OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER EN [*****] B.V. ALS KREDIETNEMER EN [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Toelichting: Alleen indien van toepassing. Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld.

2 PARTIJEN 1. PROVINCIE OVERIJSSEL, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (8012 EE) Zwolle aan de Luttenbergstraat 2, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.H. Vrielink, teamleider PDS, handelend krachtens de bevoegdhedenlijst eenheid publieke dienstverlening, zoals laatstelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 december 2013, 2013/ , de Commissaris van de Koningin bij besluit van 17 december 2013, 2013/ , de Directie bij besluit van 19 december 2013, 2013/ en het Hoofd Eenheid bij besluit van 7 januari 2014, 2013/ , hierna te noemen: de Kredietgever ; 2. [naam kredietnemer], een [vorm rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****],hierna te noemen: de Kredietnemer ; 3. [naam groepsmaatschappij], een [vorm rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****], deze vennootschap hierna te noemen: de Groepsmaatschappij. Toelichting: Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld. Ondergetekenden sub 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen, en ieder afzonderlijk ook wel als: Partij. NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING A. De Provincie Overijssel (de Kredietgever ) is voornemens in Overijssel een Breedbandfonds op te richten (het Breedbandfonds ); B. Het voornemen bestaat om het beheer van het Breedbandfonds op te dragen aan een nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de BV ), waarvan de (meerderheid van de) aandelen direct dan wel indirect gehouden zullen gaan worden door de Kredietgever; Pagina 2 van 37

3 C. De Kredietnemer heeft op [datum] bij Kredietgever een aanvraag tot subsidie ingediend op grond van paragraaf 5.15 ( Breedbandinfrastructuur Overijssel ) van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (het Ubs ); D. De Kredietgever heeft de aanvraag van de Kredietnemer getoetst en een besluit genomen als bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs ( Beschikking GS ) tot verstrekking van een subsidie in de vorm van een geldlening van in totaal [****] ([****] euro); E. Mogelijk zal de onder D bedoelde geldleningovereenkomst op termijn worden overgenomen door de BV; F. Partijen wensen ter uitvoering van het bepaalde in artikel van het Ubs de voorwaarden van de onder D bedoelde geldlening in deze Overeenkomst op schriftelijke wijze vast te leggen. INHOUD 1. DEFINITIES EN INLEIDING LENING VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING DUUR RENTE AFLOSSING BETALING UITKERINGEN VERKLARINGEN EN GARANTIES OPEISBAARHEID ZEKERHEID VERMOGENSVORMING HOOFDELIJKHEID INFORMATIE Pagina 3 van 37

4 15. BUSINESSCASE PUBLIEKE MEDEDELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Pagina 4 van 37

5 KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 1. DEFINITIES EN INLEIDING 1.1. Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen, wordt in deze Overeenkomst het volgende verstaan: Aandeel Aandeelhouder Awb Balansdatum Belasting Beschikking GS Bestuurder Breedbandfonds Businesscase BV een aandeel in het geplaatste kapitaal van de Kredietnemer een houder van één of meer Aandelen Algemene wet bestuursrecht [ ] 20[ ] een belasting, heffing, accijns, premies, retributies en andere heffingen die krachtens wettelijk voorschrift worden geheven, bijdragen of een andere toeslag of inhouding van vergelijkbare aard, alsmede een bijdrage aan enig stelsel van sociale verzekeringen of werknemersverzekeringen, met inbegrip van boete, rente of kosten verschuldigd wegens tekortkoming ter zake van aangifte en betaling daarvan de beschikking van [datum] en [kenmerk] van het College van Gedeputeerde Staten van de Kredietgever zoals bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs ter zake van de toekenning van subsidie in de vorm van de Lening een statutair bestuurder van de Kredietnemer het door de Kredietgever op te richten Breedbandfonds in de Provincie Overijssel de businesscase van de Kredietnemer, aangehecht als Bijlage 1 de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen Pagina 5 van 37

6 indirect zullen worden gehouden door de Kredietgever en welke vennootschap op grond van een nader door de Provinciale Staten van Kredietgever vast te stellen verodening de bevoegdheid zal krijgen Subsidies te verstrekken BW Bijlage Einddatum Financieringsperiode Groepsmaatschappij Inbreuk Jaarrekening Kredietgever het Burgerlijk Wetboek van Nederland een bijlage bij deze Overeenkomst de datum waarop deze Overeenkomst eindigt, zijnde XXX jaren na de Ondertekeningsdatum, doch uiterlijk XXX, of zoveel eerder als het Totaal Uitstaande Bedrag volledig is afgelost de periode vanaf de Ondertekeningsdatum tot de Einddatum <groepsmaatschappij>, ingeschreven in het handelsregister onder nummer <KvK nummer>, zijnde een groepsmaatschappij van de Kredietnemer als bedoeld in artikel 2:24b BW ieder feit dat of iedere omstandigheid die meebrengt dat een Verklaring en Garantie onwaar, onvolledig, onnauwkeurig of misleidend is of dat de in een Verklaring en Garantie gegeven omschrijving afwijkt van de werkelijkheid, welke Inbreuk automatisch geldt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst de [geconsolideerde] balans van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij per de Balansdatum en de daarbij behorende winst- en verliesrekening met toelichting daarop, aangehecht als Bijlage 2 de Provincie Overijssel Pagina 6 van 37

7 Kredietnemer Lening NGA-netwerk Ondertekeningsdatum de [rechtsvorm] [naam Kredietnemer], zoals vermeld op de handtekeningenpagina, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****] de door de Kredietgever aan de Kredietnemer te verstrekken geldlening, welke geldlening tevens kwalificeert als subsidie in de zin van artikel 4:21 Awb een Next Generation Acces-netwerk in de zin van paragraaf 5.15 van het Ubs de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, zijnde de meest recente datum als vermeld op de handtekeningenpagina Overeenkomst de onderhavige kredietovereenkomst, welke overeenkomst tevens kwalificeert als een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb ter uitvoering van de Beschikking GS Partij Totale Uitstaande Bedrag een partij bij deze Overeenkomst het totale bedrag aan hoofdsom en rente dat de Kredietnemer op enig moment verschuldigd is aan de Kredietverstrekker uit hoofde van de Lening, met uitzondering van nog niet opeisbare rente Tranche Ubs Uitkering een gedeelte van een Lening als bedoeld in Artikel 2.3 het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 zoals vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, zoals deze van tijd tot tijd geldt, of de daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regeling(en) een uitkering door de Kredietnemer aan een derde partij, waaronder begrepen: Pagina 7 van 37

8 a. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:207 BW ( inkoop aandelen ); b. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:208 BW ( terugbetaling op aandelen ); c. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:216 BW ( dividenduitkeringen ); d. uitkeringen aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen, anders dan de uitkeringen als vermeld in Bijlage 3; e. door de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappijen aan Bestuurders, Aandeelhouders en aan hen Verbonden Personen te verstrekken kredieten en geldleningen, al dan niet in rekening-courant of daarmee vergelijkbare faciliteiten of (betalings)regelingen, anders dan de geldleningen en kredieten als vermeld in Bijlage 4 Verbonden Persoon met betrekking tot een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap: a. elke persoon of vennootschap waarmee die persoon of vennootschap in een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) verbonden is; b. elke dochtermaatschappij (in de zin van artikel 2:24a BW) van die persoon of vennootschap; c. elke persoon of vennootschap waarvan die persoon of vennootschap een dochtermaatschappij is en elke andere persoon of vennootschap die van eerstbedoelde persoon of vennootschap een dochtermaat-schappij (in de zin van artikel 2:24a BW) is; d. elk lid van een orgaan en elke werknemer van die Pagina 8 van 37

9 persoon of vennootschap of van een Verbonden Persoon Verklaringen en Garanties Verleningsdatum Verzoek Voortgangsrapportage Werkdag de door de Kredietnemer gegeven verklaringen en garanties als vermeld in deze Overeenkomst, waaronder de in Artikel 9 vermelde verklaringen, alsmede de verklaringen en garanties als vermeld in Bijlage 5 de datum waarop de Beschikking GS wordt verleend het verzoek van de Kredietnemer aan de Kredietgever tot het verstrekken van een Lening of een gedeelte daarvan conform het als Bijlage 6 aangehechte modelverzoek de jaarlijkse rapportage over de realisering van het NGA-project conform de Business Case waarbij tevens een door de accountant goedgekeurde jaarrekening wordt overgelegd. een dag waarop in Nederland banken normaal gesproken geopend zijn, niet zijnde een zaterdag of een zondag 1.2. Alle Bijlagen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, alsmede de considerans, vormen een integraal en onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan worden uitgelegd ten nadele van een Partij vanwege het feit dat deze verantwoordelijk was voor het (doen) opstellen van de desbetreffende bepaling Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over maand wordt daarmee bedoeld een kalendermaand. Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over kwartaal wordt daarmee bedoeld een kalenderkwartaal. Pagina 9 van 37

10 2. LENING 2.1. Op basis van de Beschikking GS en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt de Kredietgever aan de Kredietnemer een lening beschikbaar van in totaal [****] ([****] euro (de Lening )) De Kredietnemer dient de Lening aan te wenden voor de uitvoering van het NGA-project. Het is de Kredietnemer zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever niet toegestaan de Lening aan te wenden voor het doen van Uitkeringen De verstrekking van de Lening zal plaatsvinden ineens of, indien zulks in de Beschikking GS is bepaald, in Tranches overeenkomstig het betaalschema en onder de voorwaarden als opgenomen in de Beschikking GS. 3. VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING 3.1. De verplichting van de Kredietgever tot het verstrekken van de Lening dan wel één of meerdere Tranches aan de Kredietnemer geldt onder de voorwaarde van volledige en onherroepelijke vervulling, van ieder van de opschortende voorwaarden: a. de Beschikking GS is onherroepelijk; b. Kredietgever heeft een rechtsgeldig namens de Kredietnemer ondertekend Verzoek ontvangen; c. Kredietgever heeft een afschrift van de bankrekening van Kredietnemer ontvangen (dit laatste ter controle van de juistheid van het door Kredietnemer opgegeven rekeningnummer); d. Kredietgever is op grond van de meest recente Voortgangsrapportage van oordeel dat de Businesscase (nog steeds) realiseerbaar is, en er is voldaan aan de overige bepalingen uit artikel Ubs e. de Kredietnemer kan aan haar opeisbare verplichtingen voldoen, anders dan door gebruikmaking van de Lening dan wel Tranche(s) waar het Verzoek betrekking op heeft; f. op het moment van het doen van het Verzoek doet zich geen van de situaties als bedoeld in Artikel 10.2 voor; Pagina 10 van 37

11 g. overigens aan de voorwaarden van deze Overeenkomst is voldaan, waaronder het verstrekken van zekerheid als bedoeld in Artikel De Kredietgever zal de Lening dan wel één of meerdere Tranches zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van een Verzoek aan Kredietnemer verstrekken door storting van het (totaal)bedrag van de Lening dan wel één of meerdere Tranches op een door de Kredietnemer in het Verzoek aan te wijzen bankrekening. Deze termijn is geen fatale termijn. 4. DUUR De Lening wordt aangegaan voor de duur van de Financieringsperiode en eindigt derhalve op de Einddatum. Op de Einddatum is het Totale Uitstaande Bedrag, alsmede de op dat moment nog niet opeisbare rente, volledig opeisbaar. 5. RENTE 5.1. De door de Kredietnemer over het opgenomen en nog niet afgeloste deel van de Lening verschuldigde rente bedraagt nominaal 3% (drie procent) op jaarbasis en is vast tot de Einddatum. De rente vervalt aan het einde van ieder kwartaal en is alsdan direct opeisbaar. De rente zal door de Kredietnemer achteraf worden voldaan Ter berekening van de rente wordt een jaar of kwartaal gesteld op het daadwerkelijke aantal dagen dat het betreffende jaar of kwartaal telt. 6. AFLOSSING 6.1. De Kredietnemer dient (het opgenomen deel van) de Lening af te lossen met ingang van [ingangsdatum] in [aantal] opeenvolgende [kwartaal/maand]termijnen ( Aflossingstermijn ) zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn, en wel volgens de volgende formule: A= B/C A= af te lossen bedrag B= het op enig moment opgenomen deel van de Lening C= aantal resterende Aflossingstermijnen Pagina 11 van 37

12 Het voorgaande betekent dat indien het opgenomen deel van de Lening op enig moment gedurende de Financieringsperiode wordt verhoogd door opname van één of meerdere Tranches dan wel verlaagd ten gevolge van één of meerdere vervroegde aflossingen als bedoeld in Artikel 6.3 (dus niet reguliere aflossingen op grond van dit Artikel 6.1), de resterende Aflossingstermijnen naar rato gelijkelijk zullen worden verhoogd dan wel verlaagd, zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn De aflossingen als bedoeld in dit Artikel 6 vinden bij achterafbetaling, dus aan het eind van iedere aflossingstermijn, plaats binnen uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na het verstrijken van een Aflossingstermijn In aanvulling op de reguliere aflossing door de voldoening van Aflossingstermijnen kan Kredietnemer boetevrij vervroegd aflossen, mits dit geschiedt in ronde bedragen van euro of een veelvoud daarvan en Kredietgever hiervan tenminste 30 dagen vóór de aflossing op de hoogte is gesteld. 7. BETALING 7.1. Kredietgever zal Kredietnemer jaarlijks een saldostaat sturen met daarop vermeld het totaalbedrag van de opgenomen Lening, het bedrag dat reeds is afgelost en het nog verschuldigde bedrag aan aflossing en rente Aflossingen op en rentebetalingen over de Lening worden zonder enige korting, verrekening of opschorting verricht door overmaking daarvan op de bankrekening als vermeld op de aflossingsnota De Kredietnemer geeft door ondertekening van deze Overeenkomst aan de Kredietgever de onherroepelijke goedkeuring en machtiging om de rente- en aflossingsverplichtingen via automatische incasso in te vorderen en bevestigt hierbij bekend te zijn met haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de automatische incasso De Kredietnemer is in verzuim door het enkele feit van de niet-tijdige betaling binnen de daarvoor geldende termijn Betalingen door Kredietnemer worden toegerekend op de wijze als bepaald in artikel 6:44 BW, hetgeen betekent dat deze in de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Pagina 12 van 37

13 8. UITKERINGEN 8.1. De Kredietnemer garandeert dat zij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever geen Uitkeringen zal doen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft De Kredietnemer garandeert dat zij de in Bijlage 3 vermelde aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen te betalen vergoedingen niet zal verhogen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft, behoudens indexering van deze vergoedingen met de jaarlijkse procentuele stijging van de Consumenten Prijsindex volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 9. VERKLARINGEN EN GARANTIES 9.1. De Kredietnemer verklaart dat zij aan de Kredietgever alle informatie heeft verschaft die zij redelijkerwijs aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en/of die de Kredietgever redelijkerwijs van haar kan verlangen teneinde zich een juist en volledig beeld te vormen over de risico's die gepaard gaan met het verstrekken van de Lening aan de Kredietnemer en dat haar geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn, welke ertoe zouden kunnen leiden dat de Kredietgever, als zij van deze feiten en/of omstandigheden had geweten, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt Alle door of namens de Kredietnemer aan de Kredietgever verstrekte inlichtingen en gegevens zijn juist en volledig De Kredietnemer heeft geen inlichtingen of gegevens achtergehouden of verzwegen die zij aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en waarvan zij wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij voor de Kredietgever zo wezenlijk zouden zijn dat de Kredietgever, als zij met de verzwegen feiten of gegevens bekend was geweest, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt De Kredietnemer garandeert hierbij dat ieder van de bepalingen van de Verklaringen en Garanties op zichzelf en in onderlinge samenhang beschouwd in alle opzichten juist, volledig, nauwkeurig en niet misleidend is op de Ondertekeningsdatum. Pagina 13 van 37

14 10. OPEISBAARHEID Indien de Kredietgever de Lening op grond van het Ubs en/of Awb op een lager bedrag vaststelt dan het oorspronkelijke bedrag van de Lening, is de Lening opeisbaar voor het bedrag gelijk aan het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag van de Lening en het door Kredietgever lager vastgestelde bedrag van de Lening Het door de Kredietnemer verschuldigde Totale Uitstaande Bedrag is terstond en zonder rechterlijke tussenkomst volledig opeisbaar, zonder dat daartoe opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist (tenzij zulks hieronder expliciet anders is aangegeven): a. bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit deze Overeenkomst, met uitzondering van de verplichting van de Kredietnemer tot het betalen van rente en aflossing en met uitzondering van Inbreuken, indien niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is nagekomen (NB: voor de verplichting tot betaling van rente en aflossing geldt het bepaalde in Artikel sub b en voor Inbreuken geldt het bepaalde in Artikel 10.2 sub c); b. in geval van de enkele niet tijdige betaling van rente en/of aflossingen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn; c. in geval van een Inbreuk; d. In geval de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van de Kredietnemer door één of meer derden wordt verkregen. Aan het begrip zeggenschap wordt voor de toepassing van de vorige zin de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn; e. bij faillissement of surseance van betaling, al dan niet voorlopig, van de Kredietnemer en/of een Groepsmaatschappij of aanvrager daartoe; f. bij ontbinding van de Kredietnemer of besluit daartoe; g. in geval van juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Kredietnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever; h. in geval de Kredietnemer haar onderneming staakt; Pagina 14 van 37

15 i. het de Kredietgever op grond van Europese of Nederlandse wet- of regelgeving verboden wordt om de Lening te continueren; j. indien zich één of meerdere weigeringsgronden voor het verstrekken van een subsidie als bedoeld in paragraaf 5.15 van het Ubs en/of de Awb voordoet, of er op grond van het Ubs en/of de Awb een andere grond is tot terugvordering van de Lening; k. indien conservatoir beslag of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk deel van de goederen van de Kredietnemer en een dergelijk beslag niet binnen 30 (dertig) Werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven; l. indien alle of een substantieel gedeelte van de goederen van de Kredietnemer worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan of beschadigd, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering als gebruikelijk voorkomend te achten reguliere zekerheidstellingen ten behoeve van bancaire kredieten; m. indien de Kredietnemer niet of niet meer beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens) benodigde toestemmingen in verband met de realisatie van de Businesscase; n. indien de Lening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt of naar het oordeel van de Kredietgever vaststaat dan dit doel slechts gedeeltelijk is of zal worden gerealiseerd; o. indien wetgeving of de uitleg daarvan gewijzigd is dan wel de overheid een maatregel heeft genomen die gevolgen heeft of kan hebben voor de Lening, en de Kredietnemer en de Kredietgever binnen een redelijke door de Kredietgever te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van deze Overeenkomst, waarbij het uitgangspunt van de Kredietgever is dat haar positie daardoor niet in negatieve zin mag wijzigen De Kredietnemer stelt de Kredietgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (vijf) Werkdagen nadat zij daarvan op de hoogte raakt, op schriftelijke wijze in kennis van het zich voordoen van een situatie als bedoeld in Artikel Indien de Kredietgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke opeising van de Lening op grond van dit artikel, is Kredietgever jegens Kredietnemer niet aansprakelijkheid voor schade die Kredietnemer daardoor lijdt. Pagina 15 van 37

16 11. ZEKERHEID Indien en voor zover dat nog niet is geschied, zal Kredietnemer zo spoedig mogelijk zorgdragen dat inzake het NGA-netwerk al dan niet bij voorbaat (dus voor de feitelijke aanleg daarvan) een zakelijk recht van opstal wordt bedongen als bedoeld in artikel 5:101 BW van de eigena(a)r(en) waarin dat netwerk is of in de toekomst zal zijn gelegen en/of dat het NGA-netwerk als zijnde een netwerk als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW al dan niet bij voorbaat wordt geregistreerd in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Een en ander op zodanige wijze dat vorenbedoeld (al dan niet bij voorbaat gevestigd) recht van opstal danwel het (al dan niet bij voorbaat geregistreerd) NGA-netwerk met hypotheekrecht ten gunste van de Kredietgever als hypotheekhouder kan worden belast Tot meerdere zekerheid ter voldoening van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal de Kredietnemer ten gunste van de Kredietgever, voorafgaand aan de verstrekking van de Lening : a. een recht van hypotheek, eerste in rang, vestigen op het opstalrecht en/of het geregistreerde NGA-netwerk als bedoeld in Artikel 11.1; b. een pandrecht verlenen op de bestaande en toekomstige vorderingen van Kredietnemer op derden Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1 en 11.2 verbindt de Kredietnemer zich jegens de Kredietgever op eerste verzoek van de Kredietgever de door de Kredietgever gewenste zekerheidsrechten (o.a. pand- en hypotheekrechten) te verschaffen tot meerdere zekerheid ter voldoening van al hetgeen de Kredietgever blijkens haar administratie van de Kredietnemer te vorderen heeft en in de toekomst te vorderen mocht krijgen, waaronder haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst De Kredietnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Kredietgever om namens haar alle handelingen te verrichten die nodig zijn om vorenbedoelde zekerheidsrechten te (doen) vestigen, waaronder doch niet beperkt tot het namens haar ondertekenen van akten tot vestiging van pandrechten en het registreren van pandakten en eventuele vervolgpandakten bij de dienst registratie en successie van de Belastingdienst. Pagina 16 van 37

17 11.5. Kredietnemer zal het NGA-netwerk voldoende onderhouden volgens de in de betreffende industrie geldende standaarden en zal mutaties registreren in een netwerkadministratie Kredietnemer zal het NGA-netwerk niet vervreemden of verplichtingen daartoe aangaan, dan wel met rechten van derden bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever Kredietnemer zal het NGA-netwerk naar genoegen van de Kredietgever voldoende verzekeren en verzekerd houden, onder meer tegen beschadiging en gehele of gedeeltelijke tenietgaan daarvan, alsmede schade die derden kunnen lijden wegens het gebruik van het NGA-netwerk. Kredietnemer zal op eerste verzoek van Kredietgever de verzekeringspolis tonen. 12. VERMOGENSVORMING Bij vervreemding van het NGA-netwerk aan een derde, niet-zijnde een aan de Kredietnemer Verbonden Persoon, wordt de door de vervreemding verkregen bovenmatige winst tussen Kredietgever en Kredietnemer verrekend naar rato van het aandeel van de beschikbaar gestelde Lening in de totale financiering van het NGAproject. Onder bovenmatige winst wordt verstaan het positief verschil tussen de aanlegkosten van het NGA-netwerk inclusief een redelijk rendement en de transactiewaarde op het moment van vervreemding Kredietgever kan een deel van de Lening terugvorderen indien wordt vastgesteld dat de winst die door Kredietnemer of door aan Kredietnemer Verbonden Personen wordt gemaakt een redelijk rendement te boven gaat. Onder winst die het redelijk rendement te boven gaat wordt verstaan het positief verschil tussen de kosten van het NGA-netwerk bij aanleg inclusief een redelijk rendement en de actuele waarde van het NGA-netwerk op het moment van de subsidievaststelling van de Geldlening. [bepaling uitsluitend van toepassing indien totale steunbedrag (op basis van lening en subsidie) meer dan bedraagt] Bij het bepalen van de hoogte van een vergoeding aan Kredietgever op grond van dit artikel wordt de waarde van het NGA-netwerk en het redelijk rendement bindend in de zin van artikel 7:900 BW vastgesteld door een college van drie deskundigen dat wordt ingesteld en zal opereren volgens de regels in bijlage 7. Pagina 17 van 37

18 13. HOOFDELIJKHEID De Groepsmaatschappij verklaart als eigen zelfstandige verplichting hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor alle bestaande en toekomstige financiële verplichtingen van Kredietnemer jegens Kredietgever uit hoofde van de Overeenkomst Indien de Kredietgever de Kredietnemer uitstel van betaling verleent, dan betekent dit niet dat Kredietgever daarmee tevens uitstel van betaling verleent aan de Groepsmaatschappij, en vice versa, tenzij zulks uitdrukkelijk door de Kredietgever is bepaald. De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij doen voor zover wettelijk toegestaan afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 Burgerlijk Wetboek De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij stellen hun (voorwaardelijke) vordering die zij uit hoofde van regres of subrogatie op over en weer hebben of krijgen, voor zover nodig bij voorbaat, achter bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die zij over en weer hebben of zullen verkrijgen De Kredietgever is jegens de Groepsmaatschappij niet tot meer bewijs gehouden dan tegenover de Kredietnemer zelf De Kredietgever kan al zijn rechten tot het vorderen van betaling van enig bedrag uit deze Overeenkomst jegens de Groepsmaatschappij doen gelden als ware de Groepsmaatschappij zelf de Kredietnemer. 14. INFORMATIE Indien de Kredietnemer voorziet dat zij niet aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal kunnen voldoen, zal zij de Kredietgever daarover terstond informeren Naast het leveren van de Voortgangsrapportage, is de Kredietnemer verplicht de Kredietgever op eerste redelijke verzoek inzage te geven in de financiële positie van de Kredietnemer en aan de Kredietgever de informatie verstrekken die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft ter bepaling van haar positie onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen: a. uittreksels uit het aandeelhoudersregister van de Kredietnemer; Pagina 18 van 37

19 b. afschriften van oproepingen en agenda's, de daarbij behorende stukken zoals toelichtingen en dergelijke van de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer; c. afschriften van notulen van vergaderingen van het bestuur, raad van commissarissen, de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer; d. afschriften van alle door de (register)accountant van de Kredietnemer, alsmede door de Kredietnemer uitgebrachte rapporten of brieven met materiële inhoud; e. periodieke financiële overzichten en verslagen van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij(en) waarin in ieder geval is opgenomen: (i) kwartaalinformatie betreffende de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit; (ii) de jaarlijks op te stellen begroting (inclusief liquiditeitsprognose), alsmede de jaarlijks op te stellen jaarstukken alsmede de verklaring van de externe (register)accountant van de Kredietnemer (welke verklaring tenminste dient te zijn een oordeelsverklaring) en het voorstel tot bestemming van het nettoresultaat, inclusief een eventuele managementletter; (iii) halfjaarlijkse of kwartaalinformatie met betrekking tot (de status van) de uitvoering van de Businesscase; (iv) aanwezige rapportages inzake de gesteldheid en het onderhoud van het NGAnetwerk; De in Artikel 14.2 bedoelde informatie dient in ieder geval door de Kredietgever te zijn ontvangen uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen nadat de Kredietnemer daarom heeft verzocht De Kredietnemer verleent hierbij aan de Kredietgever een zelfstandig inzage- en controlerecht van de administratie en boeken van de Kredietnemer om de nakoming van de verplichtingen uit dit artikel te waarborgen. De Kredietnemer zal de Kredietgever, dan wel de door de Kredietgever aangewezen accountant of andere derde(n), te allen tijde en op eerste verzoek toegang verschaffen tot de administratie van de Kredietnemer en de plaats waar deze zich bevindt en de door de Kredietgever verlangde informatie verstrekken. Pagina 19 van 37

20 14.5. De administratie van de Kredietgever vormt dwingend bewijs ten aanzien van al hetgeen de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Kredietgever verschuldigd is. 15. BUSINESSCASE De Kredietnemer dient binnen een jaar na de [datum Beschikking GS] aan te vangen met de realisatie van het NGA-project Uiterlijk dertien weken voor de Einddatum dient de Kredietnemer aan te tonen dat het NGA-project conform de subsidieaanvraag is uitgevoerd en voltooid De Kredietnemer rapporteert jaarlijks over de voortgang van de realisatie van het NGAproject. De Voortgangsrapportage dient uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal door Kredietgever ontvangen te zijn. 16. PUBLIEKE MEDEDELINGEN Bij de realisatie van de Businesscase dient de Kredietnemer kenbaar te maken dat dit (mede) mogelijk is gemaakt door subsidie van Kredietgever De Kredietnemer geeft de Kredietgever en door de Kredietgever aan te wijzen derden, toestemming de naam en het logo van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij, te gebruiken voor reclame- en pr-uitingen ter promotie van paragraaf 5.15 van het Ubs ( Breedbandinfrastructuur Overijssel ). De Kredietgever zal inhoudelijke redactionele artikelen over Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij pas publiceren na afstemming met Kredietnemer Het is de Kredietgever als subsidieverstrekker toegestaan om publieke mededelingen te doen over de verstrekking van de Lening aan de Kredietnemer waartoe zij op grond van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving toe gehouden is Kredietgever, als subsidieverstrekker, zal de aanvraag tot subsidie en de daarbij behorende bijlagen van Kredietnemer niet aan anderen dan aan de in paragraaf van het Ubs bedoelde adviescommissie, openbaar maken, tenzij zij daartoe op basis van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving gehouden is. 17. ALGEMENE BEPALINGEN De Kredietnemer kan zich niet beroepen op verrekening of haar verplichtingen uit deze Overeenkomst opschorten. Pagina 20 van 37

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie