OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER EN [*****] B.V. ALS KREDIETNEMER EN [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Toelichting: Alleen indien van toepassing. Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld.

2 PARTIJEN 1. PROVINCIE OVERIJSSEL, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (8012 EE) Zwolle aan de Luttenbergstraat 2, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.H. Vrielink, teamleider PDS, handelend krachtens de bevoegdhedenlijst eenheid publieke dienstverlening, zoals laatstelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 december 2013, 2013/ , de Commissaris van de Koningin bij besluit van 17 december 2013, 2013/ , de Directie bij besluit van 19 december 2013, 2013/ en het Hoofd Eenheid bij besluit van 7 januari 2014, 2013/ , hierna te noemen: de Kredietgever ; 2. [naam kredietnemer], een [vorm rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****],hierna te noemen: de Kredietnemer ; 3. [naam groepsmaatschappij], een [vorm rechtspersoon], statutair gevestigd en kantoorhoudende te (***) [****] aan de [****], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****], te dezen vertegenwoordigd door [****], deze vennootschap hierna te noemen: de Groepsmaatschappij. Toelichting: Indien meerdere groepsmaatschappijen partij worden, moeten deze afzonderlijk worden vermeld. Ondergetekenden sub 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen, en ieder afzonderlijk ook wel als: Partij. NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING A. De Provincie Overijssel (de Kredietgever ) is voornemens in Overijssel een Breedbandfonds op te richten (het Breedbandfonds ); B. Het voornemen bestaat om het beheer van het Breedbandfonds op te dragen aan een nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de BV ), waarvan de (meerderheid van de) aandelen direct dan wel indirect gehouden zullen gaan worden door de Kredietgever; Pagina 2 van 37

3 C. De Kredietnemer heeft op [datum] bij Kredietgever een aanvraag tot subsidie ingediend op grond van paragraaf 5.15 ( Breedbandinfrastructuur Overijssel ) van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (het Ubs ); D. De Kredietgever heeft de aanvraag van de Kredietnemer getoetst en een besluit genomen als bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs ( Beschikking GS ) tot verstrekking van een subsidie in de vorm van een geldlening van in totaal [****] ([****] euro); E. Mogelijk zal de onder D bedoelde geldleningovereenkomst op termijn worden overgenomen door de BV; F. Partijen wensen ter uitvoering van het bepaalde in artikel van het Ubs de voorwaarden van de onder D bedoelde geldlening in deze Overeenkomst op schriftelijke wijze vast te leggen. INHOUD 1. DEFINITIES EN INLEIDING LENING VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING DUUR RENTE AFLOSSING BETALING UITKERINGEN VERKLARINGEN EN GARANTIES OPEISBAARHEID ZEKERHEID VERMOGENSVORMING HOOFDELIJKHEID INFORMATIE Pagina 3 van 37

4 15. BUSINESSCASE PUBLIEKE MEDEDELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Pagina 4 van 37

5 KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 1. DEFINITIES EN INLEIDING 1.1. Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen, wordt in deze Overeenkomst het volgende verstaan: Aandeel Aandeelhouder Awb Balansdatum Belasting Beschikking GS Bestuurder Breedbandfonds Businesscase BV een aandeel in het geplaatste kapitaal van de Kredietnemer een houder van één of meer Aandelen Algemene wet bestuursrecht [ ] 20[ ] een belasting, heffing, accijns, premies, retributies en andere heffingen die krachtens wettelijk voorschrift worden geheven, bijdragen of een andere toeslag of inhouding van vergelijkbare aard, alsmede een bijdrage aan enig stelsel van sociale verzekeringen of werknemersverzekeringen, met inbegrip van boete, rente of kosten verschuldigd wegens tekortkoming ter zake van aangifte en betaling daarvan de beschikking van [datum] en [kenmerk] van het College van Gedeputeerde Staten van de Kredietgever zoals bedoeld in artikel 4:29 Awb en paragraaf 5.15 Ubs ter zake van de toekenning van subsidie in de vorm van de Lening een statutair bestuurder van de Kredietnemer het door de Kredietgever op te richten Breedbandfonds in de Provincie Overijssel de businesscase van de Kredietnemer, aangehecht als Bijlage 1 de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen Pagina 5 van 37

6 indirect zullen worden gehouden door de Kredietgever en welke vennootschap op grond van een nader door de Provinciale Staten van Kredietgever vast te stellen verodening de bevoegdheid zal krijgen Subsidies te verstrekken BW Bijlage Einddatum Financieringsperiode Groepsmaatschappij Inbreuk Jaarrekening Kredietgever het Burgerlijk Wetboek van Nederland een bijlage bij deze Overeenkomst de datum waarop deze Overeenkomst eindigt, zijnde XXX jaren na de Ondertekeningsdatum, doch uiterlijk XXX, of zoveel eerder als het Totaal Uitstaande Bedrag volledig is afgelost de periode vanaf de Ondertekeningsdatum tot de Einddatum <groepsmaatschappij>, ingeschreven in het handelsregister onder nummer <KvK nummer>, zijnde een groepsmaatschappij van de Kredietnemer als bedoeld in artikel 2:24b BW ieder feit dat of iedere omstandigheid die meebrengt dat een Verklaring en Garantie onwaar, onvolledig, onnauwkeurig of misleidend is of dat de in een Verklaring en Garantie gegeven omschrijving afwijkt van de werkelijkheid, welke Inbreuk automatisch geldt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst de [geconsolideerde] balans van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij per de Balansdatum en de daarbij behorende winst- en verliesrekening met toelichting daarop, aangehecht als Bijlage 2 de Provincie Overijssel Pagina 6 van 37

7 Kredietnemer Lening NGA-netwerk Ondertekeningsdatum de [rechtsvorm] [naam Kredietnemer], zoals vermeld op de handtekeningenpagina, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [****] de door de Kredietgever aan de Kredietnemer te verstrekken geldlening, welke geldlening tevens kwalificeert als subsidie in de zin van artikel 4:21 Awb een Next Generation Acces-netwerk in de zin van paragraaf 5.15 van het Ubs de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, zijnde de meest recente datum als vermeld op de handtekeningenpagina Overeenkomst de onderhavige kredietovereenkomst, welke overeenkomst tevens kwalificeert als een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb ter uitvoering van de Beschikking GS Partij Totale Uitstaande Bedrag een partij bij deze Overeenkomst het totale bedrag aan hoofdsom en rente dat de Kredietnemer op enig moment verschuldigd is aan de Kredietverstrekker uit hoofde van de Lening, met uitzondering van nog niet opeisbare rente Tranche Ubs Uitkering een gedeelte van een Lening als bedoeld in Artikel 2.3 het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 zoals vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel, zoals deze van tijd tot tijd geldt, of de daarvoor in de plaats tredende (wettelijke) regeling(en) een uitkering door de Kredietnemer aan een derde partij, waaronder begrepen: Pagina 7 van 37

8 a. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:207 BW ( inkoop aandelen ); b. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:208 BW ( terugbetaling op aandelen ); c. uitkeringen als bedoeld in artikel 2:216 BW ( dividenduitkeringen ); d. uitkeringen aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen, anders dan de uitkeringen als vermeld in Bijlage 3; e. door de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappijen aan Bestuurders, Aandeelhouders en aan hen Verbonden Personen te verstrekken kredieten en geldleningen, al dan niet in rekening-courant of daarmee vergelijkbare faciliteiten of (betalings)regelingen, anders dan de geldleningen en kredieten als vermeld in Bijlage 4 Verbonden Persoon met betrekking tot een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap: a. elke persoon of vennootschap waarmee die persoon of vennootschap in een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) verbonden is; b. elke dochtermaatschappij (in de zin van artikel 2:24a BW) van die persoon of vennootschap; c. elke persoon of vennootschap waarvan die persoon of vennootschap een dochtermaatschappij is en elke andere persoon of vennootschap die van eerstbedoelde persoon of vennootschap een dochtermaat-schappij (in de zin van artikel 2:24a BW) is; d. elk lid van een orgaan en elke werknemer van die Pagina 8 van 37

9 persoon of vennootschap of van een Verbonden Persoon Verklaringen en Garanties Verleningsdatum Verzoek Voortgangsrapportage Werkdag de door de Kredietnemer gegeven verklaringen en garanties als vermeld in deze Overeenkomst, waaronder de in Artikel 9 vermelde verklaringen, alsmede de verklaringen en garanties als vermeld in Bijlage 5 de datum waarop de Beschikking GS wordt verleend het verzoek van de Kredietnemer aan de Kredietgever tot het verstrekken van een Lening of een gedeelte daarvan conform het als Bijlage 6 aangehechte modelverzoek de jaarlijkse rapportage over de realisering van het NGA-project conform de Business Case waarbij tevens een door de accountant goedgekeurde jaarrekening wordt overgelegd. een dag waarop in Nederland banken normaal gesproken geopend zijn, niet zijnde een zaterdag of een zondag 1.2. Alle Bijlagen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, alsmede de considerans, vormen een integraal en onlosmakelijk deel van deze Overeenkomst Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan worden uitgelegd ten nadele van een Partij vanwege het feit dat deze verantwoordelijk was voor het (doen) opstellen van de desbetreffende bepaling Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over maand wordt daarmee bedoeld een kalendermaand. Daar waar in deze Overeenkomst wordt gesproken over kwartaal wordt daarmee bedoeld een kalenderkwartaal. Pagina 9 van 37

10 2. LENING 2.1. Op basis van de Beschikking GS en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt de Kredietgever aan de Kredietnemer een lening beschikbaar van in totaal [****] ([****] euro (de Lening )) De Kredietnemer dient de Lening aan te wenden voor de uitvoering van het NGA-project. Het is de Kredietnemer zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever niet toegestaan de Lening aan te wenden voor het doen van Uitkeringen De verstrekking van de Lening zal plaatsvinden ineens of, indien zulks in de Beschikking GS is bepaald, in Tranches overeenkomstig het betaalschema en onder de voorwaarden als opgenomen in de Beschikking GS. 3. VOORWAARDEN VERSTREKKEN LENING 3.1. De verplichting van de Kredietgever tot het verstrekken van de Lening dan wel één of meerdere Tranches aan de Kredietnemer geldt onder de voorwaarde van volledige en onherroepelijke vervulling, van ieder van de opschortende voorwaarden: a. de Beschikking GS is onherroepelijk; b. Kredietgever heeft een rechtsgeldig namens de Kredietnemer ondertekend Verzoek ontvangen; c. Kredietgever heeft een afschrift van de bankrekening van Kredietnemer ontvangen (dit laatste ter controle van de juistheid van het door Kredietnemer opgegeven rekeningnummer); d. Kredietgever is op grond van de meest recente Voortgangsrapportage van oordeel dat de Businesscase (nog steeds) realiseerbaar is, en er is voldaan aan de overige bepalingen uit artikel Ubs e. de Kredietnemer kan aan haar opeisbare verplichtingen voldoen, anders dan door gebruikmaking van de Lening dan wel Tranche(s) waar het Verzoek betrekking op heeft; f. op het moment van het doen van het Verzoek doet zich geen van de situaties als bedoeld in Artikel 10.2 voor; Pagina 10 van 37

11 g. overigens aan de voorwaarden van deze Overeenkomst is voldaan, waaronder het verstrekken van zekerheid als bedoeld in Artikel De Kredietgever zal de Lening dan wel één of meerdere Tranches zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van een Verzoek aan Kredietnemer verstrekken door storting van het (totaal)bedrag van de Lening dan wel één of meerdere Tranches op een door de Kredietnemer in het Verzoek aan te wijzen bankrekening. Deze termijn is geen fatale termijn. 4. DUUR De Lening wordt aangegaan voor de duur van de Financieringsperiode en eindigt derhalve op de Einddatum. Op de Einddatum is het Totale Uitstaande Bedrag, alsmede de op dat moment nog niet opeisbare rente, volledig opeisbaar. 5. RENTE 5.1. De door de Kredietnemer over het opgenomen en nog niet afgeloste deel van de Lening verschuldigde rente bedraagt nominaal 3% (drie procent) op jaarbasis en is vast tot de Einddatum. De rente vervalt aan het einde van ieder kwartaal en is alsdan direct opeisbaar. De rente zal door de Kredietnemer achteraf worden voldaan Ter berekening van de rente wordt een jaar of kwartaal gesteld op het daadwerkelijke aantal dagen dat het betreffende jaar of kwartaal telt. 6. AFLOSSING 6.1. De Kredietnemer dient (het opgenomen deel van) de Lening af te lossen met ingang van [ingangsdatum] in [aantal] opeenvolgende [kwartaal/maand]termijnen ( Aflossingstermijn ) zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn, en wel volgens de volgende formule: A= B/C A= af te lossen bedrag B= het op enig moment opgenomen deel van de Lening C= aantal resterende Aflossingstermijnen Pagina 11 van 37

12 Het voorgaande betekent dat indien het opgenomen deel van de Lening op enig moment gedurende de Financieringsperiode wordt verhoogd door opname van één of meerdere Tranches dan wel verlaagd ten gevolge van één of meerdere vervroegde aflossingen als bedoeld in Artikel 6.3 (dus niet reguliere aflossingen op grond van dit Artikel 6.1), de resterende Aflossingstermijnen naar rato gelijkelijk zullen worden verhoogd dan wel verlaagd, zodanig dat (het opgenomen deel van) de Lening volledig is afgelost na betaling van de laatste Aflossingstermijn De aflossingen als bedoeld in dit Artikel 6 vinden bij achterafbetaling, dus aan het eind van iedere aflossingstermijn, plaats binnen uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na het verstrijken van een Aflossingstermijn In aanvulling op de reguliere aflossing door de voldoening van Aflossingstermijnen kan Kredietnemer boetevrij vervroegd aflossen, mits dit geschiedt in ronde bedragen van euro of een veelvoud daarvan en Kredietgever hiervan tenminste 30 dagen vóór de aflossing op de hoogte is gesteld. 7. BETALING 7.1. Kredietgever zal Kredietnemer jaarlijks een saldostaat sturen met daarop vermeld het totaalbedrag van de opgenomen Lening, het bedrag dat reeds is afgelost en het nog verschuldigde bedrag aan aflossing en rente Aflossingen op en rentebetalingen over de Lening worden zonder enige korting, verrekening of opschorting verricht door overmaking daarvan op de bankrekening als vermeld op de aflossingsnota De Kredietnemer geeft door ondertekening van deze Overeenkomst aan de Kredietgever de onherroepelijke goedkeuring en machtiging om de rente- en aflossingsverplichtingen via automatische incasso in te vorderen en bevestigt hierbij bekend te zijn met haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de automatische incasso De Kredietnemer is in verzuim door het enkele feit van de niet-tijdige betaling binnen de daarvoor geldende termijn Betalingen door Kredietnemer worden toegerekend op de wijze als bepaald in artikel 6:44 BW, hetgeen betekent dat deze in de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Pagina 12 van 37

13 8. UITKERINGEN 8.1. De Kredietnemer garandeert dat zij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever geen Uitkeringen zal doen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft De Kredietnemer garandeert dat zij de in Bijlage 3 vermelde aan de Bestuurder en aan de Bestuurder Verbonden Personen te betalen vergoedingen niet zal verhogen zolang de Kredietgever uit hoofde van deze Overeenkomst enig bedrag van de Kredietnemer te vorderen heeft, behoudens indexering van deze vergoedingen met de jaarlijkse procentuele stijging van de Consumenten Prijsindex volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 9. VERKLARINGEN EN GARANTIES 9.1. De Kredietnemer verklaart dat zij aan de Kredietgever alle informatie heeft verschaft die zij redelijkerwijs aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en/of die de Kredietgever redelijkerwijs van haar kan verlangen teneinde zich een juist en volledig beeld te vormen over de risico's die gepaard gaan met het verstrekken van de Lening aan de Kredietnemer en dat haar geen feiten en/of omstandigheden bekend zijn, welke ertoe zouden kunnen leiden dat de Kredietgever, als zij van deze feiten en/of omstandigheden had geweten, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt Alle door of namens de Kredietnemer aan de Kredietgever verstrekte inlichtingen en gegevens zijn juist en volledig De Kredietnemer heeft geen inlichtingen of gegevens achtergehouden of verzwegen die zij aan de Kredietgever had dienen te verstrekken en waarvan zij wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij voor de Kredietgever zo wezenlijk zouden zijn dat de Kredietgever, als zij met de verzwegen feiten of gegevens bekend was geweest, de Lening niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt De Kredietnemer garandeert hierbij dat ieder van de bepalingen van de Verklaringen en Garanties op zichzelf en in onderlinge samenhang beschouwd in alle opzichten juist, volledig, nauwkeurig en niet misleidend is op de Ondertekeningsdatum. Pagina 13 van 37

14 10. OPEISBAARHEID Indien de Kredietgever de Lening op grond van het Ubs en/of Awb op een lager bedrag vaststelt dan het oorspronkelijke bedrag van de Lening, is de Lening opeisbaar voor het bedrag gelijk aan het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag van de Lening en het door Kredietgever lager vastgestelde bedrag van de Lening Het door de Kredietnemer verschuldigde Totale Uitstaande Bedrag is terstond en zonder rechterlijke tussenkomst volledig opeisbaar, zonder dat daartoe opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist (tenzij zulks hieronder expliciet anders is aangegeven): a. bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit deze Overeenkomst, met uitzondering van de verplichting van de Kredietnemer tot het betalen van rente en aflossing en met uitzondering van Inbreuken, indien niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is nagekomen (NB: voor de verplichting tot betaling van rente en aflossing geldt het bepaalde in Artikel sub b en voor Inbreuken geldt het bepaalde in Artikel 10.2 sub c); b. in geval van de enkele niet tijdige betaling van rente en/of aflossingen binnen de daarvoor geldende betalingstermijn; c. in geval van een Inbreuk; d. In geval de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van de Kredietnemer door één of meer derden wordt verkregen. Aan het begrip zeggenschap wordt voor de toepassing van de vorige zin de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de definitie van "fusie" in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn; e. bij faillissement of surseance van betaling, al dan niet voorlopig, van de Kredietnemer en/of een Groepsmaatschappij of aanvrager daartoe; f. bij ontbinding van de Kredietnemer of besluit daartoe; g. in geval van juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Kredietnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever; h. in geval de Kredietnemer haar onderneming staakt; Pagina 14 van 37

15 i. het de Kredietgever op grond van Europese of Nederlandse wet- of regelgeving verboden wordt om de Lening te continueren; j. indien zich één of meerdere weigeringsgronden voor het verstrekken van een subsidie als bedoeld in paragraaf 5.15 van het Ubs en/of de Awb voordoet, of er op grond van het Ubs en/of de Awb een andere grond is tot terugvordering van de Lening; k. indien conservatoir beslag of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk deel van de goederen van de Kredietnemer en een dergelijk beslag niet binnen 30 (dertig) Werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven; l. indien alle of een substantieel gedeelte van de goederen van de Kredietnemer worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan of beschadigd, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering als gebruikelijk voorkomend te achten reguliere zekerheidstellingen ten behoeve van bancaire kredieten; m. indien de Kredietnemer niet of niet meer beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens) benodigde toestemmingen in verband met de realisatie van de Businesscase; n. indien de Lening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt of naar het oordeel van de Kredietgever vaststaat dan dit doel slechts gedeeltelijk is of zal worden gerealiseerd; o. indien wetgeving of de uitleg daarvan gewijzigd is dan wel de overheid een maatregel heeft genomen die gevolgen heeft of kan hebben voor de Lening, en de Kredietnemer en de Kredietgever binnen een redelijke door de Kredietgever te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van deze Overeenkomst, waarbij het uitgangspunt van de Kredietgever is dat haar positie daardoor niet in negatieve zin mag wijzigen De Kredietnemer stelt de Kredietgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (vijf) Werkdagen nadat zij daarvan op de hoogte raakt, op schriftelijke wijze in kennis van het zich voordoen van een situatie als bedoeld in Artikel Indien de Kredietgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke opeising van de Lening op grond van dit artikel, is Kredietgever jegens Kredietnemer niet aansprakelijkheid voor schade die Kredietnemer daardoor lijdt. Pagina 15 van 37

16 11. ZEKERHEID Indien en voor zover dat nog niet is geschied, zal Kredietnemer zo spoedig mogelijk zorgdragen dat inzake het NGA-netwerk al dan niet bij voorbaat (dus voor de feitelijke aanleg daarvan) een zakelijk recht van opstal wordt bedongen als bedoeld in artikel 5:101 BW van de eigena(a)r(en) waarin dat netwerk is of in de toekomst zal zijn gelegen en/of dat het NGA-netwerk als zijnde een netwerk als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW al dan niet bij voorbaat wordt geregistreerd in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Een en ander op zodanige wijze dat vorenbedoeld (al dan niet bij voorbaat gevestigd) recht van opstal danwel het (al dan niet bij voorbaat geregistreerd) NGA-netwerk met hypotheekrecht ten gunste van de Kredietgever als hypotheekhouder kan worden belast Tot meerdere zekerheid ter voldoening van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal de Kredietnemer ten gunste van de Kredietgever, voorafgaand aan de verstrekking van de Lening : a. een recht van hypotheek, eerste in rang, vestigen op het opstalrecht en/of het geregistreerde NGA-netwerk als bedoeld in Artikel 11.1; b. een pandrecht verlenen op de bestaande en toekomstige vorderingen van Kredietnemer op derden Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.1 en 11.2 verbindt de Kredietnemer zich jegens de Kredietgever op eerste verzoek van de Kredietgever de door de Kredietgever gewenste zekerheidsrechten (o.a. pand- en hypotheekrechten) te verschaffen tot meerdere zekerheid ter voldoening van al hetgeen de Kredietgever blijkens haar administratie van de Kredietnemer te vorderen heeft en in de toekomst te vorderen mocht krijgen, waaronder haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst De Kredietnemer verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Kredietgever om namens haar alle handelingen te verrichten die nodig zijn om vorenbedoelde zekerheidsrechten te (doen) vestigen, waaronder doch niet beperkt tot het namens haar ondertekenen van akten tot vestiging van pandrechten en het registreren van pandakten en eventuele vervolgpandakten bij de dienst registratie en successie van de Belastingdienst. Pagina 16 van 37

17 11.5. Kredietnemer zal het NGA-netwerk voldoende onderhouden volgens de in de betreffende industrie geldende standaarden en zal mutaties registreren in een netwerkadministratie Kredietnemer zal het NGA-netwerk niet vervreemden of verplichtingen daartoe aangaan, dan wel met rechten van derden bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever Kredietnemer zal het NGA-netwerk naar genoegen van de Kredietgever voldoende verzekeren en verzekerd houden, onder meer tegen beschadiging en gehele of gedeeltelijke tenietgaan daarvan, alsmede schade die derden kunnen lijden wegens het gebruik van het NGA-netwerk. Kredietnemer zal op eerste verzoek van Kredietgever de verzekeringspolis tonen. 12. VERMOGENSVORMING Bij vervreemding van het NGA-netwerk aan een derde, niet-zijnde een aan de Kredietnemer Verbonden Persoon, wordt de door de vervreemding verkregen bovenmatige winst tussen Kredietgever en Kredietnemer verrekend naar rato van het aandeel van de beschikbaar gestelde Lening in de totale financiering van het NGAproject. Onder bovenmatige winst wordt verstaan het positief verschil tussen de aanlegkosten van het NGA-netwerk inclusief een redelijk rendement en de transactiewaarde op het moment van vervreemding Kredietgever kan een deel van de Lening terugvorderen indien wordt vastgesteld dat de winst die door Kredietnemer of door aan Kredietnemer Verbonden Personen wordt gemaakt een redelijk rendement te boven gaat. Onder winst die het redelijk rendement te boven gaat wordt verstaan het positief verschil tussen de kosten van het NGA-netwerk bij aanleg inclusief een redelijk rendement en de actuele waarde van het NGA-netwerk op het moment van de subsidievaststelling van de Geldlening. [bepaling uitsluitend van toepassing indien totale steunbedrag (op basis van lening en subsidie) meer dan bedraagt] Bij het bepalen van de hoogte van een vergoeding aan Kredietgever op grond van dit artikel wordt de waarde van het NGA-netwerk en het redelijk rendement bindend in de zin van artikel 7:900 BW vastgesteld door een college van drie deskundigen dat wordt ingesteld en zal opereren volgens de regels in bijlage 7. Pagina 17 van 37

18 13. HOOFDELIJKHEID De Groepsmaatschappij verklaart als eigen zelfstandige verplichting hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor alle bestaande en toekomstige financiële verplichtingen van Kredietnemer jegens Kredietgever uit hoofde van de Overeenkomst Indien de Kredietgever de Kredietnemer uitstel van betaling verleent, dan betekent dit niet dat Kredietgever daarmee tevens uitstel van betaling verleent aan de Groepsmaatschappij, en vice versa, tenzij zulks uitdrukkelijk door de Kredietgever is bepaald. De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij doen voor zover wettelijk toegestaan afstand van elk beroep op de artikelen 6:9 lid 2 en 6:11 Burgerlijk Wetboek De Kredietnemer en de Groepsmaatschappij stellen hun (voorwaardelijke) vordering die zij uit hoofde van regres of subrogatie op over en weer hebben of krijgen, voor zover nodig bij voorbaat, achter bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die zij over en weer hebben of zullen verkrijgen De Kredietgever is jegens de Groepsmaatschappij niet tot meer bewijs gehouden dan tegenover de Kredietnemer zelf De Kredietgever kan al zijn rechten tot het vorderen van betaling van enig bedrag uit deze Overeenkomst jegens de Groepsmaatschappij doen gelden als ware de Groepsmaatschappij zelf de Kredietnemer. 14. INFORMATIE Indien de Kredietnemer voorziet dat zij niet aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst zal kunnen voldoen, zal zij de Kredietgever daarover terstond informeren Naast het leveren van de Voortgangsrapportage, is de Kredietnemer verplicht de Kredietgever op eerste redelijke verzoek inzage te geven in de financiële positie van de Kredietnemer en aan de Kredietgever de informatie verstrekken die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft ter bepaling van haar positie onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen: a. uittreksels uit het aandeelhoudersregister van de Kredietnemer; Pagina 18 van 37

19 b. afschriften van oproepingen en agenda's, de daarbij behorende stukken zoals toelichtingen en dergelijke van de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer; c. afschriften van notulen van vergaderingen van het bestuur, raad van commissarissen, de algemene vergadering en ieder ander orgaan van de Kredietnemer; d. afschriften van alle door de (register)accountant van de Kredietnemer, alsmede door de Kredietnemer uitgebrachte rapporten of brieven met materiële inhoud; e. periodieke financiële overzichten en verslagen van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij(en) waarin in ieder geval is opgenomen: (i) kwartaalinformatie betreffende de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit; (ii) de jaarlijks op te stellen begroting (inclusief liquiditeitsprognose), alsmede de jaarlijks op te stellen jaarstukken alsmede de verklaring van de externe (register)accountant van de Kredietnemer (welke verklaring tenminste dient te zijn een oordeelsverklaring) en het voorstel tot bestemming van het nettoresultaat, inclusief een eventuele managementletter; (iii) halfjaarlijkse of kwartaalinformatie met betrekking tot (de status van) de uitvoering van de Businesscase; (iv) aanwezige rapportages inzake de gesteldheid en het onderhoud van het NGAnetwerk; De in Artikel 14.2 bedoelde informatie dient in ieder geval door de Kredietgever te zijn ontvangen uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen nadat de Kredietnemer daarom heeft verzocht De Kredietnemer verleent hierbij aan de Kredietgever een zelfstandig inzage- en controlerecht van de administratie en boeken van de Kredietnemer om de nakoming van de verplichtingen uit dit artikel te waarborgen. De Kredietnemer zal de Kredietgever, dan wel de door de Kredietgever aangewezen accountant of andere derde(n), te allen tijde en op eerste verzoek toegang verschaffen tot de administratie van de Kredietnemer en de plaats waar deze zich bevindt en de door de Kredietgever verlangde informatie verstrekken. Pagina 19 van 37

20 14.5. De administratie van de Kredietgever vormt dwingend bewijs ten aanzien van al hetgeen de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Kredietgever verschuldigd is. 15. BUSINESSCASE De Kredietnemer dient binnen een jaar na de [datum Beschikking GS] aan te vangen met de realisatie van het NGA-project Uiterlijk dertien weken voor de Einddatum dient de Kredietnemer aan te tonen dat het NGA-project conform de subsidieaanvraag is uitgevoerd en voltooid De Kredietnemer rapporteert jaarlijks over de voortgang van de realisatie van het NGAproject. De Voortgangsrapportage dient uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal door Kredietgever ontvangen te zijn. 16. PUBLIEKE MEDEDELINGEN Bij de realisatie van de Businesscase dient de Kredietnemer kenbaar te maken dat dit (mede) mogelijk is gemaakt door subsidie van Kredietgever De Kredietnemer geeft de Kredietgever en door de Kredietgever aan te wijzen derden, toestemming de naam en het logo van de Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij, te gebruiken voor reclame- en pr-uitingen ter promotie van paragraaf 5.15 van het Ubs ( Breedbandinfrastructuur Overijssel ). De Kredietgever zal inhoudelijke redactionele artikelen over Kredietnemer en haar Groepsmaatschappij pas publiceren na afstemming met Kredietnemer Het is de Kredietgever als subsidieverstrekker toegestaan om publieke mededelingen te doen over de verstrekking van de Lening aan de Kredietnemer waartoe zij op grond van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving toe gehouden is Kredietgever, als subsidieverstrekker, zal de aanvraag tot subsidie en de daarbij behorende bijlagen van Kredietnemer niet aan anderen dan aan de in paragraaf van het Ubs bedoelde adviescommissie, openbaar maken, tenzij zij daartoe op basis van Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving gehouden is. 17. ALGEMENE BEPALINGEN De Kredietnemer kan zich niet beroepen op verrekening of haar verplichtingen uit deze Overeenkomst opschorten. Pagina 20 van 37

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied.. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd en.

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd  en. Geachte Gast, Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van Wake n Walk Vierdaagseslaapplaats. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd e-mailen. Met vriendelijke groet, Jur Jacobs CONTRACTVOORWAARDEN

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie