1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met Ombuigingen 1 e t/m 4 e tranche 7 Beschikbaar stellen MIP projecten Reserves en voorzieningen 8 3. Kerngegevens 9 4a Begroting in hoofdlijnen 12 4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen c. Programma's Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal overzicht lasten en baten van de programma's Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves Verplichte paragrafen Lokale heffingen Risico's en weerstandsvermogen Treasury Onderhoud Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Krimpparagraaf Investeringsprojecten Interbestuurlijk toezichí Bijlagen Staat van reserves en voorzieningen Liquiditeitsplanning Overzicht recapitulatie programma/productgroepen Overzicht van incidentele lasten en baten Berekening EMU-saldo Raadsbesluit

2 = NK=^~å=ÇÉ=ê~~Ç= Hierbij bieden wij u de begroting voor 2015 en de meerjarenbegroting aan. Een begroting waarmee wij u, binnen de door u vastgestelde kaders en uitgangspunten, een solide financiële basis zonder extra bezuinigingsopgaven voor de komende jaren kunnen aanbieden. Met als titel Van transitie naar transformatie willen we aangeven dat het jaar 2015 gekenmerkt zal worden door verandering, ontwikkeling en uitvoering! Vanuit dit perspectief liggen in de voorliggende begroting een groot aantal keuzes voor. Keuzes die wij vanuit de verbinding met de inhoud hebben gemaakt en waarbij de uitkomsten van de op 24 juni gehouden algemene beschouwingen mede richtinggevend waren. Meer in het bijzonder zal in 2015 een stevige inzet worden gevraagd op een aantal specifieke beleidsinhoudeljke thema s en ontwikkelingen. Zo zal 2015 in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Vanuit de gegeven continuïteit van zorg op 1 januari 2015 zal in de loop van het jaar de uitvoeringsorganisatie op het terrein van de Wmo/Awbz, Jeugdzorg en Participatiewet verder doorontwikkeld worden. Daarnaast zal ook het herindelingsproces onze voortgaande aandacht houden. Afhankelijk van de uitkomsten van het zogenaamde artikel 8 Wet Arhi-overleg dat nog in 2014 plaatsvindt, zal uw raad de verdere koers moeten bepalen. Verder zal 2015 het jaar worden van de uitrol van Cittaslow. Het keurmerk dat aansluit bij onze visie voor Westerwolde en kansen biedt op versterking van economische- en toeristische ontwikkelingen alsmede op innovatie binnen diverse beleidsterreinen. Hiermee loopt dit keurmerk dan ook als het ware dwars door de voorliggende begroting heen

3 Ten slotte waren in de Kadernota 2015 de technische uitgangspunten voor de totstandkoming van de begroting 2015 opgenomen. Deze uitgangspunten zijn nu verwerkt in de begroting 2015 en tevens gebruikt voor de actualisering van het meerjarenperspectief Daarnaast zijn tijdens de algemene = = iééëïáàòéê= De begroting 2015 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in de zorg voor onze inwoners en de versterking van onze leefomgeving. In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan. beschouwingen de volgende uitgangspunten voor de begroting 2015 vastgesteld: voor incidenteel onvoorzien wordt een bedrag geraamd van ; voor het initiëren van Nieuw beleid wordt een bedrag geraamd van In de programma s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2015 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting). Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek. táàòé=î~å=äéü~åçéäáåö= Voor de behandeling van de begroting 2015 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2015 in DT/MT: 27 augustus 2014; - 1e bespreking concept-begroting 2015 in college: 9 september 2014; - 2 e bespreking concept-begroting 2015 in college: 23 september 2014; - besluitvormende bespreking concept-begroting 2015 in college: 30 september 2014; - digitale verzending programmabegroting 2015 aan de raad: 3 oktober 2014; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 22 oktober 2014; - indiening technische vragen via 27 oktober 2014 (uiterlijk tot uur); - beantwoording technische vragen aan 3 november 2014; - verzending beantwoording aan raadsleden (uitsluitend digitaal): 3 november 2014; - begrotingsvergadering: dinsdag 11 november 2014; - verzending van programmabegroting 2015 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november qçí=ëäçí=esççêëíéä=íçí=äéëäìáíîçêãáåöf= Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: de begroting 2015 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2018; de lijst met MIP-projecten péääáåöéå, 30 september 2014 College van burgemeester & wethouders

4 = OK=cáå~åÅáØäÉ=éçëáíáÉ= déãééåíéñçåçë= De omvang van het gemeentefonds is vanaf 2015 ingrijpend gewijzigd. Dit komt door de invoering van het sociaal domein.= = ^ÅÅêÉëëÉå= Met ingang van 2012 beweegt het gemeentefonds weer mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit heeft Het gemeentefonds heeft landelijk gezien de volgende omvang: Algemene uitkering 14,9 mld= 54% Deelfonds sociaal domein 10,4 mld= 38% Integratie- en decentr. uitk. 2,2 mld = 8% Totaal 27,5 mld geleid tot onderstaande accressen. Eén uitkeringspunt staat voor de gemeente Vlagtwedde ongeveer gelijk met (in miljoenen euro s) Uitkeringsjaar Accres meicirculaire Accres septembercirculaire Verschil t.o.v. sept. circ Cum. verschil t.o.v. sept. circ Cum. verschil in punten UF De jaren 2015 en volgende geven een positieve accresmutatie ten opzichte van de septembercirculaire Dit is deels het gevolg van het herfstakkoord. Daarnaast leidt een hogere loonontwikkeling, hogere uitgaven Wajong en doorgeschoven investeringen tegenover hogere dividendopbrengsten en lagere prijscompensatie aan departementen tot een positieve bijstelling van het accres. Echter voor de begroting 2015 e.v. is bovengenoemd accres 2015 e.v. negatief bijgesteld met (14 uitkeringspunten). De verwachting is dat er geen toevoeging aan het gemeentefonds gaat plaatsvinden voor onderschrijding van de declaraties bij het BCF t.o.v. het BCF plafond. Door invoering van het sociaal domein zal de declaratie bij het BCF gaan toenemen. In de meicirculaire 2014 is nu nog uitgegaan van een toevoeging van circa 14 uitkeringspunten. Tegenover de negatieve bijstelling van het accress 2015 staat dat vanaf het jaar 2015 een prijscompensatie wordt gegeven. Dit komt doordat, tot en met de circulaires die uitkomen in 2013, de jaren vanaf 2015 in constante prijzen worden geraamd (conform de begroting van de gemeente Vlagtwedde). Met de meicirculaire 2014 wordt het jaar 2015 voor het eerst in lopende prijzen geraamd. Hiervoor wordt in 2015 een compensatie ontvangen ter grootte van 18 uitkeringspunten. Dit werkt meerjarig door. Dit lijkt een positief effect te hebben op de begroting 2015 e.v. alleen moet worden bedacht dat ook aan de lastenkant in de begroting inflatie wordt geraamd waar nodig. Dus (deels) staan er ook hogere lasten tegenover

5 dêççí=çåçéêüçìç=~~å=üéí=îéêçééäëíéäëéäk= De eerste tranche van het groot onderhoud gemeentefonds heeft geleid tot een nadelig herverdeeleffect voor de gemeente Vlagtwedde vanaf het jaar 2015 van (kostenniveau 2013). In dit nadelig effect zitten ook de effecten van de invoering van de BAG. Voor het jaar 2015 wordt eenmalig een suppletie uitkering (gewenningsbijdrage) verstrekt van De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden geherijkt. De gemeente Vlagtwedde neemt ook deel aan de actiegroep BAG. De invoering van de BAG heeft geleid tot nadelige herverdeeleffecten voor de gemeente Vlagtwedde omdat de cellen van PI niet meer meetellen in de aantallen verblijfsobjecten. Duidelijk is dat de definitieve voorstellen van het ministerie van BZK niet zullen voorzien in _ìáíéåçåçéêüçìç=ëåüççäöéäçìïéå Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor het buiten onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs over van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de algemene uitkering met Dit wordt aéåéåíê~äáë~íáé=î~å=í~âéå=å~~ê=öéãééåíéå= Het deelfonds sociaal domein wordt voor een periode van 3 jaar ingesteld, in casu 2015 t/m Het bevat integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO-AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet. In het kader van de integrale benadering van de doelgroepen kunnen de gelden ontschot worden ingezet. In deze lijn willen wij dan ook toewerken naar een aan u voor te leggen voorstel tot vorming van één (ontschotte) reserve sociaal domein. Terzake geldt een bestedingsplicht aan de taken, ofwel het geld van het deelfonds mag niet worden besteed aan bv. onderhoud groen. Het deelfonds kent een eigen voeding en loopt dus niet mee in de normeringsmethodiek ( samen de trap op, samen de trap af ). Volgens de huidige planning worden de aanwezige gelden in 2018 overgeheveld naar de reguliere maatstaven van de algemene uitkering. Van de WMO-AWBZ en Jeugdzorg waren eerder al voorlopige cijfers per gemeente bekend. Nu dus de herziene. nadere compensatie voor resterende herverdeelnadelen die een onbedoeld gevolg zijn van de invoering van de BAG. Het vorenstaande betekent dat om alsnog compensatie van het onbedoelde BAG-effect te bewerkstelligen, de inzet van de laatste fase van de actie Invoering BAG, wie betaalt het gelag? zich verder moet richten op het beïnvloeden van de bestuurlijke besluitvorming. Op 4 september a.s. zal de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken in een Algemeen Overleg spreken over het door de Minister voorgestelde groot onderhoud gemeentefonds. Hiervoor is door de actiegroep BAG op 24 juli jl. een brief gezonden aan de Kamercie BZK. De bestuurders uit de stuurgroep zullen voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 4 september a.s. het gesprek zoeken met een aantal Kamerleden. Inmiddels is duidelijk geworden dat we in 2015/2016 gecompenseerd worden. Verder wordt meer duidelijkheid verschaft bij de decembercircualire doorberekend in een lagere storting in de BR onderwijshuisvesting. Voor het OBS zal de gemeente deze gelden ontvangen middels de rijksvergoeding OCW. Wanneer deze bedragen bekend zijn zal uw raad het voorstel worden gedaan deze te storten in een nieuw te vormen reserve buiten onderhoud schoolgebouwen. De budgetten voor 2015 bedragen voor WMO- AWBZ en voor Jeugd Voor beide integratie uitkeringen wordt nu nog gewerkt met een verdeelmodel op basis van historische kosten. De objectieve modellen worden in de loop van 2014 bekend gemaakt en zijn van toepassing met ingang van het jaar Het indicatieve bedrag voor de integratieuitkering Participatiewet is op 17 juni 2014 bekend gemaakt en bedraagt In dit budget zijn de budgetten WSW, bestaande reintegratiemiddelen en het budget voor de nieuwe doelgroep samengevoegd. In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Vanwege de invoering van de participatiewet zullen de aantallen WWB, WSW en Wajong-ers gaan wijzigingen. Bij de septembercirculaire 2014 zal de huidige inschatting opnieuw moeten worden beoordeeld met de dan bekende gegevens. Dit zal mogelijk leiden tot een mutatie van de algemene uitkering

6 tjl= De huidige WMO ( v.n. huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds sociaal domein. Conform het regeerakkoord wordt met ingang van 2015 een korting toegepast van 40% ( 465 miljoen). Daarnaast is rekening gehouden met de volgende, nog niet in de meicirculaire 2014, verwerkte mutaties: Positieve bijstelling WMO vanaf 2015 met a.g.v. nog bij te stellen indexatiepercentages jééêà~êéåê~ãáåö=omns=íçí=éå=ãéí=omnu= De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is Negatieve bijstelling WMO vanaf 2016 met in verband met verhoging korting WMO van 465 naar 610 miljoen. De integratieuitkering Wmo 2015 komt hiermee op (2016 e.v ). geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd. Uitgangspunten meerjarenramingen voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2015; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2015; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting Krimp paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering

7 De begroting 2015 presenteren wij met een voordelig saldo van De meerjarenraming laat een voordelig saldo zien van in De daling van het voordelig saldo wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door daling van de Algemene uitkering. = g~~ê= oéëìäí~~í= = (overschot) (overschot) (overschot) (overschot) lãäìáöáåöéå=n É =ílã=q É =íê~ååüé= Het bovenstaande begrotingsresultaat is mede te danken aan de ombuigingstranches van de laatste jaren. We hebben de afgelopen periode voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro aan ombuigingsoperaties ingeboekt, waarvan een kleine ,- nog niet in deze begroting is verwerkt. Deze bedragen zijn wel meegenomen in het begrotingsresultaat. De ombuigingentranches zijn de afgelopen jaren in verschillende jaarschijven gezet. Het college is van mening dat voor een aantal ombuigingen het jaartal 2014 niet haalbaar is en heeft daarom deze ombuigingen één jaar uitgesteld. In 2015 moet voor deze ombuigingen een plan van aanpak worden opgesteld. Het gaat hierbij om de ombuigingen op het gebied van bedrijfsvoering (deels), openbare verlichting, vesting Bourtange en sport. In het bovenstaande geprognotiseerde begrotingsresultaat is dit inmiddels verwerkt. Gelet op de gepresenteerde meerjarenraming doen wij uw raad dan ook geen extra bezuinigingsvoorstellen. Het streven voor de komende jaren is naast het continueren van het bestaande beleid, het realiseren van de doelen uit het coalitieprogramma. Het college heeft daarom in navolging op datgene wat bij de algemene beschouwingen is aangeboden een lijst met noodzakelijke investeringswensen voor de komende jaren opgesteld. Hierbij zijn de uitgangspunten sober, doelmatig, duurzaam en realistisch zonder franje als leidraad door ons college gehanteerd. _ÉëÅÜáâÄ~~ê=ëíÉääÉå=jfm=éêçàÉÅíÉå=OMNR=J=OMNU= k===jfmåêk=============== ======lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f============fåîéëíéêáåö= = =aéââáåö= 1501 Verduurzaming/energiezuinig gem.gebouwen tlv Algemene reserve 1502 Partiële herziening bestemm.plan buitengebied tlv Algemene reserve 1504 Bewonersinitiatief De Clockeslach Vlagtwedde waarvan tlv BR woonplan 1505 Invulling locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat TA waarvan tlv BR woonplan 1509 Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg Vlw tlv Algemene reserve 1511 Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange tlv BR groot onderhoud wegen 1512 Deelname Progr. Landelijk Gebied tlv Algemene reserve (in 6 jaren) 1513 Recreatieve Inrichtingsmaatr. EHS Westerwolde tlv AR ( ) en BR recr./toerisme 1514 Herstel wal bij de Poterne (vesting Bourtange) tlv Algemene reserve 1515 Nota OOR (Onderhoud Openbare Ruimte) tlv BR Bruggen en Oevers. In vergelijking met de MIP voorstellen zoals gepresenteerd in de Kadernota 2015, hebben wij een extra MIP 1515 Nota OOR toegevoegd. Uitgaande van besluitvorming over deze nota door uw raad in oktober 2014, dienen vervolgstappen te worden gezet in de uitwerking hiervan, met name ten aanzien van de planvorming rond bruggen en oevers. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de in de bijlage opgenomen Projectomschrijving. Het college stelt de raad voor om bovengenoemde kredieten beschikbaar te stellen. De onderbouwing van deze Mip-projecten vindt u in de bijlagen behorende bij de programmabegroting. In de begroting 2015 is een post onvoorziene uitgaven MIP projecten opgenomen in programma 8. De dekking uit de reserves voor genoemde projecten is eveneens in de begroting opgenomen, onder mutaties reserves

8 De onderstaande projecten komen in beeld als er meer financiële armslag is, of als er deels alternatieve dekking is gevonden. Deze projecten zullen bij de kadernota 2016 opnieuw financieel en inhoudelijk bekeken worden. mêçàéåíéå=çáé=é~ë=áå=äééäç=âçãéå=~äë=éê=ãáåáã~~ä=trb=~äíéêå~íáéîé=çéââáåö=áë=öéîçåçéå= k===kêk=============== lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====i~ëíéå= 1503 Bewonersinitiatief Ter Apel Zuid-Oost Bewonersinitiatief Jipsingboertange Bewonersinitiatief Wollinghuizerweg (bebouwde kom Jipsinghuizen) = mêçàéåíéå=çáé=é~ë=î~å~ñ=omns=áå=äééäç=âçãéå=~äë=éê=ãééê=ñáå~ååáøäé=~êãëä~ö=áë= k===kêk=============== lãëåüêáàîáåö=éêçàéåí= f====i~ëíéå= 1314 Ondergrondse afvalcontainers Renovatie zwembad Moekesgat Ter Apel Onderhoud toeristische voorziening kanovaart structureel 1508 Verharding toegang tot parkeerterrein Bourtange (vm. sportveld) Herstraten Wilmerskamp oéëéêîéë=éå=îççêòáéåáåöéå= Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzie- ningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer: De reserves zijn als volgt te specificeren: 1/1/2014 1/1/2015 Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 1/1/2014 1/1/2015 Voorzieningen Algemene Dienst De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een claim op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als Äáàä~ÖÉ in de programmabegroting 2015 is opgenomen

9 = PK=hÉêåÖÉÖÉîÉåë= Foto: Vanaf Weenderstraat richting het dal van de Ruiten A. Fysieke structuur Per 1 januari 2013 Werkelijke cijfers Per 1 januari 2014 Werkelijke cijfers Per 1 januari 2015 Prognose Oppervlakte gemeente in ha Land Buitenwater Woonruimten Weglengte in beheer (in km) Asfaltwegen Klinker en betonwegen Zand en puinwegen Rijwiel en voetpaden Openbaar groen (in ha) Plantsoen en parken Bebossing en singels

10 Sociale structuur Aantal inwoners t/m 19 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Aantal uitkeringen - W.W.B Zelfstandigen I.O.A.W I.O.A.Z Aantal aanvragen - Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Aantal leerlingen - Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Financiële structuur Gewone uitgaven Per inwoner Boekwaarde vaste activa Per inwoner Opbrengst onroerende-zaakbelasting Per inwoner Opbrengst overige belastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing Per inwoner Algemene uitkering gemeentefonds excl COA Per inwoner Vaste schuld Per inwoner Reserves en voorzieningen Per inwoner

11 eççñçëíìâ=q= _bdolqfkd= = = = = = = = = áå= = = = = = = = = = = ellcaifgkbk= =

12 = Q~=_ÉÖêçíáåÖ=áå=ÜççÑÇäáàåÉå= i^pqbk= De omzet van de begroting 2015 ligt op een niveau van 52,5 miljoen euro. De verdeling naar programma s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt. = mêçöê~ãã~= _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties reserves (stortingen) = qçí~~ä= ROKSOV= NMM= De meeste lasten komen voort uit de programma s : Werk en inkomen (25%) Ruimte (18%) - Bijstandsverlening; - Volkshuisvesting; - Schuldhulpverlening e.d.; - Ruimtelijke ordening; - Sociale werkvoorziening; - Openbaar groen; - Reïntegratiebel. en trajectbegeleiding. - Afval; Zorg (23%) - Riolering; - Sociaal domein Wmo incl. vm AWBZ - Milieu; - Sociaal domein Jeugd - Economische zaken. - Volksgezondheid; Educatie (16%) - Ouderenbeleid; - Onderwijs; - Buurtwerk. - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; - Volwasseneneducatie

13 Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso ( 11,3 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen 26,7 miljoen, Overige goederen en diensten ( 10,4 miljoen) en Rente en afschrijvingen ( 2,5 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema

14 _^qbk= De baten per programma s zijn als volgt verdeeld: mêçöê~ãã~= = _ÉÇê~Ö= B= = = ñ= NKMMM= E~ÑÖÉêçåÇF= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) = qçí~~ä == ROKTUT= NMM= Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het éêçöê~ãã~= cáå~ååáøå, namelijk 33,5 miljoen (64%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering ( 14,4 miljoen), Sociaal domein 15 miljoen en de opbrengst van belastingen ( 2,33 miljoen) zijn opgenomen. De inkomsten in het programma Ruimte bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing reinigings-rechten en rioolrechten, totaal ( 3,9 miljoen). De inkomsten in het éêçöê~ãã~= téêâ= Éå= áåâçãéå betreffen met name specifieke doeluitkering bijstandsverlening ( 2,6 miljoen). De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven: Baten per programma (x 1.000) 7% 1% 0% 9% 5% 5% 0% 9% 64% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën Mutaties in reserves

15 Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Integratie-uitkering Sociaal domein (28%). Algemene Uitkering (27%) en overige inkomensoverdrachten van het rijk (18%) zoals Bijstand, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente zijn. Daarna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 12%, de leges, huren en pachten 7% en de overige baten 1%. Daarnaast wordt 7% onttrokken aan de reserves

16 QÄK=aççê=ÇÉ=ê~~Ç=íÉ=~ìíçêáëÉêÉå=ÄÉÖêçíáåÖëÄÉÇê~ÖÉå=OMNR=J=OMNU= EÄÉÇê~ÖÉå=ñ= =NKMMMF= = = oéâéåáåö= _ÉÖêçíáåÖ= _ÉÖêçíáåÖ= jééêà~êéåê~ãáåö= = = OMNP= OMNQ= OMNR= OMNS= OMNT= OMNU= i~ëíéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~ëíéå= QVKTNU= RMKTSV= ROKSOV= RMKUOV= RMKOMS= RMKNPT= _~íéå= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën = qçí~~ä=ä~íéå= RMKRQQ= RMKUQS= ROKTUT= RNKPRP= RMKQQT= RMKNTO= p~äçç=eéñåäìëáéñ=ãìí~íáéë=êéëéêîéëf= 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën p~äçç=îççê=äéëíéããáåö= OKMPM= PKOTT= OKQQP= NKNVM= VRP= NKMQS= Mutaties in reserves (per saldo) p~äçç=å~=äéëíéããáåöw= çîéêëåüçí= JUOR= JTT= JNRU= JROQ= JOQM= JPR= íéâçêí= = = = = = =

17 = QÅK=mêçÖê~ãã~Dë= Programma s NK _ìêöéê=éå=äéëíììê= OK séáäáöüéáç= PK oìáãíé= QK téêâ=éå=áåâçãéå= RK wçêö= SK qçéêáëãé=éå=åìäíììê= TK bçìå~íáé= UK cáå~ååáøå=

18 NK=_ìêÖÉê=Éå=ÄÉëíììê= jáëëáé=éå=ççéäëíéääáåö= Ook in 2015 willen wij als gemeente met vertrouwen en oog voor de menselijke maat onze ambities waarmaken. Een jaar waarin de ontwikkelingen binnen het sociaal domein centraal staan, maar van ons ook de nodige inzet wordt gevraagd om de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te vergroten en met kracht te blijven investeren op de beleidsterreinen economie, onderwijs, recreatie en toerisme. Daarbij dienen wij de zelfredzaamheid van burgers te waarborgen en waar nodig goed noaberschap te stimuleren en te ondersteunen. De uitrol van het keurmerk Cittaslow kan in dit opzicht een belangrijke bijdrage leveren aan het waarmaken van de hiervoor geschetste ambities. Kortom, wij staan voor het komende jaar voor een grote uitdaging. Dat wij die uitdaging graag aangaan mag duidelijk zijn. En dat alles binnen een gemeente en - breder het gebied Westerwolde waar de inwoners trots op zijn en waar het prettig wonen, werken en recreëren is. _Éëíììê= In 2015 zal onze energie in belangrijke mate ingezet worden voor de kwalitatieve doorontwikkeling van onze processen en ons personeelsbestand als noodzakelijke randvoorwaarden voor de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Het borgen van deze toekomstbestendigheid dient in 2015 verder vorm te krijgen in het licht van de decentralisatie-opgaven, het voorziene herindelingsproces alsmede de uitbouw van de internationale en regionale samenwerking. Een opgave die veel van onze organisatie en haar medewerkers zal vragen. Het is dan ook om deze reden dat ook in 2015 nieuwe slagen zullen worden gemaakt in de professionalisering van het HRM-beleid. Met de gepleegde voorbereiding hierop in 2014 zullen in 2015 onderwerpen als strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur volop in uitvoering zijn

19 aáéåëíîéêäéåáåö= De doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum zal ook in 2015 verder gestalte krijgen. Meer en meer zal de burger 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn aanvraag willen doen en inzicht willen hebben in de status van zijn aanvraag. Hiervoor is het noodzakelijk dat informatie en kennis gedeeld wordt. In combinatie met de ontwikkeling van decos is ons doel om in 2015 meer en meer producten en diensten aan de publieksbalie te verstrekken via alle kanalen. Zowel via de traditionele kanalen zoals post, balie en telefoon als de meer modernere kanalen zoals , internet en social media. Invoering wet BRP De Wet Basisregistratie Personen die sinds 6 januari 2014 van kracht is, wordt, zoals het nu lijkt, in 2016 volledig ingevoerd. Dit houdt in dat de voorbereidingen hiervoor in 2015 plaats gaan vinden. Verkiezingen Voor 2015 staan er 2 verkiezingen gepland. De provinciale- en waterschapsverkiezingen vinden tegelijk plaats op 18 maart p~ãéåïéêâáåölüéêáåçéäáåö De gemeenteraad heeft op 18 september 2014 besloten: 1. het herindelingsontwerp Westerwolde inclusief de reactienota Dat akkedaaiert best vast te stellen als kader voor het open overleg inzake art. 8 wet Arhi; 2. indien het open overleg niet leidt tot een ander herindelingsvoorstel, de procedure conform art. 5 wet Arhi te continueren door het herindelingsontwerp Westerwolde inclusief de reactienota als herindelingsadvies in het kader van art. 5 wet Arhi vast te stellen en aan de provincie te zenden. Ontwikkelingen COA In 2015 zal een eerste aanvang worden gemaakt met de feitelijke (nieuw)bouw van het opvangcentrum. Uitgangspunt is volledige sloop van de huidige woningen en daarvoor in de plaats volledige nieuwbouw met een capaciteit van opvangplaatsen. De verwachting is dat de oplevering (fase 1) medio 2016 zal plaatsvinden. Wat het college betreft blijft in 2015 de kwaliteit voorop staan, zowel logistiek (Masterplan) als inhoudelijk conform afspraken. Daarbij zal er continu aandacht zijn voor de integratie van het (asiel)dorp in het dorp (Ter Apel). Informatiebeleid Het Informatiebeleid van de gemeente Vlagtwedde is vastgelegd in de nota Informatiebeleid Vlagtwedde , op weg naar 24/7 on demand dienstverlening. Visie, uitgangspunten en een vertaling naar concrete projecten zijn hierin vastgelegd, waarbij de hiermee gepaard gaande kosten worden gedekt uit reguliere budgetten. Een deel van de projecten (8) is inmiddels uitgevoerd, of is in uitvoering (10). Voor 2015 staan de laatste projecten gepland. Afhankelijk van het resultaat van het open overleg zal in 2015 door de raden van Vlagtwedde en Bellingwedde een definitief besluit tot herindeling worden genomen. In dat geval zullen de voorbereidingen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie in volle omvang moeten plaatsvinden. Een gedegen plan van aanpak met borging van maximale bestuurlijke betrokkenheid zal hieraan ten grondslag moeten liggen. Naast het proces van herindeling zal in 2015 de inzet blijvend zijn gericht op versterking van de intergemeentelijke samenwerking. Naast het verdergaand concretiseren, intensiveren en organiseren van de samenwerking met Bellingwedde in opmaat naar één ambtelijke

20 = organisatie, betekent dit inzet op een verbreding van de intergemeentelijke samenwerking die leidt tot een effectiever en efficiënter gebruik van middelen. In het licht van bovengenoemde context past ook het optimaal benutten van kansen die de internationale samenwerking ons biedt. De inzet zal dan ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk alsmede het intensiever benutten van de mogelijkheden die subsidieprogramma s de gemeente Vlagtwedde kunnen bieden. hêáãé=éå=äééñä~~êüéáç== Gelet op de demografische ontwikkelingen, het afnemende inwoneraantal en de beperkte financiële ruimte, zal er de komende jaren veel aandacht moeten worden besteed om samen met bewoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente de leefbaarheid op een goed kwalitatief niveau te houden. In 2015 wordt deze lijn verder voortgezet in het project "Wonen en Leven" op basis van het Uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat eind 2014 vastgesteld gaat worden. Hierbij zal nadrukkelijk de integratie met het thema Cittaslow in beeld komen. Sinds juni 2014 verzorgen wij het voorzitterschap van het Regionaal Woon en Grensoverschrijdende samenwerking Ook in 2015 wordt energie gestoken in het benutten van kansen die de grensoverschrijdende (w.o. internationale) samenwerking ons biedt. De inzet zal naast het verstevigen van de regionale samenwerking met de regio gemeenten in Groningen en Drenthe, ook gericht zijn op het versterken van de internationale samenwerking met de Duitse buurgemeenten en de gemeenten binnen het internationale Cittaslow-netwerk. Begin 2015 zal overigens in dit kader een congres worden georganiseerd waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden. Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep. Lokaal sluiten wij zoveel als mogelijk aan bij de regionale opzet in de zin van het verdiepen en verbreden van het regionaal resultaat naar het lokale niveau. Sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente staan hierbij centraal. In dit kader is er in 2015 het bijzonder aandacht voor de concentratie van zorg- en welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZônes in Vlagtwedde en Ter Apel. mêçöê~ãã~çåçéêçééäw=_éëíììê= t~í=ïáääéå=ïé=äéêéáâéå=e~ãäáíáéëf= t~í=ö~~å=ïé=éê=îççê=ççéå=e~åíáîáíéáíéåf= 1. een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente. 2. zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren. a. nieuwe communicatieactiviteiten voor de jaren ; b. doorgaande verbetering van de planning en control cyclus; c. uitvoering HRM-onderwerpen strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur; d. optimaliseren en kwalitatief borgen van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad; e. organiseren provinciale- en waterschapsverkiezingen; f. verdere professionalisering inkoop en aanbesteding overeenkomstig de Aanbestedingswet fåçáå~íçêéå= lãëåüêáàîáåö= blm= _êçå= jéíáåö= píêééñï~~êçéå= % inwoners dat vindt dat de raad de burgers voldoende betrekt bij de ontwikkeling van E Burgerjaarverslag

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2017 tot en met 2019 4 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Algemeen 4 Meerjarenraming 2014 tot en met 2016 6 Bezuinigen

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015

Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Portefeuille: P. van Bergen/ P. Bleeker No. B14.001200 Dronten, 26 augustus 2014 Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2015 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014.

1. Aanleiding Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het uitkomen van de decembercirculaire 2014. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 4 maart 2015 onderwerp: Decembercirculaire 2014 gemeentefonds bijlage: ontwerp-besluit datum: 23 februari 2015 gemeenteblad I nr.: 13 agenda nr.: 7 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken:

Met het realiseren van vergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid willen de gemeenten het volgende bereiken: Raadsvergadering d.d. 31 mei 2011 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Regionale samenwerking sociale zekerheid. Behandelend ambtenaar: H. Capel Voorstel: 1. instemmen met de intentie verklaring

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014 Groot onderhoud gemeentefonds 25 & 27 maart en 1 april 2014 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud bespreking & doel 1. Proces 2011 heden 2. Doelen groot onderhoud 3. Uitgangspunten verdeling 4. Doorwerking

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie