Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u"

Transcriptie

1 Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend Stagebegeleider bedrijf: Joost Spit Datum: 21 november 2011 Adresgegevens bedrijf: BlueByte Services4u Turfhorst 8a 8091 EH Wezep Tel:

2 Versiebeheer Versie 1 begonnen op: 21/11/2011, voltooid op: 23/11/2011 Auteur(s): Corné Strijkert 2

3 Inhoud 1 INLEIDING ACHTERGRONDEN. 5 3 DOELSTELLINGEN UITVOERING INLEIDING OPDRACHT OMSCHRIJVING EN PRODUCTEN PROJECT ACTIVITEITEN PROJECTGRENZEN EN RANDVOORWAARDEN 12 5 PROJECTORGANISATIE KWALITEIT PLANNING INLEIDING PLANNING RISICO ANALYSE KOSTEN EN BATEN 20 3

4 1 Inleiding Dit document bevat het plan van aanpak voor het project Website BlueByte Services4u. Het plan bevat een schematische versie van de planning. De opdracht wordt uitgebreid ontleed tot een werkbaar en realistisch plan. Hieronder volgt een korte opsomming van wat er in elk hoofdstuk behandeld wordt. In hoofdstuk 2 (Achtergronden) worden de achtergronden van het project besproken. Er wordt informatie gegeven over de organisatie en afdeling. Ook wordt in dit hoofdstuk projectinformatie gegeven. Hoofdstuk 3 (Doelstellingen) bespreekt de doelstellingen van het project. Hier staat welke doelen moeten worden gerealiseerd in het project. In hoofdstuk 4 (Uitvoering) word de eigenlijke opdracht besproken. De opdracht wordt omschreven en producten worden opgesomd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de projectgrenzen en randvoorwaarden. Hoofdstuk 5 (Projectorganisatie) geeft informatie over de projectorganisatie die het project uitvoert. Hoofdstuk 6 (Kwaliteit) geeft kwaliteits eisen/normen weer waaraan het project moet voldoen bij oplevering. Daarnaast geeft dit hoofdstuk weer welke kwaliteits eisen in acht moeten worden genomen tijdens het project. Hoofdstuk 7 (Planning) bevat de planning en eventuele risico s die het project veroorzaken. In hoofdstuk 8 (Kosten en baten) worden de kosten en baten voor de organisatie besproken. 4

5 2 Achtergronden Organisatie Bluebyte Services4u is actief in de ICT dienstverlening. Het bedrijf levert een uitgebreide set aan diensten aan uiteenlopende doelgroepen binnen het MKB ( midden- en kleinbedrijf ). De hoofdactiviteiten van Bluebyte Services4u bevatten o.a. netwerkondersteuning, kantoorautomatisering, internet/intranet installaties, (remote)server beheer en het beheer van diverse infrastructuren (inclusief alle hardware en software). Het bedrijf is gevestigd in Wezep. Afdelingen Bluebyte Services4u geeft stagiaires onderdak bij AmeComputers te Wezep. Bluebyte Services4u heeft goede relaties met AmeComputers en is hier ook enige te gevestigd geweest. Op deze afdeling is een goede infrastructuur beschikbaar. Projectinformatie Dit project is in wezen nieuw. Dit houd in dat alle onderdelen die onderdeel van het project zijn volledig worden uitgevoerd en dat er dus geen onderdelen worden hergebruikt uit vorige projecten. Voor dit project is een aantal malen gepoogd het project op te zetten, maar strandde het project op ontbrekende expertise op dit vlak. Door nu een HBO student in te zetten op dit project hoopt het bedrijf dit project te laten slagen. Om een zo groot mogelijke garantie te geven dat dit project slaagt worden alle onderdelen opnieuw gedaan. Dit project heeft meerdere doelen in zich. Hieronder een opsomming van de belangrijkste beweegredenen voor dit project: Automatisering Door een website op te zetten die op het bedrijf afgestemde modules bevat kan werk bespaard worden. Omdat er nu geen website wordt gebruikt voor bepaalde informatie wordt het bedrijf telefonisch of via gecontacteerd. Door zo veel mogelijk vaste informatie online te geven bespaart dit onnodig werk. Verder worden nu veel activiteiten analoog gedaan die waarschijnlijk beter digitaal gedaan kunnen worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan automatisch gegenereerde offertes. Bedrijfsbeeld Door als bedrijf actief te zijn op heb web wordt bekendheid gecreëerd. Door bredere bekendheid kunnen meer potentiële klanten aangetrokken worden. Informatievoorziening Gebruikers krijgen een beter beeld van de activiteiten en diensten van het bedrijf. Deze activiteiten en diensten zijn op dit moment onvoldoende zichtbaar voor klanten die niet mondeling van Bluebyte Services4u gehoord hebben. Support Door middel van support modules kan snellere, duidelijkere en kwalitatief hogere ondersteuning verleent worden. Relaties Het project wordt tot stand gebracht door de volgende partijen: Opdrachtgever De opdrachtgever heeft een belangrijk aandeel in het project. De opdrachtgever geeft aan welke requirements moeten worden gerealiseerd en stuurt het project. Verder zorgt de opdrachtgever voor een geschikte infrastructuur waarbinnen het project gerealiseerd kan worden. Hogeschool Windesheim De voortgang van het project wordt wekelijks gerapporteerd aan Hogeschool Windesheim. Hogeschool Windesheim kan op die manier toezicht houden op de voortgang van het project. 5

6 3 Doelstellingen De doelstelling voor dit project kan afgeleid worden van de redenen waarom de opdrachtgever het project wenst. De beweegredenen voor dit project zijn opgesomd in hoofdstuk 2 onder het kopje Project informatie. Gewenst in dit project is het realiseren van een website met een overzichtelijke en duidelijke informatie structuur die de potentiële klanten al een duidelijk eerste beeld geeft van het diensten aanbod. Verder moet de website geautomatiseerd zijn. Het doel van deze gewenste functionaliteiten zijn het leveren van betere ICT dienstverlening voor het MKB ( Midden- en kleinbedrijf). Aan het eind van dit project dient er een volledig nieuw opgezette website te zijn waarin de requirements zijn gerealiseerd zoals beschreven in het Software Requirements Document. De doelstelling kan aan het eind gecontroleerd worden door het resultaat te vergelijken op volledigheid met de ten doel gestelde requirements. 6

7 4 Uitvoeringen 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de eigenlijk opdracht nader omschreven. In paragraaf 4.2 wordt de opdracht omschreven en eventuele daaruit volgende producten. In paragaaf 4.3 zijn de projectactiviteiten omschreven die de opdracht (zoals beschreven in paragraaf 4.2) realiseren. Ten slotte worden de projectgrenzen en randvoorwaarden in paragraaf 4.4 gedefinieerd. 4.2 Opdracht omschrijving en producten In deze paragraaf wordt de opdracht omschreven. Het project heeft de naam Website BlueByte Services4u en dient vooral als aanduiding om het project te herkennen. De opdrachtgevende organisatie is zoals de naam ook aangeeft BlueByte Services4u. De opdracht wordt aangevraagd door de eigenaar van BlueByte Services4u, Joost Spit. De opdrachtnemende persoon is Corné Strijkert ( zie voor persoonsgegevens over de werknemende persoon het titelblad van dit document ). De opdracht is een gevolg van de doelstelling. Om de doelstelling zoals geformuleerd in hoofdstuk 3 te realiseren is deze opdracht samengesteld. De opdracht is in ruwe lijnen als volgt: Blue Byte is actief in de ICT dienstverlening. Blue Byte biedt een breed scala aan ICT diensten aan. Een greep uit het dienstenaanbod: Netwerk ondersteuning Kantoor automatisering Internet/Intranet installaties Remote Server Beheer Infrastructuur beheer Levering van computer hardware en software. Een ICT dienstverlener behoord een goede website te hebben waarop het dienstenaanbod duidelijk wordt. Bij Blue Byte ontbreekt deze broodnodige website. Blue Byte wenst daarom een volledig nieuwe website met uitgebreide mogelijkheden. Hieronder formuleer ik de opdracht(en). Ten eerste is het de bedoeling dat er een dynamische website opgezet word. Met dynamisch wordt bedoelt dat de website modulair van opzet is en dat de meeste onderdelen van de website aangepast kunnen worden op grootte, kleur, stijl, tekst, afbeeldingen, enzovoort. Om dit te realiseren dient een backstage/admin opgezet te worden waarin dit wordt gerealiseerd. Op de website wordt informatie weergegeven over Blue Byte. De diensten van Blue Byte moeten duidelijk aangeprezen worden. Diensten waarbij sprake is van abonnement prijzen of andere kosten moeten overzichtelijke schema s krijgen die dynamisch aan te passen zijn in de backstage. De website dient twee talig (Nederlands en Engels) te zijn, omdat Blue Byte ook actief is in het buitenland. Verder moet de website compatible zijn mij hedendaagse social media en zoekmachine optimalisatie. Op de website is de mogelijkheid tot registratie. Gebruikers kunnen dan in hun persoonlijk profiel gegevens omtrent de gebruikte services van Blue Byte inzien. Denk hierbij aan verbruik van bijvoorbeeld servers, geschiedenis van gedane activiteiten, download mogelijkheid ( bijv. drivers ), etc. Ten tweede moet de website diverse modules bevatten. Onderstaand een opsomming van modules die gewenst zijn: 7

8 Support Omdat Blue Byte vooral ondersteunende diensten levert is support belangrijk. De website moet daarom aandacht besteden aan support. Op dit moment worden klanten vooral geholpen via telefoon of remote desktop. Het is de bedoeling dat klanten ook via de website support kunnen krijgen. Hierbij wordt gedacht aan de opname van duidelijke contactpagina s, F.A.Q s, etc. Verder moet er gekeken worden naar een verbeterde vorm van remote login. Hierbij word gedacht aan opname van functionaliteit als LogMeIn of TeamViewer. Verder is t.b.v. support een FTP download pagina relevant. Via deze FTP verbinding kunnen bijvoorbeeld drivers gedownload worden. Precieze invulling van deze module zal tijdens het project gedaan worden. Monitoring Blue Byte biedt ook server ruimtes aan voor bijvoorbeeld de onderbrenging van websites. Voor het effectief beheren van deze virtuele- en fysieke servers is goede monitoring nodig van de servers. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld dataverbruik, netwerk loads, en processor/memory gebruik. Wanneer bijvoorbeeld de klant bijna alle beschikbare ruimte in gebruik heeft zou het wenselijk zijn als de klant een ter waarschuwing krijgt. Op dit moment wordt monitoring gerealiseerd door middel van Kaseya, maar dit is te duur en te uitgebreid voor Blue Byte. Patchmanagement De mogelijkheid om via een agent pakketten te kunnen definiëren, deze up to date houden; eventueel met een geautomatiseerde scheduler. Offerte Omdat bepaalde diensten gepaard gaan met vaste abonnement prijzen is het handig als hier een module voor is die deze zaken regelt. Een klant moet op de website aan kunnen geven welk pakket zijn/haar keuze is. De klant moet dan onmiddellijk alle prijzen kunnen zien en eventueel een PDF offerte via de thuis gestuurd krijgen. Wanneer een klant een offerte/bestelling heeft geplaatst moet de informatie van de klant effectief kunnen worden ingezien en beheerd. Bovengenoemde modules dienen een nauwe samenwerking te kennen. Het is vooral zaak bij deze modules dat de functionaliteit een praktische oplossing biedt voor Blue Byte. De functionaliteit dient de huidige activiteiten te vereenvoudigen. De functionaliteit moet intuïtief werken, zodat een gebruiker zonder programmeer kennis de website kan bedienen. Samenvattend zal het uiteindelijke product een website voor de klant duidelijke en overzichtelijke website zijn. Aan de achterkant van deze website biedt deze een uitgebreid scala aan services voor de klant, maar ook voor Blue Byte. Deze services vereenvoudigen de huidige activiteiten. De website verbreed bovendien door middel van social media en zoekmachine optimalisatie het bereik waar klanten geworven kunnen worden. Bij analyse van de opdrachtomschrijving kunnen de volgende producten worden gedefinieerd: Rapport van kennismaking In het RvK wordt gerapporteerd over het kennismakingsgesprek met het bedrijf. Plan van Aanpak In het plan van aanpak wordt omschreven hoe het project wordt aangepakt en gerealiseerd. Software Requirements Specificatie In het SRS wordt de specificatie benoemt waarin staat welke requirements gerealiseerd moeten worden in het project. Functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp bevat use cases voor complexe functionaliteit. Technisch ontwerp Het technische ontwerp bevat meerdere onderdelen die worden opgesomd in de volgende paragraaf. Het technisch ontwerp bevat onder andere structuurtekeningen voor de database en de code implementatie. Source code Het eigenlijk programmeren van de website. 8

9 Test rapport In dit document staan de resultaten van testen die gedaan worden op de website. Afhandeling project (eindproduct) Het project online plaatsen en in gebruik nemen. Eindpresentatie school Aan het eind van het project wordt een eindpresentatie gegeven op Hogeschool Windesheim (is niet in de planning opgenomen, omdat dit geen wezenlijk onderdeel van het project is. Omdat dit onderdeel wel in relatie staat tot het project is dit opgenomen als activiteit). 9

10 4.3 Projectactiviteiten In deze paragraaf worden de verschillende activiteiten opgesomd die tijdens het project gedaan worden en de producten realiseren die in de vorige paragraaf zijn genoemd. De activiteiten zijn gegroepeerd in 3 categorieën: voorbereiding, uitvoering en afronding. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de projectactiviteiten. Voorbereiding o Rapport van kennismaking o Schrijven rapport van kennismaking Software Requirements Specificatie Opstellen opdracht omschrijving in samenwerking met opdrachtgever. Analyseren opdrachtomschrijving. Schrijven Software Requirements Specificatie. o Plan van Aanpak Analyseren van de opdrachtomschrijving. Schrijven van het plan van aanpak. Uitvoering o Design website Blijvende activiteit. Dat wil zeggen dat er geen specifiek design ontwerp is bij aanvang van het programmeren. Er wordt per onderdeel gekeken en afgestemd hoe dit onderdeel wordt vormgegeven. o Use Case Specificatie (Functioneel ontwerp) Bevat alleen use cases voor complexe functionaliteit. Analyseren functionaliteit. Opstellen use case diagram. o Technisch ontwerp (Technisch ontwerp) Analyseren welke data moet opgeslagen worden in de database ene welke functionaliteit de website gaat bevatten. Opstellen ERD-driagram en klassendiagram. Opstellen diagrammen. o Source code Realiseren van de requirements. Tijdens het coderen kunnen de volgende projectactiviteiten herhaalt worden voor elk onderdeel van de code: Design website Use Case Specificatie o Voortgangsrapportage Elke week de voortgang van het project rapporteren. Afronding o Testen Opstellen mogelijke uitzonderingen per pagina. Uitvoeren uitzonderingen. Opstellen test rapport met samenvatting van de testresultaten. o Afhandeling project (eindproduct) Het project online plaatsen. Documenten opleveren. o Eindpresentatie school Aan het eind van het project wordt een eindpresentatie gegeven op Hogeschool Windesheim (is niet in de planning opgenomen, omdat dit geen 10

11 wezenlijk onderdeel van het project is. Omdat dit onderdeel wel in relatie staat tot het project is dit opgenomen als activiteit). 11

12 4.4 Projectgrenzen en randvoorwaarden De lengte van het project is 20 weken. Zoals in de wezenlijk planning ( zie hoofdstuk 7 ) in terug te vinden begint het project op 14 november 2011 en zal duren tot 30 maart Aan het eind van deze 20 weken moet het worden voldaan aan de onderstaande criteria: Documenten compleet De documenten die met het project samengaan, zoals opgesomd in de vorige paragraaf, moeten voltooid en compleet zijn. Website operationeel De gestelde requirements in het software requirements document moeten gerealiseerd zijn. In het geval niet alle requirements gerealiseerd zijn is het belangrijk dat de website in zodanige staat is dat deze werkbaar wordt geacht door de opdrachtgever. Samenwerking De communicatie moet effectief zijn geweest. Dit betekend dat de communicatie zodanig moet zijn dat het product aan het eind van het product gelijk is aan het gewenste product van de opdrachtgever. Afronding het product moet succesvol en volledig afgerond worden. Kwaliteit De kwaliteitseisen zoals gesteld in het hoofdstuk 6 moeten gehaald worden. 12

13 5 Projectorganisatie In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie/projectsamenstelling besproken. Functies Vaak wordt een project uitgevoerd door meerdere projectleden. Dit project wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door één persoon (Corné Strijkert). Deze persoon neemt alle taken die bij dit project horen op zich (zie hoofdstuk 4.5). In sommige gevallen moet er extra informatie gegeven worden door de opdrachtgever, omdat er geen kennis is over het huidige systeem. In dit geval wordt er samengewerkt met de opdrachtgevende persoon (Joost Spit). Dit houd in dat de volgende functies worden vervult door één projectlid en waar aangegeven samen met de opdrachtgevende persoon: Analist Opstellen van requirements na bespreking met opdrachtgever. Planner/Leider Het project plannen en zelfsturing hierop, omdat de ingeplande zaken niet kunnen worden gestuurd door een externe projectleider. De opdrachtgever zal ook de planning controleren. Dit is belangrijk, omdat de opdrachtgever een visie over de planning kan geven die het projectlid niet heeft. Ontwerper Het ontwerpen van het design van de website en het opstellen van functioneel- en technisch ontwerp. Programmeur Het coderen van het project. Quality Assurance Manager Het projectlid zal samen met de opdrachtgever controleren op waarborging van kwaliteit. Tester Testen van voltooide requirements. Naast de opdrachtgever en opdrachtnemer is er nog een derde instantie die een rol speelt in het project. Dit is hogeschool Windesheim. Deze neemt de volgende functies waar: Voortgang bewaken Het bewaken van de voortgang van het project doormiddel van rapportages opgesteld door de opdrachtnemer. Beoordeling Beoordeeld naast de opdrachtgever het proces en de eindproducten. Hieronder volgt een samenvatting van de projectorganisatie en functies in de vorm van een tabel: Naam Functie Beschikbaarheid Bevoegdheden Joost Spit Opdrachtgever Parttime - Beoordelen opdrachtnemer. - Corrigeren opdrachtnemer. -Afwijzen of accepteren product/project. Corné Strijkert Opdrachtnemer Fulltime Geen specifieke bevoegdheden Hogeschool Windesheim 3 e instantie ( stage beoordeling en begeleiding ) , telefonisch, mondeling -Beoordelen student. -Corrigeren student. -Eindbeoordeling geven student. 13

14 Communicatie Communicatie is een belangrijk onderdeel van het project. Binnen dit project wordt onderscheid gemaakt tussen externe- en interne communicatie. Onder externe communicatie wordt de communicatie tussen werknemer en opdrachtgever verstaan. Interne communicatie wordt binnen dit verband geïnterpreteerd als het vermogen het eigen project te kunnen plannen en hier op te sturen. De externe communicatie, dus de communicatie tussen werknemer en opdrachtgever, vergt binnen dit project speciale aandacht. De opdrachtgever is actief in Nederland, maar ook in het buitenland. Hierdoor is de opdrachtgever frequent niet fysiek beschikbaar. Om de communicatie toch flexibel en effectief te laten verlopen zijn onderstaande communicatie middelen beschikbaar: Telefoon Via vaste- of mobiele telefoon is de opdrachtgever op elk gewenst moment beschikbaar. Video calling Via msn kunnen video gesprekken opgezet worden en kunnen tijdens deze sessie bestanden gedeeld worden. Teamviewer/remote desktop Via computer bureaublad deling kan mee gekeken worden bij eventuele sessies waarbij dit een vereiste is. Evaluatie momenten Wanneer mogelijk wordt een evaluatie moment ingepland waarbij de opdrachtgever fysiek aanwezig is op de afdeling. Rapportage en documenten Hieronder volgt een tabel met activiteiten die gedaan worden in het kader van informatievoorziening. Per activiteit wordt aangegeven waar deze voor dient. Activiteit Urenverantwoording Vergaderfrequenties Week/voortgang verslag Archivering Omschrijving Een urenverantwoording waarin de gemaakt uren worden bijgehouden. Aan de hand van deze urenverantwoording kunnen de activiteiten van de opdrachtnemer gecontroleerd worden. Er worden geen vergaderingen gepland. In plaats hiervan worden informele werkoverleg momenten gehouden (vaak aan het begin van de dag). Wekelijks wordt de voortgang gerapporteerd aan hogeschool Windesheim en eventueel aan de opdrachtgever. Archivering van projectbestanden vind centraal plaats op een opslag server van Google. Zo wordt het risico tot gegevens verlies tot ene minimum beperkt en zijn projectbestanden altijd centraal beschikbaar. 14

15 6 Kwaliteit In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de kwaliteit van het project wordt bewaakt Kwaliteit is een belangrijk begrip binnen het Project. Binnen een project moeten voldoende aspecten worden gedefinieerd die de kwaliteit waarborgen. Om deze kwaliteit in voldoende mate te waarborgen worden een aantal zaken uitgevoerd. Deze worden hieronder behandelt. Ten eerste is wordt de communicatie volgens vooraf overeengekomen standaarden uitgevoerd. Hieronder volgt een opsomming van belangrijke afspraken aangaande communicatie. Terugkoppeling met opdrachtgever Tijdens het uitvoeren van het project wordt voortdurend gecommuniceerd volgens de in hoofdstuk 5 onder het kopje communicatie opgesomde communicatie wijzen. Tijdens deze communicatie wijzen wordt overlegd over het gemaakte werk en wat er nog gemaakt moet worden. Voortgangrapportage Om de voortgang van het project te waarborgen wordt wekelijks gerapporteerd aan hogeschool Windesheim. Beheersing van complexiteit Met het invoeren van deelproducten wordt de complexiteit verminderd. Hierdoor word kwaliteit beter meetbaar. Deelproducten worden behandeld in hoofdstuk 4. Voor het bewaken van bovenstaande kwaliteitskenmerken wordt geen speciale software gebruikt. Naast kwaliteitsattributen voor het project zelf zijn onderstaande kwaliteitsnormen voor het uiteindelijke product van kracht. Deze worden getest bij afronding van het project. Reliability Het is van belang dat de gebruikers van de website kunnen vertrouwen op de correctheid van de website. Er dienen geen onverwachte situaties op te treden. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de website een professioneel uiterlijk moet hebben. Availability/Performance De website moet geen lange wachttijden kennen. Gebruikers moeten zo als zij dat gewoonlijk ook doen bij andere websites kunnen navigeren door de website. Verder moeten de meeste pagina s beschikbaar zijn binnen 2 á 3 muisklikken. Useability De website moet cross-browser zijn. Dit houd in dat de website in de moderne browsers (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.) juist moet worden weer gegeven. Voor een projectorganisatie omvang van 1 persoon is het niet voor de handliggend dat technische kwaliteit eisen mislopen. Toch worden hieronder de gebruikte technieken opgesomd die ook deze vorm van kwaliteit waarborgen. De website wordt geprogrammeerd in ASP.NET (.NET Framework 4 ) Programmeren in ASP.NET geschied in Microsoft Visual Studio 2010 De website gebruikt een database die werkt in Microsoft SQL Server 2008 Voor het beheer wordt Microsoft SQL Management Studio gebruikt ASP.NET AJAX/JQUERY AJAX Voor bepaalde onderdelen van de website wordt AJAX technologie gebruikt. Microsoft Visio 2010 UML diagrammen worden ontworpen in Microsoft Visio Documentatie wordt aangeboden in Microsoft Office formaat. 15

16 7 Planning 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de concrete planning doorgenomen. Binnen dit project wordt gebruikt gemaakt van Mindmanager Professional 9. Met dit programma kunnen mindmaps ontworpen worden. Aan de nodes in deze mindmap kunnen tijdsindicaties, prioriteiten en andere aspecten toegekend worden. Hieronder volgt een korte samenvatting van het pakket mindmanager. Hieronder staat een screenshot van Mindmanager 9. In het bovenste werkveld staat de eigenlijke mindmap. In het onderstaande veld staan de nodes uit de mindmap weergegeven. Per node kan een tijdsindicatie opgegeven worden. In dit project worden alle activiteiten in de mindmap opgenomen. Een afbeelding van deze mindmap is opgenomen in de volgende paragraaf. Per node in deze mindmap is een tijdsindicatie toegekend. Zo wordt een betrouwbare planning verkregen. Deze planning wordt gedeeld met alle personen die betrokken zijn bij het project. Zo kan elke partij binnen het project de voortgang van het project inzien. 16

17 7.2 Planning Hieronder staat de planning die ontworpen is in Mindjet Mindmanager 9. De planning is dynamisch van opzet en wordt voortdurend bij gewerkt en uitgebreid. De onderdelen worden vanaf rechtsboven met de klok mee uitgevoerd. 17

18 7.3 Risico analyse In deze paragraaf worden de risico s die bij het project horen weerlegt. Bij het maken van de planning is gepoogd een zo realistisch mogelijke planning te maken. Alle requirements uit de Software Requirements Specificatie zijn terug te vinden in de mindmap planning. Zoals in de vorige paragrafen is benoemd is de mindmap planning erg dynamisch van opzet. Dit houd in dat de planning frequent veranderd. Wanneer een item uit de planning voltooid is wordt dit aangegeven met een vinkje. Het dynamische aspect van deze planning zorgt er voor dat het project flexibel wordt. Wanneer nieuwe requirements toegevoegd worden kan het project dit opvangen als gevolg van de flexibiliteit. Zoals eerder in dit document aangegeven is bestaat de projectgroep uit één lid. Dit lid heeft voldoend kennis om een succesvolle implementatie van de in de planning opgesomde activiteiten te realiseren of de in hoofdstuk 6 (Kwaliteit) opgenoemde tools en technieken optimaal te gebruiken. De activiteiten zijn opgesteld samen met de opdrachtgever. Tijdens het gehele project wordt voortduren geëvalueerd met de opdrachtgever. Op die manier houd de opdrachtgever overzicht op het project. De voortgang van het project is niet afhankelijk van andere projecten. Het project staat op zichzelf. Daarom is dit risico niet van significant belang. Het projectlid dat het project uitvoert is voldoende enthousiast om risico tot demotivatie uit te sluiten. Tenslotte is de organisatie voldoende veranderingsgezind om veranderingen in het project zonder grote gevolgen op te vangen. Binnen het project is rekening gehouden met onderstaande risico s: Tijdnood Tijdens de uitvoering van het project kan blijken dat de gestelde tijd voor de verschillende activiteiten binnen het project niet schaalbaar is of dat deze niet gehaald kan worden door onvoorziene omstandigheden. Op dat moment is het zaak dat de oorzaak van deze tijdnood vast gesteld wordt. Zo kan hier bij het verdere vervolg goed op ingespeeld worden. Waarschijnlijk is het onoverkomelijk dat bepaalde requirements komen te vervallen of van must have naar nice to have transformeren. Dit gebeurd in nauw overleg met de opdrachtgever. Om het risico tijdnood zo klein mogelijk te maken is zoals al eerder vermeld in deze paragraaf speling opgenomen in de planning. Zo heeft het project een zekere mate van veerkracht zonder buiten de gestelde planning te treden. Verlies van gegevens Tijdens het project kunnen allerlei vormen van gegevens verlies optreden. Gegevens verlies kan het verlies van documenten en source code in houden. Om de kans op gegevensverlies tot een minimum te reduceren is gekozen om de gegevens door midden van SVN op te slaan bij Google inplaats van lokaal in eigen beheer. Bij lokaal beheer is de kans groter dat gegevens definitief verdwijnen. Google wordt geacht professioneel met deze dienst om te gaan. 18

19 Falende infrastructuur Tijdens het project kan de infrastructuur die beschikbaar is gesteld t. b. v. het project falen. Hierbij kan gedacht worden aan uitval van systemen, netwerk, werkruimtes en calamiteiten. Dit project duurt drie weken en daardoor is de kans behoorlijk klein dat deze zaken tijdens dit project optreden. Als de infrastructuur toch vaalt is het zaak om z.s.m. tot een oplossing te komen samen met de opdrachtgever. Door de gegevens extern op te slaan wordt bereikt dat de infrastructuur los staat van de gegevensopslag en dus de voortgang. Falend projectteam Het projectteam is een team van mensen. Dit betekend dat er te allen tijde conflicten of andere uitingen van miscommunicatie optreden tijdens het project. Dit is uiterst onaangenaam voor het project en daarom is het belangrijk dat een falend projectteam wordt voorkomen. Dit wordt geraliseerd door goede communicatie binnen het team. Tijdens de uitvoering van het project kan het voorkomen dat teamleden onverwachts uitvallen door ziekte of andere belemmerende situaties. Als dit voorkomt is het belangrijk dat er haalbare oplossing wordt opgesteld samen met de opdrachtgever. 19

20 8 Kosten en baten In dit hoofdstuk worden de kosten en baten kort besproken die bij dit project horen. Kosten Er zijn geen speciale kosten verbonden aan dit project. De projectleden worden niet uitbetaald. Onder eventuele kosten kunnen het verbruik van de infrastructuur gerekend worden. Baten Het project levert als baten de in hoofdstuk 3 gesteld doelstellingen op. 20

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum Student

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie