Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM"

Transcriptie

1 Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1

2 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen met de vakbonden NVJ en FNV KIEM naar aanleiding van het voorgenomen besluit van de directie van het ANP van september 2009 tot het nemen van een aantal organisatorische maatregelen die gepaard gaan met vermindering van arbeidsplaatsen. Deze maatregelen zijn niet alleen gericht op structurele kostenbesparing maar ook worden strategische keuzes gemaakt die ervoor moeten zorgen dat ANP haar prominente plaats als nationaal persbureau kan behouden en uitbouwen. In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van dit sociaal plan zijn de medewerkers in algemene zin op de hoogte gesteld van de voorgenomen organisatieaanpassingen en het daarmee gepaard gaande verlies aan arbeidsplaatsen. Toegelicht is wat de aanleiding voor de reorganisatie is, wat ermee wordt beoogd en hoe de beoogde veranderingen tot stand worden gebracht. Het streven is deze organisatorische aanpassingen met zo min mogelijk gedwongen ontslagen gepaard te laten gaan. Zoveel mogelijk zal de formatiereductie tot stand komen via natuurlijke afvloeiïng, dat wil zeggen door middel van het niet opvullen van vacatures en door middel van het niet verlengen van aflopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In een aantal gevallen zal het onvermijdelijk zijn dat medewerkers met een vast dienstverband boventallig worden verklaard. Dit kan het geval zijn als hun functie vervalt of omdat formatieplaatsen vervallen in het organisatieonderdeel waar zij hun werkzaamheden uitvoeren. In een enkel geval is het mogelijk dat een medewerker op een andere afdeling zijn/haar werkzaamheden in enigszins gewijzigde vorm kan hervatten. ANP realiseert zich dat voor de individuele medewerker het predicaat boventallig ingrijpende persoonlijke gevolgen kan hebben. Binnen haar gelimiteerde financiële mogelijkheden zal het ANP de betrokken medewerkers een vergoeding aanbieden als tegemoetkoming in te derven inkomsten en/of ter aanvulling op een eventuele uitkering en/of een lager inkomen bij een volgende werkgever. De boventallige medewerker krijgt daarbij de keuze uit de volgende regelingen. In willekeurige volgorde: - een vertrekregeling met een uitsluitend financiële vergoeding - een bemiddelingsregeling met een bepaalde periode waarin de medewerker, met hulp van een extern bureau, op zoek gaat naar een nieuwe functie buiten ANP - een ZZP-regeling met een component van toekomstige werkgarantie in het geval de medewerker na het dienstverband met ANP als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) aan de slag gaat. Met de vakbonden is tevens afgesproken dat de mogelijkheid wordt geboden dat een medewerker, die niet boventallig is verklaard, vrijwillig kan besluiten zijn/haar arbeidsovereenkomst met ANP te beëindigen en daarmee te voorkomen dat een collega gedwongen wordt ontslagen. Indien een medewerker gebruik maakt van deze zogenaamde plaatsmakersregeling ontvangt hij/zij een financiële vergoeding. Overeengekomen is tevens, dat de directie open staat voor een alternatieve regeling die voor een bepaalde afdeling door de medewerkers van die afdeling wordt voorgesteld. Hieraan worden voorshands de volgende voorwaarden gekoppeld: - de alternatieve regeling wordt voorgesteld door alle medewerkers van de betreffende afdeling - de voorgestelde regeling is practisch goed uitvoerbaar - de voorgestelde regeling levert een even grote kostenbesparing op als beoogd met het reorganisatieplan - de voorgestelde regeling leidt niet tot vertraging in de invoering van de in de adviesaanvraag verwoorde organisatorische wijzigingen. 2

3 UITGANGSPUNTEN 1. Dit sociaal plan is van toepassing op de reorganisatie zoals verwoord in de adviesaanvraag aan de OR van 17 september Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 31 december De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien van structuurwijzigingen in artikel 40 tot en met 45 van de CAO voor journalisten van het ANP (voor zover van toepassing). Dit laat onverlet hetgeen is bepaald in artikel 36, lid 2 ten aanzien van de maximale opzegtermijn. 4. Daar waar onderdelen van dit sociaal plan strijdig zijn met een van toepassing zijnde CAO, prevaleert hetgeen is vastgesteld in dit sociaal plan. 5. Het plan is van toepassing op medewerkers van het ANP met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die op basis van de reorganisatie de schriftelijke melding hebben ontvangen dat zij boventallig zijn. De plaatsmakersregeling is van toepassing op de overige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 6. De selectie van de boventallige medewerkers vindt plaats volgens het afspiegelingsbeginsel zoals dat gehanteerd wordt door UWV werkbedrijf. De daarbij gehanteerde peildatum is 1 augustus Daar waar sprake is van een vergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule, wordt bedoeld de oude Kantonrechtersformule die van toepassing was vóór 1 januari De vergoedingen die volgen uit de toegekende regeling zullen nooit hoger zijn dan het totaal van de inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. DEFINITIES 9. Kantonrechtersformule: AXBXC= het aantal maandsalarissen A= het gewogen aantal dienstjaren van de werknemer (dienstjaren t/m 39 jarige leeftijd tellen voor 1 jaar; dienstjaren van 40 t/m 49 jaar tellen voor 1,5 jaar; dienstjaren boven 50 jaar tellen voor 2 jaar). B= maandsalaris, waaronder wordt verstaan: het vast overeengekomen bruto salaris per maand, inclusief vakantietoeslag, inclusief vaste overige toeslagen en inclusief eindejaarsuitkering (indien van toepassing). C= correctiefactor GANG VAN ZAKEN 10. Aan een medewerker wordt schriftelijk bekend gemaakt dat hij/zij boventallig is en dat het sociaal plan van toepassing is. Hierna genoemd de boventalligheidsverklaring. 11. Tenzij de boventallige medewerker expliciet een andere voorkeur uitspreekt is de hierna genoemde vertrekregeling van toepassing. De betreffende medewerker heeft gedurende 10 kalenderdagen na de boventalligheidsverklaring de tijd om schriftelijk (niet per ) aan de manager HRM van ANP te kennen te geven dat de voorkeur uitgaat naar een andere regeling onderdeel zijnde van dit plan - dan de vertrekregeling. Na 10 dagen wordt aan de medewerker een beëindigingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd, of eventueel zoveel eerder als de medewerker schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van een andere regeling. 12. Indien als gevolg van het vrijwillig vertrek van een collega het ontslag van een boventallig verklaarde medewerker niet meer aan de orde is, ontvangt deze laatste daarvan schriftelijk bericht uiterlijk op de 10e kalenderdag na de boventalligheidsverklaring. 3

4 13. Medewerkers die opteren voor een andere regeling dan de vertrekregeling, krijgen zo snel mogelijk nadat zij een keuze bekend hebben gemaakt een vaststellingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. VERTREKREGELING 14. De medewerker, aan wie een boventalligheidsverklaring is gegeven, heeft recht op een ontslagvergoeding volgens de Kantonrechtersformule waarbij de correctiefactor is vastgesteld op C=0,8. In deze vergoeding zijn eventuele suppletieverplichtingen en (compensatie voor) de (fictieve) opzegtermijn begrepen. 15. Met de medewerker wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. 16. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats per de eerstkomende laatste kalenderdag van een maand nadat tot beëindiging is besloten. Indien een medewerker verkiest de ontbinding door de Kantonrechter te laten uitspreken (in het kader van een zogenaamde pro forma ontbindingsprocedure) dan zal de werkgever daaraan meewerken, in de zin dat tot uitdrukking is gebracht dat de ontbinding niet plaats vindt op initiatief van de medewerker. Beide partijen dragen de eigen kosten. 17. Uitgangspunt is, dat een medewerker werkzaamheden blijft verrichten tot de beëindigingsdatum. Desgewenst kan de medewerker in overleg met de leidinggevende de werkzaamheden eerder beëindigen; in dat geval zullen de niet-gewerkte dagen in mindering worden gebracht op de opgebouwde nog-niet opgenomen verlofsaldi.. ZZP-REGELING 18. Indien de werkzaamheden zich daartoe lenen, kan de boventallig verklaarde medewerker binnen de kaders van de vertrekregeling afzien van een deel van de ontslagvergoeding ten gunste van een omzetgarantie als freelancewerker met dezelfde waarde, voor een periode van één jaar. In dit geval geldt voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding de Kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor is vastgesteld op C= De omzetgarantie vertegenwoordigt minimaal een bedrag ter grootte van 30% van het laatstgenoten jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste toeslagen en indien van toepassing inclusief eindejaarsuitkering). Daarbij wordt uitgegaan van marktconforme tarieven. 20. De medewerker dient te voldoen aan de gebruikelijke fiscale verplichtingen, waaronder het overleggen van een VAR-(w.u.w.) verklaring. 21. Het afzien van een deel van de ontslagvergoeding, zoals hierboven bedoeld, wordt vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst. Met de medewerker wordt tegelijkertijd een freelanceovereenkomst gesloten waarin de werkgarantie wordt geregeld. 22. Het dienstverband wordt ontbonden via de Kantonrechter, door middel van een pro forma ontbindingsprocedure, waarbij beide partijen de eigen kosten dragen. De werkgever draagt 750 Euro bij in de kosten voor de werknemer, tegen overlegging van facturen. BEMIDDELINGSREGELING 23. De bemiddelingsregeling ondersteunt de boventallige medewerker gedurende de bemiddelingstermijn bij het zoeken naar een andere functie buiten ANP. 24. De medewerker heeft in beginsel recht op een schadeloosstelling volgens de Kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor is vastgesteld op C=0,55. De schadeloosstelling bedraagt nooit meer dan 28 bruto maandsalarissen. Daarnaast ontvangt de medewerker ter financiering van de bemiddelingstermijn een budget volgens de Kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor is vastgesteld op C=0, Het bemiddelingsbudget (dus niet de schadeloosstelling) dient ter financiering van de bemiddelingstermijn en/of de aanvulling op een lager salaris extern. Ter financiering van de bemiddelingstermijn wordt gedurende de bemiddelingstermijn steeds het bruto maandsalaris, vermeerderd met de werkgeverslasten ten bedrage van 25%, in mindering gebracht op het budget. 26. De bemiddelingskosten (dat wil zeggen de kosten van een extern bemiddelingsbureau en/of opleidingskosten) worden gefinancierd uit het bemiddelingsbudget. 4

5 27. Indien het bemiddelingsbudget ontoereikend is voor financiering van de voortzetting van het dienstverband gedurende minimaal 3 maanden (gerekend vanaf de datum van de boventalligheidsverklaring), kan de werknemer slechts gebruik maken van de vertrekregeling en gaat hij/zij direct uit dienst met de ontslagvergoeding. 28. Aan het begin van de bemiddelingstermijn wordt de (uiterste) einddatum van de arbeidsovereenkomst vastgelegd in een door werkgever en werknemer ondertekende vaststellingsovereenkomst. De maximale duur van de bemiddelingstermijn is 9 maanden (gerekend vanaf de datum van de boventalligheidsverklaring). Indien de medewerker deze vaststellingsovereenkomst weigert te ondertekenen, wordt daardoor de vertrekregeling alsnog vanzelfsprekend - van toepassing. Indien op dat moment reeds een deel van de bemiddelingstermijn is verstreken, wordt het met deze verstreken periode corresponderende salaris in mindering gebracht op de ontslagvergoeding. Ook eventueel reeds aangegane financiële verplichtingen (zoals voor een outplacementbureau) worden op de ontslagvergoeding in mindering gebracht. 29. De inspanningsverplichtingen (van werkgever en werknemer) gedurende de bemiddelingstermijn worden aan het begin van de bemiddelingstermijn in een ondertekende inspanningsverklaring vastgelegd. 30. In principe is de medewerker tijdens de bemiddelingsperiode vrijgesteld van werk. Desgewenst kan de medewerker in overleg met de leidinggevende werkzaamheden voor het ANP blijven uitvoeren, waarbij afspraken worden gemaakt over de benodigde vrije tijd voor het voeren van sollicitatiegesprekken, bijeenkomsten met het outplacementbureau, opleiding e.d. 31. Aan het einde van de bemiddelingstermijn of bij tussentijdse externe plaatsing, ontvangt de werknemer de schadeloosstelling. Hij ontvangt niet het eventuele restant van het bemiddelingsbudget. De werknemer treedt op de eerstmogelijke datum in dienst van de nieuwe werkgever. Indien is gekozen voor (gedeeltelijke) vrijstelling van werkzaamheden gedurende de bemiddelingstermijn, worden opgebouwde niet-opgenomen verlofrechten geacht te zijn opgenomen per de beëindigingsdatum en zal geen afrekening in geld plaatsvinden van niet-opgenomen verlofrechten, althans voor zover de vrijstellingsperiode langer is dan het totaal van de saldi verlofrechten. 32. Bij interne plaatsing ontvangt de werknemer geen schadeloosstelling en geen restant bemiddelingsbudget. 33. Op een lager salaris in een nieuwe baan buiten ANP dan wel binnen ANP, niet als gevolg van een verminderd parttimepercentage, wordt een aanvulling verstrekt onder de voorwaarde dat het verschil in jaarsalaris met de nieuwe externe functie maximaal 20% is. Hiertoe worden de salarissen van de oude en nieuwe functie op fulltime basis met elkaar vergeleken. De aanvulling wordt bepaald met inachtneming van het volgende: - de totale aanvulling bedraagt nooit meer dan het restant bemiddelingsbudget op het moment van uitdiensttreding en - de aanvulling bedraagt maximaal 15% van het oude brutojaarsalaris op basis van een gelijkblijvend parttimepercentage én - in het geval van een nieuwe contractsduur van 6 tot 12 maanden is de duur van aanvulling maximaal 1 jaar plus de helft van de op het moment van uitdiensttreding eventuele resterende bemiddelingstermijn en - in het geval van een nieuwe contractsduur van 12 maanden of langer is de duur van de aanvulling maximaal 2 jaar plus de op het moment van uitdiensttreding eventuele resterende bemiddelingstermijn 34. De aanvulling op een lager extern salaris wordt slechts uitbetaald nadat de medewerker overtuigende bewijsstukken, waaruit het lager salaris blijkt, aan de werkgever heeft overgelegd. 35. De aanvulling op een lager salaris extern wordt naar de keuze van de medewerker éénmalig, dus in één keer, uitgekeerd op dezelfde wijze als de schadeloosstelling, dan wel de uitkering wordt maandelijks aan de medewerker overgemaakt. 36. Aan het einde van de bemiddelingstermijn eindigt het dienstverband zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. 37. Indien de werknemer tijdens de bemiddelingstermijn een andere functie aanvaardt buiten ANP en het dienstverband binnen de wettelijke proeftijd eindigt, wordt het dienstverband met de betrokken werknemer hersteld als ware geen sprake geweest van uitdiensttreding, uiteraard met instandhouding van de afspraken van de vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 28. 5

6 38. Er worden concrete afspraken gemaakt over meewerken aan bemiddeling. De werknemer werkt mee aan bemiddeling zoals ook wordt vastgelegd in de inspanningsverklaring. Sanctie kan in het uiterste geval gedwongen einde van het dienstverband zijn waarbij de mogelijkheid vervalt om aanspraak te maken op de regelingen van het Sociaal Plan. 39. De afdeling HRM coördineert de bemiddeling. De medewerker kiest uiteindelijk zelf het bemiddelingsbureau waarmee hij/zij het traject ingaat. PLAATSMAKERSREGELING 40. Bij het vaststellen van de boventallige medewerkers wordt gebruik gemaakt van het afspiegelingsbeginsel. Daartoe zijn alle medewerkers van het ANP ingedeeld in groepen van uitwisselbare functies. Medewerkers, die behoren tot een groep uitwisselbare functies waarin sprake is van boventallige medewerkers, kunnen op eigen initiatief aangeven gebruik te willen maken van een vertrekregeling. Een verzoek daartoe moet binnen 7 kalenderdagen schriftelijk (niet per ) ontvangen zijn door de manager HRM van ANP, gerekend vanaf het moment dat het vastgesteld sociaal plan via aan de medewerkers van ANP bekend is gemaakt 41. De directie kan gebruikmaking van de regeling weigeren indien dit bezwaarlijk is voor het functioneren van de organisatie. 42. Bij overtekening van deze regeling geldt First In First Out. 43. De medewerker die gebruik maakt van deze plaatsmakersregeling heeft recht op een ontslagvergoeding volgens de Kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor is vastgesteld op C=0,8,. Deze ontslagvergoeding kan echter nooit hoger kan zijn dan de ontslagvergoeding die zou zijn toegekend aan de medewerker die conform het afspiegelingsbeginsel niet ontslagen behoeft te worden als gevolg van dit vrijwillige vertrek. In deze vergoeding is (compensatie voor) de fictieve opzegtermijn begrepen. 44. De medewerker, die gebruik maakt van deze regeling, kan slechts gebruik maken van de vertrekregeling en kan geen aanspraak doen gelden op de bemiddelingsregeling of op de ZZP-regeling. 45. Voorwaarde voor deze regeling is, dat met de medewerker een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten met onder andere de volgende elementen. - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats per de eerstkomende laatste kalenderdag van een maand. - De beëindiging vindt plaats op neutrale grond. - Er zal geen sprake zijn van een mogelijkheid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter. ALGEMEEN 46. De uitbetaling van de ontslagvergoeding, evenals verrekening van vakantiegeld en nietopgenomen verlofrechten, vindt plaats per de eerstvolgende reguliere salarisuitbetaling na de beëindigingsdatum. Eventuele aan het ANP verschuldigde studiekostenvergoedingen worden kwijtgescholden per de beëindigingsdatum. 47. In het geval sprake is van vrijstelling van werkzaamheden levert de medewerker een eventueel ter beschikking gestelde (lease-)auto met toebehoren in bij de werkgever op de laatste werkdag. Dit geldt ook voor de ter beschikking gestelde computer (met toebehoren), mobiele telefoon en/of blackberry (met toebehoren), toegangspasjes, perskaarten en alles wat verder door ANP in het kader van de functie-uitoefening ter beschikking is gesteld aan de werknemer. 48. Bij aanvang van de periode van vrijstelling van werkzaamheden stopt de vaste onkostenvergoeding en de woon-werkvergoeding. TOEZICHT OP NALEVING 49. Partijen, daarin bijgestaan door de ondernemingsraad, zien gezamenlijk toe op een juiste naleving van de afspraken zoals verwoord in dit sociaal plan. Partijen zullen elkaar daarop aanspreken. 50. Indien tussen werknemer en werkgever een geschil ontstaat over de uitvoering van dit sociaal plan zullen zij met elkaar in overleg treden met het doel tot overeenstemming te komen. In het geval partijen niet tot overeenstemming komen kan de werknemer of de werkgever zich 6

7 wenden tot de bezwaarcommissie. Een bezwaar wordt slechts ontvankelijk verklaard door de bezwaarcommissie indien partijen eerst hebben geprobeerd in onderling overleg tot een oplossing te komen. In bijlage 1 is de werkwijze van de bezwaarcommissie toegelicht. HARDHEIDSCLAUSULE 51. In gevallen waarin dit sociaal plan leidt tot een evident onbillijke uitkomst kan de directie van ANP hiervan in voor de medewerker positieve zin afwijken. In gevallen waarin dit sociaal plan niet voorziet neemt de directie van ANP een beslissing. In beide gevallen wint de directie van ANP zonodig advies in bij de vakbonden. Aldus ondertekend in tweevoud te Rijswijk op oktober 2009 Namens NVJ Namens ANP Marc Visch Luc van Gompel Algemeen Directeur Namens FNV KIEM Martin Kothman.. 7

8 Bijlage 1 Bezwaarcommissie Werknemers die menen dat ten onrechte hun belang is geschaad, kunnen een klacht indienen bij een bezwaarcommissie die speciaal wordt ingesteld voor reorganisaties voortvloeiend uit dit Sociaal Plan. Ook de werkgever is gerechtigd om een geschil met de werknemer aanhangig te maken bij de bezwaarcommissie. Andere interne klachtprocedures mogen niet worden gevolgd. De Bezwaarcommissie bestaat uit vijf leden. Zij worden aangewezen bij aanvang van de werking van het Sociaal Plan. Een lid wordt aangewezen door de vakorganisaties, betrokken bij dit Sociaal Plan, een lid wordt aangewezen door de Ondernemingsraad en twee leden door de directie van ANP. Gezamenlijk kiezen deze leden een onafhankelijke, externe voorzitter (zonder stemrecht). De commissie bepaalt haar eigen werkwijze met inachtneming van het navolgende: Een klacht moet schriftelijk worden ingediend De zittingen van de commissie zijn niet openbaar De commissie is bevoegd de betrokken werknemer en vertegenwoordigers van de werkgever ter zitting te laten verschijnen De klager kan zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, een woordvoerder of een deskundige (bij voorkeur uit de eigen onderneming) De commissie doet bij voorkeur binnen een maand schriftelijk en met redenen omkleed een uitspraak. De uitspraak van de commissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies aan de directie van het betrokken bedrijfsonderdeel. Van dit advies kan slechts gemotiveerd worden afgeweken. Bij afwijking van het advies wordt het besluit ter kennis gebracht van de bezwaarcommissie en de directie van ANP. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als deze niet later wordt ingediend dan een maand na het ontstaan van het geschil, tenzij elders in het Sociaal Plan anders is bepaald. Indien de commissie nadere regels stelt over haar werkwijze en over de beoordeling of een klacht wel of niet ontvankelijk is, worden de vakorganisaties en de OR daarover geïnformeerd. 8

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES

UITGANGSPUNTEN DEFINITIES UITGANGSPUNTEN 1.Dit plan geldt voor de periode vanaf de datum van het akkoord over dit plan tot en met 1 februari 2013. 2.De regelingen in dit plan komen in de plaats van hetgeen is bepaald ten aanzien

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V.

Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. datum: 7 juni 2014 Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Philip Morris Holland B.V. Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (verder te noemen partijen) hebben

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015

Sociaal Plan. Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Sociaal Plan Conelgro B.V. 1 februari - 31 december 2015 Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 : Inleiding 3 Hoofdstuk 2 : Algemene bepalingen 4 Hoofdstuk 3 : Begripsomschrijvingen 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV.

SOCIAAL PLAN. tussen. SHANKS NETHERLANDS HOLDING B.V. en SHANKS HAZARDOUS WASTE B.V. VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. FNV. VOORSTEL SOCIAAL PLAN VAN [DATUM] ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN CLOSING VAN DE TRANSACTIE WAARBIJ SHANKS GROUP (DAADWERKELIJK) 100% VAN DE AANDELEN IN VAN GANSEWINKEL GROEP B.V. VERKRIJGT. SOCIAAL

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk?

1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? 1.4 Heeft een werknemer bij ontslag recht op een gouden handdruk? De werknemer heeft niet automatisch bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Zo zal de werkgever aan een op staande voet ontslagen werknemer

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan 1 februari 2015 1 juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan NV EPZ 01.02.2015 01.07.2017 Concept onderhandelaarsakkoord 9 februari 2015 1 Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND

MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND MODEL VASTSTELLINGSOVEREENKOMST DIENSTVERBAND TE GEBRUIKEN BIJ EEN BEËINDIGING MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN 1. Gegevens werkgever De werkgever: De werkgever wordt vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland

Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Centraal Sociaal Plan 2014 voor het personeel van Philips in Nederland Uitgave : januari 2014 Human Resources Benelux Sociaal Economische Afdeling 2 januari 2014 PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., gevestigd

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Convenant Sociaal Plan MGL 2017

Convenant Sociaal Plan MGL 2017 CONVENANT De ondergetekenden 1. Concentra Media Nederland BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 61146315, hierna te noemen: "CMNL"; en 2. Media Groep Limburg BV, ingeschreven in de Kamer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015

Sociaal Plan. V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 Sociaal Plan V&D B.V. en La Place B.V. 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 V&D B.V., gevestigd te Amsterdam La Place B.V., gevestigd te Amsterdam hierna te noemen de Werkgever elk als partij ter ene zijde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009

SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv 13 mei 2009 Datum 13 mei 2009 Kenmerk SOCIAAL PLAN BAM v20090420 def a.doc/ DVV/ PLE SOCIAAL PLAN Koninklijke BAM Groep nv pagina 1 van 15 INHOUD INLEIDING ALGEMENE

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie