Trendnota Begroting 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendnota Begroting 2010"

Transcriptie

1 Trendnota Begroting Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken van nieuwe vraagstukken. Balans tussen doen en denken. Balans tussen het fysieke en het maatschappelijke domein. Balans tussen lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal. Ook balans tussen de gemeente en haar burgers. En balans tussen investeren en een gezonde financiële huishouding. Om dat te realiseren stonden drie thema s centraal: (a) economie als verbindende schakel, (b) regievoering en ketenverantwoordelijkheid en (c) een vitale organisatie. De programmabegroting 2009 is daar de uitwerking van. Ondertussen is de wereld behoorlijk door elkaar geschud vanwege een financieel-economische crisis die doet denken aan de crisis van de jaren dertig. Zowel door het samengaan van een financiële crisis aan een economische, als door de diepgang van de hierdoor ontstane recessie. Groot verschil met de jaren dertig is, gelukkig, dat ons welvaartsniveau vele malen hoger is. De financieel-economische crisis gaat ook Doetinchem niet voorbij. Hij zal effect hebben op onze inwoners en op onze bedrijven. Maar hij zal ook effect hebben op onze eigen begroting. Hier zullen we antwoord op moeten geven. Deze trendnota geeft richting hieraan en maakt discussie hierover mogelijk. Ook al zijn de economische omstandigheden totaal gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden, onze uitgangspunten blijven overeind. We willen balans tot stand brengen en blijven dat doen vanuit de drie thema s die in de vorige trendnota benoemd zijn. En we willen nog steeds afmaken waar we aan begonnen zijn. Maar we zullen scherpere keuzes moeten maken. Omdat de sociale en economische problematiek naar verwachting groeit. En omdat onze financiële mogelijkheden beperkter zullen zijn. 2. De financieel-economische crisis De achtergrond van de huidige crisis is genoegzaam bekend. Gestart als hypotheekcrisis in de Verenigde Staten heeft de financiële crisis zich razendsnel over de hele wereld verspreid. Vervolgens is die financiële crisis overgeslagen naar de zgn. reële economie. Een tijd lang hebben we in Nederland gedacht dat de gevolgen in ons land beperkt zouden zijn. De laatste economische prognoses van het CPB laten echter zien dat dat ijdele hoop was. Prognose Bruto Binnenlands Product (BBP) (Bron: CPB) Prognose december 2008 Prognose februari ,75% - 3,50% ,00% - 0,25% Trendnota Begroting 2010 Pagina 1 van 22

2 Prognose Werkloze beroepsbevolking (Bron: CPB) Prognose december 2008 Prognose februari De prognosecijfers doen denken aan de crisis van de jaren 30 van de vorige eeuw. Ook toen was er een vergelijkbare krimp van de economie en ook toen was er een koppeling van een financiële aan een economische crisis. Grootste verschil met die crisis is dat ons welvaartsniveau vele malen hoger ligt dan dat van toen. Dat verschil geeft ook de relativering van de huidige crisis. Weliswaar krimpt de economie sterk, maar die krimp werpt ons terug naar het niveau van een aantal jaren terug. En toen hadden we het zeer zeker niet slecht. Bepalend voor de economische situatie in Nederland is dat ons land een relatief grote financiële sector kent en dat wij een open economie hebben die sterk afhankelijk is van de wereldhandel. Beide factoren maken dat de mogelijkheden van de lokale overheid beperkt zijn om de crisis te beïnvloeden. We kunnen hoogstens de nadelige effecten zoveel mogelijk proberen op te vangen én we kunnen de crisis aangrijpen om onze economie te stimuleren zich om te vormen naar een moderne, duurzame economie. 3. Aanpak van de financieel-economische crisis korte theoretische beschouwing Er zijn verschillende visies op de aanpak van de financieel-economische crisis. Wezenlijk strijdpunt tussen deze visies is of de crisis eerst en vooral een crisis van de staat is (terwijl de markt over voldoende zelfcorrigerend vermogen beschikt) of dat die crisis eerst en vooral een crisis van de markt is (waar de staat moet ingrijpen). Tot in de jaren zestig was fine-tuning van de economie à la Keynes een geaccepteerd recept. Wanneer consumenten en particuliere investeerders te weinig besteedden om de capaciteit van de economie voldoende te benutten, trad de overheid stimulerend op. Extra bestedingen, belastingverlaging en renteverlaging waren daarbij de instrumenten. Maar deze aanpak leidde in de jaren zeventig tot grote structurele problemen, waardoor het keynesiaans conjunctuurbeleid in diskrediet raakte. Milton Friedman was een van de voornaamste economen die Keynes ten grave droegen. Volgens hem moet de overheid zich zo min mogelijk met de economische ontwikkeling bemoeien. Zij moet vooral niet actief proberen de conjunctuurgolven af te vlakken. Immers, voordat de overheid in de gaten heeft wat er aan de hand is en voordat er maatregelen bedacht en ingevuld zijn, is de economie meestal al op eigen kracht aan het herstellen. In plaats van anticyclisch beleid wordt er dan (ongewild) een procyclisch, de conjunctuur versterkend, beleid gevoerd. De afgelopen decennia is het (economisch) liberalisme de dominante internationale beleidsrichting geweest. Afbouw van handelsbelemmeringen, tegengaan van concurrentievervalsing, meer keuzevrijheid voor de consument, minder afhankelijkheid van de staat, stimulering van ondernemerschap en opbouw van het eigen vermogen zijn allemaal gevolgen daarvan. Meer markt en minder staat is de slogan die hier bij hoort en die in ons land o.a. in de context van de vastgelopen verzorgingsstaat moet worden gezien. Trendnota Begroting 2010 Pagina 2 van 22

3 Niemand zal ontkennen dat er een crisis van de markt is. Sommige beweren echter juist dat die crisis laat zien dat de markt zijn werking doet. De tucht van de markt laat de bubbels openbarsten en laat daarmee zijn zelfreinigende vermogen zien. Voor hen is de huidige crisis dan ook vooral een crisis van de staat, omdat die zijn gereedschapskist aan beleidsinstrumenten snel leger ziet worden. Het recept dat bij deze visie hoort is de markt zijn eigen werking te laten doen, vooral niet ingrijpen en zorgen dat de staatsfinanciën op orde blijven, om niet de rekening naar latere generaties door te schuiven. Vertaald naar de Doetinchemse situatie betekent dit (a) helder krijgen wat de effecten van de financieeleconomische crisis zijn voor onze eigen begroting, (b) de begroting via bezuinigingen sluitend houden en (c) de bezuinigingen gebruiken om de overheid minder (markt)taken te laten doen. Anderen zien echter dat de crisis laat zien dat de markt niet altijd gelijk heeft, sterker nog dat als je alles aan de markt overlaat er grote scheefgroei in en tussen samenlevingen (dwz. tussen mensen onderling) en tussen mens en natuur ontstaat. Er is een overheid van zekere omvang met bepaalde instrumenten nodig om die scheefgroei tegen te gaan. Het recept dat bij deze visie hoort is dat de overheid de economische vraag via investeringen stimuleert en de financiële gevolgen daarvan repareert op het moment dat het economisch weer beter gaat. Vertaald naar de Doetinchemse situatie betekent dit (a) helder krijgen welke investeringen gedaan kunnen worden om de economie op korte termijn te stimuleren, (b) deze investeringen realiseren en (c) het resulterende begrotingstekort pas aanpakken als de economische recessie ten einde is. Overigens dienen de investeringen te voldoen aan de drie T s: ze moeten tijdig, tijdelijk en trefzeker zijn. De overheersende visie is (echter) dat een combinatie van gericht stimuleren en de begroting op orde houden door middel van bedachtzaam bezuinigen de beste aanpak van de huidige financieel-economische crisis is. Zo n behoedzame aanpak staan wij dan ook voor. Dit brengen we tot uitdrukking in het Aanvalsplan gd. 4. Het Aanvalsplan gd Het Aanvalsplan gd poogt de balans te vinden tussen enerzijds investeren om de crisis tegemoet te treden en anderzijds een gezonde financiële positie. Vanuit deze achtergrond kent het Aanvalsplan gd vier onderdelen: (a) stimuleren economie, (b) versterken sociale structuur, (c) een vitale gemeentelijke organisatie en (d) een gezonde gemeentebegroting. Hierna worden deze onderdelen uitgewerkt. Met name het onderdeel economie in ons Aanvalsplan gd sluit aan bij het Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders en is in feite de Doetinchemse invulling ervan. Accent ligt bij behoud van de bestaande economische structuren en activiteiten en bij invulling geven aan een nieuw strategisch toekomstperspectief om te komen tot een nieuwe economie gebaseerd op duurzame processen en producten. Tevens proberen we nadrukkelijk afstemming te zoeken met het Gelders economisch reddingsplan van de provincie ter waarde van 100 miljoen voor de bestrijding van de gevolgen van de economische crisis. Trendnota Begroting 2010 Pagina 3 van 22

4 Investeren om de economie te stimuleren Het eerste onderdeel van het Aanvalsplan gd richt zich op de economie. Aangezien de lokale economie niet los te zien is van, op z n minst, de regionale economie, sluiten we met ons aanvalsplan aan bij dat van de regio Achterhoek. Onder het motto van crisis naar kans willen we de crisis aangrijpen om de regionale economie sterker te maken. Dat doen we door met gerichte investeringen (m.n. in bouwprojecten en infrastructuur) bedrijvigheid te stimuleren, door duurzaamheid te koppelen aan onze investeringen en door (o.a. daarmee) innovatie bij bedrijven te stimuleren. Een Green Deal voor Doetinchem en de Achterhoek. Eigen investeringen realiseren en investeringen naar voren halen We hebben voor de jaren 2009 en 2010 voor circa 125 miljoen aan investeringen lopen in bouwprojecten, infrastructuur, vastgoed en dergelijke. Deze 125 miljoen is verdeeld over diverse bouwprojecten, infrastructuurprojecten, vastgoedprojecten en overige projecten 1. Met deze investeringen stimuleren we de economie. En door in ons aanbestedingsbeleid anders om te gaan met referte- en omzeteisen zorgen we er voor dat lokale en regionale bedrijven volwaardig mee kunnen dingen. Naast realisatie van voorgenomen investeringen, willen we ook een aantal investeringen naar voren halen. Dit streven sluit deels aan bij de zgn. versnellingstafels uit het Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders. We denken daarbij o.a. aan onderwijshuisvesting (integraal huisvestingsplan onderwijs), fietstunnel Metzo, Ruimzichtlaan, Oude Postkantoor, silo Wehl en hoofdvestiging muziekschool. Voor de financiering van het naar voren halen van investeringen, doen we een beroep op bijdragen van derden. In het kader van het Gelders Actieplan Recessie hebben we hiertoe een aanvraag gedaan bij de provincie. Bijlage 3 geeft het inzicht hierin. Investeringen door derden stimuleren Wij werken samen met partners, die in onze gemeente willen investeren in bijvoorbeeld woningbouw of winkelvoorzieningen. De vastgoedmarkt heeft het op dit moment moeilijk, waardoor ontwikkelaars moeten afzien van geplande investeringen. Het Lyceumkwartier is hiervan het meest pregnante voorbeeld, maar er zijn meer voorbeelden van projecten die voorlopig door de ontwikkelaar in de ijskast zijn gezet. Het is evident dat de behoefte aan (nieuwbouw)woningen door de crisis (tijdelijk) is afgenomen. We zijn gestart met de taskforce bouwprojecten. Vanuit deze taskforce wordt op dit moment getracht om voor de belangrijkste bouwprojecten een beeld te krijgen van de impact van de crisis. Het lijkt vrijwel onvermijdelijk dat zowel kwalitatief als kwantitatief moet worden bijgestuurd. Dit kan betekenen projecten herprogrammeren en/of temporiseren. Intensivering van acquisitie kan mogelijk al te drastische maatregelen voorkomen. Vanuit de taskforce bouwprojecten zijn ook initiatieven ontplooid om samen met onze partners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om geplande investeringen zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Dat is onze insteek voor de komende tijd. Vanuit een gezamenlijk belang met elkaar de problematiek als gevolg van de financieel-economische crisis aanpakken en daarmee zoveel mogelijk voortgang in projecten te realiseren. 1 Zie bijlage 2 voor een overzicht van deze investeringen. Trendnota Begroting 2010 Pagina 4 van 22

5 Duurzaamheid toevoegen aan investeringen en innovatie bevorderen Een belangrijke conclusie van het Stormberaad op 13 januari 2009 in Winterswijk, die is uitgewerkt in de Werkfabriek op 7 februari 2009 in de DRU was: we moeten nu iets doen, we moeten het samen doen en we moeten het groen oftewel duurzaam, doen. Inzet daarbij is een nieuwe economie met duurzame processen en producten. Juist de Achterhoek is uitstekend geschikt voor het inrichten van een duurzame economie en dus voor een Green Deal. De regio Achterhoek steekt in op een A-fonds (Achterhoekfonds) dat bestaat uit vier deelfondsen (groenfonds, verduurzamingsfonds, gezonde-regiofonds en omscholingsfonds. Uit deze fondsen kunnen initiatieven voor vergroening en innovatie worden bekostigd. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om financieel te participeren. De wens tot vergroening en verduurzaming van projecten en het stimuleren van innovatie zien we ook terug in het klimaatplan, dat bovendien in overleg met de andere Achterhoekse gemeenten is opgesteld. Ook de mogelijkheden die Oost NV biedt in de vorm van het verstrekken van kredieten aan innovatieve Gelderse (en dus Achterhoekse) bedrijven sluiten hier goed op aan. Onder andere in het kader van verduurzaming van de economie werken we aan het verplaatsen van de Esbro naar het RBT. Een nieuwe vestiging biedt het bedrijf groeimogelijkheden (extra werkgelegenheid), terwijl er tegelijkertijd milieuwinst wordt behaald. De bouw van de slachterij zelf levert uiteraard ook werkgelegenheid op. Er wordt een beroep gedaan op de gemeente voor financiële ondersteuning. De hoogte van de financiële bijdrage van de gemeente is nog onbekend. Versterken economisch klimaat Gezamenlijk aanpakken in tijden van crisis borgt een duurzame aanpak om het ondernemersklimaat gezond te houden. Juist in tijden van crisis is het van belang om de ondernemer dicht bij de overheid te houden. Het ondernemersloket wordt in 2009 operationeel en de economische functie wordt verder ontwikkeld. Economische randvoorwaarden realiseren Een goede bereikbaarheid is essentieel voor het economisch functioneren van de stad. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van Doetinchem als stad en de bereikbaarheid van Doetinchem als onderdeel van de regio. De bereikbaarheid van Doetinchem als stad staat onder druk. In het mobiliteitsplan is voor in totaal 100 miljoen aan maatregelen aangekondigd om de bereikbaarheid van Doetinchem te verbeteren. De financiering daarvan vormt een probleem. Externe financiering is onmisbaar om het mobiliteitsplan te realiseren. De bereikbaarheid van Doetinchem als onderdeel van de regio laat eveneens te wensen over. Het spoor tussen Doetinchem en Arnhem voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Opwaardering van de treindienst (kwalitatief en kwantitatief) is noodzakelijk. Voor wat betreft de weginfrastructuur is investeren in een goede verbinding met het westen van Nederland, Duitsland en Twente noodzakelijk. Doortrekken A18 en A15 zijn dus van belang evenals een goede verbinding tussen de A18 en de A15. Deze investeringen moeten door derden (Rijk) worden gedaan. Om ervoor te zorgen dat de effecten van de crisis op de arbeidsmarkt beperkt blijven is het noodzakelijk, dat bedrijven kunnen uitbreiden. Realiseren van het RBT en revitalisering van Trendnota Begroting 2010 Pagina 5 van 22

6 bestaande bedrijventerreinen is daarom noodzakelijk. In het moeizaam tot stand gekomen principeakkoord over het RBT wordt een koppeling gemaakt met herstructurering, revitalisering en transformatie van bestaande bedrijventerreinen. Versterken sociaal bindweefsel De financieel-economische crisis heeft naast een economische component zeker ook een sociale component. De werkloosheid zal toenemen. Dit kan leiden tot spanning in bepaalde buurten. Vandaar dat wij het van belang vinden om aan de ene kant de groei van de werkloosheid aan te pakken en aan de andere kant de sociale structuur in onze gemeente te versterken. Werkgelegenheid De verwachting is dat de werkloosheid de komende periode fors zal groeien. Langs drie lijnen willen we deze groei aanpakken: (a) van werk naar werk, (b) van school naar werk en (c) arbeidsmarktbeleid. Door het UWV WERKbedrijf is een mobiliteitscentrum ingericht voor de regio. Mensen van werk naar werk leiden is hiervan het motto. Het mobiliteitscentrum is opgericht in samenwerking met de gemeenten. Investeren hierin is noodzakelijk gezien de verwachting van de toenemende werkloze beroepsbevolking. Daarnaast zullen de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering toenemen. Belangrijk hiervoor blijft dat we investeren in scholing en training van mensen in de bijstand. Aanval op de schooluitval blijft zeker nu een belangrijk thema. Onze regio heeft over de afgelopen periode landelijk gezien de hoogste score behaald in de afname van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het ingerichte jongerenloket met trajectbegeleiding bij het UWV werkbedrijf is een voorziening die uitermate belangrijk is, zeker in het licht van de huidige financieel-economische crisis. Naast afname van de kansen op de arbeidsmarkt is ook de bereikbaarheid van banen ongunstig door het vervoersnetwerk rondom Doetinchem en toenemende reistijden de stad uit. Beide aspecten vergen steeds meer onze aandacht. Samenwerking met diverse partners in de regio is hierbij noodzakelijk. De uitwerking van het regionaal arbeidsmarktbeleid moet hierop het antwoord zijn met als belangrijke onderdelen de invulling MBO+/HBO voor de regio Achterhoek en de oprichting van een Careercenter. Reeds eerder is geconstateerd dat de vacatures op HBO- en WO-niveau moeilijk te vervullen zijn en dit zal zeker op korte termijn niet veranderen. Versterken sociaal bindweefsel Juist in deze tijd moeten wij een oog blijven houden voor kwetsbare groepen/wijken. Als we naar Doetinchem (de wijken) kijken dan zien we een bevolkingskrimp en een vergrijzing van de bevolking. Er wordt ingezet op de wijken: schoon, heel, veilig en prettig. Hierbinnen kunnen natuurlijk keuzes gemaakt worden op welk niveau we de wijken schoon, heel en veilig willen hebben. Ontwikkelingen in de maatschappelijke hoek zijn het sportbeleid en de sinds 2008 lopende jeugdagenda met daaraan hangend de actuele ontwikkelingen rond het CJG, de lokale zorgnetwerken en het veiligheidshuis. Er is een trend waarneembaar dat de verschillen tussen de wijken groter worden. Er zijn wijken die nu extra aandacht behoeven omdat het mis dreigt te gaan en er zijn de wijken die reeds een zorg zijn. Doetinchem scoort als gemeente Trendnota Begroting 2010 Pagina 6 van 22

7 voldoende, maar er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Daarom dient er gekeken te worden naar mogelijkheden om deze trend te doorbreken. Sport als sociaal bindweefsel kan hier een grote rol van betekenis spelen. Dit betekent dat er gekeken wordt hoe voor de verenigingen de lastendruk verlicht kan worden, zodat de sociale netwerken die de sport met zich meebrengt behouden kunnen worden. Daarnaast blijft investeren in onderwijshuisvesting een wettelijke en gemeentelijke taak. Gezien de toekomstige verwachting van krimp voor deze regio en de regierol van de gemeente, zal dit steeds integraler worden vormgegeven. Scholen krijgen steeds meer een maatschappelijke functie voor wijk, dorp of stad en dat heeft weer consequenties voor de multifunctionaliteit van de schoolgebouwen. Onderwijsvoorzieningen zullen steeds meer gebruikt worden als laagdrempelige voorzieningen in wijken waar meerdere functies (denk aan inlooppunt CJG) onder één dak gerealiseerd worden. Investeren in wijken is dus ook keuzes maken met betrekking tot de investeringen in onderwijsgebouwen, daar waar dat nodig is en bijdraagt aan de verbetering van de sociale infrastructuur van de wijk. Als de wijken nader bekeken worden, dan zien we dat veiligheid en veiligheidsbewustzijn zich verder ontwikkelen als belangrijke thema s. Uit de meest recente nationale crisismeting is gebleken dan 38% van de mensen zich meer zorgen maakt om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn in hun wijk/stad/dorp. Waarden en normen en de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn daarin belangrijke elementen. Overlast in algemene zin blijft de aandacht behoeven. Dit vraagt van de overheid om keuzes te maken op het gebied van beheer en beleid dat appelleert aan een prettige leefomgeving en geen kansen biedt voor vandalisme of verpaupering. Het besef dat de veiligheidsbeleving, veel meer dan de objectief gemeten veiligheidssituatie, van groot belang is voor de waardering voor de leefomgeving, leidt ertoe dat het onderwerp steeds meer aan zal moeten sluiten bij andere domeinen, zoals het jeugdbeleid en de wijkaanpak. De meest opvallende ontwikkeling op dit gebied is het Veiligheidshuis dat de aansluiting zoekt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Lokale Zorgnetwerk. De verbinding tussen zorg en veiligheid is essentieel om tot een sluitende aanpak te komen en een effectievere wijze van opereren. De uitwerkingen van de ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dragen bij aan de versterking van de sociale doelstellingen van onze gemeente. De rol die de gemeente hierin heeft wordt sterker, zowel in de zorg die rechtstreeks bij de burger thuis plaatsvindt als in de openbare geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijk opvang. Door het rijk wordt steeds meer een beroep gedaan op de lokale overheid in dit kader en daarbij worden verschillende taken en rollen gevraagd, zowel op procesniveau als in de uitvoering Doetinchem heeft als centrumgemeente ook een belangrijke rol en functie in de culturele infrastructuur. Twee belangrijke projecten zijn al in gang gezet te weten Schouwburg Amphion en het cultuurcluster t Brewinc. Beide projecten zullen in 2010 tot een afronding komen. Daarnaast bestaan in Doetinchem de Regionale Muziekschool en centrum voor kunst en cultuur De Gruitpoort. Beide instellingen vragen om een investering om in de huidige tijd hun doelstellingen waar te kunnen maken. Hiervoor zal een afweging gemaakt moeten worden in het kader van het Aanvalsplan financieel-economische crisis. Trendnota Begroting 2010 Pagina 7 van 22

8 Investeren in een vitale gemeentelijke organisatie De gemeente heeft verschillende rollen. Enkele rollen zijn dienstverlener, producent, regisseur en ketenpartner. Het denken hierover is sterk in ontwikkeling, onder andere door nieuwe technieken. Ondanks en deels ook vanwege de financieel-economische crisis willen we blijven investeren in onze organisatie om die op een goede wijze te kunnen laten functioneren. Regisseur en ketenpartner De afgelopen jaren heeft de gemeente in toenemende mate de rol van regisseur gekregen en heeft hiermee meer een sturende rol gekregen. Ook is er een ontwikkeling ingezet om tot sluitende ketens te komen zoals jeugd-, zorg-, en veiligheidsketen. De gemeente is naast regisseur van de keten tevens een coproducent in de keten. In tijden van crisis zal men als eerste naar de overheid kijken en wil men kunnen terugvallen op de overheid. Het beroep op de overheid wordt groter, we willen echter niet terug naar vadertje staat. We willen een moderne en actieve overheid, die de taken in samenspraak oppakt en oog en oor heeft voor bedrijven, instellingen en inwoners. Belangrijke begrippen: netwerkorganisatie, nieuwe vormen van samenwerken (ook digitaal), regierol, minder individualisme en minder marktwerking. Netwerkorganisatie betekent samenwerken met partners in de regio, Euregio, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners. Op gemeentelijk en regionaal gebied zijn innovatie en duurzaamheid zijn thema s die als een soort paraplu fungeren voor wat we willen verbeteren en willen doen. Waardevast voor de nabije toekomst. Potentie en expertise in Doetinchem en de Achterhoek is er. Dienstverlener In 2009 is er flink ingezet op de dienstverlening. Er dient een keuze gemaakt te worden of ook in 2010 verder ingezet wordt op verhoging van de dienstverlening of dat het in 2009 bereikt niveau zoveel mogelijk behouden wordt. Vele nieuwe dienstverleningsprocessen zijn in gang gezet en kunnen moeilijk of zelf niets gestopt worden zonder de nodige consequenties. Er mag geen discrepantie zijn tussen hetgeen wij buiten aan dienstverlening doen en hetgeen wij binnen aan dienstverlening doen. Er zijn vele opties om de dienstverlening te optimaliseren. Werkprocessen en informatiesystemen moeten dan op orde zijn, regelgeving dient waar mogelijk vereenvoudigd te worden om de last op de burger, maar ook op de organisatie te verminderen en de vitaliteit moet bewaakt worden, waarbij professionaliteit het sleutelbegrip is. De interne (vitale) organisatie De gemeentelijke organisatie werkt aan vele zaken tegelijk. In 2009 en 2010 maken wij af waar wij aan begonnen zijn. Een vitale organisatie faciliteit het personeel adequaat, er is voldoende personeel en het personeel is voldoende toegerust. We willen investeringen die er in het personeel gedaan zijn behouden. Dit is extra van belang vanwege de economische en arbeidsmarktontwikkelingen. Er zullen goede afwegingen gemaakt moeten worden waar de investeringsaccenten en bijbuigingsaccenten komen te liggen als het gaat om het behouden van een vitale organisatie. De begroting op orde. Binnen het Aanvalsplan gd kiezen wij ervoor de begroting op orde te houden op basis van de volgende uitgangspunten: Trendnota Begroting 2010 Pagina 8 van 22

9 De begroting dient uiterlijk in 2013 structureel sluitend te zijn. Dit impliceert dat de begrotingen voor de jaren 2010 t/m 2012 niet perse sluitend hoeven te zijn. Eventuele (incidentele en structurele) begrotingstekorten komen ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve geeft daarmee de bandbreedte voor dit uitgangspunt aan. Onder normale omstandigheden dient de algemene reserve 11 miljoen (10% omvang begroting) te bevatten, onder de huidige crisisomstandigheden mag hier op ingeteerd te worden tot een minimale omvang van 5 miljoen. De financiële effecten van de crisis komen in principe ten laste van de algemene reserve en andere reserves. De omvang van de algemene reserve is hiervoor de bandbreedte: deze mag niet onder de 5 miljoen komen. Er wordt structurele ruimte gecreëerd voor extra investeringen (ruimte voor nieuw beleid) ten behoeve van het stimuleren van de economie, het versterken van het sociaal bindweefsel en het realiseren van een vitale gemeentelijke organisatie. Vooralsnog is hiervoor 2 miljoen structureel beschikbaar (verdeeld over de jaren 2009 t/m De ruimte voor nieuw beleid wordt gerealiseerd door een heroverweging van bestaand beleid die structurele middelen oplevert. Vooralsnog is een heroverweging van 1,6 miljoen nodig (verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012). In het overzicht op de volgende pagina zijn deze uitgangspunten uitgewerkt in een meerjarenbegroting en in een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve. Hierbij zijn aannames gemaakt over de effecten van de crisis op onze begroting 2. Het moge duidelijk zijn dat in het overzicht aannames verwerkt zijn die mogelijk niet of anders uitkomen. Daarom kan maar beperkt belang gehecht worden aan de gepresenteerde cijfers. Het principe dat achter het overzicht zit, wordt er wel duidelijk mee. En dat is dat als meer ruimte voor nieuw beleid gewenst is, er ook meer heroverwogen moet worden. Én dat is dat als het effect van de crisis negatiever is, er een groter beslag op de algemene reserve gelegd wordt. In het overzicht is ook verwerkt de aanwending van een deel van opbrengst aandelenverkoop NUON. Na deze aanwending resteert een opbrengst van 15 miljoen, waarvan 7 miljoen gerealiseerd wordt in 2010 en de resterende 8 miljoen in 2014/15/16 (zie bijlage 3 voor nadere informatie). Deze opbrengst kan ingezet worden óf voor het naar voren halen van eenmalige investeringen óf voor de dekking van structureel nieuw beleid. In deze Trendnota hebben we dat nog niet vertaald. We hebben op voorhand niet de bedoeling om de in de meerjarenraming opgenomen heroverwegingen van 1,6 miljoen structureel te realiseren via een principiële takendiscussie. Wel zullen we de begroting doorlichten op ruimte die niet benut wordt en zullen we een generieke korting op alle budgetten toepassen. Wij denken daarmee de last van de heroverweging zo beperkt mogelijk te laten zijn en gelijkelijk te verdelen over alle beleidsvelden. Overigens hoort bij deze invulling van de (meerjaren)begroting een begrotingsdiscipline waarin (a) structurele tegenvallers direct gecompenseerd worden met structurele ombuigingen, (b) structurele meevallers gebruikt kunnen worden hetzij voor terugdraaien heroverwegingen, hetzij voor nieuw beleid en (c) incidentele mee- en tegenvallers (indien ze niet opgevangen kunnen worden binnen bestaande budgetten) verrekend worden met de algemene reserve. 2 In bijlage 1 staan deze aannames uitgewerkt. Trendnota Begroting 2010 Pagina 9 van 22

10 Meerjarenbegroting en prognose ontwikkeling algemene reserve bij Aanvalsplan gd. Meerjarenbegroting (bedragen x 1.000) Beginsaldo Mutaties structureel Heroverwegingen bestaand beleid Nieuw beleid Saldo begroting structureel Mutaties incidenteel Circulaires 2008 incidenteel Uitkering gemeentefonds Omzettaakstelling grexen Belastingen&heffingen (m.n. bouwleges) Rente&dividenden p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Bijstandsuitkeringen Saldo totaal Prognose algemene reserve (bedragen x 1.000) Stand per 1 januari Rente Mutaties autonoom Mutaties begroting Verkoop panden De Schil Voeding reserve grondexploitaties Nuon-aandelen Stand per 31 december Trendnota Begroting 2010 Pagina 10 van 22

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie