Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao"

Transcriptie

1 Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao In opdracht van Fundashon pa Konsumidó Curaçao, april 2 1

2 Colofon In opdracht van: Fundashon pa Konsumidó Titel: Samenstelling: Status: Over banken Drs. R.O.B. van den Bergh Voorlopig concept rapport Projectnummer: -5 Y:\TEMPORARY FOLDER CURC\-5 Fund pa Konsumido SURVEY\7. Rapportage\FpK banken 2 (25).doc Curconsult The Rif Fort Unit 612 Curaçao, Nederlandse Antillen T: F: CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Methodologie Resultaten onderzoek Bank- en spaarrekening Geld lenen voor Kosten van geld lenen Tevreden met uw bank 4. Personen met een lening Geldleners met een bank- en spaarrekening Leners over hun leningen Perceptie, kennis, kosten en tevredenheid Resultaten nader geanalyseerd Bankrekening, spaarrekening en lening per groep Geld lenen voor... per groep Kosten van geld lenen, per doelgroep Conclusies Bijlage I: Enquêteformulier (Nederlands)...26 Bijlage II: Frequentietabellen...28 ` CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 3

4 1. Inleiding De laatste tijd is de Fundashon pa Konsomidó (FpK) regelmatig benaderd met vragen over de vele kosten die banken doorberekenen en over de hoge rentes die de banken vragen op leningen. Voor de FpK was dit reden om Curconsult te vragen een onderzoek uit te voeren naar de perceptie en ervaringen van de klant over zijn bank. De doelstelling van het onderzoek is vooraf gedefinieerd en luidt als volgt: Inzicht krijgen in de kennis, ervaring en perceptie van de consumenten op Curaçao over de bank waar hij of zij bankiert. De opbouw van het rapport is als volgt: Hoofdstuk Toelichting 2 In dit hoofdstuk gaan we nader in op de gevolgde onderzoeksmethodologie en geven we een beschrijving van de onderzoekspopulatie. 3 De resultaten van de enquête worden in dit hoofdstuk weergegeven. We gaan in op het bezit van een bank- en spaarrekening, het hebben van een lening, waarvoor het normaal is om een lening aan te gaan, kennis van de bankproducten en de algemene mening over de bank. 4 De geïnterviewden die een lening hebben afgesloten worden geanalyseerd. Daar waar relevant en interessant wordt de lener afgezet tegen de persoon zonder lening. 5 De onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd. De steekproef omvang van ruim 8 geïnterviewde huishoudens maakt het mogelijk om bij het bankgedrag, kennis over bankproducten en meningen over de banken onderscheid te maken in sexe, leeftijd opleiding en inkomen. 6 In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken aan de hand van de onderzoeksresultaten. Bijlagen In de bijlagen treft u aan: - de enquête in het Nederlands - de frequentietabellen CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 4

5 2. Methodologie Onderzoeksmethode Er is gekozen voor kwantitatief onderzoek. Dit heeft als voordeel dat er kwantitatieve gegevens worden opgeleverd. Die gegevens kunnen ook met elkaar vergeleken worden. Een dergelijke onderzoeksmethode geeft ook een goed beeld van de kennis, ervaring en perceptie van de consument. Uiteindelijk levert het harde cijfers op met een behoorlijke betrouwbaarheid. Het nadeel is dat het onderzoek niet kan ingaan op de dieperliggende motieven van de antwoorden die de geënquêteerde persoon geeft. Doelgroep Het onderzoek is uitgevoerd onder: - ingezetenen van Curaçao. Dit zijn personen die op Curaçao geboren zijn, maar ook personen die niet op Curaçao geboren zijn dan wel een buitenlandse nationaliteit hebben. - Personen die tenminste de leeftijd hebben van 18 jaar of hoger. - Personen die te maken hebben met de financiën in de huishouding. Er is niet gekozen voor een volledige doorsnede van de inwoners van Curaçao maar voor de persoon die (mede-) voor het huishouden het geld beheert. De vragen Tijdens de interviews zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen: - heeft betrokkene een bank- en spaarrekening; - hoe hij of zij spaart; - waarvoor hij/zij het normaal vindt om een lening af te sluiten; - of hij/zij weet wat geld lenen kost: voor lening, credit card, bonnen; - of men een lening heeft afgesloten en of men op de hoogte is van de kosten van de lening; - en meer in algemene zin: of men tevreden is (of niet) met de bank waar men bij bankiert. Voor het volledige enquêteformulier verwijzen we naar bijlage I. Uitvoering van de opdracht Na een eerste overleg met de opdrachtgever zijn de conceptvragenlijsten opgesteld voor de enquête onder de inwoners van Curaçao. Deze zijn besproken met de opdrachtgever, verbeterd en vervolgens vastgesteld. Het enquêteformulier is opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Papiaments. Het onderzoek is uitgevoerd onder 824 inwoners van Curaçao. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 27 februari t/m 26 maart 2 1. De opdracht is uitgevoerd via het houden van telefonische enquêtes in de avonduren op weekdagen (maandag t/m donderdag) tussen 17.3 en 21. en door persoonlijke enquêtes op straat. De ingevulde enquêteformulieren zijn gecontroleerd door de coördinator veldwerk. Ter controle wordt ca. 5% van de geënquêteerden nagebeld. Alle enquêtes zijn gecontroleerd en ingevoerd. Na invoer is er opnieuw gecontroleerd, op correcte invoer en wederom of formulieren goed en volledig waren ingevuld. Op basis van een correct en opgeschoond bestand zijn analyses uitgevoerd met behulp van een statistisch computerprogramma (SPSS vs17) en met MS Excel. Deze hierna volgende rapportage geeft de resultaten weer van de onderzoeken die gehouden zijn onder de bevolking en de diverse organisaties. Kenmerken van de steekproef Om een beeld te krijgen van de achtergrond van de respondenten hebben we gevraagd naar de leeftijdscategorie, opleiding en inkomen. Daarnaast is het geslacht van de enquêteerde persoon opgeschreven na afloop van het interview. Hieronder geven we de steekproefpopulatie weer en vergelijken we deze, voor zover mogelijk, met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat we vragen naar de ervaringen met de bank zullen de antwoorden die gegeven worden doorgaans gerelateerd zijn aan de gezinssituatie en niet louter aan de persoonlijke omstandigheden van de ondervraagde persoon. 1 In eerste instantie was het onderzoek beperkter van opzet met een steekproef van 4. De steekproef is in tweede instantie vergroot maar ruim 8. Daarmee is de betrouwbaarheid van het onderzoek fors toegenomen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 5

6 We hebben voor de leeftijd, opleidingsniveau en huishoudinkomens de gegevens uit de steekproef vergeleken met de data van het CBS uit de volkstelling van 21 over het huishoudinkomen. Daaruit blijkt, weliswaar met de nodige terughoudendheid omdat de resultaten van de census 9 jaar oud zijn, dat de steekproeftrekking een redelijk representatief beeld geeft. Voor wat betreft de sexe die we vergeleken hebben met recentere gegevens van het CBS is in de steekproef het percentage vrouwen oververtegenwoordigd. Tabel. 2.1 Steekproefpopulatie naar leeftijd vergeleken met CBS, in % leeftijd Frequentie CBS, CBS, 21*) (in %) bevolking29 t/m 29 jaar 15.3% 18.6% 6% 3-39 jaar 14.3% 17.7% 17% 4-49 jaar 22.8% 22.2% 24% 5-59 jaar 2.8% 18.4% 22% > 6 jaar 26.7% 23.1% 31% Steekproef omvang (N=) 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden. (geschat ivm afwijkende leeftijdsklasse indeling) Tabel 2.2 Steekproefpopulatie naar opleidingsniveau vergeleken met CBS in % Opleidingsniveau Frequentie CBS, 21*) (hoogst genoten) (in%) Lagere school + enkele klassen 11.3% 11% VO MAVO, LBO, BVO, VSBO 35.6% 49% HAVOVWO 7.4% 22% MBO 14.7% HBO 16.3% 11% Universitair 7.9% 5% Overig 3.8% 2% N= 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden Tabel 2.3: Steekproefpopulatie naar maandelijks netto huishoudinkomen Netto Frequentie CBS, 21*) maandelijkshuishoudinkomen (in %) < NAf % 55% NAf % 19% NAf % % > NAf % 12% N.A./wil niet zeggen 24.8% 4% N= 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden, bruto huishoudinkomen Tabel 2.4.: Steekproefpopulatie naar sexe bevolking 2 jaar en ouder Sexe Frequentie CBS, 29 (in %) Man 34.4% 43,6% Vrouw 65.7% 56,4% N=824 *) bron bevolking 2 jaar ouder per 1 januari 29 CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 6

7 3. Resultaten onderzoek Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van het gehele onderzoek onder de 824 respondenten. In paragrafen komen aan de orde of de geïnterviewde: - een bank en/of spaarrekening heeft (zie: 3.1); - waarvoor hij of zij geld zou willen lenen (of juist niet, zie: 3.2); - weet wat geld lenen kost (zie: 3.3); - of men tevreden is met de bank waarbij men bankiert (zie 3.4) Bank- en spaarrekening De geïnterviewden is gevraagd of zij in het bezit zijn van een bank- en/of spaarrekening. Het blijkt dat 79% van alle ondervraagden een bankrekening heeft en vrijwel een gelijk percentage heeft een spaarrekening (78%). Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen degenen die een gewone bankrekening hebben, ook een spaarrekening hebben 2. Dit betekent ook dat circa 1/5 van ondervraagden op Curaçao dus niet bankiert. Heeft u een bank- of spaarrekening? % ,1 Ik heb een bankrekeing 21,2 Ik heb GEEN bankrekening 78,2 Ik heb een spaarrekening 21,8 Ik heb GEEN spaarrekening Alle geïnterviewden is gevraagd hoe zij spaarden: of een vast bedrag per maand of dat ze dat incidenteel doen. Het spreekt voor zich dat 1/5 hierop geen antwoord gaf omdat ze niet in bezit waren van een spaarrekening (zie ook grafiek op volgende pagina). Van de 824 respondenten spaart 33% een vast bedrag per maand; 46% van de totale populatie kiest ervoor om op incidentele basis te sparen. Als we het uitdrukken voor alleen de spaarders (dus personen met een spaarrekening) spaart 42% regelmatig 3. Aan de geïnterviewden is eveneens gevraagd of ze wisten hoeveel rente een spaarrekening geeft. Van alle ondervraagden weet 39% precies hoeveel rente ze krijgen op hun spaarrekening; % weet het ongeveer maar niet precies. Daarentegen 55% weet niet (of geeft geen antwoord) hoe hoog de rente op een spaarrekening is. Dat is dus inclusief de personen die geen spaarrekening bezitten 4. Hoe spaart U? Weet u hoeveel rente deze spaareking op dit moment geeft? niet van toepassing 21% Vast bedrag per maand 33% Spaart niet 17% ongeveer % Ja 35% Incidenteel 46% Nee 38% 2 Hoewel hier niet naar gevraagd gaan de onderzoekers er vanuit dat de spaarrekening bij dezelfde bank loopt als waar de gewone bankrekening loopt. 3 In het onderzoek is niet verder gevraagd wat ondervraagde verstaat onder regelmatig. Doorgaans is het gebruikelijk op Curaçao (op basis van informatie van de banken zelf) dat als men spaart men maandelijks een vast bedrag opzij zet. 4 De vraag gesteld in een periode dat de banken besloten om de rentevergoeding op spaarrekeningen te verlagen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 7

8 3.2. Geld lenen voor..... Aan alle geïnterviewden is gevraagd waarvoor ze geld zouden (gaan) lenen. Doel van de vraag was om inzicht te krijgen in de perceptie van de inwoner van Curaçao ten opzichte van leningen voor een bepaald doel. Wanneer is het de meest normale zaak om een lening af te sluiten en wanneer niet. In het onderzoek hebben we gevraagd naar de perceptie om geld te lenen bij een financiële instelling voor het aanschaffen of kopen van : - een huis - een nieuwe auto - een nieuwe koelkast - de reparatie van een lekkend dak - een flat screen TV - een vakantiereis - een studielening voor de kinderen - om de maand rond te komen Bij de beantwoording van de vraag is een 5-puntsschaal gebruikt waarbij de respondent kon variëren met betrekking tot het aangaan de lening tussen: zeer zeker zeker normaal niet zeker niet. Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt een geld lening voor meer consumptieve doeleinden zoals aanvulling van het huishoud budget (9%), een flat screen TV (89%) en een vakantiereis (75%) niet acceptabel. Ook voor de aanschaf van een koelkast vindt de meerderheid (64%) dat daarvoor geen lening bij een bank gesloten dient te worden 5. Daarentegen is de weerstand bij het aangaan van een lening voor een lekkend dak minder (42%). De hoogste acceptatie voor het aangaan van een geldlening is bij de koop van een huis (83% vindt het (heel) normaal). Ook vindt de meerderheid het normaal dat een nieuwe auto met een lening wordt gefinancierd (69%); hetzelfde geldt voor het afsluiten van een studielening voor je eigen kinderen, dat vindt 63% gewoon. In de onderstaande grafiek is de perceptie met betrekking tot het aangaan van een lening voor verschillende doeleinden weergegeven. Vindt u geld lenen normaal voor... Onderzoeksvragen Flat screen TV Maand rond te komen Vakantie Koelkast Lekkend dak Studielening Auto Huis % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % In % Zeer zeker in % Zeker in % Normaal in % Niet geheel normaal in % Absoluut niet in % Weet niet in % 5 Over het algemeen, bijvoorbeeld bij Dienst Werk en Inkomen wordt het hebben van een koelkast in een huishouden als essentiële levensbehoefte gezien. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 8

9 3.3. Kosten van geld lenen Gevraagd is of men zich verdiept of zou verdiepen in de voorwaarden van een lening (persoonlijk of auto) of een hypotheek. De helft (5%) geeft als antwoord dat ze de leningsvoorwaarden tussen de banken zouden vergelijken. Ongeveer 3 op de geeft aan dat niet te (zullen) doen. Aan alle ondervraagden, los van het feit of ze nu wel of geen lening hadden afgesloten bij een financiële instelling 6, is gevraagd wat voor hen belangrijk is of zou zijn bij het afsluiten van een lening: de interest, de looptijd, het maandelijks te betalen bedrag, dan wel een combinatie van voorgenoemde. Uit de antwoorden komt een gevarieerd beeld naar voren. Maandelijks te betalen bedrag (29%), te betalen rente (29%) komen als zijnde belangrijk naar voren. Looptijd blijkt minder in de top of the mind te zitten. Voor 23% geldt dat het bij een lening om de afweging van meerdere factoren gaat. Vergelijkt u de voorwaarden tussen de financiele instellingen als u een lening zou afsluiten? Wat is voor u belangrijk bij het afsluiten van een lening? Weet niet/ n.a 15% n.a 11% M nd te betalen bedrag 29% Ja 5% Overig 23% Nee 3% Looptijd lening 8% Soms 5% Te betalen rente 29% Om meer inzicht te krijgen in het wat nu de inwoner van Curaçao weet van de kosten van geld lenen zijn een aantal vragen gesteld over rood staan op een rekening courant en de interestkosten van een credit card. Ook is gevraagd of men weet wat (doorgaans) de maximum kredietlimiet van een credit card is en wat APR is. De respondenten konden aangeven het precies of ongeveer te weten. De antwoorden weet niet en nee kunnen samen genomen worden 7. APR staat voor Annual Percentage Rate. Het geeft het effectieve interestpercentage weer. Dit is het percentage van de werkelijke jaarlijkse kosten van een geldlening. Het is een voorschrift van de Bank van de Nederlandse Antillen dat in alle reclameboodschappen van financiële instellingen waar leningen worden aangeboden ook de APR is opgenomen. Ongeveer ¼ zegt te weten wat het kost om rood te staan op je bankrekening op je rekening courant. De andere ¾ weet het niet. 44% van de populatie weet wat de kredietlimiet normaliter is op een credit card. Ongeveer 1/3 van de onderzoekspopulatie (35%) weet hoeveel rente men moet betalen op een credit card. De rest, de andere 2/3 weet het niet. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in het onderzoek niet is gevraagd of men zelf een credit card bezit 8. 14% van de geïnterviewden weet wat de APR inhoudt of betekent. % van de respondenten weet het ongeveer dan wel min of meer. Een ruime meerderheid, ¾ van alle ondervraagden heeft echter geen idee wat de afkorting betekent noch wat APR inhoudt. 6 Voor nadere analyse van de respondenten met een lening zie Hoofdstuk 4. 7 Er is een verschil in de antwoorden: n.a. heeft betrekking op personen die niet rood staan, geen credit card hebben. In de praktijk zijn de antwoorden nee en n.a. door elkaar gebruikt. 8 Alvorens een credit card verstrekt wordt stellen banken een aantal voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat de aanvrager een bepaald vast maandelijks minimum inkomen heeft. Een groot deel van de Curaçaose gezinnen komt derhalve niet in aanmerking voor een credit card. Het wel/niet bezitten van een credit card kan van grote invloed zijn op het al dan niet weten van de kredietlimiet en (effectieve) interestpercentage op credit card. De vraag hier had de intentie om louter de algemene kennis op Curaçao te testen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 9

10 Bent u zich ervan bewust/ weet u... Weet u w at het kost om rood te staan op uw reking courant? Weet u w at het maximum creditbedrag is van uw creditcard? Weet u hoeveel rente u moet betalen op uw creditcard? Weet u wat de APR is? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Ja in % Ja ongeveer in % Nee in % Weet niet in % Op Curaçao worden ook bonnen verstrekt. Met deze bon kan een persoon bij een winkel of supermarkt, die deze bon accepteert, goederen kopen. Deze bon moet door de betreffende persoon terugbetaald worden aan de eigenaar van de bon met interest. Het bonnensysteem bestaat op Curaçao al heel lang. Het is in feite illegaal maar wordt gedoogd. Van de ondervraagden maakt 1 op de 7 (14%) gebruik van bonnen. Het blijkt dat circa de helft van de geïnterviewden min of meer ( ja en een beetje ) op de hoogte zijn van de kosten die verbonden zijn aan het betalen met bonnen. Maakt u gebruik van het bonnensysteem? 6h.Bent u op de hoogte wat de extra kosten zijn om via het bonnensyteem aankopen te doen? Weet niet/ n.a 1% Ja 14% Een beetje 13% Nee 38% Nee 85% Ja 36% Weet niet/ n.a 13% 3.4. Tevreden met uw bank Aan de gehele steekproefpopulatie is de vraag voorgelegd of men tevreden is met de bank waar men bankiert. Rond de % weet het niet, dat komt ook grotendeels omdat deze personen niet bankieren. Rond de 5% is ontevreden, 8% is neutraal in haar mening; de overgrote meerderheid 78% toont zich (zeer) tevreden over zijn bank. Bent u tevreden met uw bank? % 5% % 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 55% 6% 65% 7% 75% 8% 85% 9% 95% % Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Geen antwoord Weet niet/ n.a CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao

11 Vervolgens is ook de mogelijkheid aan de respondenten gegeven om hun (on)tevredenheid toe te lichten. Van degenen die hun mening onderbouwden, dat waren er 171 van de 824 (=21%), waren de meeste tevreden over de goede dienstverlening van hun bank (7%). Respondenten die zich negatief over de banken uitlieten waren er ook, 14%. Hoewel er een grote hoeveelheid argumenten opgesomd werden waren er een 3-tal categorieën die iets meer genoemd werden: lang in de rij staan, rente bij sparen is te laag en de slechte ervaring met de bank Waarom bent u tevreden met uw bank/giro/island Finance? Gegroepeerde antwoorden In % % van totaal Goede dienstverlening 7.% 15.% Banken werken netjes, en hebben hun zaken op orde 6.4% 1.3% Er zijn veel ATM's 5.6% 1.2% Veel vertrouwen in de banken 6.4% 1.3% Goede interest verhouding 1.4%.3% Voldoende en juiste informatie 4.5%.5% Online banking werkt goed 5.7% 1.2% Totaal: (n=171) % 2.8% Waarom bent u niet tevreden met uw bank? Gegroepeerde antwoorden In % % van totaal Te lang wachten in de rij 2.6% 3.% Ik kreeg geen lening 8.2% 1.2% De rente is te laag bij het sparen 13.2% 1.9% De rente is te hoog bij het lenen 9.% 1.3% Ik krijg onduidelijke informatie 8.2% 1.2% Ik moet betalen voor transacties 5.6%.8% Te hogen eisen voor een lening 9.1% 1.3% De ATM s zijn slecht 5.7%.8% Banken zijn niet innovatief 4.9%.7% Slechte ervaringen met de bank 15.5% 2.2% Totaal (n=121) % 14.4% CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 11

12 4. Personen met een lening Dit hoofdstuk gaat over de huishoudens of personen die een lening hebben bij een financiële instelling. Deze personen, 28 in het totaal, zijn geselecteerd uit de steekproef. Het gaat erom wat de groep die wel een lening heeft denkt, vindt en weet van de bank en de lening die is aangegaan. Maar allereerst, wie hebben er een lening afgesloten. - De leeftijdsgroepcategorie tussen de 3 en 6 jaar sluit relatief de meeste leningen af, in absolute zin, maar ook relatief vergeleken met de totale steek proefpopulatie. - De meeste leningen worden verstrekt onder de groep van personen met een LBO- MAVO opleiding. Dat is logisch omdat het de grootste groep is. Relatief blijken laag opgeleiden maar weinig leningen af te sluiten; daarentegen hebben HBO-ers en universitair opgeleiden juist relatief vaak een lening. - Leningen worden, relatief gezien, vooral verstrekt onder de inkomensklassen van boven de NAf. 5,-- Steekproefpopulatie naar leeftijd in %, personen met een lening leeftijd Frequentie (in %) t/m 29 jaar 11.1% 3-39 jaar 19.3% 4-49 jaar 31.4% 5-59 jaar 26.4% > 6 jaar 11.8% N= 28 Steekproefpopulatie naar opleidingsniveau in % Opleidingsniveau (hoogst genoten) Frequentie (in%) Lagere school + enkele klassen VO 3.1% MAVO, LBO, BVO, VSBO 33.2% HAVO-VWO 9.6% MBO 14.3% HBO 21.1% Universitair 13.6% Overig 5.4% N= 28 Steekproefpopulatie naar maandelijks netto huishoudinkomen in % Netto maandelijkshuishoudinkomen Frequentie (in %) < NAf % NAf % NAf % > NAf % N.A./wil niet zeggen 18.9% N= 28 Steekproefpopulatie naar sexe bevolking 2 jaar en ouder in % Sexe Frequentie (in %) Man 38.6% Vrouw 61.4% N=28 Het vervolg van het hoofdstuk heeft exact dezelfde opbouw als Hoofdstuk 3, met dien verstande dat het hier alleen gaat over de personen met een lening. Er is een onderwerp dat specifiek voor deze groep geldt, nl. vragen over de lening die men is aangegaan. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 12

13 4.1. Geldleners met een bank- en spaarrekening Het blijkt dat het merendeel van de lener een bankrekening heeft 9. Het aantal ondervraagden zonder bankrekening ligt aanmerkelijk lager in vergelijking met de totale steekproef populatie (8,2% versus 21,2%). Daarentegen is het aandeel dat geen spaarrekening heeft gelijk tussen leners en de anderen. Heeft u een bank- of spaarrekening? % % Ik heb een bankrekeing 8.2% Ik heb GEEN bankrekening 81.8% Ik heb een spaarrekening 18.2% Ik heb GEEN spaarrekening N=28, alleen personen met een lening Het blijkt dat het spaargedrag en de kennis over de interestpercentages niet veel verschilt tussen de geldleners en de totale populatie. Wellicht dat de lener iets meer let op de interest op zijn spaarrekening. Hoe spaart u? Weet u hoeveel geld u op dit moment op uw spaarrekening heeft? Niet van toepassing 18.6% Weet niet/ n.a, 14.6 Incidenteel 38.2% ongeveer, 11.1 Ja, 42.9 Vast bedrag per maand 43.2% Nee, 31.4 N=28, alleen personen met een lening 4.2. Leners over hun leningen Specifiek aan de huishoudens die een lening hebben lopen hebben we een aparte serie vragen gesteld die gaan over leningsvoorwaarden, voorlichting door de bank, de noodzaak van de lening en de tevredenheid over de bank waar geld is geleend. Kennis van de lening Het merendeel van de ondervraagden zegt zelf de voorwaarden van hun lening te kennen: 82% zegt deze te kennen en 13% een beetje. De ondervraagden die het niet weten betreft 5%. De interest op de lening is bekend bij de meeste ondervraagden: 56% weet wat het interestpercentage is en 29% weet het ongeveer of min of meer. Die het niet weten is 9%. Voorlichting door de bank Van de respondenten met een lening is circa ¾ (zeer) tevreden met de voorlichting door de bank (72%), % is neutraal en 9% is negatief. Het restant (9%) had geen mening dan wel kon het zich niet meer herinneren. 9 Dat geldleners een vrijwel altijd een bankrekening hebben is logisch omdat het vaak een eis is die de banken stellen bij het verstrekken van de lening. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 13

14 Noodzaak voor deze lening In totaal gaf 92% aan deze lening (zeer) zeker nodig te hebben. Kent u de voorwaarden van uw lening? Weet u hoeveel het interest% is op uw lening? Een beetje 13% Nee 5% Ja 82% Weet niet 1% Ja ongeveer 31% Nee 9% Ja 59% % Bent u voldoende voorgelicht door uw bank? 7% 26% 3% 5% 49% ruim voldoende voldoende min of meer onvoldoende zeer voldoende n.a 29% Bent u van mening dat u deze lening nodig had? 5% 2% 1% 1% 62% Zeer zeker Zeker Normaal Minder Veel minder Weet niet/ n.a N=28, alleen personen met een lening 4.3. Perceptie, kennis, kosten en tevredenheid Personen die geld lenen hebben vrijwel exact dezelfde perceptie over het lenen van geld als ieder ander en als huishoudens die geen geld hebben geleend. Het beeld dat naar voren komt is voor alle producten waarvoor geld geleend kan worden vrijwel identiek aan het beeld dat uit de totale populatie naar voren komt. Vindt u geld lenen normaal voor... Flat screen TV Maand rond te komen Vakantie Koelkast Lekkend dak Studielening Auto Huis % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % In % Zeer zeker in % Zeker in % Normaal in % Niet geheel normaal in % Absoluut niet in % Weet niet in % CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 14

15 N=28, alleen personen met een lening De geïnterviewden die geld lenen bij een financiële instelling vinden grosso modo hetzelfde als een ieder op Curaçao. Maandelijkse af te lossen bedrag (32%) en interest (31%) zijn de belangrijkste selectiecriteria bij het afsluiten van een lening. Een combinatie van deze criteria scoort 25%. De looptijd van een lening wordt in 8% van de gevallen genoemd. Wat is voor u belangrijk bij het afsluiten van een lening? 4% 25% 32% 8% Maandelijks te betalen bedrag Looptijd lening Te betalen rente Overig n.a 31% N=28, alleen personen met een lening De geldlener is in het algemeen beter op de hoogte van de voorwaarden en kosten van geld lenen. - Wat de kosten voor rood staan zijn weet 38% versus 24% voor de totale onderzoekspopulatie. - Wat het rentepercentage op een credit card is weet 51% versus 35%. - Wat de kredietlimiet van een credit card is weet 64% versus 44%. - Wat APR is weet min of meer 36% versus 23%. - Het gebruik van bonnen onder de leners is dezelfde als voor de totale populatie (14%) De kennis over de kosten is ook vergelijkbaar: rond de helft weet wat voor kosten er verbonden zijn aan bonnen. Bent u zich bewust van... Weet u w at het kost om rood te staan op uw reking courant? Weet u w at het maximum creditbedrag is van uw creditcard? Weet u hoeveel rente u moet betalen op uw creditcard? Weet u w at de APR is? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Ja in % Ja ongeveer in % Nee in % Weet niet in % Tevredenheid over de lening en de financiële instelling Een aanzienlijk aantal personen met een geld lening zijn van mening dat ze een volgende keer niet bij dezelfde financiële instelling een lening zouden afsluiten: 46% van de respondenten die deze vraag beantwoorden. Dat is iets meer dan de 43% die zeggen een volgende lening wel bij deze financiële instelling af te sluiten. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 15

16 Zou u de volgende keer weer een lening afsluiten bij dezelfde financiele instelling? Weet niet 11% Ja 43% Nee 46% Het oordeel over de bank waar men bankiert is milder. 78% is daar tevreden over (zie onderstaande grafiek) Bent u tevreden met uw Bank, Giro, Island Finance, Caribbean Cash of ACU? 49% 29% 7% 5% 3% 8% % 5% % 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 55% 6% 65% 7% 75% 8% 85% 9% 95% % Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/ n.a CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 16

17 5. Resultaten nader geanalyseerd In de enquête is doelbewust naar de leeftijd, opleiding en inkomen gevraagd. Daarnaast is ook het geslacht van de ondervraagde persoon genoteerd. Doel hiervan was om tot een nadere analyse te komen van mogelijk verschillen in de antwoorden die respondenten gaven. De grootte van de onderzoekspopulatie maakt het mogelijk om met enige betrouwbaarheid diverse kruisverbanden te leggen per vraag. In de grafieken op deze en navolgende bladzijden is per vraag onderscheid gemaakt tussen geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. In elke grafiek is een gekleurde stippellijn getrokken. Deze stippellijn geeft het gemiddelde weer van alle antwoorden. De staafdiagrammen zijn zodoende makkelijker leesbaar: boven de stippellijn betekent boven gemiddeld en onder de stippellijn betekent scoort onder het gemiddelde Bankrekening, spaarrekening en lening per groep Personen met een bank- of spaarrekening % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Percentage personen met bankrekening Percentage personen met spaarrekening Gemiddeld heeft 79% van de respondenten op Curaçao een bankrekening en 78% een spaarrekening. - Iets meer mannen dan vrouwen hebben een bank- en spaarrekening - De relatie bank/spaarrekening is over de leeftijdscategorieën tamelijk constant. Nuances zijn: ouderen hebben relatief vaker geen bankrelatie, voor de groep 3-39 jarige geldt dat ze relatief vaker een bank/spaarrekening hebben. - Tussen opleiding en het hebben van een bank- en spaarrekening zit een duidelijk verband: hoe hoger de opleiding hoe vaker de respondent in het bezit is van een banken spaarrekening. - Ook geldt: hoe hoger het inkomen hoe hoger de kans is om een bankrekening te hebben. Voor spaarrekeningen is het beeld iets minder geprononceerd. Vindt u het interest % belangrijk voor uw spaarrekening? % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 17

18 Het gemiddelde van de personen die de interest belangrijk vindt ligt op 68%. Dit ligt iets hoger onder: - Leeftijdscategorie 5-59 jaar met 79% - Personen met een HAVO- VWO opleiding (8%) en personen met een HBO en WO opleiding (78%) - Personen met een inkomen van boven de NAf.7,--, (81%). - De lager opgeleiden vinden de interest op hun spaarrekening minder en scoren onder het gemiddelde. Percentage van personen met een lening of hypotheek % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde van alle personen die een lening of hypotheek hebben ligt op 34%. Afwijkingen van het gemiddelde die opvallen zijn: - Ouderen en jongeren onder 3 jaar hebben vaker geen lening, de middengroep tussen 3 en 59 jaar hebben relatief wel vaker een lening. - Het aantal laag opgeleiden (LO en LO+) heeft doorgaans geen lening. Daarentegen hoger opgeleiden hebben wel vaker een lening. - De inkomensgroep van onder de NAf. 3,- netto huishoudinkomen heeft vaak geen lening, die van boven de NAf. 5,- meestal wel Geld lenen voor... per groep In de navolgende 8 grafieken wordt een grafisch beeld weer gegeven van de perceptie die er bestaat bij de diverse groepen over het aangaan van geldleningen voor duurzame en minder duurzame goederen. Ik zal (zeer) zeker geld leven voor een huis... 9 % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde van de personen die (zeer) zeker geld zouden lenen voor een huis ligt op 59%. - Opvallend is dat de leeftijdsklasse 3-39 jaar het snelst geld zal lenen voor een huis. - Het zijn de hoger opgeleiden en de personen met een bovengemiddeld inkomen die boven het gemiddelde scoren. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 18

19 Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een nieuwe auto % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO <3 3- VWO 4999 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Het gemiddelde van alle personen die geld zouden lenen voor een nieuwe auto ligt op 45%. - Het zijn relatief meer jongeren 59% die (zeer) zeker geld lenen voor een nieuwe auto. - Hetzelfde geld voor personen met een hoogst genoten opleiding op MBO 5% en HBO niveau 51%. De lager opgeleiden zijn relatief terughoudender in hun perceptie voor wat betreft het lenen voor een nieuwe auto. - Huishoudens met een netto gezinsinkomen van tussen de NAf. 5-7 per maand zijn relatief meer genegen om voor een auto geld te lenen. Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een koelkast % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde als het gaat om personen die geld zouden lenen voor een koelkast ligt op 18%. Opvallend is dat de lager opgeleiden (LO 23% en LO+ 35%) positiever staan tegenover geld lenen voor een koelkast. Bij hoger opgeleiden en hogere inkomens is dit het tegenovergestelde. Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een lekkend dak % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO 4999 MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 19

20 Gemiddeld zou 3% van de respodenten een lening aangaan voor de reparatie van een lekkend dak. - De spreiding in de antwoorden per deelpopulatie is beperkt. De meeste scores liggen rond het gemiddelde. - Het zijn de laagopgeleiden en jongeren die het snelst geld zouden lenen voor een lekkend dak. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor een Flat screen TV % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddeld van alle personen die (zeer) zeker geld zouden lenen voor een nieuwe flat screen TV komt uit op gemiddeld 4%. Van de LO-groep zou een iets hoger percentage bereid zijn om hiervoor geld te lenen. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor een vakantie... % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Van alle respondenten zou gemiddeld (zeer) zeker 12% geld lenen voor het op vakantie gaan. - 25% van de van de LO+ personen met een minimaal inkomen zou eventueel geld lenen om op vakantie te gaan. - Voor hoger opgeleiden en voor hogere inkomensklassen zijn vakanties nauwelijks of geen reden om naar een bank te gaan om een lening af te sluiten. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor de studie van mijn kinderen 7 65 % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF 43% van alle ondervraagden zou (zeer) zeker geld lenen voor hun kinderen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 2

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Marcel Lever Datum: 7 juni 2013 Betreft: Aflossing studieschuld

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap CPB Notitie 7 juni 2013 Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 Fondsenkennis in Nederland Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009 1 Inhoud presentatie Fondsbezit in Nederland Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Introductie AXA IM

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen

Loen Educatie & Schrijfwerk www.economieweb.nl. (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen en lenen Het is makkelijk en verstandig om geld achter de hand te hebben. Er kan bijvoorbeeld iets kapot gaan in huis, of je spaart voor iets dat je graag wil hebben.

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen Het is verstandig om geld achter de hand te hebben. Sparen betekent het niet uitgeven van een deel van je inkomen. Je kunt verschillende redenen

Nadere informatie

Betalen aan de kassa 2015

Betalen aan de kassa 2015 Betalen aan de kassa 2015 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2015 1 Gebruik van betaalmiddelen 2010-2015 Grafiek 1a: Totaal

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête

Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Nibud, 23 juni 2015 Vakantiegeld-enquête Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Visie De financiële zelfredzaamheid Het Nibud heeft verschillende vaardigheden gedefinieerd waarover iemand zou moeten beschikken

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE

WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE WECYCLE HET VERVANGLIJSTJE - een kwantitatief, online onderzoek Drs. Robert Goos Amstelveen, 17 december 2008 Projectnummer: 2008-25 1 INHOUD I CONCLUSIES... 3 II INLEIDING... 5 2.1 Achtergrond... 5 2.2

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015

Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling. Land van Cuijk en Boekel 2015 Tevredenheidsonderzoek inwoners afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2015 Cuijk, oktober 2015 Colofon Opdrachtgever : Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Project : Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Voorblad Filip. Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy /

Voorblad Filip. Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy / Voorblad Filip Éducation financière - Financïele geletterdheid- Financial Literacy / 11.03.2015 1 Inhoud 1. Introductie 2. Methodologie 3. Resultaten 4. Componenten van financiële geletterheid 5. Conclusies

Nadere informatie