Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. TWEEDE KAMER AKKOORD MET STRENGERE EISEN AAN COOKIES 2. LENEN BLIJFT GROOT PROBLEEM VOOR MKB ERS 3. LEVERANCIERS EN BELASTINGDIENST TEKENEN INTENTIEVER- KLARING HET BETROUWBARE AFREKENSYSTEEM 4. NIEUWE INVORDERINGSMETHODE EFFECTIEVER 5. LANGER DOORWERKEN NA 2013 LEVERT HOGERE AOW OP 6. NEDERLANDER HEEFT TOT 17 JUNI VOOR DE OVERHEID GEWERKT 7. SCHADEVERGOEDING BIJ GETREUZEL BELASTINGDIENST 8. BEZUINIGINGEN OP KINDEROPVANG EN KINDREGELINGEN 9. MERENDEEL HUIZENBEZITTERS KIEST VOOR HYPOTHEEK MET MAXIMALE BELASTINGAFTREK 10. PRIVÉ GEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK BLIJFT BTW-BELAST 11. WEER MEER BEDRIJVEN OP DE FLES 12. MKB HOEFT MINDER SNEL ADVOCAAT IN TE SCHAKELEN 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE-KORTEN OP TE VANGEN 14. AFM ONDERZOEKT PREMIE EN NUT VAN AOV 15. ZES REDENEN WAAROM U DE TOEKOMST ROOSKLEURIG IN KUNT ZIEN

3 1. TWEEDE KAMER AKKOORD MET STRENGERE EISEN AAN COOKIES De Tweede Kamer is recentelijk akkoord gegaan met de nieuwe Telecomwet. Daardoor is ook formeel vastgelegd dat er strengere eisen worden gesteld aan websites voor het plaatsen van cookies op de computer van de internetgebruiker. Met cookies, kleine tekstbestandjes, worden gegevens over het surfgedrag en persoonlijke voorkeuren van internetgebruikers geregistreerd. Ook kan door bedrijven onder meer worden bijhouden welke producten door internetters in een winkelwagentje zijn gedaan. De bedoeling is om gericht te kunnen adverteren op deze consumenten. Vanuit de internetbranche is hevig geprotesteerd tegen de strengere eisen. Nederland zou doorslaan met de privacyregels en internetters zouden heel vaak moeten klikken om toestemming te geven voor cookies. Ook zouden de maatregelen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in Europa schaden. 2. LENEN BLIJFT GROOT PROBLEEM VOOR MKB ERS Geld lenen blijft voor mkb-ondernemers een groot probleem. Het is nog moeilijker dan een jaar geleden. Zo ervaren mkb ers het, zegt Hans Biesheuvel, die begin deze maand aantrad als voorzitter van MKB-Nederland, de koepel van middelgrote en kleine ondernemingen. Biesheuvel begrijpt wel dat banken sinds de economische crisis goed naar de risico s kijken wanneer ondernemers met plannen komen waarvoor zij financiering willen hebben, want ook de banken hebben het moeilijk. Maar het lijkt erop dat zij alleen nog maar naar de risico s kijken, constateert hij. Voorheen hadden de traditionele banken vertrouwen in de ondernemer en dachten met hem mee. Het lijkt dat dit nu helemaal weg is. De MKB-voorzitter is dan ook erg blij met het innovatiefonds van 500 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vrijdag aankondigde. Een megasucces voor het mkb, aldus Biesheuvel die de instelling van het fonds de grootste verdienste van dit kabinet noemt. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen uit dit fonds geld lenen voor vernieuwende projecten. Het potje is bestemd voor ondernemingen in de tien sectoren waarin Nederland tot de top van de wereld wil behoren. Het kabinet had die al eerder aangewezen: agrofood, chemie, creatieve industrie, energie, hightech, life sciences, logistiek, tuinbouw, water en hoofdkantoren. De nieuwe MKB-voorzitter gaat er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat het geld ook echt terecht komt bij mkb ers. Het geld moet ook snel beschikbaar komen. De bouw behoort niet tot een van die uitverkoren sectoren, maar heeft het wel dramatisch moeilijk, aldus Biesheuvel. En gaat het niet goed met de bouw, dan heeft dat volgens hem zijn weerslag op de hele economie. Nederland kan het zich niet veroorloven de slechte situatie in de bouw te laten voortbestaan. MKB-Nederland wil dat het kabinet voor Prinsjesdag met een plan komt om de sector uit het slop te trekken. Wat het kabinet volgens Biesheuvel in elk geval moet doen, is de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Dat is een eis aan het kabinet. Starters hebben het moeilijk op de koopwoningmarkt, maar zijn wel belangrijk voor de broodnodige doorstroming die de stagnerende markt weer op gang kan helpen. Een starter zorgt voor vier verhuisbewegingen. Ook bij verduurzaming valt in de bouw nog veel te winnen, meent Biesheuvel, die ook hier een rol weggelegd ziet voor het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het isoleren van huizen of het plaatsen van HR-ketels. Het kabinet kan dit stimuleren door de voorwaarden te versoepelen om dit gefinancierd te krijgen. Bijvoorbeeld door dit structureel onder het lage btwtarief te brengen. Dat is niet alleen goed voor de bouw, maar ook voor de burger die zo zijn energiekosten kan terugdringen. Een plan hiervoor heeft MKB- Nederland al geruime tijd geleden bij het kabinet op tafel gelegd. 3. LEVERANCIERS EN BELASTING- DIENST TEKENEN INTENTIEVER- KLARING HET BETROUWBARE AFREKENSYSTEEM Het merendeel van de producenten en leveranciers van afrekensystemen tekende op maandag 18 april de intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem. De intentieverklaring werd ook ondertekend door Peter Veld, directeur-generaal van de Belastingdienst. Met deze ondertekening spreken de partijen af om samen te komen tot een keurmerk voor afrekensystemen. Met dit keurmerk kunnen ondernemers erop vertrouwen dat alle transacties op een juiste wijze worden geregistreerd, dat er minder kans is op 3

4 fraude en dat de administratie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Op 1 september 2011 willen de ondertekenaars de afspraken gereed hebben. Op de speciaal ontwikkelde website www. keurmerkafrekensystemen.nl is informatie te vinden over de deelnemers en de intentieverklaring. Directeur-generaal Veld van de Belastingdienst is blij dat de branche een keurmerk voor eerlijke afrekensystemen ontwikkelt: Daarmee wordt het voor ondernemers makkelijker om voor een kassa te kiezen die geen omzet voor de Belastingdienst verborgen houdt. Zowel ondernemers als de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare afrekensystemen: ondernemers lopen aanzienlijk minder financiële en fiscale risico s wanneer de gegevens in de administratie volledig en juist zijn. Hierbij valt te denken aan fraude en problemen met de accountant of de Belastinginspecteur. Ook kost het veel minder tijd om administraties (automatisch) te controleren. Deze ontwikkeling geeft de Belastingdienst ruimte om daar te controleren waar dat het meest gewenst is. De leveranciers en producenten van afrekensystemen die de intentieverklaring ondertekenen ondervinden veel hinder van concurrenten die wel ingaan op verzoeken van ondernemers om afrekensystemen te leveren die sommige betalingen niet registreren. Door te tekenen voor eerlijk ondernemen geven ze een duidelijk signaal af naar ondernemers en branchegenoten. De intentieverklaring maakt onderscheid tussen afrekensystemen die aan alle eisen van de Belastingdienst voldoen (gesloten zijn) en afrekensystemen die gesloten kunnen worden gemaakt. De systemen die aan alle eisen kunnen voldoen, krijgen een keurmerk. Systemen die gesloten kunnen worden gemaakt, worden door de leverancier met een afleveringsverklaring geleverd aan de ondernemer. Bij een controle kan de Belastingdienst of een accountant op grond van die afleververklaring controleren of de instellingen aan het afrekensysteem zijn veranderd. Producenten passen waar nodig de kassa s aan. Het streven is om vanaf 1 juli 2013 systemen die helemaal niet gesloten kunnen worden uit de markt te hebben. Op 1 september 2011 moet er een organisatie in het leven zijn geroepen die het keurmerk beheert en controleert. De komende maanden gaan de onder- tekenaars in een werkgroep het keurmerk ontwikkelen. De werkgroep wordt begeleid door een klankbordgroep van experts en van belanghebbenden. De groepen worden begeleid en gefaciliteerd door ICT Recht en ECP-EPN. 4. NIEUWE INVORDERINGSMETHO- DE EFFECTIEVER De invorderingsmethode waarmee de Belastingdienst sinds 2010 werkt werpt zijn vruchten af. Bij deze methode ligt de nadruk op loon- en overheidsvorderingen, zoals beslaglegging op bankrekeningen en inhoudingen op het loon of de uitkering (zoals de AOW). Eind 2009 is afgesproken om de wijze waarop vorderingen werden geïnd, effectiever te organiseren. De nieuwe aanpak blijkt te werken: het aantal oninbare posten is afgenomen, namelijk van 1,3 procent in 2008 tot 1 procent in Dit staat in het Beheerverslag 2010 van de Belastingdienst. Een ander gevolg van deze nieuwe werkwijze is dat deurwaarders gerichter kunnen worden ingezet, eenvoudige verzoeken om uitstel van betaling sneller worden afgehandeld en zaken waarin belastingschulden structureel in gebreke blijven prioriteit krijgen. Bij gevallen waarbij sprake is van fraude of een boete is de werkwijze onveranderd. 5. LANGER DOORWERKEN NA 2013 LEVERT HOGERE AOW OP Om doorwerken na 65 jaar te stimuleren, wil het kabinet dat mensen na 1 januari 2013 zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of later. Als de AOW later ingaat, dan wordt die jaarlijks 6,5 procent hoger. Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal 5 jaar later laten ingaan. Dit staat in het voorontwerp van wet over de pensioenen dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil met dit voorontwerp regelen dat de AOW-leeftijd en de aanvullende pensioenen gekoppeld worden aan de levensverwachting. De pensioenrichtleeftijd wordt in het Witteveenkader - het fiscale systeem voor pensioensparen aangepast en per 2013 gebaseerd op 66 jaar en per 2015 op 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2020 naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. Daarnaast krijgt men na 1 januari 2020 de keuzemogelijkheid om eerder AOW te ontvangen, dat betekent wel dat men 6,5 procent van het AOW-pensioen inlevert. Het voorontwerp is een uitwerking van het pensioenakkoord dat op 10 juni 2011 is gesloten tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over de AOW, de aanvullende pensioenen en de ouderenparticipatie. Het pensioenakkoord is een belangrijke en noodzakelijk stap om ook op langere termijn een houdbaar pensioenstelsel te houden. Bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord wordt behalve dit voorontwerp van wet ook de pensioenwet aangepast; dit wetsontwerp wordt in de loop van 2012 verwacht. De minister vindt het van groot belang zorgvuldig om te gaan met de rechten van pensioendeelnemers en laat daarom onderzoeken hoe om te gaan met het onderbrengen van de reeds opgebouwde pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Deze onderzoeken zijn naar verwachting 1 maart 2012 gereed. 4

5 6. NEDERLANDER HEEFT TOT 17 JUNI VOOR DE OVERHEID GEWERKT Een Nederlander heeft gemiddeld tot 17 juni voor de staat gewerkt. Pas daarna verdiende hij voor zichzelf. Dat blijkt uit een onderzoek naar belastingdruk onder werknemers in de Europese Unie. De Cyprioten hoeven het minst van hun salaris af te dragen aan de overheid: zij zijn al op 13 maart klaar. De Belgen zijn recordhouder: zij moeten tot 4 augustus wachten voordat zij hun loon kunnen houden. Nederlanders bevinden zich Europees gezien in de middenmoot. Vorig jaar viel Belastingvrijheidsdag voor Nederland nog op 3 juli: de belastingdruk is dus verminderd. Volgens de onderzoekers is de belastingdruk in de hele EU licht gestegen in vergelijking met vorig jaar, vooral door een stijging van de btw-tarieven in dertien lidstaten. Hongarije was in 2010 hekkensluiter. Maar door lagere belastingtarieven valt Belastingvrijheidsdag daar dit jaar negen dagen eerder, op 29 juli. In acht EUlanden komt deze dag pas na de helft van het jaar. 7. SCHADEVERGOEDING BIJ GETREUZEL BELASTINGDIENST Mensen die een geschil hebben met de Belastingdienst en onredelijk lang op duidelijkheid moeten wachten, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van immateriële schade, dat stelt de Hoge Raad in een vrijdag gepubliceerde uitspraak. Spanning en frustratie over de afloop van het geschil en over het lange wachten zijn grond voor een vergoeding. Aanleiding voor de uitspraak is een zaak die een belastingplichtige had aangespannen. Hij klaagde erover dat zijn bezwaarprocedure over een naheffingsaanslag van de Belastingdienst onredelijk lang had geduurd. Voor de Hoge Raad geldt dat als de redelijke termijn is overschreden, een schadevergoeding van 500 euro per halfjaar als uitgangspunt moet gelden. 8. BEZUINIGINGEN OP KINDEROP- VANG EN KINDREGELINGEN De kindregelingen zijn complex en de kosten zijn de afgelopen vijf jaar met 3 miljard euro gestegen. Het kabinet gaat daarom deze regelingen vereenvoudigen en er ruim 1,5 miljard euro op bezuinigen. Dat staat in de plannen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, maandag heeft gepresenteerd. Kindregelingen geschrapt De twaalf kindregelingen is voor ouders ondoorzichtig en de regelingen werken elkaar soms tegen, aldus Kamp. Het kabinet schrapt daarom de kindertoeslag in box 3, de aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen en de ouderschapsverlofkorting. De kosten van de kindregelingen worden beperkt tot ongeveer 9 miljard euro, dat is gelijk aan de kosten van het niveau van De maatregelen treffen iedereen, ook de mensen met de laagste inkomens omdat zij veel gebruik maken van de kindregelingen. Het kabinet neemt voor deze laatste groep een aantal verzachtende maatregelen. Kinderopvang kosten De maatregelen leiden er toe dat de bijdrage van de overheid en werkgevers voor de kosten van kinderopvang samen daalt van 78 procent in 2010 naar 66 procent in Die van de ouders stijgt van 22 procent in 2010 naar 34 procent in Het kabinet neemt daartoe verschillende maatregelen op het gebied van de kinderopvang: De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%. Er komt een vaste bijdrage voor iedereen, ongeacht het inkomen, van ongeveer 15 euro per maand. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. De toeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd en komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2 procent. Voor de hoogste inkomens is de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen nu ruim 82%. De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd. De hoogste inkomens, vanaf een gezamenlijk inkomen van ongeveer euro ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ouders met een minimuminkomen met twee kinderen die twee dagen in de week gebruik maken van dagopvang betalen in euro per maand meer, ouders met een inkomen van 3,5 keer modaal betalen 99 euro per maand meer. In 2013 komt daar voor de groep met een minimuminkomen 15 euro bij. Voor de hoogste inkomens komt er in euro bij. Het totaal van de bezuinigingen op de kinderopvang bedraagt 774 miljoen euro. 5

6 Maatregelen kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen voor ouders met een laag inkomen. Een bezuiniging hierop is nodig, omdat de uitgaven zijn gestegen van 600 miljoen euro in 2006 naar 1 miljard euro in Het kabinet neemt de volgende maatregelen: Het kindgebonden budget wordt beperkt tot twee kinderen. Het wordt afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan euro. De verhoging van de bedragen in 2011 wordt niet gecontinueerd. Het kindgebonden budget wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie van 2012 tot en met De maatregelen leveren een besparing op van 200 miljoen euro in 2012, oplopend tot 250 miljoen euro in De vermogenstoets wordt van kracht in 2013, de overige maatregelen in Effect op arbeidsparticipatie De SGP heeft weer een cadeautje gekregen. Dit keer moet VVD-minister Kamp vrouwen met kinderen ontmoedigen om te gaan werken, aldus D66- Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd dat op basis van de plannen die minister Kamp 7000 mensen zullen stoppen met werken. Wat dit vervolgens betekent voor de koopkracht blijkt pas bij Prinsjesdag. 9. MERENDEEL HUIZENBEZITTERS KIEST VOOR HYPOTHEEK MET MAXIMALE BELASTINGAFTREK Hypotheken waarbij optimaal kan worden geprofiteerd van de belastingaftrek zijn veruit het populairst. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl. De online vergelijker analyseerde van financiële producten de gegevens die bezoekers opgaven bij het vergelijken van hypotheken in de periode 20 mei tot en met 16 juni Aanleiding voor dit onderzoek is het plan dat de Rabobank op dit moment uitwerkt samen met andere banken en dat erin voorziet dat vrijwel alle huidige hypotheekvormen worden afgeschaft. De analyse laat zien dat de wensen van de consument in het geheel niet aansluiten bij de plannen van de Rabobank. Ruim 90% van de bezoekers op Independer.nl wil maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Als de plannen van de Rabobank doorgaan, blijven alleen de annuïteiten- en lineaire hypotheek bestaan. Bij deze hypotheekvormen lost de klant tijdens de looptijd de hypotheek af. Bij de andere hypotheekvormen blijft het geleende bedrag gedurende de gehele looptijd ongewijzigd. Met uitzondering van de aflossingsvrije hypotheek bouwt men bij alle andere vormen een kapitaal op, waarmee de hypotheek aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.de plannen van de Rabobank, die tot gevolg hebben dat de hypotheeklasten tijdens de looptijd gaan stijgen, doorkruisen de wens van heel veel huiseigenaren, maar zouden ook effect kunnen hebben op de woningmarkt. 10. PRIVÉGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK BLIJFT BTW-BELAST Op voorstel van Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de ministerraad op 17 juni jl. ingestemd met het treffen van wet en regelgeving om het privégebruik van een auto van de zaak op een andere wijze in de btw-heffing te betrekken. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 die in het uiterste geval tot gevolg zou kunnen hebben dat er geen btw geheven kan worden over het privégebruik van een auto van de zaak. Dit zou dan leiden tot een budgettaire derving van circa 0,5 mld. euro per jaar. Het risico dat de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak niet kan worden gehandhaafd terwijl de Europese regelgeving daartoe wel dwingt, acht de Staatssecretaris - mede gelet op de grote budgettaire gevolgen - onacceptabel. Om de mogelijke budgettaire derving zo snel als mogelijk een halt te kunnen toeroepen zal per vrijdag 1 juli a.s. de wet- en regelgeving wijzigen. Onderdeel van die aanpassingen is een wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 waartoe later dit jaar een wetsvoorstel zal worden ingediend. Daarbij zal er in worden voorzien dat die wijziging bij de inwerkingtreding zal terugwerken tot 1 juli Met ingang van 1 juli 2011 verdwijnt het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan als deze kostenloos ter beschikking wordt gesteld - als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werkverkeer conform de BTW- Richtlijn gezien als privégebruik. De btw-heffing is vanaf 1 juli 2011 dus niet langer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting, zoals nu nog het geval is. Om de administratieve lasten en uitvoeringskosten te verminderen, wordt goedgekeurd dat een forfaitair percentage van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) van de auto als btw-correctie in aanmerking genomen mag worden. Dit nog voor 1 juli 2011 te bepalen forfaitaire percentage zal overeenkomen met de verschuldigde btw op het gemiddelde werkelijke privégebruik. Om te komen tot een reële btw-heffing in geval de auto voor het privé gebruik kosteloos ter beschikking wordt gesteld of tegen een lage vergoeding zal een maatregel getroffen worden. Deze zal eveneens per 1 juli 2011 gaan gelden. 11. WEER MEER BEDRIJVEN OP DE FLES Het aantal faillissementen is in mei met 37 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de dalende trend van de eerste maanden van het jaar doorbroken. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Dun & Bradstreet. In totaal gingen er 627 ondernemingen over de kop, het hoogste aantal sinds juni In alle sectoren gingen meer bedrijven op de fles, maar de sterkste stijging was te zien in de transportsector met een plus van 63 procent en handel en reparatie, met 49 procent. In de sectoren horeca en bouw viel de stijging relatief gezien mee, met respectievelijk 14 en 19 procent. In alle provincies, behalve Groningen, gingen meer ondernemingen failliet. Uitschieter was de provincie Friesland, waar het aantal faillissementen met 89 procent toenam. Ook Utrecht bracht het er met een stijging van 78 procent slecht vanaf. 6

7 12. MKB HOEFT MINDER SNEL ADVOCAAT IN TE SCHAKELEN 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE- Per 1 juli wordt de competentiegrens voor rechtszaken behandeld door de kantonrechter verhoogd van naar euro. Hierdoor is voor vorderingen tot euro geen advocaat meer nodig. JuroFoon verwacht een toename van het aantal rechtszaken omdat deze aanpassing een groot aantal voordelen met zich meebrengt. In de nieuwe wetgeving is bij zaken met een zuiver financieel belang tot euro geen advocaat meer nodig, op dit moment ligt die grens op euro. Hierdoor kunnen MKB ers gemakkelijker zelf of met behulp van een juridisch adviseur een (juridische) procedure starten zonder tussenkomst van een dure advocaat. In veel zaken wegen de advocaatkosten namelijk niet op tegen het te vorderen bedrag. Na de wetswijziging is dit in een groter aantal zaken wel het geval. Koert Adriaans van JuroFoon: Wij zijn erg blij met de veranderingen. Een gerechtelijke procedure wordt op deze manier voor veel mensen toegankelijker. Bovendien kunnen veel procedures na de wetswijziging sneller worden doorlopen. Doordat het gemakkelijker wordt om naar de rechter te stappen, kan er meer druk worden gelegd op niet betalende afnemers. Een jurist kan bij dit soort zaken helpen en de kosten wegen met de verruiming van de competentiegrens op tegen het te vorderen bedrag. Voorheen werden bedragen vaak kwijtgescholden omdat een procedure via een advocaat starten vaak duurder is, aldus Adriaans. 13. ZES TIPS OM LIQUIDITEITSTE- KORTEN OP TE VANGEN Marcel de Jongh, verantwoordelijk voor financieel management en reorganisatieadvies bij Protiviti, stelt dat zeker een kwart van de Nederlandse MKB-ers de komende periode in de betalingsproblemen komt. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitkering van vakantiegeld in juni, de dubbele loonbelastingafdracht in juli en de BTW afdracht. Veel Nederlandse bedrijven hebben onvoldoende zicht op hun cashflow, en kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan als blijkt dat hun bankstand deze vaak forse betaling niet toelaat. Bovendien is er in de zomerperiode standaard minder business, waardoor er minder wordt gefactureerd. En dan is er nog een derde tegenvaller, het betaalgedrag van debiteuren (met name b2b): betaaltermijnen worden in de maanden juni, juli en augustus verder opgerekt vanwege de vakantieperiode. De Jongh verwacht dan ook een stijging in het aantal faillissementen tijdens en vooral vlak na de vakantiemaanden. De Jongh geeft de volgende tips om op korte termijn voldoende cash in kas te houden en betalingsproblemen te voorkomen: Factureer op tijd en scherp uw debiteurenbeleid aan zodat uw afnemers op tijd betalen. Creëer rek in betalingen aan crediteuren maar pas op dat leveranciers niet in de problemen komen: bespreek gespreide betalingen en kom zelf met een voorstel. Stop de kosten die u makkelijk direct en voor een paar maanden kunt stopzetten, zoals de mineraalwatertap, het bloemenabonnement, kranten en tijdschriften. Bekijk de personeelsinzet kritisch: minder orders betekent minder werk, leen personeel (tijdelijk) uit aan collegabedrijven die het wel druk hebben, schrap in uitzendbureaufuncties en kijk goed naar regelingen voor tijdelijke WW en seizoenswerkloosheid. Behoud wel de kwaliteit die u nodig heeft voor de toekomst! Indien nodig, vraag dan uitstel van BTWbetaling en Loonbelastingafdracht aan bij de belastingdienst. Zorg dat u een voorstel klaar hebt voordat je contact opneemt. Als er concrete liquiditeitstekorten dreigen, neem dan proactief contact op met de bank en bespreek de tijdelijke liquiditeitsbehoefte want banken houden niet van verrassingen. Maak een cash flow forecast, bij voorkeur op weekbasis en dertien weken rolling. Ga er niet vanuit dat banken zonder voldoende zekerheid de tekorten tijdelijk zullen overbruggen. Er wordt veelal ook een bijdrage van eigen vermogen verschaffers verwacht. Banken zullen makkelijker geld verschaffen als blijkt dat de eigenaren van een bedrijf zelf bereid zijn additionele middelen in het bedrijf in te brengen, waaruit blijkt dat zij vertrouwen hebben in de toekomst. 14. AFM ONDERZOEKT PREMIE EN NUT VAN AOV Veel zelfstandigen en ondernemers verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid (vanwege de hoge premies), en zij die dat wel doen lopen kans slachtoffer te worden van complexe voorwaarden en te magere dekkingen. Dit stelt de AFM in een rapport over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov s) in de Telegraaf. Het onderzoek leidde echter niet tot waarschuwingen of harde maatregelen. De AFM meldt in haar rapport dan wel dat de premies vaak erg hoog zijn, maar gaat daar niet verder op in. Ook voor klachten dat verzekeraars in de uitkeringsfase te streng zouden zijn, heeft de toezichthouder geen aanwijzingen kunnen vinden. De AFM ontdekte met name dat het probleem niet in de uitkeringen zit, maar in de producten zelf. Die zouden zo nodig aangepast moeten worden, meent de toezichthouder. Van de 49 onderzochte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voldeden er negen niet aan de criteria van de toezichthouder. Deze criteria betreffen onder meer kostenefficiëntie, maar ook of de verzekering überhaupt nuttig is. Zo maakt de AFM zich zorgen om een betrekkelijk nieuwe verzekering: de zogenaamde uitgeklede aov. In ruil voor beperkingen in de dekking betaalt de verzekerde een lagere premie. Deze beperkingen kunnen echter zo veelomvattend zijn dat de vraag rijst of verzekeren überhaupt nog zin heeft. 7

8 15. ZES REDENEN WAAROM U DE TOEKOMST ROOSKLEURIG IN KUNT ZIEN De kleine en middelgrote bedrijven die de crisis (goed) doorstaan hebben, bevinden zich nu aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Een tijdperk vol kansen om te profiteren van belangrijke marktontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Dat is althans de visie van Colt. Hieronder zes redenen die het bedrijf aanhaalt waarom het MKB de toekomst rooskleurig in kan zien: 1. Minder kleinere concurrenten Een groot aantal kleine bedrijven zijn failliet gegaan. U niet, u bent misschien zelfs slanker en fitter uit de recessie tevoorschijn gekomen, en daar plukt u nu de vruchten van. 2. Minder grotere concurrenten In tijden van overvloed zoeken grotere bedrijven altijd nieuwe wegen voor uitbreiding en profiteren ze van de niches die kleine bedrijven hebben ontwikkeld. Daarvan is nu geen sprake. Grote bedrijven richten zich momenteel weer op hun kernactiviteiten. De tijd is rijp om te investeren in groei op nichemarkten. 4. Leveranciers worden onder de loep genomen In tijden waarin de broekriem moet worden aangehaald, worden inkopers extra creatief. De status quo handhaven is geen optie meer, vooral niet als een concurrerende leverancier meer voor minder kan leveren. Innovatieve, kleinere spelers hebben nu de kans binnen te komen bij de grote ondernemingen. 5. Nieuwe technologie opent nieuwe markten Cloud-systemen zijn efficiënt, schaalbaar en veilig, en bieden het MKB toegang tot het soort computerkracht dat voorheen alleen was voorbehouden aan grote ondernemingen. 6. Nieuwe technologie maakt weg vrij voor nieuwe producten en diensten Massale toegang tot digitale producten, zoals camera s en breedbandinternet, heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe kansen die in alle sectoren drastische veranderingen kunnen teweegbrengen. Wees creatief! 6Minutes 3. Stijgende behoefte aan vernieuwing Systemen moeten nu worden bijgewerkt, er moeten nieuwe activiteiten worden ondernomen en inkoopcycli beginnen weer op gang te komen. Dit biedt volop kansen voor kleine en middelgrote ondernemingen die daarop kunnen inhaken. Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Jaargang 8 Nr Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 AFM: Maatregelen in 2009 AFM: Centrale thema s 2010 AFM: Controle op DVD AFM: Pas op voor grondaanbieders! Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Den Haag: Geen ondergrens

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie