FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND"

Transcriptie

1 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 65/ 00 A.24/24 AS/EC. Brussel, 24 september 1965, NOTULEN 1 VAN DE VERGADERING VAN HET BUREAU VJffl DINSDAG 21 SEPTEMBER Voorzitter; G. LECLERCQ. Aanwezig; ANDRIS H., ASPESLAGH H., CASTEL H., CEUPPENS H., DE BOCK N., DEBUNNE G., DELOURME A., GOETHALS F., GOGNE Œ., HEYMANN E., JANSSENS E., LAMBION R., LECLERCQ 0., LEFEVRE M., MAJOR L., RESIMONT A., SCHOETERS F., SCHUGENS ïï., TAMINTAUX J., VAN DAELS JJ., WALLAERT G., YERNA J.. Verontschuldigd; BALESSE E., CHRISTIAENSSENS F., COCHE P., DEKEYZER E., HAMONT.E., PLUMIER L., SMETS D., TIIIJS V., THOMAS L., VAN DE PERRE R., VERDONCK R., 1, Mededelingen; X X X BEHANDELDE PUNTEN. ) O.E.S.O. - Zurich; ) Nationale Delcrederedienst Delorederedi* - Afgevaardigde. 2. Onderhoud met Minister Brouhon - Verslag. 3. Memorandum van het V.B.N. - Onderhoud met het A.C.V.. 4. Broodprijs. 1. MEDEDELINGEN; a) O.E.S.O. - Zurich. MAJOR, signaleert dat -wij uitgenodigd worden deel te nemen aan een vergadering te Zürioh voor de O.E.S.O., doch gelet op het feit dat er steeds die kwestie van de officiële vertegenwoordiging van de Spaanse syndikalisten is, zou het goed zijn niet in te gaan op die uitnodiging en de "beslissing van Turijn toe te passen, volgens wolke men ze niet zal "bijwonen zolang niet duidelijk is vastgesteld dat de officiële Spaanse syndikalisten niet aanwezig zijn op de ~besprekingen. MAJOR voegt er nog aan toe dat de ohristelijke Eïyndikaten een gelijk aardig standpunt innemen. Het Bureau_ke_ur_t dat voorstel goed.

2 2 fc>) Nationale Delcrederedienst - Afgevaardigde. IîAJOR stolt voor dat een vertegenwoordiger van de Algemene Centrale of van de ' Textieloentrale of van de Metaal"bewerkerscentrale voor de nationale Delcrederedienst aangewezen wordt ter vervanging van D. SlffiTS. Ha oontaot te he"b"ben genomen met de vertegenwoordigers van die Centrale s, [wordt. Kd^fAUJA^Q^ jianj^^zen^oin dat_ mandaat. waar_te_ nemen. x x x 2. ONDERHOUD MET MINISTER BROUHON - VERSLAG. DE BOCK "brengt verelag uit over het onderhoud dat de gedelegeerden van hot A.B.V.V. met de Minister van Sociale Voorzorg he"b"ben gehad. Ten aanzien van de pensioenen heeft de delegatie gevraagd dat een eenvormige som als vakantiegeld wordt toegekend aan de gepensioneerden. Aangezien er sommige moeilijkheden van financiële aard zijn, heeft BROÜHON ons gevraagd dat wij eveneens "bij SSGBRS on HARIEL aandringen. Wat het pensioenbedrag "betreft, is er in de regeringsverklaring sprake van het pensioen te "brengen op Fr voor de arbeiders, op 35.OOO Fr voor do alleenstaande gepensioneerde en op Fr voor de weduwe. De delegatie heeft gevraagd dat die "bepaling vanaf 1 januari 1966 van kracht zal worden. Er zijn toch sommige moeilijkheden vermits het "blijkt dat de pensioen- "bedragen, ten aanzien van de mijnwerkers en de "bedienden, reeds 80 $ en moer "bedragen voor de alleenstaanden en do weduwen. De financiering voor de pensioenen van de loontrekkenden stelt geen pro"bleom. Dat is volstrekt anders ton aanzien van de mijnwerkers en do zelfstandigen. Daarentegen is 'de toestand "bevredigend voor de "bedionden. ïïij ho"b"ben eveneens het prohleem geopperd van do "betaling van sommige voorschotten in afwachting van de definitieve vaststelling van hot pensioonbedrag. BROUHON is akkoord om reeds "bepaalde sommen te "betalen, zelfs als hot dossier onvolledig is, zulks tot "beloop van do toegelaten arbeidsperiodon en om'te voorkomen dat men tot.terugvorderingen moot overgaan. Voor het "bewijs van de loop"baan zal mon niet meer "behoeven terug te gaan tot 1926, doch er zullen slechts "bewijzen vanaf 1945 geëist worden. Met het oog op oen "billijke verdeling der lasten zal hot toch nodig zijn dat de dionston voor de gemengde loophanon hot onderzoek doon vanaf Wat do ziokte-invaliditoitsverzokering "betreft, heeft de delegatie erop aangodrongon dat mon voor de oud-invaliden een minimum vergoeding zal "bepalon die Fr per woek zou dionen te "bedragen. Het tekort van do sector ziokte-invaliditeit zou volgens de wet vanaf 1966 dienen gedekt to worden door een "bijdrageverhoging.

3 - 3 - BROUHOIT zelf zegt dat liet hier om een volstrekt onmogelijke zaak gaat, maar dat sommige berekeningen reeds zijn verricht waarvan er later sprake zal ziju. Inzake kinderbijslag zullen er verhogingen mogelijk zijn vanaf 1 april en BROUHON is het eens om aan het eerste kind de "bijslag wegens leeftijd vanaf 10 jaar toe te konnen. Voor het tweede kind zou het bedrag op 800 F viorden gebracht. In de regeringsverklaring wordt aangeduid dat een jaarlijks bedrag van 500 miljoen ter beschikking van de kinderbijslagsector zou worden gesteld, DB BOCK signaleert dat de financiële toestand van die sector toelaat tot 800 miljoen te gaan. De delegatie heeft eveneens de opneming van de derde vacantieweek in de wet gevraagd en ook opnieuw de kwestie van de financiering der gelijkstellingen van de militaire dienst gesteld. De lïinister van Landsverdediging heeft zojuist gex^eigerd die verwezenlijking ton laste van zijn departement te nemen, daar hij meent dat de betaling door het Linisterie van Sociale Voorzorg moet geschieden. Wat de opnaming van de derde vacantieweek betreft, is het mogelijk dat er in de eerstvolgende weken een wetsontwerp klaar komt. De delegatie van het A. B.V, V. heeft de iiinister eveneens onderhouden over onze eis inzake arbeidsongevallen, die ortoe strekt de renten op F (thans F) te brengen. Er is een principieel akkoord tot stand gekomen, dooh ook hier heeft BROUHOH ons ;gevraagd contact te nemen met de Ilinister belast met de coördinatie van de sociale zaken alsmede met.de Eerste ïiinister. Gisteren heeft de toestand van de sector "geneeskundige verzorging" van de Z.I.V. het voorwerp uitgemaakt van oen discussie in het comité "geneeskundige verzorging" van het R.I.E.I.V, ter gologonheid van hot onderzoek van de begroting voor 1966, Die begroting sluit met een tekort van 2 miljard 500 miljoen acn hot indexcijfer 123,75. Daar wij waarschijnlijk vöör hot oihdg van hot jaar aan het indexcijfer 126,5 zullon komen, dient or cen bijkomende uitgave van 200 à 250 miljoen te worden voorzien, wat het tekort op nagenoeg 2 miljard 700 miljoen zou brengen. Om dit tekort to dekken, zijn er drie mogelijkheden : - verhoging van do tegemoetkoming van do Staat, - verhoging van de bijdragen of afschaffing van het plafond, - vorhoging van do aanvullende bijdragen van de Ilutualitoit. DE BOCK hoeft or die Raad op gewezen dat hij daarover niet kan discussiëren vermits het Beheerscomité, volgens hen, niet bovoogd schijnt te zijn, aangezien het om een louter politieke kwestie gaat.

4 - 4 - In do Algemene Raad van het R.I.Z.I.V. is er een document raet voorstellen rondgedeeld door de Boekhoudkundige en Technische Commissie. Volgens de wet zouden de Ilutualiteiten elke raaand een twaalfde van de hun bestemde gelden moeten ontvangen. De regering is geregeld te laat, wat de Mutualiteiten in de onmogelijkheid stelt sommige schuldeisers, onder meer de apothekers, te betalen. Het tekort voor 1965 beloopt nagenoeg miljoen en zou dienen gedekt te worden met de bijdragen van Een lening over 10 jaar tegen een rentevoot van 5> 5 C / J zou eveneens moeten kunnen uitgegeven worden. De ilutualiteiten zouden eveneens dienen gemachtigd te worden geld te ontlenen dat terugbetaalbaar zou zijn met het overige van de volgende maanden. Do stemming in do Raad over dit voorstel heeft de volgende uitslag gegoven : 17 stemmen voor, waaronder de ïiutualiteiten en het A.C.V.; 9 stemmen tegen, waaronder het A.B.V.V, en 4 patroons, en 4 onthoudingen waaronder 2 patroons. DE BOCK heeft togen gestemd omdat hij van oordeel is dat het zeer gevaarlijk is voor de Ilutualiteiten geld te ontlenen, want de regering zou te vlug geneigd zijn oen beroep te doen op dit soort verrichtingen. Wie zou trouwens geld lenen tegen een rentevoet van 5»5'/^. Volgens hem moot de regering hec tekort van de overheidsinstellingen dokken. Vlij mogen besluiten mot te zeggen dat er een moeilijke toestand in die sector heerst. DE BOCK heeft ook geprotesteerd tegen het feit dat de Administratie, dit jaar, bij de voorbereiding van de begroting, geen rekening heeft gehouden met een veiligheidsmarge van 5 /o } zoals men dat ieder jaar deed. Ten aanzien van het probleem der financiering meent BROUHON dat de bijdragen niet mogen verhoogd worden. De regering zal kunnen steunen op de wet om te zeggen dat de begroting in evenwicht moot worden voorgelegd en dat het eventuele tekort gedekt moet worden door de middelen voorgesteld door de beheerders van die verzekering. komt, Het is mogelijk dat men tot een verhoging van de aanvullonde bijdragen LAIIBION vraagt wie de last van 5j5$ van de lening zal dragen, DE BOCK antwoordt hom dat daartoe zouden gehouden zijn de in gebreke blijvende instellingen opgesomd door de Administratie van het R, I.Z.I.V. zoals de liignwcrkorskas, de R.ii.Z. on do Staat. LAuBIOH stolt vast dat de sommen waarvan sprake zeer aanzienlijk zijn on dat do winstmarge van 5 /o het tekort van hot jaar met ongeveer miljoen verhoogt. AHDRIS heoft deelgenomen aan de vergadering en verklaart dat de vooruitgezetto oijfers zoer approximatief zijn en dat men er moeilijk kan op steunen.

5 - 5 - DE BOCK duidt aan dat zulks waar is want de actuaris van het R.I.Z.I.V. moet zich baseren op gegevens van 19^2. Het is onmogelijk te veel gewicht to hechten aan de opgegeven cijfers want men is niet in het bezit van het aantal zelfstandigen, men kent niet het aantal verzekerde ambtenaren en het is eveneens onmogelijk voor de Staat het aantal gepensioneerden en weduwen van de overheidsdiensten te bepalen. Dit alles vermindert onze ongerustheid niet ten aanzien van het beheer van die sector van onze sociale zekerheid. MAJOR wijst erop dat men waarschijnlijk zou moeten komen tot een systeem van fiscalisatie van de sector "geneeskundige verzorging" wat natuurlijk een controle op de mutualiteiten impliceert. De christelijke syndikaten bostudoron de kwestie in die zin trouwens. Voor ons zou het er in feite om gaan een van onze vroegere eisen opnieuw te stellen. >,. LAhBION is van mening dat do f iscaüis&fie van die sector een bedekte ^ wijze zou zijn om de bijdragen te verhogen, LECLERCQ is eveneens die mening toegedaan en raadt omzichtigheid aan in deze zaak. MAJOR ziet geen andere oplossing. Hot gevolg daarvan zou natuurlijk zijn dat de bijdragen van die sector vordttfijnen en dat men tot een andere belastingschaal komt. BEBUNUE stolt eveneens vast dat de arboidors voor de verhoging van de bijdrage of de afschaffing van het plafond waarschijnlijk ongeveeri/o zullen betalen ofi-rol moot de financiering door de Staat verzekerd worden. In feite zal er waarschijnlijk geen andere oplossing zijn dan d fiscalisatie. In werkelij.jaeid hebben wij geen kous, DE BOCK stelt vast dat de staatstoelagen hoger zijn voor de zelfstandigen dan voor de arbeiders. Hij haalt de cijfers van do sociale ziekten \ aan die tot beloop van 95$ door de Staat worden godragen. Niemand heeft ^ destijds geprotesteerd. Voor de invaliden wordt er 50^ door de Staat betaald. Het gaat dus om 2en gedeeltelijke fiscalisatie. Hot is duidelijk dat do fiscalisatio oen verhoging van de belasting tot gevolg zou hebben, doch men zou daartoo moeten komen door een nieuwe fiscale hervorming waarin ondor meer gedacht wordt aan oen graad van progressiviteit. Wat de Rijksgezondhoidsdienst betreft zou hij toch willen dat men niot de moeilijkheden vergoot dio mon zou ondervinden als men die dienst in werking zou stellen. De llutualitoiten zullen hieromtrent niot akkoord zijn. J-on zou hun structuur moeten veranderen en zij zullen het volstrekt niot aanvaarden. Het I3u cau_ja emtaakte van dojdoor BEJBOÇK ise^ane^m^d^d^ling,_keurt i-l 0 P s i' fc.i. Q _S È iüas. JP-JL B G i É^^^S^ie^v^n^iGt^ATB^V^vT gnomen hjsoft. jyijio Jteheer raadl op^jzal^zioh lator uitsprolcen~ovo^ liejb jïrobleem ~ T i i g van ^Q ^ ^ C ~ ""

6 HEI.Î0RA1IDUÏ1 VAN HET V.B.H.. - ONDERHOUD ijet HE? A.C.V. MAJOR is van oordeel dat men een onderhoud moet hebben met het A.C.V, alvorens naar de patroons te gaan en vervolgens naar de rogoring om over onze verschillende eisen te discussiëren. De Christenen vragen de volledige tewerkstelling, F per week voor degenen die sociale uitkeringen trekken, kosteloze arbeidskledij, 10 gewaarborgde feestdagen per jaar (de zaterdag die samenvalt met een feestdag zou vervangen moeten worden), hot dubbel vacantiegeld voor de derde vacantiewoek, oen studie over het arbeidstempo in zekere industrieën, gelijk loon voor gelijk werk alsraedo hot kosteloze vervoer om zich naar de arbeidsplaats te bo&ovon. Tijdens de vergadering van de delagaties A.B.V.V. - A.C.V. zullen wij er sommige van onze eisen kunnen aan toevoegen en opnieuw voor het Bureau komen, dinsdag o.k. om onze positie terzake te bepalen. Hejb jto eau_is j^ckojord iot..dit vo_orstel e^i 2 ij.sjt)_belialve d_e_ lellen. _van h.et.secretariaat^ öle^kjra^r^^n^iebuirae^ JSOIÏITHALS^ LECLERÇQ_en _SiIETS_aa.n_om ^e_^d l g e d n_va^h^t A^C^V^ jfce^ojitmo^ten_o woensdag i t b ê m j? uur jinjlo j B l ria 4. BROODPRIJS. DELOÏÏRIŒ! signaleert dat de bakkers oen verhoging van de broodprijs van 0,25 F vragen. Zij steunen hiervoor op de stijgingen van de bloemprijs en op de beloften van de iiinister om het brood met 0,25 F te verhogen telkens als do prijs van de zak bloera met meer dan 35 F stijgt. De Prijzoncommissio hoeft gevraagd ingelicht te worden over de gevolgen van de heffingen van de Gemeenschappelijke ïiarkt. In juli hebben wij akte genomen van de ministeriële beslissingen en DELOURHE stelt voor onze oorspronkelijke positie te handhaven. Iîe_t B_^ O^u_^1J2. c Il'''». 2; iû. ^ei r i n QP-ïL J^Lijfc. voorstel.

7 FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL 65/00 A.24/24 AS/EC. Bruxelles, le 21 septembre PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU MARDI 21 SEPTEMBRE Présidents 0. LECLERCQ. Présents; ANDRIS H., ASPESLAGH Èi t CASTEL H., CEUPPENS H., DE BOCK N., DEBUNNE G., DELOURME Ai, GOETÏÏALS F., GOGNE G., HLYIIANN E., JANSSENS E., LAMBION H,, LECLERCQ 0., LEPEVRE M., MAJOR L., RESIMONT A., SCHOETERS F., SCHUGENS., TAMINIAUX J., VAN DAELB D., WALLAERT G., YERNA J.. Excusés; BALESSE R., CHRISTIAENSS3NS F., COCHE P., DEKBYZER R., HAMONT E,, PLUMIER L., SMETS D., THIJS V., THOMAS L., VAN DE PERRE R.? VERDONCK R.. 1. Communicationss x x X POINTS TRAITES. O.C.D.E. - Zurich; "b) Office national du Ducroire - Délégué. iwo' 2. Entrevue avec le Ministre Brouhon - Rapport. 3. Memorandum de la F.I.Bi - Entrevue avec la C.S.C.. 4. Prix du pain. 1. COMMUNICATIONS; a) O.C.D.E. - Zurich. MAJOR signale que nous sommes invités à participer à une réunion à Zurich, pour, l'oég.d.e,, mais étant donné qu'il y a toujours cette question de la représentation officielle des syndicalistes espagnols, il serait "bon de no pas accepter oette invitation et d'appliquer la décision de Turin de ne pas y assister aussi longtemps qu'il n'est pas établi clairement que les syndicalistes espagnols officiels no sont pas présents aux discussions. MAJOR ajoute encore que les Syndicats chrétiens adoptent une position sem'bla'ble. Le Bureau

8 2 t>) Office national du Ducroire - Délégué, MAJOR propose que ce soit un représentant soit de la Centrale générale, du Textile ou des Métallurgistes qui soit désigné pour l'office national du Ducroire, en remplacement de D. SMETSJ Après avoir, PJ'L s ~ c 2PÎ a J ; _ a Y_ e P_ L es _ e I^Ésentants_ d_e_pe_s > _pentra3.e_s i _ j L G^Gde_WALLAERT - est, désigné; _pour a_sj3urer ^e^jnandat^. ~~ X X X 2. ENTREVUE AVEC LE MINISTRE BROUHON - RAPPORT, DE BOOK fait rapport sur l'entrevue quo la délégation de la F.G.T.B. a eue avec le Ministre de la Prévoyance sociale. En ce qui ooncerne les pensions, la délégation a demandé qu'une somme uniforme soit octroyée aux pensionnés, comme pécule de vacances. Etant donné qu'il y a certaines difficultés d'ordre finanoier, BROÜHON nous a demandé d'insister également auprès de SEGERS et HARIŒL. Pour ce qui concerne le taux des pensions, dans la déclaration gouvernementale il est question de porter, pour les travailleurs, la pension à Fr, à 35*000 pour le pensionné isolé et à Fr pour la veuve» La délégation a demandé la mise en vigueur de oette disposition à partir du 1er janvier Il y a quand même certaines difficultés puisqu'il s'avère qu'en ce qui concerne les mineurs et les employés, les taux de pension atteignent déjà, pour les isolés et les veuves, 80 fo et plus. Le financement pour les pensions des salariés no pose pas de problème. Il on est tout autrement en oe qui concerno les mineurs et les indépendants. Par contre, pour les employés, la situation est satisfaisante. Nous avons posé également le problème du paiement de oertaines avances, en attendant la fixation définitive du taux de la pension, BROUHOH est d'accord pour déjà payer certaines sommes, mémo lorsque le dossier est inc omplet, cela à concurrence des périodes de travail admises et ce pour éviter de devoir procéder à des récupérations. Pour la preuve de la carrière, il no faudra plus remonter jusqu'à 1926, mais il ne sera réclamé des preuves qu'à partir de En vue d'uno répartition équitable des charges, il faudra tout de même que les servioes examinent, pour los carrières mixtes, à partir de Pour co qui ost de l'assurance maladie-invalidité, la dégétation a insisté pour que l'on fixe une indemnité minimum,pour les anciens invalides, qui devrait atteindre 1,000 Fr par semaine. Le déficit du secteur maladie«invalidité devrait 6tre )10 d'après la loi et, à partir de 1966, par une augmentation des cotisations.

9 - 3 - BROUHOU môme dit qu'il s'agit là d'une question tout à fait impossible, mais certains calculs ont déjà été faits, dont il sera question ultérieurement. En matière d'allocations familiales, des augmentations pourront intervonir à partir du 1er avril et BROUHOIT est d'accord pour accorder, au 1er enfant, le supplément d'âge à 10 ans. Pour le second enfant, le montant serait porté à 800 Fr. Dans la déclaration gouvernementale, il est indiqué qu'une somme annuelle de 500 millions serait mise à la disposition du secteur des allocations familiales. DE BOCK signale que la situation financière de ce seoteur permet d'aller jusqu'à 800 millions. La délégation a également demandé l'intégration dans la loi de la troisième semaine de vacances et a également posé de nouveau la question du financement des assimilations du service militaire. Le Ministre de la Défense nationale vient do refuser la prise en charge par son Département do cette réalisation, préoonisant le paiement par le Ministère de la Prévoyance sociale. En ce qui, concerne l'intégration de la troisième semaine de vacances, un projet de loi pourrait être prêt dans les semaines qui suivront. La délégation F.G.T.B. a aussi entretenu le Ministre de notre revendication en matière d'accidents du travail, de porter les rentes à Fr (actuellement Fr). Un accord do principe a été obtenu, mais là aussi BR0ÜH0N nous a demandé de prendre contact avec le Ministre chargé de la coordination des questions sociales ainsi qu'avec le Premier Ministre. Hier, la situation du secteur des soins de santé de l'a.îl.i. a fait l'objej djujigjjjdjjscussion au Comité "Soins de santé" do l'i.u.a.m.i., à l'occasion/au Budget pour Ce "budget est présenté avec un déficit do l'ordro de 2 milliards 500 millions, à l'indice 123,75* Etant donné que nous arriverons probablement, avant la fin de l'année, à l'indice 126,5, il y a lieu de prévoir un surplus de dépenses d'environ 200 à 250 millions, ce qui porterait lo déficit à environ 2 milliards 700 millions. Pour combler 00 déficit, il y a trois possibilités! - augmentation de l'intervention de l'etat, - augmentation des cotisations ou suppression du plafond, - ou augmentation des cotisations complémentaires de la Mutualité. DE BOCK a signalé à ce Conseil qu'il ne peut pas discuter de cela, puisquo le Comité do gestion, d'après lui, ne semble pas être compétent, étant donné qu'il s'agit d'une question purement politique. Au Conseil général do l'i.ïï.a.m.i., un document a été distribué, par la Commission comptable et technique, contenant des propositions.

10 _ 4 - D'après la loi, les Mutualités devraient recevoir, chaque mois, un douzième des fonds leur destinés. Le Gouvernement est régulièrement en retard, co qui met les Mutualités dans l'impossibilité de payer certains créanciers, notamment les pharmaciens. Le déficit pour 1965 SG chiffrant à environ millions devrait pouvoir être comblé aveo les cotisations de Un emprunt sur 10 ans au taux de 5,5 fo devrait également pouvoir être émis. Les Mutualités devraient également pouvoir être autorisées à emprunter de l'argent, qui serait remboursable avec le reste des mois suivants. Le vote au Conseil sur cette proposition a donné 17 voix pour, dont les Mutualités,et la C.S.C., 9 voix contre, la F.G.T.B. et 4 patrons ot 4 abstentions, dont 2 patrons. DE BOCK a voté contre paroo qu'il considère qu'il est très dangereux pour les Mutualités d'emprunter de l'argent car le Gouvernement serait trop vito tenté de faire appel à ce genre d'opération. D'ailleurs, qui prêterait de l'argent au taux do 5,5 $? Selon lui, c'est le Gouvernement qui doit oombler le déficit des institutions publiques. Dans co secteur, nous pouvons conclure qu'il existe uns situation difficile. DE BOCK a protesté aussi contre le fait que, cette année, l'administration en préparant le budget, n'a pas tenu compte d'une marge de sécurité de 5 f t comme on le faisait chaque année. Pour ce qui est du problème du financement, BRÖUHON estime que les cotisations ne peuvent être augmentées. Le Gouvernement pourra se baser sur la loi pour dire que le budget doit être présenté en équilibre ot que le déficit éventuel doit être comblé par les moyens proposés par les gérants de cette assurance. Il est possible que l'on arrive à une augmentation des cotisations o omplémentaire s. LAMBION demande qui supportera la charge dos 5,5 fo de l'emprunt. DE BOCK lui répond que ce seraient les institutions défaillantes énumérées par l'administration de l'i.ïï.a.m.i. bonnne la Caisse des Mineurs, l'o.n.s.s. et l'etat. LAMBION constate que les sommes en question sont très importantes ot que la marge bénéficiaire de 5 $ augmente d'environ millions le déficit de l'année. ANDRIS a participé à la réunion et déclare que les chiffres que l'on avance sont très approximatifs et que l'on peut difficilement se baser sur ceux-ci.

11 5 DE BOCK indique que c'est vrai car l'actuaire de l'i.n.a.m.i. doit se baser sur des données de Il est impossible d'accorder trop d'importance aux oxiiffres cités car l'on n'est pas en possession du nombre d'indépendants, l'on ne connaît pas le nombre de fonctionnaires assurés et il est également impossiblo à l'etat de déterminer le nombre de pensionnés ot de veuves des services publics. Tout cela n'est pas fait pour diminuer nos inquiétudes quant à la gestion de ce sooteur de notre Sécurité sociale. MAJOR indique qu'il faudrait probablement arriver à un système défiscalisation du financement des Soins de santé, ce qui implique évidemment un contrôle des Mutualités. Les Syndicats chrétiens étudient d'ailleurs la question dans ce sens. Pour nous, il ne s'agirait, en fait, que de reprendre une de nos anciennes revendications. LAMBIOU est d'avis que la fiscalisation de co secteur serait une manière détournée pour augmenter les cotisations. LECLERCQ, est également de cet avis et recommande la prudence en cette matière. MAJOR no voit pas d'autre solution. Cela aurait évidemment pour conséquence de voir disparaître les cotisations de ce secteur et d'aboutir à un autre barème fiscal. DEBHNUE constate également que pour l'augmentation de la cotisation ou la suppression du plafond, les travailleurs payeront probablement environ 1 $ ou bien le financement doit être assuré par l'etat. En fait, il n'y aura vraisemblablement pas d'autre solution que la fiscalisation. Nous n'avons en réalité pas le choix. DE BOCK oonstate que les subsides de l'etat sont supérieurs, pour les indépendants, à ceux des travailleurs. Il cite les chiffres des maladies sociales qui sont supportées à concurrence de 95 $ par l'etat. Personne n>'a protesté à l'époque. Pour les invalides, 50 f sont payés par l'etat. Il s'agit dono là d'uno fiscalisation partielle. Il est évident que la fiscalisation aurait pour conséquenoe une augmentation de l'impôt, mais l'on devrait y arriver par une nouvelle réforme fiscale prévoyant notamment un autre degré de progressivité. Pour ce qui est du Servioe national de Santé, il voudrait tout de môme que l'on n'oublie pas les difficultés que l'on rencontrerait si on voulait le mettre en activité. Les Mutualités no seront pas d'accord à ce sujet. Il faudrait modifier leur structure ot elles ne l'admettront nullement. LeJBureau prend, acte_de_ 2&^oomptàcaj çmj!!ait_o_par_de BOÇK^ approuve la J^P^sijt/kon QA^ il a prise avec la délégation 1T.G.T.33. ail SQin du ConSOil do ÉTOstion n+. çalr>'vttt»'in)r>t»n -nliig +mr>rl SUT le roblèinojiu f^inancoment^ ilu_secteur S ins àe_ santé. x x x

12 MEMORANDUM DE LA F.I.B. - ENTREVUE AVEC LA G.S.G.. MAJOR estime qu'il y a lieu d f avoir un entretien avec la C.S.C. avant d'aller voir los patrons et ensuite le Gouvernement, pour discuter de nos différentes revendications. Les Chrétiens demandent le plein emploi, les Fr par semaine pour les allocataires sociaux, la gratuité des vêtements do travail, les 10 jours fériés garantis par an (le samedi jour férié devrait être remplacé), le double pécule pour la 3me semaine de congés, une étude sur le rythme du travail dans certaines industries, à travail égal salaire égal ainsi que le transport gratuit pour se rendre au lieu de travail. A la réunion des délégations F.G.T.B. - O.S.C., nous pourrons ajouter certaines de nos revendications et revenir devant le Bureau de mardi proohain pour déterminer notre position en la matière. LeJBureau ^. ^ ^ ^ _ - _ j _ p _ i _ _ - ^ j2^_ < J menfbr.es çlu^sgcrétariat^ lejs Camarades_ DEBUME,j3 ETHAJIfi,_.LECU3îRGQ et_siœts_pou J_G^o ^r i r_le - s_dél i é_gué dp_jla di 22 ^ Une. n,ot.e sera i ^édigéç^ P - our < _l < e_s_membro > s_du Bureau^à_- la suit_e_d^s_ réuni.oris_avec i l^e^ Çhrétiens_ etavec. 2&F±?-2?± m 4. PRIX PU PAIN. DELOURME signale que les "boulangers demandent une augmentation du prix du pain de l'ordre de 0,25 Fr. Ils se "basent pour cela sur les hausses du prix de la farine et sur la promesse du Ministre d'augmenter le pain do 0,25 Fr chaque fois que le prix du sac de farine augmente de plus do 35 Fr. La Commission des prix a demandé d'être informée dos conséquences des prélèvements du Marché commun. En juillet nous avons pris acte des décisions ministérielles et DELOURME propose de maintenir notre position initiale. Le_Bureau ^arjjue^s^on^açcacd^ jsur jç_ette_ pr S3~="-=S =-

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL XV/MA - Serv. dact. 74/Oo A 23/41 - Bruxelles, le 12

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT s 42. RUE HAUTE, BRUXELLES SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 72/Uu A 24/15 AS/lTV Bruxelles, lo 17 mai 1972. PROCES-VERBAL

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE r i 83/00 A 23/55 P/MDV/NT Trad MW P ur Bruxelles, le 27 juillet 1983. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. OBJET : ASSURANCE!'SOINS DE SANTE" 1983.- ECONOMIES. 1. RAPPEL.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT «42, RUE HAUTE, BRUXELLES 78/00 A 23/74 LV/CS Serv. Dact. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL Bruxelles, le 20 septembre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES RG/MA - 69/O0 A 23/69 - SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42, BRUSSEL Brussel, 10 september 1 NOTA

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42, RUE HAUTE, BRUXELLES F.6.T.B. SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT 42. BRUSSEL 63/00 A 23/42 AT/IL. Bruxelles, le 20 mai 1963.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND SECRÉTARIAT : 42. RUE HAUTE, BRUXELLES 1 SECRETARIAAT : HOOGSTRAAT. 42. BRUSSEL 1 GD/AS/ID 69/Oo A 24/24 Brussel, 2 september 1969

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins»

par les mots: «Lorsque des services qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des des marins» 588 (1974 1975) -. Nf 1 580 (1974 1975) - N 1 Kamer van Volksvertegenwoordigers des Chambre Représentants ZITTING 1974-1975 30 MEI 1975 SESSION 1974-1975 30 MAI 1975 WETSONTWERP PROJET DE LOI tot wijziging

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap)

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Neerlegging-Dépôt: 18/08/2008 Regist.-Enregistr.: 20/10/2008 N : 89340/CO/152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008

7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008 7244 QRVA 52 028 28-7 - 2008 Frantalige projecten Projets francophones Buitenschools. Extrascolaire 921 259 8 637 664,71 18,07% 1 778 051,06 Zieke kinderen. Enfants malades 6 558 762 786,79 1,60% 234 830,66

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie