Module 4 Inzicht in cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 4 Inzicht in cijfers"

Transcriptie

1 Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Waarom financiën begrijpen? Financiën is belangrijk omdat alle bedrijven geld moeten inbrengen en uitgeven om te kunnen ondernemen Lasten gaan voor de baten uit Slimme ondernemers stellen vragen Geld inbrengen Hoeveel geld komt van de eigenaren, uit verkoop of is geleend? Op welk product verdien ik het meest? Welke regio blijft achter? Hoe lang moet ik op mijn geld wachten? Slimme ondernemers stellen vragen Aan de uitgaven kant Zijn mijn kosten te hoog? Besteden we genoeg geld aan reclame? Welke investering biedt het hoogste rendement? Kan ik beter kopen of leasen? 1

2 Financiële rapportages Financiële rapportages bieden de informatie om die vragen te beantwoorden Je maakt betere beslissingen als je deze rapportages begrijpt Jargon, sommige termen hetzelfde Financiële gezondheid Doel is geld verdienen Financiële gezondheid verbeteren door omzet verhogen of kosten verlagen Goede investeringen Middelen verstandig inzetten Zoeken naar juiste combinatie Financiële gezondheid De beste ondernemers weten hoe goed hun onderneming in staat is om winst en cash om te zetten Hiervoor vertrouwen ze primair op de 3 documenten van de jaarrekening Wat is de jaarrekening? Balans: In staat om te betalen? Winst- en Verliesrekening: Winst gemaakt? Kasstroomoverzicht: Cash gegenereert? (Toelichting) Dit zijn de twee rapporten waar de fiscus jou op afrekent! Wat is de Balans? Balans is momentopname van bezittingen en schulden van jouw bedrijf Wat heb je? En hoe is dat betaald? Momentopname: einde boekjaar (31/12) Bezittingen = Eigen vermogen + Schulden Eindbalans 2014 = Beginbalans 2015 Het woord Balans Evenwicht tussen de bezittingen (activa) en schulden en eigen vermogen (passiva) Balans: iemand heeft betaald voor bezit Bezittingen (Activa) Schulden + EV (Passiva) 2

3 Wat zijn passiva (schulden + EV)? Passiva zijn de geldbronnen van jouw onderneming (ter beschikking gestelde middelen) Inbreng van eigenaren (eigen vermogen) Leningen en hypotheken van banken Schulden aan leveranciers Voorzieningen voor toekomstige uitgaven Wat zijn bezittingen (activa)? Activa zijn de (productie)middelen waaraan het geld is besteed Terreinen en gebouwen Machines, installaties, auto s, inventaris Voorraden Vorderingen, kas- en banksaldi Soorten activa Schematisch Activa worden verdeeld in vaste en vlottende activa. Vaste activa staan duurzaam ter beschikking aan de onderneming Vlottende activa kan een onderneming op korte termijn (<1 jaar) eenmalig gebruiken of omzetten in cash Activa (bezittingen / besteding) Vaste activa (gebouw, auto, inventaris) Vlottende activa (voorraad, vordering, geld) Passiva (schulden / geldbronnen) Eigen vermogen (kapitaal) Langlopende schulden (hypotheek, banklening) Kortlopende schulden (leverancierskrediet, BTW) Voorzieningen Activa (bezittingen / besteding) Voorbeeld Passiva (schulden / geldbronnen) Vaste activa Eigen vermogen (kap.) Langlopende schulden Vlottende activa Kortlopende schulden Voorzieningen Totaal activa Totaal passiva Wat is de Winst- en verliesrekening? W&V-rekening toont de winstgevendheid van jouw onderneming over een bepaalde periode Ook wel resultatenrekening/exploitatierek. Periode: boekjaar (2014), kwartaal, maand Opbrengsten - Kosten = Winst Niet inkomsten en uitgaven! 3

4 Meest compacte vorm Winst en verliesrekening over 2015 Opbrengsten/Omzet Kosten Resultaat Welk soort vragen beantwoord? Verdien ik met mijn onderneming wel geld? Is mijn bruto marge groot genoeg om het bedrijf te runnen? Weet ik wat mijn werkelijke directe kosten zijn? Zijn mijn prijzen zodanig dat mijn producten en diensten nog steeds een aantrekkelijk alternatief zijn voor de concurrentie? Hoe weet ik of mijn marketinginspanningen zijn vruchten afwerpt? Heb ik de juiste mix van producten en diensten? Als ik 2x zo hard werk, verdien ik dan ook twee keer zo veel geld? Verschil met inkomsten/uitgaven Oorzaak waarderingsgrondslag: alle transacties worden toegerekend aan een periode Aanschaf machine geen kosten, maar investering (balans) Afschrijving wel in W&V-rekening Directe en indirecte kosten Directe kosten zijn kosten die je direct kunt toewijzen aan de omzet. Indirecte kosten zijn niet direct toewijsbaar aan de omzet. Ook wel overhead. Wat voor de een direct is, kan voor de ander indirect zijn. De boeken die een boekwinkel inkoopt zijn directe kosten. De boeken die een consultant koopt voor bijscholing zijn indirecte kosten. Vaste en variabele kosten Variabele kosten variëren afhankelijk van het productie- en/of verkoopvolume Hoe meer je produceert en/of verkoopt, hoe hoger de variabele kosten. Vaste kosten blijven gelijk blijven ongeacht de hoeveelheid verkochte producten. Op vaste kosten kun je weinig invloed uitoefenen. Bijv. huurkosten Variabele kosten kun je beter sturen. Bijv. inkoop ijs Schematisch Opbrengsten (netto omzet) Kostprijs van de omzet Bruto marge Personeelskosten Afschrijvingen Auto en transportkosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Resultaat voor belasting Belasting! 4

5 Voorbeeld Opbrengsten (netto omzet) Kostprijs van de omzet Brutowinst Personeelskosten Afschrijvingen Algemene kosten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Resultaat voor belasting Omzet Omzet: verkopen over bepaalde periode in geld Drie soorten omzet: Geleverde producten (aantal x prijs) Verleende diensten (uren x tarief, vaste prijs) Overige opbrengsten (boekwinst) Omzet Netto omzet: omzet na aftrek kortingen Omzet altijd exclusief btw Btw is schuld en dus balans Omzet verantwoord je wanneer je product of dienst levert Betaalmoment is niet relevant Kostprijs van de omzet Kosten om omzet te genereren Rechtstreeks toe te rekenen aan omzet Directe kosten dus! Handel: inkoopprijs van verkochte prod. Productie: arbeid en materiaal Dienst: inhuur van derden Kostprijs van de omzet Kostprijs = variabele kosten Totale kosten variëren met aantal verkochte producten Voorbeeld limonadestalletje Kostprijs van de omzet Kosten 50 citroenen x 0,38 19,00 2 kilo suiker x 1,00 2,00 8 liter water Gratis 60 glazen limonade 21,00 Kostprijs per glas is 21 / 60 = 0, glazen: 300 x 0,35 = 105 Extra voorraad: wel uitgaven/geen kosten 5

6 Directe kosten verlagen? Slimmer en scherper inkopen Optimaliseren productie Variabele kosten per eenheid omlaag Marges omhoog Verkoopprijs omlaag t.b.v. marktaandeel Brutowinst Omzet directe kosten = brutowinst Belangrijk voor productie/handel Negatief? Verlies per transactie! Dekking van alle andere kosten (vast/indirect) Indirecte kosten Alle andere kosten om bedrijf te runnen Niet direct toe te schrijven aan fabricage product of levering dienst Kosten lopen normaliter door Vaste kosten, operationele kosten, overhead Indirecte kosten Salariskosten, huisvestingskosten, autokosten, verkoopkosten, distributiekosten, advieskosten, verzekeringskosten, drukwerkkosten en allerlei overige kosten Indirecte kosten Eerste besparingsmogelijkheden vind je hier Moet je die kosten echt maken? Onderhandel bijv. over je huurcontract Wijzig abonnementen Afschrijvingen Uitgaven middelen > 1 jaar en > 450 zijn investeringen Niet in één keer als kosten, maar verdelen over meerdere jaren Waarde afschrijven Bijv. aanschaf PC of laptop 6

7 Bedrijfsresultaat Brutowinst operationele kosten afschrijvingen = Bedrijfsresultaat Ook wel operationeel resultaat of exploitatieresultaat of EBIT Winst uit gewone bedrijfsvoering Negatief? Operatie niet rendabel Financiële baten en lasten Ook wel rentebaten en lasten Opbrengsten en kosten niets te maken met gewone bedrijfsvoering. Daarom apart op W&V Koersverschillen Resultaat voor belasting Bedrijfsresultaat rente = Resultaat voor belasting Basis voor aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting Nettoresultaat Bedrag na belastingen Eenmanszaak: privé opname/gebruik BV: salaris + dividend Reserveer deel winst voor buffer Investeer in jezelf! Verband Balans en W&V Verschil tussen opbrengsten en kosten in een jaar (jouw winst dus) is de toename van het eigen vermogen op de balans De financiële positie is aan het eind van jaar verbeterd Samengevat Balans Winst en verliesrekening Tijd Momentopname Periode Inhoud Bezittingen, schulden en eigen vermogen Opbrengsten en kosten Doel Financiële positie Winstgevendheid 7

8 Demonstratie Voorbeeld rapportages in Boekhouden in Excel Kasstroomoverzicht Minste aandacht, bevat cruciale info Niet verplicht onderdeel jaarrekening Hoe is het met je cash gesteld? Hoe goed winst omzetten in cash Verklaart verschil tussen begin- en eindstand van de bank- en kasstanden in bepaalde periode Drie kasstromen operationele kasstromen: kasstromen uit je bedrijfsvoering; investeringskasstromen: kasstromen uit aan- en verkoop van duurzame bedrijfsmiddelen (vaste activa); financieringskasstromen: kasstromen uit financiële transactie, zoals leningen en de uitgifte van aandelen. Voorbeeld kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht 2015 Banksaldo beginstand Operationele kasstroom Investeringskastroom Financieringskasstroom Totale kasstroom Banksaldo eindstand Kasstroomoverzicht Operationele kasstroom het belangrijkst! Positief? Dan is je bedrijf in staat geld te maken met reguliere bedrijfsactiviteiten Verdere onderverdeling Voorbeeld kasstroom overzicht Kasstroomoverzicht 2015 Banksaldo beginstand Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Voorraadmutaties 500 Debiteurenmutaties Crediteurenmutaties 800 Voorzieningen 0 Overige vorderingen/schulden Operationele kasstroom Investeringen Desinvesteringen 500 Investeringskasstroom Leningen (opname/aflossing) Financiële baten en lasten Eigen vermogenmutaties Dividendbetalingen 0 Financieringskasstroom Totale kasstroom Banksaldo eindstand

9 Operationele kasstromen Cash is king! Kern is bedrijfsresultaat (omzet kosten) Vertalen naar cash via correcties Inkomsten/uitgaven vs omzet/kosten Correctie op bedrijfsresultaat Afschrijvingen: geen uitgaven Werkkapitaalmutaties: Debiteuren: stijging? Wel omzet, geen geld Crediteuren: stijging? Wel kosten, geen geld Voorraden: stijging? Geld vast Correctie op bedrijfsresultaat Voorzieningen: kosten die je nu neemt voor toekomstige uitgave (garantievoorziening, dubieuze debiteuren) Wel in resultatenrekening, maar nog geen cashuitstroom Voorzieningen stijgen? Dan bij winst optellen Correctie op bedrijfsresultaat Overige vorderingen/schulden (overlopende activa/passiva) Vooruitbetalingen en ontvangsten (verzekeringspremies, aanbetalingen, btw, loonbelasting, sociale premies) Gebeurtenissen in resultatenrekeningen die nog niet of wel tot kasstroom leidden Is cash op bank bijgekomen of afgegaan? Investeringskasstromen Apart zichtbaar i.v.m. grootte Vaak geld lenen hiervoor Investeringen: uitgaven voor productiemiddelen die meerdere perioden meegaan Desinvesteringen: verkoop vaste activa Financieringskasstromen Kasstromen omtrent financiering Leningen (opname/aflossing) Rente (ontvangen/betaald) Mutatie eigen vermogen Dividendbetalingen (bv) 9

10 Demonstratie Voorbeeld rapportages in Jaarrekening in Excel In de volgende presentatie Bepaal en verbeter je winst Lees en begrijp de balans 10

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS

ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS ZELF JE ADMINISTRATIE DOEN BONUS BONUS SESSIE In les 1 hebben we laten zien wat een administratie allemaal inhoud, en wat er minimaal nodig is voor een aangifte BTW en Inkomstenbelasting. Ook heb je 7

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie