Verwijzingen so cl.4 1 De extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd in de keten school schoolbestuur samenwerkingsverband. In het interview is gevraagd naar waar de sturing ligt van de (inrichting van) de extra ondersteuning. Het is voor de school van belang dat de financiën, die nu naar de besturen gaan, in goed overleg met de andere directeuren wordt verdeeld. De directeuren zijn nog zoekend op welke manier het beste de gelden verdeeld kunnen worden. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

11 2.2 De voorzieningen op de vijf velden Wij beschrijven hier de voorzieningen van de school tegen de achtergrond van alle mogelijke voorzieningen die op dit moment op scholen, van wat voor soort dan ook, bestaan. In de praktijk heeft geen enkele school alle voorzieningen. Van reguliere scholen kan, in de huidige verdeling van mensen en middelen onder de schoolsoorten, verwacht worden dat zij maar beperkt kunnen scoren op deze velden van ondersteuningsvoorzieningen. De basisvoorzieningen die elke reguliere school heeft uitgaande van een minimale rijksbekostiging, veronderstellen we aanwezig, en vermelden we dus niet. Bij de flexibilisering van waar en hoe de extra mensen en middelen vanuit ondersteuningsbekostiging worden ingezet, is het interessant na te gaan waar voor een school groeimogelijkheden liggen, en waar de grenzen zijn. Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas Dit veld gaat over de hoeveelheid aandacht, uitgedrukt in beschikbare menskracht ( handen ) bij het lesgeven in de klas. We tellen de uren die feitelijk beschikbaar zijn voor leerlingen. Groep Functionaris(sen) Aantal uren per week Aantal betrokken lln. 1/2 a ST AB /5 LIO /6 ST /6 AB /8 LKR /8 LIO (Lkr. = leerkracht, Vlkr. = vakleerkracht, OA = onderwijsassistent, RT = remedial teacher, AB = ambulant begeleider, OU = ouder/verzorger, LIO = leerkracht in opleiding, ST = stagiaire) Het aantal stagiaires is ieder jaar ongeveer hetzelfde. Bovenschools is hier beleid op gemaakt en er is een convenant met de PABO gesloten. Het totaal aan ondersteuning is 46,5 uur, waarvan 30 uur door stagiaires. Buiten de klas is voor leerlingen het volgende beschikbaar: o 2 hele dagen een onderwijsassistent in de groepen 1 / 2 o 2 dagdelen een onderwijs assistent voor de groepen 4/5 en 5/6. Naast extra handen in het primaire proces zijn er uren beschikbaar voor de ondersteuning van de medewerkers van de school. Dit zijn de volgende uren: 2 ½ dag voor ondersteuning van de leerkrachten door intern begeleider. 2 uur door intern begeleider voor de meer en hoogbegaafde leerling 2 uur door intern begeleider voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 1 uur door medeleerlingen uit groep 8 voor het maatjes lezen in de groepen 3, 4/5 en 5/6 Ambulante begeleiders vanuit het so voor advies, observaties e.d voor de leerkrachten Extern bekostigden door ouders of zorgverzekeraars zoals logopediste, fysiotherapeut en dyslexie behandelaars IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

12 Veld 2: de onderwijsmaterialen We kijken bij dit veld alleen naar specifieke materialen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. We laten de materialen die bijna op elke school te vinden zijn buiten beschouwing en maken dus geen opsomming van de orthotheek. Ook kunnen we in de audit niet nagaan in welke mate materialen daadwerkelijk gebruikt worden. Kameleon heeft het volgende beschikbaar: Met speciale didactische kenmerken: Materialen gericht op zelfredzaamheid, nl.kids Skills, Wie ben ik? Tim en Flapoor; Materialen met een lager tempo, veel herhaling, nl.maatwerk; Materialen die veel/snel lezen vermijden, nl.kurzweil; Materialen gericht op auditieve informatieverwerking, nl.kurzweil, solar apparatuur; Materialen uitgaand van een sterk eigen probleemoplossend vermogen, nl.bloco, Techniekkisten, Talenten kijker, Slimme kleuterkist, onderzoeksgroepje hoogbegaafden Anders,Tangle, Meichenbaum, MP3 speler,. Met speciale pedagogisch/psychologische kenmerken: Methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl.goed gedaan; Materialen voor begrenzing van het gedrag, nl.buitenspeel plan; Materialen voor het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen, nl.beloningskaarten, contracten; Materialen voor begrip van sociale interactie, nl.gedragplan voor op school. In verband met kindspecifieke fysieke belemmeringen zijn aangepast meubilair, wiebelkussen, Tangle, waaier, anti slip matje, solar apparatuur, Time Out hoekje beschikbaar. Veld 3: de ruimtelijke omgeving De school is niet rolstoeltoegankelijk. Indien dit nodig is voor een leerling gaat de school de ruimtelijke omgeving aanpassen zodat deze leerling op school kan blijven of komen. Op de gang kunnen leerlingen zelfstandig werken aan de computers. De school heeft extra grote lokalen, er is een groot speelplein en een speel/gymlokaal. Daarnaast beschikt de school over 2 extra lokalen en is er de mogelijkheid om met een klein groepje leerlingen te gaan werken in de RT ruimte, de ruimte waar de directeur en de intern begeleider zitten en de lerarenkamer. Veld 4: de expertise We onderscheiden teamexpertise en specialistische expertise. Met teamexpertise wordt gedoeld op kennis en ervaring die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Basisschool Kameleon heeft teamexpertise op het gebied van: o kennis over opvattingen en aanpakken in de onderwijsondersteuning (handelingsgericht werken, werken met leerlijnen, onderwijsconcepten gebaseerd op de onderwijsbehoeften van leerlingen zoals coöperatief leren) IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

13 o o o kennis over onderwijsondersteuningsvoorzieningen rond de school en in de regio een teamaanpak op gedrag (afspraken op papier en werkend in de praktijk) competenties om ouders als partner te betrekken bij de onderwijsondersteuning voor hun kind Kameleon ontwikkelt op dit moment teamexpertise op het gebied van het werken met verschillende leerstijlen (Human dynamics). De school kan trots zijn op de doorgaande lijn voor de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs is op Kameleon hoog. Een tweede vorm van expertise is de specifieke, bij één of meer collega s of partners aanwezige expertise. Deze specialistische expertise kan soms, kortdurend, nodig zijn. De beschikbaarheid van expertise (gecertificeerd) op specifieke gebieden is bij Kameleon als volgt: Binnenschools Buitenschools snel toegankelijk Expertiseveld nee ja Visuele beperkingen nee ja Auditieve beperkingen nee ja Spraakmoeilijkheden en taalstoornissen ja nee Verstandelijke beperkingen ja nee Motorische beperkingen nee ja Beperkingen door chronische ziektes ja nee Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ja nee ADHD en ADD nee ja Angst- en hechtingsstoornissen nee ja Overige psychiatrische aandoeningen ja nee Gedragsproblemen ja nee Dyslexie ja nee Onderwijsachterstanden andere culturen De school heeft wel kennis van visuele en auditieve beperkingen. Ook is er kennis van spraakmoeilijkheden en taalstoornissen De school heeft een taalleescoördinator in dienst. Daarnaast heeft de school een gecertificeerd video interactie begeleider, een kinderpsycholoog, een gecertificeerd medewerker voor dyslexie en dyscalculie. Daarnaast heeft de school een ICT HBO opgeleide medewerker en een medewerker algemene praktijkbegeleider De intern begeleider heeft een afgeronde opleiding IB gevolgd. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

14 Veld 5: de samenwerking met andere instanties Nooit Sporadisch Regelmatig Vaak GHP 4 SMW Bureau Jeugdzorg GGD GGZ MEE kinderziekenhuis revalidatiekliniek justitiële inrichting KDC MKD Gemeente: brede school Gemeente: VVE Gemeente: schakelklassen Gemeente: ketenzorg Loket vroeghulp, leerplicht ambtenaar, Opm.: Bij jeugdzorg, GGZ, en MEE zijn er verschillende contact personen. Elk kind heeft zijn/haar eigen begeleider. Samen met de verschillende instanties heeft de school gesprekken met leerkracht en ouders, om een zo goed mogelijk plan neer te leggen, preventief en curatief, zodat van verschillende kanten aandacht besteed wordt aan de problematiek. 4 GHP=gemeenschappelijk handelingsplan (één kind, één plan). IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

15 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de school 3.1 Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Een basis voor onderwijs aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften wordt gelegd door het onderwijsconcept van de school. Op het gebied van de diversiteit zijn twee kenmerken van het onderwijsconcept bepalend: het draagvlak binnen het team, en de mate waarin de lesstof dan wel de individuele onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is. Dit laatste kenmerk kan worden gezien als een dimensie van methodegestuurd naar leerlinggestuurd. Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode als leidraad hanteren 5. Leerlingen die onvoldoende uit de weg kunnen met de standaardmethode krijgen herhalingsstof, extra instructie of verdiepingsstof zoals die binnen de methode is gegeven. Het gemiddelde niveau en tempo van de standaardmethode is maatgevend. Scholen die dit concept welbewust hanteren zijn vaak van opvatting dat een leerling bij de groep houden betekent dat de leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de zwakkere leerling voor wat betreft zijn of haar prestaties zoveel mogelijk bij de gemiddelde groep aan te laten haken. Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept afstemmen op de specifieke groep die op dat moment de klas vormt. De start ligt bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen met hun individuele ontwikkelings- en leerlijnen. Het overzicht van die lijnen in de groep geeft mogelijkheid tot het bundelen van de leerlijnen waar deze (bijna) samenvallen. De instructieplanning wordt afgestemd op deze gebundelde leerlijnen. De werkvormen in de groep zijn vaak heterogeen, waardoor een leerling bij de groep houden hier een gelijke betekenis heeft voor elke leerling. Bij een dergelijk concept worden veelal ook standaardmethoden en methodegebonden toetsen gebruikt, maar dan als middel zonder dat zij direct het didactisch en pedagogisch handelen sturen. Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen tussen leerlingen op het gebied van: leercompetenties leerstijlen gedragscompetenties gedragsstijlen culturele achtergronden gezinsachtergronden Van een extra vergroting van de range van onderwijsbehoeften in een klas is sprake bij combinatieklassen. 5 Onderzoek van de SLO wijst uit dat gemiddeld ongeveer tweederde van de lestijd op Nederlandse scholen met gebruik van standaardmethoden les wordt gegeven. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

16 Leerkrachten op scholen die vooral methodegestuurd werken, rekken naarmate er meer verschillende kinderen in hun klas zitten, de mogelijkheden van hun onderwijsaanbod steeds verder op. Manieren om binnen het methodegestuurde concept onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften zijn o.a.: het groeperen van handelingsplannen; het werken in niveaugroepen; zelfstandig werken; vergroting van de expertise van de leerkracht; incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen; de keuze van methodes die heel veel ruimte bieden voor gedifferentieerd werken. Omdat het uitgangspunt van de les bepaald is door de centrale aanpak van de methode, betekent elke nieuwe onderwijsbehoefte een extra aanpassing bij die aanpak. Wanneer veel aanpassingen nodig zijn, beleeft de leerkracht dit vaak als een stapeling van taken, en daarmee als een toenemende belasting. Soms uit zich dit door de behoefte van de leerkracht aan steeds meer orde en rust in de klas, om de controle te kunnen houden over alle verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Met het toenemen van de organisatorische belasting van de leerkracht, blijft er minder tijd en energie over voor het ter plekke inspelen op specifieke behoeften van leerlingen op het moment dat die zich aandienen. Het methodegestuurde onderwijsconcept is begrensd in haar capaciteit om kinderen met andere onderwijsbehoeften op te nemen. In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van basisschool Kameleon weergegeven in de relatie tussen de mate waarin de lesmethode sturend is en de mate waarin diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een onderwijsconcept, startend bij het leerstofjaarklassensysteem met een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken van de methodegestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de lesinhoud bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer: De school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen. De school meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs wil kunnen bieden. De leerlingpopulatie van de school steeds meer divers wordt. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

17 Scholen bevinden zich ergens op of onder de gebogen lijn. Basisschool Kameleon bevindt zich op positie: Zoals in de inleiding gezegd hebben wij geen opvatting over de wenselijkheid van de positie van de school: een school kan sterk onderwijs bieden naar tevredenheid van alle betrokkenen op elke positie van de grafiek. De volgende suggesties als groeimogelijkheden en grenzen geven wij voor het geval dat de school wil groeien naar een breder profiel in de zin dat meer verschillen tussen leerlingen mogelijk zijn. Groeimogelijkheden voor basisschool Kameleon voor wat betreft het onderwijsconcept: De school heeft de zorg voor leerlingen hoog in het vaandel staan. De school biedt de leerlingen structuur, het team heeft oog en hart voor die leerlingen voor wie het allemaal niet vanzelf gaat, zowel naar de bovenkant, als naar de onderkant. De speciale onderwijsbehoeften van de leerling en zijn welzijn staan centraal bij het onderwijs op Kameleon. Op basisschool Kameleon is de methode een middel om aan de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen te kunnen voldoen. De school werkt met groepsplannen waarbij leerlingen in 3 niveaus worden ingedeeld naar aanleiding van de toetsresultaten, observaties en gesprekken met ouders en leerlingen. Op het groepsplan staan de leerlijnen vermeld. Tijdens de klassenbezoeken stonden de doelen die de leerkracht die dag met de leerlingen wilde bereiken op het bord. Ook werd aan het begin van de les nog eens het doel herhaald en aan het eind van de les samen met de leerlingen geëvalueerd of het doel ook bereikt was. Basisschool Kameleon volgt scholing (Human Dynamics) om het handelingsrepertoire van de leerkrachten zodanig uit te breiden dat elke leerkracht kan spelen met onderwijsleerstijlen. De school hoopt zo nog meer te kunnen inspelen op verschillen bij leerlingen. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

18 Gericht op passend onderwijs kijken wij met name naar het aspect van het omgaan met diversiteit. Op dit punt zou Kameleon kunnen groeien door: leerlingen inzicht te geven in de leerlijnen. De doelen zouden dan gekoppeld kunnen worden aan de leerlijnen. De leerlingen zouden dan zelf kunnen kijken naar opdrachten waarvan ze de leerlijnen (nog niet ) beheersen. Zo zou de leerling ook zelf invulling kunnen geven aan een gedeelte van de taakbrief. Hierdoor neemt de betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling en de zelfstandigheid van de leerling toe. In de grafiek zou de positie van de school naar rechts opschuiven, richting onderwijsaanpak gestuurd door de individuele onderwijsbehoeften. Dezelfde afspraken te maken voor zelfstandig werken in iedere groep (Tijdens het klassenbezoek kwamen leerlingen de leerkracht storen terwijl leerlingen wisten dat tijdens de instructie de leerkracht niet gestoord mag worden) Grenzen voor basisschool Kameleon voor wat betreft het onderwijsconcept: Aan de hand van 12 stellingen heeft het schoolteam van Kameleon zich uitgesproken over het draagvlak voor de uitgangspunten van Passend Onderwijs. Het team gaf aan dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Het is daarbij wel van belang dat de school het onderwijs kan bieden dat het kind nodig heeft. Het kind moet kunnen leren, groei laten zien in het leerproces. Het welbevinden van het kind en de veiligheid van het kind en van de andere kinderen staat echter voorop. Het team stelt vraagtekens bij kinderen die een complexiteit aan zorg nodig hebben. Met behulp van ouders en/of externe ondersteuners kan de school veel. Maar inclusief onderwijs daar moet je als school niet naar streven. Indien er veel zorg in de groep zit, komen sommige leerlingen aandacht te kort. Als school moet je altijd kijken wat mogelijk is aan zorg binnen een groep. Leerkrachtvaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Leerkrachten moeten in staat zijn om de (zorg)leerlingen op sociaal emotioneel en didactisch gebied onderwijs te geven. Het team is er van overtuigd dat verschillen binnen de groep een uitdaging zijn. Leerlingen leren van elkaar en met elkaar. De methode is een middel om met de verschillen in het onderwijs om te gaan. De school is steeds meer op zoek naar methodes die differentieren in onderwijsaanbod. Het team is er van overtuigd dat ouders hun kind het beste kennen. De school wil ouders dan ook meenemen bij het onderwijsaanbod van hun kind. De verwachtingen over het onderwijsaanbod worden op elkaar afgestemd. De expertise van het team neemt door Passend Onderwijs toe. Als team krijg je immers steeds meer te maken met speciale behoeften van leerlingen, en daar wil je ook op inspelen. Dan zouden extra handen in de klas/school handig zijn, maar niet noodzakelijk. Je kunt het onderwijs ook op een andere manier organiseren. Hoewel de discussie niet tot een consensus heeft geleid op alle stellingen en er op stellingen duidelijk een aantal verschillen in opvatting zijn, is in onderstaande schema een beeld te zien van de meest heersende mening. Dit schema is opgenomen om het team een handvat te geven om verder in discussie te gaan over een gezamenlijk beeld ( en daarmee mogelijk schoolbeleid) in zake passend onderwijs. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

19 Rangorde Mee eens Team basisschool Kameleon 2. Verschillen binnen de groep zijn een verrijking voor alle leerlingen en voor de leerkracht. 11. Dankzij Passend Onderwijs worden leerkrachten deskundiger. 5. De veiligheid in de groep wordt in hoge mate bepaald door leerkrachtvaardigheden. 9. Leerkrachten kiezen bewust voor een bepaald type onderwijs en moeten niet worden opgescheept met leerlingen waarvoor ze niet geschikt zijn. 1. Ieder kind heeft recht op regulier en thuisnabij onderwijs. 12. Alleen met extra handen in de klas kan ik Passend Onderwijs tot een succes maken. 4. Door Passend Onderwijs krijgt de gewone leerling te weinig aandacht. 7. Door de methodesturing in het onderwijs creëren wij buitenbeentjes. 10. Hoe homogener de groep, des te beter de leerprestaties. 6. Hoe homogener de groep, des te veiliger de groep. Niet mee eens 8. Ouders hebben geen verstand van onderwijs en daarom kan de school beter bepalen wat een passend onderwijsaanbod is. 3. Alle scholen in Nederland kunnen inclusief worden. Na de discussie hebben alle aanwezige teamleden individueel bij de stellingen aangegeven of ze er mee eens of oneens waren en of het voor het teamlid van weinig of groot belang was. In onderstaande schema staat de uitslag Helemaal oneens Enigszins oneens Enigszins eens Helemaal eens 0 Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

20 Weinig belang Matig belang Groot belang Weet niet 0 Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5 Stelling 6 Stelling 7 Stelling 8 Stelling 9 Stelling 10 Stelling 11 Stelling 12 De stellingen 1. Ieder kind heeft recht op regulier en thuisnabij onderwijs. 2. Verschillen binnen de groep zijn een verrijking voor alle leerlingen en voor de leerkracht 3. Alle scholen in Nederland kunnen inclusief worden 4. Door Passend Onderwijs krijgt de gewone leerling te weinig aandacht. 5. De veiligheid in de groep wordt in hoge mate bepaald door leerkrachtvaardigheden 6. Hoe homogener de groep, des te veiliger de groep. 7. Door de methodesturing in het onderwijs creëren wij buitenbeentjes. 8. Ouders hebben geen verstand van onderwijs en daarom kan de school beter bepalen wat een passend onderwijsaanbod is. 9. Leerkrachten kiezen bewust voor een bepaald type onderwijs en moeten niet worden opgescheept met leerlingen waarvoor ze niet geschikt zijn. 10. Hoe homogener de groep, des te beter de leerprestaties. 11. Dankzij Passend Onderwijs worden leerkrachten nog deskundiger. 12. Alleen met extra handen in de klas kan ik Passend Onderwijs tot een succes maken. Uit de combinatie van de eerstgenoemde groeimogelijkheid en de aangegeven grenzen komt een punt naar voren waarover het team verder kan gaan in haar gedachteontwikkeling over Passend Onderwijs. 3.2 Karakterisering van de voorzieningen op de vijf velden In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier schoolprofielen 6 binnen het regulier basisonderwijs worden onderscheiden, te weten: 1. de netwerkschool 2. de smalle ondersteuningsschool 3. de brede ondersteuningsschool en 4. de inclusieve school. Onder deze vierdeling van schoolprofielen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd ( exclusie ) naar geïntegreerd onderwijs ( inclusie ). In andere woorden: 6 Greven, L.F. en Timmerhuis, A. (2008). Passend Onderwijs. Kansen in beeld! Utrecht: Sardes (Sardes Speciale Editie 8). IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

21 de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale ondersteuning binnen andere instellingen, zoveel mogelijk gelegen in de directe omgeving van de school. Deze is aanwezig in andere speciale scholen, of in gespecialiseerde zorginstellingen als een revalidatiecentrum. Op de inclusieve school daarentegen is in principe alle speciale onderwijsondersteuning in huis aanwezig om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen handhaven, mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen buiten het onderwijs zoals het genoemde revalidatiecentrum. De schoolprofielen kunnen ook benaderd worden vanuit een ontwikkelingsperspectief, waarbij de netwerkschool als beginfase en de inclusieve school als eindfase wordt gezien. Op die manier kunnen scholen die zichzelf herkennen in één van de schoolprofielen, de intentie uitspreken om te streven naar een ander, nabijgelegen schoolprofiel. Bedenk dat deze vier schoolprofielen ideaaltypisch zijn. In de praktijk komen er allerlei (sub)varianten voor die uiteindelijk wel weer zijn te herleiden naar één van bovenstaande schoolprofielen op het gebied van speciale onderwijsondersteuning. Uiteraard is het schoolprofiel waartoe de school zich ontwikkelt ook geen statische grootheid. Schoolprofielen veranderen met de transformatie van de schoolpopulatie en de schoolkeuzen daaromtrent mee. Hierna worden de voorzieningen op de school per veld, na een omschrijving, ingedeeld als passend bij een netwerkschool, een smalle ondersteuningsschool, een brede ondersteuningsschool of een inclusieve school. We kiezen een karakterisering die zo dicht mogelijk bij de situatie van uw school komt. De beschrijving in de tabellen betreft dus niet een exacte beschrijving van de situatie van uw school. De volledige tabellen van de prototypes staan in de bijlage bij dit rapport. Veld 1: de hoeveelheid aandacht/handen in de klas De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een smalle ondersteuningsschool. Veld Setting 1. Hoeveelheid aandacht en tijd Binnen de klas Er is één paar handen in de klas, de lk zorgen eventueel met extra ondersteuning van oa/ou/mll voor bijv. preteaching, extra leestijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Voor korte perioden kan de groep kleiner worden gemaakt door inzet van oa/ou/mll; de lk kan dan individuele leerling of subgroep leerlingen met speciale onderwijsbehoeften helpen. Binnen de school Er is speciale onderwijsondersteuning door rt er en/of ib er, op tijdelijke basis (een enkel dagdeel of enkele dag per week). Er is speciale onderwijsondersteuning door ab er (gedurende enkele uren per week). IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

22 De hoeveelheid aandacht, ofwel de handen in de klas is afhankelijk van: de beschikbare formatie; de organisatie van de groepen in de school; de beschikbare handen van buiten de formatie (ouders, stagiaires ). Veld 2: de onderwijsmaterialen De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een brede ondersteuningsschool. Veld Setting 2. Onderwijsmaterialen Binnen de klas Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de lesmethoden. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn er aparte methoden beschikbaar. Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen. Binnen de school Er is een orthotheek met onderwijsmaterialen beschik-baar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische /psychologische kenmerken en fysieke/ lichamelijke kenmerken. Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaalemotionele ontwikkeling (bijv. Leefstijl). Veld 3: de ruimtelijke omgeving De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een smalle ondersteuningsschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school 3. Ruimtelijke omgeving Er is een aparte plek (bijv. prikkelarm hoekje) waar éénop-één begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kan plaatsvinden. Er is op de gang ruimte waar éénop-één begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kan plaatsvinden. Veld 4: de expertise De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een smalle ondersteuningsschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

23 4. Expertise De lk hebben enige kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften. Enkele leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende problemen / aandoeningen / stoornissen De rt er en/of ib er hebben kennis van en competenties op het gebied van vele speciale onderwijsbehoeften. Een deel van het team heeft kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften. Een manier om naar de groei van de expertise te kijken, is door het onderscheid te maken tussen teamexpertise en individuele expertise. De inzet van individuele expertise is altijd zinvol, maar heeft veel meer effect wanneer dit ingebed is in een expertomgeving van het team. Bijvoorbeeld een team dat een gezamenlijke expertise heeft op gedrag, weet veel meer opbrengst te halen uit de specifieke expertise van één van de leerkrachten op autisme, dan een team dat géén teamaanpak heeft. Veld 5: de samenwerking met andere instanties De omschrijving van de huidige situatie past bij het in bijlage 2 omschreven profiel van een brede ondersteuningsschool. Veld Setting Binnen de klas Binnen de school 5. Samenwerking met andere instanties De ib er, rt er en lk werken regelmatig samen met professionals van externe instanties (bijv. algemeen maatschappelijk werk, RIAG, GG&GD) Er is op regelmatig samenwerking en afstemming met professionals uit so en zorginstellingen (bijv. gezamenlijke bijdrage aan uitvoering van ihp). Externe experts zijn op afroep beschikbaar als daar behoefte aan is (bijv. faalangsttrainer De behoefte aan samenwerking met andere instanties groeit mee met de aanwezigheid op school van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

24 4. Tot slot Over het geheel genomen is Kameleon te karakteriseren als een smalle ondersteuningsschool. De aangegeven groeimogelijkheden op het algemene onderwijsconcept van de school en op de vijf velden bieden perspectief op een ontwikkeling naar een brede ondersteuningsschool of op een versterking van het bestaande profiel. Onderwijsconcept Netwerkschool Smalle ondersteuningsschool Brede ondersteuningsschool Inclusieve school Onderwijsvoorzieningen: 1. Handen in de klas 2. Materialen 3. Ruimtelijke omgeving 4. Expertise 5. Relaties De aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de gewone leerlingen meer aan hun specifieke onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. Of een dergelijke groei wenselijk is, is vanzelfsprekend afhankelijk van de opvattingen van de school, haar schoolbestuur en het samenwerkingsverband waar zij deel van uitmaakt. Kameleon toont zich net als de andere scholen van SWV PO Tilburg e.o. een open, gastvrije school die de discussie rond de onderwijsondersteuning naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs graag aangaat. Hopelijk ondersteunt dit rapport het team bij deze discussie. Met dank voor de prettige ontvangst, Pauline van der Zwet-Kortekaas IVO rapport ondersteuningsprofiel PO, M&O-groep

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Open Hof Datum bezoek: 29 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Bongerd Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband IJssel Berkel Rapporteur: Pauline van

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Caecilia Datum bezoek: 19 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Jenaplanschool Rennevoirt Datum bezoek: 24-9-2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs De Blaak Datum bezoek: 8 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Armhoefse Akker Datum bezoek: 23 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Naam onderwijsvoorziening: Openbare Basisschool Dorus Rijkers Datum bezoek: 4 juni 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Jozefschool Datum bezoek: 17 januari 2013 In opdracht van: SWV Amstelland Zuid en De Veenlanden Rapporteur: Sicco

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Borne Datum bezoek: 31 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: RK Basisschool Christoffel Datum bezoek: 17 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Jozef Datum bezoek: 30 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Antonius Biest-Houtakker Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Kikkenduut te Oisterwijk Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Berkeloo Datum bezoek: 24 september In opdracht van: SWV-PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Don Sarto Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Tarthorst, Wageningen Datum bezoek: 14 september 2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Rapporteur: Caroline van

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Wingerd in Esbeek Datum bezoek: 16 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: OBS Koolhoven Datum bezoek: 2 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Molenhoek te Oisterwijk Datum bezoek: 12 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Meander Datum bezoek: 31 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

De actuele kaart van het samenwerkingsverband

De actuele kaart van het samenwerkingsverband De actuele kaart van het samenwerkingsverband Bevindingen externe audit Schoolondersteuningsprofielen Bron: Rapportage AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Tiliander Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Karin Vaessen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Den Bongerd Datum bezoek: 21 augustus In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Datum bezoek: 08-09-2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Aanwezig bij het interview: Dhr. Hans Bierman (directeur) Mw.

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Klinkers Datum bezoek: 26 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Verkorte versie Wij beogen met deze verkorte versie het voor ouders vlot en inzichtelijk wordt wat onze mogelijkheden en ambities zijn op het gebied van passend onderwijs. De

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Antares Datum bezoek: 27 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander

ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander ONDERSTEUNINGSPROFIEL De Meeander Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De school... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 4 2.2 De voorzieningen op de vijf velden... 5 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de school...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Buikslotermeer Datum bezoek: In opdracht van: 25 april Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Jan Ligthart Driecant Datum bezoek: 3 sptember 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: eerste Jan Ligthartschool Datum bezoek: 17 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Rob van Haren

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Heerevelden te Tilburg Datum bezoek: 3 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Zilverzwaan Datum bezoek: 15 november 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverband Over Betuwe Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Lochtenbergh Datum bezoek: 18 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Parcivalschool Datum bezoek: 8 september 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverbanden Arnhem e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom 0318-415346 info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl -1- Inhoudsopgave Deel I Inventarisatie...3 1. Korte typering van de school...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Bunders Datum bezoek: 2 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: drs. Jeroen Schuitert

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Wageningen, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Schoolondersteuningsprofiel Juni 2015 Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Huidige stand van zaken... 3 1.1 Het onderwijsconcept... 3 1.2 De voorzieningen

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Sleutel Bestuur: Stichting Opmaat Datum bezoek: 24 september 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs 30-04

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Bienekebolders Datum bezoek: 9 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Wandelbos Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: P. Kooiman M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool de Regenboog Tilburg Bestuur: Stichting Tangent Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool De Alm Datum bezoek: 2 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Montessorischool De Elzen Datum bezoek: 29 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: drs. J. Schuitert

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: OBS Overhoeks Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur: Alfons Timmerhuis M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool Jeanne d Arc Datum bezoek: 21 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Openbare Jenaplanschool De Mussenacker Datum bezoek: 16 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Prins Bernhardschool

Schoolondersteuningsprofielen Plein Prins Bernhardschool Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Prins Bernhardschool Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Prins Bernhardschool Datum bezoek : 9 november 2015 In opdracht

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Ede, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2 De voorzieningen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Cleijn Hasselt Datum bezoek: 22 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Pijlstaart, Vinkeveen Datum bezoek: 2 oktober 2012 In opdracht van: Swv Amstelland Zuid en De Veenlanden

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Stappen Bestuur: Xpect Primair Datum bezoek: 18 september 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool adres: Corleseweg 4 postcode: 7102EV Winterswijk telefoon nr.: 0543-512937 website: www.juliana-winterswijk.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Mytylschool Tilburg Soort voorziening: cluster 3 EMB, MG, LG, LZK Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein Willibrordusschool

Schoolondersteuningsprofielen Plein Willibrordusschool Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 Willibrordusschool Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Willibrordusschool Datum bezoek: 1 december 2015 In opdracht van:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Naam school BS St Nicolaas 8144RG Lierderholthuisweg 49 Lierderholthuis 0572 392017 directie@bssintnicolaas.nl Ingevuld op 22 januari 2013 Typering van de school als onderwijszorgvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Klinkers

Schoolondersteuningsprofielen Plein BS Klinkers Schoolondersteuningsprofielen Plein013 2016 BS Klinkers Rapport audit School-Ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Klinkers Datum bezoek : 20 november 2015 In opdracht van :

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: SBO Mozaik Soort voorziening: Speciaal Basisonderwijs Datum bezoek: 28 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs Darwin & AZC-school Datum bezoek: 12 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Speciaal basisonderwijs. Praktijkonderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Speciaal basisonderwijs. Praktijkonderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Speciaal Basisonderwijs Praktijkonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Soort voorziening: SBO de Dijk Speciaal basisonderwijs Datum bezoek: 28-09-11

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Mare

Schoolondersteuningsprofiel De Mare Schoolondersteuningsprofiel De Mare Datum samenvatting: 1262013 DATU Pagina 2 van 29 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...4 Ondersteuningsprofiel in één oogopslag.5 Opvatting en ambities.6 Conclusies.8

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool de Petteflet Tilburg Bestuur: Stichting Xpect Primair Datum bezoek: 31 oktober 2013 In opdracht van: Swv Passend

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften).

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Onderwijsondersteuning voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften De school biedt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Driehuisschool

Ondersteuningsprofiel Driehuisschool Ondersteuningsprofiel Driehuisschool Inleiding. Bij de keuze van een school en bij datgene wat een school biedt staat één belang centraal: dat van het kind. Ouders en school moeten het er daarom over eens

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Schoolondersteuningsprofiel Het Duet Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De huidige stand van zaken.... 4 2.1 Het onderwijsconcept...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie