Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao"

Transcriptie

1 Concept-eindrapportage: Over banken Onderzoek onder consumenten over hun ervaringen en kennis van banken op Curaçao In opdracht van Fundashon pa Konsumidó Curaçao, april 2 1

2 Colofon In opdracht van: Fundashon pa Konsumidó Titel: Samenstelling: Status: Over banken Drs. R.O.B. van den Bergh Voorlopig concept rapport Projectnummer: -5 Y:\TEMPORARY FOLDER CURC\-5 Fund pa Konsumido SURVEY\7. Rapportage\FpK banken 2 (25).doc Curconsult The Rif Fort Unit 612 Curaçao, Nederlandse Antillen T: F: CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Methodologie Resultaten onderzoek Bank- en spaarrekening Geld lenen voor Kosten van geld lenen Tevreden met uw bank 4. Personen met een lening Geldleners met een bank- en spaarrekening Leners over hun leningen Perceptie, kennis, kosten en tevredenheid Resultaten nader geanalyseerd Bankrekening, spaarrekening en lening per groep Geld lenen voor... per groep Kosten van geld lenen, per doelgroep Conclusies Bijlage I: Enquêteformulier (Nederlands)...26 Bijlage II: Frequentietabellen...28 ` CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 3

4 1. Inleiding De laatste tijd is de Fundashon pa Konsomidó (FpK) regelmatig benaderd met vragen over de vele kosten die banken doorberekenen en over de hoge rentes die de banken vragen op leningen. Voor de FpK was dit reden om Curconsult te vragen een onderzoek uit te voeren naar de perceptie en ervaringen van de klant over zijn bank. De doelstelling van het onderzoek is vooraf gedefinieerd en luidt als volgt: Inzicht krijgen in de kennis, ervaring en perceptie van de consumenten op Curaçao over de bank waar hij of zij bankiert. De opbouw van het rapport is als volgt: Hoofdstuk Toelichting 2 In dit hoofdstuk gaan we nader in op de gevolgde onderzoeksmethodologie en geven we een beschrijving van de onderzoekspopulatie. 3 De resultaten van de enquête worden in dit hoofdstuk weergegeven. We gaan in op het bezit van een bank- en spaarrekening, het hebben van een lening, waarvoor het normaal is om een lening aan te gaan, kennis van de bankproducten en de algemene mening over de bank. 4 De geïnterviewden die een lening hebben afgesloten worden geanalyseerd. Daar waar relevant en interessant wordt de lener afgezet tegen de persoon zonder lening. 5 De onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd. De steekproef omvang van ruim 8 geïnterviewde huishoudens maakt het mogelijk om bij het bankgedrag, kennis over bankproducten en meningen over de banken onderscheid te maken in sexe, leeftijd opleiding en inkomen. 6 In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken aan de hand van de onderzoeksresultaten. Bijlagen In de bijlagen treft u aan: - de enquête in het Nederlands - de frequentietabellen CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 4

5 2. Methodologie Onderzoeksmethode Er is gekozen voor kwantitatief onderzoek. Dit heeft als voordeel dat er kwantitatieve gegevens worden opgeleverd. Die gegevens kunnen ook met elkaar vergeleken worden. Een dergelijke onderzoeksmethode geeft ook een goed beeld van de kennis, ervaring en perceptie van de consument. Uiteindelijk levert het harde cijfers op met een behoorlijke betrouwbaarheid. Het nadeel is dat het onderzoek niet kan ingaan op de dieperliggende motieven van de antwoorden die de geënquêteerde persoon geeft. Doelgroep Het onderzoek is uitgevoerd onder: - ingezetenen van Curaçao. Dit zijn personen die op Curaçao geboren zijn, maar ook personen die niet op Curaçao geboren zijn dan wel een buitenlandse nationaliteit hebben. - Personen die tenminste de leeftijd hebben van 18 jaar of hoger. - Personen die te maken hebben met de financiën in de huishouding. Er is niet gekozen voor een volledige doorsnede van de inwoners van Curaçao maar voor de persoon die (mede-) voor het huishouden het geld beheert. De vragen Tijdens de interviews zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen: - heeft betrokkene een bank- en spaarrekening; - hoe hij of zij spaart; - waarvoor hij/zij het normaal vindt om een lening af te sluiten; - of hij/zij weet wat geld lenen kost: voor lening, credit card, bonnen; - of men een lening heeft afgesloten en of men op de hoogte is van de kosten van de lening; - en meer in algemene zin: of men tevreden is (of niet) met de bank waar men bij bankiert. Voor het volledige enquêteformulier verwijzen we naar bijlage I. Uitvoering van de opdracht Na een eerste overleg met de opdrachtgever zijn de conceptvragenlijsten opgesteld voor de enquête onder de inwoners van Curaçao. Deze zijn besproken met de opdrachtgever, verbeterd en vervolgens vastgesteld. Het enquêteformulier is opgesteld in het Nederlands en vertaald naar het Papiaments. Het onderzoek is uitgevoerd onder 824 inwoners van Curaçao. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 27 februari t/m 26 maart 2 1. De opdracht is uitgevoerd via het houden van telefonische enquêtes in de avonduren op weekdagen (maandag t/m donderdag) tussen 17.3 en 21. en door persoonlijke enquêtes op straat. De ingevulde enquêteformulieren zijn gecontroleerd door de coördinator veldwerk. Ter controle wordt ca. 5% van de geënquêteerden nagebeld. Alle enquêtes zijn gecontroleerd en ingevoerd. Na invoer is er opnieuw gecontroleerd, op correcte invoer en wederom of formulieren goed en volledig waren ingevuld. Op basis van een correct en opgeschoond bestand zijn analyses uitgevoerd met behulp van een statistisch computerprogramma (SPSS vs17) en met MS Excel. Deze hierna volgende rapportage geeft de resultaten weer van de onderzoeken die gehouden zijn onder de bevolking en de diverse organisaties. Kenmerken van de steekproef Om een beeld te krijgen van de achtergrond van de respondenten hebben we gevraagd naar de leeftijdscategorie, opleiding en inkomen. Daarnaast is het geslacht van de enquêteerde persoon opgeschreven na afloop van het interview. Hieronder geven we de steekproefpopulatie weer en vergelijken we deze, voor zover mogelijk, met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omdat we vragen naar de ervaringen met de bank zullen de antwoorden die gegeven worden doorgaans gerelateerd zijn aan de gezinssituatie en niet louter aan de persoonlijke omstandigheden van de ondervraagde persoon. 1 In eerste instantie was het onderzoek beperkter van opzet met een steekproef van 4. De steekproef is in tweede instantie vergroot maar ruim 8. Daarmee is de betrouwbaarheid van het onderzoek fors toegenomen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 5

6 We hebben voor de leeftijd, opleidingsniveau en huishoudinkomens de gegevens uit de steekproef vergeleken met de data van het CBS uit de volkstelling van 21 over het huishoudinkomen. Daaruit blijkt, weliswaar met de nodige terughoudendheid omdat de resultaten van de census 9 jaar oud zijn, dat de steekproeftrekking een redelijk representatief beeld geeft. Voor wat betreft de sexe die we vergeleken hebben met recentere gegevens van het CBS is in de steekproef het percentage vrouwen oververtegenwoordigd. Tabel. 2.1 Steekproefpopulatie naar leeftijd vergeleken met CBS, in % leeftijd Frequentie CBS, CBS, 21*) (in %) bevolking29 t/m 29 jaar 15.3% 18.6% 6% 3-39 jaar 14.3% 17.7% 17% 4-49 jaar 22.8% 22.2% 24% 5-59 jaar 2.8% 18.4% 22% > 6 jaar 26.7% 23.1% 31% Steekproef omvang (N=) 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden. (geschat ivm afwijkende leeftijdsklasse indeling) Tabel 2.2 Steekproefpopulatie naar opleidingsniveau vergeleken met CBS in % Opleidingsniveau Frequentie CBS, 21*) (hoogst genoten) (in%) Lagere school + enkele klassen 11.3% 11% VO MAVO, LBO, BVO, VSBO 35.6% 49% HAVOVWO 7.4% 22% MBO 14.7% HBO 16.3% 11% Universitair 7.9% 5% Overig 3.8% 2% N= 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden Tabel 2.3: Steekproefpopulatie naar maandelijks netto huishoudinkomen Netto Frequentie CBS, 21*) maandelijkshuishoudinkomen (in %) < NAf % 55% NAf % 19% NAf % % > NAf % 12% N.A./wil niet zeggen 24.8% 4% N= 824 *) bron CBS, Census 21, op basis van hoofd van huishouden, bruto huishoudinkomen Tabel 2.4.: Steekproefpopulatie naar sexe bevolking 2 jaar en ouder Sexe Frequentie CBS, 29 (in %) Man 34.4% 43,6% Vrouw 65.7% 56,4% N=824 *) bron bevolking 2 jaar ouder per 1 januari 29 CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 6

7 3. Resultaten onderzoek Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van het gehele onderzoek onder de 824 respondenten. In paragrafen komen aan de orde of de geïnterviewde: - een bank en/of spaarrekening heeft (zie: 3.1); - waarvoor hij of zij geld zou willen lenen (of juist niet, zie: 3.2); - weet wat geld lenen kost (zie: 3.3); - of men tevreden is met de bank waarbij men bankiert (zie 3.4) Bank- en spaarrekening De geïnterviewden is gevraagd of zij in het bezit zijn van een bank- en/of spaarrekening. Het blijkt dat 79% van alle ondervraagden een bankrekening heeft en vrijwel een gelijk percentage heeft een spaarrekening (78%). Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen degenen die een gewone bankrekening hebben, ook een spaarrekening hebben 2. Dit betekent ook dat circa 1/5 van ondervraagden op Curaçao dus niet bankiert. Heeft u een bank- of spaarrekening? % ,1 Ik heb een bankrekeing 21,2 Ik heb GEEN bankrekening 78,2 Ik heb een spaarrekening 21,8 Ik heb GEEN spaarrekening Alle geïnterviewden is gevraagd hoe zij spaarden: of een vast bedrag per maand of dat ze dat incidenteel doen. Het spreekt voor zich dat 1/5 hierop geen antwoord gaf omdat ze niet in bezit waren van een spaarrekening (zie ook grafiek op volgende pagina). Van de 824 respondenten spaart 33% een vast bedrag per maand; 46% van de totale populatie kiest ervoor om op incidentele basis te sparen. Als we het uitdrukken voor alleen de spaarders (dus personen met een spaarrekening) spaart 42% regelmatig 3. Aan de geïnterviewden is eveneens gevraagd of ze wisten hoeveel rente een spaarrekening geeft. Van alle ondervraagden weet 39% precies hoeveel rente ze krijgen op hun spaarrekening; % weet het ongeveer maar niet precies. Daarentegen 55% weet niet (of geeft geen antwoord) hoe hoog de rente op een spaarrekening is. Dat is dus inclusief de personen die geen spaarrekening bezitten 4. Hoe spaart U? Weet u hoeveel rente deze spaareking op dit moment geeft? niet van toepassing 21% Vast bedrag per maand 33% Spaart niet 17% ongeveer % Ja 35% Incidenteel 46% Nee 38% 2 Hoewel hier niet naar gevraagd gaan de onderzoekers er vanuit dat de spaarrekening bij dezelfde bank loopt als waar de gewone bankrekening loopt. 3 In het onderzoek is niet verder gevraagd wat ondervraagde verstaat onder regelmatig. Doorgaans is het gebruikelijk op Curaçao (op basis van informatie van de banken zelf) dat als men spaart men maandelijks een vast bedrag opzij zet. 4 De vraag gesteld in een periode dat de banken besloten om de rentevergoeding op spaarrekeningen te verlagen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 7

8 3.2. Geld lenen voor..... Aan alle geïnterviewden is gevraagd waarvoor ze geld zouden (gaan) lenen. Doel van de vraag was om inzicht te krijgen in de perceptie van de inwoner van Curaçao ten opzichte van leningen voor een bepaald doel. Wanneer is het de meest normale zaak om een lening af te sluiten en wanneer niet. In het onderzoek hebben we gevraagd naar de perceptie om geld te lenen bij een financiële instelling voor het aanschaffen of kopen van : - een huis - een nieuwe auto - een nieuwe koelkast - de reparatie van een lekkend dak - een flat screen TV - een vakantiereis - een studielening voor de kinderen - om de maand rond te komen Bij de beantwoording van de vraag is een 5-puntsschaal gebruikt waarbij de respondent kon variëren met betrekking tot het aangaan de lening tussen: zeer zeker zeker normaal niet zeker niet. Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt een geld lening voor meer consumptieve doeleinden zoals aanvulling van het huishoud budget (9%), een flat screen TV (89%) en een vakantiereis (75%) niet acceptabel. Ook voor de aanschaf van een koelkast vindt de meerderheid (64%) dat daarvoor geen lening bij een bank gesloten dient te worden 5. Daarentegen is de weerstand bij het aangaan van een lening voor een lekkend dak minder (42%). De hoogste acceptatie voor het aangaan van een geldlening is bij de koop van een huis (83% vindt het (heel) normaal). Ook vindt de meerderheid het normaal dat een nieuwe auto met een lening wordt gefinancierd (69%); hetzelfde geldt voor het afsluiten van een studielening voor je eigen kinderen, dat vindt 63% gewoon. In de onderstaande grafiek is de perceptie met betrekking tot het aangaan van een lening voor verschillende doeleinden weergegeven. Vindt u geld lenen normaal voor... Onderzoeksvragen Flat screen TV Maand rond te komen Vakantie Koelkast Lekkend dak Studielening Auto Huis % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % In % Zeer zeker in % Zeker in % Normaal in % Niet geheel normaal in % Absoluut niet in % Weet niet in % 5 Over het algemeen, bijvoorbeeld bij Dienst Werk en Inkomen wordt het hebben van een koelkast in een huishouden als essentiële levensbehoefte gezien. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 8

9 3.3. Kosten van geld lenen Gevraagd is of men zich verdiept of zou verdiepen in de voorwaarden van een lening (persoonlijk of auto) of een hypotheek. De helft (5%) geeft als antwoord dat ze de leningsvoorwaarden tussen de banken zouden vergelijken. Ongeveer 3 op de geeft aan dat niet te (zullen) doen. Aan alle ondervraagden, los van het feit of ze nu wel of geen lening hadden afgesloten bij een financiële instelling 6, is gevraagd wat voor hen belangrijk is of zou zijn bij het afsluiten van een lening: de interest, de looptijd, het maandelijks te betalen bedrag, dan wel een combinatie van voorgenoemde. Uit de antwoorden komt een gevarieerd beeld naar voren. Maandelijks te betalen bedrag (29%), te betalen rente (29%) komen als zijnde belangrijk naar voren. Looptijd blijkt minder in de top of the mind te zitten. Voor 23% geldt dat het bij een lening om de afweging van meerdere factoren gaat. Vergelijkt u de voorwaarden tussen de financiele instellingen als u een lening zou afsluiten? Wat is voor u belangrijk bij het afsluiten van een lening? Weet niet/ n.a 15% n.a 11% M nd te betalen bedrag 29% Ja 5% Overig 23% Nee 3% Looptijd lening 8% Soms 5% Te betalen rente 29% Om meer inzicht te krijgen in het wat nu de inwoner van Curaçao weet van de kosten van geld lenen zijn een aantal vragen gesteld over rood staan op een rekening courant en de interestkosten van een credit card. Ook is gevraagd of men weet wat (doorgaans) de maximum kredietlimiet van een credit card is en wat APR is. De respondenten konden aangeven het precies of ongeveer te weten. De antwoorden weet niet en nee kunnen samen genomen worden 7. APR staat voor Annual Percentage Rate. Het geeft het effectieve interestpercentage weer. Dit is het percentage van de werkelijke jaarlijkse kosten van een geldlening. Het is een voorschrift van de Bank van de Nederlandse Antillen dat in alle reclameboodschappen van financiële instellingen waar leningen worden aangeboden ook de APR is opgenomen. Ongeveer ¼ zegt te weten wat het kost om rood te staan op je bankrekening op je rekening courant. De andere ¾ weet het niet. 44% van de populatie weet wat de kredietlimiet normaliter is op een credit card. Ongeveer 1/3 van de onderzoekspopulatie (35%) weet hoeveel rente men moet betalen op een credit card. De rest, de andere 2/3 weet het niet. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in het onderzoek niet is gevraagd of men zelf een credit card bezit 8. 14% van de geïnterviewden weet wat de APR inhoudt of betekent. % van de respondenten weet het ongeveer dan wel min of meer. Een ruime meerderheid, ¾ van alle ondervraagden heeft echter geen idee wat de afkorting betekent noch wat APR inhoudt. 6 Voor nadere analyse van de respondenten met een lening zie Hoofdstuk 4. 7 Er is een verschil in de antwoorden: n.a. heeft betrekking op personen die niet rood staan, geen credit card hebben. In de praktijk zijn de antwoorden nee en n.a. door elkaar gebruikt. 8 Alvorens een credit card verstrekt wordt stellen banken een aantal voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat de aanvrager een bepaald vast maandelijks minimum inkomen heeft. Een groot deel van de Curaçaose gezinnen komt derhalve niet in aanmerking voor een credit card. Het wel/niet bezitten van een credit card kan van grote invloed zijn op het al dan niet weten van de kredietlimiet en (effectieve) interestpercentage op credit card. De vraag hier had de intentie om louter de algemene kennis op Curaçao te testen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 9

10 Bent u zich ervan bewust/ weet u... Weet u w at het kost om rood te staan op uw reking courant? Weet u w at het maximum creditbedrag is van uw creditcard? Weet u hoeveel rente u moet betalen op uw creditcard? Weet u wat de APR is? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Ja in % Ja ongeveer in % Nee in % Weet niet in % Op Curaçao worden ook bonnen verstrekt. Met deze bon kan een persoon bij een winkel of supermarkt, die deze bon accepteert, goederen kopen. Deze bon moet door de betreffende persoon terugbetaald worden aan de eigenaar van de bon met interest. Het bonnensysteem bestaat op Curaçao al heel lang. Het is in feite illegaal maar wordt gedoogd. Van de ondervraagden maakt 1 op de 7 (14%) gebruik van bonnen. Het blijkt dat circa de helft van de geïnterviewden min of meer ( ja en een beetje ) op de hoogte zijn van de kosten die verbonden zijn aan het betalen met bonnen. Maakt u gebruik van het bonnensysteem? 6h.Bent u op de hoogte wat de extra kosten zijn om via het bonnensyteem aankopen te doen? Weet niet/ n.a 1% Ja 14% Een beetje 13% Nee 38% Nee 85% Ja 36% Weet niet/ n.a 13% 3.4. Tevreden met uw bank Aan de gehele steekproefpopulatie is de vraag voorgelegd of men tevreden is met de bank waar men bankiert. Rond de % weet het niet, dat komt ook grotendeels omdat deze personen niet bankieren. Rond de 5% is ontevreden, 8% is neutraal in haar mening; de overgrote meerderheid 78% toont zich (zeer) tevreden over zijn bank. Bent u tevreden met uw bank? % 5% % 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 55% 6% 65% 7% 75% 8% 85% 9% 95% % Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Geen antwoord Weet niet/ n.a CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao

11 Vervolgens is ook de mogelijkheid aan de respondenten gegeven om hun (on)tevredenheid toe te lichten. Van degenen die hun mening onderbouwden, dat waren er 171 van de 824 (=21%), waren de meeste tevreden over de goede dienstverlening van hun bank (7%). Respondenten die zich negatief over de banken uitlieten waren er ook, 14%. Hoewel er een grote hoeveelheid argumenten opgesomd werden waren er een 3-tal categorieën die iets meer genoemd werden: lang in de rij staan, rente bij sparen is te laag en de slechte ervaring met de bank Waarom bent u tevreden met uw bank/giro/island Finance? Gegroepeerde antwoorden In % % van totaal Goede dienstverlening 7.% 15.% Banken werken netjes, en hebben hun zaken op orde 6.4% 1.3% Er zijn veel ATM's 5.6% 1.2% Veel vertrouwen in de banken 6.4% 1.3% Goede interest verhouding 1.4%.3% Voldoende en juiste informatie 4.5%.5% Online banking werkt goed 5.7% 1.2% Totaal: (n=171) % 2.8% Waarom bent u niet tevreden met uw bank? Gegroepeerde antwoorden In % % van totaal Te lang wachten in de rij 2.6% 3.% Ik kreeg geen lening 8.2% 1.2% De rente is te laag bij het sparen 13.2% 1.9% De rente is te hoog bij het lenen 9.% 1.3% Ik krijg onduidelijke informatie 8.2% 1.2% Ik moet betalen voor transacties 5.6%.8% Te hogen eisen voor een lening 9.1% 1.3% De ATM s zijn slecht 5.7%.8% Banken zijn niet innovatief 4.9%.7% Slechte ervaringen met de bank 15.5% 2.2% Totaal (n=121) % 14.4% CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 11

12 4. Personen met een lening Dit hoofdstuk gaat over de huishoudens of personen die een lening hebben bij een financiële instelling. Deze personen, 28 in het totaal, zijn geselecteerd uit de steekproef. Het gaat erom wat de groep die wel een lening heeft denkt, vindt en weet van de bank en de lening die is aangegaan. Maar allereerst, wie hebben er een lening afgesloten. - De leeftijdsgroepcategorie tussen de 3 en 6 jaar sluit relatief de meeste leningen af, in absolute zin, maar ook relatief vergeleken met de totale steek proefpopulatie. - De meeste leningen worden verstrekt onder de groep van personen met een LBO- MAVO opleiding. Dat is logisch omdat het de grootste groep is. Relatief blijken laag opgeleiden maar weinig leningen af te sluiten; daarentegen hebben HBO-ers en universitair opgeleiden juist relatief vaak een lening. - Leningen worden, relatief gezien, vooral verstrekt onder de inkomensklassen van boven de NAf. 5,-- Steekproefpopulatie naar leeftijd in %, personen met een lening leeftijd Frequentie (in %) t/m 29 jaar 11.1% 3-39 jaar 19.3% 4-49 jaar 31.4% 5-59 jaar 26.4% > 6 jaar 11.8% N= 28 Steekproefpopulatie naar opleidingsniveau in % Opleidingsniveau (hoogst genoten) Frequentie (in%) Lagere school + enkele klassen VO 3.1% MAVO, LBO, BVO, VSBO 33.2% HAVO-VWO 9.6% MBO 14.3% HBO 21.1% Universitair 13.6% Overig 5.4% N= 28 Steekproefpopulatie naar maandelijks netto huishoudinkomen in % Netto maandelijkshuishoudinkomen Frequentie (in %) < NAf % NAf % NAf % > NAf % N.A./wil niet zeggen 18.9% N= 28 Steekproefpopulatie naar sexe bevolking 2 jaar en ouder in % Sexe Frequentie (in %) Man 38.6% Vrouw 61.4% N=28 Het vervolg van het hoofdstuk heeft exact dezelfde opbouw als Hoofdstuk 3, met dien verstande dat het hier alleen gaat over de personen met een lening. Er is een onderwerp dat specifiek voor deze groep geldt, nl. vragen over de lening die men is aangegaan. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 12

13 4.1. Geldleners met een bank- en spaarrekening Het blijkt dat het merendeel van de lener een bankrekening heeft 9. Het aantal ondervraagden zonder bankrekening ligt aanmerkelijk lager in vergelijking met de totale steekproef populatie (8,2% versus 21,2%). Daarentegen is het aandeel dat geen spaarrekening heeft gelijk tussen leners en de anderen. Heeft u een bank- of spaarrekening? % % Ik heb een bankrekeing 8.2% Ik heb GEEN bankrekening 81.8% Ik heb een spaarrekening 18.2% Ik heb GEEN spaarrekening N=28, alleen personen met een lening Het blijkt dat het spaargedrag en de kennis over de interestpercentages niet veel verschilt tussen de geldleners en de totale populatie. Wellicht dat de lener iets meer let op de interest op zijn spaarrekening. Hoe spaart u? Weet u hoeveel geld u op dit moment op uw spaarrekening heeft? Niet van toepassing 18.6% Weet niet/ n.a, 14.6 Incidenteel 38.2% ongeveer, 11.1 Ja, 42.9 Vast bedrag per maand 43.2% Nee, 31.4 N=28, alleen personen met een lening 4.2. Leners over hun leningen Specifiek aan de huishoudens die een lening hebben lopen hebben we een aparte serie vragen gesteld die gaan over leningsvoorwaarden, voorlichting door de bank, de noodzaak van de lening en de tevredenheid over de bank waar geld is geleend. Kennis van de lening Het merendeel van de ondervraagden zegt zelf de voorwaarden van hun lening te kennen: 82% zegt deze te kennen en 13% een beetje. De ondervraagden die het niet weten betreft 5%. De interest op de lening is bekend bij de meeste ondervraagden: 56% weet wat het interestpercentage is en 29% weet het ongeveer of min of meer. Die het niet weten is 9%. Voorlichting door de bank Van de respondenten met een lening is circa ¾ (zeer) tevreden met de voorlichting door de bank (72%), % is neutraal en 9% is negatief. Het restant (9%) had geen mening dan wel kon het zich niet meer herinneren. 9 Dat geldleners een vrijwel altijd een bankrekening hebben is logisch omdat het vaak een eis is die de banken stellen bij het verstrekken van de lening. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 13

14 Noodzaak voor deze lening In totaal gaf 92% aan deze lening (zeer) zeker nodig te hebben. Kent u de voorwaarden van uw lening? Weet u hoeveel het interest% is op uw lening? Een beetje 13% Nee 5% Ja 82% Weet niet 1% Ja ongeveer 31% Nee 9% Ja 59% % Bent u voldoende voorgelicht door uw bank? 7% 26% 3% 5% 49% ruim voldoende voldoende min of meer onvoldoende zeer voldoende n.a 29% Bent u van mening dat u deze lening nodig had? 5% 2% 1% 1% 62% Zeer zeker Zeker Normaal Minder Veel minder Weet niet/ n.a N=28, alleen personen met een lening 4.3. Perceptie, kennis, kosten en tevredenheid Personen die geld lenen hebben vrijwel exact dezelfde perceptie over het lenen van geld als ieder ander en als huishoudens die geen geld hebben geleend. Het beeld dat naar voren komt is voor alle producten waarvoor geld geleend kan worden vrijwel identiek aan het beeld dat uit de totale populatie naar voren komt. Vindt u geld lenen normaal voor... Flat screen TV Maand rond te komen Vakantie Koelkast Lekkend dak Studielening Auto Huis % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % In % Zeer zeker in % Zeker in % Normaal in % Niet geheel normaal in % Absoluut niet in % Weet niet in % CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 14

15 N=28, alleen personen met een lening De geïnterviewden die geld lenen bij een financiële instelling vinden grosso modo hetzelfde als een ieder op Curaçao. Maandelijkse af te lossen bedrag (32%) en interest (31%) zijn de belangrijkste selectiecriteria bij het afsluiten van een lening. Een combinatie van deze criteria scoort 25%. De looptijd van een lening wordt in 8% van de gevallen genoemd. Wat is voor u belangrijk bij het afsluiten van een lening? 4% 25% 32% 8% Maandelijks te betalen bedrag Looptijd lening Te betalen rente Overig n.a 31% N=28, alleen personen met een lening De geldlener is in het algemeen beter op de hoogte van de voorwaarden en kosten van geld lenen. - Wat de kosten voor rood staan zijn weet 38% versus 24% voor de totale onderzoekspopulatie. - Wat het rentepercentage op een credit card is weet 51% versus 35%. - Wat de kredietlimiet van een credit card is weet 64% versus 44%. - Wat APR is weet min of meer 36% versus 23%. - Het gebruik van bonnen onder de leners is dezelfde als voor de totale populatie (14%) De kennis over de kosten is ook vergelijkbaar: rond de helft weet wat voor kosten er verbonden zijn aan bonnen. Bent u zich bewust van... Weet u w at het kost om rood te staan op uw reking courant? Weet u w at het maximum creditbedrag is van uw creditcard? Weet u hoeveel rente u moet betalen op uw creditcard? Weet u w at de APR is? % % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% % Ja in % Ja ongeveer in % Nee in % Weet niet in % Tevredenheid over de lening en de financiële instelling Een aanzienlijk aantal personen met een geld lening zijn van mening dat ze een volgende keer niet bij dezelfde financiële instelling een lening zouden afsluiten: 46% van de respondenten die deze vraag beantwoorden. Dat is iets meer dan de 43% die zeggen een volgende lening wel bij deze financiële instelling af te sluiten. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 15

16 Zou u de volgende keer weer een lening afsluiten bij dezelfde financiele instelling? Weet niet 11% Ja 43% Nee 46% Het oordeel over de bank waar men bankiert is milder. 78% is daar tevreden over (zie onderstaande grafiek) Bent u tevreden met uw Bank, Giro, Island Finance, Caribbean Cash of ACU? 49% 29% 7% 5% 3% 8% % 5% % 15% 2% 25% 3% 35% 4% 45% 5% 55% 6% 65% 7% 75% 8% 85% 9% 95% % Zeer tevreden Tevreden Matig Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/ n.a CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 16

17 5. Resultaten nader geanalyseerd In de enquête is doelbewust naar de leeftijd, opleiding en inkomen gevraagd. Daarnaast is ook het geslacht van de ondervraagde persoon genoteerd. Doel hiervan was om tot een nadere analyse te komen van mogelijk verschillen in de antwoorden die respondenten gaven. De grootte van de onderzoekspopulatie maakt het mogelijk om met enige betrouwbaarheid diverse kruisverbanden te leggen per vraag. In de grafieken op deze en navolgende bladzijden is per vraag onderscheid gemaakt tussen geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen. In elke grafiek is een gekleurde stippellijn getrokken. Deze stippellijn geeft het gemiddelde weer van alle antwoorden. De staafdiagrammen zijn zodoende makkelijker leesbaar: boven de stippellijn betekent boven gemiddeld en onder de stippellijn betekent scoort onder het gemiddelde Bankrekening, spaarrekening en lening per groep Personen met een bank- of spaarrekening % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Percentage personen met bankrekening Percentage personen met spaarrekening Gemiddeld heeft 79% van de respondenten op Curaçao een bankrekening en 78% een spaarrekening. - Iets meer mannen dan vrouwen hebben een bank- en spaarrekening - De relatie bank/spaarrekening is over de leeftijdscategorieën tamelijk constant. Nuances zijn: ouderen hebben relatief vaker geen bankrelatie, voor de groep 3-39 jarige geldt dat ze relatief vaker een bank/spaarrekening hebben. - Tussen opleiding en het hebben van een bank- en spaarrekening zit een duidelijk verband: hoe hoger de opleiding hoe vaker de respondent in het bezit is van een banken spaarrekening. - Ook geldt: hoe hoger het inkomen hoe hoger de kans is om een bankrekening te hebben. Voor spaarrekeningen is het beeld iets minder geprononceerd. Vindt u het interest % belangrijk voor uw spaarrekening? % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 17

18 Het gemiddelde van de personen die de interest belangrijk vindt ligt op 68%. Dit ligt iets hoger onder: - Leeftijdscategorie 5-59 jaar met 79% - Personen met een HAVO- VWO opleiding (8%) en personen met een HBO en WO opleiding (78%) - Personen met een inkomen van boven de NAf.7,--, (81%). - De lager opgeleiden vinden de interest op hun spaarrekening minder en scoren onder het gemiddelde. Percentage van personen met een lening of hypotheek % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde van alle personen die een lening of hypotheek hebben ligt op 34%. Afwijkingen van het gemiddelde die opvallen zijn: - Ouderen en jongeren onder 3 jaar hebben vaker geen lening, de middengroep tussen 3 en 59 jaar hebben relatief wel vaker een lening. - Het aantal laag opgeleiden (LO en LO+) heeft doorgaans geen lening. Daarentegen hoger opgeleiden hebben wel vaker een lening. - De inkomensgroep van onder de NAf. 3,- netto huishoudinkomen heeft vaak geen lening, die van boven de NAf. 5,- meestal wel Geld lenen voor... per groep In de navolgende 8 grafieken wordt een grafisch beeld weer gegeven van de perceptie die er bestaat bij de diverse groepen over het aangaan van geldleningen voor duurzame en minder duurzame goederen. Ik zal (zeer) zeker geld leven voor een huis... 9 % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde van de personen die (zeer) zeker geld zouden lenen voor een huis ligt op 59%. - Opvallend is dat de leeftijdsklasse 3-39 jaar het snelst geld zal lenen voor een huis. - Het zijn de hoger opgeleiden en de personen met een bovengemiddeld inkomen die boven het gemiddelde scoren. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 18

19 Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een nieuwe auto % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO <3 3- VWO 4999 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Het gemiddelde van alle personen die geld zouden lenen voor een nieuwe auto ligt op 45%. - Het zijn relatief meer jongeren 59% die (zeer) zeker geld lenen voor een nieuwe auto. - Hetzelfde geld voor personen met een hoogst genoten opleiding op MBO 5% en HBO niveau 51%. De lager opgeleiden zijn relatief terughoudender in hun perceptie voor wat betreft het lenen voor een nieuwe auto. - Huishoudens met een netto gezinsinkomen van tussen de NAf. 5-7 per maand zijn relatief meer genegen om voor een auto geld te lenen. Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een koelkast % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- MBO HBO WO < >7 VWO Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddelde als het gaat om personen die geld zouden lenen voor een koelkast ligt op 18%. Opvallend is dat de lager opgeleiden (LO 23% en LO+ 35%) positiever staan tegenover geld lenen voor een koelkast. Bij hoger opgeleiden en hogere inkomens is dit het tegenovergestelde. Ik zal (zeer) zeker geld lenen voor een lekkend dak % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO 4999 MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 19

20 Gemiddeld zou 3% van de respodenten een lening aangaan voor de reparatie van een lekkend dak. - De spreiding in de antwoorden per deelpopulatie is beperkt. De meeste scores liggen rond het gemiddelde. - Het zijn de laagopgeleiden en jongeren die het snelst geld zouden lenen voor een lekkend dak. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor een Flat screen TV % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF Het gemiddeld van alle personen die (zeer) zeker geld zouden lenen voor een nieuwe flat screen TV komt uit op gemiddeld 4%. Van de LO-groep zou een iets hoger percentage bereid zijn om hiervoor geld te lenen. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor een vakantie... % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF >7 Van alle respondenten zou gemiddeld (zeer) zeker 12% geld lenen voor het op vakantie gaan. - 25% van de van de LO+ personen met een minimaal inkomen zou eventueel geld lenen om op vakantie te gaan. - Voor hoger opgeleiden en voor hogere inkomensklassen zijn vakanties nauwelijks of geen reden om naar een bank te gaan om een lening af te sluiten. Ik zou (zeer) zeker geld lenen voor de studie van mijn kinderen 7 65 % Man Vrouw < >6 LO LO+ MAVO HAVO- VWO MBO HBO WO < >7 Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen in NAF 43% van alle ondervraagden zou (zeer) zeker geld lenen voor hun kinderen. CONCEPT Onderzoek naar de ervaringen van de consument met banken op Curaçao 2

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Risicoperceptie bij beleggers

Risicoperceptie bij beleggers Risicoperceptie bij beleggers Niets menselijks is de belegger vreemd! Willem Landman docent beleggingsadvies en beheer, Hogeschool van Amsterdam Jaap Koelewijn hoogleraar corporate finance, Nijenrode In

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie