Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media"

Transcriptie

1 Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media flitsmeting C. Veldhuis-Van Essen

2 Zoetermeer, 17 juni 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia. Panteia does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 ICT-training 7 3 Veiligheid en cybercrime 9 4 Sociale media 11 5 Zakelijk gebruik van apps 15 6 Webwinkels 17 7 Houding ICT 19 Bijlage 1 Vragenlijst 21 3

4

5 1 Inleiding Het Programmabureau Digivaardig & Digiveilig heeft diverse flitsonderzoeken laten houden onder kleinere MKB-bedrijven. Bij iedere flitsmeting is een actueel of relevant aspect rond digitaal ondernemen aan de bedrijven en ondernemers voorgelegd. Met de uitkomsten van het onderzoek wil het programmabureau in de eerste plaats meer aandacht genereren voor het belang van digitale vaardigheden binnen het MKB en de Zzp ers en voor de winst die ondernemers kunnen behalen met digitaal ondernemen. Daarnaast wil het Programmabureau door het publiceren over de uitkomsten van het onderzoek meer aandacht in de media voor de Digivaardig & Digiveilig activiteiten verkrijgen. Opzet van het onderzoek De onderzochte populatie wordt gevormd door het MKB met minder dan 50 werkzame personen. Per keer worden netto 500 ondernemers ondervraagd, waarbij zowel Zzp ers als ondernemers van zeer kleine, kleine en middelgrote bedrijven voldoende in de onderzoekspopulatie vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek behelst een kort telefonisch onderzoek onder een steekproef van netto 500 ondernemers in het MKB tot 50 werkzame personen. Er is een steekproef getrokken voor de klassen; 0 werknemers in dienst (Zzp ers), 1-4 werknemers, 5-9 werknemers, werknemers en werknemers. Er is zorg gedragen voor voldoende respons per grootteklasse om analyse naar grootteklasse mogelijk te maken. Voor het eerste gedeelte van de analyse, namelijk over de gehele steekproef 0-49 werknemers, zijn de resultaten naar klassengrootte gewogen waardoor de uitspraken representatief zijn voor bedrijven tot en met 49 werknemers. De sectoren overheid en zorg zijn buiten dit onderzoek gehouden. De uitsplitsingen naar grootteklasse betreffen ongewogen resultaten, die alleen representatief zijn voor de desbetreffende grootteklasse. 5

6

7 2 ICT-training In 18% van de kleine bedrijven volgt men ICT-training De geïnterviewde bedrijven gebruiken tenminste één van de in tabel 2.1 genoemde middelen voor ICT. Het zal in de praktijk nog zelden voorkomen dat een ondernemer, Zzp er of bedrijf geen van deze middelen gebruikt. Naarmate bedrijven groter zijn, worden er meer ICT-middelen ingezet. Zo gebruikt 14% van de Zzp ers bijvoorbeeld geen PC. tabel 2.1 Gebruik ICT-middelen in het bedrijf Middel Ja PC 89% Laptop 66% Smartphone 64% Tablet 60% Bron: Panteia, 2014 In slechts 18% van de bedrijven tot 50 werknemers volgen ondernemer en/of werknemers wel eens een cursus, training of opleiding voor het omgaan met deze apparatuur en de daarop geïnstalleerde software en programma s. Dit percentage varieert naar grootte klasse, hoe groter het bedrijf des te vaker er trainingen worden gevolgd. Voor Zzp ers geld dat 14% wel eens een ICT-training volgt, terwijl 40% van de bedrijven met 20 tot 49 werknemers ICT-training volgt. De gevolgde trainingen zijn vooral bedrijfsspecifiek De grootste groep noemt iets anders dan boekhouden, MS office of beveiliging van ICT-systemen. Veruit de meeste bedrijven noemen bedrijfsspecifieke software en applicaties waarin een training is gevolgd, of bijvoorbeeld training in technische programma s zoals Auto Cad en andere ontwerpprogramma s, en andere op primaire bedrijfsprocessen gerichte cursussen, zoals voor ERP-, CRM- systemen. Een kleine groep noemt ook trainingen voor sociale media. tabel 2.2 Op welk gebied volgt men een training, cursus of opleiding? Groep cursisten Totale populatie MS Office 21% 4% Boekhouden 17% 3% Beveiliging ICT 1% 0% Anders 71% 13% Bron: Panteia, 2014.*Meerdere antwoorden mogelijk Boekhoudkundige en MS Office training vooral klassikaal Van de groep cursisten die een training volgde voor boekhouden, volgde het merendeel (41%) dit klassikaal en online (37%). 22% volgde een andere methode, zoals on-the-job en één op één training door de leverancier. Bij training voor MS office volgt men vaker klassikale instructie (61%) en volgt 27% een online cursus. 7

8 Grote groep bedrijven heeft geen behoefte aan ICT-training Gevraagd naar waarom men geen gebruik maakt van training op het gebied van ICT, geeft 60% van deze bedrijven aan geen behoefte te hebben aan training omdat het niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat men ICT-zaken uitbesteedt, het zelf wel uitzoekt, of al goed opgeleid personeel aanneemt. Voor 13% van de bedrijven die geen training volgt, is de reden dat er onvoldoende aanbod is voor hun specifieke bedrijfssituatie. tabel 2.3 Waarom volgt men geen ICT-Training? Reden Percentage Niet nodig / geen behoefte 74% Niet toepasbaar / praktijkgericht 13% Tijdgebrek 8% Te hoge kosten 3% Anders 2% Weet niet 4% Bron: Panteia, *Meerdere antwoorden mogelijk In de categorie anders, noemt men vooral onbekendheid met trainingen en cursussen als reden. 8

9 3 Veiligheid en cybercrime Groot bewustzijn ten aanzien van veiligheidsrisico s Veiligheid van ICT-systemen is van groot belang voor bedrijven en ondernemers. Dit blijkt ook uit de resultaten: maar liefst 96% van de bedrijven met minder dan 50 werknemers zegt zich goed bewust te zijn van de veiligheidsrisico s van ondernemen via het internet. Ook bij Zzp ers is dit bewustzijn hoog (94%), bij grotere bedrijven is dit bewustzijn vrijwel 100%. In 2011 is er aan een vergelijkbare groep bedrijven specifiek gevraagd naar bewustzijn rond veiligheidsrisico s ten aanzien van het weglekken van informatie, toentertijd lag dit percentage rond de 93%. Bedrijven blijken in de praktijk ook veel last te hebben van cybercrime, zoals: virussen, hacken van netwerken, phishing mails etc. Ruim een derde (36%) van de bedrijven geeft aan hiermee te maken te hebben gehad. Er is geen verschil in mate van voorkomen als het om grootte van de onderneming gaat. Bedrijven besteden veel aandacht aan veiligheid Er is sprake van veel veiligheidsmaatregelen die de bedrijven nemen. Zo heeft 97% een virusscanner, en maakt 91% regelmatig een back up. Ook heeft meer dan 80% van de bedrijven een firewall en/of beveiligd netwerk. Ruim 40% huurt bovendien een extern beveiligingsexpert in. Minder gebruikelijke maatregelen zijn een verbod op het gebruik van de privé tablet op het bedrijfsnetwerk (18%) en het verplicht met regelmaat moeten veranderen van wachtwoorden door werknemers (31%). figuur 3.1 Veiligheidsmaatregelen (%) Verbod gebuik eigen tablet Wachtwoord veranderen Downloadverbod medewerkers Extern beveiligingsexpert ICT beveiligingsbeleid Beveiligd netwerk Firewall Back up bestanden Gebruik virusscanner Bron: Panteia, *Meerdere antwoorden mogelijk Grotere bedrijven hebben vaker een beveiligingsbeleid In de middelgrote MKB-ondernemingen (21 t/m 50 werknemers) heeft gemiddeld 80% van de ondernemingen een ICT beveiligingsbeleid. In ondernemingen met weinig werknemers (5 of minder) daartegenover heeft ongeveer de helft een ICT beveiligingsbeleid. Zie tabel

10 tabel 3.1 Maatregelen naar grootteklasse Maatregel 0 t/m 5 6 t/m t/m t/m 50 Gebruik van een virusscanprogramma 96% 100% 100% 100% Er is een firewall geïnstalleerd 82% 83% 92% 100% Ik maak gebruik van een beveiligd netwerk 79% 90% 85% 100% Er wordt een back-up van de bestanden gemaakt Alle medewerkers moeten met vaste regelmaat hun wachtwoord veranderen Het is medewerkers verboden om hun privé aangeschafte tablet via het internet of onze Wi-Fi te gebruiken We maken gebruik van een externe beveiligingsexpert Medewerkers mogen zelf geen software van internet downloaden 89% 90% 92% 100% 36% 41% 50% 75% 21% 27% 23% 50% 31% 53% 67% 60% 41% 60% 54% 75% Bron: Panteia, *Meerdere antwoorden mogelijk 10

11 4 Sociale media Sterke stijging zakelijk gebruik sociale media 58% van de bedrijven met minder dan 50 werknemers gebruikt sociale media voor zakelijke doeleinden, dit is een verdubbeling ten opzichte van 2012 (29%). Hoe groter het bedrijf des te vaker sociale media worden ingezet voor zakelijk gebruik. Slechts 25% zet sociale media vaak in voor zakelijk gebruik, 23% doet dit soms en 10% doet dit zelden. 42% gebruikt sociale media nooit voor zakelijke doeleinden. figuur 4.1 Mate van zakelijk gebruik van sociale media (%) 42% 25% Vaak Soms 10% 23% Zelden Nooit Bron: Panteia, 2014 De bedrijven die aangeven vaak gebruik te maken van sociale media, besteden hier vrijwel dagelijks tijd aan. In de categorie soms, is dit meestal wekelijks. De resterende bedrijven die wel gebruik maken van sociale media zitten er hooguit maandelijks of minder vaak op. 42% van de kleine bedrijven gebruikt nooit sociale media, voornamelijk omdat zij hier niet de toegevoegde waarde van zien (24%), er geen interesse in of behoefte aan hebben (8%). Verder geeft men aan dat er geen vraag naar is, of dat men er nog niet aan is toegekomen. Ook geeft een kleine groep aan niet te weten hoe het te gebruiken en dat het bijhouden teveel tijd zou kosten. Gevraagd naar welk sociaal medium men zou gaan toepassen als men toch besluit sociale media in te gaan zetten voor zakelijk gebruik, antwoord 27% Facebook, 17% LinkedIn, 7% Twitter, slechts 1% Youtube, en 48% weet het niet. Facebook onverminderd populair bij bedrijven Facebook blijft met stip op nummer 1 staan qua populariteit bij bedrijven voor zakelijk gebruik. LinkedIn heeft echter een flinke inhaalslag gemaakt ten opzichte van 2012 en is inmiddels populairder dan Twitter. Ook valt de sterke stijging van het gebruik van Youtube op. Zie tabel

12 Tabel 4.1 Welke sociale media? Op de totale populatie 2012 Op de totale populatie 2014 Facebook 21% 41% Twitter 16% 24% LinkedIn 14% 37% Youtube 1% 12% Anders* 5 % 4% Bron: Panteia, 2012 en Meerdere antwoorden mogelijk. *o.a. Pinterest, Google+, Instagram, Yammer, What s app Deze rangschikking komt ook naar voren uit de frequentie van het gebruik van sociale media door de bedrijven. Van de bedrijven die Facebook inzetten voor zakelijk gebruik, gebruikt 28% het medium ook dagelijks en 46% gebruikt het wekelijks. Voor de totale populatie aan kleine bedrijven betekent dit dat 11% dagelijks gebruik maakt van Facebook. tabel 4.2 Frequentie in het gebruik van sociale media Sociale media Dagelijks Wekelijks Maandelijks Weet niet Facebook 28% 46% 23% 3% LinkedIn 23% 35% 37% 5% Twitter 25% 43% 31% 1% Youtube 12% 22% 61% 5% Bron: Panteia, 2014 Twitter wordt over het algemeen intensiever door de bedrijven gebruikt dan LinkedIn, maar dat valt goed te verklaren door de aard van beide media. Twitter is snel (microblogs) aan te vullen, terwijl LinkedIn vooral als visitekaartje voor het bedrijf en medewerkers wordt gezien en gebruikt. Inzet van sociale media minst van belang voor directe verkoop De bedrijven vinden het zakelijk gebruik van sociale media vooral van belang voor het genereren van meer naamsbekendheid voor hun bedrijf en product of service, en het krijgen van meer klanten. In de categorie anders worden ook veel redenen genoemd die te maken hebben met het verstrekken van informatie richting klanten, het vinden van informatie voor het bedrijf (over concurrenten, branche-informatie, productinformatie etc.) en mogelijkheden voor netwerken. Ook noemt men in mindere mate het werven van personeel als reden en bijvoorbeeld de noodzaak aanwezig te zijn omdat concurrenten ook op sociale media zitten. 12

13 figuur 4.2 Het belang van inzetten van sociale media voor het bedrijf. Meer klanten krijgen Naamsbekendheid Service naar klanten Traffic naar de site Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Verbeteren imago Weet niet Directe verkoop % 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Panteia, Een vijfde van de bedrijven heeft een sociale media beleid 19% van de bedrijven met minder dan 50 werknemers heeft een sociale media beleid. Hetzij omdat zij duidelijkheid richting medewerkers willen scheppen (10%), hetzij omdat zij vrezen voor imagoschade (5%). Ruim een derde (36%) heeft een dergelijk beleid niet, terwijl sociale media wel bedrijfsmatig wordt gebruikt. 12% geeft aan hier nooit over nagedacht te hebben en 7% ziet er de toegevoegde waarde niet van in. 9% denkt dat het niet nodig is om een beleid op te stellen omdat het bedrijf weinig of geen medewerkers heeft en 2% zegt niet te weten wat de inhoud van zo n beleid zou moeten zijn. 6% noemt een andere reden om geen sociale media beleid te hebben. 5% weet niet of zijn bedrijf zo n beleid heeft. tabel 4.3 Redenen wel of geen sociale media richtlijnen in het bedrijf Percentage Nee, ik heb er nooit over nagedacht 12% Nee, ik zie hier niet de toegevoegde waarde van 7% Nee, ik weet niet wat hierin moet staan 2% Nee, bedrijf is te klein of heeft geen medewerkers 9% Nee, andere reden 6% Ja, het moet voor iedereen duidelijk zijn wat het beleid is 10% Ja, ik wil mijn imago niet schaden 5% Ja, andere reden 4% Niet van toepassing (gebruikt geen social media) 42% Weet niet 3% Bron: Panteia,

14

15 5 Zakelijk gebruik van apps Meer dan een derde van de bedrijven gebruikt apps Ruim twee derde (68%) van de kleine bedrijven is bekend met de toepassingen en mogelijkheden van apps voor zakelijk gebruik die kunnen worden geïnstalleerd op tablets en smartphones. Van deze groep maakt 56% er ook daadwerkelijk gebruik van, vertaald naar de gehele populatie betekent dit dat 38% van de kleine bedrijven gebruik maakt van zakelijke apps voor op de tablet of de smartphone. tabel 5.1 Gebruikte zakelijke apps voor tablet en smartphone App Percentage Mobiel bankieren 15% LinkedIn 9% Dropbox 7% Adobe reader 5% Adobe photoshop express 3% Andere 33% Bron: Panteia, *Meerdere antwoorden mogelijk Apps voor mobiel bankieren zijn vooral populair gevolgd door apps voor sociale media zoals LinkedIn, in de categorie anders noemt men ook apps voor Facebook en Twitter. De ondernemers en bedrijven noemen een zeer grote verscheidenheid aan apps in de categorie anders. Te denken valt aan boekhoudkundige apps, eigen gebouwde apps voor het bedrijf, apps voor webshopbeheer; agendabeheer, navigatie, bestellen, beleggingen, valutaconvertors, Evernote, planning, urenverantwoording etc. Zakelijk gebruik van apps: gemak dient de mens De bedrijven en ondernemers die apps voor zakelijk gebruik toepassen, doen dit vooral uit gemak en om efficiënter te werken. tabel 5.2 Redenen voor gebruik van zakelijke apps Reden Percentage Voor het gemak 49% Toegang tot informatie en up to date blijven 38% Overal kunnen werken 33% Onderweg bij documenten kunnen 21% Snel bankzaken regelen 10% Anders 9% Bron: Panteia, *Meerdere antwoorden mogelijk 15

16

17 6 Webwinkels 12% heeft een webshop Een groep kleine bedrijven en Zzp ers heeft ook een webshop (12%). Daarnaast is nog eens 6% van de bedrijven van plan om het komende jaar een webshop te openen. Meest genoemde redenen hiervoor zijn het vergroten van het bereik (klanten) en het vergroten van de omzet. Het zijn vooral de zeer kleine ondernemingen (minder dan 10 werknemers) die het plan hebben om een webwinkel tussen nu en één jaar te gaan openen. Een webshop starten is makkelijk? Een flink deel van de kleine bedrijven, ondernemers en Zzp ers (41%) denkt te weten wat ervoor nodig is om succesvol een webwinkel te starten als men dat zou willen. Meer dan de helft (55%) van de bedrijven en ondernemers weet niet wat er voor nodig is om succesvol een webshop te starten. Gevraagd naar welke informatie men nodig denkt te hebben antwoordt maar liefst 42% dat men alle informatie nog nodig heeft. Hele specifieke informatievragen, zoals hoe regel ik betalingen, hoe word ik gevonden op internet en welke eisen worden er aan webshops gesteld zijn vragen die vaak pas opkomen op het moment dat plannen voor een webshop al in een verder gevorderd stadium zijn. tabel 6.1 Benodigde informatie om succesvol een webshop te kunnen starten Type informatie Percentage genoemd Alles (ik weet nog niks) 42% Kennis over product en markt 10% Hoe werkt het 5% Hoe regel ik betalingen van klanten 4% Hoe wordt ik gevonden op internet 3% Welke eisen worden er aan webshops gesteld? 1% Anders / weet niet 35% Bron: Panteia,

18

19 7 Houding ICT Praktische toepasbaarheid vooral van belang De bedrijven en ondernemers is een aantal stellingen voorgelegd om hun houding ten aanzien van ICT-scholing en het zakelijk gebruik van sociale media en mobiele apps te kunnen achterhalen. Per stelling diende men aan te geven in welke mate men het ER mee eens was. Men kon antwoorden met helemaal mee eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens, helemaal mee oneens. figuur 7.1 Houding ten aanzien van ICT en zakelijk gebruik van sociale media en mobiele apps Ik weet dat sociale media helpt om extra omzet te genereren, maar ik heb geen idee hoe ik het effectief kan inzetten. Ik zie nauwelijks toegevoegde waarde bij het gebruik van social media voor zakelijke toepassingen. Door apps ook zakelijk te gebruiken, biedt het ondernemers de mogelijkheid om flexibel en mobiel te werken. ICT cursussen, opleidingen of trainingen zijn alleen nuttig als ze direct in de praktijk toegepast kunnen worden ICT bijscholing is een must als je wilt bijblijven met nieuwe technologieën en innovaties ICT bijscholing is niet nodig, ik leer voldoende in de praktijk helemaal eens eens oneens helemaal oneens Bron: Panteia, 2014 Het overgrote deel van de ondervraagden (85%) zegt dat ICT-cursussen, -opleidingen of -trainingen alleen nuttig zijn als ze direct in de praktijk toegepast kunnen worden. Ook is een ruime meerderheid van mening (61%) dat ICT bijscholing noodzakelijk is om bij te blijven met nieuwe technologieën en innovaties. Daarentegen vindt 56% ICT-scholing niet nodig, omdat volgens hen praktijkervaring voldoende is. 31% vindt deze scholing wel nodig. 13% staat hier neutraal tegenover. Apps voor zakelijk gebruik zorgen voor flexibiliteit 71% is het er mee eens dat het zakelijke gebruik van apps ondernemers de mogelijkheid biedt om flexibel en mobiel te kunnen werken. 11% is het ermee oneens. 18% staat hier neutraal tegenover. Gemengde gevoelens over het gebruik van sociale media Het nut en het zakelijk gebruiken van sociale media is voor de meerderheid van de ondervraagden nog niet bewezen. 53% ziet nauwelijks de toegevoegde waarde bij het gebruik van sociale media voor zakelijke toepassingen. Ongeveer een derde ziet dit wel. 15% weet het (nog) niet. 21% van de bedrijven en ondernemers is het ermee eens dat sociale media helpt om extra omzet te genereren, maar niet weet hoe ze het 19

20 effectief in kunnen zetten. 60% is het hiermee NIET eens. 19% staat er neutraal tegenover of weet geen antwoord te geven. Slimmerondernemenin1minuut.nl 95% van de MKB-ondernemers is onbekend met de korte online cursusessen van Slimmerondernemerin1minuut.nl. 2% heeft wel eens een aflevering van deze cursus gelezen, en 3% is wel met deze cursus bekend maar heeft nog geen aflevering ervan gelezen. figuur 7.2 Bekendheid en lezen van cursussen van slimmerondernemenin1minuut.nl 2% 3% ja, en ook een aflevering gelezen ja, maar nog geen aflevering gelezen nee 95% Bron: Panteia, Om welke cursus of cursussen het dan gaat, weten de meeste respondenten niet meer. Cursussen die wel genoemd worden zijn Starten met online ondernemen in 1 minuut en Profiteren van Facebook in 1 minuut. 20

21 Bijlage 1 Vragenlijst INTRO Goedemorgen/-middag/-avond mevrouw/mijnheer mevrouw/mijnheer, u spreekt met... van het onderzoeksbureau Panteia. In opdracht van het programmabureau Digivaardig & Digibewust zijn wij op dit moment bezig met een kort onderzoek naar de mening van en het gebruik door ondernemers als het gaat om ICT in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het onderzoek duurt 8 à 10 minuten. Mag ik u hier enkele vragen over stellen? ENQ.: Vragen naar "de ondernemer/directeur, of hoofdverantwoordelijke ICT" Vraag V000 Wordt er in uw onderneming door u en/of door uw medewerkers een computer, smartphone, laptop of tablet gebruikt voor zakelijke werkzaamheden? 1: Ja 2: Nee door naar EXPNID 3: Weet niet/wnz door naar EXPNID Vraag V000A Als Vraag V000 is 1 Welke worden wel eens gebruikt? Is dat: "een computer" "een smartphone" "een laptop" "een tablet" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag V001 Volgt u of volgen uw werknemers wel eens een cursus, training of opleiding om te leren hoe deze apparatuur en de daarop geïnstalleerde software en programma s het beste gebruikt kunnen worden om zo efficiënt mogelijk zaken te kunnen doen? 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz 21

22 Vraag V002 Als Vraag V001 is 1 Welke cursus, training of opleiding is dan dat? ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk. Spontaan laten antwoorden. 1: Boekhouden 2: MS office 3: Beveiligen van ons systeem 4: Anders, namelijk: 5: Anders, namelijk: 6: Anders, namelijk: 7: Anders, namelijk: 8: Anders, namelijk: 9: Weet niet/wnz Vraag V003 Als Vraag V001 is 1 Hoe heeft u deze cursus, training of opleiding gedaan? 1: Online 2: Uit een leerboek 3: Klassikaal 4: Anders, namelijk 5: Weet niet/wnz Vraag V004 Als Vraag V001 is 2 Wat is voor u een reden om geen cursus, training of opleiding te volgen? ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk. Spontaan laten antwoorden. 1: Tijdgebrek 2: Kosten 3: Te weinig praktijkgericht 4: Slechte kwaliteit 5: Niet toepasbaar 6: Niet online beschikbaar 7: Alleen online mogelijk 8: Anders, namelijk: 9: Weet niet/wnz Vraag V005 Ondernemen via internet heeft veiligheidsrisico's. Bent u zich bewust van veiligheidsrisico's? 1: Ja 2: Nee 3: Wil niet zeggen 22

23 Vraag V006 Heeft u wel eens last van enige vorm van cybercrime? Denkt u hierbij aan hackers, internetcriminelen, malware, fishing mails, criminele virussen en/of inbreken op wifi netwerken? ENQ.: Spam mails horen er niet bij! ENQ.: malware = verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag V007 Heeft u een ICT beveiligingsbeleid om uw onderneming te beschermen tegen cybercrime? 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag 008 Op welke manieren beschermt u uw onderneming tegen cybercrime? Ik noem u enkele. U kunt antwoorden met ja/nee. ENQ: Antwoord categorie NVT alleen gebruiken indien men geen personeel heeft. "Gebruik van een virusscanprogramma" "Er is een firewall geïnstalleerd" "Medewerkers mogen zelf geen software van internet downloaden" "We maken gebruik van een beveiligd netwerk" "Er wordt een back-up van de bestanden gemaakt" "Alle medewerkers moeten met vaste regelmaat hun wachtwoord veranderen" "Het is medewerkers verboden om hun prive-aangeschafte tablet via het internet of via onze wifi te gebruiken" "We maken gebruik van een externe beveiligingsexpert" 1: Ja 2: Nee 3: N.V.T. 4: Weet niet/wnz Vraag V009 Maakt u (of een medewerker) wel eens gebruik van social media voor zakelijke doeleinden? Denkt u hierbij aan twitter, facebook, linkedin, bloggen en youtube. Is dat.. 1: Vaak 2: Soms 3: Zelden 4: Nooit 5: Weet niet/wnz 23

24 Vraag V010 Als Vraag V009 is 1 of Vraag V009 is 2 of Vraag V009 is 3 Welke social media zet u (of uw bedrijf) in voor zakelijke doeleinden? Is dat... "Twitter" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/w.n.z. "Facebook" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/w.n.z. "LinkedIn" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/w.n.z. "Youtube" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/w.n.z. "Nog andere social media?" 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/w.n.z. Vraag V010B Als Vraag V010_5 is 1 Welke andere social media? Vraag V011 Als Vraag V009 is 1 of Vraag V009 is 2 of Vraag V009 is 3 Welk zakelijk doel wilt u bereiken met de inzet van social media? Ik noem u een aantal mogelijkheden. Kunt u per mogelijkheid aangeven of deze een zeer belangrijke, een belangrijke of onbelangerijke reden is om social media in te zetten. "Naamsbekendheid" "Traffic naar de site (of apps)" "Verbeteren imago" "Meer klanten krijgen" "Directe verkoop" "Service naar klanten" 1: zeer belangrijke reden 2: belangrijke reden 3: onbelangrijke reden 4: Weet niet/wnz Vraag V012 Als Vraag V009 is 1 of Vraag V009 is 2 of Vraag V009 is 3 Is er nog een andere reden waarom u social media voor zakelijke doelen inzet? 1: Nee 2: Ja, namelijk: 3: Weet niet/wnz Vraag V011B Als meer dan 1 antwoord gegeven bij vraag 11 En welke reden is voor u het allerbelangrijkst? 1: Naamsbekendheid 2: Traffic naar de site (of apps) 3: Verbeteren imago 4: Meer klanten krijgen 5: Directe verkoop 6: Service naar klanten 7:... 8: Weet niet/wnz 24

25 Vraag V013 Hoe vaak maakt u (of uw bedrijf) gebruik van <antwoord vraag 10> voor zakelijke doeleinden? Is dat.. 1 Dagelijks 2 Wekelijks 3 Maandelijks Vraag V014 Hoeveel tijd wordt gemiddeld besteed aan <antwoord vraag 10> voor zakelijke doeleinden? minuten Vraag V015 Als Vraag V009 is 1 of Vraag V009 is 2 of Vraag V009 is 3 Hanteert u social media richtlijnen voor uw onderneming of uw medewerkers? En kunt u uw antwoord toelichten 1: Ja, het moet voor iedereen duidelijk zijn wat het beleid is 2: Ja, ik wil mijn imago niet schaden 3: Nee, ik weet niet wat hierin moet staan 4: Nee, ik zie de toegevoegde waarde niet 5: Nee, heb ik nog nooit over nagedacht 6: Anders, namelijk: 7: Weet niet/wnz Vraag V016 Als Vraag V009 is 4 Waarom maakt u geen gebruik van social media voor zakelijke doeleinden? ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk. Spontaan laten antwoorden. 1: Zijn we nog niet aan toegekomen 2: Ik weet niet hoe ik het moet gebruiken 3: Ik zie hier de toegevoegde waar niet van 4: Er is geen vraag naar 5: Het kost ons te veel tijd om dit bij te houden 6: Ander reden, namelijk: 7: Weet niet/wnz Vraag V017 Als Vraag V009 is 4 Als u zou beslissen om social media in te gaan zetten voor zakelijke doeleinden, welke social media zouden dan het beste passen bij uw onderneming? ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk. Spontaan laten antwoorden. 1: Twitter 2: Facebook 3: LinkedIn 4: Youtube 5: Anders, namelijk: 6: Weet niet/wnz 25

26 Vraag V020 Bent u bekend met de toepassingen en mogelijkheden van zakelijke apps die kunnen worden geïnstalleerd op tablet en smartphones? ENQ.: Het gaat hier om apps die men heeft geïnstalleerd om ZAKELIJK te gebruiken om het werk te kunnen doen. Denk bijv. aan een twitter app, waardoor je heel snel een berichtje via je smartphone of tablet op twitter kan plaatsen. 1: Ja 2: Nee Vraag 021 Als Vraag V020 is 1 Maakt u gebruik van dit soort zakelijke apps en zo ja welke? ENQ: Denk aan zakelijke apps waarmee u makkelijk bankzaken kunt regelen of documenten op afstand kunt inzien en opslaan. Wat staat er zoals op uw eigen tablet of Smartphone? 1: Nee 999: Ja namelijk: 2: Dropbox 3: Mobiel bankieren 4: Adobe photoshop express 5: LinkedIn 6: Any.Do 7: Adobe Reader 9: iets anders, namelijk: Vraag V022 Als Vraag 021 is 2 of 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of Vraag 021 is anders Waarom maakt u gebruik van deze zakelijke apps? ENQ.: Spontaan antwoorden. Meerdere antwoorden mogelijk. 1: Snel bankzaken regelen 2: Overal kunnen werken 3: Als ik onderweg ben, kan ik makkelijk bij mijn documenten komen 4: Het is makkelijk 5: Andere reden, namelijk: 6: Weet niet/wnz Vraag V023 Heeft u ook een webwinkel? 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz 26

27 Vraag V024 Als Vraag V023 is 2 Bent u van plan om tussen nu en één jaar een webwinkel te openen? 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag V025 Als Vraag V024 is 1 Waarom? ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk. Spontaan laten antwoorden. 1: Ik heb geen bedrijfspand nodig 2: Ik kan ben voor mijn klanten niet aan 1 locatie gebonden 3: Ik ben dan niet gebonden aan winkeltijden 4: Grote winstmogelijkheid 5: Groter bereik (online ben je in het hele land te bereiken) 6: Meer omzet 7: Anders 8: Weet niet/wnz Vraag V026 Als Vraag V023 is 2 Als u met uw webwinkel gaat starten, weet u dan hoe dat moet om dit succesvol te doen? Als Vraag V024 is 2 of V024 is weet niet Als u een webwinkel zou willen gaan starten, weet u dan hoe dat zou moeten? 1: Ja 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag V027 Als Vraag V026 is 2 Welke informatie heeft u nodig om uw webwinkel tot een succes te brengen? Als Vraag V024 is 2 of V024 is weet niet Stel dat u toch een webwinkel start, welke informatie heeft u dan nodig om deze webwinkel tot een succes te maken?" 1: Welke eisen worden er gesteld aan een webwinkel 2: Hoe maak ik bekend dat ik een webwinkel heb? 3: Hoe word ik gevonden op in het internet? 4: Hoe regel ik de betalingen van klanten? 5: Hoe werkt het? 6: Alles (ik weet nu nog niks) 7: Nog anders, namelijk: 8: Weet niet/wnz 27

28 Vraag V028 Ik leg u een aantal stellingen voor. Kunt u aangeven in welke mate u het met deze stelling eens bent? Helemaal mee eens, eens, noch eens/noch oneens, oneens, helemaal mee oneens. - "ICT bijscholing is niet nodig, ik leer voldoende in de praktijk." - "ICT bijscholing is een must als je wilt bijblijven met nieuwe technologieën en innovaties." - "ICT cursussen, opleidingen of trainingen zijn alleen nuttig als ze direct in de praktijk toegepast kunnen worden." - "Het niet zakelijk gebruiken van social media kost je omzet." - "Ik zie nauwelijks toegevoegde waarde bij het gebruik van social media voor zakelijke toepassingen." - "Ik weet dat sociale media helpt om extra omzet te genereren, maar ik heb geen idee hoe ik het effectief kan inzetten." - "Door apps ook zakelijk te gebruiken, biedt het ondernemers de mogelijkheid om flexibel en mobiel te werken." 1: Helemaal mee eens 2: eens 3: noch eens/noch oneens 4: oneens 5: helemaal mee oneens. 6: Weet niet/wnz Vraag V029 Bent u bekend met de korte online cursussen van Slimmerondernemenin1minuut.nl? 1: Ja 2: Nee Vraag V030 Als Vraag V029 is 1 Heeft u wel eens een aflevering van de cursus Slimmerondernemenin1minuut.nl gelezen? 1: Ja, 2: Nee 3: Weet niet/wnz Vraag V031 Als Vraag V030 is 1 Welke aflevering of afleveringen van de cursus Slimmerondernemenin1minuut.nl heeft u wel eens gelezen? 1: Starten met online ondernemen in 1 minuut 2: Slimmere nieuwsbrief maken in 1 minuut 3: Een betere website in 1 minuut 4: Gevonden worden in 1 minuut 5: Online adverteren in 1 minuut 6: Locatie uitbuiten in 1 minuut 7: Webwinkel starten in 1 minuut 28

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC van Amsterdam Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2015 / CS Works B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 CS Works B.V. Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van CS Works B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten

Tevredenheidsonderzoek 2014. SWA HR Diensten Tevredenheidsonderzoek 2014 SWA HR Diensten Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van SWA HR Diensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten

Tevredenheidsonderzoek WNK Personeelsdiensten Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 WNK Personeelsdiensten Zoetermeer, zondag 25 oktober 2015 In opdracht van WNK Personeelsdiensten De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV

Tevredenheidsonderzoek NCB Projecten BV Tevredenheidsonderzoek 2015 NCB Projecten BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van NCB Projecten BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching

Tevredenheidsonderzoek 2009. Plooi Coaching Tevredenheidsonderzoek 2009 Zoetermeer, 19 mei 2010 In opdracht van De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Wageningen University pilot avondonderwijs Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Inge van den Ende en Roxanne de Vreede Zoetermeer, 17 februari 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Dammis van 't Zelfde Zoetermeer, 16 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Loopbaankamer Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Loopbaankamer Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van Loopbaankamer De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. STE Languages meetperiode: 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. STE Languages meetperiode: 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek STE Languages meetperiode: 1 januari 2016 tot en met 15 december 2016 Definitief rapport In opdracht van STE Languages Zoetermeer, maandag 13 maart 2017 De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen

Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Is uw vereniging toekomstbestendig en voorbereid op de Generatie XYZ? Onderzoek onder branche- en beroepsorganisaties en verenigingen Zoetermeer, 6 juni 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Coene & Claassen Taalbureau meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Coene & Claassen Taalbureau Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Taaltijd meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Taaltijd meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Taaltijd meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Taaltijd Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Double Dutch Haarlem meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Double Dutch Haarlem Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie