Algemene Leden Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leden Vergadering"

Transcriptie

1 Algemene Leden Vergadering Dnderdag 14 februari 2013 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Mady van Sandijk (MvS) (ntulen) Aanwezige leden : 23 leden Opening De Vrzitter (VZ) heet alle aanwezigen welkm. Vlgens art. 16 lid 3 van de statuten dient 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Wegens het te geringe aantal aanwezige leden m besluiten te nemen, wrdt de vergadering geslten en een vervlgvergadering aangekndigd. 1. Opening / mededelingen VZ pent de vergadering die in de uitndiging is aangekndigd en stelt vast dat statutair nu wel rechtsgeldige besluiten genmen kunnen wrden. Ngmaals heet hij de aanwezigen welkm p deze vergadering, waarin het bestuur verantwrding af zal leggen ver het geverde beleid in 2012 en haar beleid vr 2013 zal presenteren. Van het bestuur is Ruud van de Grep (RG) dr gezndheidsredenen niet aanwezig en wrdt hem heel veel sterkte gewenst in zijn herstel. Afgemeld vr de vergadering hebben zich: Sascha van Twillert, Karin Kelewijn, Gerdien van Sandijk en Gert-Jan Geerding (erelid). Een speciaal welkm is vr het lid van verdienste Wuda Speksnijder. De aanwezigen wrdt gevraagd de presentielijst te tekenen indien dit ng niet is gebeurd. Mededelingen De feestcmmissie is vr het rganiseren van het 40-jarig bestaan al in een vergevrderd stadium. Het feest zal van start gaan p 11 juli en wrdt afgeslten p 13 juli. Alle activiteiten zullen via de bekende media, zals website, Facebk, clubblad, aan de leden wrden gecmmuniceerd. In 2015 zal er een aantal banen aangepast meten wrden m aan de eisen van de KNLTB te vlden. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, is er een baancmmissie pgericht. Deze zal nderzeken wat vr de vereniging de best mgelijke plssing zal zijn. Zeger van Twillert is gevraagd m aan de leden te vertellen waar de baancmmissie zich mee bezighudt en wat de ntwikkelingen zijn. Uiteraard speelt geld een grte rl, aangezien de banken niet gretig zijn een lening te verstrekken. Ok met er gekeken wrden naar alternatieve mgelijkheden m geld vr de banen binnen te halen. Gedacht wrdt aan het uitgeven van bligaties f misschien zijn er wel leden die willen investeren. Wanneer de keuze is gevallen p een baansrt, wrden eerst diverse leden in alle lagen benaderd m bij een vereniging te gaan spelen waar deze baansrt reeds is aangelegd. Z kunnen zij hun visie geven p hun bevindingen. Al met al met er ng heel wat wrden nderzcht m tt een juiste beslissing te kunnen kmen. Het bestuur wenst de cmmissie succes en een vrspedig verlp. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

2 Op zaterdag 23 maart zal de Pimp My Park Day plaatsvinden. De leden kunnen zich hiervr aanmelden via het inschrijfbiljet in het clubhuis. Vele handen maken licht werk, dus wrdt er gerekend p een grte pkmst. Zaterdagavnd 23 maart m uur is de cmmissieavnd gepland. Op deze avnd wrden nze vrijwilligers in het znnetje gezet en bedankt vr hun grte inzet. Zals smmige mensen gezien hebben, is de website van de Eemslag vernieuwd. De ude website gaf afgelpen jaar veel prblemen en het bestuur heeft daarm aan Danny Kelewijn gevraagd deze te vervangen. Het bestuur cmplimenteert hem met de reeds vernieuwde website. Na deze vergadering zal de trekking plaatsvinden van de ternispnsrs vr 2013 dr de spnsrcmmissie. Vr de bestuursverkiezingen zijn geen tegenkandidaten pgegeven. 2. Ingekmen stukken Verslag kascmmissie 3. Ntulen ALV 2012 De ntulen zijn afgedrukt in het clubblad. Per pagina wrden de ntulen inhudelijk en tekstueel drgenmen. Er zijn geen p- f aanmerkingen dus de ntulen wrden vastgesteld met dank aan de vrgaande ntulist, NJ. 4. Jaarverzichten cmmissies De verschillende cmmissieverslagen zijn afgedrukt in het clubblad. Hier zijn verder geen vragen ver. 5. Financieel verslag Telichting penningmeester JV bedankt allereerst Wuda Speksnijder vr haar werkzaamheden en de samenwerking in het afgelpen jaar. Daarnaast bedankt JV k de cmmissies vr het aanleveren van begrtingen en de Businessclub en spnsren vr de financiële ndersteuning. Een beknpte weergave van de pbuw van ns ledenbestand vertelt ns nder andere dat de vereniging 689 seniren en 158 juniren telt p dit mment. Dr de crisis waar Nederland zich nu in bevindt, is k landelijk een teruglp in ledental te merken. Ok bij ns is dit helaas het geval, maar deze teruglp ligt bij de Eemslag lager dan bij het landelijk gemiddelde. Het financiële beheer van het afgelpen verenigingsjaar wrdt tegelicht. Het jaar is geëindigd met een psitief resultaat van 9.013,00. De inkmsten lagen met ,00 bven de begrting van ,00. De uitgaven lagen met ,00 nder de begrting van ,00. Zeger van Twillert vraagt f het niet beter is m de cntributies te indexeren. Een indexatie is vrig jaar gemaakt, maar er wrdt liever gewerkt met rnde bedragen. Om de index te benaderen, is vrig jaar de cntributie mhg gegaan en zal deze dit jaar gelijk blijven. Dick de Jng vraagt f het niet beter is m nderhud banen beter te specificeren. In het baannderhud zit nder andere het ln dat betaald wrdt aan de grundsman. Dit is een persnlijke kwestie en niet terzake dende vr de leden. Zeger van Twillert vraagt f er dit jaar rekening is gehuden in de begrting met de afwatering van de banen. De TAC gaat hier samen met Kelewijn Brnbemaling dit vrjaar aan werken en er is te weinig geld meegemeid m dit in de begrting p te nemen. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

3 Teuni-Marie Duyst merkt p dat er ,00 eur subsidie is verleend dr de Gemeente vr de aanleg van de FC banen. Zij vraagt aan het bestuur he dit terugbetaald gaat wrden als deze banen vervangen gaan wrden. Het is ng helemaal niet zeker dat deze banen vervangen gaan wrden. Mcht dit tch het geval zijn, zal daar zeker naar gekeken wrden. Verslag kascmmissie De VZ leest het binnengekmen verslag van de kascmmissie (Gerard Jrritsma en Gert Hp) vr. Hierin is aangegeven dat de beken nderzcht en in rde bevnden zijn. JV en Wuda Speksnijder wrden bedankt vr hun werkzaamheden. Vrstel decharge verlenen aan bestuur De cmmissie geeft de vergadering het advies m het bestuur decharge te verlenen vr het geverde financiële beleid. Er zijn geen vragen en/f pmerkingen en nder applaus van de ALV wrden de dr het bestuur pgestelde jaarstukken gedgekeurd en wrdt het bestuur decharge verleend. Beneming kascmmissie Gerard Jrritsma is aftredend en wrdt bedankt vr zijn bijdrage en adviezen aan het bestuur. De nieuwe cmmissie wrdt benemd en bestaat uit Gert Hp en Gert Jan Geerdink. Als reserve wrdt Martin Kelewijn benemd. De kascmmissie wrdt bedankt. 6. Begrting 2013 en vaststellen cntributie 2013 JV geeft een krte telichting p de begrting. Het bestuur stelt vr de cntributie niet te verhgen en vast te stellen p de vlgende bedragen: Seniren: 135,00 Juniren v.a. 12 jaar 75,00 Juniren t/m/ 11 jaar 45,00 Ouderentennis ,00 De cmpetitiebijdrage wrdt verhgd met 5,00 en kmt dan k p 80,00 vr de vrjaarscmpetitie en 70,00 vr de najaarscmpetitie. De ALV gaat akkrd met het vrstel en de cntributie vr 2013 wrdt als zdanig vastgesteld. JV bedankt Wuda Speksnijder vr haar inzet en de kascmmissie vr hun bijdrage. 7. Stichting Tennishal Bunschten Telichting financieel verslag Juliaan v.d. Vuurst, penningmeester van de Stichting, licht de balans van de Stichting te. Vanaf 1 april 2013 liggen de definitieve jaarstukken ter inzage bij JvdV thuis. Teuni-Marie Duyst vraagt f het niet mgelijk is m een lening van de Stichting te krijgen m z de banen te kunnen vernieuwen. JvdV legt uit dat de liquide middelen genemd in het financiële verslag ndig zijn vr het vernieuwen van het dak en tapijt in de tennishal. VZ bedankt JvdV namens de vereniging vr zijn inzet in het Stichtingsbestuur. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

4 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Hp, Juliaan van de Vuurst en Ruud van de Grep. Zij wrden nder applaus van de ALV herkzen vr de peride van drie jaar. Aftredend en niet herkiesbaar is Rut de Jng. Rut de Jng wrdt dr het bestuur bedankt vr zijn bijdrage in de afgelpen zes jaar. Op een later tijdstip dit jaar zal hier uitgebreider bij stilgestaan wrden. Rut de Jng bedankt het bestuur vr de prettige samenwerking en wenst hen en Margriet Kelewijn, de nieuwe vrzitter van de jeugdcmmissie, veel succes. Verkiesbaar is Margriet Kelwijn. Zij wrdt nder applaus van de ALV benemd vr de peride van drie jaar. 9. Samenstelling cmmissies 2012 Een aantal mutaties binnen de cmmissies vindt plaats. De cmmissieleden die zijn afgetreden wrden bedankt vr hun inzet en zullen in het znnetje gezet wrden p de cmmissieavnd. De ALV geeft applaus vr hun bijdrage aan de vereniging. Afgetreden zijn: Jeugdcmmissie Teunie-Marie Duyst Onderlinge Cmmissie Arnld Pijpers Saskia Hgenbirk Open Terni Cmmissie Nynke de Jng Yvette Schaap Maarten Dekker Rachèl Brbbel Cmmissie Cmpetitie & Trainingen Maarten Dekker Cmmissieleden die zich herkiesbaar stellen en cmmissieleden die zich verkiesbaar stellen wrden allen benemd vr de duur van drie jaar. Onder applaus van de ALV wrden deze leden herkzen en verkzen. De VZ wenst alle cmmissieleden succes en plezier met hun werkzaamheden vr de club kmende jaren en hpt dat iedereen met zijn f haar inzet een psitieve bijdrage kan leveren aan de vereniging. Herkzen zijn: Cmmissie Cmpetitie & Trainingen Yvette Schaap Mariëlle de Graaf Onderlinge cmmissie Lambert van Diermen Open Terni cmmissie Danny Kelewijn Paul Fekema Recreatiecmmissie Hetty van de Burg Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

5 Verkzen zijn: Jeugdcmmissie Rsanne Kelewijn Janneke Zwaan Spnsrcmmissie Ivan Hartg Onderlinge cmmissie Peter Jan Kelewijn Teunie-Marie Duyst Open Terni cmmisie Rachel van der Grep Karla de Graaf Wim-Peter Heuveling Mariette Pijpers Gerda Hp Rb Krlaar 10. Rndvraag Tijdens de pauze is een vraag van Martin Kelewijn binnengekmen. Hij vraagt f het park wrdt afgeslten als het vernieuwd wrdt. EN en Jacb Mulder geven aan dat dit niet te realiseren is, aangezien dan rndm het park hekken geplaatst dienen te wrden. Wanneer aan de vrzijde een afsluiting gemaakt wrdt kunnen de mensen het park ng steeds via de achterzijde betreden. Dit is een hele grte uitgave en daar liggen de pririteiten p dit mment niet. Ok is er een vraag van Jan Schuit binnengekmen aangaande het 40-jarig jubileum. Hij vraagt zich af he dit gecmmuniceerd gaat wrden en f er ng aandacht besteed wrdt aan leden die al 40 jaar lid zijn bij de club. De cmmissie is al in een vergevrderd stadium met het uitzetten van de lijnen. In het eerstvlgende clubblad zal hier aandacht aan besteed wrden. Tevens wrden k de activiteiten via de website en de media, zals Facebk aan de leden nder de aandacht gebracht. Op zaterdag 13 juli zal er een receptie wrden gegeven vr gendigden. Hier zal het bestuur zich ver beraden. De vrzitter stelt vr dat de vrzitter Tjitse Offinga van de feestcmmissie k geïnterviewd zal wrden en vraagt aan Jan Schuit f hij dit p zich wil nemen. 11. Sluiting De VZ bedankt iedereen vr zijn f haar aanwezigheid en inbreng. Hij geeft aan dat het bestuur k dit jaar alles zal den m het ingezette beleid te cntinueren en wenst een ieder een sprtief en succesvl seizen te, waarna hij de vergadering sluit met de wrden. Meer slagkracht met de Eemslag 12. Trekking ternispnsrs 2012 Gert Hp, vrzitter van de spnsrcmmissie, maakt de ternispnsrs vr 2013 bekend. Mady van Sandijk assisteert hem bij deze trekking. Getrkken wrden vr de ternien van 2013: Open Jeugd Terni De Bickerie Open Terni Beekhuis Registeraccunts Clubkampienschappen New Hairstyle B.V. Candlelight Terni Meerwaarde Makelaars Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volleybalvereniging Lycurgus

Nieuwsbrief Volleybalvereniging Lycurgus Nieuwsbrief Vlleybalvereniging Lycurgus Beste Lycurgianen, Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2013. Onder andere een nieuwe vrstel rnde van cmmissies, het Lycurgus Openlucht Terni en de beach kalender!

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie