Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014"

Transcriptie

1 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

2 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Gemeente Sluis, 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling MSZ gemeente Sluis. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord: De heer J. Schaalje, wethouder gemeente Sluis 5 Hoofdstuk 1: Algemene informatie afdeling MSZ 7 Hoofdstuk 2: Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 9 Algemene informatie Verstrekkingen Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 17 Algemene informatie Verstrekkingen Hoofdstuk 4: Overige gemeentelijke voorzieningen 21 Hoofdstuk 5: Overige voorzieningen 23 Hoofdstuk 6: Uw rechten en plichten 25 Hoofdstuk 7: Klachten en bezwaren 31 Hoofdstuk 8: Belangrijke adressen en telefoonnummers 33 Hoofdstuk 9: Alfabetische index voorzieningen 35 Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 3

4 4

5 Voorwoord Beste lezer, Hierbij presenteren wij u de voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 van de gemeente Sluis. In deze gids vindt u informatie over onze voorzieningen in het kader van Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij kunnen u voorzieningen aanbieden als u om welke reden dan ook, ondersteuning nodig heeft. Mogelijk komt u in aanmerking voor één van deze voorzieningen. Voor het eerst is in deze gids ook een hoofdstuk over uw rechten en plichten opgenomen. De gemeente heeft diverse voorzieningen en regelingen voor inwoners die het (even) zelf niet redden. In deze gids vindt u informatie over de verschillende regelingen van de afdeling Maatschappelijke & Sociale Zaken en leggen wij u uit wanneer u voor deze regelingen in aanmerking komt. Verder vindt u informatie over regelingen die uitgevoerd worden door andere instanties. De voorzieningengids is gebaseerd op de regels die op 1 januari 2014 gelden. Om de gids zo overzichtelijk mogelijk te maken, staan op pagina 33 en 34 belangrijke adressen en telefoonnummers en vanaf pagina 35 een alfabetische index. Heeft u nog aanvullende vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Maatschappelijke & Sociale Zaken via tel (gratis). Zij helpen u graag op weg. Ten slotte laten wij u weten dat wij zaken aangaande Bijzondere Bijstand en Minimabeleid op regelmatige basis bespreken met de Adviesraad Sociale Zaken. Wmo-aangelegenheden worden maandelijks besproken met de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling. Met vriendelijke groeten, Jan Schaalje Wethouder Sociale Zaken en Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 5

6 6

7 Hoofdstuk 1: Algemene informatie afdeling MSZ Waar vindt u de afdeling Maatschappelijke en Sociale Zaken (hierna: MSZ)? Bezoekadres: Telefoon: Postadres: Website: Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg (gratis) Postbus 27, 4500 AA Oostburg Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur tot uur (van mei t/m augustus vrijdag tot uur), woensdag doorlopend van uur tot uur. Betaaldata van uitkeringen Periodieke uitkeringen worden op de derde werkdag van iedere maand overgemaakt naar uw IBAN nummer. Tussentijdse betalingen vinden uitsluitend plaats op woensdag. Bij wie moet ik zijn? Als u al een voorziening heeft bij de afdeling MSZ dan heeft u al een vaste contactpersoon van de afdeling MSZ toegewezen gekregen. Is dit niet het geval dan wordt u een contactpersoon toegewezen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 7

8 8

9 Hoofdstuk 2: Bijzondere Bijstand en Minimabeleid ALGEMENE INFORMATIE Verstrekkingen uit de Bijzondere bijstand en het Minimabeleid kunnen aan u worden toegekend als u aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Er zijn een aantal algemene voorwaarden waaraan u moet voldoen en die gelden voor alle verstrekkingen in het kader van de Bijzondere Bijstand en het Minimabeleid (zoals bijvoorbeeld een laag inkomen of regels omtrent het aanvragen) en een aantal specifieke voorwaarden per regeling. In deze gids leggen we u de spelregels zo duidelijk mogelijk uit. Voorwaarden: - U moet tot de rechthebbenden behoren; - Uw inkomen moet onder de gestelde grens liggen; - Uw vermogen moet onder de gestelde grens liggen; - Uw aanvraag moet aan alle vereisten voldoen. Wanneer bent u rechthebbend? U moet rechtmatig in Nederland verblijven en als inwoner ingeschreven staan in de gemeente Sluis. Inkomensgrenzen: De gemeente hanteert, tenzij anders vermeld, een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm (plus een eventuele toeslag). Vanaf januari 2014 gelden de volgende bijstandsnormen (100%). Deze kunnen tussentijds wijzigen. De bijstandsnorm kan afhankelijk van de woon- en/of leefsituatie nog verhoogd worden met een toeslag. Uw situatie: Bijstandsnorm incl. vakantiegeld en excl. eventuele toeslag Alleenstaanden: 18 tot en met 20 jaar 234,01 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 677,27 De pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.040,16 Alleenstaanden met één of meerdere inwonende minderjarige kinderen: 18 tot en met 20 jaar 504,92 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 948,18 De pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.308,98 Gehuwd of samenwonend: Beiden 18 t/m 20 jaar 468,02 Eén van u is 18 t/m 20 jaar, de ander is 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 911,28 Beiden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.354,54 Tenminste één van u is de pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.431,72 Gehuwd of samenwonend, met één of meerdere inwonende minderjarige kinderen: Beiden 18 tot en met 20 jaar 738,93 Eén van u is 18 t/m 20 jaar, de ander is 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.182,19 Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.354,54 Tenminste één van u is de pensioengerechtigdeleeftijd of ouder 1.431,72 Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 9

10 Let op: Vanaf 2012 is de norm voor minimabeleid en categoriale bijzondere bijstand verlaagd naar 110%. Voor individuele bijzondere bijstand geldt wel een norm van 120%. Als uw inkomen net boven de genoemde grens uitkomt, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Grens voor het eigen vermogen: U heeft een zogenoemd gering vermogen als uw vermogen niet hoger is dan 5.850,00,- voor alleenstaanden of ,-. voor alleenstaanden met minderjarige kinderen, gehuwden of samenwonende partners. Als u een eigen woning heeft en de waarde van uw woning is hoger dan de bestaande hypotheek, hoeft u de eerste ,- van die overwaarde niet bij het vermogen mee te tellen. Uw aanvraag: De aanvraag moet schriftelijk gebeuren met het daarvoor bestemde formulier. Dit kunt u bij ons, telefonisch of via de website, opvragen. Op dit formulier geeft u aan: Wat u aan wilt vragen; Uw inkomsten; Uw vermogen; Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats). Let op: u kunt geen bijstand aanvragen voor kosten die u al gemaakt heeft. 10

11 VERSTREKKINGEN Schuldhulpverlening en budgetbeheer Porthos Sluis helpt namens en samen met de gemeente inwoners met problematische schulden of met budgetbeheer. U kunt hiervoor een afspraak maken. Zij beoordelen tijdens een intakegesprek of u tot de doelgroep hoort. In sommige gevallen wordt u met voorrang geholpen zoals bij dreigende uithuiszetting of afsluiting van nutsvoorzieningen. Porthos Sluis kan helpen met schuldbemiddeling, budgetbeheer of schuldsanering. Voor deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Voor deze regeling gelden scherpere eisen dan voor de bijstand. Inkomen Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm. Vermogen Uw auto mag niet meer waard zijn dan 2.269,- Uw eigen woning mag niet meer waard zijn dan de hypotheekschuld; Uw vermogen op bankrekeningen moet onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Kwijtschelding geldt enkel voor de onroerend zaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing, dus bijvoorbeeld niet voor hondenbelasting. Komt u in aanmerking voor gemeentelijke kwijtschelding, dan zal ook het waterschap Scheldestromen u kwijtschelding geven voor de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. Sabewa is de uitvoeringsorganisatie m.b.t. waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen en beoordeelt het kwijtscheldingsverzoek. Computer De gemeente verstrekt (gratis) een computer of laptop aan gezinnen met schoolgaande kinderen: Als u tenminste één kind heeft in de leeftijd van 7 tot 18 jaar dat onderwijs volgt en bij u inwonend is; Als u rechthebbend bent en een inkomen en vermogen heeft binnen de gestelde grenzen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Het gaat om één gratis computer per huishouden. U kunt één keer per zes jaar één computer of laptop aanvragen als u op de aanvraagdatum aan de gestelde voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijgt u van de gemeente een beschikking waarmee u naar BenP Automatisering, Sportlaan 1 te Breskens gaat. Zij leveren u een computer of laptop met Windows besturingssysteem, een MS-Office pakket en anti-virusprogramma. Zij verzorgen ook de levering en service gratis. Computerlessen De gemeente biedt een cursus aan om te leren met een computer om te gaan. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de gemeente (gratis telefoonnummer: ). De cursus gaat bij voldoende deelname door en vindt plaats in Breskens. De lessen worden verzorgd door CCBS: Computer Club Breskens Senioren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel of via Dit aanbod is voor rechthebbenden en met een inkomen en eigen vermogen beneden de gestelde grenzen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 11

12 Sociaal Culturele Activiteiten Het doel van deze regeling: de maatschappelijke participatie van het gehele gezin bevorderen oftewel iedereen moet in staat worden gesteld te kunnen deelnemen aan sociaal en/of culturele activiteiten. U moet wel rechthebbend zijn en een inkomen en eigen vermogen hebben beneden de gestelde grenzen (zie pag. 9 van deze voorzieningengids). De bijdrage per persoon is per jaar maximaal: voor u en uw (eventuele) partner 125,- voor uw kinderen tot 18 jaar 175,- Nadat u een aanvraag heeft ingediend, wordt het volledige bedrag aan u overgemaakt. U bent verplicht om bonnetjes, rekeningen of betaalbewijzen te bewaren zodat u, wanneer nodig, kunt aantonen dat u daadwerkelijk het budget aan sociaal culturele activiteiten heeft uitgegeven. U kunt hierbij denken aan: contributie voor het lidmaatschap van één of meerdere gezinsleden van een sport- of muziekvereniging; aanverwante kosten zoals voetbalschoenen of (sport)kleding; een krant of tijdschrift; een hobby. Collectieve ziektekostenverzekering De gemeente heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ met een uitgebreid aanvullend pakket. De gemeente draagt een deel in de aanvullende verzekering bij. De totale premie die voor u (maandelijks) resteert is: voor personen vanaf 18 jaar 111,60 kinderen onder 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Per 1 januari 2014 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplichte eigen bijdrage van maximaal 360,- per jaar. Hiervoor wordt echter geen bijzondere bijstand verleend. (Een deel van dit) bedrag kan wel na overleg met uw zorgverzekeraar in termijnen worden betaald. Bent u rechthebbend en voldoet u aan de inkomensen vermogenseisen dan kunt u deze verzekering aanvragen bij de gemeente. De gemeente meldt u aan bij CZ. U betaalt de premie zelf aan CZ, behalve als u van ons een uitkering levensonderhoud krijgt. Dan betalen wij de premie voor u (deze wordt ingehouden op uw uitkering). Categoriale Bijzondere Bijstand voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten Deze groepen mensen maken vaak extra kosten. Kosten zoals alarmering, maaltijdvoorzieningen, hogere energielasten, eigen bijdragen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kunnen hoog op lopen. U hoeft de werkelijk gemaakte kosten niet te specificeren. U kunt een beroep doen op categoriale bijzondere bijstand voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten als u aan één of meerdere van onderstaande eisen voldoet: de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt; op grond van de Wmo een huishoudelijke voorziening voor langere tijd heeft, dat wil zeggen voor een aaneengesloten periode van minimaal 52 weken; op grond van de Wmo een voorziening heeft voor wonen, vervoer of rolstoel; een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) heeft; door het UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard; 12

13 een chronische aandoening heeft zoals bijvoorbeeld cara, cystic fibrosis, chronische artritis, diabetes mellitus, hartafwijking(en), hemofilie, kanker, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de gestelde inkomens- en vermogenseisen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Deze regeling geldt niet voor mensen die in een AWBZ instelling verblijven. Bij een aanvraag om categoriale Bijzondere Bijstand wordt om een (medische) verklaring of een verklaring van het UWV gevraagd. De categoriale Bijzondere Bijstand bedraagt per jaar: Voor een alleenstaande 275,- Voor een alleenstaande ouder, gehuwde of ongehuwd samenwonende 400,- Let op: deze bedragen zijn verhoogd ten opzichte van voorgaand jaar! Duurzame gebruiksgoederen Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die normaal gezien langer dan een jaar mee gaan, denk hierbij aan een wasmachine, koelkast of bankstel. Het gaat om gebruikelijke kosten, waar u in principe zelf voor moet sparen. Als dit, om geldige en aantoonbare redenen, niet lukt dan kunt u hiervoor hulp vragen. Het gaat om duurzame gebruiksgoederen die tot een basis(woon)inventaris behoren. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Voor aanvragen onder 1.250,- kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen. Na goedkeuring verstrekt de gemeente u het gevraagde bedrag als renteloze lening. Voor aanvragen boven 1.250,- schakelt de gemeente de kredietbank in. Uw contactpersoon blijft uw toegewezen medewerker van de gemeente. Let op: Geld lenen kost geld. Elke lening moet terug betaald worden, ook als er geen rente voor het geleende bedrag doorberekend wordt. Scholingskosten Via een reguliere aanvraag Bijzondere Bijstand kan een bijdrage in de scholingskosten van uw eventuele schoolgaande kinderen aangevraagd worden. Het gaat onder meer om kosten voor werkweken, excursies en voor reiskosten voorzover er geen recht bestaat op een bijdrage uit een andere regeling (bijvoorbeeld studiefinanciering). Reiskosten worden vergoed als de dichtstbijzijnde school van het gewenste onderwijstype buiten de gemeentegrenzen ligt en er naar het oordeel van het college geen passende en toereikende voorliggende voorziening is binnen onze gemeente. De vergoeding gebeurt op basis van de kosten Openbaar Vervoer. Als reizen via het openbaar vervoer niet mogelijk is, kan een bijdrage van 0,19 per kilometer worden vergoed. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Bewindvoering Sommige mensen kunnen hun financiën niet zelf regelen. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam. Kosten van bewindvoering in het kader van beschermingsbewind kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 13

14 De kosten moeten door de bewindvoerder gespecificeerd worden overlegd en worden rechtstreeks aan de bewindvoerder uitbetaald. Kosten voor bewindvoering in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) komen niet in aanmerking. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Proceskosten Er bestaat recht op Bijzondere Bijstand voor de kosten van rechtsbijstand als op grond van een toevoeging volgens de Wet op de Rechtsbijstand, rechtsbijstand wordt verleend. Het gaat om de kosten van griffierecht en de eigen bijdrage rechtsbijstand. Kosten die niet in aanmerking komen: Vertaalkosten: Advocaten kunnen kosteloos gebruikmaken van een tolk(encentrum). Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen: In beginsel hoeft een belanghebbende niet aanwezig te zijn op de rechtszitting. De vergoeding is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. De genoemde toevoeging en een bewijs van de gemaakte kosten moeten overlegd worden. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Brillen Als u aanvullend verzekerd bent via CZ krijgt u van hen een bijdrage. De eigen bijdrage die zij opleggen komt niet in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Wie niet aanvullend verzekerd is, kan een bijdrage krijgen in de vorm van Bijzondere Bijstand. Deze bijdrage is lager dan die van CZ. Het gaat om maximaal: 120,- voor een montuur met enkelvoudige glazen; 200,- voor een montuur met multifocale glazen; 50,- voor enkel het montuur (zonder glazen); 60,- per contactlens. U komt één keer per twee jaar in aanmerking voor een bijdrage. Om een bijdrage te krijgen moet u een verklaring van een oogarts of een oogmeting van een opticien kunnen overleggen. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Gehoortoestellen U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage op gehoortoestellen inclusief onderhouds- en reparatiekosten. We gaan hierbij uit van de goedkoopste, meest adequate oplossing met een maximum van 300,-. Kosten voor batterijen en een onderhouds- of reparatiecontract worden niet vergoed. De hoogte van de Bijzondere Bijstand is maximaal de eigen bijdrage die resteert voor een verzekerde op grond van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (Zvw) in combinatie met de aanvullende collectieve verzekering CZ gemeenten extra. U dient de medische noodzaak van de voorziening aan te tonen. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. 14

15 Medicijnen De zorgverzekeringswet bepaalt welke medicijnen medisch noodzakelijk zijn en voor vergoeding in aanmerking komen. Er is daarom via de gemeente geen vergoeding mogelijk. Overige medische kosten Medische kosten komen doorgaans niet in aanmerking voor een bijdrage via de Bijzondere Bijstand. Uitzonderingen op deze regel kunnen zijn: de eigen bijdrage in de kosten van psychotherapie; de kosten van de eerste twintig behandelingen fysiotherapie en oefentherapie, met een maximum van 550,00; de kosten van steunzolen met een maximum van 60,00; eigen bijdrage voor een pruik; eigen bijdrage in ziekenvervoer. De vergoeding is maximaal de werkelijke kosten, uitgaande van de goedkoopste, meest adequate oplossing. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Tandartskosten Bepaalde tandartskosten kunnen voor Bijzondere Bijstand in aanmerking komen. Het gaat hierbij om de volgende tandheelkundige hulp: preventief periodiek onderzoek, incidenteel consult, extractie en de eigen bijdrage voor de gebitsprothese (volledig kunstgebit of deelprotheses). De Bijzondere Bijstand is nooit hoger dan de eigen bijdrage die geldt indien u collectief verzekerd bent via CZ. Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering krijgen ook een deel van de niet noodzakelijke geachte tandheelkundige voorzieningen vergoed. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Dieetkosten Dieetkosten voor zover dit betreft de meerkosten ten opzichte van de kosten van normale gezonde voeding, die voortvloeien uit het volgen van een (aantoonbaar medisch noodzakelijk) dieet worden vergoed, met een maximum van 120,00. Wil een dieet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan horen dan zal een deskundige de (medische) noodzaak van het dieet moeten kunnen vaststellen. Het feit dat een dieet door een diëtist is opgesteld maakt niet dat dit per definitie medisch noodzakelijk is. Overige niet genoemde kosten Als er noodzakelijke kosten zijn die we hier nog niet genoemd hebben, kunt u in sommige gevallen toch Bijzondere Bijstand aanvragen. U moet daarvoor aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Het moet duidelijk om bijzóndere kosten gaan en/of bijzóndere omstandigheden; 2. Het moeten noodzakelijke kosten zijn; 3. De kosten worden niet of onvolledig door een andere voorziening vergoed; 4. Een (financiële) middelentoets, welke de gemeente uitvoert, moet uitwijzen dat u het inderdaad niet zelf kunt betalen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 15

16 1. Bijzondere kosten en/of omstandigheden Het gaat om kosten die niet tot de algemene kosten van bestaan behoren. 2. Noodzakelijke kosten Het moet beslist nodig zijn dat u bijzondere kosten maakt. De noodzaak moet worden aangetoond. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een medisch attest. 3. Kosten waarvoor geen andere (wettelijke) regeling is Er zijn kosten waarvoor andere (wettelijke) regelingen bestaan dan de bijstand: de zogenoemde vóórliggende voorzieningen. Voorbeelden zijn: studiefinanciering (WSF/WTOS), tegemoetkoming in studiekosten, zorgverzekeraar, AWBZ, huurtoeslag en zorgtoeslag. U moet eerst een beroep doen op deze regelingen voordat u bij ons een aanvraag indient voor een gemeentelijke regeling. Ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Kredietbank voor algemene aanschaf zien we als een vóórliggende voorziening. Worden uw kosten door al deze voorzieningen niet gedekt, dan kunt u een beroep op ons doen voor een (aanvullende) tegemoetkoming. 4. Voor u onbetaalbare kosten Een (financiële) middelentoets bepaalt of u de kosten volledig, gedeeltelijk of niet kunt betalen. Langdurigheidtoeslag Als u de voorafgaande 36 maanden (3 jaar) op of onder het sociaal minimum hebt geleefd, kunt u een langdurigheidtoeslag aanvragen. U krijgt deze: Als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; Als uw inkomen de afgelopen 36 maanden niet boven 110% van het sociaal minimum is gekomen; Uw vermogen onder de gestelde grenzen ligt. U kunt één keer per 12 maanden deze toeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet. De toeslag bedraagt 350,- voor alleenstaanden, 450,- voor alleenstaande ouder of 500,- voor meerpersoonshuishoudens. Bijzondere bijstand kinderopvang De kinderopvangtoeslag is per 1 januari 2013 volledig inkomensafhankelijk. De regeling wordt voortaan volledig uitgevoerd door de Belastingdienst. De toeslag van de belastingdienst dekt echter niet de volledige kosten van de kinderopvang, waardoor minima in de problemen kunnen komen. Voor het resterende deel van de totaalkosten kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Voorwaarden Een, door beide partijen ondertekende, overeenkomst tussen een erkende kinderopvanginstelling en de ouder(s); Uitbetaling geschiedt maandelijks op basis van een door de erkende kinderopvanginstelling overgelegd bewijsstuk; Bijdrage wordt maximaal voor één kalenderjaar toegekend. 16

17 Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ALGEMENE INFORMATIE De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in hun dagelijks leven ondersteuning krijgen van de (woon) gemeente. Het doel van de Wmo is: iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij waarbij eerst gekeken wordt wat uzelf kunt, uw familie of vrijwilliger kan en vervolgens wat de gemeente voor u kan betekenen. Het gaat om voorzieningen als hulp in de huishouding, een woonvoorziening, een rolstoel of een vervoersvoorziening. De uitvoering van deze voorzieningen is ondergebracht bij Porthos Sluis, tel Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld (indicatiestelling)? Er wordt een afspraak gemaakt met een medewerker van Porthos. Deze spreekt met u af wanneer hij of zij op huisbezoek kan komen. Tijdens dit bezoek wordt vastgesteld om welke beperking(en) het gaat en wat uzelf, uw familie, een vrijwilliger of de gemeente kan doen om u hierbij te helpen. Als er een indicatie is voor een voorziening, vult de medewerker van Porthos met u het aanvraagformulier in. De aanvraag wordt in behandeling genomen waarna binnen acht weken een beslissing volgt (een beschikking). Hoe ontvangt u de voorziening? U kunt kiezen voor zorg in natura. De gemeente regelt dan dat de voorziening er komt. Voor hulp in het huishouden kunt u één van de zes zorgaanbieders kiezen waarmee wij een contract hebben (zie pag. 34 van deze voorzieningengids). U kunt ook kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB). Met dit bedrag kunt u zelf ondersteuning inkopen bij wie u maar wilt. Eigen bijdragen Een deel van de kosten van de voorzieningen moet u zelf betalen. Dit is de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (het CAK) berekent en int de eigen bijdrage. De hoogte ervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. De eigen bijdrage via het CAK geldt niet voor: Rolstoel(en); Wmo doelgroepenvervoer (Taxicom); Woningaanpassingen waarvoor een financiële tegemoetkoming is verstrekt; Alle voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar. Bij de aanvraag van een voorziening vertelt de medewerker van Porthos meteen of er een eigen bijdrage is. Hoeveel die eventuele bijdrage bedraagt hoort u van het CAK. Op basis van uw inkomen (alle inkomsten van u en uw eventuele partner) en vermogen stelt het CAK uw maximale eigen bijdrage vast. Het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen is de feitelijke eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de kostprijs van de voorzieningen. De feitelijke eigen bijdrage kan lager zijn dan de maximale, maar nooit hoger. Het kan zijn dat u al een eigen bijdrage betaalt voor andere voorzieningen, bijvoorbeeld de AWBZ. Alle eigen bijdragen worden bij elkaar opgeteld. Het totale bedrag is nooit hoger dan de maximale eigen bijdrage die het CAK heeft bepaald. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met Porthos of rechtstreeks met het CAK, tel of VERSTREKKINGEN Hulp in de huishouding De gemeente regelt alleen de huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij het eten koken, schoonmaken en strijken), dus geen persoonlijke verzorging en/of gespecialiseerde verpleging. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 17

18 Er zijn afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders (zie pag. 34). U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om de hulp volledig zelf te regelen met een persoonsgebonden budget of het regelwerk over te laten aan een zorgaanbieder. Dit laatste heet het persoonsgebonden budget met ondersteuning (u heeft dan keuzevrijheid, maar geen regelwerk). Woonvoorzieningen Als u beperkingen in huis ondervindt, kunt u bij de gemeente een vergoeding vragen om uw huis aan te laten passen. Dat kan gaan om kleine aanpassingen maar ook ingrijpende verbouwingen kunnen nodig zijn. Woonvoorzieningen moet u altijd van tevoren aanvragen. Wat u zelf heeft aangepast vóór de aanvraag, wordt niet vergoed. Bij een aanvraag beoordeelt de gemeente wat noodzakelijk is en of de aanpassingen niet te duur zijn. Bij een huurwoning is toestemming van de huiseigenaar nodig voor een bouwkundige aanpassing. Als het gaat om een dure woningaanpassing dan kijkt de gemeente eerst naar een andere woning die al aangepast is, of een woning die eenvoudiger (goedkoper) kan worden aangepast. Als u op verzoek van de gemeente verhuist, kunt u een vergoeding krijgen voor verhuis- en herinrichtingskosten. Deze vergoeding bedraagt maximaal 2.500,00. Rolstoelen Voor een rolstoel kunt u bij ons terecht, ook als bewoner van een gezinsvervangend tehuis of regionale instelling voor beschermd wonen. Bewoners van AWBZ-instellingen (verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of instelling voor verstandelijk of meervoudig gehandicapten) kunnen via de zorgverzekeraar een beroep doen op de AWBZ. Wmo doelgroepenvervoer (Taxicom) De gemeente heeft een collectief vervoerssysteem opgezet in samenwerking met Taxicom. Het vervoersgebied van Taxicom is heel Zeeuws-Vlaanderen tot aan station Goes en een deel van België (lijn Brugge-Gent-Antwerpen). Dit vervoer is op afroep en voor mensen die een lange tijd niet meer in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De vervoersdienst haalt u, rekeninghoudend met een tijdsmarge (afhankelijk van het tijdstip van aanmelden) thuis op en brengt u weer terug. U kunt per kalenderjaar maximaal 900 zones reizen. Informatie over de zones kunt u terug vinden op de website van Taxicom (www.taxi-com.nl) of opvragen bij het loket van Porthos. Vervoersvoorziening (individueel) Als u geen gebruik kunt maken van een collectieve vervoersvoorziening, komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Hieronder vallen driewielfietsen, scootmobielen, aanpassingen aan uw auto, een individuele (rolstoel)taxivergoeding of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen auto. Sommige voorzieningen krijgt u in bruikleen. Regionaal en landelijk vervoer Buiten Zeeuws-Vlaanderen zijn er ook mogelijkheden voor aangepast vervoer. Het landelijke vervoer wordt geregeld door Valys. Hiervoor heeft u een Valys-pas nodig. De pas kost 6,79. Na de aanvraag heeft u deze binnen een week in huis. Wat is Valys en waarvoor kan ik het gebruiken? Met behulp van Valys kunnen mensen met een handicap per taxi en openbaar vervoer reisjes en uitstapjes maken naar bestemmingen buiten de regio. 18

19 Wanneer komt u in aanmerking voor de Valys-pas? U komt in aanmerking voor de Valys-pas als u: een bewijs van de gemeente kunt overleggen dat u recht heeft op Wmo-vervoer of; een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel of; een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente of; een OV-begeleiderskaart bezit. Hoe vraagt u een Valys-pas aan? U vraagt een aanvraagformulier aan via tel of via vult het (na ontvangst) volledig in en ondertekent het; U stuurt een kopie van één van de eerder genoemde indicatiedocumenten mee, stuurt een recente pasfoto mee en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Stuur uw volledige aanvraag naar Valys, Antwoordnummer 6, 3260 WB Oud-Beijerland. Hoe werkt Valys? U reist per taxi en betaalt voor het gebruikelijke traject via de openbare weg een tarief van 20 cent per kilometer. De kilometers met dit gereduceerde tarief zijn beperkt. Pashouders hebben een aantal goedkope kilometers. Voor 2014 is dat 600 km per jaar. Alle kilometers boven die 600 kilometer kosten 1,22. Kunt u niet met de trein reizen en heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart, dan geeft een speciale indicatie recht op een dubbele hoeveelheid gereduceerde kilometers. Het deel van de reis dat u met openbaar vervoer reist, moet u zelf regelen. Taxivervoer met Valys kunt u telefonisch regelen, tel of 24 uur per dag via website U mag bij Valys één begeleider gratis meenemen en maximaal drie reisgenoten tegen hetzelfde kilometertarief. U moet dan wel op dezelfde plek in- en uitstappen. Als u een reis boekt, moet u aangeven óf en zo ja, hoeveel reisgenoten er met u meereizen. Reist u per trein en neemt u een begeleider mee? Dan heeft u wél een OVbegeleiderskaart nodig om de begeleider gratis mee te laten reizen. Betaling? De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch van uw IBAN rekening afgeschreven. Bij het aanvragen van de pas vraagt Valys u daarvoor een machtiging in te vullen. De chauffeur geeft u een kopie van de ritbon als betalingsbewijs. U krijgt een overzicht thuisgestuurd met de door u gemaakte reizen en het restant aan Valyskilometers. Via internet kunt u deze gegevens op uw eigen pagina raadplegen via Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 19

20 20

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie