1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met Ombuigingen 1 e t/m 4 e tranche 7 Beschikbaar stellen MIP projecten Reserves en voorzieningen 8 3. Kerngegevens 9 4a Begroting in hoofdlijnen 12 4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen c. Programma's Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal overzicht lasten en baten van de programma's Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves Verplichte paragrafen Lokale heffingen Risico's en weerstandsvermogen Treasury Onderhoud Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Krimpparagraaf Investeringsprojecten Interbestuurlijk toezichí Bijlagen Staat van reserves en voorzieningen Liquiditeitsplanning Overzicht recapitulatie programma/productgroepen Overzicht van incidentele lasten en baten Berekening EMU-saldo Raadsbesluit

2 = NK=^~å=ÇÉ=ê~~Ç= Hierbij bieden wij u de begroting voor 2015 en de meerjarenbegroting aan. Een begroting waarmee wij u, binnen de door u vastgestelde kaders en uitgangspunten, een solide financiële basis zonder extra bezuinigingsopgaven voor de komende jaren kunnen aanbieden. Met als titel Van transitie naar transformatie willen we aangeven dat het jaar 2015 gekenmerkt zal worden door verandering, ontwikkeling en uitvoering! Vanuit dit perspectief liggen in de voorliggende begroting een groot aantal keuzes voor. Keuzes die wij vanuit de verbinding met de inhoud hebben gemaakt en waarbij de uitkomsten van de op 24 juni gehouden algemene beschouwingen mede richtinggevend waren. Meer in het bijzonder zal in 2015 een stevige inzet worden gevraagd op een aantal specifieke beleidsinhoudeljke thema s en ontwikkelingen. Zo zal 2015 in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Vanuit de gegeven continuïteit van zorg op 1 januari 2015 zal in de loop van het jaar de uitvoeringsorganisatie op het terrein van de Wmo/Awbz, Jeugdzorg en Participatiewet verder doorontwikkeld worden. Daarnaast zal ook het herindelingsproces onze voortgaande aandacht houden. Afhankelijk van de uitkomsten van het zogenaamde artikel 8 Wet Arhi-overleg dat nog in 2014 plaatsvindt, zal uw raad de verdere koers moeten bepalen. Verder zal 2015 het jaar worden van de uitrol van Cittaslow. Het keurmerk dat aansluit bij onze visie voor Westerwolde en kansen biedt op versterking van economische- en toeristische ontwikkelingen alsmede op innovatie binnen diverse beleidsterreinen. Hiermee loopt dit keurmerk dan ook als het ware dwars door de voorliggende begroting heen

3 Ten slotte waren in de Kadernota 2015 de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2015 opgenomen. Deze uitgangspunten zijn nu verwerkt in de begroting 2015 en tevens gebruikt voor de actualisering van het meerjarenperspectief Daarnaast zijn tijdens de algemene = = iééëïáàòéê= De begroting 2015 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in de zorg voor onze inwoners en de versterking van onze leefomgeving. In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan. beschouwingen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2015 vastgesteld: voor incidenteel onvoorzien wordt een bedrag geraamd van ; voor het initiëren van Nieuw beleid wordt een bedrag geraamd van In de programma s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2015 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting). Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek. táàòé=î~å=äéü~åçéäáåö= Voor de behandeling van de begroting 2015 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2015 in DT/MT: 27 augustus 2014; - 1e bespreking concept-begroting 2015 in college: 9 september 2014; - 2 e bespreking concept-begroting 2015 in college: 23 september 2014; - besluitvormende bespreking concept-begroting 2015 in college: 30 september 2014; - digitale verzending programmabegroting 2015 aan de raad: 3 oktober 2014; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 22 oktober 2014; - indiening technische vragen via 27 oktober 2014 (uiterlijk tot uur); - beantwoording technische vragen aan 3 november 2014; - verzending beantwoording aan raadsleden (uitsluitend digitaal): 3 november 2014; - begrotingsvergadering: dinsdag 11 november 2014; - verzending van programmabegroting 2015 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november qçí=ëäçí=esççêëíéä=íçí=äéëäìáíîçêãáåöf= Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: de begroting 2015 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2018; de lijst met MIP-projecten péääáåöéå, 30 september 2014 College van burgemeester & wethouders

4 = OK=cáå~åÅáØäÉ=éçëáíáÉ= déãééåíéñçåçë= De omvang van het gemeentefonds is vanaf 2015 ingrijpend gewijzigd. Dit komt door de invoering van het sociaal domein.= = ^ÅÅêÉëëÉå= Met ingang van 2012 beweegt het gemeentefonds weer mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit heeft Het gemeentefonds heeft landelijk gezien de volgende omvang: Algemene uitkering 14,9 mld= 54% Deelfonds sociaal domein 10,4 mld= 38% Integratie- en decentr. uitk. 2,2 mld = 8% Totaal 27,5 mld geleid tot onderstaande accressen. Eén uitkeringspunt staat voor de gemeente Vlagtwedde ongeveer gelijk met (in miljoenen euro s) Uitkeringsjaar Accres meicirculaire Accres septembercirculaire Verschil t.o.v. sept. circ Cum. verschil t.o.v. sept. circ Cum. verschil in punten UF De jaren 2015 en volgende geven een positieve accresmutatie ten opzichte van de septembercirculaire Dit is deels het gevolg van het herfstakkoord. Daarnaast leidt een hogere loonontwikkeling, hogere uitgaven Wajong en doorgeschoven investeringen tegenover hogere dividendopbrengsten en lagere prijscompensatie aan departementen tot een positieve bijstelling van het accres. Echter voor de begroting 2015 e.v. is bovengenoemd accres 2015 e.v. negatief bijgesteld met (14 uitkeringspunten). De verwachting is dat er geen toevoeging aan het gemeentefonds gaat plaatsvinden voor onderschrijding van de declaraties bij het BCF t.o.v. het BCF plafond. Door invoering van het sociaal domein zal de declaratie bij het BCF gaan toenemen. In de meicirculaire 2014 is nu nog uitgegaan van een toevoeging van circa 14 uitkeringspunten. Tegenover de negatieve bijstelling van het accress 2015 staat dat vanaf het jaar 2015 een prijscompensatie wordt gegeven. Dit komt doordat, tot en met de circulaires die uitkomen in 2013, de jaren vanaf 2015 in constante prijzen worden geraamd (conform de begroting van de gemeente Vlagtwedde). Met de meicirculaire 2014 wordt het jaar 2015 voor het eerst in lopende prijzen geraamd. Hiervoor wordt in 2015 een compensatie ontvangen ter grootte van 18 uitkeringspunten. Dit werkt meerjarig door. Dit lijkt een positief effect te hebben op de begroting 2015 e.v. alleen moet worden bedacht dat ook aan de lastenkant in de begroting inflatie wordt geraamd waar nodig. Dus (deels) staan er ook hogere lasten tegenover

5 dêççí=çåçéêüçìç=~~å=üéí=îéêçééäëíéäëéäk= De eerste tranche van het groot onderhoud gemeentefonds heeft geleid tot een nadelig herverdeeleffect voor de gemeente Vlagtwedde vanaf het jaar 2015 van (kostenniveau 2013). In dit nadelig effect zitten ook de effecten van de invoering van de BAG. Voor het jaar 2015 wordt eenmalig een suppletie uitkering (gewenningsbijdrage) verstrekt van De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden geherijkt. De gemeente Vlagtwedde neemt ook deel aan de actiegroep BAG. De invoering van de BAG heeft geleid tot nadelige herverdeeleffecten voor de gemeente Vlagtwedde omdat de cellen van PI niet meer meetellen in de aantallen verblijfsobjecten. Duidelijk is dat de definitieve voorstellen van het ministerie van BZK niet zullen voorzien in _ìáíéåçåçéêüçìç=ëåüççäöéäçìïéå Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het buiten onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de algemene uitkering met Dit wordt aéåéåíê~äáë~íáé=î~å=í~âéå=å~~ê=öéãééåíéå= Het deelfonds sociaal domein wordt voor een periode van 3 jaar ingesteld, in casu 2015 t/m Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO-AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet. In het kader van de integrale benadering van de doelgroepen kunnen de gelden ontschot worden ingezet. In deze lijn willen wij dan ook toewerken naar een aan u voor te leggen voorstel tot vorming van één (ontschotte) reserve sociaal domein. Terzake geldt een bestedingsplicht aan de taken, ofwel het geld van het deelfonds mag niet worden besteed aan bv. onderhoud groen. Het deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de normeringsmethodiek ( samen de trap op, samen de trap af ). Volgens de huidige planning worden de aanwezige gelden in 2018 overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de algemene uitkering. Van de WMO-AWBZ en Jeugdzorg waren eerder al voorlopige cijfers per gemeente bekend. Nu dus de herziene. nadere compensatie voor resterende herverdeelnadelen die een onbedoeld gevolg zijn van de invoering van de BAG. Het vorenstaande betekent dat om alsnog compensatie van het onbedoelde BAG-effect te bewerkstelligen, de inzet van de laatste fase van de actie Invoering BAG, wie betaalt het gelag? zich verder moet richten op het beïnvloeden van de bestuurlijke besluitvorming. Op 4 september a.s. zal de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken in een Algemeen Overleg spreken over het door de Minister voorgestelde groot onderhoud gemeentefonds. Hiervoor is door de actiegroep BAG op 24 juli jl. een brief gezonden aan de Kamercie BZK. De bestuurders uit de stuurgroep zullen voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 4 september a.s. het gesprek zoeken met een aantal Kamerleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat we in 2015/2016 gecompenseerd worden. Verder wordt meer duidelijkheid verschaft bij de decembercircualire doorberekend in een lagere storting in de BR onderwijshuisvesting. Voor het OBS zal de gemeente deze gelden ontvangen middels de rijksvergoeding OCW. Wanneer deze bedragen bekend zijn zal uw raad het voorstel worden gedaan deze te storten in een nieuw te vormen reserve buiten onderhoud schoolgebouwen. De budgetten voor 2015 bedragen voor WMO- AWBZ en voor Jeugd Voor beide integratie uitkeringen wordt nu nog gewerkt met een verdeelmodel op basis van historische kosten. De objectieve modellen worden in de loop van 2014 bekend gemaakt en zijn van toepassing met ingang van het jaar Het indicatieve bedrag voor de integratieuitkering Participatiewet is op 17 juni 2014 bekend gemaakt en bedraagt In dit budget zijn de budgetten WSW, bestaande reintegratiemiddelen en het budget voor de nieuwe doelgroep samengevoegd. In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Vanwege de invoering van de participatiewet zullen de aantallen WWB, WSW en Wajong-ers gaan wijzigingen. Bij de septembercirculaire 2014 zal de huidige inschatting opnieuw moeten worden beoordeeld met de dan bekende gegevens. Dit zal mogelijk leiden tot een mutatie van de algemene uitkering

6 tjl= De huidige WMO ( v.n. huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds sociaal domein. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een korting toegepast van 40% ( 465 miljoen). Daarnaast is rekening gehouden met de volgende, nog niet in de meicirculaire 2014, verwerkte mutaties: Positieve bijstelling WMO vanaf 2015 met a.g.v. nog bij te stellen indexatiepercentages jééêà~êéåê~ãáåö=omns=íçí=éå=ãéí=omnu= De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is Negatieve bijstelling WMO vanaf 2016 met in verband met verhoging korting WMO van 465 naar 610 miljoen. De integratieuitkering Wmo 2015 komt hiermee op (2016 e.v ). geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd. Uitgangspunten meerjarenramingen voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2015; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2015; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting Krimp paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering

7 De begroting 2015 presenteren wij met een voordelig saldo van De meerjarenraming laat een voordelig saldo zien van in De daling van het voordelig saldo wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door daling van de Algemene uitkering. = g~~ê= oéëìäí~~í= = (overschot) (overschot) (overschot) (overschot) lãäìáöáåöéå=n É =ílã=q É =íê~ååüé= Het bovenstaande begrotingsresultaat is mede te danken aan de ombuigingstranches van de laatste jaren. We hebben de afgelopen periode voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro aan ombuigingsoperaties ingeboekt, waarvan een kleine ,- nog niet in deze begroting is verwerkt. Deze bedragen zijn wel meegenomen in het begrotingsresultaat. De ombuigingentranches zijn de afgelopen jaren in verschillende jaarschijven gezet. Het college is van mening dat voor een aantal ombuigingen het jaartal 2014 niet haalbaar is en heeft daarom deze ombuigingen één jaar uitgesteld. In 2015 moet voor deze ombuigingen een plan van aanpak worden opgesteld. Het gaat hierbij om de ombuigingen op het gebied van bedrijfsvoering (deels), openbare verlichting, vesting Bourtange en sport. In het bovenstaande geprognotiseerde begrotingsresultaat is dit inmiddels verwerkt. Gelet op de gepresenteerde meerjarenraming doen wij uw raad dan ook geen extra bezuinigingsvoorstellen. Het streven voor de komende jaren is naast het continueren van het bestaande beleid, het realiseren van de doelen uit het coalitieprogramma. Het college heeft daarom in navolging op datgene wat bij de algemene beschouwingen is aangeboden een lijst met noodzakelijke investeringswensen voor de komende jaren opgesteld. Hierbij zijn de uitgangspunten sober, doelmatig, duurzaam en realistisch zonder franje als leidraad door ons college gehanteerd. _ÉëÅÜáâÄ~~ê=ëíÉääÉå=jfm=éêçàÉÅíÉå=OMNR=J=OMNU= k===jfmåêk=============== ======lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f============fåîéëíéêáåö= = =aéââáåö= 1501 Verduurzaming/energiezuinig gem.gebouwen tlv Algemene reserve 1502 Partiële herziening bestemm.plan buitengebied tlv Algemene reserve 1504 Bewonersinitiatief De Clockeslach Vlagtwedde waarvan tlv BR woonplan 1505 Invulling locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat TA waarvan tlv BR woonplan 1509 Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg Vlw tlv Algemene reserve 1511 Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange tlv BR groot onderhoud wegen 1512 Deelname Progr. Landelijk Gebied tlv Algemene reserve (in 6 jaren) 1513 Recreatieve Inrichtingsmaatr. EHS Westerwolde tlv AR ( ) en BR recr./toerisme 1514 Herstel wal bij de Poterne (vesting Bourtange) tlv Algemene reserve 1515 Nota OOR (Onderhoud Openbare Ruimte) tlv BR Bruggen en Oevers. In vergelijking met de MIP voorstellen zoals gepresenteerd in de Kadernota 2015, hebben wij een extra MIP 1515 Nota OOR toegevoegd. Uitgaande van besluitvorming over deze nota door uw raad in oktober 2014, dienen vervolgstappen te worden gezet in de uitwerking hiervan, met name ten aanzien van de planvorming rond bruggen en oevers. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen Projectomschrijving. Het college stelt de raad voor om bovengenoemde kredieten beschikbaar te stellen. De onderbouwing van deze Mip-projecten vindt u in de bijlagen behorende bij de programmabegroting. In de begroting 2015 is een post onvoorziene uitgaven MIP projecten opgenomen in programma 8. De dekking uit de reserves voor genoemde projecten is eveneens in de begroting opgenomen, onder mutaties reserves

8 De onderstaande projecten komen in beeld als er meer financiële armslag is, of als er deels alternatieve dekking is gevonden. Deze projecten zullen bij de kadernota 2016 opnieuw financieel en inhoudelijk bekeken worden. mêçàéåíéå=çáé=é~ë=áå=äééäç=âçãéå=~äë=éê=ãáåáã~~ä=trb=~äíéêå~íáéîé=çéââáåö=áë=öéîçåçéå= k===kêk=============== lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====i~ëíéå= 1503 Bewonersinitiatief Ter Apel Zuid-Oost Bewonersinitiatief Jipsingboertange Bewonersinitiatief Wollinghuizerweg (bebouwde kom Jipsinghuizen) = mêçàéåíéå=çáé=é~ë=î~å~ñ=omns=áå=äééäç=âçãéå=~äë=éê=ãééê=ñáå~ååáøäé=~êãëä~ö=áë= k===kêk=============== lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====i~ëíéå= 1314 Ondergrondse afvalcontainers Renovatie zwembad Moekesgat Ter Apel Onderhoud toeristische voorziening kanovaart structureel 1508 Verharding toegang tot parkeerterrein Bourtange (vm. sportveld) Herstraten Wilmerskamp oéëéêîéë=éå=îççêòáéåáåöéå= Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzie- ningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer: De reserves zijn als volgt te specificeren: 1/1/2014 1/1/2015 Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 1/1/2014 1/1/2015 Voorzieningen Algemene Dienst De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een claim op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als Äáàä~ÖÉ in de programmabegroting 2015 is opgenomen

9 = PK=hÉêåÖÉÖÉîÉåë= Foto: Vanaf Weenderstraat richting het dal van de Ruiten A. Fysieke structuur Per 1 januari 2013 Werkelijke cijfers Per 1 januari 2014 Werkelijke cijfers Per 1 januari 2015 Prognose Oppervlakte gemeente in ha Land Buitenwater Woonruimten Weglengte in beheer (in km) Asfaltwegen Klinker en betonwegen Zand en puinwegen Rijwiel en voetpaden Openbaar groen (in ha) Plantsoen en parken Bebossing en singels

10 Sociale structuur Aantal inwoners t/m 19 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Aantal uitkeringen - W.W.B Zelfstandigen I.O.A.W I.O.A.Z Aantal aanvragen - Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Aantal leerlingen - Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Financiële structuur Gewone uitgaven Per inwoner Boekwaarde vaste activa Per inwoner Opbrengst onroerende-zaakbelasting Per inwoner Opbrengst overige belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds excl COA Per inwoner Vaste schuld Per inwoner Reserves en voorzieningen Per inwoner

11 eççñçëíìâ=q= _bdolqfkd= = = = = = = = = áå= = = = = = = = = = = ellcaifgkbk= =

12 = Q~=_ÉÖêçíáåÖ=áå=ÜççÑÇäáàåÉå= i^pqbk= De omzet van de begroting 2015 ligt op een niveau van 52,5 miljoen euro. De verdeling naar programma s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt. = mêçöê~ãã~= _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties reserves (stortingen) = qçí~~ä= ROKSOV= NMM= De meeste lasten komen voort uit de programma s : Werk en inkomen (25%) Ruimte (18%) - Bijstandsverlening; - Volkshuisvesting; - Schuldhulpverlening e.d.; - Ruimtelijke ordening; - Sociale werkvoorziening; - Openbaar groen; - Reïntegratiebel. en trajectbegeleiding. - Afval; Zorg (23%) - Riolering; - Sociaal domein Wmo incl. vm AWBZ - Milieu; - Sociaal domein Jeugd - Economische zaken. - Volksgezondheid; Educatie (16%) - Ouderenbeleid; - Onderwijs; - Buurtwerk. - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; - Volwasseneneducatie

13 Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso ( 11,3 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen 26,7 miljoen, Overige goederen en diensten ( 10,4 miljoen) en Rente en afschrijvingen ( 2,5 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema

14 _^qbk= De baten per programma s zijn als volgt verdeeld: mêçöê~ãã~= = _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) = qçí~~ä == ROKTUT= NMM= Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het éêçöê~ãã~= cáå~ååáøå, namelijk 33,5 miljoen (64%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering ( 14,4 miljoen), Sociaal domein 15 miljoen en de opbrengst van belastingen ( 2,33 miljoen) zijn opgenomen. De inkomsten in het programma Ruimte bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing reinigings-rechten en rioolrechten, totaal ( 3,9 miljoen). De inkomsten in het éêçöê~ãã~= téêâ= Éå= áåâçãéå betreffen met name specifieke doeluitkering bijstandsverlening ( 2,6 miljoen). De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven: Baten per programma (x 1.000) 7% 1% 0% 9% 5% 5% 0% 9% 64% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën Mutaties in reserves

15 Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Integratie-uitkering Sociaal domein (28%). Algemene Uitkering (27%) en overige inkomensoverdrachten van het rijk (18%) zoals Bijstand, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente zijn. Daarna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 12%, de leges, huren en pachten 7% en de overige baten 1%. Daarnaast wordt 7% onttrokken aan de reserves

16 QÄK=aççê=ÇÉ=ê~~Ç=íÉ=~ìíçêáëÉêÉå=ÄÉÖêçíáåÖëÄÉÇê~ÖÉå=OMNR=J=OMNU= EÄÉÇê~ÖÉå=ñ= =NKMMMF= = = oéâéåáåö= _ÉÖêçíáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= jééêà~êéåê~ãáåö= = = OMNP= OMNQ= OMNR= OMNS= OMNT= OMNU= i~ëíéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~ëíéå= QVKTNU= RMKTSV= ROKSOV= RMKUOV= RMKOMS= RMKNPT= _~íéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~íéå= RMKRQQ= RMKUQS= ROKTUT= RNKPRP= RMKQQT= RMKNTO= p~äçç=eéñåäìëáéñ=ãìí~íáéë=êéëéêîéëf= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën p~äçç=îççê=äéëíéããáåö= OKMPM= PKOTT= OKQQP= NKNVM= VRP= NKMQS= Mutaties in reserves (per saldo) p~äçç=å~=äéëíéããáåöw= çîéêëåüçí= JUOR= JTT= JNRU= JROQ= JOQM= JPR= íéâçêí= = = = = = =

17 = QÅK=mêçÖê~ãã~Dë= Programma s NK _ìêöéê=éå=äéëíììê= OK séáäáöüéáç= PK oìáãíé= QK téêâ=éå=áåâçãéå= RK wçêö= SK qçéêáëãé=éå=åìäíììê= TK bçìå~íáé= UK cáå~ååáøå=

18 NK=_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê= jáëëáé=éå=ççéäëíéääáåö= Ook in 2015 willen wij als gemeente met vertrouwen en oog voor de menselijke maat onze ambities waarmaken. Een jaar waarin de ontwikkelingen binnen het sociaal domein centraal staan, maar van ons ook de nodige inzet wordt gevraagd om de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te vergroten en met kracht te blijven investeren op de beleidsterreinen economie, onderwijs, recreatie en toerisme. Daarbij dienen wij de zelfredzaamheid van burgers te waarborgen en waar nodig goed noaberschap te stimuleren en te ondersteunen. De uitrol van het keurmerk Cittaslow kan in dit opzicht een belangrijke bijdrage leveren aan het waarmaken van de hiervoor geschetste ambities. Kortom, wij staan voor het komende jaar voor een grote uitdaging. Dat wij die uitdaging graag aangaan mag duidelijk zijn. En dat alles binnen een gemeente en - breder het gebied Westerwolde waar de inwoners trots op zijn en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. _Éëíììê= In 2015 zal onze energie in belangrijke mate ingezet worden voor de kwalitatieve doorontwikkeling van onze processen en ons personeelsbestand als noodzakelijke randvoorwaarden voor de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Het borgen van deze toekomstbestendigheid dient in 2015 verder vorm te krijgen in het licht van de decentralisatie-opgaven, het voorziene herindelingsproces alsmede de uitbouw van de internationale en regionale samenwerking. Een opgave die veel van onze organisatie en haar medewerkers zal vragen. Het is dan ook om deze reden dat ook in 2015 nieuwe slagen zullen worden gemaakt in de professionalisering van het HRM-beleid. Met de gepleegde voorbereiding hierop in 2014 zullen in 2015 onderwerpen als strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur volop in uitvoering zijn

19 aáéåëíîéêäéåáåö= De doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum zal ook in 2015 verder gestalte krijgen. Meer en meer zal de burger 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn aanvraag willen doen en inzicht willen hebben in de status van zijn aanvraag. Hiervoor is het noodzakelijk dat informatie en kennis gedeeld wordt. In combinatie met de ontwikkeling van decos is ons doel om in 2015 meer en meer producten en diensten aan de publieksbalie te verstrekken via alle kanalen. Zowel via de traditionele kanalen zoals post, balie en telefoon als de meer modernere kanalen zoals , internet en social media. Invoering wet BRP De Wet Basisregistratie Personen die sinds 6 januari 2014 van kracht is, wordt, zoals het nu lijkt, in 2016 volledig ingevoerd. Dit houdt in dat de voorbereidingen hiervoor in 2015 plaats gaan vinden. Verkiezingen Voor 2015 staan er 2 verkiezingen gepland. De provinciale- en waterschapsverkiezingen vinden tegelijk plaats op 18 maart p~ãéåïéêâáåölüéêáåçéäáåö De gemeenteraad heeft op 18 september 2014 besloten: 1. het herindelingsontwerp Westerwolde inclusief de reactienota Dat akkedaaiert best vast te stellen als kader voor het open overleg inzake art. 8 wet Arhi; 2. indien het open overleg niet leidt tot een ander herindelingsvoorstel, de procedure conform art. 5 wet Arhi te continueren door het herindelingsontwerp Westerwolde inclusief de reactienota als herindelingsadvies in het kader van art. 5 wet Arhi vast te stellen en aan de provincie te zenden. Ontwikkelingen COA In 2015 zal een eerste aanvang worden gemaakt met de feitelijke (nieuw)bouw van het opvangcentrum. Uitgangspunt is volledige sloop van de huidige woningen en daarvoor in de plaats volledige nieuwbouw met een capaciteit van opvangplaatsen. De verwachting is dat de oplevering (fase 1) medio 2016 zal plaatsvinden. Wat het college betreft blijft in 2015 de kwaliteit voorop staan, zowel logistiek (Masterplan) als inhoudelijk conform afspraken. Daarbij zal er continu aandacht zijn voor de integratie van het (asiel)dorp in het dorp (Ter Apel). Informatiebeleid Het Informatiebeleid van de gemeente Vlagtwedde is vastgelegd in de nota Informatiebeleid Vlagtwedde , op weg naar 24/7 on demand dienstverlening. Visie, uitgangspunten en een vertaling naar concrete projecten zijn hierin vastgelegd, waarbij de hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt uit reguliere budgetten. Een deel van de projecten (8) is inmiddels uitgevoerd, of is in uitvoering (10). Voor 2015 staan de laatste projecten gepland. Afhankelijk van het resultaat van het open overleg zal in 2015 door de raden van Vlagtwedde en Bellingwedde een definitief besluit tot herindeling worden genomen. In dat geval zullen de voorbereidingen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie in volle omvang moeten plaatsvinden. Een gedegen plan van aanpak met borging van maximale bestuurlijke betrokkenheid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. Naast het proces van herindeling zal in 2015 de inzet blijvend zijn gericht op versterking van de intergemeentelijke samenwerking. Naast het verdergaand concretiseren, intensiveren en organiseren van de samenwerking met Bellingwedde in opmaat naar één ambtelijke

20 = organisatie, betekent dit inzet op een verbreding van de intergemeentelijke samenwerking die leidt tot een effectiever en efficiënter gebruik van middelen. In het licht van bovengenoemde context past ook het optimaal benutten van kansen die de internationale samenwerking ons biedt. De inzet zal dan ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk alsmede het intensiever benutten van de mogelijkheden die subsidieprogramma s de gemeente Vlagtwedde kunnen bieden. hêáãé=éå=äééñä~~êüéáç== Gelet op de demografische ontwikkelingen, het afnemende inwoneraantal en de beperkte financiële ruimte, zal er de komende jaren veel aandacht moeten worden besteed om samen met bewoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente de leefbaarheid op een goed kwalitatief niveau te houden. In 2015 wordt deze lijn verder voortgezet in het project "Wonen en Leven" op basis van het Uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat eind 2014 vastgesteld gaat worden. Hierbij zal nadrukkelijk de integratie met het thema Cittaslow in beeld komen. Sinds juni 2014 verzorgen wij het voorzitterschap van het Regionaal Woon en Grensoverschrijdende samenwerking Ook in 2015 wordt energie gestoken in het benutten van kansen die de grensoverschrijdende (w.o. internationale) samenwerking ons biedt. De inzet zal naast het verstevigen van de regionale samenwerking met de regio gemeenten in Groningen en Drenthe, ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk. Begin 2015 zal overigens in dit kader een congres worden georganiseerd waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden. Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep. Lokaal sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de regionale opzet in de zin van het verdiepen en verbreden van het regionaal resultaat naar het lokale niveau. Sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente staan hierbij centraal. In dit kader is er in 2015 het bijzonder aandacht voor de concentratie van zorg- en welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZônes in Vlagtwedde en Ter Apel. mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=_éëíììê= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente. 2. zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren. a. nieuwe communicatieactiviteiten voor de jaren ; b. doorgaande verbetering van de planning en control cyclus; c. uitvoering HRM-onderwerpen strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur; d. optimaliseren en kwalitatief borgen van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad; e. organiseren provinciale- en waterschapsverkiezingen; f. verdere professionalisering inkoop en aanbesteding overeenkomstig de Aanbestedingswet fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= % inwoners dat vindt dat de raad de burgers voldoende betrekt bij de ontwikkeling van E Burgerjaarverslag

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie