Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014"

Transcriptie

1 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

2 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Gemeente Sluis, 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling MSZ gemeente Sluis. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord: De heer J. Schaalje, wethouder gemeente Sluis 5 Hoofdstuk 1: Algemene informatie afdeling MSZ 7 Hoofdstuk 2: Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 9 Algemene informatie Verstrekkingen Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 17 Algemene informatie Verstrekkingen Hoofdstuk 4: Overige gemeentelijke voorzieningen 21 Hoofdstuk 5: Overige voorzieningen 23 Hoofdstuk 6: Uw rechten en plichten 25 Hoofdstuk 7: Klachten en bezwaren 31 Hoofdstuk 8: Belangrijke adressen en telefoonnummers 33 Hoofdstuk 9: Alfabetische index voorzieningen 35 Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 3

4 4

5 Voorwoord Beste lezer, Hierbij presenteren wij u de voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 van de gemeente Sluis. In deze gids vindt u informatie over onze voorzieningen in het kader van Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij kunnen u voorzieningen aanbieden als u om welke reden dan ook, ondersteuning nodig heeft. Mogelijk komt u in aanmerking voor één van deze voorzieningen. Voor het eerst is in deze gids ook een hoofdstuk over uw rechten en plichten opgenomen. De gemeente heeft diverse voorzieningen en regelingen voor inwoners die het (even) zelf niet redden. In deze gids vindt u informatie over de verschillende regelingen van de afdeling Maatschappelijke & Sociale Zaken en leggen wij u uit wanneer u voor deze regelingen in aanmerking komt. Verder vindt u informatie over regelingen die uitgevoerd worden door andere instanties. De voorzieningengids is gebaseerd op de regels die op 1 januari 2014 gelden. Om de gids zo overzichtelijk mogelijk te maken, staan op pagina 33 en 34 belangrijke adressen en telefoonnummers en vanaf pagina 35 een alfabetische index. Heeft u nog aanvullende vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Maatschappelijke & Sociale Zaken via tel (gratis). Zij helpen u graag op weg. Ten slotte laten wij u weten dat wij zaken aangaande Bijzondere Bijstand en Minimabeleid op regelmatige basis bespreken met de Adviesraad Sociale Zaken. Wmo-aangelegenheden worden maandelijks besproken met de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling. Met vriendelijke groeten, Jan Schaalje Wethouder Sociale Zaken en Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 5

6 6

7 Hoofdstuk 1: Algemene informatie afdeling MSZ Waar vindt u de afdeling Maatschappelijke en Sociale Zaken (hierna: MSZ)? Bezoekadres: Telefoon: Postadres: Website: Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg (gratis) Postbus 27, 4500 AA Oostburg Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur tot uur (van mei t/m augustus vrijdag tot uur), woensdag doorlopend van uur tot uur. Betaaldata van uitkeringen Periodieke uitkeringen worden op de derde werkdag van iedere maand overgemaakt naar uw IBAN nummer. Tussentijdse betalingen vinden uitsluitend plaats op woensdag. Bij wie moet ik zijn? Als u al een voorziening heeft bij de afdeling MSZ dan heeft u al een vaste contactpersoon van de afdeling MSZ toegewezen gekregen. Is dit niet het geval dan wordt u een contactpersoon toegewezen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 7

8 8

9 Hoofdstuk 2: Bijzondere Bijstand en Minimabeleid ALGEMENE INFORMATIE Verstrekkingen uit de Bijzondere bijstand en het Minimabeleid kunnen aan u worden toegekend als u aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Er zijn een aantal algemene voorwaarden waaraan u moet voldoen en die gelden voor alle verstrekkingen in het kader van de Bijzondere Bijstand en het Minimabeleid (zoals bijvoorbeeld een laag inkomen of regels omtrent het aanvragen) en een aantal specifieke voorwaarden per regeling. In deze gids leggen we u de spelregels zo duidelijk mogelijk uit. Voorwaarden: - U moet tot de rechthebbenden behoren; - Uw inkomen moet onder de gestelde grens liggen; - Uw vermogen moet onder de gestelde grens liggen; - Uw aanvraag moet aan alle vereisten voldoen. Wanneer bent u rechthebbend? U moet rechtmatig in Nederland verblijven en als inwoner ingeschreven staan in de gemeente Sluis. Inkomensgrenzen: De gemeente hanteert, tenzij anders vermeld, een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm (plus een eventuele toeslag). Vanaf januari 2014 gelden de volgende bijstandsnormen (100%). Deze kunnen tussentijds wijzigen. De bijstandsnorm kan afhankelijk van de woon- en/of leefsituatie nog verhoogd worden met een toeslag. Uw situatie: Bijstandsnorm incl. vakantiegeld en excl. eventuele toeslag Alleenstaanden: 18 tot en met 20 jaar 234,01 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 677,27 De pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.040,16 Alleenstaanden met één of meerdere inwonende minderjarige kinderen: 18 tot en met 20 jaar 504,92 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 948,18 De pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.308,98 Gehuwd of samenwonend: Beiden 18 t/m 20 jaar 468,02 Eén van u is 18 t/m 20 jaar, de ander is 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 911,28 Beiden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.354,54 Tenminste één van u is de pensioengerechtigde leeftijd of ouder 1.431,72 Gehuwd of samenwonend, met één of meerdere inwonende minderjarige kinderen: Beiden 18 tot en met 20 jaar 738,93 Eén van u is 18 t/m 20 jaar, de ander is 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.182,19 Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.354,54 Tenminste één van u is de pensioengerechtigdeleeftijd of ouder 1.431,72 Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 9

10 Let op: Vanaf 2012 is de norm voor minimabeleid en categoriale bijzondere bijstand verlaagd naar 110%. Voor individuele bijzondere bijstand geldt wel een norm van 120%. Als uw inkomen net boven de genoemde grens uitkomt, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Grens voor het eigen vermogen: U heeft een zogenoemd gering vermogen als uw vermogen niet hoger is dan 5.850,00,- voor alleenstaanden of ,-. voor alleenstaanden met minderjarige kinderen, gehuwden of samenwonende partners. Als u een eigen woning heeft en de waarde van uw woning is hoger dan de bestaande hypotheek, hoeft u de eerste ,- van die overwaarde niet bij het vermogen mee te tellen. Uw aanvraag: De aanvraag moet schriftelijk gebeuren met het daarvoor bestemde formulier. Dit kunt u bij ons, telefonisch of via de website, opvragen. Op dit formulier geeft u aan: Wat u aan wilt vragen; Uw inkomsten; Uw vermogen; Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats). Let op: u kunt geen bijstand aanvragen voor kosten die u al gemaakt heeft. 10

11 VERSTREKKINGEN Schuldhulpverlening en budgetbeheer Porthos Sluis helpt namens en samen met de gemeente inwoners met problematische schulden of met budgetbeheer. U kunt hiervoor een afspraak maken. Zij beoordelen tijdens een intakegesprek of u tot de doelgroep hoort. In sommige gevallen wordt u met voorrang geholpen zoals bij dreigende uithuiszetting of afsluiting van nutsvoorzieningen. Porthos Sluis kan helpen met schuldbemiddeling, budgetbeheer of schuldsanering. Voor deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Voor deze regeling gelden scherpere eisen dan voor de bijstand. Inkomen Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm. Vermogen Uw auto mag niet meer waard zijn dan 2.269,- Uw eigen woning mag niet meer waard zijn dan de hypotheekschuld; Uw vermogen op bankrekeningen moet onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Kwijtschelding geldt enkel voor de onroerend zaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing, dus bijvoorbeeld niet voor hondenbelasting. Komt u in aanmerking voor gemeentelijke kwijtschelding, dan zal ook het waterschap Scheldestromen u kwijtschelding geven voor de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. Sabewa is de uitvoeringsorganisatie m.b.t. waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen en beoordeelt het kwijtscheldingsverzoek. Computer De gemeente verstrekt (gratis) een computer of laptop aan gezinnen met schoolgaande kinderen: Als u tenminste één kind heeft in de leeftijd van 7 tot 18 jaar dat onderwijs volgt en bij u inwonend is; Als u rechthebbend bent en een inkomen en vermogen heeft binnen de gestelde grenzen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Het gaat om één gratis computer per huishouden. U kunt één keer per zes jaar één computer of laptop aanvragen als u op de aanvraagdatum aan de gestelde voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijgt u van de gemeente een beschikking waarmee u naar BenP Automatisering, Sportlaan 1 te Breskens gaat. Zij leveren u een computer of laptop met Windows besturingssysteem, een MS-Office pakket en anti-virusprogramma. Zij verzorgen ook de levering en service gratis. Computerlessen De gemeente biedt een cursus aan om te leren met een computer om te gaan. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de gemeente (gratis telefoonnummer: ). De cursus gaat bij voldoende deelname door en vindt plaats in Breskens. De lessen worden verzorgd door CCBS: Computer Club Breskens Senioren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel of via Dit aanbod is voor rechthebbenden en met een inkomen en eigen vermogen beneden de gestelde grenzen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 11

12 Sociaal Culturele Activiteiten Het doel van deze regeling: de maatschappelijke participatie van het gehele gezin bevorderen oftewel iedereen moet in staat worden gesteld te kunnen deelnemen aan sociaal en/of culturele activiteiten. U moet wel rechthebbend zijn en een inkomen en eigen vermogen hebben beneden de gestelde grenzen (zie pag. 9 van deze voorzieningengids). De bijdrage per persoon is per jaar maximaal: voor u en uw (eventuele) partner 125,- voor uw kinderen tot 18 jaar 175,- Nadat u een aanvraag heeft ingediend, wordt het volledige bedrag aan u overgemaakt. U bent verplicht om bonnetjes, rekeningen of betaalbewijzen te bewaren zodat u, wanneer nodig, kunt aantonen dat u daadwerkelijk het budget aan sociaal culturele activiteiten heeft uitgegeven. U kunt hierbij denken aan: contributie voor het lidmaatschap van één of meerdere gezinsleden van een sport- of muziekvereniging; aanverwante kosten zoals voetbalschoenen of (sport)kleding; een krant of tijdschrift; een hobby. Collectieve ziektekostenverzekering De gemeente heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ met een uitgebreid aanvullend pakket. De gemeente draagt een deel in de aanvullende verzekering bij. De totale premie die voor u (maandelijks) resteert is: voor personen vanaf 18 jaar 111,60 kinderen onder 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Per 1 januari 2014 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplichte eigen bijdrage van maximaal 360,- per jaar. Hiervoor wordt echter geen bijzondere bijstand verleend. (Een deel van dit) bedrag kan wel na overleg met uw zorgverzekeraar in termijnen worden betaald. Bent u rechthebbend en voldoet u aan de inkomensen vermogenseisen dan kunt u deze verzekering aanvragen bij de gemeente. De gemeente meldt u aan bij CZ. U betaalt de premie zelf aan CZ, behalve als u van ons een uitkering levensonderhoud krijgt. Dan betalen wij de premie voor u (deze wordt ingehouden op uw uitkering). Categoriale Bijzondere Bijstand voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten Deze groepen mensen maken vaak extra kosten. Kosten zoals alarmering, maaltijdvoorzieningen, hogere energielasten, eigen bijdragen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kunnen hoog op lopen. U hoeft de werkelijk gemaakte kosten niet te specificeren. U kunt een beroep doen op categoriale bijzondere bijstand voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten als u aan één of meerdere van onderstaande eisen voldoet: de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt; op grond van de Wmo een huishoudelijke voorziening voor langere tijd heeft, dat wil zeggen voor een aaneengesloten periode van minimaal 52 weken; op grond van de Wmo een voorziening heeft voor wonen, vervoer of rolstoel; een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) heeft; door het UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard; 12

13 een chronische aandoening heeft zoals bijvoorbeeld cara, cystic fibrosis, chronische artritis, diabetes mellitus, hartafwijking(en), hemofilie, kanker, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de gestelde inkomens- en vermogenseisen (zie pag. 9 en 10 van deze voorzieningengids). Deze regeling geldt niet voor mensen die in een AWBZ instelling verblijven. Bij een aanvraag om categoriale Bijzondere Bijstand wordt om een (medische) verklaring of een verklaring van het UWV gevraagd. De categoriale Bijzondere Bijstand bedraagt per jaar: Voor een alleenstaande 275,- Voor een alleenstaande ouder, gehuwde of ongehuwd samenwonende 400,- Let op: deze bedragen zijn verhoogd ten opzichte van voorgaand jaar! Duurzame gebruiksgoederen Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die normaal gezien langer dan een jaar mee gaan, denk hierbij aan een wasmachine, koelkast of bankstel. Het gaat om gebruikelijke kosten, waar u in principe zelf voor moet sparen. Als dit, om geldige en aantoonbare redenen, niet lukt dan kunt u hiervoor hulp vragen. Het gaat om duurzame gebruiksgoederen die tot een basis(woon)inventaris behoren. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Voor aanvragen onder 1.250,- kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen. Na goedkeuring verstrekt de gemeente u het gevraagde bedrag als renteloze lening. Voor aanvragen boven 1.250,- schakelt de gemeente de kredietbank in. Uw contactpersoon blijft uw toegewezen medewerker van de gemeente. Let op: Geld lenen kost geld. Elke lening moet terug betaald worden, ook als er geen rente voor het geleende bedrag doorberekend wordt. Scholingskosten Via een reguliere aanvraag Bijzondere Bijstand kan een bijdrage in de scholingskosten van uw eventuele schoolgaande kinderen aangevraagd worden. Het gaat onder meer om kosten voor werkweken, excursies en voor reiskosten voorzover er geen recht bestaat op een bijdrage uit een andere regeling (bijvoorbeeld studiefinanciering). Reiskosten worden vergoed als de dichtstbijzijnde school van het gewenste onderwijstype buiten de gemeentegrenzen ligt en er naar het oordeel van het college geen passende en toereikende voorliggende voorziening is binnen onze gemeente. De vergoeding gebeurt op basis van de kosten Openbaar Vervoer. Als reizen via het openbaar vervoer niet mogelijk is, kan een bijdrage van 0,19 per kilometer worden vergoed. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Bewindvoering Sommige mensen kunnen hun financiën niet zelf regelen. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam. Kosten van bewindvoering in het kader van beschermingsbewind kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 13

14 De kosten moeten door de bewindvoerder gespecificeerd worden overlegd en worden rechtstreeks aan de bewindvoerder uitbetaald. Kosten voor bewindvoering in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) komen niet in aanmerking. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Proceskosten Er bestaat recht op Bijzondere Bijstand voor de kosten van rechtsbijstand als op grond van een toevoeging volgens de Wet op de Rechtsbijstand, rechtsbijstand wordt verleend. Het gaat om de kosten van griffierecht en de eigen bijdrage rechtsbijstand. Kosten die niet in aanmerking komen: Vertaalkosten: Advocaten kunnen kosteloos gebruikmaken van een tolk(encentrum). Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen: In beginsel hoeft een belanghebbende niet aanwezig te zijn op de rechtszitting. De vergoeding is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. De genoemde toevoeging en een bewijs van de gemaakte kosten moeten overlegd worden. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Brillen Als u aanvullend verzekerd bent via CZ krijgt u van hen een bijdrage. De eigen bijdrage die zij opleggen komt niet in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Wie niet aanvullend verzekerd is, kan een bijdrage krijgen in de vorm van Bijzondere Bijstand. Deze bijdrage is lager dan die van CZ. Het gaat om maximaal: 120,- voor een montuur met enkelvoudige glazen; 200,- voor een montuur met multifocale glazen; 50,- voor enkel het montuur (zonder glazen); 60,- per contactlens. U komt één keer per twee jaar in aanmerking voor een bijdrage. Om een bijdrage te krijgen moet u een verklaring van een oogarts of een oogmeting van een opticien kunnen overleggen. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Gehoortoestellen U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage op gehoortoestellen inclusief onderhouds- en reparatiekosten. We gaan hierbij uit van de goedkoopste, meest adequate oplossing met een maximum van 300,-. Kosten voor batterijen en een onderhouds- of reparatiecontract worden niet vergoed. De hoogte van de Bijzondere Bijstand is maximaal de eigen bijdrage die resteert voor een verzekerde op grond van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (Zvw) in combinatie met de aanvullende collectieve verzekering CZ gemeenten extra. U dient de medische noodzaak van de voorziening aan te tonen. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. 14

15 Medicijnen De zorgverzekeringswet bepaalt welke medicijnen medisch noodzakelijk zijn en voor vergoeding in aanmerking komen. Er is daarom via de gemeente geen vergoeding mogelijk. Overige medische kosten Medische kosten komen doorgaans niet in aanmerking voor een bijdrage via de Bijzondere Bijstand. Uitzonderingen op deze regel kunnen zijn: de eigen bijdrage in de kosten van psychotherapie; de kosten van de eerste twintig behandelingen fysiotherapie en oefentherapie, met een maximum van 550,00; de kosten van steunzolen met een maximum van 60,00; eigen bijdrage voor een pruik; eigen bijdrage in ziekenvervoer. De vergoeding is maximaal de werkelijke kosten, uitgaande van de goedkoopste, meest adequate oplossing. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Tandartskosten Bepaalde tandartskosten kunnen voor Bijzondere Bijstand in aanmerking komen. Het gaat hierbij om de volgende tandheelkundige hulp: preventief periodiek onderzoek, incidenteel consult, extractie en de eigen bijdrage voor de gebitsprothese (volledig kunstgebit of deelprotheses). De Bijzondere Bijstand is nooit hoger dan de eigen bijdrage die geldt indien u collectief verzekerd bent via CZ. Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering krijgen ook een deel van de niet noodzakelijke geachte tandheelkundige voorzieningen vergoed. U moet rechthebbend zijn en voldoen aan de vermogenseisen. Voor deze regeling geldt een ruimere inkomenseis. U mag een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm hebben. Dieetkosten Dieetkosten voor zover dit betreft de meerkosten ten opzichte van de kosten van normale gezonde voeding, die voortvloeien uit het volgen van een (aantoonbaar medisch noodzakelijk) dieet worden vergoed, met een maximum van 120,00. Wil een dieet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan horen dan zal een deskundige de (medische) noodzaak van het dieet moeten kunnen vaststellen. Het feit dat een dieet door een diëtist is opgesteld maakt niet dat dit per definitie medisch noodzakelijk is. Overige niet genoemde kosten Als er noodzakelijke kosten zijn die we hier nog niet genoemd hebben, kunt u in sommige gevallen toch Bijzondere Bijstand aanvragen. U moet daarvoor aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Het moet duidelijk om bijzóndere kosten gaan en/of bijzóndere omstandigheden; 2. Het moeten noodzakelijke kosten zijn; 3. De kosten worden niet of onvolledig door een andere voorziening vergoed; 4. Een (financiële) middelentoets, welke de gemeente uitvoert, moet uitwijzen dat u het inderdaad niet zelf kunt betalen. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 15

16 1. Bijzondere kosten en/of omstandigheden Het gaat om kosten die niet tot de algemene kosten van bestaan behoren. 2. Noodzakelijke kosten Het moet beslist nodig zijn dat u bijzondere kosten maakt. De noodzaak moet worden aangetoond. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een medisch attest. 3. Kosten waarvoor geen andere (wettelijke) regeling is Er zijn kosten waarvoor andere (wettelijke) regelingen bestaan dan de bijstand: de zogenoemde vóórliggende voorzieningen. Voorbeelden zijn: studiefinanciering (WSF/WTOS), tegemoetkoming in studiekosten, zorgverzekeraar, AWBZ, huurtoeslag en zorgtoeslag. U moet eerst een beroep doen op deze regelingen voordat u bij ons een aanvraag indient voor een gemeentelijke regeling. Ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de Kredietbank voor algemene aanschaf zien we als een vóórliggende voorziening. Worden uw kosten door al deze voorzieningen niet gedekt, dan kunt u een beroep op ons doen voor een (aanvullende) tegemoetkoming. 4. Voor u onbetaalbare kosten Een (financiële) middelentoets bepaalt of u de kosten volledig, gedeeltelijk of niet kunt betalen. Langdurigheidtoeslag Als u de voorafgaande 36 maanden (3 jaar) op of onder het sociaal minimum hebt geleefd, kunt u een langdurigheidtoeslag aanvragen. U krijgt deze: Als u 21 jaar of ouder bent, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; Als uw inkomen de afgelopen 36 maanden niet boven 110% van het sociaal minimum is gekomen; Uw vermogen onder de gestelde grenzen ligt. U kunt één keer per 12 maanden deze toeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet. De toeslag bedraagt 350,- voor alleenstaanden, 450,- voor alleenstaande ouder of 500,- voor meerpersoonshuishoudens. Bijzondere bijstand kinderopvang De kinderopvangtoeslag is per 1 januari 2013 volledig inkomensafhankelijk. De regeling wordt voortaan volledig uitgevoerd door de Belastingdienst. De toeslag van de belastingdienst dekt echter niet de volledige kosten van de kinderopvang, waardoor minima in de problemen kunnen komen. Voor het resterende deel van de totaalkosten kan bijzondere bijstand worden verstrekt. Voorwaarden Een, door beide partijen ondertekende, overeenkomst tussen een erkende kinderopvanginstelling en de ouder(s); Uitbetaling geschiedt maandelijks op basis van een door de erkende kinderopvanginstelling overgelegd bewijsstuk; Bijdrage wordt maximaal voor één kalenderjaar toegekend. 16

17 Hoofdstuk 3: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ALGEMENE INFORMATIE De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in hun dagelijks leven ondersteuning krijgen van de (woon) gemeente. Het doel van de Wmo is: iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij waarbij eerst gekeken wordt wat uzelf kunt, uw familie of vrijwilliger kan en vervolgens wat de gemeente voor u kan betekenen. Het gaat om voorzieningen als hulp in de huishouding, een woonvoorziening, een rolstoel of een vervoersvoorziening. De uitvoering van deze voorzieningen is ondergebracht bij Porthos Sluis, tel Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld (indicatiestelling)? Er wordt een afspraak gemaakt met een medewerker van Porthos. Deze spreekt met u af wanneer hij of zij op huisbezoek kan komen. Tijdens dit bezoek wordt vastgesteld om welke beperking(en) het gaat en wat uzelf, uw familie, een vrijwilliger of de gemeente kan doen om u hierbij te helpen. Als er een indicatie is voor een voorziening, vult de medewerker van Porthos met u het aanvraagformulier in. De aanvraag wordt in behandeling genomen waarna binnen acht weken een beslissing volgt (een beschikking). Hoe ontvangt u de voorziening? U kunt kiezen voor zorg in natura. De gemeente regelt dan dat de voorziening er komt. Voor hulp in het huishouden kunt u één van de zes zorgaanbieders kiezen waarmee wij een contract hebben (zie pag. 34 van deze voorzieningengids). U kunt ook kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB). Met dit bedrag kunt u zelf ondersteuning inkopen bij wie u maar wilt. Eigen bijdragen Een deel van de kosten van de voorzieningen moet u zelf betalen. Dit is de eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (het CAK) berekent en int de eigen bijdrage. De hoogte ervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. De eigen bijdrage via het CAK geldt niet voor: Rolstoel(en); Wmo doelgroepenvervoer (Taxicom); Woningaanpassingen waarvoor een financiële tegemoetkoming is verstrekt; Alle voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar. Bij de aanvraag van een voorziening vertelt de medewerker van Porthos meteen of er een eigen bijdrage is. Hoeveel die eventuele bijdrage bedraagt hoort u van het CAK. Op basis van uw inkomen (alle inkomsten van u en uw eventuele partner) en vermogen stelt het CAK uw maximale eigen bijdrage vast. Het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen is de feitelijke eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de kostprijs van de voorzieningen. De feitelijke eigen bijdrage kan lager zijn dan de maximale, maar nooit hoger. Het kan zijn dat u al een eigen bijdrage betaalt voor andere voorzieningen, bijvoorbeeld de AWBZ. Alle eigen bijdragen worden bij elkaar opgeteld. Het totale bedrag is nooit hoger dan de maximale eigen bijdrage die het CAK heeft bepaald. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met Porthos of rechtstreeks met het CAK, tel of VERSTREKKINGEN Hulp in de huishouding De gemeente regelt alleen de huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij het eten koken, schoonmaken en strijken), dus geen persoonlijke verzorging en/of gespecialiseerde verpleging. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 17

18 Er zijn afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders (zie pag. 34). U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om de hulp volledig zelf te regelen met een persoonsgebonden budget of het regelwerk over te laten aan een zorgaanbieder. Dit laatste heet het persoonsgebonden budget met ondersteuning (u heeft dan keuzevrijheid, maar geen regelwerk). Woonvoorzieningen Als u beperkingen in huis ondervindt, kunt u bij de gemeente een vergoeding vragen om uw huis aan te laten passen. Dat kan gaan om kleine aanpassingen maar ook ingrijpende verbouwingen kunnen nodig zijn. Woonvoorzieningen moet u altijd van tevoren aanvragen. Wat u zelf heeft aangepast vóór de aanvraag, wordt niet vergoed. Bij een aanvraag beoordeelt de gemeente wat noodzakelijk is en of de aanpassingen niet te duur zijn. Bij een huurwoning is toestemming van de huiseigenaar nodig voor een bouwkundige aanpassing. Als het gaat om een dure woningaanpassing dan kijkt de gemeente eerst naar een andere woning die al aangepast is, of een woning die eenvoudiger (goedkoper) kan worden aangepast. Als u op verzoek van de gemeente verhuist, kunt u een vergoeding krijgen voor verhuis- en herinrichtingskosten. Deze vergoeding bedraagt maximaal 2.500,00. Rolstoelen Voor een rolstoel kunt u bij ons terecht, ook als bewoner van een gezinsvervangend tehuis of regionale instelling voor beschermd wonen. Bewoners van AWBZ-instellingen (verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of instelling voor verstandelijk of meervoudig gehandicapten) kunnen via de zorgverzekeraar een beroep doen op de AWBZ. Wmo doelgroepenvervoer (Taxicom) De gemeente heeft een collectief vervoerssysteem opgezet in samenwerking met Taxicom. Het vervoersgebied van Taxicom is heel Zeeuws-Vlaanderen tot aan station Goes en een deel van België (lijn Brugge-Gent-Antwerpen). Dit vervoer is op afroep en voor mensen die een lange tijd niet meer in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De vervoersdienst haalt u, rekeninghoudend met een tijdsmarge (afhankelijk van het tijdstip van aanmelden) thuis op en brengt u weer terug. U kunt per kalenderjaar maximaal 900 zones reizen. Informatie over de zones kunt u terug vinden op de website van Taxicom (www.taxi-com.nl) of opvragen bij het loket van Porthos. Vervoersvoorziening (individueel) Als u geen gebruik kunt maken van een collectieve vervoersvoorziening, komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Hieronder vallen driewielfietsen, scootmobielen, aanpassingen aan uw auto, een individuele (rolstoel)taxivergoeding of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen auto. Sommige voorzieningen krijgt u in bruikleen. Regionaal en landelijk vervoer Buiten Zeeuws-Vlaanderen zijn er ook mogelijkheden voor aangepast vervoer. Het landelijke vervoer wordt geregeld door Valys. Hiervoor heeft u een Valys-pas nodig. De pas kost 6,79. Na de aanvraag heeft u deze binnen een week in huis. Wat is Valys en waarvoor kan ik het gebruiken? Met behulp van Valys kunnen mensen met een handicap per taxi en openbaar vervoer reisjes en uitstapjes maken naar bestemmingen buiten de regio. 18

19 Wanneer komt u in aanmerking voor de Valys-pas? U komt in aanmerking voor de Valys-pas als u: een bewijs van de gemeente kunt overleggen dat u recht heeft op Wmo-vervoer of; een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel of; een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente of; een OV-begeleiderskaart bezit. Hoe vraagt u een Valys-pas aan? U vraagt een aanvraagformulier aan via tel of via vult het (na ontvangst) volledig in en ondertekent het; U stuurt een kopie van één van de eerder genoemde indicatiedocumenten mee, stuurt een recente pasfoto mee en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Stuur uw volledige aanvraag naar Valys, Antwoordnummer 6, 3260 WB Oud-Beijerland. Hoe werkt Valys? U reist per taxi en betaalt voor het gebruikelijke traject via de openbare weg een tarief van 20 cent per kilometer. De kilometers met dit gereduceerde tarief zijn beperkt. Pashouders hebben een aantal goedkope kilometers. Voor 2014 is dat 600 km per jaar. Alle kilometers boven die 600 kilometer kosten 1,22. Kunt u niet met de trein reizen en heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart, dan geeft een speciale indicatie recht op een dubbele hoeveelheid gereduceerde kilometers. Het deel van de reis dat u met openbaar vervoer reist, moet u zelf regelen. Taxivervoer met Valys kunt u telefonisch regelen, tel of 24 uur per dag via website U mag bij Valys één begeleider gratis meenemen en maximaal drie reisgenoten tegen hetzelfde kilometertarief. U moet dan wel op dezelfde plek in- en uitstappen. Als u een reis boekt, moet u aangeven óf en zo ja, hoeveel reisgenoten er met u meereizen. Reist u per trein en neemt u een begeleider mee? Dan heeft u wél een OVbegeleiderskaart nodig om de begeleider gratis mee te laten reizen. Betaling? De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch van uw IBAN rekening afgeschreven. Bij het aanvragen van de pas vraagt Valys u daarvoor een machtiging in te vullen. De chauffeur geeft u een kopie van de ritbon als betalingsbewijs. U krijgt een overzicht thuisgestuurd met de door u gemaakte reizen en het restant aan Valyskilometers. Via internet kunt u deze gegevens op uw eigen pagina raadplegen via Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 gemeente Sluis 19

20 20

Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten

Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten 2016 2 Colofon Voorzieningengids Sociaal Domein gemeente Sluis 2016. Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, er kunnen echter

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave : Slotbepalingen : Herziening en Terugvordering : Overgangsrecht : Hardheidsclausule

Inhoudsopgave : Slotbepalingen : Herziening en Terugvordering : Overgangsrecht : Hardheidsclausule Nota Minimabeleid Sluis 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding Hoofdstuk 2 : minimabeleid gemeente Sluis 2013 2.1. : Algemene bepalingen 2.1.1. : Rechthebbenden 2.1.2. : Inkomensbegrip 2.1.3. : Vermogensbegrip

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2017 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De Optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten

Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten Voorzieningengids Sociaal Domein & Rechten en plichten 2017 2 Colofon Voorzieningengids Sociaal Domein gemeente Sluis 2017. Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, er kunnen echter

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen

Vervoersmogelijkheden voor. gehandicapten zieken en ouderen Vervoersmogelijkheden voor gehandicapten zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs

Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Pak je kans Extra s voor Amsterdammers met een krappe beurs Extra s voor Amsterdammers met weinig geld Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen. In deze folder leest

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : Woonplaats : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten aan. Lees voor het

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie