De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april e jaargang Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr."

Transcriptie

1 De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april e jaargang Nr. 3

2 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis van de profeet die Jerobeam waarschuwt, maar door zijn ambtsbroeder wordt bedrogen (hoofdstuk 13), is heel bizar. Verbaasd vragen we ons af: hoe is het mogelijk? Daar zien we duidelijk in getekend dat we niet moeten vertrouwen op de mens, ook niet op een knecht van God. Want alleen de Heere is betrouwbaar. Let daar op: de apostel Paulus schrijft in Galaten 1 vers 8-9, dat er geen ander evangelie is, dan wat in Gods Woord staat. En dat elke andere boodschap en boodschapper moet worden afgewezen al was het een engel van de hemel De roomse kerk bindt het volk aan het gezag van de kerk, de priester en de paus, maar de kerk der Reformatie weet dat het gezag ligt bij Gods Woord alleen! Je mag Gods knechten dan ook in zaken van je zaligheid en het dienen van God alleen geloven wanneer hun woorden overeenkomen met Gods Getuigenis. Anders verleiden we onszelf, zoals de profeet van Juda. Toch is deze man niet verloren. Dit mogen we in afbeelding lezen uit de houding van de leeuw, die zijn gedode prooi niet verscheurt en dat de ezel niet wegloopt En dat zijn graf ongeschonden blijft in de reformatietijd van koning Josia (II Koningen 23 vers 17-18). Elia We kennen allemaal Elia. Maar overdenk eens de les die Jakobus uit zijn gebed trekt, hoofdstuk 5 vers Daar schrijft hij dat Elia een mens was net als wij. Hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort Kennen we de God van Elia? Kennen we het gebedsleven van Elia? Voor de eer van God had hij alles over. Het is opmerkelijk dat deze getrouwe Godsgezant die zo vurig ten strijde trekt tegen de overtreding van het eerste gebod (baäldienst) niets zegt over en niets doet tegen de overtreding van het tweede gebod (kalverdienst te Dan en Bethel), waar hij heus wel tegen was! We zien dat Gods knechten niet altijd kunnen bereiken wat ze graag willen. Soms moeten ze sommige zonden helaas onaangetast laten De geschiedenis van Elia is het waard om haar steeds te lezen. En hoe moet je ook al weer lezen? Niet afstandelijk, maar met de vraag: Heere, wat wilt U mij door deze geschiedenis zeggen?

3 VOORWOORD Na het themanummer van februari over John Bunyan gaat het maartnummer weer verder met de bekende rubrieken. Het is niet gewoon dat we vrijuit de Waarheid mogen publiceren. Er zijn landen genoeg waar Gods Woord contrabande is. Daar mag wel leugen en bedrog worden verspreid, maar niet wat God ons voorhoudt. Laten we het daarom in een eeuw waarin zoveel geloofsvervolging is en waarin zoveel volgelingen van Jezus worden gemarteld of bedreigd en zelfs ter dood gebracht waarderen dat we elkaar mogen onderwijzen, als ouders in het gezin, als leerkrachten op school en als predikanten in de kerk. Van harte wens ik jullie jongeren, voor wie ik dit blad in de eerste plaats schrijf, toe dat je het ook waardeert dat je vrijuit je Bijbel mag lezen en er ook vrijuit over mag praten en volgens die Bijbel mag leven. Maak er dus een goed gebruik van nu je jong bent en nu je geheugen nog fris is. Ik las vanmorgen, de eerste maandag in de zogenoemde lijdensweken, dat de Heere Jezus aan het kruis de machten heeft uitgetogen, zoals dat in het Oudnederlands van de statenbijbel staat. Dit betekent dat Hij aan het kruis de vijandelijke machten heeft uitgekleed of ontwapend. Hij heeft aan de duivel het recht ontnomen om de volgelingen van Jezus Christus nog gevangen te houden. Dit recht had de duivel, omdat wij gezondigd hebben. Nu de Zaligmaker deze schuld heeft betaald, heeft de duivel ook geen recht meer om als onze cipier op te treden. Dit houdt in: als jij bij Christus hoort door het zaligmakende geloof, heeft de duivel NIETS meer over jou te zeggen. Hij zal je wel niet met rust laten, en hij zal proberen je vrede af te pakken en je tot twijfel en tot zonde te verleiden, maar in wezen is hij uitgeschakeld. Van harte gegund dat jij je dit met vreugde zult realiseren, en er met blijdschap uit leven! 3 Voor (gratis) abonnementen, ook in Engelse vertaling: ISO-PRINT, Antwoordnummer 21, 3350 VG Hardinxveld-Giessendam; fax ; === Bank: Rabobank Garderen, rek.nr , t.n.v. De Catechisant Kopij-adres: Dorpsstraat 17, 3886 AR Garderen; Website: ALLES WAT IK U GEBODEN HEB

4 ALLES WAT IK U GEBODEN HEB Het tweede bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus mond vernemen, is: Volg Mij! Hij richt deze woorden tot Filippus. Deze is een plaatsgenoot van Andreas en Simon Petrus, die beiden uit Bathsaida komen. Hij is Jezus vierde discipel, na Johannes en de beide broers die ik net noemde. Bethsaida ligt in Galilea, dat door Jesaja werd genoemd: Galilea der heidenen. Hier is de invloed van het Griekse denken groter dan in Judea. De naam van deze vierde discipel herinnert daar ook aan. De naam Filippus is een Grieks woord en betekent: paardenvriend. Zo noemden dus zijn ouders dit jongetje op de dag van zijn besnijdenis 4 Wat moeten wij met dit bevel? Wanneer Jezus op het punt staat naar de hemel te gaan, zegt Hij tegen Zijn discipelen: leer de mensen die jullie tot Mijn discipelen maken, alles te onderhouden wat ik jullie heb geboden. Wanneer we nu dit bevel van Jezus aan Filippus lezen, vragen we ons af: moesten zij dit bevel ook doorgeven aan de nieuwe discipelen uit de joden en uit de heidenen? Moeten wij dus ook Jezus volgen? En het antwoord is: ja. Ieder mens wordt geroepen om op de ene of op de andere manier Jezus te volgen. Jezus volgen wat is dat? Het woord volgen betekent in het Grieks niet alleen: je voeten in een bepaalde richting zetten. Het betekent ook: het gezag van iemand erkennen, je aan hem toewijden, zijn leerling of aanhanger zijn. In het Bijbelse spraakgebruik betekent het dit zelfs in de eerste plaats. We komen ook wel het letterlijk volgen tegen, zonder dat er sprake is van hartelijke verbondenheid, maar daar gaat het Jezus niet om. Nu niet (Johannes 1 vers 44) en ook niet wanneer Hij Levi roept (Markus 2 vers 14): En voorbijgaande zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs zitten in het tolhuis, en zei tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. We moeten dus alles uit handen geven, de teugels van ons leven in Zijn handen leggen. We moeten dan ook goed weten wat we doen en niets ertussen laten komen wat het volgen verhindert. Ik denk aan de rijke jongeling uit Mattheüs 19 vers 21: Jezus zei tot hem: Als gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom hierheen, volg Mij. Heb je dit er niet voor over, dan moet je er niet aan beginnen.

5 Wat kost het? Lees wat dat betreft de woorden van Jezus in Lukas 9 vers Daar lezen we: En het geschiedde op de weg, toen zij reisden, dat één tot Hem zei: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd neerlegt. En Hij zei tot een ander: Volg Mij. Maar hij zei: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En ook een ander zei: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, en ziet naar wat achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk van God. Dit betekent, kort samengevat: álles moet aan de kant voor de roepstem van Jezus! Wat moet je nu met dit bevel doen? Goed overwegen of je wel alles wilt verlaten om Hem te kunnen volgen. Nee, wij hoeven niet ons huis of dorp te verlaten, maar wij moeten op een geestelijke manier alles in de steek laten om een toegewijde volgeling van de Kruiskoning te zijn. Lees Mattheüs 10 vers 38 en 16 vers 24: Wie zijn kruis niet op zich neemt, en Mij volgt, is Mijns niet waardig (= die past niet bij Mij). Toen zei Jezus tot Zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen, en zijn kruis opnemen, en Mij volgen. Hoe onwillig je ook bent om dit te doen, toch levert het ontzaglijk veel op, zoals uit Johannes 8 vers 12 blijkt: Jezus sprak tot hen: Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Lees ook Johannes 10 vers 27: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. Is dit moeilijk? Toch niet! Herken jij Zijn stem in het Woord? O, studeer in dat Woord opdat je Zijn stem mag leren kennen. Nog één Jezus-woord hierover: Johannes 12 vers 26: Als iemand Mij dient, laat hem Mij volgen. En waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. t Valt bij Hem nooit tegen! 5

6 HOE MOET IK OMGAAN MET het Gebed des Heeren? (2) We bedoelen met de uitdrukking het gebed des Heeren het Onze Vader. Wie mogen God als Vader aanspreken? Zoals de Catechismus het uitlegt, gaat het over die mensen die door Christus een kind van God zijn geworden. Ben jij dat? Misschien vraag je je af: hoe weet ik dat? Het is niet zo moeilijk om dit te veronderstellen, maar ja, helpt dat? We zijn immers niet zómaar een kind van God. Nu ja, wel vanuit de schepping; en wel omdat je in Gods verbond bent opgenomen; maar nu door wedergeboorte? Hoe weet je nu of je wedergeboren bent? Dat kun je hieraan weten: wie wedergeboren is, vertrouwt God onvoorwaardelijk, gelooft in Hem. Dat is: die geeft zich helemaal aan Hem over. Om het met de woorden van Maleachi te zeggen: die eert Hem als Vader. 6 Hoe moet je verder met dit gebed omgaan? Moet je het elke dag opzeggen? Mag je ook iets anders bidden? Je hoeft het nooit op te zeggen, als de inhoud die Jezus met deze woorden aan de orde stelt, maar je gebedsleven bepaalt. Al mag je wel met andere woorden bidden, je mag niet wat anders bidden: je mag niet tegen het Onze Vader in bidden, tegengesteld eraan. Je mag ook niet met opzet iets eruit weglaten. Van dat laatste een voorbeeld. Ik ontmoette, toen ik in Genemuiden stond, eens een vrouw die een gloeiende hekel had aan een ambtsdrager. Ik vroeg of ze hem ook wilde vergeven, wat hij verkeerd had gedaan. Nee!, was het botte antwoord. Toen vroeg ik: Bid u wel eens het Onze Vader? Ja, elke dag. En de vijfde bede dan: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Dat tweede stukje sla ik over, zei ze Kijk, dat kan niet. Dan kun je het eerste stukje ervan ook niet bidden. Lees maar mee wat Jezus Zelf hierover zegt. Nadat Hij in Mattheüs 6 vers 9-13 het Onze Vader voor Zijn discipelen heeft voorgezegd, haalt Hij in vers één bede van de zes eruit en zegt er nog iets over. Het is juist die vijfde bede. En van die vijfde bede zegt Hij iets, niet zozeer over het eerste, maar juist over het tweede stukje: Indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Zo nauw luistert het blijkbaar. Mag je ook iets bidden dat niet in het Onze Vader staat? Nee, dat kan niet. Waarom niet? Omdat in dit volmaakte gebed álles staat. Weliswaar in sa-

7 menvatting, en om zo te zeggen in CODE, maar het staat erin. Neem nu, dat je wilt bidden voor genezing, of te mogen slagen voor je examen, of om verkering te mogen krijgen, of die baan waarnaar je hebt gesolliciteerd Dat staat alles niet in het voorbeeldgebed waarover we het hier hebben. En toch staat het erin. In de derde en in de vierde bede staat dit allemaal. Want wanneer je bidt: Uw wil geschiede, dan vraag je dat de wil van God (die volmaakt goed en wijs is) zich doorzet. En wanneer je smeekt om het dagelijkse brood, dan vraag je om alles wat je voor je tijdelijke leven nodig hebt. Dit betekent dus, dat je zó vraagt om genezing dat je je onderwerpt aan Gods wil (derde bede) en dat je alleen dát wilt hebben (op het terrein van gezondheid, werk, huwelijk enz.) wat God voor jou nodig en nuttig acht. Zo vatten de opstellers van onze Catechismus het samen in vraag 118: Wat heeft God ons bevolen van Hem te bidden? En het antwoord luidt: Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft (dat is: alles wat je voor ziel en lichaam nodig hebt). Let je op de structuur van het Onze Vader, dan valt je op dat er drie beden zijn die gericht zijn op God: Zijn Naam, Zijn Koninkrijk, en Zijn wil. En vervolgens als deze dingen zijn afgehandeld, omdat ze het belangrijkste zijn komen wij aan de beurt: ons brood, onze schuld en onze bescherming. Is het bij jou ook zo? Zijn die eerste drie beden ook voor jou het belangrijkste? Is dagelijks brood, en je baan, en je verkering, en je gezondheid, niet zo belangrijk als Gods eer, Gods regeermacht en Gods wet? Vervolgens zie je dat het voedsel, het onderhoud van je lichaam, eerst staat, en daarna pas vergeving en bescherming. Vreemd, vind je niet? Is het lichamelijke bestaan belangrijker dan verzoening met God? Nee, zo moet je het niet opvatten. De vierde bede gaat aan de vijfde vooraf omdat de schepping aan de verlossing voorafgaat. De Heere Jezus sluit aan bij de volmaakte schepping. Zó heeft God ons gemaakt, zónder behoefte aan vergeving en zonder dat er sprake was van verzoeking en verlossing. Daaraan worden we herinnerd, wanneer we eerst vragen om levensonderhoud en daarna om verlossing van het in zondeschuld en ellende gevallen leven. Ten slotte is het woordje amen opmerkelijk. Het is bedoeld als antwoord van iemand anders, in dit geval van de Luisteraar op ons gebed, God. Hij zegt als het ware: Het is goed. Dit gebed is Mij aangenaam. Ik zal het verhoren. Nu wij het woordje amen zeggen, zeggen we: Dat geloof ik! 7

8 DES HEEREN LOF IN DE KERKGESCHIEDENIS We hebben het gehad over Guido de Brès, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die hij in 1561 met een begeleidende brief over de muur van het kasteel te Doornik wierp. Het tweede deel van die brief volgt nu: 8 De gelovigen die in de Nederlanden zijn, die begeren te leven naar de ware reformatie van het evangelie van onze Heere Jezus Christus, aan de onoverwinlijke koning Philips, hun opperste Heer. Mogen onze vijanden uw geduld en goedheid niet dermate misbruiken, dat u gedwongen bent naar hen te luisteren als zij u te verstaan geven dat het slechts om ons klein getal is dat wij niet tegen u opstaan. Alsof een ieder van ons in zijn hart ongehoorzaam en oproerig was en slechts op een groter aantal wachtte om te velde te trekken, om u aan te vallen en om zijn woede bot te vieren Laat hen de zaak zo verkeerd voorstellen als zij willen, wij verzekeren u, zeer genadige Heer, dat er in uw Nederlanden meer dan honderdduizend mannen zijn die de godsdienst houden en volgen waarvan wij u nu de belijdenis aanbieden. En toch wordt bij niemand van hen enige voorbereiding van opstand gezien en zelfs is nooit een woord van die strekking van hun kant gehoord. Dat wij u het grote aantal van onze broeders noemen, zeer genadige Heer, is niet om uw ambtenaren en dienaren schrik of vrees aan te jagen, maar het is zowel om de laster te weerleggen van hen die ons (alleen maar door leugens) gehaat kunnen maken, als ook om u tot barmhartigheid op te wekken. Want helaas, indien u uw arm uitstrekt om hem in het bloed van zoveel mensen te dopen, o God, - wat voor verwoesting zult u dan onder uw onderdanen teweegbrengen! - wat voor wonden in uw volk! - wat voor tranen, zuchten, kermen van vrouwen, kinderen, en vrienden! Welk oog zal nog droog blijven en zonder wenen kunnen aanzien dat zoveel eerzame burgers (door iedereen bemind, door niemand gehaat), na een donkere en verschrikkelijke gevangenschap, na pijnigingen en kwellingen, overgeleverd worden aan zo n smadelijke dood en marteling, de meest wrede en barbaarse, die heidense en goddeloze tirannen hebben weten te bedenken? En intussen dwalen hun vrouwen, als zij al ontsnapt zijn, in vreemde landen rond om van deur tot deur brood te bedelen, met de kinderen aan hun hals (=op de arm). Zeer genadige Heer, laat het nageslacht uw regering niet als bloeddorstig en wreed hoeven te beschrijven! Laat men niet hoeven te zeggen dat de eer van uw voorvaderen, de hoogheid van uw vader, Keizer Karel V, en uw eigen deugden verdonkerd zijn door zo n wreedheid. Een wreedheid, zeg ik, die

9 onnatuurlijk is bij de beesten, beneden de waardigheid van een mens, en zeer onwaardig aan een vorst wiens uitmuntendheid en voornaamste deugd bestaat in goedertierenheid en zachtmoedigheid het kenmerkende onderscheid tussen een ware koning en een tiran En omdat men ons vervolgt niet alleen als vijanden van uw troon en van de publieke zaak, maar ook als vijanden van God en Zijn kerk, daarom bidden wij u ootmoedig dit te willen beoordelen aan de hand van de belijdenis van het geloof die wij u aanbieden. Wij zijn bereid en staan klaar die, zo nodig, met ons eigen bloed te bezegelen. Uit deze belijdenis zult u, naar wij hopen, vernemen dat men ons ten onrechte verscheurders van de eenheid noemt, en oproerlingen en ketters. Omdat wij niet alleen de hoofdpunten van het Christelijke geloof, vervat in de Twaalf Artikelen, erkennen en belijden, maar heel de leer, geopenbaard door Jezus Christus tot ons leven, tot onze gerechtigheid en tot ons heil. Zoals het is - verkondigd door de evangelisten en de apostelen - bezegeld door het bloed van zoveel martelaren - zuiver en getrouw bewaard door de vroegste kerk. Totdat deze leer door de onwetendheid, gierigheid en eerzucht van haar dienaren is bedorven met menselijke verzinsels en overleveringen, in strijd met de zuiverheid van het evangelie. 9 Onze tegenstanders ontkennen brutaalweg, dat dit evangelie de kracht van God is tot behoud voor een ieder die gelooft, wanneer zij ons veroordelen en vermoorden, omdat wij niet geloven dat wat er niet in gevonden wordt. Hun lastering tegen de Heilige Geest kunnen zij echter niet verontschuldigen door te zeggen dat niet alle schatten van Gods wijsheid en alle middelen tot ons heil in het Oude en Nieuwe Testament vervat zijn. En dat hun verzinsels daarbij noodzakelijk zijn. En dat diegene die deze verzinsels niet van dezelfde of van hogere waarde acht dan het evangelie, vervloekt is, en dat zo iemand de gemeenschap der heiligen onwaardig is, en dat hij waardig is om naar het lichaam vernietigd te worden, en naar de ziel in het diepst van de hel te verzinken. De zwakheid van ons vlees beeft bij deze woorden, verschrikt door de dreigementen van hen die macht hebben ons lichaam tot as te maken. Catechisatieles Het gaat over het avondmaal. We zijn bezig met de 28 ste zondagsafdeling. In antwoord 75 staat als wij gelovig aan het avondmaal deelnemen, dat Christus ons dan Zijn lichaam te eten geeft en Zijn bloed te drinken geeft (ons

10 spijst en laaft, zoals vroeger werd gezegd), wat volgens antwoord 76 betekent dat we vergeving van zonden en het eeuwige leven krijgen. Dit sluit aan bij antwoord 66. God verzekert ons in de sacramenten, zo lezen we daar, dat Hij ons vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt, alleen omdat Christus heeft betaald. Ook in de doop wordt dit bevestigd (zie antwoord 70): de doop verzekert er ons van dat we vergeving van zonden hebben omdat Christus Zijn bloed voor ons heeft uitgestort; én dat we door de werking van de Heilige Geest een nieuw leven ontvangen. Dit verschilt niet wezenlijk van het eeuwige leven in antwoord 66. In antwoord 76 staat het dus voor de derde keer, waarbij als extra de innige band met Christus wordt beklemtoond waardoor we dat nieuwe en eeuwige leven krijgen. 10 De volgende vraag, vraag 77, stelt net als vraag 71 (toen we het over de doop hadden) aan de orde: hoe weet u dit allemaal zo zeker? Waar haalt u dat vandaan? Staat dit in de Bijbel? Want ja, als kinderen en knechten van God het zeggen, dan wil ik het wel graag geloven, maar toch twijfel ik of zij zich niet vergissen. Het klinkt immers te mooi en het is immers te groot om (zomaar) waar te zijn, toch?! Zeker, zeggen dan de opstellers, je moet het ook niet op óns gezag geloven, en zelfs niet op gezag van de kérk, maar alleen omdat het in de Bíjbel, in het Eigen Woord van Gód te vinden is. Daarom nu de vraag: Waer heeft ons Christus beloeft, dat hy de gheloovighe soo sekerlick alsoo met sijnen lichame ende bloede wil spijsen ende laven, als sy van dit gebroken broodt eten ende van desen drinckbeker drincken? Deze vraag veronderstelt dat we een totaal andere bron voor het geloof hebben dan de roomse kerk. In de roomse kerk was en is het niet erg belangrijk of iets in de Bijbel staat, maar is het wél belangrijk of iets door de kerk, de paus, wordt beweerd. Staat het niet in de Bijbel, maar staat het wel in hun kerkboekje, dan moeten ze ermee tevreden zijn en kunnen ze er gerust op aan dat het waar is, want de paus vergist zich niet, die is onfeilbaar! Protestanten steunen voor hun zaligheid niet op een zogenaamd onfeilbare paus, maar op het onfeilbare Woord van God. En daarom traint een goede catechiseermeester zijn catechisanten om steeds te vragen: waar staat dat in de Bijbel? Alleen dát wat tot je zaligheid en tot het dienen van God, in Gods Woord staat, moet je geloven. Misschien denk je: moet en mag ik alles geloven wat in de Bijbel staat? Er staan zoveel dingen in die ik niet begrijp, of waarvan ik denk: dat kan toch niet, of: is dat wel eerlijk?

11 De Duitse monnik Maarten Luther en de Franse rechtsgeleerde Johannes Calvijn, met al de andere reformatoren, hebben toch staande gehouden: al wat in Gods Woord staat, is waar. De Catechismus zegt dat ook in antwoord 21: Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waar houd, wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft. In vraag 77 gaat het niet zozeer over allerlei onbegrijpelijke dingen, zoals een profeet in de maag van een vis, die daar drie dagen overleeft. Maar het gaat nu over een ongelooflijk rijke en toch volkomen geloofwaardige belofte van God, namelijk dat Christus mij met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven Zit jij daar ook mee? Denk jij: dat is veel te groot, dat ík aan het avondmaal dit geschenk zou krijgen, terwijl ik zó slecht ben! Als ik nu s wat beter zou leven, wat ernstiger zou bidden, wat heiligere begeerten zou koesteren, dán, ja dán zou ik het misschien kunnen en durven geloven dat de Heere Jezus mij dit schenkt. Maar nu? Ik val elke dag zo tegen! Daarom is het zo belangrijk dat de Catechismus deze vraag er bij zet: Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij de gelovige Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken wil geven? Stel je nu eens voor dat in de Bijbel stond: Ik, Jezus, beloof aan xxx (jouw naam) dat jij tijdens het avondmaal geestelijk één zult worden met Mij!, zou je het dán geloven, ook al voel je je ook nog zo slecht? Of denk je: al staat het in de Heilige Schrift, dan geloof ik het nóg niet? Ik durf het niet te geloven, ik kán het niet geloven dat God Zijn Zoon voor mij heeft overgegeven aan het kruis Wanneer geloof jij het dan wél? Wat doe je trouwens als je niet gelooft wat God zegt? Dan, nou?, dan verklaar je Hem tot leugenaar! Durf je dat? Kijk, dat je mij of ook zelfs de opstellers van de Catechismus niet vertrouwt, OK, maar God in Zijn Woord niet vertrouwen, dat is toch wel heel erg, niet? Misschien denk je: goed, als ik het in de Bijbel zó duidelijk vond dat mijn naam er stond en dat God zei dat Hij míj genadig zou zijn, dan zou ik het wel durven geloven, maar ja, dat staat er niet!! Toch wel maar dat zien we de volgende keer, DV, wanneer we over antwoord 77 nadenken. 11 In vraag 77 staat nog iets opmerkelijks. We lezen de omschrijving: spijzen en laven wil Terwijl we in vraag & antwoord 75 niets lazen over willen, maar over verzekerd te zijn aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al Zijn goed deel te hebben ; dat Zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en gebroken is..., en dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zéker spijst en laaft

12 12 Dit is toch allemaal niet hetzelfde als: wil spijzen en laven, waar vraag 77 het over heeft. Of wel? Het lijkt wel alsof de Catechismus iets terugneemt van de stelligheid van de beweringen in de eerste twee vragen en antwoorden over het avondmaal. Toch is dat niet zo, want het is wél hetzelfde. De Catechismus bedoelt in vraag en antwoord 75 dat wij deze heerlijke evangeliegenade IN DE BELOFTE hebben. Dit houdt in: als wij niet in hartelijk geloof deze beloofde weldaad van de verzadiging met Christus gekruisigde lichaam en van de lafenis met Zijn vergoten bloed aanvaarden (zoals op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, 3000 mensen het Woord, de belofte van genade, wel met blijdschap aannamen), dat we ze dan wél in de belofte hebben, maar níet in de toe-eigening. Maar als wij de beloofde genade, namelijk de vergeving van al onze zonden en de eenheid met Christus door de Heilige Geest (zie antwoord 76), wél, door Gods genadekracht, in geloof aannemen, dan hebben we deel aan de beloofde genadegave. Dus niet alleen de belófte, maar ook de inhoud. Daarom kan de Catechismus afwisselend zeggen dat iemand die aan het avondmaal deelneemt, gespijzigd en gelaafd wórdt, en ook dat Christus bij het avondmaal dit wil doen. Val dan aan Gods genadetroon neer om deze beloofde weldaad je gelovig te leren toe-eigenen, door de Heilige Geest, Die ons toe-eigent wat we in Christus hébben. Vergelijk je de vragen en antwoorden over de doop en die over het avondmaal, dan valt op dat de Catechismus inhoudelijk precies hetzelfde schrijft over het avondmaal als over de doop, zelfs de volgorde van de vragen is gelijk. Dit leert ons tegen het avondmaal niet hoger aan te kijken dan tegen de doop; en de doop niet minder heilig te achten dan het avondmaal.

13 UIT EEN BRIEF VAN DS. D.J. CRAG Ik had het plan om te preken over Romeinen 5 vers 6, waar Paulus zegt, dat Christus op het juiste moment voor de goddelozen is gestorven, toen wij nog krachteloos waren. Ik las dus het verband van die tekst en kwam bij vers 5. Daar gaat het over de hoop die niet beschaamt, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest Die ons is gegeven. Dat is het enige, wat uw leven kan vervrolijken! En die gestalte van verwondering wens ik u toe: dat u steeds mag merken dat de Heere in gunst op u neerziet. Het is goed om in deze weg te worden geleid: onderworpen, eenswillend. Hoe kunnen we dat worden? Alleen door de liefde die God gaf en geeft. O, dat Hij ze u steeds zal geven! Dat Hij u ermee zal vervullen en dat Hij u ervan zal doordrenken: Christus aan het kruishout, lijdend en strijdend vanwege mijn zonde en voor mijn behoud. En ik kom niet verder dan zondigen; in gedachten en begeerten, in nalatigheid, in onoprechtheid, in onreinheid. Zeker, God bewaart mij, zoals u schreef. Maar het is toch wel een verschil om alleen voor de dáád bewaard te worden of een sterk en eerlijk verlangen te hebben om ook voor de begéérte bewaard te worden. Nu volgt een andere brief waarvan het eerste deel weg is. Ds. Crag schrijft na een onbekend stukje (waarschijnlijk over Spreuken 10): 13 Maar let nu goed op: het is allemaal alleen mogelijk, voor zover de vreze des HEEREN ons deel is en het is allemaal alleen waar, voor zover wij het beeld van Christus vertonen. Want al die zo heerlijke uitspraken in Spreuken 10 zijn uiteindelijk en in volle betekenis alleen van toepassing op dé Verstandige, dé Rechtvaardige, Jezus Christus. En naar mate u meer wijsheid en rechtvaardigheid in uzelf meent te vinden, des te minder bruikbaar bent u in dit aspect. Dan zal uw mond lijken op vers 14 b : De mond van de dwaas is de verwoesting nabij. O, beware God ons daarvoor dat we een dwaas zouden worden, opgeblazen zouden worden, onszelf wat zouden verbeelden! Schenke Hij ons steeds meer ons afhankelijk te voelen van Zijn lippen, Zijn tong, Zijn mond, Zijn wijsheid, Zijn onderwijzing. Ook vers 19 is niet onbelangrijk in mijn ambtelijk werk: In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen weerhoudt, is verstandig. Wat een ziel-vertroostende en God-verheerlijkende gestalte is dat toch om steeds in je gemoed de minste te mogen zijn, zoals u las van Mefiboseth en dat u steeds de minste mag zijn hoewel niet slaafs en niet minderwaardig!

14 OVER DE DORDTSE LEERREGELS Het gaat in hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels onder andere over hoe God ons geestelijk leven geeft. Artikel 16 luidt: waar de weerspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren volkomen de overhand had, daar begint nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de Geest de overhand te krijgen. En hierin is de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen. 14 Het gaat over tevoren en nu. Het gaat over vóór de wedergeboorte en erná. Voordat God onweerstaanbaar binnen komt in ons IK, wie zijn we dan? Zijn we dan gewillig om voor Hem te kiezen, om Hem vrijwillig binnen te laten? Velen menen van wel. In evangelische kringen wordt het ook ronduit gezegd. Maar in Kolosse lag dat volgens Paulus toch wat anders. Hij omschrijft de toestand van de inwoners van die stad in Frygië (het tegenwoordige Turkije) met deze woorden: zij waren vervreemd van God en zij waren Zijn vijanden. Wat denk je: zouden deze mensen een uitzondering zijn geweest, of was toen de Romeinse wereld helemaal zo? Wat denk je: zou het tóen alleen zo zijn geweest, of zou het nú nog steeds zo zijn? Wat denk je: zou dat alleen van niet-gedoopte mensen gelden, of ook van gedoopte lezers van De Catechisant? Laten we ons niets verbeelden: wij staan niet open voor de verkondiging van het evangelie en we stellen ons hart of gemoed er ook niet voor open. God doet dat. Net als bij de Kolossenzen: toen zij van God vervreemd waren, toen zij vijanden van God en van hun eigen zaligheid waren, tóen is God met Zijn krachtig Woord gekomen en heeft hen doen delen in de verzoening door het bloed van Jezus Christus. Blijft het zo, als genade aan je hart wordt verheerlijkt? Nee, dan blijf je niet vervreemd en geen vijand. Dan komt er een gewillige en oprechte gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Paulus schrijft het aan de Romeinse christenen zo: God zij dank, dat u nu van harte gehoorzaam geworden bent aan het voorbeeld van de leer. Weet je, onder andere hieraan kun je weten of de Heilige Geest van de wedergeboorte en de bekering in je bezig is: dan heb je beleefd hoe weerspanning je eens was; en dan beleef je hoe gehoorzaam je nu bent. Dan schaam je je voor je verleden en prijs je God voor die wonderlijke verandering!

15 DEMONOLOGIE In het vorige nummer ging het over Mattheüs 17. De eerst volgende keer dat we in dit Evangelie weer iets over de duivel lezen, is in Mattheüs 23. De Heere Jezus spreekt de farizeeën aan dat ze geveinsd (huichelachtig) zijn. Een voorbeeld van die onoprechtheid geeft Hij in vers 15: Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij. Het gaat niet direct om demonen of om bezetenheid, maar het zit er toch dichtbij. Wat is er aan de hand? Jezus verwijt de geestelijke leiders van het volk dat zij wel heel ijverig zijn om een heiden tot een jood, of tenminste tot een jodengenoot te maken; maar dan wordt hij een kind der hel!! Een jood werd iemand pas als hij zich ook liet besnijden. Deze operatie was voor de meeste heidenen echter teveel gevraagd. Velen hadden wel diep respect voor de joodse godsdienst en de joodse wetten, maar zich aan het mannelijk geslachtsdeel laten opereren, de voorhuid laten verwijderen? Nee, dat deden de meesten niet. Dan werden ze dus geen jood, maar dan mochten ze wel een jodengenoot heten. De Griekse term daarvoor is: proseliet. Dit woord komt van het Griekse woord proserchomai, dat betekent: naderen, dichterbij komen. Hoe maakten deze ijverige zendelingen dan een kind der hel van zo n proseliet? U vervult hem met de geest van uw fanatisme en niet met de geest van het ware geloof, zo legt een verklaarder het uit. Vervolgens worden zulke jodengenoten nog feller dan de schriftgeleerden al waren. Wat betekent de uitdrukking kind der hel? Dat zo iemand zich door zijn onverstandige fanatisme meer en meer rijp maakt voor de hel. Dus in plaats dat zo n voormalige heiden dichter bij de hemel komt, raakt hij er verder vanaf dan ooit. En dat is de schuld van de schriftgeleerden en de farizeeën. 15 We kunnen dus een heiden-demon uit iemand verjagen en ondertussen een godsdienst-demon in hem brengen. Is hij dan bezeten of niet? Het lijkt er niet op, want hij aanbidt geen afgoden meer en leeft niet meer in openbare zonden, zoals toen hij nog heiden was, en toch Zijn hart is niet vol van God en Zijn genade, en dan is het dus allemaal nog mis! Houd jij hier rekening mee? Iemand tot een aanhanger van de ware godsdienst maken, is niet hetzelfde als iemand christen maken. Hij moet bij Jezus terechtkomen, en door de band van het zaligmakende geloof aan Hem verbonden worden! En jij ook, anders is satan nog steeds jouw cipier en ben je nog steeds met al het verbeteren en opknappen in zijn macht!

16 EEN STUKJE ZENDINGSGESCHIEDENIS We hebben het over het zendingswerk van James Hudson Taylor. Hij is in China bezig het wondere evangelie door te geven. 16 Op een dag wordt een collegazendeling ernstig ziek: pokken. Een zeer besmettelijke ziekte, die bijna altijd dodelijk is. Wie zal hem verplegen? Hudson Taylor, ongetrouwd en medisch opgeleid, is de meest aangewezen en geschikte persoon. Hij doet het graag, opdat niemand anders het gevaar hoeft te lopen besmet te worden. Na een week sterft de man. Vanwege het besmettingsgevaar moeten de kleren van Hudson Taylor worden verbrand. Omdat hij altijd zijn geld zoveel mogelijk weggaf, waar maar nodig of nuttig, kan hij nu geen nieuwe kleren kopen; en hij wil er niet met anderen over praten. Er blijft maar één weg over: gebed. En wat gebeurt er? Juist op die dag arriveert de doos die hij vijftien maanden geleden in Swatow was kwijtgeraakt. Hierin bevinden zich ook al zijn kleren. God zorgt! Hij weet van de nood van Zijn kinderen, nog voor zij Hem smeken. Twee brieven uit Engeland Ondertussen zit hij met spanning uit te kijken naar de brief uit Engeland van de voogd van zijn geliefde, of zij wel of niet verkering mogen hebben. Het is zijn dagelijkse gebed, want hij weet uit langdurige en veelvuldige ervaring dat God harten neigt. Tijdens het wachten is hij druk aan het werk, want de Grote Opdracht van Mattheüs 28 vers 19 gaat boven alles! In deze tijd maakt hij éénen andermaal mee dat het geld opraakt. Een voorbeeld: ze geven elke morgen gratis ontbijt aan tientallen arme Chinezen in Ning-po. Hierover schrijft hij het volgende onderwijzende en bemoedigende verslag: Op een zaterdagmorgen betaalden we al onze onkosten en zorgden voor de volgende dag, waarna we geen enkele dollar meer over hadden. Hoe de Heere maandag voor ons zou zorgen, wisten we niet, maar boven de schoorsteenmantel hingen, in Chinees schrift, twee teksten: Ebenhaëzer en Jehovah Jireh = De HEERE zal voorzien. En Hij bewaarde er ons voor om ook maar één moment daaraan te twijfelen. Op die zaterdag komen er brieven aan; brieven die de halve wereld over zijn gereisd en die twee maanden daarvoor in Engeland zijn gepost. Door deze brieven wordt hun gebed Geef ons heden ons dagelijks brood beantwoord, voordat de zon ondergaat. Diezelfde dag kwam de post aan, een week te vroeg. En we ontvingen een cheque van $ 214. Dus dankten we weer God en grepen moed. De cheque brachten we bij de bank, en hoewel er meestal een paar dagen tussen zit voordat we het geld kunnen krijgen, zei de man nu: kom maandag, dan heb ik het geld klaar. Toen we maandag kwamen, had hij weliswaar niet al het geld, maar toch $ 70. En dus was alles in orde.

17 O, het is zo zoet om te leven in directe afhankelijkheid van de Heere Die ons nooit begeeft! Op maandag kregen de armen hun ontbijt, zoals gewoonlijk, want we hadden hen niet gezegd NIET te komen, omdat we er zeker van waren dat het Gods werk was en dat Hij ervoor zou zorgen. We konden er niets aan doen dat onze ogen zich met tranen vulden, toen we zagen hoe door de overvloeiende goedheid van Hem Die de musjes voedt, niet alleen in onze eigen noden was voorzien, maar dat er ook tegelijk was gezorgd voor weduwen, wezen, blinden, lammen en daklozen. Eind november komt er eindelijk antwoord van Maria s voogd. Het is positief: zij mag met James trouwen. Opnieuw vraagt hij haar goed te overwegen of zij wel wil leven onder zulke omstandigheden: altijd afhankelijk zijn van Gods gaven; en zo veel mogelijk geld besteden in de dienst des Heeren en voor het welzijn van de naasten. Haar antwoord is: Ben je vergeten dat ik al jong wees werd in een vreemd land en dat God al deze jaren als mijn Vader voor mij heeft gezorgd? En denk je dat ik bang ben om Hem nu te vertrouwen? Dienovereenkomstig geven de geliefden elkaar op 20 januari 1858 het jawoord. Hun geluk in deze beste van alle aardse gaven, is groot. Ze gaan op huwelijksreis, dat is: ze maken een zendings- of evangelisatiereis, waarbij ze samen in vreemde plaatsen vele Bijbels en traktaten uitdelen en hij voor honderden preekt. Wanneer ze weer terugkomen in Ning-po, wacht daar veel werk. Mevrouw Taylor begint een school, met de bedoeling dat mensen de Bijbel zullen kunnen lezen. Zo staat ze haar man met al haar inzet bij in het grote en heerlijke werk om aan de Chinezen het evangelie bekend te maken. Omdat ze getrouwd zijn in de Heere, ervaren Hudson en Maria dat getrouwd zijn het zendingswerk niet hindert, maar bevordert. 17 Mijn God zal voorzien Omdat Hudson Taylor geen salaris meer krijgt, en hij toch moet eten; ja: ook nog tientallen gehandicapten dagelijks van een warme maaltijd voorziet, heeft hij heel wat te bidden. Meer dan eens is al het geld op en is er geen eten meer in huis. Zo ook op 6 januari Toch zegt hij niet tegen de arme stakkers dat ze morgen maar niet moeten komen, omdat er niets meer is. Zou hij iets kunnen verkopen om zo aan het nodige geld te komen? Maar er is niets waardevols in huis. En geld lenen? Dat kan en mag hij niet! Hij neemt de toevlucht tot zijn God, Die altijd nog heeft voorzien. En op een wonderlijke manier komt er ook nu op tijd hulp opdagen: terwijl Hudson Taylor en zijn collega dominee Jones vasten, komt er een brief met een cheque uit Engeland binnen (die al wéken tevoren dus was verstuurd), waardoor ze weer eten kunnen kopen.

18 18 Wat een les! Wanneer op een dag een man overboord slaat van een scheepje waarop Hudson Taylor meevaart, leert hij een vreselijke les. De vorige dag nog had hij met hem gesproken. De man luisterde wel geïnteresseerd, maar verder niet. Wanneer hij hoort dat Hudson Taylor zal gaan preken, vraagt hij om met hem mee te mogen. Maar net voordat ze naar de oever zullen varen om aan wal te gaan, gebeurt het vreselijke ongeluk. Waar de man onder water verdwijnt, zijn gelukkig net vissers bezig met hun netten. Zij kunnen de drenkeling redden. Hudson Taylor roept hen om hem te helpen. Maar ze weigeren en zeggen: Wij zijn bezig, het komt nu niet gelegen. Hij belooft hun geld. Ze weigeren weer, want ze willen meer geld. Hij belooft het hun te geven. En dan komen ze eindelijk, langzaam, in beweging, werpen hun netten uit en vissen de drenkeling uit het water maar het is te laat. Het leven is eruit! Voor mijzelf was dit ongeluk vreselijk verdrietig. En het was vol betekenis voor een andere werkelijkheid! Waren deze vissers niet daadwerkelijk schuldig aan de dood van deze arme Chinees? Omdat zij de middelen bij de hand hadden om hem te redden, als ze die maar hadden willen gebruiken. Zeker waren zij schuldig! Maar laten we even wachten voordat we hen veroordelen, opdat niet Eén, meer dan Nathan, antwoordt: Gij zijt die man! Als het al zo vreselijk goddeloos is om een lichaam niet te redden, hoeveel zwaarder moet dan niet hij worden gestraft die een ziel verloren laat gaan, en die met Kaïn zegt: Ben ik mijns broeders hoeder? Laat ons denken aan en bidden en ook werken voor de Chinezen die nog niet het evangelie hebben gehoord. Anders zullen we schuldig staan aan hun zielen. Helaas doet Engeland er in die tijd heel wat aan om voor haar eigen landgenoten-zendelingen het leven en werken onmogelijk te maken. Meer dan eens maakt Engeland oorlog met China, wat natuurlijk een vreselijke woedeuitbarsting oplevert bij de Chinezen jegens de buitenlanders. Of dat nu handelaren zijn of zendelingen, maakt niets uit! Ook Hudson Taylor loopt gevaar. Terwijl hij samen met zijn vrienden God smeekt om bescherming, wordt op een zondagmorgen, op de tijd van de kerkdienst, door een hooggeplaatste ambtenaar een bevel tot moordaanslag herroepen Zijn arm is sterk genoeg! Onze bescherming is zeker!

19 THE WESTMINSTER SHORTER CATECHISM (1645) Question 36: What are the benefits, which in this life accompany or flow from justification, adoption and sanctification? Answer: The benefits, which in this life accompany or flow from justification, adoption and sanctification, are, assurance of God s love, peace of conscience, joy in the Holy Spirit, increase of grace, and perseverance therein to the end. Question 37: Answer: Question 38: Answer: Question 39: Answer: Question 40: Answer: Question 41: Answer: Question 42: Answer: What benefits do believers receive from Christ at death? The souls of believers are at their death made perfect in holiness, and immediately pass into glory; and their bodies, being still united to Christ, rest in their graves till the resurrection. What benefits do believers receive from Christ at the resurrection? At the resurrection, believers being raised up in glory, shall be openly acknowledged and acquitted in the day of judgment, and made perfectly blessed in the full enjoying of God to all eternity. What is the duty, which God requires of man? The duty, which God requires of man, is obedience to His revealed will. What did God at first reveal to man for the rule of his obedience? The rule, which God at first revealed to man for his obedience, was the moral law. Where is the moral law summarily comprehended? The moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. What is the sum of the Ten Commandments? The sum of the Ten Commandments is to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind; and our neighbor as ourselves. 19

20 DANKDAG IN EEN DONKERE TIJD Het is een donk re tijd waarin wij heden leven. De wereld lokt en vleit, en criminaliteit wordt openlijk bedreven. Maar nóg laat God Zijn Woord op vele plaatsen horen. Nóg worden w aangespoord: O volk van Neêrland, hoort! Komt, neigt tot Mij uw oren! Nóg zien we dat God werkt in late nageslachten. Oók wordt het nog bemerkt, dat Hij Zijn werk versterkt, als wij t soms niet verwachten. 20 Had God met ons gedaan naar onze schuld en zonden, dan waren wij vergaan. Geen plaats om op te staan, werd dan voor ons gevonden... Maar zie, de Heer is goed, óók voor ons tijd lijk leven: We worden steeds gevoed. Ja, weeld en overvloed wordt menigeen gegeven. Er is in deze tijd, vol ongerechtigheden, tóch stof tot dankbaarheid, want Gods lankmoedigheid geeft daartoe alle reden. Gods trouwe zorg is groot! Hij geev ons op te merken, dat Hij geeft daag lijks brood, dat Hij voorziet in nood. Zeer gróót zijn s Heeren werken! God leer ons door Zijn Geest, om Christus wil Hem danken. Al klinkt dan slechts bedeesd: De Heer is goed geweest, het zijn tóch dankdagklanken.

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Voor 16 jaar en ouder! Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28, vraag en antwoord 75,76 en 77. Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan

Nadere informatie

Waarom is het gebed den christenen van node?

Waarom is het gebed den christenen van node? Vraag 116 - zondag 45: Waarom is het gebed den christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, (a) en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

- 1 - Werkelijk vrij. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. - 1 - Werkelijk vrij Wij zijn, zoals Galaten 5:13 het noemt, tot vrijheid geroepen. We zullen achtereenvolgens behandelen: * Geen slaaf meer van de zonde. * Geen slaaf meer van mensen. * Geen slaaf meer

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Ds. J.A. van den Berg. Ds. D. Jongeneel. Ds. J. Lohuis. Ds. E. Gouda. Ds. M. Goudriaan. Ds. M.

Inhoudsopgave. Woord vooraf. Ds. J.A. van den Berg. Ds. D. Jongeneel. Ds. J. Lohuis. Ds. E. Gouda. Ds. M. Goudriaan. Ds. M. Inhoudsopgave Woord vooraf Ds. J.A. van den Berg Week 1 God Week 2 Schepping Week 3 Zonde(val) Week 4 Welbehagen Ds. E. Gouda Week 5 Genade Week 6 Wet Week 7 Evangelie Week 8 Belofte Ds. M. Goudriaan Week

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

Zondag 47. Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47. Vraag 122 : Welke is de eerste bede?

Zondag 47. Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47. Vraag 122 : Welke is de eerste bede? Zondag 47 Zondag 47 gaat over de eerste bede : Uw Naam worde geheiligd. Lees de tekst van Zondag 47 Vraag 122 : Welke is de eerste bede? Antw : Uw Naam worde geheiligd. Dat is : Geef ons eerstelijk, dat

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven.

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. Woordstudie. Geloven is de vertaling van het Griekse

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Liturgie 22 januari Avondmaal

Liturgie 22 januari Avondmaal Liturgie 22 januari 2017 Avondmaal Votum en Groet Zingen Hemelhoog 209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. De Goeijen Welkom Samen zingen: Psalm 16,1/3 (Liedboek

Nadere informatie

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) >

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > Mededelingen De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni 2017. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Reiny van Rikxoort Jan Braakman Woord van welkom Lied: Psalm 132: 3 en 9 3. Efrata heeft

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie