SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth"

Transcriptie

1 SEGER SIERENS fs Jooris en Bultinck Elisabeth Segher Sierens bezat een feodaal leen afhangende van de heerlijkheid Woeste. Het was gelegen op het grondgebied van Maria Aalter op het Bulscampvelt. Het had een oppervlakte van zeven bunder of 21 gemet. (zie kaart geschiedenis van Aalter pg 44). Het bestond voor een gedeelte uit vijver, de rest was velt. Aan de oostzijde bevond zich het leen van de paters Jesuieten uit Mechelen (in 1707 zegt men dat de vijver Sesemmegat aan de oostzijde is gelegen), aan de zuidzijde was het leen van de Jesuieten uit Brugge. Aan de westzijde bevond zich de processiewech loopende van grandmère naer den haelterschen berch ofte ruysselede. Aan de heerlijkheid Woeste moest men een jaarlijkse rente van 11 oortjes betalen. In het penningrenteboek van Woeste uit 1634 vinden we volgende beschrijving: up bulscamptvelt boven de gistelviver hoofdende upt swemgat oost ant gatenerst. In het leenboek van Woeste uit hetzelfde jaar zien we noort licht naest gelant dheer geraert van bogaerde met een viver genaemt tattenerst. In het leenboek uit de 16e eeuw, bij het leenverhef uit 1543, zien we dat Jan van Vlaanderen, de toenmalige heer van Woeste, de omliggende vijvers gebruikt. Men noemt deze vijvers de laeternes. Segher was eraan gekomen bij het overlijden van Segher Bultynck, zijn grootvader. Diens erfgenamen, Lysbette gehuwd met Jooris Sierens en Marten Bultynck kwamen overeen dat het leen zou geerfd worden door Segherke, die in die periode nog kind was. Op 18 februari 1627 gebeurde het officiële leenverhef tegenover de leenmannen van Woeste. Jooris Sierens, als vader van Segherke, werd als bedienelijk man aangesteld en diende de eed van feaulteytschap af te leggen. De bodem van Aalter bestond in 1572 nog voor de helft uit praktisch onontgonnen heidegrond. Deze gronden waren niet helemaal onproduktief; er groeide veel kreupelhout dat als brandhout kon gebruikt worden. De zoden van heidekruid werden afgestoken en gedroogd om in de open haarden gestookt te worden. De heide was ook zeer geschikt voor het grazen van het vee; vooral schapen vonden er hun gading. Door de grote bevolkingstoename tijdens de zestiende eeuw ontstond er een grote behoefte aan nieuwe landbouwgronden om aan de stijgende vraag naar levensmiddelen te voldoen. De uutneminghen van veld of heidegrond werden verleend door de heer van Woeste om die heide tot landbouwgrond te herscheppen. In die uitgestrekte heidevlakte, een deel van het grote Bulskampveld, lagen enkele belangrijke vijvers zoals de Schuurlovijver, Blekkervijver. In de nabije omgeving van het Sierensleen vinden we namen als Gistelvijver, Vuile vijvers, Putmanvijver, Poekevijvers, Zeilschootvijver. Volgens het penningcohier van 1572 waren er op het grondgebied van Aalter minstens 400 ha vijvers. De vijvers waren meestal ondiepe plassen, die in de zommer droog lagen. De meeste vijvers waren vroegere turfputten. Enkele werden ingericht voor het kweken van vis door het uitdiepen van de bodem en het regelen van de watertoevoer. Daartoe werden de dammen van de vijvers op voldoende hoogte gehouden. In maart 1543 kwam het leen in handen van Philip van Pamele na de dood van zijn vader Pieter. Op 15/5/1555 kocht Marten Bultynck fs Philip het leen. Na zijn dood in 1559 kwam het leen in handen van zijn zoon Gillis. Zeger Bultinck beheerde het leen als bedienelijk man en voogd van Gillis. Ten gevolge van de herovering van het Meetjesland door de troepen van de hertog van Parma op de Calvinisten en de daaropvolgende invallen van de Hollandse vrijbuiters werd de streek van Aalter door zijn bewoners verlaten tijdens de periode Deze algemene vlucht had tot gevolg dat de vele akkers gedurende 20à30 jaar verlaten lagen en het natuurlandschap zich opnieuw uitbreide. Slechts vanaf 1600 komt er een schuchtere reactie en zal men geleidelijk aan de verlaten akkers opnieuw gaan bewerken. Aldus kwam Zegher Bultynck fs Marten in 1610 in bezit van het leen. Na de dood van Segher Sierens kwam het Sierensleen op 17/12/ in handen van diens oudste zoon Jooris uit Landegem. Na diens dood werd Jan Sierens uit Landegem feodaal erfgenaam. Het leenverhef geschiede op 17 juli Marten Sierens, als tweede oudste zoon, legde de eed van getrouwheid af in naam van zijn oudste broer Jan.

2 Eigendommen die later geerfd werden door zijn oudste zoon Jooris deze eigendommen waren nog in het bezit van Jooris in Een behuysde hofstede in Sleidinge onder de heerlijkheid van Straeten ; 847 roe N en W de straat en deels de Meulenberg Z en W land van zijn zusters Magdalen en Isabelle Sierens O de volgende 2 de Meulenberg in Sleidinge 439 roe O de landdreef Z Joos van Ackere (1707) W de voorgaande N de Meulenweg 3 de Byle 500 roe Z en W Geert Claeys (1707) N Paul Desmet(1707) O Pr Dhaenens(1707) 4 de vierweeghscheeden in Sleidinge Keure 442 roe O de Langendamstraat Z hoirs Jooris en Jan Rougis(1707) O Geert Vande Kerkhove(1707) N Lucas Dhaese (1707) 5 het stuck in de Langendam 229 roe W de straat N Jooris vande Woestyne(1707) O Lucas Dhaese(1707) Z hoirs Pieter Diericks (1707) 6 het gemet bachten Pr Reyssens 355 roe O en N wwe en hoirs Jooris Wullaert (1707) Z wwe en hoirs Andries Martens (1707) W wwe Pr Reyssens (1707) 7 den Bushschoot zijnde de N zijde van een meerdere partij gelegen alsvoor 429 roe Z Cristoffel Peerke in dezelfde partij(1707) W Pr Tollens en de armen van Sleidinge (1707) N de heere raet vander Meesch (1707) O de wwe Joos Lippens en het begijnhof (1707) 8 1/2 van een partij in Sleidinge op de Wittemoer 204 roe O de hoirs van Pr Vanhoorebeke; Pr Standaert(1707) Z de scheetgracht( W Hoirs Marten Vanhecke; hoirs Vanhoorebeke(1707) N hoirs Pr de Pauw(1707) In de verkaveling van Zeger Sierens werd deze partij geheel aan Jooris toebedeeld. Isabelle en Magdalene betaalden ervoor op 16/12/ Kort voor zijn dood verkocht Jooris 2 partijen in Evergem aan Andries VanDamme voor 2 schellingen per roe ( 1003 roe)

3 Eigendommen Seger Sierens en Vanheyste Magdalena (Evergem 285) en die later geerfd werden door zijn zoon Andries. (verkaveling 12/1/1696) In Zomergem Meirlaere alles bijeen gelegen: 1. Een behuisde hofstede met woonhuis en bomen 262 roe N de straat O de kinderen Jan Bultynck Z hoirs Seger Bultynck W het lochtynckbilxken 2. het lochtynckbilxken 222 roe O de voorgaande hofstede Z hoirs Seger Bultynck W Jan Bogaert N de straat 3. het lochtyncksbilxken 268 roe N de voorschreven hofstede O Maarten Devliegere Z Arent Deneve W hoirs Seger Bultynck 4. den Strinck 463 roe N hoirs SegerBultynck O en W Maarten Devliegere Z Jooris Derycke 5. de oostzijde van het dryhoecxken 185 roe W Jan Steyaert met de andere helft N en O de straat Z de volgende 6. de Bauwens 2 gemete roe O de voorgaande Z Boudewijn Demeyere W de kinderen Maarten Derycke N de volgende 7. het Calleboutsgemet 410 roe ZO de voorgaande ZW en NO Jooris Derycke N de volgende 100 roeden hiervan, De Cleemput, zijnde de zuidoostzijde van het Calleboutsgemet dat aan Seger Sierens toebehoort, gekocht op 3/4/1666 van Pieter Derycke voor 70 pond. Seger Sierens moet uitweg geven aan Pieter Derycke teneinde zijn achterliggende land te kunnen bereiken (Zom 108) 8. de Cromme hofstede 755 roe O kinderen Maarten Derycke Z Maarten Devliegere W Pieter Desmet N François Devliegere 9. het Breedestuck 914 roe NO de 2de navolgende ZO Begijnhof St.Elisabeth ZW Mr Dhaenens N Jooris Dereu 10. de noordzijde van de Leyvijfgemete 510 roe NO de Gentse Lieve ZO Marten Claeys ZW de weduwe Pieter Bultinck NW Jooris Dedobbelaere 11. het Lampaertstuck 800 roe NO Marten Claeys ZO Marten Devliegere ZW de 2de voorgaande NO hoirs Seger Bultinck

4 Eigendommen Seger Sierens die later geërfd werden door zijn dochter Joanna gehuwd met Pieter Desmedt. (1708) de NO kant van een behuisde hofstede in Zomergem Stocktevijver, in totaal 613 roeden. De zuidwestkant behoorde aan Marten Sierens fs Segher. Haar deel bestond uit de voorkamer van het woonhuis met de kelders eronder, de schuur tot en met de dorsvloer en geheel het gebint tussen de dorsvloer en de winkel aan t noordeinde, geheel het wagenhuis en het bilske ernaast aan de oostkant. De grond scheide aan de achterkant van het woonhuis bij de dubbele schoorsteen aan het noordeinde op de muur en voor het huis op dezelfde muur en zo zuidwaarts naar de straat tot één voet buiten het hofhekken naast de Gentse Lieve O Maarten Sierens Z de straat N Pieter Wille 17/03/1717 verkocht aan Marten Sierens fs Seger de Crommenbilck, 1043 roe in Zomergem Stocktevijver O enz meneer Van Susognis W Marten Sierens W Marten Sierens N de Stoktevijverstraat In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Schoonland 443 roe in Zomergem Stocktevijver zijnde de zuidoostkant van een meerdere partij idem N de straat O en Z Maarten Sierens W Jan Martens met de andere helft In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 4. Het Bunder 878 roe in Zomergem Stocktevijver O Jan Martens Z meneer Vanbochoute W de volgende partij N Maarten Sierens met het boonbilcxken 6/11/1720 en 10/11/1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 5. de 2 gemeten 666 roe in Zomergem Stocktevijver O de voorgaande Z de Gentse Lieve W meneer Vanbochoute 6/11/1720 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 6. de Cause in Zomergem Stocktevijver 789 roe. De voetweg met de noordoostkant van het zuideinde van een dreef, het Brouckstraatje, komende van de Causeplas naar de Stoktevijverstraat, hier medegaande ZW het Brouckstraatje W het Brouckstraatje N Debbaut van Gent O Joos Sierens NO hoirs Frans Deroo ZO de wezen van... 6/11/1720 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 7. het Eyndelbilxksken in Oostwinkel 576 roe, de dreef hier medegaande W het Brouckstraatje 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger 8. de Saghe, 204 roe bos zijnde de 5/8 van een meerdere partij gemeen met de weduwe van Joost Dobbelaere O de scheiding met Waarschoot NW meneer Marison met zijn bos 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger een partij in Oostwinkel 417 roe O en Z Pieter Matthys fs Pr W Joris Dobbelaere N de weduwe van Jan Desmet In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Hooghstuk, 403 roe in Oostwinkel N Leischootstraatje lopende naar de Gentse Lieve Z de wezen van Maarten Devliegere en Joris Dobbelaere W Pieter Ryckaert In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger het Sluyssekensbilcxken 437 roe in Zomergem Meirlaere Z de straat NO het groot begijnhof in Gent In 1720 en 1724 verkocht aan Marten Sierens fs Seger In 1708 verpacht aan Marten Devlieghere Eigendommen van Segher Sierens die later geerfd werden door Marten Sierens fs Segher (verkaveling van 12/01/1696)-(1732) de westkant van een behuisde hofstede, waar Marten op woonde, met een oppervlakte van 300 roeden

5 1732 W Marten Meiresonne N Jan Vanhecke. de oostzijde van een partij land de Leye 600 roeden NO Guillelmus Versluys ZW dit sterfhuis N de straat 811 roeden land den dompel 814 roe land het lange bilxken. O het cappitel van St Pharailden 526 roe de achterste 4 gemete 600 roe land in Oostwinkel het Leybilxken met de helft of de noordzijde van de Eyndeldreef, zuid daaraan van de Populierendreef tot de saggen door de overledene beplant O de doorenbos W de populierendreef 525 roe land St Jansbilxken O St Janshuis 707 roe land De Mersch in Zomergem 348 roe land Het Evenbilxken in Oostwinkel Z het Leyschootstraatje 241 roe weide in Drongen deel van een meerder partij De Mosselmeersch verpacht aan Joos Dereu. 316 roe bos in Ronsele de Droogenboombos 250 roe meersch in de Meirgelput

6 Jooris Sierens ( ) Jooris was de oudste zoon van Seger en Vanheyste Magdalena. Hij huwde voor de eerste keer met Catherine Dejonckheere. Samen h adden ze een kind Norbertine. Zij was kreupel en zwakzinnig. Norbertine leefde nog bij de dood van haar vader. Haar halfbroer Marten en Guillelmus Dejonckheere uit Tielt waren toen haar voogden. In 1667 herhuwde de 23 jarige Jooris met de 18 jarige Tanneken Vanloocke. Zij was van Landegem afkomstig en dochter van Jacques en Elisabeth Vande Vennet. Jooris bezat twee lenen: 1 het leen in Maria-Aalter dat hij erfde van zijn vader. Dit leen hing af van het leenhof van Wouste en had een oppervlakte van 7 bunder. Het was belast met een jaarlijkse rente van 11 oorten. 2 Een dreef loopende uyt de eirreweg tussen Landegem en Vosselare westwaarts naer de meerschen en de Calene Z Daelmaesseme van St Baafs W land van Jooris Sierens N mijnheer Macoen Jooris kwam aan dit leen gedurende zijn 2e huwelijk, het hing af van het leenhof van Nevele. Gedurende zijn 2e huwelijk verwierf hij nog verschillende eigendommen roe op de noordzijde van de hoeve waar hij woonde met de oostkamer van het huis, paardestal en ovenbuer, hem toegekomen bij vermangheling en uitgroting jegens Jan Poelman op 18/05/1693 Z De wederdelinge van Anna Vanloockene W en N het land en de hofstede van Guillelmus Lamme. O de straat de kamer en de paardestal stond op de grond van Anna Vanloocke 2 het Axveld ; de helft gekocht van Jan Maenhout en de andere helft bij uitgrotinghe van Jan Poelman; 653 roe 3 de 1/2 van een partij de Brielmeersch bij uitgrotinge jegens Jan Poelman, de andere helft behoort toe aan de weduwe; in tota al 660 roe N de Calene 4 4/5 van het Wulfhunnestuck aan de oostzijde van de Noorthoutstraat, gekocht van Jan van Baarvelde 800 roe 5 een behuysde hofstede met huis schuur stallen en fruitbomen in Landegem comende bij naerhede van uyt hoofde van Jan Meech 365 roe 6 een driehoekig partijtje nabij de voorgaande hofstede 400 roe7 een partij van 116 roe 7 de hooghe minre? 432 roe 8 de medenmeersch, 530 roe: maarsch wesende haeghe 9 een stuk land 846 roe 10 land waar de straat doorloopt 150 roe 11 een haeghestuck waar de straat doorloopt 556 roe 12 een haeghestuck de priest 345 roe 13 het reyken 241 roe 14 de langebilck 221 roe 15 de Willemshoek 45 roe 16 Vaersbilxken 176 roe roe aan de Z zijde van de Calene roe bos aan de Z zijde van de Calene 19 een bos 55 roe 20 het rot 308 roe 21 het Velt 842 roe Bij de dood van Jooris werd een staat van goed opgemaakt Baeten - de besaeythede van de houderigge, ten jaere 1708, heeft geconfisceert in 11 bunder 231 roe die al gefouragiert syn sulcx dat de voorenstaande prijs moet verminderd worden met 63 pond (er is schade van oorloge) -contante penningen: koeien, 2 vaarsen, 1 os, 3 starkens, 3 jaarlingen, 2 kalveren, 5 zwijnen paarden waarvan er twee toebehoren aan Jan en Marten Sierens - 3 wagens, 2 ploegen, 2 eggen, slepen, aelcuype - vlas, hooi, lijnsaet -5 bedden, coetse -een wijwatervat -weefgetouw, slijpsteen Commeren - rest van de koopsom van de hofstede aan Pr Desmedt uit Gent -pastoor, onderpastoor, 3e priester, klokluiden, waslicht, doodtkist het beste hoofd zijnde een paard Baeten Commeren: Anna Van loockene herhuwde met Pr Vermeulen Hun kinderen Isabelle gehuwd met Jan Coppens Gronden komende van Isabelle Sierens (1750) In Landegem -een mooie hofstede, huis, schuur en stallingen met 3 partijen land 7 gemet 253 roe ZO de houtstraat N de Weststraat - een partij in de Weststraat 750 roe - het vadeken in de Houtstraat 3 gemet 244 roe - het gysselhout in de houtstraat 4 gemet 23 roe - het holmenbilxken in de houtstraat 389 roe - een meersch ten O van de Calene 303 roe

7 - de grote Rostyne in de houtstraat 3 gemet 72 roe - het polderbos 550 roe - het Luckstuck in de Noorthoutstraat 5 gemet 50 roe - een meersch 492 roe - het leen 610 roe - het Crommestuck 508 roe - het herrottjen 150 roe - den bos 308 roe In Vosselare -een meersch ZO de Calene 525 roe - een meersch zijnde de ZW kant van een meerdere partij wesende een leen. Het resterende deel hoort toe aan Pieter Sierens 383 roe roe land in de Heirweg In Merendree Durmen 150 roe den gouden bergh ; haar toegekomen van haar ouders en van Jan en Marten Sierens en van diverse uitgrotingen van 16/4/1718; 12/03/1722; 13/3/1722; 5/6/1728 Samen kochten ze tijdens hun huwelijk diverse eigendommen - in 1749 kochten ze van Laureyns Soetaert een hofstede met huis, schuur, stallen en overbuer en 5 partijen land in totaal 10 gemet 551 roe in de wijk de vier Hecken ten zuiden van de straat naar de Cappellendries -een hofstede in Landegem met huis schuur en stallingen met een meersch nabij de Calene en een meersch in Vosselare; 5 gemet; aangekocht in 1716 van Pr de Nockere - een partij in Vosselaere in de herrewegh in 1750 aangekocht van Adriaan Devriendt 400 roe - 2 partijen in de houtstraat in Vosselare; 3 gemet 250 roe aangekocht van Pieter Vanhoucke in Vier partijen in de westhoek van Vosselare aangekocht van Jacques Sielers in 1739 Bij de dood van Jan Coppens - karn, hangende horlogie - 4 paarden, 9 koeien, 4 vaarsen, 2 renders, 3 kalveren 2 vette zwijnen en 3 andere zwijnen - 2 wagens waarvan één met de houpe en de wyte - begrafenis met de hoogste dienst - er werd land gepacht van Marie Sierens wwe van Pr Coppens - resultaat ( )-( )

8 Andries Sierens (1649-) Andries was de 2de zoon van Seger en Magdalena Vanheyste. HIj huwde op 26 jarige leeftijd in Sleidinge op 27/4/1675 met Anna Vandevelde. Zij was geboren in Waarschoot en dochter van Petrus en Anna Steenbeke. Samen kregen ze 8 kinderen waarvan 2 meisjes Anna en Joann a binnen de maand stierven. Gedurende zijn leven was Andries nog burgemeester van Sleidinge St.Baafs. Andries erfde een hofstede met landerijen in Zomergem Meirlare van zijn vader. Alles was bijeen gelegen. Ook tijdens hun huwe lijk kocht het echtpaar diverse eigendommen in Sleidinge. (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12) Andries was een welstellende boer. Geen enkele eigendom was met een lening belast. In had hij 2 paarden (een grauwe merrie en een bruine ruin), zes koebeesten, een runderkalf en een varken. Naast zijn eigendommen pachtte Andries nog verschillende partijen land ( van advocaat Sturtewaeghen, Thomas van Houte uit Gent, Denys Buysse, Tanneken Dhanens, Jooris Vanspeybrouck, Frans Vankerrebrouck). I n waren Lieven Steyaert en Janneken Demuynck fs Jan vaste knecht en meid op de hoeve. Andries kweekte bijen, ze maakten zelf kaas en mosterd. In de wintermaanden spinden en weefden ze. Er was een speciale weefkamer voorzien. Het was een moeilijke tijd. Om de oorlog te ontvluchten had men een kamer gehuurd in Gent. Bij zijn dood bevond zich daar een spieschen coffer en een berderen coffer, een zilveren ganc en cnoppen, 2 gouden ringen, een hoed, 16 manshemden, 2 slaaplakens en 35 ellen gebleekt vlas. Andries stierf op 1 april. De kosten van begrafenis en beste hoofd bedroegen Er waren nog 5 minderjarige kinderen. Jooris Sierens en Charles Vanhoorebeke fs dheer Jan (gehuwd met zijn oudste dochter Magdalene) werden als voogden aangesteld. Er werd een staat van goed opgemaakt waarin hun roerende en onroerende goederen werden beschreven. Afgezien van hun eigendommen bedroegen de baten en de schulden Verder vermelde men nog dat er een proces hangende was voor de raad van Vlaanderen samen met Joos Goethals, Daniel Vanvooren en Pieter Steenbeke, als verweerders tegen J Bte de Bosch als eiser van borgen waarmede het sterfhuis van Pieter Steenbeke belast was. Een beschrijving van de roerende goederen zoals die aanwezig er waren bij de dood van Andries. In de keuken: hangel, brander, rooster, tang, vierschuppe, mausetel, tafel, 6 stoelen, 3 spinnewielen met toebehoren, zoutvat, lantaarn, kandelaar, wafelijzer, ijzeren pan, hangijzer, gaerderoppe, heynsel, schotelvat, schotels en lepels, 2 grote ketels, houtkete l, 2 paplepels, metalen pot, pan, 3 akers, stomyne sye, ijzeren pot, 6 tinnen platelen, 2 zoutvaten, lepels, mosterdpotten en schotel, geleyerd en aardewerk In de kamer: een spieschen slaapkoetse, pluymbedde, hoofdpulen, cassens, ghelouwe, groene spaanse sargien, slaaplakens, Kast, 4 stoelen, 2 possetten, gaspe, andere slaapkoets, pluymbedde, hooftpulen, saergien en slaaplakens, karn, vleesblok, vleeskuip met zwijnevlees, 12 a 13 stenen geheeckeld vlas, de klederen van de houderigge boven diegene haer toecommende voor een rouwcleedt sittecussen In de kelder: saenpot, karnemelkkuip,pot met 9 stenen boter, pot met swijnesmeer, platele In de weefkamer: een weefgetouw in refectie, spoelwiel, gaerewinde met blok, een lijnen laken, spade, bijl, vork, seysen kuip met assen Op de zolder: 50 zakken boucquit, 6 zakken koren, 9 zakken tarwe, 1zak erwten, wat lijnzaad, 20 vrouwenhemden, alle klein lijnwaad van de weduwe, 7 paar slaaplakens, 5 fluwijnen servieten, hooftpulen, 3 kussens, 6 biertonnen, 3 halve met een andere pot, paardezad el, trog, wieg, wan, caesbak, deschkleed, wagen ghewijte, 16 maalzakken, tarwe zeef, kaashoepe, roomsche bonen, vork, raapzaad, 4 pikken met haken, graanmercke, bobijnwiel, bobijnen, bierboom, manden, zetel, baensten, saerge, sacke, 2 strijkijzers, koelvat, theems, 2 vlase kels, ijzerwerk In de schuur: rauw vlas bij tarwekoren, stro, 3 wannen, 3 vlegels, 3 boothamers, raecke, wanstoel, 3 voeren wortelen, waskuip, 2 andere kuipen, suypaard, vlasbraecke, swyngelberth, slagh, bierstellinghe, bancken, caflemen, 2 rieken, mesthaak, schop, slapcuypen, varkensbak,2spaden, manden, 3 landwagens in refectie, 2 sleden, 2 eggen, ploegen, arnas, diltpersen, brandhout en stro, haererpeir tsen, mes, 8 hoenders en een haan Op het hof: 1000mutsaerthout en ruymelingen, 4 staecken bijen, langsweerde gezaagde houten bestaande in stijlen, plaeten berth, een hoop kuipen, 2 vlasrepen en andere prondelinge in Volpinswege dat ook aan het sterfhuis toebehoort akkerprijs: Inschulden: 2 jaar huis- en landpacht voor Marijn Bruggeman, 2 jaar landpacht voor Jan Verstraete (het Driehoecksken), 1 jaar landpacht voor Jan Snoeck, 3 zakken boucquyt verkocht aan Adriaan Decoorebyter, Charles Vanhoorebeke kreeg , kontante penningen 50 pond Sierens Seger fs Andries Elisabeth Moens stierf 7 dagen na de geboorte van haar 2de kind. Pieter Sierens en Andries Moens werden voogden over de 2 minderjarige kinderen. Elisabeh stierf in Sleidinge Volpinsweghe. Aan de kerk van OLVrouw van Sleidinge werden 8 zakken koren, 1 vrouwerok, een zilveren yserken en een gouden pedante gegeven. Pieter Vangeldere was knecht in Gronden die van haar zijde kwamen na de dood van haar ouders (verkaveling 20/6/1716) nr 19/20/21/22/23/24/25 Gedurende hun huwelijk vekochten ze volgende partijen die van haar zijde kwamen aan haar broer Andries Moens voor 500 gulden; -de Reybrouck in Evergem 782 roe -de Moortelput in Evergem 100 roe -een partij en Evergem op Asschaut cautere 150 roe Samen kochten Seger en Elisabeth Moens volgende landerijen: nr 13 en 14 Alle gronden waren onbelast. Baten en kommeren: In de keuken en de kelder: hangel, brander, rooster, tang, wafelijzer, ijzeren pan, hangijzer, cuyssche, 2 grote koperen kete ls, vertinde pot, papketel, 3 akers, klein keteltje, syje, ijzeren pot, rechtbank, tafel, zetel, posses stoelen, spinnewiel, haspe, vleesblok, 2 strijkijzers, tinnen mosterdpot, zoutvat, lepels, heynstel, kandelaars, lampehouder, geleierd en aardewerk, slabcuypken, lantaarn, oliekan, potten, plateelen, boter, zwijnevlees In de kamer: spiesschen kast, slaapkoets, karn, tafel, cleen hongenschrae, pluymebedde, hoofdkussens, 2 spaanse sargien, 24 pond garen, alle klederen van de overledene en de houder, boven diegene hem toekomen voor rouwkleed, hemden, slaaplakens, fluwijnen, Op de zolder: trog, 2 biertonnen, 2 vaatjes, wanmanden, kuip met assen, bobijnwiel, garenwinde, 34 zakken boucquyt, 2 zakken lijnzaad, waegewyte, deschcleet, 14 maalzakken, appelen, 13 stenen gezwingeld vlas, roomssche bonen, al de slaapdingen van het meisje, weircke sargien, In de shcuur en op het hof: een zwart ruinpaard, 4 koebeesten, tarwen, 1400 koren, schoven, stro, boothamers, raecken, vlegels, rauw vlas, rieken, mesthaak, mest in de put, brandhout, waskuip, een hoop wortelen, vlas, reep, zwingelberth, slagh, leestoel, spade, schop, bijl, cortewagen, landwagen, slee, ploeg, heegde, arnas, akkerprijs lasten: de parochiekosten, doodsschulden schulden: resultaat: 2 x

9 Seger stierf op 24/6/1742 in Sleidinge St Baafs Volpins wege op de hofstede nr 19 Gezien er minderjarige kinderen waren werden er voogden aan gesteld en werd er een staat van goed opgemaakt Gronden komende van zijn ouders nr1/15/16 Gronden aangekocht tijdens zijn eerste huwelijk nr 13/14 Gronden aangekocht tijdens zijn 2e huwelijk nr 17/18/19 Baeten - kast, karn, 2 tafels, spiegel, bed, 12tinnen tailloren, 6 tinnen schotels, zetelstoel, hangel, brander, 3 akers, 5 ketels, vi spaen, stromynghe, ijzeren pot, geleyerd werk, rebbank, 2 strijkijzers, 7 zakken tarwe, 4 stenen vlas, een pluymen bed, 2 ekels, spinnewielen, 500 mustaerts, 1 landwagen, mest op het hof, 1 paard, kalf, 2 renders, 4 koeien, ploeg, egde, sleper, gezaagd hout akkerprijs 51pond - contante penningen hiervan werden 34 pond betaald aan Pieter Sierens uit Landegem voor de stomme wesen - aan Lieven Sierens voor voorschot geld toen hij huwde voor de aankoop van een kleed, cnoppen en toebehoren, schoenen en bruidstukken voor zijn huwelijk - 27 pond geleend geld aan Pieter Degeldere - pacht te betalen door Joos Lippens - 3 jaar pacht te betalen door Jan Bruggeman voor de hofstede aan de kerk prijs van het weefgetouw Lasten - Schuldig aan Pieter Sierens als voogd van de innocente weesen 100 pond - Adriaan Van Ruyseloo leverde winkelwaar - Bier, wijn en vlees voor de uitvaart - 3 paar kousen gekocht van Norbert Aelman - Een zerk gekocht in Gent om op het graf te leggen 3 pond - arbeidsloon aan timmerman Jooris Vandewalle levering van bier flessen wijn gedronken op de uitvaart beste hoofd 8 pond lasten Baten De erfenis van Seger werd verdeeld op 13/5/1743. De onroerende goederen die aan de kinderen uit beide huwelijken toebehoorden werd geschat op een waarde van pond ( de behuysde hofstede en de grond in Sleidinge dorp bleven onverdeeld)? Het deel van Norbertine zie Evergem 324? Marie Vanzele herhuwde met Adriaan Soetaert wethouder van het Graafschap Evergem. Seger Sierens was nog wethouder van Sleidinge. Het beste hoofd betaald bij het overlijden van Seger Sierens 8 pond. Bij de dood van Pieter Sierens deelden de kinderen van Seger in de erfenis. Jan Sierens fs Andries ( ) 20/2/1726 Jan Sierens verklaard schuldig tezijn aan Marten Sierens fs Seger als voogd van zijn innocente zusters 25 pond en dit voor achterstallige huis en landpacht. Hij kan niet betalen. Er word borg genomen op het Callebouts gemet 500 roe. 1/3/1729 Rons 51 Jan Sierens verkoopt aan Christoffel Debackere de1/2 van volgende goederen, de andere helft behoort hem reeds toe. De verkoopsom is 250 pond met 2 pistollen voor verkopers huysvrouw en 1 pistolle hier op tafel - Een behuysde hofstede in Zomergem Meirlaere heerlijkheid Ronsele 300 roe aan de zuidkant van de Meirlare straat - Het Lochtinckbilcxken ten zuiden van de voorgaande 200 roe - Den grooten Strinck daer de voetwegel achterloopt 450 roe - Calleboutsgemet idem gelegen Jooris Sierens fs Andries ( ) Jooris was de jongste zoon van Andries en Anna Vandevelde. Hij huwde op 28 jarige leeftijd met Judoca Dewispelaere. Zij was dochter van Pieter. Samen hadden ze 14 kinderen over een periode van 19 jaar. Er waren 2 paar tweelingen bij. Vier dochters huwden en één dochter bleef ongehuwd. Jooris stierf op 64 jarige leeftijd in Evergem. Er was nog één minderjarig kind Catherine. Zij was 14 jaar. Jan Sierens was haar voogd. Jooris was rijk toen hij huwde. Toen hij stierf was hij arm. Alle geërfde gronden, zowel van zijn kant als van de zijde van zijn vrouw werden gedurende hun huwelijk verkocht om te schulden te betalen. Bij zijn dood werd een staat van goed opgemaakt. Er waren erg grote schulden ( ). Daareentegen was de huisraad erg armoedig (waarde ). Het resultaat was een schuldenlast van Roerende goederen: -een kast, doek, 4 spinnewielen, 5 stoelen, een ketting, heynsel, postet, tafel, 2 steen garen, 3 pakken gezwingeld vlas, 20 bonden rauw vlas, een spiegel, 3 koperen vaten, een vuurketel, haspe, de klederen van de overledene, wat slechte slaapdingen, een lijnen laken, zetelstoel, hout, appels, wat anderen oude prondelinge van kleine waarde Schulden: - aankoop vlas bij Frans Vankerckvoort en Jan Debaerdemaecker pond schuldig aan de innocente wezen van Seger Sierens, van een obligatie met 20 jaar verachterde renten idem aan Juffrouw Duyckens van Gent over kapitaal van 3 verschillende obligaties een obligatie en renten aan Pieter Steenbeke achterstel van landpacht en geleend geld bij Jan Sierens achterstel van landpachten aan Christoffel Debacker - één jaar huishuur aan Lieven Acke levering boter en melk door Judocus Coene kerkdiensten en uitvaart prochiekosten van Evergem /9/1725(Rons 51) Jooris verkoopt aan - Pr Meiresonne het Lampaertstuck in Zomergem Meirlaere 800 roe voor

10 - aan Pieter Herteleer het Breestuck in Zomergem 914 roe voor Jooris verhuisde van Sleidinge naar Evergem tussen en Judoca Dewispelaere stierf 10 maand later op Hun kinderen: 1. Isabelle ( ) Ze stierf toen ze 5 dagen oud was. 2. Petrus ( ) Hij stierf toen hij 4 dagen oud was. 3. Andreas ( ) Hij stierf op 28 jarige leeftijd. 4. Joanne ( ) Ze huwde in Oosteeklo in 1762 op 39 jarige leeftijd met Robeer Christoffel. Hij was zoon van Jan en Vaneesveld Joanna. Tevoren was hij weduwnaar van Anna Ryckaert. Christoffel was 63 toen hij huwde. Hij was 24 jaar ouder dan zijn vrouw. Ignatius, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, was het jaar daarvoor gehuwd met de jongere zus van Joanna. 5. Petrus ( ) Hij stierf op de leeftijd van 27 jaar. 6. Marie Catherine ( ) Ze stierf toen ze 12 jaar was. 7. Esabelle ( ) Ze stier fop 66 jarige leeftijd in Oosteeklo. 8. Marie Anne ( ) Ze huwde op 32 jarige leeftijd met Ignatius Robeer. Zijn vader Christoffel huwde het jaar daarop met haar zuster Joanna. In 1800 woonde het echtpaar in de Oosthoekstraat in Oosteeklo. Marie Anna stierf in Ze woonde toen in de Vlasschaardstraat. 9. Marie Magdalena ( ) Ze huwde met Desmedt Joannes toen ze 25 jaar was. Zijn ouders noemden Jooris en Petronelle Vanbouchoutte. Zij woonden in Oosteeklo. Door haar huwelijk en na de dood van haar moeder, kwamen haar 4 zusters ook in Oosteeklo wonen. Joannes Desmet stierf na 6 jaar huwelijk in HIj was 29 jaar. Drie weken na zijn dood werd zijn jongste kind Bernardine geboren. Magdalena kon echter niet verder zonder mannen. Ze huwde niet, maar op 15/6/1764, 21 maand na de dood van haar man werd Francisca Sierens geboren. Het kind groeide op tussen haar stiefbroer en stiefzusters. Ze werd haar hele leven lang Desmet genoemd alhoewel haar achternaam Sierens was. Ze huwde later met de Ertvelde afkomstige August Vanherreweghe. Ze woonden er op de wijk Ter Venen (1818 en 1840). Marie Magdalena stierf in Ertvelde in 1795 op 64 jarige l eeftijd. 10. Joannes Francis ( ) Hij stierf toen hij 4 dagen oud was. Reeds van bij de geboorte dacht men dat het kind niet zou blijven leven. Het werd dan ook onmiddellijk door de vroedvrouw Joanna Vaneename gedoopt. 11. Anna ( ) Ze stierf toen ze zes jaar oud was. Ze werd ook gedoopt door de vroedvrouw. Deze noemde Dorothea Plasschaert. 12.Joannes Francis ( ) Hij kreeg dezelfde naam als zijn vier jaar vroeger overleden broer. Hij stierf toen hij 5 dagen oud was. 13. Marie Thérèse ( ) Ze stierf toen ze 19 dagen oud was. 14. Marie Catherine( ) Ze huwde op 21 jarige leeftijd in 1761 met Ignatius Dewilde. Hij was de zoon van Joseph en Cornelie Vanaveren. Ignatius was schaapherder in Assenede. Zijn zoon Jacques ( 1762) was ook schaapherder.

11 1. Het Dreefstuk 346 roe in Sleidinge St. Baafs Hoywege Gekocht door Andries Sierens van Jan Vandendriessche fs Lieven op 22/01/1676 In 1742 verpacht aan Pauwel Vanderostyne 1743 O Adriaan Decoorebyter O Jan Vanhoorebeke Z Vincent Tollens Z Pieter Martens W Dellaertsdreve W Dellaersdreve N de weduwe van Andries Martens N kinderen Jan Martens fs Pr A Andries Sierens B Seger Sierens ( ) C Petronella Sierens X Ronsele (1743) 2. D hart 646 roe in Sleidinge Heerlijkheid Ter Hinnen Gekocht door Andries Sierens van de wezen Jan Vandevelde bij Josyne Dewilde op 15/7/1680 O de Schietgracht van de keure en St. Baafs Z Jooris Boelens W Pieter Steenbeke fs Jooris N procureur Cornelis Tack 3. Het Kettynckstuck 517 roe in Sleidinge St. Baafs in het Kerkstraetje Gekocht door Andries Sierens van Joos Bral en Janneken Steenbeke op 28/02/1682 O hoirs Denys Buysse Z de bisschop van Gent W Joos Vanderheecken N hoirs Jan Vandenbossche 4. Den Grooten Lauwdhontsbilck 288 roe in Sleidnge St. Baafs Kerkstraatje zijnde de helft van een meerder partij, de andere helft is eigendom van Jooris Bauwens. Gekocht door Andries Sierens van Joos Bral en Janneken Steenbeke op 28/2/1682 O hoirs Jan Goethals Z Pieter Steenbeke W Lieven Willems N Josyne Muysaert 5. Het voorenste stuck achter Smetjens, 600 roe in Sleidinge St. Baafs Gekocht door Andries Sierens van Andries Goethals fs Jan op 1/4/1688 O de Waterganck Z Anna Vandevelde met goederen van haar zijde W Andries Sierens N Pr Steenbeke A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Seger Sierens C de helft Pr Sierens x Degreve 1743 de helft Catherine Sierens ( ) den Oostveldt 250 roe in Sleidinge St. Baafs gekocht door Andries Sierens in het curateel sterfhuis van Jan Bral en Janneken Steenbeke op 30/9/1688 O d Allenessenye in Gent Z het bisdom van Gent W Joost Vanderheecken N Lieven Vandevelde 7. het Meeste stuck achter Smetjens 275 roe in Sleidinge St.Baafs zijnde 1/3de van een meerder partij Gekocht door Andries Sierens van Andries Goethals fs Jan op 17/6/1692 O Andries Sierens Z Anna Vandevelde met haar eigendom N Jooris Vanspeybroeck in dezelfde partij N Pr Steenbeke

12 8. een behuysde hofstede met woonhuis, schuur, ovenbuer in Sleidinge Volpinsweghe 400 roe gekocht door Andries Sierens van Josyne Van Speybroeck wwe Pr Willems op 17/7/1694 O de straat Z Jacob Vandewalle W het stuk achter het huis N het Kerkstraatje hier half medegaande 9. het stuk achter het huis 800 roe in Sleidinge Volpinswege gekocht door Andries Sierens van de wwe Pr Willems op 17/7/1694 O de voorgaande hofstede Z Jacob Vandewalle W Lieven Saey N het stuck bachten de scheure 10. het stuck bachten de scheure in Sleidinge Volpinsweghe, 300 roe in een meerdere partij, de rest behoort toe aan de armen van Sleidinge Gekocht door Andries Sierens op 17/7/1694 van de wwe Pr Willems O en Z de 2 voorschreven W Jacob Vandewalle N het Kerkstraatje half meegaande 11. het Lovendoucxken in Sleidinge Hoywege 400 roe gekocht door Andries Sierens van Jacquemine Steenbeke op 17/4/1697 O de wwe Jooris Descheerdere Z Passchier Adenelle W de scheiding van de Keure en St.Baafs N Jaspaert en Pieter Steenbeke 12. Andries Sierens kocht tijdens zijn huwelijk een deel van een stuk land in Sleidinge Hoywege het eerste stuk achter Smetjens in het geheel 600 roe. De rest van het stuk behoort toe aan de houderige. Men kan niet meer achterhalen () hoeveel de grootte was dat tijdens hun huwelijk werd gekocht O Lieven Vandevelde O de lochtinck van Fr Vandevelde en Jan Ghelaude N dit sterfhuis N de cavels van Pieter, Catharine en Norbertine Z Pieter Pauwels W hoirs Jan Depoortere 1743 Jooris Sierens fs Seger 13. het Swaenestuck 4 gemet met spletgracht in Sleidinge St. Baafs Volpinswege Gekocht door Seger Sierens van Marie Adriane Borhuyt fa Jeron op 22/3/ idem O hoirs Jan en Guill Roegiers Z de kerk van Sleidinge W het Vaerdeken N hoirs Pr Vandekerckvoorde A aankoop door Seger Sierens tijdens zijn huwelijk met Elisabeth Moens ( ) B 1720 de helft aan Seger fs Andries en de helft aan Lieven en Anna Sierens C 1743 aan Lieven Sierens partijen naast elkaar gelegen 6 gemet in Sleidinge St. Baafs Volpinswege Gekocht door Seger Sierens van Jan Vanhecke fs Geeraert op 10/2/ O de straat Z Joannes Baptiste Dehaese W hoirs Pr Debaerdemaecker N wwe Guillemus Desuttere A aankoop door Zeger fs Andries tijdens huwelijk met Elisabeth Moens B 1720 de helft aan Zeger Sierens en de helft aan Lieven en Anna C 1743 Anna Sierens x Jacob Vansele 15. Een behuisde en beschuurde hofstede in Sleidinge St.Baafs ten dorpe

13 De westkant in 1742 verpacht aan Jooris Frederick 1743 O hoirs Pieter Pauwels Z wwe Jooris Bral en Jan Sturtewaegen W Sheerenstraete N hoirs Pieter Pauwels A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Westkant 100 roe Seger Sierens bij erfenis ( ), Oostkant Pr Sierens bij erfenis en verkocht aan Jan Sierens fs Andries C 1743 de westkant aan de 5 wezen van Seger 16. Lauwdomsbilcken achter Smetjens 6 gemet (3 partijen nabij de hofstede nr 15) Verpacht sedert 22/3/1735 aan Fr Vandevelde 1743 O de waterloop Z Pieter Pauwels W wwe en kinderen Jan Depoortere N wwe Jan Bouchier A Andries Sierens en Anna Vandevelde B Seger Sierens ( ) C 1743 de 5 wezen van Seger (?Norbertine Sierens fa Seger?) 17. de Rien in Evergem Lambeke bij ende ten oostzijde van Sleyne dorp maaimeersch 300 roe 1743 W het vaardeken N de wwe en de kinderen Charles Claeys O de andere waterstroom Z wwe Pr Pauwels A aankoop door Seger Sierens fs Andries tijdens 2de huwelijk B /2 voor de 5 wezen van Zeger en 1/2 voor Marie Vansele C 1743 de 1/2 aan Pieter Sierens x Degreve en de helft aan Catherine Sierens ( ) 18. de vier gemeten 1200 roe in Sleidinge St Baafs Volpinswege in d holbeke De 1/2( 625 roe) aangekocht van Bernard Moens fs Andries op 11/12/ O wwe Jan Saey (of Guil Mattheus en de wwe Jacques Maenhout) Z hoirs Pieter en Christoffel Vanvooren (of Jan de Jaeghere) W de erfgenamen Seger Sierens met de 2 gemete N hoirs Guillemus Roegiers A de helft komende van de zijde van Marie Vansele, de helft aangekocht door Seger Sierens x Marie Vansele B /4 aan Lieven en Anna, de helft aan de erfgenamen Zeger Sierens en 1/4 aan Marie Vanzele 19. een behuisde hofstede in Sleidinge St.Baafs Volpinswege (19 en 20 samen 300 roe) 1720 O de straat Z Pr Teirlynck W Guillemus Mattheeuws in dezelfde hofstede N hoirs Christoffel Vanvooren A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens 20. de westkant van een partij in de hofstede nr O Guillemus Mattheeuws in dezelfde partij Z Pr Teirlynck W Jooris Vanhecke N hoirs Christoffel Vanvooren A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens 21. de 4 gemete in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 600 roe in 1720 onverdeeld met de ergenamen van Andries Moens 1720 O wwe Jan Saey Z hoirs Pr en Christoffel Vanvooren W nr 22 N hoirs Guillemus Roegiers A Lieven Moens

14 B 1716 Elisabeth Moens x Seger Sierens en Andries Moens C 1743 Lieven Sierens 22. de 2 gemeten in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 726 roe O nr 21 O Lievin Sierens fs Seger Z de armen van St.Jacob in Gent Z de armen van St.Jacobs in Gent W Karel Desmedt W Karel Desmedt N Jan Decrock N Jooris Bral A Lieven Moens B 1716 Elisabeth Moens xseger Sierens C 1743 Anna Sierens xjacob Vanzeele 23. Hettinckmeersch in Sleidinge St.Baafs Volpinswege 600 roe O Mr Dhaese O Mr Dehaese Z advokaat Lombaert Z Joannes Baptiste Lombaert W Pr Vangeldere W Baljuw Vangeldere N de armen van Sleidinge N de armen van Sleidinge A Lieven Moens B Elisabeth Moens x Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger 24. de kinderen Geirnaertsmeersch 200 roe maaimoer in Sleidinge St.Baafs Volpinswege wisselende met Jacques Vandewalle(1743) O de armen van Sleidinge idem Z Mr Dehaese N Vincents bos A Lieven Moens B Elisabeth Moens X Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger 25. een partij land wezende een vervallen hofstedeke 75 roe idem W Sheerenstraat N hoirs Jan Saey Z en O Joannes Baptiste Lombaert A Lieven Moens B Elisabeth Moens x Seger Sierens C Lieven Sierens fs Seger

15 Joanna Sierens ( ) gehuwd met Pieter Desmedt Joanna huwde met Pieter Devliegere in Sleidinge op 20 december Hij was de zoon van Francies en Jooryne Welvaert. Pieter stierf echter na 4 jaar huwelijk in Bij de verkaveling van de gemeenschappelijke eigendommen in 1679 hield Joanna 2 eigendommen en een rente over. Het Walleken, 300 roe in Zomergem Meirlare gebruikt door Marten Devliegere (1708) Aan de NO zijde paalde de grond van de er fgenamen van Andries Sierens. Een woning staande op een hofstede in Lovendegem in de Breedestraat gemeen met Christoffel Welvaert. Een rente van 21 schellingen per jaar (penninck 16) ten laste van Louis Verstraete uit Zomergem (sedert 3/3/1677) Twee jaar na de dood van haar eerste man herhuwde Joanna met Pieter Desmedt uit Oostwinkel. Hij was de zoon van Cornelis en Petrina Martens. Cornelis was baljuw van Oostwinkel, Pieter volgde hem op in die functie. Samen hadden ze zes kinderen waarvan alleen de oudste en de jongste bleven leven. Petronelle ( OW 22/10/1681) was de oudste. Zij werd geboren na 6 maand huwelijk wat er op wijst dat Joanna en Pieter mekaar reeds vroeger kenden. Petronelle huwde in 1711 met Le majeur Ignace. De jongste was een zoon, Jan Francies ( OW 25/03/1693). Hij huwde in 1720 met de uit Eeklo afkomstige Catherine Van Hoye. Pieter Desmedt was erg rijk. Hij erfde heel wat eigendommen van zijn ouders. Samen verwerfden Pieter en Joanna 22 eigendommen tijdens hun huwelijk waaronder de herberg St Huybrecht in Oostwinkel aan de kerk aan de westzijde van de pastorie en de herberg Den Cruyphuyt in Adegem. Al hun eigendommen waren onbelast. Pieter Desmet woonde op een hoeve aan de zuidkant van de kerk, een hoeve die nu niet meer bestaat maar die wel eens De Boomgaard wordt genoemd. De toegangsweg rechtover het hof Mouton bestaat nog. Het was een voornaam hof met mote en duiventil waar Cornelis Desmet, vader van Pieter, een brouwerij had uitgebaat. De woning was heel groot en voornaam. Ze bestond uit een zuidkamer, een kelder en nog een kamer, keuken, achterhuis, voorenste kelder, een klein keldertje, verder nog een brouwerij met kelder en zolder over de kelderkamer en een achterste zolder. Op het hof waren er de schuur en de stallen. Op de Brouwerijbilck gelegen aan de zuidzijde van de dreef van de heer van Oostwinkel, bevond zich nog een schuur met wagenhuis. De schuur werd na de dood van Joanna Sierens verkocht voor 20 pond aan Joos Arents uit Ursel. Op de hoeve waren er in paarden, 4 koeien, 2 renders, een kalf, 3 vaten bijen en 113 schapen met enkele lammeren (volgens de prijsie opgemaakt op 6,8,11 en 13/04/1709). Pieter Desmet was gedurende vele jaren baljuw van Oostwinkel. Hij maakte 2 oorlogen mee. Oostwinkel had evenals veel andere dorpen ook onder de vorige oorlogen veel geleden. Dikwijls moest men geld lenen om de opeisingen te kunnen betalen. Op 24 april 1689 toen de nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Spanje uitbrak (de negenjarige oorlog) kwamen de wethouders van Oostwinkel samen en besloten gezamenlijk alle oorlogslasten te dragen en over het gehele diorp te verdelen. Indien iemands beesten werdengestolen of in de gevangenis belandde moest de hele bevolking van Oostwinkel inspringen om de ongelukkige te helpen. Er kawmen vele opeisingen en leningen moesten worden aangegaan bij rijke mensen. Heel de gemeente stond borg voor de terugbetaling van de geleende som en intrest. Het waren vooral de wethouders, dikwijls alleen de baljuw, die verantwoordelijk was. Zij verbonden ook hun eigen goederen en hun erfgenamen moesten er later de schuld van overnemen. Het opeisen en leveringen namem geen einde meer. De gemeenten konden natuurlijk weigeren aan de opeisingen te voldoen, maar dan kwamen de soldaten de boel in brand steken zoals datin 1694 het geval was te Ronsele, Zomegem en Waarschoot. Na de 9 jarige oorlog moesten er nog bestendig zware belastingen betaald worden. Er waren toen veel arme mensen. Op de Lieve werden schepen geplunderd. Ook in 1708 had men de hulp van Pieter nodig. In dat jaar was het Franse leger gekampeerd in Lovendegem, Zomergem en Bellem aan de oevers van de Brugse vaart. De pastoor van Oostwinkel vroeg aan Pieter Desmedt een sauvegarde te halen en te betalen. Niettegenstaande de sauvegarde aanwezig was kwam men toch de kerk en de woning van baljuw Desmedt plunderen. Acht jaar later had Oostwinkel nog steeds zijn schulden aan Pieter niet betaald. Men verweet hem dat hij enkele van zijn eigendommen uit het landboek hield om zo minder belast te worden(1694). Dit was slechts een klein vergrijp, hij deed anders meer dan genoeg voor Oostwinkel. De hele zaak werd voor de raad van Vlaanderen gesleept. In 1716 was men echter bevreesd dat men de schulden van Oostwinkel aan Pieter Desmedt niet meer kon bewi jzen daar zijn papieren verloren waren gegaan tijdens de plunderingen van de kerk in 1708 door het Franse leger.(zie Meetjesland e trim) Joanna stierf op de dag voor kerstmis Op 4/11/1716 werd een staat van goed opgemaakt. Van Pieter Desmedt werd gezegd da t hij in ryaty is ende vervolgens geen persoon om in dicco ende over publiekelijke affairen te staan om de redenen an ieders notoir. Verder beschouwd men Pieter als zijnde doodt ter weirelt. De goederen van Pieter Desmedt werden geconfisceerd en Ignace Lemajeur wer d voogd over zijn minderjarige schoonbroer. Dit alles volgens ordonnantie van 20/1/1714 verleend door de raad van Vlaanderen. Marten Sierens fs Seger weigerde pacht te betalen aan zijn zuster voor haar gedeelte van zijn hofstede. In 1708 moest hij nog betalen voor de jaren 1695 tot Hierover proceste men voor de raad van Vlaanderen. Rond 1707;1708;1710 pachte Jan Sierens fs Jooris land voor 1 pond per jaar.

16 SIERENS MAARTEN FS ZEGER ( ) Marten Sierens woonde in Zomergem op een hoeve met schuur, ovenbuer en wagenkot nabij Stocktevijver in de Sheerenstraete. De woning had een hoogkamer. De westzijde had hij geerfd van zijn vader, de oostzijde kocht hij op 17/03/1717 van Joannes Desmedt en Ignati us Lemajeur, zoon van zijn zuster Joanna. Het erf had een totale oppervlakte van 613 roeden. De scheiding tussen beide helften liep dwars door de dubbele schoorsteen van de ovenbuer tot halfweg de schuur. Het wagenkot bevond zich op de oostzijde. Er was een lochting bij en een boomgaard met appelbomen, perelaars kriekelaars, kerselaars, notebomen, een groenynckboom en een rabattynckboom. Voor de deur stond een grote perelaar. De straat was aan de zuidkant. Staat van goed opgemaakt bij zijn overlijden in Goederen hem toegedeeld van zijn vader bij de verkaveling van 12/01/1696 de westkant van een behuisde hofstede, waar Marten op woonde, met een oppervlakte van 300 roeden, west Marten Meiresonne, noord Jan Vanhecke. de oostzijde van een partij land de Leye 600 roeden, noordoost Guillelmus Versluys, zuidwest dit sterfhuis, noord de straat 811 roeden land den Dompel 814 roe land het lange bilxken. Oost het capitel van St Pharailden 526 roe de achterste 4 gemete 600 roe land in Oostwinkel het leybilxken met de helft of de noordzijde van de eyndeldreef, zuid daaraan van de Populierendreef tot de saggen door de overledene beplant, oost de doorenbos, west de populierendreef 525 roe land St Jansbilxken, oost St Janshuis 707 roe land De Mersch in Zomergem 348 roe land Het Evenbilxken in Oostwinkel, zuid het Leyschootstraatje 241 roe weide in Drongen deel van een meerder partij De mosselmeersch verpacht aan Joos Dereu. 316 roe bos in Ronsele de Droogenboombos 250 roe meersch in de Meirgelput 2 Goederen die Maarten Sierens en Marie Steyaert samen verworven tijdens hun huwelijk: de oostkant van de behuisde hofstede waar de overledene gestorven is, 313 roe. Oost de volgende, gekocht op 17/03/1717 van Joannes Desmet en Ignatius Lemayeur voor 166 pond Op 01/04/1722 kochten zij van Marten Sierens fs Jooris en Petronelle Van Maele, wwe Jacob Sierens, een behuisde hofstede met schuur en ovenbuer (318 roe) en een partij land het Langebilxken (608 roe) aan de noordzijde van de hofstede. De Stoktevijverstraat was aan de zuidkant en met de oostzijde paalde het aan Jan Martens. Aan de westkant was de volgende partij. Deze eigendommen werden gebruikt door Pieter Deblieck. Op 28/03/1730 werden van Marten Sierens fs Jooris 2 partijen land gekocht. Een eerste partij de Leybilk had een oppervlakte van 756 roe en paalde oost aan dit sterfhuis en Joos Sierens west de Lieve. Een tweede koop de Geerkens waren 2 partijen achter elkaar met een oppervlakte van 710 roe, palende aan de oostzijde aan de Lieve west aan de leenen en noord aan de Papenpiet van Ronsele. Deze laatste 710 roe werden gebruikt door Joos Vandenberghe. Bij aankoop van Joos Blomme fs Joos op 20/03/1706 voor 56 pond twee partijen land in Zomergem Corteboucken: 505 roe de Schoonenvrouwenbilc en aan de westkant ervan 210 roe land het Bree. Beide partijen worden door Jacob Gryp gebruikt. 236 roe zijnde 1/3de van een partij het drayboomstuk gekocht van Joos Demeyere op 10/02/1685 Op 14/06/1702 werden 2 partijen zaailand op Stocktevijver aangekocht van Jan Dobbelaere voor 22 pond per gemet. Een eerste partij het coorenbilksken (446roe), noord t Hopierken, zuid het Alfstuck, west de Bachtenbilck. Een tweede partij, zijnde 1/3 deel van het drayboomstuck met een oppervlakte van 236 roe, wesende het middelste deel van drie. Het eerste 1/3 deel was reeds in het bezit van Marten, het laatste 1/3 deel bleef eigendom van Jan Dobbelaere. 3 gemet 11 roe het Plattestuck oost dit sterfhuis met de vier gemete west Jan Martens met de dreef gekocht van Joos Demey ere fs Boudewijn en Jan Dobbelaere op 10/02/1685 en 25/03/ roe in de Oude Eekbos van Ronsele ( Coenhoeckbilck) gemeen met Jacob Uttenhove, noord de Diepenbeekstraat, gekocht van de weduwe Carel Vlerick op 24/01/1714.(Carel Vanhulle was curator ten sterfhuyse van Carel Vlerick en Tanneken Sierens) 2 gemet 60 roe land het Langebilksken aangekocht van David Rycke en Marie Wille op 01/09/1712 voor 40 pond en door Pieter Deblieck gebruikt 600 roe Den Bachtenbilk gekocht van Jan Decuypere op 03/04/1726 voor 76 pond en gebruikt door de weduwe Lieven Rootsaert. 728 roe land de Zeven Gemete gekocht van Maarten Devliegere 30/07/1694 een huis met erf, zijnde de zuidwest zijde van een meerdere partij de Leye, 601 roe zuidwest de Lieve, noord de straat gek ocht van begijntje Steyaert op 07/12/1707, verpacht aan Joos Vanbuylaere 684 roe land in Oostwinkel de vijf gemete zuid en noord Joos Sierens gekocht van Jan Bultynck op 30/07/ roe land de ginstbilk in Zomergem oost het Broeckstraatje, west Jan en Marie Sierens, gekocht van Joannes Decuypere op 30/12/ roe land in Oostwinkel en Ronsele de Mersch oost de Lieve, gekocht van de erfgenamen van... Colpaert op 02/07/ roe land in Ronsele het bollestuk noord de Ronselestraat aangekocht bij carutele van de weduwe Karel Vlerick 21/02/1711 gebruikt door Joos Vandenberghe 505 roe land in Oostwinkel de rostyne 257 roe land het hopierken noord de Stoktevijverstrate, zuid dit sterfhuis met het coorebilksken gekocht van Jan Dobbelaere op 17/06/ roe land de bachtenbilk gekocht als voren 593 roe land de alfstuk zuid de volgende, op 8/03/1689 gekocht van Pieter Devriese en Jan Dobbelaere 348 roe land het Boonbilksken zuid de volgende, noord de voorgaande aangekocht van Jan Dobbelaere 885 roe land het bunder west de volgende en noord de voorgaande gekocht van Jan Desmet (6/11/1720) en verdeling jegens Ignatius Lamajeur op 10/01/ roe land de 2 gemeten oost de voorgaande, zuid de Lieve, gekocht als voorgaande en gebruikt door Louis Deweerdt 793 roe land de cause met de oostkant de dreef op het Brouckstraatje, beginnende van de Causseplas tot op de Stoktevijverstraat, oost Joos Sierens, west het Brouckstraatje gekocht als voorgaande en gebruikt door Lieven Rootsaert 438 roe land het sluyskensbilksken oost en noord het begijnegoed; zuid ne Meirlaerstraate, gekocht als voorgaande en gebruikt door Pieter Vanheyste 584 roe de 2 gemete zuid de Lieve gekocht van Francis Cassier op 25/03/ roe maaimeersch in t schorre zuid de caelene gekocht van de erfgenamen Jan Depauw op 16/08/ roe meersch in de meirgelput gekocht van de kinderen van Marten Bultynck

17 3 gemet 176 roe zijnde 3 partijen de burgemeestersbilken in Zomergem gekocht op 10/06/1732 en gebruikt door Jan Wille 431 roe land en bos de berrens west het Brouckstraatje gekocht van de heer Snouckaert vroeger Heer van Zomergem en gebruikt door Guillelmus Debaets 658 roe land -het boschstuck noord Joos Sierens gekocht van David Derycke op 13/09/ roe meersch en land gekocht van David Derycke op 07/12/1717 en gebruikt door Guillelmus Debats met het deel van de berrents en de Ginstbilk 3 gemet 96 roe de grooten bilk west de Lieve gekocht als voren Op 07/10/1733 kwam men volgende zaken overeen: Marie Steyaert stond alle goederen af inbegrepen de bijleve met uitzondering van de Burgemeestersbilksken te Hoesel en de partij in Ursel Wessegem. De beide kinderen moesten dan ook hun deel van deze paritjen afstaan Marie Steyaert wil 40 pond voor de meerwaarde van de huisen op de afgestane gronden alle gebouwen op haar eigen gronden blijven van haar Marie Steyaert wil ook haar leven lang genieten van de pacht van de 3 partijen land(oa de partij in tschurre) ze wil haar leven lang de hoogkamer blijven bewonen met de noordhoek van de lochting tot en met het kriekelaarken en alle kerselaars, de kriekelaars tot aan de notelaar en dezelfde notelaar met de 2 naaste appelaars, de grote perelaar voor de deur, de groenynckboom, gaande naar de wateringende eenen rabattynckboom op de noordzi jde van de wegel (als zij het niet gebruikt mag de eigenaar het gebruiken) haar kinderen moeten haar jaarlijks 28 pond betalen de ovenbeur wil zij ook haar leven lang gebruiken, de eigenaar zelf mag ook brood bakken in de ovenbuer 2/3 van het houthok is ook voor haar 3 Bezette rente verkregen tijdens hun huwelijk 60 pond van Jan Geirnaert van Oostwinkel 26/1/ pond aan Joris Debourdere, baljuw van oostwinkel 27/05/ pond aan de weduwe Lieven Rootsaert 06/02/ pond aan Jan Vanhecke 28/06/ pond aan Pieter Bastiaen 16/01/ pond aan de erfgenamen van Jan Jacques in Oostwinkel (29/04/ Onbezette renten 132 pond aan de prochie van Oostwinkel 30/03/ pond aan de parochie van Ronsele 18/12/ pond aan de parochie van Ronsele 03/08/ pond aan Joos Sierens penning 20 voor notaris Derouck van Gent 08/01/ pond aan Joos Sierens voor Notaris Karel Vanhulle 09/02/ pond aan Joos Sierens voor notaris karel Vanhulle 28/06/ pond aan Karel Vanhulle van Ursel 24/08/ pond aan Jan Martens van Waarschoot 20/10/ pond aan Jooris Wille 27/03/ pond aan Jacob Claeys van Waarschoot 23/04/ pond aan Jacob Claeys van Waarschoot 26/01/ pond aan Joos Vanhecke 08/01/ pond aan Jan Bouts 14/05/ pond an Guillelmus Deneve 09/02/ pond aan Karel Rosemond van Ronsle 08/01/ pond aan Pieter Bouts 24/05/ pond aan de kinderen van Lieven Rootsaert 17/06/ pond aan Guillemus Snoeck 10/ Schulden van pachters Jaspar Derycke 2 jaar meerschpacht Pieter Derycke 2 jaar huis en landpacht Pieter Ide 2 jaar landpacht Guillemus yde 2 jaar Laureins Vanhulle 2 jaart Jan Dhooghe 2 jaar Maarten Kerckaert van Ursel huis en landpacht 6 De prijs van Landvette, houtgewas meubelen, huisgerief, kelets, emmers, bedden, granen,hooi,stro,vlas,paarden,koeien, runderen,kalveren,zwijnen,lanwagen,ploegen,eggen,arnasen,brandhout,mesthoop, -eenweefgetouw staande in het huis van Lieven Rotsaert -een weefgetouw staande in het huis van Vincent Rogiers -bij het huwelijk van >Karel Vanhulle en 300 pond geld en 88 pond voor een bed met toebehoren, een koe en crowaten totale som van baten: schulden: een stuk land in Ursel het doovestuk,komende van de zijde van Mari Steyaert verkocht tijdens hun huwelijk aan Pieter Yde voor 20 pond Marten Steyaert verkocht aan de houderige een stuk land gelegen naast de hofstde van marie Steyaert in Ursle t gentsche voor 11 pond 19/07/1697 Zom 122 Marten Sierens koopt van Jan Steyaert uit crachte van procuratie van Anna en Marie Steyaert (Jacqueline, Anna en Marie Steyaert zijn begijnyjes in St Elisabeth in Gent. Een behuysde hofstede in Zomergem Stocktevijver aan de brug, 2 gemet zijnde een herberg ZO langs de Lieve Nw destraat NO Marten Sierens fs Seger Zom 120 pg 156 Marten Sierens koopt van Jacob Derycke en Janneken Claeys - De vargdeute 550 roe in Zomergem Stocktevijver

18 - de suertbilck nabij het Brouckstraatje Op 7/11/1720 kocht hij van JanFrancies Desmedt fs Pieter de helft van volgende partijen. De andere helft kon hij kopen van Ignatius Lemajeur op10/1/1724. Op7/11/1720 betaalde hij hiervoor 205 pond inbegrepen 1/2 van een rente van 3 pond per jaar. Deze eigendommen kwamen van hun moeder Joanne Sierens. - De Crommenbilk 1053 roe - Het schoonland 443 roe - Het Bundere 878 roe - De2 gemete 666 roe - De Cause - Het gerede bilxken580 roe - De Saghe zijnde 3/5 van een grotere partij 204 roe - de meersch in Oostwinkel - Het Hooghstuck 403 roe - De Sluyskens bilcken 437 roe 29/11/1714 Zom 253 Marten Sierens doet clacht op de goederen van Petronelle Steyaert, begijntje 24/5/1726 Zom 148 en 149 Marten Sierens Procest tegen het Wenemaershospitaal uit Gent. Het gaat over de passage alover een straatje lopende tussen de landerijen van Marten Sierens. Het straatje was langs weerszijden afgeboord met een gracht. Marten kocht de partij enkele jaren terug. Marten deed oa de paarden van Jan Sierens arresteren toen hij er met zijn wagen voorbij kwam. Op 5/7/1727 kreeg Marten gelijk. 24/9/1727 Zom 253 Jan Vanhoorebeke leent 60 pond van Marten Sierens( penninck 20) 20/01/1728 Zom 253 Jooris Vanhulle leent 60 pond van Marten Sierens (penninck 20) 5/9/1734 Zom 82 In het sterfhuis van Marie Steyaert fa Marten wwe van Marten Sierens fs Seger Een leen afhangende van het leenhof van het land van de Woestijne Zom 430 pg 72 Zijn dochter Petronelle bezat 700 roe land dat kwam van haar vader(1696) daarna van diens vader Seger daarna van diens vader Jooris die het kocht van Jeremias Dobbelaere In het sterfhuis van Magdalena Sierens, vrouw van Karel Vanhulle: meer baten dan commeren: 2243p Magdalena Sierens ( ) en Isabelle Sierens ( ) 28/9/1720 Proces voor de raad van Vlaanderen tussen: - Marten Sierens van Zomergem als voogd over zijn zusters Magdalene en Isabelle Sierens eiser - Lieven Rougiers gehuwd met Marie Cocquyt fa Geeraert en de afstammelingen van Geeraert Coquyt, oorspronkelijk betrokkene verweerders - De verweerders werden veroordeelt tot het betalen van 60 pond voor 2 jaar landpacht laatst verschenen kerstavond 1719 en nog 10 pond voor het leggen van 1000 gheley stro, met de intrest, penninck 16e sedert 22/4/1720 en in de kosten van proces. 20/2/1726 Jan Sierens verklaard schuldig tezijn aan Marten Sierens fs Seger als voogd van zijn innocente zusters 25 pond en dit voor achterstallige huis en landpacht. Hij kan niet betalen. Er word borg genomen op het Callebouts gemet 500 roe. 19/12/1726 Marten Sierens fs Seger legt de eed af als voogd van zijn 2 innocente zusters voor de wet van Lovendegem (Zom 253) - Hij verklaard geen notities te hebben gedaan van betalingen aan hem gedaan door Jan Sierens ivm de vroegere pachten die Jan Sierens schuldig was volgens de voorwaarden van 30/08/ Dat hij geen andere penningen heeft ontvangen van Jan Sierens en aan 6 leeeesen doen tollen als 30 pond en 33 pond op datum van 26/01/1723 en 2/4/1724 van datum van 26/9/1724 alswanneer over Jan Sierens clacht is gedaan door Lieven Rougiers - Marten verklaard dat hij geen schriftelijke afrekeningen heeft gemaakt enkel mondelinge - Marten verklaard dat hij alleen 2 rentebrieven heeft ingetrokken van Jan Sierens één van 85 pond (wet van Ronsele) en één van 25 pond (wet van Zomergem - 20/2/1726) Zeger Sierens fs Andries beheerde het geld en goed van Magdalene en Isabelle Sierens fa Seger sr. Hij was hun voogd. oa 28/05/1733 Hij leende 85 pond aan Jan Van Straeten uit Zomergem (rente 5 p 5 sch per jaar) ZOM 127 Na diens dood in 1742 werd Pieter Sierens van Landegem voogd over de meerderjarige stomme ofte spraeckeloose wezen van Seger Sierens d oude.

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN Eens de gegevens uit de Parochieregisters verwerkt, is het voor iedere familiekundige interessant wat meer gegevens over de voorouders op te sporen

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind DORRIT VAN CAMP Onbekend maakt onbemind Het archief van verwanten van de familie Moretus, in het bijzonder de familie Schilders 1 De naam Moretus is voor velen geen onbekende. Onder bibliofielen, historici

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

Z O R G. OMD 2009 Brugge

Z O R G. OMD 2009 Brugge Z O R G OMD 2009 Brugge Illustratie kaft Koning Albert I-laan 8, Onze-Lieve-Vrouw Psychiatrie binnenblad:ter Galghe/Ter Weelde aan de Diksmuidse Heerweg 1 Woord Vooraf Vorig jaar vierden we de twintigste

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdxhrift

Driemaandelijks tijdxhrift Nummer 4 - Jaargang 13-1993 Driemaandelijks tijdxhrift Venrntwoordelljk uitgever : R. UEVENS Terlicht 24 9451 Kerksken Redactie : Diepeweg 15, 9450 Haalteft Kuitcn>r van dgm. : Act~tecstraat 1,94M) Haaiteui

Nadere informatie

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T-

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T- Inhoudsopgave Tabor...1 van Teeffelen...2 Terpstra...5 Theelen...5 De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944...6 Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin, genoemd in het kasboek...6

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland

De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland Een thematische synthese 2011 Artoria bvba Sophie Huysman Ester Van den broeck aalter. assenede. eeklo. evergem. kaprijke. knesselare. lovendegem. maldegem. nevele.

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is 1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is A. Vluchtelingenstroom doet onrust stijgen Dinsdag 18 augustus was een snikhete zomerdag. Al de hele voormiddag hoorden de Aarschottenaren

Nadere informatie

DE HEL De weg die zich vanaf de ruïne "Huize St. Jansberg" naar beneden slingert, wordt zoals we reeds vermeldden de Helweg genoemd. De weg voert ons naar de nog net op Milsbeeks territorium gelegen boerderij

Nadere informatie

Woord vooraf. Door Luc Andries.

Woord vooraf. Door Luc Andries. Woord vooraf. Door Luc Andries. Deze herfst hebben we, na de boeiende, gegidste wandeling in de Staatsbossen te Ravels (zie foto s) en de leerrijke lezing van Billen en Kruien, waarbij we ingewijd werden

Nadere informatie

Hoe duur was de suiker?

Hoe duur was de suiker? Hoe duur was de suiker? Cynthia McLeod bron Vaco, Paramaribo 1987 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mcle001hoed01_01/colofon.htm 2007 dbnl / Cynthia McLeod 5 [Woord vooraf] Bij het verschijnen

Nadere informatie

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE DE~L VII DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR T. VAN DER KOOY Dz. MET DRIE KAARTJES,S-GRAVENHAGE MARTINUS

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007 HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU door Anne Peenstra Oktober 2007 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 0 INLEIDING...3 1 LIGGING SITEBUORREN...4 2 BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN SITEBUORREN...9 3 VERBINDINGEN

Nadere informatie

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden VORDENSE KRONYCK VERENIGING OUD VORDEN te Vorden 32 e jaargang, no. 1, juni 2014 VORDENSE KRONYCK Vordense Kronyck is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het stimuleren van

Nadere informatie

Marnixring Denderend Land Natuurhistorische wandeling Vlierzele

Marnixring Denderend Land Natuurhistorische wandeling Vlierzele noorden Zonnegem Een groot gedeelte van Zonnegem was eigendom van de abdij van Drongen, Een aantal goederen werden geschonken door Iwein van Aalst in 1246. Zonnegem behoorde net zoals Bambrugge, Burst,

Nadere informatie