FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 65/ 00 A.24/24 AS/EC. Brussel, 24 september 1965, NOTULEN 1 VAN DE VERGADERING VAN HET BUREAU VJffl DINSDAG 21 SEPTEMBER Voorzitter; G. LECLERCQ. Aanwezig; ANDRIS H., ASPESLAGH H., CASTEL H., CEUPPENS H., DE BOCK N., DEBUNNE G., DELOURME A., GOETHALS F., GOGNE Œ., HEYMANN E., JANSSENS E., LAMBION R., LECLERCQ 0., LEFEVRE M., MAJOR L., RESIMONT A., SCHOETERS F., SCHUGENS ïï., TAMINTAUX J., VAN DAELS JJ., WALLAERT G., YERNA J.. Verontschuldigd; BALESSE E., CHRISTIAENSSENS F., COCHE P., DEKEYZER E., HAMONT.E., PLUMIER L., SMETS D., TIIIJS V., THOMAS L., VAN DE PERRE R., VERDONCK R., 1, Mededelingen; X X X BEHANDELDE PUNTEN. ) O.E.S.O. - Zurich; ) Nationale Delcrederedienst Delorederedi* - Afgevaardigde. 2. Onderhoud met Minister Brouhon - Verslag. 3. Memorandum van het V.B.N. - Onderhoud met het A.C.V.. 4. Broodprijs. 1. MEDEDELINGEN; a) O.E.S.O. - Zurich. MAJOR, signaleert dat -wij uitgenodigd worden deel te nemen aan een vergadering te Zürioh voor de O.E.S.O., doch gelet op het feit dat er steeds die kwestie van de officiële vertegenwoordiging van de Spaanse syndikalisten is, zou het goed zijn niet in te gaan op die uitnodiging en de "beslissing van Turijn toe te passen, volgens wolke men ze niet zal "bijwonen zolang niet duidelijk is vastgesteld dat de officiële Spaanse syndikalisten niet aanwezig zijn op de ~besprekingen. MAJOR voegt er nog aan toe dat de ohristelijke Eïyndikaten een gelijk aardig standpunt innemen. Het Bureau_ke_ur_t dat voorstel goed.

2 2 fc>) Nationale Delcrederedienst - Afgevaardigde. IîAJOR stolt voor dat een vertegenwoordiger van de Algemene Centrale of van de ' Textieloentrale of van de Metaal"bewerkerscentrale voor de nationale Delcrederedienst aangewezen wordt ter vervanging van D. SlffiTS. Ha oontaot te he"b"ben genomen met de vertegenwoordigers van die Centrale s, [wordt. Kd^fAUJA^Q^ jianj^^zen^oin dat_ mandaat. waar_te_ nemen. x x x 2. ONDERHOUD MET MINISTER BROUHON - VERSLAG. DE BOCK "brengt verelag uit over het onderhoud dat de gedelegeerden van hot A.B.V.V. met de Minister van Sociale Voorzorg he"b"ben gehad. Ten aanzien van de pensioenen heeft de delegatie gevraagd dat een eenvormige som als vakantiegeld wordt toegekend aan de gepensioneerden. Aangezien er sommige moeilijkheden van financiële aard zijn, heeft BROÜHON ons gevraagd dat wij eveneens "bij SSGBRS on HARIEL aandringen. Wat het pensioenbedrag "betreft, is er in de regeringsverklaring sprake van het pensioen te "brengen op Fr voor de arbeiders, op 35.OOO Fr voor do alleenstaande gepensioneerde en op Fr voor de weduwe. De delegatie heeft gevraagd dat die "bepaling vanaf 1 januari 1966 van kracht zal worden. Er zijn toch sommige moeilijkheden vermits het "blijkt dat de pensioen- "bedragen, ten aanzien van de mijnwerkers en de "bedienden, reeds 80 $ en moer "bedragen voor de alleenstaanden en do weduwen. De financiering voor de pensioenen van de loontrekkenden stelt geen pro"bleom. Dat is volstrekt anders ton aanzien van de mijnwerkers en do zelfstandigen. Daarentegen is 'de toestand "bevredigend voor de "bedionden. ïïij ho"b"ben eveneens het prohleem geopperd van do "betaling van sommige voorschotten in afwachting van de definitieve vaststelling van hot pensioonbedrag. BROUHON is akkoord om reeds "bepaalde sommen te "betalen, zelfs als hot dossier onvolledig is, zulks tot "beloop van do toegelaten arbeidsperiodon en om'te voorkomen dat men tot.terugvorderingen moot overgaan. Voor het "bewijs van de loop"baan zal mon niet meer "behoeven terug te gaan tot 1926, doch er zullen slechts "bewijzen vanaf 1945 geëist worden. Met het oog op oen "billijke verdeling der lasten zal hot toch nodig zijn dat de dionston voor de gemengde loophanon hot onderzoek doon vanaf Wat do ziokte-invaliditoitsverzokering "betreft, heeft de delegatie erop aangodrongon dat mon voor de oud-invaliden een minimum vergoeding zal "bepalon die Fr per woek zou dionen te "bedragen. Het tekort van do sector ziokte-invaliditeit zou volgens de wet vanaf 1966 dienen gedekt to worden door een "bijdrageverhoging.

3 - 3 - BROUHOIT zelf zegt dat liet hier om een volstrekt onmogelijke zaak gaat, maar dat sommige berekeningen reeds zijn verricht waarvan er later sprake zal ziju. Inzake kinderbijslag zullen er verhogingen mogelijk zijn vanaf 1 april en BROUHON is het eens om aan het eerste kind de "bijslag wegens leeftijd vanaf 10 jaar toe te konnen. Voor het tweede kind zou het bedrag op 800 F viorden gebracht. In de regeringsverklaring wordt aangeduid dat een jaarlijks bedrag van 500 miljoen ter beschikking van de kinderbijslagsector zou worden gesteld, DB BOCK signaleert dat de financiële toestand van die sector toelaat tot 800 miljoen te gaan. De delegatie heeft eveneens de opneming van de derde vacantieweek in de wet gevraagd en ook opnieuw de kwestie van de financiering der gelijkstellingen van de militaire dienst gesteld. De lïinister van Landsverdediging heeft zojuist gex^eigerd die verwezenlijking ton laste van zijn departement te nemen, daar hij meent dat de betaling door het Linisterie van Sociale Voorzorg moet geschieden. Wat de opnaming van de derde vacantieweek betreft, is het mogelijk dat er in de eerstvolgende weken een wetsontwerp klaar komt. De delegatie van het A. B.V, V. heeft de iiinister eveneens onderhouden over onze eis inzake arbeidsongevallen, die ortoe strekt de renten op F (thans F) te brengen. Er is een principieel akkoord tot stand gekomen, dooh ook hier heeft BROUHOH ons ;gevraagd contact te nemen met de Ilinister belast met de coördinatie van de sociale zaken alsmede met.de Eerste ïiinister. Gisteren heeft de toestand van de sector "geneeskundige verzorging" van de Z.I.V. het voorwerp uitgemaakt van oen discussie in het comité "geneeskundige verzorging" van het R.I.E.I.V, ter gologonheid van hot onderzoek van de begroting voor 1966, Die begroting sluit met een tekort van 2 miljard 500 miljoen acn hot indexcijfer 123,75. Daar wij waarschijnlijk vöör hot oihdg van hot jaar aan het indexcijfer 126,5 zullon komen, dient or cen bijkomende uitgave van 200 à 250 miljoen te worden voorzien, wat het tekort op nagenoeg 2 miljard 700 miljoen zou brengen. Om dit tekort to dekken, zijn er drie mogelijkheden : - verhoging van do tegemoetkoming van do Staat, - verhoging van de bijdragen of afschaffing van het plafond, - vorhoging van do aanvullende bijdragen van de Ilutualitoit. DE BOCK hoeft or die Raad op gewezen dat hij daarover niet kan discussiëren vermits het Beheerscomité, volgens hen, niet bovoogd schijnt te zijn, aangezien het om een louter politieke kwestie gaat.

4 - 4 - In do Algemene Raad van het R.I.Z.I.V. is er een document raet voorstellen rondgedeeld door de Boekhoudkundige en Technische Commissie. Volgens de wet zouden de Ilutualiteiten elke raaand een twaalfde van de hun bestemde gelden moeten ontvangen. De regering is geregeld te laat, wat de Mutualiteiten in de onmogelijkheid stelt sommige schuldeisers, onder meer de apothekers, te betalen. Het tekort voor 1965 beloopt nagenoeg miljoen en zou dienen gedekt te worden met de bijdragen van Een lening over 10 jaar tegen een rentevoot van 5> 5 C / J zou eveneens moeten kunnen uitgegeven worden. De ilutualiteiten zouden eveneens dienen gemachtigd te worden geld te ontlenen dat terugbetaalbaar zou zijn met het overige van de volgende maanden. Do stemming in do Raad over dit voorstel heeft de volgende uitslag gegoven : 17 stemmen voor, waaronder de ïiutualiteiten en het A.C.V.; 9 stemmen tegen, waaronder het A.B.V.V, en 4 patroons, en 4 onthoudingen waaronder 2 patroons. DE BOCK heeft togen gestemd omdat hij van oordeel is dat het zeer gevaarlijk is voor de Ilutualiteiten geld te ontlenen, want de regering zou te vlug geneigd zijn oen beroep te doen op dit soort verrichtingen. Wie zou trouwens geld lenen tegen een rentevoet van 5»5'/^. Volgens hem moot de regering hec tekort van de overheidsinstellingen dokken. Vlij mogen besluiten mot te zeggen dat er een moeilijke toestand in die sector heerst. DE BOCK heeft ook geprotesteerd tegen het feit dat de Administratie, dit jaar, bij de voorbereiding van de begroting, geen rekening heeft gehouden met een veiligheidsmarge van 5 /o } zoals men dat ieder jaar deed. Ten aanzien van het probleem der financiering meent BROUHON dat de bijdragen niet mogen verhoogd worden. De regering zal kunnen steunen op de wet om te zeggen dat de begroting in evenwicht moot worden voorgelegd en dat het eventuele tekort gedekt moet worden door de middelen voorgesteld door de beheerders van die verzekering. komt, Het is mogelijk dat men tot een verhoging van de aanvullonde bijdragen LAIIBION vraagt wie de last van 5j5$ van de lening zal dragen, DE BOCK antwoordt hom dat daartoe zouden gehouden zijn de in gebreke blijvende instellingen opgesomd door de Administratie van het R, I.Z.I.V. zoals de liignwcrkorskas, de R.ii.Z. on do Staat. LAuBIOH stolt vast dat de sommen waarvan sprake zeer aanzienlijk zijn on dat do winstmarge van 5 /o het tekort van hot jaar met ongeveer miljoen verhoogt. AHDRIS heoft deelgenomen aan de vergadering en verklaart dat de vooruitgezetto oijfers zoer approximatief zijn en dat men er moeilijk kan op steunen.

5 - 5 - DE BOCK duidt aan dat zulks waar is want de actuaris van het R.I.Z.I.V. moet zich baseren op gegevens van 19^2. Het is onmogelijk te veel gewicht to hechten aan de opgegeven cijfers want men is niet in het bezit van het aantal zelfstandigen, men kent niet het aantal verzekerde ambtenaren en het is eveneens onmogelijk voor de Staat het aantal gepensioneerden en weduwen van de overheidsdiensten te bepalen. Dit alles vermindert onze ongerustheid niet ten aanzien van het beheer van die sector van onze sociale zekerheid. MAJOR wijst erop dat men waarschijnlijk zou moeten komen tot een systeem van fiscalisatie van de sector "geneeskundige verzorging" wat natuurlijk een controle op de mutualiteiten impliceert. De christelijke syndikaten bostudoron de kwestie in die zin trouwens. Voor ons zou het er in feite om gaan een van onze vroegere eisen opnieuw te stellen. >,. LAhBION is van mening dat do f iscaüis&fie van die sector een bedekte ^ wijze zou zijn om de bijdragen te verhogen, LECLERCQ is eveneens die mening toegedaan en raadt omzichtigheid aan in deze zaak. MAJOR ziet geen andere oplossing. Hot gevolg daarvan zou natuurlijk zijn dat de bijdragen van die sector vordttfijnen en dat men tot een andere belastingschaal komt. BEBUNUE stolt eveneens vast dat de arboidors voor de verhoging van de bijdrage of de afschaffing van het plafond waarschijnlijk ongeveeri/o zullen betalen ofi-rol moot de financiering door de Staat verzekerd worden. In feite zal er waarschijnlijk geen andere oplossing zijn dan d fiscalisatie. In werkelij.jaeid hebben wij geen kous, DE BOCK stelt vast dat de staatstoelagen hoger zijn voor de zelfstandigen dan voor de arbeiders. Hij haalt de cijfers van do sociale ziekten \ aan die tot beloop van 95$ door de Staat worden godragen. Niemand heeft ^ destijds geprotesteerd. Voor de invaliden wordt er 50^ door de Staat betaald. Het gaat dus om 2en gedeeltelijke fiscalisatie. Hot is duidelijk dat do fiscalisatio oen verhoging van de belasting tot gevolg zou hebben, doch men zou daartoo moeten komen door een nieuwe fiscale hervorming waarin ondor meer gedacht wordt aan oen graad van progressiviteit. Wat de Rijksgezondhoidsdienst betreft zou hij toch willen dat men niot de moeilijkheden vergoot dio mon zou ondervinden als men die dienst in werking zou stellen. De llutualitoiten zullen hieromtrent niot akkoord zijn. J-on zou hun structuur moeten veranderen en zij zullen het volstrekt niot aanvaarden. Het I3u cau_ja emtaakte van dojdoor BEJBOÇK ise^ane^m^d^d^ling,_keurt i-l 0 P s i' fc.i. Q _S È iüas. JP-JL B G i É^^^S^ie^v^n^iGt^ATB^V^vT gnomen hjsoft. jyijio Jteheer raadl op^jzal^zioh lator uitsprolcen~ovo^ liejb jïrobleem ~ T i i g van ^Q ^ ^ C ~ ""

6 HEI.Î0RA1IDUÏ1 VAN HET V.B.H.. - ONDERHOUD ijet HE? A.C.V. MAJOR is van oordeel dat men een onderhoud moet hebben met het A.C.V, alvorens naar de patroons te gaan en vervolgens naar de rogoring om over onze verschillende eisen te discussiëren. De Christenen vragen de volledige tewerkstelling, F per week voor degenen die sociale uitkeringen trekken, kosteloze arbeidskledij, 10 gewaarborgde feestdagen per jaar (de zaterdag die samenvalt met een feestdag zou vervangen moeten worden), hot dubbel vacantiegeld voor de derde vacantiewoek, oen studie over het arbeidstempo in zekere industrieën, gelijk loon voor gelijk werk alsraedo hot kosteloze vervoer om zich naar de arbeidsplaats te bo&ovon. Tijdens de vergadering van de delagaties A.B.V.V. - A.C.V. zullen wij er sommige van onze eisen kunnen aan toevoegen en opnieuw voor het Bureau komen, dinsdag o.k. om onze positie terzake te bepalen. Hejb jto eau_is j^ckojord iot..dit vo_orstel e^i 2 ij.sjt)_belialve d_e_ lellen. _van h.et.secretariaat^ öle^kjra^r^^n^iebuirae^ JSOIÏITHALS^ LECLERÇQ_en _SiIETS_aa.n_om ^e_^d l g e d n_va^h^t A^C^V^ jfce^ojitmo^ten_o woensdag i t b ê m j? uur jinjlo j B l ria 4. BROODPRIJS. DELOÏÏRIŒ! signaleert dat de bakkers oen verhoging van de broodprijs van 0,25 F vragen. Zij steunen hiervoor op de stijgingen van de bloemprijs en op de beloften van de iiinister om het brood met 0,25 F te verhogen telkens als do prijs van de zak bloera met meer dan 35 F stijgt. De Prijzoncommissio hoeft gevraagd ingelicht te worden over de gevolgen van de heffingen van de Gemeenschappelijke ïiarkt. In juli hebben wij akte genomen van de ministeriële beslissingen en DELOURHE stelt voor onze oorspronkelijke positie te handhaven. Iîe_t B_^ O^u_^1J2. c Il'''». 2; iû. ^ei r i n QP-ïL J^Lijfc. voorstel.

7 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 65/00 A.24/24 AS/EC. Bruxelles, le 21 septembre PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU MARDI 21 SEPTEMBRE Présidents 0. LECLERCQ. Présents; ANDRIS H., ASPESLAGH Èi t CASTEL H., CEUPPENS H., DE BOCK N., DEBUNNE G., DELOURME Ai, GOETÏÏALS F., GOGNE G., HLYIIANN E., JANSSENS E., LAMBION H,, LECLERCQ 0., LEPEVRE M., MAJOR L., RESIMONT A., SCHOETERS F., SCHUGENS., TAMINIAUX J., VAN DAELB D., WALLAERT G., YERNA J.. Excusés; BALESSE R., CHRISTIAENSS3NS F., COCHE P., DEKBYZER R., HAMONT E,, PLUMIER L., SMETS D., THIJS V., THOMAS L., VAN DE PERRE R.? VERDONCK R.. 1. Communicationss x x X POINTS TRAITES. O.C.D.E. - Zurich; "b) Office national du Ducroire - Délégué. iwo' 2. Entrevue avec le Ministre Brouhon - Rapport. 3. Memorandum de la F.I.Bi - Entrevue avec la C.S.C.. 4. Prix du pain. 1. COMMUNICATIONS; a) O.C.D.E. - Zurich. MAJOR signale que nous sommes invités à participer à une réunion à Zurich, pour, l'oég.d.e,, mais étant donné qu'il y a toujours cette question de la représentation officielle des syndicalistes espagnols, il serait "bon de no pas accepter oette invitation et d'appliquer la décision de Turin de ne pas y assister aussi longtemps qu'il n'est pas établi clairement que les syndicalistes espagnols officiels no sont pas présents aux discussions. MAJOR ajoute encore que les Syndicats chrétiens adoptent une position sem'bla'ble. Le Bureau

8 2 t>) Office national du Ducroire - Délégué, MAJOR propose que ce soit un représentant soit de la Centrale générale, du Textile ou des Métallurgistes qui soit désigné pour l'office national du Ducroire, en remplacement de D. SMETSJ Après avoir, PJ'L s ~ c 2PÎ a J ; _ a Y_ e P_ L es _ e I^Ésentants_ d_e_pe_s > _pentra3.e_s i _ j L G^Gde_WALLAERT - est, désigné; _pour a_sj3urer ^e^jnandat^. ~~ X X X 2. ENTREVUE AVEC LE MINISTRE BROUHON - RAPPORT, DE BOOK fait rapport sur l'entrevue quo la délégation de la F.G.T.B. a eue avec le Ministre de la Prévoyance sociale. En ce qui ooncerne les pensions, la délégation a demandé qu'une somme uniforme soit octroyée aux pensionnés, comme pécule de vacances. Etant donné qu'il y a certaines difficultés d'ordre finanoier, BROÜHON nous a demandé d'insister également auprès de SEGERS et HARIŒL. Pour ce qui concerne le taux des pensions, dans la déclaration gouvernementale il est question de porter, pour les travailleurs, la pension à Fr, à 35*000 pour le pensionné isolé et à Fr pour la veuve» La délégation a demandé la mise en vigueur de oette disposition à partir du 1er janvier Il y a quand même certaines difficultés puisqu'il s'avère qu'en ce qui concerne les mineurs et les employés, les taux de pension atteignent déjà, pour les isolés et les veuves, 80 fo et plus. Le financement pour les pensions des salariés no pose pas de problème. Il on est tout autrement en oe qui concerno les mineurs et les indépendants. Par contre, pour les employés, la situation est satisfaisante. Nous avons posé également le problème du paiement de oertaines avances, en attendant la fixation définitive du taux de la pension, BROUHOH est d'accord pour déjà payer certaines sommes, mémo lorsque le dossier est inc omplet, cela à concurrence des périodes de travail admises et ce pour éviter de devoir procéder à des récupérations. Pour la preuve de la carrière, il no faudra plus remonter jusqu'à 1926, mais il ne sera réclamé des preuves qu'à partir de En vue d'uno répartition équitable des charges, il faudra tout de même que les servioes examinent, pour los carrières mixtes, à partir de Pour co qui ost de l'assurance maladie-invalidité, la dégétation a insisté pour que l'on fixe une indemnité minimum,pour les anciens invalides, qui devrait atteindre 1,000 Fr par semaine. Le déficit du secteur maladie«invalidité devrait 6tre )10 d'après la loi et, à partir de 1966, par une augmentation des cotisations.

9 - 3 - BROUHOU môme dit qu'il s'agit là d'une question tout à fait impossible, mais certains calculs ont déjà été faits, dont il sera question ultérieurement. En matière d'allocations familiales, des augmentations pourront intervonir à partir du 1er avril et BROUHOIT est d'accord pour accorder, au 1er enfant, le supplément d'âge à 10 ans. Pour le second enfant, le montant serait porté à 800 Fr. Dans la déclaration gouvernementale, il est indiqué qu'une somme annuelle de 500 millions serait mise à la disposition du secteur des allocations familiales. DE BOCK signale que la situation financière de ce seoteur permet d'aller jusqu'à 800 millions. La délégation a également demandé l'intégration dans la loi de la troisième semaine de vacances et a également posé de nouveau la question du financement des assimilations du service militaire. Le Ministre de la Défense nationale vient do refuser la prise en charge par son Département do cette réalisation, préoonisant le paiement par le Ministère de la Prévoyance sociale. En ce qui, concerne l'intégration de la troisième semaine de vacances, un projet de loi pourrait être prêt dans les semaines qui suivront. La délégation F.G.T.B. a aussi entretenu le Ministre de notre revendication en matière d'accidents du travail, de porter les rentes à Fr (actuellement Fr). Un accord do principe a été obtenu, mais là aussi BR0ÜH0N nous a demandé de prendre contact avec le Ministre chargé de la coordination des questions sociales ainsi qu'avec le Premier Ministre. Hier, la situation du secteur des soins de santé de l'a.îl.i. a fait l'objej djujigjjjdjjscussion au Comité "Soins de santé" do l'i.u.a.m.i., à l'occasion/au Budget pour Ce "budget est présenté avec un déficit do l'ordro de 2 milliards 500 millions, à l'indice 123,75* Etant donné que nous arriverons probablement, avant la fin de l'année, à l'indice 126,5, il y a lieu de prévoir un surplus de dépenses d'environ 200 à 250 millions, ce qui porterait lo déficit à environ 2 milliards 700 millions. Pour combler 00 déficit, il y a trois possibilités! - augmentation de l'intervention de l'etat, - augmentation des cotisations ou suppression du plafond, - ou augmentation des cotisations complémentaires de la Mutualité. DE BOCK a signalé à ce Conseil qu'il ne peut pas discuter de cela, puisquo le Comité do gestion, d'après lui, ne semble pas être compétent, étant donné qu'il s'agit d'une question purement politique. Au Conseil général do l'i.ïï.a.m.i., un document a été distribué, par la Commission comptable et technique, contenant des propositions.

10 _ 4 - D'après la loi, les Mutualités devraient recevoir, chaque mois, un douzième des fonds leur destinés. Le Gouvernement est régulièrement en retard, co qui met les Mutualités dans l'impossibilité de payer certains créanciers, notamment les pharmaciens. Le déficit pour 1965 SG chiffrant à environ millions devrait pouvoir être comblé aveo les cotisations de Un emprunt sur 10 ans au taux de 5,5 fo devrait également pouvoir être émis. Les Mutualités devraient également pouvoir être autorisées à emprunter de l'argent, qui serait remboursable avec le reste des mois suivants. Le vote au Conseil sur cette proposition a donné 17 voix pour, dont les Mutualités,et la C.S.C., 9 voix contre, la F.G.T.B. et 4 patrons ot 4 abstentions, dont 2 patrons. DE BOCK a voté contre paroo qu'il considère qu'il est très dangereux pour les Mutualités d'emprunter de l'argent car le Gouvernement serait trop vito tenté de faire appel à ce genre d'opération. D'ailleurs, qui prêterait de l'argent au taux do 5,5 $? Selon lui, c'est le Gouvernement qui doit oombler le déficit des institutions publiques. Dans co secteur, nous pouvons conclure qu'il existe uns situation difficile. DE BOCK a protesté aussi contre le fait que, cette année, l'administration en préparant le budget, n'a pas tenu compte d'une marge de sécurité de 5 f t comme on le faisait chaque année. Pour ce qui est du problème du financement, BRÖUHON estime que les cotisations ne peuvent être augmentées. Le Gouvernement pourra se baser sur la loi pour dire que le budget doit être présenté en équilibre ot que le déficit éventuel doit être comblé par les moyens proposés par les gérants de cette assurance. Il est possible que l'on arrive à une augmentation des cotisations o omplémentaire s. LAMBION demande qui supportera la charge dos 5,5 fo de l'emprunt. DE BOCK lui répond que ce seraient les institutions défaillantes énumérées par l'administration de l'i.ïï.a.m.i. bonnne la Caisse des Mineurs, l'o.n.s.s. et l'etat. LAMBION constate que les sommes en question sont très importantes ot que la marge bénéficiaire de 5 $ augmente d'environ millions le déficit de l'année. ANDRIS a participé à la réunion et déclare que les chiffres que l'on avance sont très approximatifs et que l'on peut difficilement se baser sur ceux-ci.

11 5 DE BOCK indique que c'est vrai car l'actuaire de l'i.n.a.m.i. doit se baser sur des données de Il est impossible d'accorder trop d'importance aux oxiiffres cités car l'on n'est pas en possession du nombre d'indépendants, l'on ne connaît pas le nombre de fonctionnaires assurés et il est également impossiblo à l'etat de déterminer le nombre de pensionnés ot de veuves des services publics. Tout cela n'est pas fait pour diminuer nos inquiétudes quant à la gestion de ce sooteur de notre Sécurité sociale. MAJOR indique qu'il faudrait probablement arriver à un système défiscalisation du financement des Soins de santé, ce qui implique évidemment un contrôle des Mutualités. Les Syndicats chrétiens étudient d'ailleurs la question dans ce sens. Pour nous, il ne s'agirait, en fait, que de reprendre une de nos anciennes revendications. LAMBIOU est d'avis que la fiscalisation de co secteur serait une manière détournée pour augmenter les cotisations. LECLERCQ, est également de cet avis et recommande la prudence en cette matière. MAJOR no voit pas d'autre solution. Cela aurait évidemment pour conséquence de voir disparaître les cotisations de ce secteur et d'aboutir à un autre barème fiscal. DEBHNUE constate également que pour l'augmentation de la cotisation ou la suppression du plafond, les travailleurs payeront probablement environ 1 $ ou bien le financement doit être assuré par l'etat. En fait, il n'y aura vraisemblablement pas d'autre solution que la fiscalisation. Nous n'avons en réalité pas le choix. DE BOCK oonstate que les subsides de l'etat sont supérieurs, pour les indépendants, à ceux des travailleurs. Il cite les chiffres des maladies sociales qui sont supportées à concurrence de 95 $ par l'etat. Personne n>'a protesté à l'époque. Pour les invalides, 50 f sont payés par l'etat. Il s'agit dono là d'uno fiscalisation partielle. Il est évident que la fiscalisation aurait pour conséquenoe une augmentation de l'impôt, mais l'on devrait y arriver par une nouvelle réforme fiscale prévoyant notamment un autre degré de progressivité. Pour ce qui est du Servioe national de Santé, il voudrait tout de môme que l'on n'oublie pas les difficultés que l'on rencontrerait si on voulait le mettre en activité. Les Mutualités no seront pas d'accord à ce sujet. Il faudrait modifier leur structure ot elles ne l'admettront nullement. LeJBureau prend, acte_de_ 2&^oomptàcaj çmj!!ait_o_par_de BOÇK^ approuve la J^P^sijt/kon QA^ il a prise avec la délégation 1T.G.T.33. ail SQin du ConSOil do ÉTOstion n+. çalr>'vttt»'in)r>t»n -nliig +mr>rl SUT le roblèinojiu f^inancoment^ ilu_secteur S ins àe_ santé. x x x

12 MEMORANDUM DE LA F.I.B. - ENTREVUE AVEC LA G.S.G.. MAJOR estime qu'il y a lieu d f avoir un entretien avec la C.S.C. avant d'aller voir los patrons et ensuite le Gouvernement, pour discuter de nos différentes revendications. Les Chrétiens demandent le plein emploi, les Fr par semaine pour les allocataires sociaux, la gratuité des vêtements do travail, les 10 jours fériés garantis par an (le samedi jour férié devrait être remplacé), le double pécule pour la 3me semaine de congés, une étude sur le rythme du travail dans certaines industries, à travail égal salaire égal ainsi que le transport gratuit pour se rendre au lieu de travail. A la réunion des délégations F.G.T.B. - O.S.C., nous pourrons ajouter certaines de nos revendications et revenir devant le Bureau de mardi proohain pour déterminer notre position en la matière. LeJBureau ^. ^ ^ ^ _ - _ j _ p _ i _ _ - ^ j2^_ < J menfbr.es çlu^sgcrétariat^ lejs Camarades_ DEBUME,j3 ETHAJIfi,_.LECU3îRGQ et_siœts_pou J_G^o ^r i r_le - s_dél i é_gué dp_jla di 22 ^ Une. n,ot.e sera i ^édigéç^ P - our < _l < e_s_membro > s_du Bureau^à_- la suit_e_d^s_ réuni.oris_avec i l^e^ Çhrétiens_ etavec. 2&F±?-2?± m 4. PRIX PU PAIN. DELOURME signale que les "boulangers demandent une augmentation du prix du pain de l'ordre de 0,25 Fr. Ils se "basent pour cela sur les hausses du prix de la farine et sur la promesse du Ministre d'augmenter le pain do 0,25 Fr chaque fois que le prix du sac de farine augmente de plus do 35 Fr. La Commission des prix a demandé d'être informée dos conséquences des prélèvements du Marché commun. En juillet nous avons pris acte des décisions ministérielles et DELOURME propose de maintenir notre position initiale. Le_Bureau ^arjjue^s^on^açcacd^ jsur jç_ette_ pr S3~="-=S =-

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : [«gil SECRETARIAAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 (K^all HOOGSTRAAT, 42, BRUSSEL 1 ^7/00 A.24/30 AS/SC. Brussel, 10 okto"bgr

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING CRABV 51 COM 039 CRABV 51 COM 039 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 367 CRABV 52 COM 367 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 9 JUNI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE du

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 27 JANUARI 2010 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2006-2007) Nr. 61 C.R.I. COM (2006-2007) N 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 26 FÉVRIER 2013 26 FEBRUARI 2013 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code

Nadere informatie

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS

CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS C.C.-346 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur une proposition de loi favorisant la protection du consommateur en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée. Bruxelles, le 30

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Conseil d Administration de la FRBE 14 Juillet 2012 Rapport approuvé Bernard Malfliet, 15-07-2012 ; 23/09/2012. Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Verwaltungsrat KSB 14 Juli

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA.

MINISTERE DE LA JUSTICE PARIS JURISCOPE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA. MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES SOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION PARIS Aide juridictionnelle Pays-Bas Mars 2005 JURISCOPE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie