Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés"

Transcriptie

1 Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7 Ziekenzondag 21 september...8 Oktober Wereldmissiemaand...9 In het boek opgetekend...10 Overleden...10 Gedoopt...10 Korte berichten...10 Agnes-Willibrordkamp Liturgieoverzicht...12 Vieringen door de week...14 Fatimakapel (Newtonstraat 326)...14 Misintenties...14 Huisbezoek pastorale werkgroep...14 Pastoraal spreekuur...15 Vanuit de Pastoraatsgroep...15 Terugblik Bezinningsavonden...16 Terug van weggeweest...18 Bedevaart naar Beauraing in september...20 Oikocredit...21 Collecte-overzicht...22 Bedevaart Lourdes...22 Wie, wat waar in de Agnes...23 Kopijdatum AM 2: 3 oktober Verschijningsdatum AM 2: 21 oktober

3 Voorwoord van de Redactie Voor u ligt het eerste nummer van de 43 e jaargang van de Agnes Mobile. Het wordt een spannend jaar, zeker voor de Agnes Mobile. Hoe gaat deze verder als in januari 2015 de fusie een feit wordt en er een gezamenlijk parochieblad ontstaat, zoiets als u rond Pasen al heeft gezien in de vorm van het blad Passie. De redactie zal de komende tijd wel extra bijeenkomsten verwachten om over het toekomstige blad te brainstormen. Helemaal verdwijnen zal de AM wel niet, er blijven toch berichten en artikelen die specifiek de Agnes aangaan, en bij de Agnesparochianen bekend gemaakt moeten worden. In ieder geval komt de AM dit jaar nog 3x uit (dit nummer, in oktober en het Kerstnummer in december). In dit nummer leest u verder veel over de fusie, de opening van het seizoen en de geplande parochiebijeenkomst na de viering, concerten en bedevaarten. De Agnesparochie is een actieve parochie met veel activiteiten voor jong en oud. Deze editie van de AM staat dan ook in het teken van de verslagen van deze activiteiten. De kampleiding van het Agnes- Willibrordkamp en de deelnemers aan de oecumenische bezinningsavonden hebben enthousiaste stukken ingestuurd over hun ervaringen en belevenissen. Oktober is Wereldmissiemaand. Onze aandacht en financiele ondersteuning worden gevraagd voor Myanmar, waar het missiewerk meer dan ooit nodig is na een jarenlange dictatuur. Een ander goed doel is Oikocredit, dat mensen door verstrekking van een kleine lening tegen gunstige tarieven in staat stelt een bestaan op te bouwen en op eigen benen te staan. De Redactie 3

4 Woord van de Parochievicaris DE ERFENIS VAN JEZUS Beste parochianen, wij hebben in onze parochie een mooi en heel druk seizoen gehad met veel mogelijkheden om samen feest te vieren. Midden in de geruchten, brieven en nieuws in de krant over de sluiting van onze vitale parochie kwam de Bisschop zelf als pastoor en hij heeft ons allemaal duidelijk gezegd dat er op dit moment geen sprake van was om deze of andere kerken te sluiten. Hij is als een echte herder in deze tijd onder ons geweest en is met ons samen bij verschillende vieringen voorgegaan. Ja, wij hebben dit jaar heel veel gevierd en achter elke viering en feest is het werk van ook veel veel mensen geweest. Daarom wil ik iedereen bedanken, zonder de inzet van zo veel mensen die als vrijwilligers hier in onze Agnesparochie pro Deo hun werk doen, het niet mogelijk zou zijn om alle activiteiten kunnen ontplooien. Van alle gelegenheden om samen te zijn die wij dit seizoen hebben gehad zou ik er twee onderstrepen, namelijk de Eerste Communie op zondag 25 mei waar 27 kinderen (van bijna 12 nationaliteiten) en hun families zijn geweest en het feest met de vrijwilligers op donderdag 26 juni waar onze pastoor en Bisschop is geweest tot het einde toe. Nogmaals wil ik iedereen bedanken en ik nodig jullie allemaal uit om door te gaan en vol HOOP te kijken naar de toekomst te kijken. De hele parochie met de samenwerking van alle groepen die hier een plaats hebben gevonden om Christus te leren volgen, kunnen lang blijven bestaan als wij doen wat de Vader op de berg Tabor aan Petrus, Jacobus en Johannes heeft gezegd: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; LUISTERT NAAR HEM (Mt 17,5). Ik twijfel er niet aan, als wij naar Christus luisteren en Zijn woorden onderhouden, zullen wij een lange en vruchtbare toekomst hebben. Maar wij zitten in de zomertijd en ook in de zomer schenkt ons de kerk twee mooie feesten die heel dichter bij staan: De Gedaanteverandering en Maria Tenhemelopneming. Daarna aan het begint van de nieuwe seizoen op 14 september, die op dit jaar op zondag valt, zullen wij de Kruisverheffing vieren. Die dag zullen wij de parochie informeren over het proces van fusie met de andere parochies van Den Haag Noord. In de zomer is heel eenvoudig om lui te worden, daarom komen deze feesten 4

5 als hulp in augustus om ervan te laten proeven, zoals met de apostelen op de Tabor, dat de beloning voor degenen die Christus volgen en navolgen niets anders is dan het onsterfelijk leven. De apostelen moesten ook strijden om Jezus na te volgen. Het was een strijd tegen de menselijk mentaliteit, onze Paus Franciscus noemt het wereldse mentaliteit. Daarom zal Jezus tegen Petrus zeggen: Weg daar, achter Mij, Satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen (Mt 16,23). Met welke mentaliteit denken wij? Ja, wij moeten heel voorzichtig zijn en een onderscheidend vermogen hebben om te weten met welke mentaliteit wij redeneren en werken. De Gedaanteverandering is een geheel met de belijdenis van Petrus in de streek van Caesarea van Filippi, en de aanstoot die hij neemt aan de woorden van Jezus over zijn dood aan het kruis. Ja, Jezus moest Petrus en ook de andere leerlingen tonen dat Zijn belofte over zijn verrijzenis reëel was. Daarom openbaart Hij zich in Zijn Glorie aan drie vissers uit Galilea en verandert Hij in LICHT, een licht dat verlicht maar niet verbrandt. Het was al eerder voorgekomen op een andere berg, de Horeb, toen Mozes de brandende doornstruik zag en God met hem sprak (Gen 3,1-4). Of zoals Elia op de berg Karmel toen hij, vervolgd door de bloedige koningin Izebel, een zachte bries voelde en de stem van de Heer hoorde (1K 18,20 vv). Daarom moeten wij ons zelf vragen: LUISTER ik naar de stem van de Heer of LUISTER ik naar iemand anders? Heb ik een LICHT in mijn leven gehad, een LICHT die alle gebeurtenissen van mijn verleden verlicht? God wil met ons spreken, Hij stuurde Zijn Zoon en Hij praat altijd tegen ons hart. Het feest van Maria Tenhemelopneming gaat ook in de richting van luisteren en Jezus volgen. Wat de kerk heeft gedaan met de verklaring over Maria is het bevestigen van een oud gevoel dat bij het Christelijk volk over de Moeder van de Heer bestond. Paus Pius XII heeft op 1 november 1950 na een lang werelds onderzoek door Apostolische Constitutie het dogma verklaard dat Maria door het feit dat zij zonder zonde was ontvangen (Onbevlekte Ontvangenis) en door haar getoonde bereidheid om de Moeder van Jezus te zijn en haar leven naast haar Zoon tot de dood aan het kruis, en door de Sensus fidei die in het volk over haar was, zij met ziel en lichaam naar de hemel is gegaan. Het lichaam dat God zelf had gedragen, kon het bederf niet zien. Maria als nieuwe Eva zei JA tegen de engel en met haar ja woord zei ook ja tegen de wil en plannen van God voor haar en de hele mensheid. De eerste Eva zei NEE aan God in Eden, 5

6 zij geloofde de leugens van de slang. Maar God heeft Eva en Maria vrijgelaten om ja of nee te zeggen. En u, zegt u ja tegen de wil en plannen van God? Hoe kunnen wij weten dat wij de wil van God doen? Wat met Maria is gebeurd is een voorbeeld wat ook met de christenen gaat gebeuren; waar het hoofd is, daar zullen de ledematen volgen. In de Maagd Maria wordt weer zichtbaar dat Christus de laatste vijand die de mens heeft, namelijk de dood, door Jezus is vernietigd. Het begin van de nieuwe seizoen op zondag 14 september zullen wij met het feest van de Kruisverheffing starten. Die dag zal het pastorale team in wording alle parochianen informeren over de fusie van de parochies Den Haag Noord. Ik persoonlijk vind het heel mooi en profetisch om met dit feest het nieuwe seizoen te kunnen beginnen, omdat wij als christenen (leken, pastorale werkers, diakens, priesters, bisschoppen) zijn geroepen de Naam en het Kruis van Christus te verkondigen. Daarom zegt Sint Paulus: Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid (1Kor 1, 23v). Het kruis verliest zijn waarde en kracht als Christus alleen een goed mens is die de mensen van toen heeft geholpen. Maar als ik Christus als MIJN Redder erken, als Hij voor mij is gekomen toen ik in de duisternis was, moe van alles, als Jezus mij en mijn hele gezin een nieuwe horizon heeft gegeven en ons verzoening met elkaar heeft geschonken, dan kan ik de kracht en de wijsheid van het KRUIS ervaren en aan anderen het Kruis verkondigen, vol van vreugde, zoals de leerlingen toen hebben gedaan. De zaken van de RKK gaan over de rust van de zielen (Mt 11, 29). Ja, beste parochianen, wij zijn allemaal geroepen om het bestaan van onze katholieke kerkgemeenschap te verdedigen en werken om te evangeliseren. Verlies alstublieft niet de moed omdat wij arm zijn, Jezus en de apostelen waren allemaal arm, maar hun prediking bereikte de hele bekende wereld van toen. We mogen niet toelaten dat de mentaliteit van de wereld onze harten kan besmetten. Onze rijkdom is de zielen van vele armen en alle mensen die in onze parochie een toevluchtsoord vinden voor zowel hun materiële als geestelijke nood, voor de mensen die op de kerk van Beeklaan de liefde van God hebben gevonden en zich thuis voelen. Ik wens U een goed nieuw seizoen. Johnny Rivadeneira Aldás, Parochievicaris 6

7 Vanuit het bestuur Op zondag 14 september zal er, na de gezamenlijke viering van uur, dus rond uur, een hoorzitting plaatsvinden. Deze hoorzitting is onderdeel van de aanloop naar de fusie van parochies in Den Haag. U krijgt veel informatie over de fusie, maar ook over de toekomst van uw Agnesparochie. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Bij deze hoorzitting is ook Dolf Langerhuijzen aanwezig. Hij zal pastoor zijn van de gezamenlijke parochie. Verder is aanwezig mw. Bernadet Albers, coördinator van de laatste fase van het fusietraject. Wij, pastoraalteam en parochiebestuur, nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het zal u wellicht al zijn opgevallen, er wordt aan de tuin gewerkt. Frans Valkenhoff en ondergetekende hebben de kastanje gesnoeid. De takken hingen over de sacristie en de stalling van de school. Alle brandnetels zijn weg, alle rommel is opgeruimd en verwijderd. Dit gebeurde in samenwerking met REAKT, een aan Parnassia verbonden organisatie die cliënten van Parnassia begeleid bij hun re-integratie. Deze groep heeft de tuin (mede) geadopteerd en zal, ook in de komende tijd, (mede)zorgdragen voor het onderhoud. De kosten, zo n 1200, - euro, van de eerste fase van dit project zijn geheel gedragen door de Stichting Vrienden van Parnassia. In een volgende fase zal er een terras worden aangelegd en een tuinpad met opgang naar de veranda zodat bewoners van Jonker Frans en het Hofje van Bohemen, met rolstoel en rollator in het parochiecentrum en de kerk kunnen komen. Het schilderwerk rond de tuin wordt eveneens aangepakt, er komt extra grond (compost) en, in het najaar, komt er ook beplanting. In het kader van Kerk & Samenleving zijn wij reeds uitdeelpunt van de voedselbank, met daaromheen extra steun, gesprek en begeleiding. Al meerdere jaren werken zo n 20 vrijwilligers erg hard aan dit project. Ook bieden wij onderdak aan de ouderensociëteit, een project van de Stichting Avaaz, waarbij zo n 50 ouderen, voornamelijk hindoestanen, op dinsdag bijeenkomen voor gesprek, activiteiten en een maaltijd. 7

8 De beleidsvisie van het bestuur is om, stapsgewijs, meer buurthuisfuncties in huis te halen. Dit in samenwerking met Jonker Frans, het Dialooghuis en de Regenvalk. Dit project voorziet ook in ondersteuning in het kader van WMO en Participatiewet. Het voortouw hierin wordt genomen door het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) en het Intercultureel Platform Segbroek (IPS), dit alles in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag. De komende jaren zal ons parochiecentrum zich ontwikkelen tot een bruisend middelpunt van allerlei activiteiten. Dit veeleisende project wordt echter zodanig vormgegeven en georganiseerd dat het geen extra belasting voor onze vrijwilligers en parochie zal vormen. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen. Jean Bosch van Drakestein, vicevoorzitter Ziekenzondag 21 september Hierbij laten wij U weten, dat op zondag 21 september 2014 ziekenzondag wordt gevierd met een Eucharistieviering waarin de ziekenzalving en/of handoplegging zal plaatsvinden. Dit brengt U op een bijzondere manier in contact met Christus zelf. Het sacrament van de ziekenzalving is voor ieder die dit meemaakt een indrukwekkend ritueel. Naast de handoplegging zal de priester Uw voorhoofd en uw handen zalven met olie. Dit ritueel kan diep ingrijpen in de toestand van een ziek of gebroken mens en zijn of haar omgeving. Het is troostend en geeft kracht en het versterkt uw geloofsvertrouwen. Ook als u het sacrament niet kunt of wilt ontvangen bent u van harte welkom. Op de zondagen 7 september en 14 september kunt U zich achter in de kerk bij de leden van de Pastorale Werkgroep opgeven. Ook is het mogelijk opgave te doen, telefonisch of per , bij het secretariaat. De leden van de Pastorale Werkgroep 8

9 Oktober Wereldmissiemaand In de Wereldmissiemaand vraagt Missio aandacht voor de jonge kerken in de derde wereld. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar Myanmar, voorheen Birma geheten. Meer dan 50 jaar was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de heersende dictatuur. Sinds 2011 echter worden stappen gezet naar democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Tijdens de dictatuur werden katholieke scholen en ziekenhuizen door de militaire regering onteigend en genationaliseerd en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen en er zijn veel roepingen tot het priesterschap. Het onderwijsniveau in Myanmar is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht. Nu wordt veel aandacht besteed aan het opnieuw opbouwen van onderwijs. De katholieke minderheidskerk is er tijdens de dictatuur toch in geslaagd het geloof door te geven. Nu staat men voor de uitdaging te leren wat het betekent in vrijheid te leven. De problemen zijn groot. Veel christenen leven in zeer moeilijke omstandigheden. Er is grote behoefte aan onderwijs. Om de Kerk en de katholieke gelovigen in Myanmar te helpen bij hun inspanningen om te komen tot een betere toekomst zal er op Missiezondag, 19 oktober, een deurcollecte worden gehouden. U kunt ook uw bijdrage storten op rekening NL65 INGB t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. MOV - Agnesparochie 9

10 Overleden In het boek opgetekend Henri Louis (Harry) de Kuyper (75) (Buijs Ballotstraat) is na een moedig gedragen lijden toch nog onverwacht overleden op 13 juni De uitvaartdienst en begrafenis heeft plaats gevonden op 18 juni op de RK begraafplaats St. Barbara. Ramon Rossano van der Wal (47) (Valkenboslaan) is op 15 juli overleden. De begrafenis heeft plaats gevonden op 23 juli op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren. Gedoopt Lena Wisniowiecka Thaniaska van Aanholt Mishaizis Magdalina van Aanholt Jeanverviënne Maria Korte berichten Op 15 september wordt er een bedevaart georganiseerd naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Aanmeldingsformulieren hiervoor liggen achterin de Kerk. Het geheel wordt verzorgd door de Haagse Bedevaarten. In de maanden november en december zijn er weer concerten in onze kerk: 1 november Concert Exelsior; 15 november Concert Kwintessens; 22 november Concert Projectkoor o.l.v. Coen Ruivenkamp; 13 december Concert Jongerenkoor ACVA; exacte tijden en programma wordt t.z.t. bekend gemaakt. 10

11 Agnes-Willibrordkamp 2014 Op zondag 20 juli kwam iedereen met koffers, tassen en slaapzakken aan bij de Marthakerk. We mochten daar een mooie viering beleven, waarin de kinderen en leiding van het kamp centraal kwamen te staan. Na de viering hebben we samen geluncht en al snel was daar de bus! Alle bagage erin, nog wat laatste knuffels, kusjes en bemoedigende woorden en dan was daar toch echt het moment dat de bus moest vertrekken. Op naar De Ooymanhoeve. Na een goede reis zijn we aangekomen bij het kamphuis. Alle bagage weer uit de bus en in de slaapkamers brengen. We gingen gelijk naar het bos om de eerste spellen te spelen. Het is natuurlijk wel fijn om snel elkaars naam te kennen, daarom speelden we een kennismakingsspel. Na het namenspel moesten we ook nog een spel spelen om de groepjes te vormen. Met deze groepjes speelden we de rode draadspellen (spellen door het hele kamp waar punten mee te verdienen zijn). We moesten rebussen oplossen om zo elkaar te vinden. De oplossing van de rebus was ook gelijk de groepsnaam. Dit jaar waren er maar liefst zeven groepen. We hadden mooi weer en konden lekker spelen in het bos en op het mooie, grote terrein rond het kamphuis. Het thema van het kamp was: Follow Me!. De verhalen en spellen gingen over Mozes. De kinderen deden enthousiast hun best om bij de rode draadspellen zoveel mogelijk punten te verkrijgen. De groep met de meeste punten was aan het eind van de week de winnaar. Naast de dagopening en dagsluiting en de vele spellen hebben we ook een hele leuke speurtocht, een huifkartocht, waterballongevechten, een nachtspel, een barbecue en een woord- en communieviering in de openlucht gehouden. Op de bonte avond werd veel talent van de kinderen getoond. We konden genieten van hun dans, muziek en zang. Helaas moesten we weer naar huis, waar we eerst nog een korte viering hadden in de Marthakerk. De ouders horen het lied dat de leiding over hun kinderen ten gehore brengt en dan is het weer afscheid nemen. Het was een mooi kamp. Hopelijk gaan er volgend jaar weer nieuwe kinderen mee. Maar we hopen natuurlijk dat de enthousiaste kinderen van dit jaar er dan ook weer bij zijn. Kampleiding

12 Liturgieoverzicht zo 31 aug uur Eucharistieviering Ned. Gemengd koor zingt: Benedictus van Joop Schouten uur Eucharistieviering Spaans zo 7 sep uur Eucharistieviering Ned. m.m.v. Cantor/samenzang Markusmis uur Eucharistieviering Spaans zo 14 sep uur Gezamenlijke Eucharistieviering b.g.v. Opening seizoen Gemengd koor zingt: Preismesse Salve Regina van G.E. Stehle Kinderwoorddienst zo 21 sep uur Eucharistieviering Ned met aandacht voor alle zieken en toediening van de Ziekenzalving Dameskoor zingt: Moeder Anna van Joop Schouten uur Eucharistieviering Spaans 12

13 zo 28 sep uur Eucharistieviering Ned Herenkoor zingt: Messe aux Seminaire van Ch. Gounod Kinderwoorddienst uur Eucharistieviering Spaans zo 5 okt uur Gezamenlijke Eucharistieviering b.g.v. Teresiafeest Gemengd koor zingt: Sancti Joannis de Deo van J. Haydn zo 12 okt uur Eucharistieviering Ned. Dameskoor zingt: Tibi Laus van Herman Strategier Kinderwoorddienst uur Eucharistieviering Spaans zo 19 okt uur Eucharistieviering Ned. m.m.v. Cantor uur Eucharistieviering Spaans Vanaf dinsdag 9 september zijn er op dins-, woens- en donderdagmorgen om 9.30 weer Eucharistievieringen in de Fatimakapel, Newtonstraat

14 Vieringen door de week Fatimakapel (Newtonstraat 326) Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, tenzij de kapelaan afwezig is, dan is er een Woord- en Communieviering of vervalt de viering. Elke zaterdagavond is er om uur een Eucharistieviering met de Neocatechumenen. Misintenties Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uitdankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van tot uur. Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium).hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal 5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op bankrekening NL44INGB t.n.v. Misintenties St. Agnes o.v.v. de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant worden afgerekend. Huisbezoek pastorale werkgroep De Pastorale Werkgroep laat u weten dat u i.v.m. ziekte of ouderdom en eenzaamheid een beroep kunt doen voor een bezoek van een van de leden van de pastorale werkgroep. Ook is het mogelijk om op uw verzoek de H.Communie te ontvangen. 14

15 U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van dinsdag, t/m donderdag van tot uur. Pastoraal spreekuur Elke woensdag van uur en na de zondagsviering is kapelaan Johnny Rivadeneira Aldás in de kerk aanwezig voor het afnemen van de biecht en/of voor een pastoraal gesprek. Op woensdag aanbellen bij de pastorie. Vanuit de Pastoraatsgroep Ook voor de Pastoraatsgroep begint er een spannend nieuw werkseizoen. De eerste vergadering is begin september, gevolgd door een cursus van enkele avonden over het wel en wee van Pastoraatsgroepen. Deze bijeenkomsten zijn voor alle leden van de (nieuw) op te richten Pastoraatsgroepen. Alleen onze Agnesparochie heeft al enige jaren een officieel door de bisschop benoemde Pastoraatsgroep. Om alle Pastoraats groepen, die gevormd gaan worden in de afzonderlijke (oude) parochies, dezelfde taken en verantwoordelijkheden te laten hebben, nemen wij ook deel aan deze cursus. Onder Wie wat waar in de Agnes op de laatste bladzijde van deze AM leest u wie er in de Pastoraatsgroep zitten en welke velden zij vertegenwoordigen. Via deze rubriek zal ik u in de komende AM s op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Namens alle leden de Pastoraatsgroep 15

16 Terugblik Bezinningsavonden Voor wie ons nog niet kent, de groep rond de bezinningsavonden is voortgekomen uit Catechese voor volwassenen van de voormalige Theresiaparochie. In de jaren 90 had de gemeente van de Valkenboskerk daar veel contacten mee en is de groep oecumenisch geworden. Na het samengaan van de Theresiakerk en de Agneskerk, is de naam veranderd in Bezinning. Nu ook de Valkenboskerk dicht is komen wij bijeen in de pastorie van de Agneskerk, Beeklaan 188. De werkgroep organiseerde in het afgelopen seizoen vijf avonden tussen oktober en mei, en een slotdag. We hebben elk seizoen een thema. Het thema van het afgelopen seizoen was: Geloven in deze tijd - wat doet.met je geloof. Met dit onderwerp hielden we ons dus bezig tijdens de bezinningsavonden dit afgelopen seizoen. Op de eerste avond (29 oktober) kwam ds. Wigboldus en hadden we het over onrecht. Waarom doet God niets tegen onrecht? was de vraag die hij ons stelde. In de bijbel wordt die vraag omgekeerd, waar was jij- wat deed jij- waar is je broeder? Zijn wij niet zelf verantwoordelijk voor ons eigen (kleine) stukje onrecht en vrede hier op aarde? Een boeiende avond was het. Op 26 november spraken we met pastor Vogelaar over anders gelovigen. Wat doen die met je geloof, wat is hun invloed en hoe ga je met ze om? We hebben toen eerst eens op een rij gezet wat die anderen, zoals moslims, hindoes enz. dan wel geloven, en waar de verschillen liggen. We concludeerden dat respect voor elkaars geloof het allerbelangrijkste is. In januari was het thema: wat doet de maatschappij met je geloof, en was ds. Den Dulk onze inleider. We lazen hierover in de brieven van Paulus, Romeinen 13 en 11 en 2 Korintiers 10, en vergeleken de maatschappij van toen met die van nu. Natuurlijk kwamen ook de -toen nog- aanstaande verkiezingen aan de orde, en welke verbeteringen onze huidige maatschappij nodig zou hebben. Wegens ziekte viel pastor Zijerveld in februari uit, maar gelukkig vonden we pastor W. Vogelaar bereid ons nog een avond te begeleiden bij onze gesprekken. We hadden het die avond over de nieuwe media onder het motto : 16

17 Niet al het nieuwe is fout. Maar ook niet al het nieuwe goed. En stelden vast dat we altijd weer opnieuw moeten leren leven met veranderingen. Crisis was het onderwerp op de laatste avond. Ds. Koffeman kwam die avond leiden. We spraken eerst in kleine groepjes over onze persoonlijke crisis en wat dat met je geloof heeft gedaan, mooie zeer persoonlijke verhalen. Later lazen we in de Bijbel een paar crisis verhalen uit Job 3, Jona 2 en Marcus 14 Christus in Getsemané. Wat gebeurt daar met een mens en wat is zijn de verschillende reacties daarop. Voor de vijfde keer een heel boeiende avond met goede gesprekken en stof om nog langer dan die ene avond over na te denken. Op 10 mei kwamen we bij elkaar voor de gebruikelijke slotdag. Onder leiding van ds. Wigboldus kwamen alle onderwerpen nog een keer voorbij. We leven in een tijd waarin veel in beweging is en veranderingen aan de orde van de dag zijn. Dat geeft verwarring, verdriet en onzekerheid. Zoekende in deze tijd kunnen we kracht en energie putten uit de verhalen van Israël en God. Jezus is de vervulling daarvan, doet eer aan die traditie, en wijst de weg. Het was een fijne en inspirerende dag, die we besloten met een korte gebedsviering waarbij we Micha 6:8 lazen. Voor een volgend seizoen hebben we in de werkgroep besproken dat het misschien beter is om onze bijeenkomsten overdag te gaan houden in plaats van in de avond. We hebben die vraag nu voorgelegd aan onze deelnemers. Als u hier ook een mening over hebt geef die dan aan ons door, zodat we een volgend seizoen zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Het thema waar we het volgend seizoen mee aan de slag gaan is al wel bekend. Het wordt: Profeten vroeger en nu. Voor de verdere invulling zal ik u informeren zodra daar meer over bekend is. Uw reacties zijn altijd van harte welkom bij A. Aarsen tel , mail of bij ondergetekende ( of N. Nieuwenhuizen 17

18 Terug van weggeweest DE VAKANTIE VOORBIJ Voor de meesten van ons zit de vakantieperiode er weer op. Het normale leven begint weer een beetje zijn aanvang te nemen. Scholen zijn weer begonnen of beginnen binnenkort, vakantiereisjes, uitjes, het kamp en andere vakantiebezigheden zijn weer achter de rug. De start van een nieuw werkjaar staat weer voor de boeg. Een jaar waar we als parochie voor de grote uitdaging staan om onze schouders te zetten onder het fusieproces wat gaat plaatsvinden in de komende maanden. Op 1 januari zal, zoals het er nu naar uit ziet, de fusie een feit zijn en onze Agnesparochie opgegaan zijn in de grote parochie Den Haag Noord. KORTE TERUGBLIK Voor de parochie veranderde er nog niet zo veel. Per 1 januari kregen we een nieuwe administrator als overbrugging. Hierdoor is er gelukkig weer wat rust in de parochie gekomen. Ik merk aan de ontmoetingen die ik heb gehad de afgelopen maanden dat er gelukkig weer wat zonniger gekeken wordt naar de toekomst. En dat is terecht! De fusie en alles wat daar mee samen hangt geeft ons, maar ook al de andere parochies kansen voor de toekomst die je anders niet voor mogelijk had gehouden. Er kan een proces op gang komen van onderlinge verrijking en versterking die anders nooit ontstaan zou zijn. Een boeiend proces! Voor mij is er de afgelopen tijd al wel erg veel veranderd. Na een afwezigheid van een aantal maanden door een zware hersenschudding ben ik afgelopen februari weer aan de slag gegaan. In eerste instantie even rustig aan opstarten. Maar al gauw bleek dat de clustervorming mijn tijd ging vragen. Het was dan ook een erg natuurlijk proces dat ik bij mijn terugkeer vooral veel overkoepelend aan het werk geweest ben geweest. M25, RKJ, het clusterproces, de PCI-en die steeds nauwer gaan samenwerken, het kamp, verschillende taken in het nieuw te vormen clusterteam waaronder de voorbereidingen voor de Lourdesbedevaart 18

19 hebben een groot deel van mijn tijd in beslag genomen. Voor wat betreft de liturgie op zondagen ben ik vanaf april vooral cluster breed actief aan de slag gegaan. Hierdoor was ik maar beperkt aanwezig in de Agnesparochie zelf. DE TOEKOMST TEGEMOET In overleg met Mgr. van den Hende als Bisschop en administrator is vlak voor de zomervakantie besloten dat ik na de zomerperiode ook weer actiever aanwezig zal zijn in de Agnesparochie om samen de weg te gaan naar de fusie. Zoals ik al zei, een boeiend proces met kansen voor de toekomst. Als lid van het toekomstige team van de nieuwe parochie is het goed om weer actiever aan de slag te gaan in de Agnes en zo mijn steentje bij te dragen aan het boeiende proces van samenwerking en kansen benutten. Ik ben blij dat ik vanuit het team in oprichting weer wat vaker aanwezig zal zijn op verschillende momenten in onze parochie. Hierdoor hoop ik een beetje een verbindende factor te kunnen worden in het samenwerkingsproces. Ik wens ons allen een goed en vruchtbaar werkjaar toe wat nu voor de deur staat. Dat de Geest van God u mag leiden in uw privé leven, in uw werk, in uw gezin of familie, ons de wijsheid en het verstand mag geven om juiste beslissingen te nemen. Dat diezelfde Geest van God onze nieuwe parochie die gaat ontstaan mag leiden en begeleiden in het uitdagende proces wat we samen aan zullen gaan. Vol goede moed de toekomst tegemoet! Diaken Ronald van Berkel 19

20 Bedevaart naar Beauraing in september Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als Christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze vorm van bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag weer even kind wezen en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart. Ook dit jaar is er een verzorgende bedevaart speciaal voor zieken en gehandicapten. Hiermede proberen wij, samen met u en vele anderen Gods volk onder weg aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen. Deze verzorgingsbedevaart wordt begeleid door een priester. een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijning- dat hiervoor speciaal is ingericht. De datum van deze verzorgings-bedevaart is van zaterdag 20 t/m dinsdag 23 september. Het vervoer van en naar Beauraing gebeurt met touringcars en is in de prijs van 285,= inbegrepen. Een speciale rolstoelbus wordt ingezet zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken. Mocht U aan de oproep van Maria, dat men hier op bedevaart kome, gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij Suze Korssen ( tussen en uur). 20

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie