Algemene Leden Vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leden Vergadering"

Transcriptie

1 Algemene Leden Vergadering Dnderdag 14 februari 2013 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Mady van Sandijk (MvS) (ntulen) Aanwezige leden : 23 leden Opening De Vrzitter (VZ) heet alle aanwezigen welkm. Vlgens art. 16 lid 3 van de statuten dient 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Wegens het te geringe aantal aanwezige leden m besluiten te nemen, wrdt de vergadering geslten en een vervlgvergadering aangekndigd. 1. Opening / mededelingen VZ pent de vergadering die in de uitndiging is aangekndigd en stelt vast dat statutair nu wel rechtsgeldige besluiten genmen kunnen wrden. Ngmaals heet hij de aanwezigen welkm p deze vergadering, waarin het bestuur verantwrding af zal leggen ver het geverde beleid in 2012 en haar beleid vr 2013 zal presenteren. Van het bestuur is Ruud van de Grep (RG) dr gezndheidsredenen niet aanwezig en wrdt hem heel veel sterkte gewenst in zijn herstel. Afgemeld vr de vergadering hebben zich: Sascha van Twillert, Karin Kelewijn, Gerdien van Sandijk en Gert-Jan Geerding (erelid). Een speciaal welkm is vr het lid van verdienste Wuda Speksnijder. De aanwezigen wrdt gevraagd de presentielijst te tekenen indien dit ng niet is gebeurd. Mededelingen De feestcmmissie is vr het rganiseren van het 40-jarig bestaan al in een vergevrderd stadium. Het feest zal van start gaan p 11 juli en wrdt afgeslten p 13 juli. Alle activiteiten zullen via de bekende media, zals website, Facebk, clubblad, aan de leden wrden gecmmuniceerd. In 2015 zal er een aantal banen aangepast meten wrden m aan de eisen van de KNLTB te vlden. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken, is er een baancmmissie pgericht. Deze zal nderzeken wat vr de vereniging de best mgelijke plssing zal zijn. Zeger van Twillert is gevraagd m aan de leden te vertellen waar de baancmmissie zich mee bezighudt en wat de ntwikkelingen zijn. Uiteraard speelt geld een grte rl, aangezien de banken niet gretig zijn een lening te verstrekken. Ok met er gekeken wrden naar alternatieve mgelijkheden m geld vr de banen binnen te halen. Gedacht wrdt aan het uitgeven van bligaties f misschien zijn er wel leden die willen investeren. Wanneer de keuze is gevallen p een baansrt, wrden eerst diverse leden in alle lagen benaderd m bij een vereniging te gaan spelen waar deze baansrt reeds is aangelegd. Z kunnen zij hun visie geven p hun bevindingen. Al met al met er ng heel wat wrden nderzcht m tt een juiste beslissing te kunnen kmen. Het bestuur wenst de cmmissie succes en een vrspedig verlp. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

2 Op zaterdag 23 maart zal de Pimp My Park Day plaatsvinden. De leden kunnen zich hiervr aanmelden via het inschrijfbiljet in het clubhuis. Vele handen maken licht werk, dus wrdt er gerekend p een grte pkmst. Zaterdagavnd 23 maart m uur is de cmmissieavnd gepland. Op deze avnd wrden nze vrijwilligers in het znnetje gezet en bedankt vr hun grte inzet. Zals smmige mensen gezien hebben, is de website van de Eemslag vernieuwd. De ude website gaf afgelpen jaar veel prblemen en het bestuur heeft daarm aan Danny Kelewijn gevraagd deze te vervangen. Het bestuur cmplimenteert hem met de reeds vernieuwde website. Na deze vergadering zal de trekking plaatsvinden van de ternispnsrs vr 2013 dr de spnsrcmmissie. Vr de bestuursverkiezingen zijn geen tegenkandidaten pgegeven. 2. Ingekmen stukken Verslag kascmmissie 3. Ntulen ALV 2012 De ntulen zijn afgedrukt in het clubblad. Per pagina wrden de ntulen inhudelijk en tekstueel drgenmen. Er zijn geen p- f aanmerkingen dus de ntulen wrden vastgesteld met dank aan de vrgaande ntulist, NJ. 4. Jaarverzichten cmmissies De verschillende cmmissieverslagen zijn afgedrukt in het clubblad. Hier zijn verder geen vragen ver. 5. Financieel verslag Telichting penningmeester JV bedankt allereerst Wuda Speksnijder vr haar werkzaamheden en de samenwerking in het afgelpen jaar. Daarnaast bedankt JV k de cmmissies vr het aanleveren van begrtingen en de Businessclub en spnsren vr de financiële ndersteuning. Een beknpte weergave van de pbuw van ns ledenbestand vertelt ns nder andere dat de vereniging 689 seniren en 158 juniren telt p dit mment. Dr de crisis waar Nederland zich nu in bevindt, is k landelijk een teruglp in ledental te merken. Ok bij ns is dit helaas het geval, maar deze teruglp ligt bij de Eemslag lager dan bij het landelijk gemiddelde. Het financiële beheer van het afgelpen verenigingsjaar wrdt tegelicht. Het jaar is geëindigd met een psitief resultaat van 9.013,00. De inkmsten lagen met ,00 bven de begrting van ,00. De uitgaven lagen met ,00 nder de begrting van ,00. Zeger van Twillert vraagt f het niet beter is m de cntributies te indexeren. Een indexatie is vrig jaar gemaakt, maar er wrdt liever gewerkt met rnde bedragen. Om de index te benaderen, is vrig jaar de cntributie mhg gegaan en zal deze dit jaar gelijk blijven. Dick de Jng vraagt f het niet beter is m nderhud banen beter te specificeren. In het baannderhud zit nder andere het ln dat betaald wrdt aan de grundsman. Dit is een persnlijke kwestie en niet terzake dende vr de leden. Zeger van Twillert vraagt f er dit jaar rekening is gehuden in de begrting met de afwatering van de banen. De TAC gaat hier samen met Kelewijn Brnbemaling dit vrjaar aan werken en er is te weinig geld meegemeid m dit in de begrting p te nemen. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

3 Teuni-Marie Duyst merkt p dat er ,00 eur subsidie is verleend dr de Gemeente vr de aanleg van de FC banen. Zij vraagt aan het bestuur he dit terugbetaald gaat wrden als deze banen vervangen gaan wrden. Het is ng helemaal niet zeker dat deze banen vervangen gaan wrden. Mcht dit tch het geval zijn, zal daar zeker naar gekeken wrden. Verslag kascmmissie De VZ leest het binnengekmen verslag van de kascmmissie (Gerard Jrritsma en Gert Hp) vr. Hierin is aangegeven dat de beken nderzcht en in rde bevnden zijn. JV en Wuda Speksnijder wrden bedankt vr hun werkzaamheden. Vrstel decharge verlenen aan bestuur De cmmissie geeft de vergadering het advies m het bestuur decharge te verlenen vr het geverde financiële beleid. Er zijn geen vragen en/f pmerkingen en nder applaus van de ALV wrden de dr het bestuur pgestelde jaarstukken gedgekeurd en wrdt het bestuur decharge verleend. Beneming kascmmissie Gerard Jrritsma is aftredend en wrdt bedankt vr zijn bijdrage en adviezen aan het bestuur. De nieuwe cmmissie wrdt benemd en bestaat uit Gert Hp en Gert Jan Geerdink. Als reserve wrdt Martin Kelewijn benemd. De kascmmissie wrdt bedankt. 6. Begrting 2013 en vaststellen cntributie 2013 JV geeft een krte telichting p de begrting. Het bestuur stelt vr de cntributie niet te verhgen en vast te stellen p de vlgende bedragen: Seniren: 135,00 Juniren v.a. 12 jaar 75,00 Juniren t/m/ 11 jaar 45,00 Ouderentennis ,00 De cmpetitiebijdrage wrdt verhgd met 5,00 en kmt dan k p 80,00 vr de vrjaarscmpetitie en 70,00 vr de najaarscmpetitie. De ALV gaat akkrd met het vrstel en de cntributie vr 2013 wrdt als zdanig vastgesteld. JV bedankt Wuda Speksnijder vr haar inzet en de kascmmissie vr hun bijdrage. 7. Stichting Tennishal Bunschten Telichting financieel verslag Juliaan v.d. Vuurst, penningmeester van de Stichting, licht de balans van de Stichting te. Vanaf 1 april 2013 liggen de definitieve jaarstukken ter inzage bij JvdV thuis. Teuni-Marie Duyst vraagt f het niet mgelijk is m een lening van de Stichting te krijgen m z de banen te kunnen vernieuwen. JvdV legt uit dat de liquide middelen genemd in het financiële verslag ndig zijn vr het vernieuwen van het dak en tapijt in de tennishal. VZ bedankt JvdV namens de vereniging vr zijn inzet in het Stichtingsbestuur. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

4 8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Hp, Juliaan van de Vuurst en Ruud van de Grep. Zij wrden nder applaus van de ALV herkzen vr de peride van drie jaar. Aftredend en niet herkiesbaar is Rut de Jng. Rut de Jng wrdt dr het bestuur bedankt vr zijn bijdrage in de afgelpen zes jaar. Op een later tijdstip dit jaar zal hier uitgebreider bij stilgestaan wrden. Rut de Jng bedankt het bestuur vr de prettige samenwerking en wenst hen en Margriet Kelewijn, de nieuwe vrzitter van de jeugdcmmissie, veel succes. Verkiesbaar is Margriet Kelwijn. Zij wrdt nder applaus van de ALV benemd vr de peride van drie jaar. 9. Samenstelling cmmissies 2012 Een aantal mutaties binnen de cmmissies vindt plaats. De cmmissieleden die zijn afgetreden wrden bedankt vr hun inzet en zullen in het znnetje gezet wrden p de cmmissieavnd. De ALV geeft applaus vr hun bijdrage aan de vereniging. Afgetreden zijn: Jeugdcmmissie Teunie-Marie Duyst Onderlinge Cmmissie Arnld Pijpers Saskia Hgenbirk Open Terni Cmmissie Nynke de Jng Yvette Schaap Maarten Dekker Rachèl Brbbel Cmmissie Cmpetitie & Trainingen Maarten Dekker Cmmissieleden die zich herkiesbaar stellen en cmmissieleden die zich verkiesbaar stellen wrden allen benemd vr de duur van drie jaar. Onder applaus van de ALV wrden deze leden herkzen en verkzen. De VZ wenst alle cmmissieleden succes en plezier met hun werkzaamheden vr de club kmende jaren en hpt dat iedereen met zijn f haar inzet een psitieve bijdrage kan leveren aan de vereniging. Herkzen zijn: Cmmissie Cmpetitie & Trainingen Yvette Schaap Mariëlle de Graaf Onderlinge cmmissie Lambert van Diermen Open Terni cmmissie Danny Kelewijn Paul Fekema Recreatiecmmissie Hetty van de Burg Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

5 Verkzen zijn: Jeugdcmmissie Rsanne Kelewijn Janneke Zwaan Spnsrcmmissie Ivan Hartg Onderlinge cmmissie Peter Jan Kelewijn Teunie-Marie Duyst Open Terni cmmisie Rachel van der Grep Karla de Graaf Wim-Peter Heuveling Mariette Pijpers Gerda Hp Rb Krlaar 10. Rndvraag Tijdens de pauze is een vraag van Martin Kelewijn binnengekmen. Hij vraagt f het park wrdt afgeslten als het vernieuwd wrdt. EN en Jacb Mulder geven aan dat dit niet te realiseren is, aangezien dan rndm het park hekken geplaatst dienen te wrden. Wanneer aan de vrzijde een afsluiting gemaakt wrdt kunnen de mensen het park ng steeds via de achterzijde betreden. Dit is een hele grte uitgave en daar liggen de pririteiten p dit mment niet. Ok is er een vraag van Jan Schuit binnengekmen aangaande het 40-jarig jubileum. Hij vraagt zich af he dit gecmmuniceerd gaat wrden en f er ng aandacht besteed wrdt aan leden die al 40 jaar lid zijn bij de club. De cmmissie is al in een vergevrderd stadium met het uitzetten van de lijnen. In het eerstvlgende clubblad zal hier aandacht aan besteed wrden. Tevens wrden k de activiteiten via de website en de media, zals Facebk aan de leden nder de aandacht gebracht. Op zaterdag 13 juli zal er een receptie wrden gegeven vr gendigden. Hier zal het bestuur zich ver beraden. De vrzitter stelt vr dat de vrzitter Tjitse Offinga van de feestcmmissie k geïnterviewd zal wrden en vraagt aan Jan Schuit f hij dit p zich wil nemen. 11. Sluiting De VZ bedankt iedereen vr zijn f haar aanwezigheid en inbreng. Hij geeft aan dat het bestuur k dit jaar alles zal den m het ingezette beleid te cntinueren en wenst een ieder een sprtief en succesvl seizen te, waarna hij de vergadering sluit met de wrden. Meer slagkracht met de Eemslag 12. Trekking ternispnsrs 2012 Gert Hp, vrzitter van de spnsrcmmissie, maakt de ternispnsrs vr 2013 bekend. Mady van Sandijk assisteert hem bij deze trekking. Getrkken wrden vr de ternien van 2013: Open Jeugd Terni De Bickerie Open Terni Beekhuis Registeraccunts Clubkampienschappen New Hairstyle B.V. Candlelight Terni Meerwaarde Makelaars Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Eemslag 16 februari

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Dnderdag 16 februari 2012 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Nynke de Jng (NJ) (ntulen)

Nadere informatie

Gehouden op :18 februari 2014

Gehouden op :18 februari 2014 Algemene ledenvergadering 2013 Gehuden p :18 februari 2014 20:00 uur in de Omval, Diemen Ntulen pgemaakt dr Aad Stuurman. Versie 1.01 Verslag Afwezig met berichtgeving: Nellie Platjee Vennema Jannie Kme

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2010. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2010. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Ntulen 2e jaarvergadering 15 april 2010 in Sprtzalencmplex Merde te Stein Ntulen Jaarvergadering 2010 Vereniging Gepensineerden SABIC Eurpe Opgemaakt dr F. Janken, secretaris. NOTJV 2010, pagina 1 van

Nadere informatie

De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe

De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe ALV Vergadering; dd 26-04-2012 De Vereniging van Gepensineerden van SABIC Eurpe J Mastenbrek v Inleiding Welkm en huishudelijke mededelingen Kpie van de presentaties Telefns Prgramma: ALV vergadering Presentatie

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 21 januari 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 21 januari 2013 Ntulen Algemene Ledenvergadering TV EDOS 21 januari 2013 Aanwezig: Afmeldingen: Eddy kersten, Hennie Hendriks, Ineke Hendriks, Tineke Leffen, Gerrit Willems, Sjanny Verheugen, Rnny van Gemert, Jeren Peeters,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Statuten DVL. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk BM Lelystad Tel Kamer van Koophandel nr ABN AMRO nr.

Statuten DVL. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk BM Lelystad Tel Kamer van Koophandel nr ABN AMRO nr. Darts Vereniging Lelystad Ringdijk 385 8244 BM Lelystad Tel. 06 48867396 Kamer van Kphandel nr. 39 08 59 70 ABN AMRO nr. 57 51 66 266 Statuten DVL Naam en vestigingsplaats: Duur: De naam van de vereniging

Nadere informatie

Aan de leden van de afdeling Noordwelle e.o. van de Vrouwen van Nu

Aan de leden van de afdeling Noordwelle e.o. van de Vrouwen van Nu Secretariaat Wil Brinkman-Nrdijk Zeedisteldreef 1 4325 BL Renesse 0111-462774 vruwenvannu40@gmail.cm 16 juni 2015 Aan de leden van de afdeling Nrdwelle e.. van de Vruwen van Nu Beste dames, Het is ns niet

Nadere informatie

Concept Verslag 5e Algemene Ledenvergadering BURTON OWNERS CLUB

Concept Verslag 5e Algemene Ledenvergadering BURTON OWNERS CLUB Cncept Verslag 5e Algemene Ledenvergadering BURTON OWNERS CLUB Datum Plaats Tijd Vrzitter Ntulen : zaterdag 17 januari 2015 : BCC Zutphen :13.30 uur : Kees van Werkm : Kees Flink (secretaris) Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Ntulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vgels Datum: 7 ktber 2014 Lcatie: Schlgebuw De Vgels Tijd: 19.30u Aanwezig: Ancin (vrzitter), Jeren van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Beroep : COMISSIEKAMER OP ZATERDAG KANTINE BAR / KEUKEN SCHEIDSRECHTER. HUISMEESTER 17:30u t/m 22:00u SAMEN LRC & SAMEN AAN DE SLAG

Beroep : COMISSIEKAMER OP ZATERDAG KANTINE BAR / KEUKEN SCHEIDSRECHTER. HUISMEESTER 17:30u t/m 22:00u SAMEN LRC & SAMEN AAN DE SLAG AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGER Naam : (actief lid f uder/verzrger jeugdlid). Naam kind : (indien uder/verzrger k naam kind)... Telefnnummer :.. E-mail :... Berep : (indien van tepassing).. Ik wil dit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie!

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie! Vrzitter Jhn Reinerie Ik ben 62 jaar, gehuwd met Anne en (grt)vader van 3 dchters en 6 kleinkinderen. Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 ng

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Porta Mosana College. Notulen MR vergadering. 29 sept 2015

Porta Mosana College. Notulen MR vergadering. 29 sept 2015 Prta Msana Cllege Ntulen MR vergadering 29 sept 2015 Aanwezig: Gast: Afwezig: Ad van Bekhven, Huub Janssen, Ingrid Ottenheijm, Philippe Schambergen, Mann Walthie, Ernst Relfs, Antn Keurentjes, Milu Samuels

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad Verslag Algemene vergadering Drpsraad 25-02-2016 Aanwezig: Ntulist: Namens de drpsraad: Hanneke Vlaar, Marja van Murik, Franka Peulen (Penningmeester), Harld Peulen (Secretaris) en Rinus Smits (Vrzitter).

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13-11-2012

Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13-11-2012 Sic Pugn Kmetenlaan 81 Bergen p Zm Ntulen Algemene Leden Vergadering d.d. 13-11-2012 Aanwezig: Kees-Jan van Vliet (H3), Juliënne van Brekhven (D3), Bart Lijmbach (H1), Karlijn van Ginneken (D2), Pauline

Nadere informatie

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Prtcl zij-instrmers. De afgelpen twee jaar hebben we twee keer bij een rechtbank gestaan mdat uders 1 het niet eens waren met het feit dat hun kind niet definitief werd tegelaten tt één van nze vestigingen.

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen en de portefeuillehouder welkom.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen en de portefeuillehouder welkom. Ntulen van de penbare vergadering van de cmmissie van advies vr Grndgebiedzaken, gehuden p dinsdag 6 september 2005, in de raadzaal te Middenbeemster. Aanwezig: de heer J.D. Abraham vrzitter de heer J.P.R.L.

Nadere informatie

Gastoudercommissie vergadering 28 oktober 2015

Gastoudercommissie vergadering 28 oktober 2015 Gastudercmmissie vergadering 28 ktber 2015 1. Krista heet iedereen welkm 2. De ntulen van de vrige vergadering wrden ged gekeurd. 3. Ingekmen stuk: schrijven ver de nieuwe pleiding Dienstverlening niveau

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Buurtvereniging Purmerenderweg

Buurtvereniging Purmerenderweg Pagina 1 van 5 19 mei Jaargang 2009, nummer 1 Buurtvereniging Purmerenderweg Inhudspgave Intrductie Cmmissies Familiefeestdag met Barbecue Sprt Ringdijkwandeltcht Sprtdag 2 e pinksterdag Westbeemster Vlleybalterni

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Derde Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Derde Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Greien naar Succes Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

- Signalen uit de schoolgemeenschap bespreken, zo nodig met de directeur. - Afstemming met MR - Praktische zaken en evenementen ondersteunen.

- Signalen uit de schoolgemeenschap bespreken, zo nodig met de directeur. - Afstemming met MR - Praktische zaken en evenementen ondersteunen. Verslag Bijeenkmst Oudercmmissie 6 ktber 2014 Aanwezig; Jhanna Habib (1-2 Gijsje, 5); Inge Oldeman (3); Evert van de Sandt; (1-2 Marijke); Harre Ansingh (6); Laura Rukens (6); Carla Mnchen (5); Suzanne

Nadere informatie

Stichting DNO Nederland

Stichting DNO Nederland Ntulen verenigingenraad 26 nvember 2008 Datum 26 nvember 2008 Lcatie Netwerkkantr Zwlle Aanvang 19:30 uur (vraf vanaf 17:30 eten + visie DNO 2012) Aanwezig Heidy Blwijn (Blwijn Cmmunicatie); Frank Dekkers

Nadere informatie

Beste collega Instructeurs regio Vlaams Brabant en Antwerpen,

Beste collega Instructeurs regio Vlaams Brabant en Antwerpen, Maandag 30 maart 2015 Beste cllega Instructeurs regi Vlaams Brabant en Antwerpen, Hierbij het verslag van nze meeting p 27-03-2015. Hpend jullie te zien p nze vlgende meeting, Met sprtieve greten, Patrick

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING d.d. 30 MEI 2013

NOTULEN VERGADERING d.d. 30 MEI 2013 NOTULEN VERGADERING d.d. 30 MEI 2013 Aanwezig: Oudervereniging: Khadija v.d. Brek, Gertie van Erp, Debby Hiveld, Marielle Jansen, Marianne Kamphuis, Carlien v. Nistelrde, Anita Mulder, Ineke Obbema,, Luciëlle

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

INFO-boekje TWC de Kempen

INFO-boekje TWC de Kempen Ter en Wielerclub T.W.C. de Kempen www.twc-dekempen.nl INFO-bekje TWC de Kempen Infrmatie Wielervereniging TWC de Kempen 1. Inleiding 2. De vereniging TWC de Kempen 3. Kleding 4. KNWU en categrieën 5.

Nadere informatie

Aanwezigen Bart Wernik (VZ) John van de Gevel, Udo Kluijver, Roel Ebbinge, Margo van Aarle (verslag)

Aanwezigen Bart Wernik (VZ) John van de Gevel, Udo Kluijver, Roel Ebbinge, Margo van Aarle (verslag) WIJKRAAD WELGELEGEN Cncept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d 12-12-2016 Aanwezigen Wijkraad: Wijkkrant: Bewners: Bart Wernik (VZ) Jhn van de Gevel, Ud Kluijver, Rel Ebbinge, Marg van Aarle (verslag)

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 mei 2016

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 mei 2016 Bijzndere Algemene Ledenvergadering 23 mei 2016 Aanwezig: Marja Elling (vrzitter), Marianne Wlbers (ledenadministratie), Annette Drenth (algemeen lid) Elza Barkema (ntulist), Mary Kijman, Martijn Hmmes,

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen ALV 2014. Later: Juliëtte Verberk (vanaf Financien), Zeb Németh. Opening: 12:45. Vaststelling agenda Geen wijzigingen van de agenda

Notulen ALV 2014. Later: Juliëtte Verberk (vanaf Financien), Zeb Németh. Opening: 12:45. Vaststelling agenda Geen wijzigingen van de agenda Ntulen ALV 2014 Sterrenwacht Snnenbrgh Utrecht 12 April 2014 Aanwezig: Peter Perdijk (vrzitter), Rianne Plantenga (penningmeester), Len Ostrum (HB-lid), Rafael Mstert (ntulist), Lucas van Duin (HB-lid),

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): maakt Mijn Plan-0-3 weken Driestroomloket:

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): maakt Mijn Plan-0-3 weken Driestroomloket: 1 Prcesrichtlijn Kindercentra: Ontwikkel/behandelgrep Instrm van een nieuw kind. Checklist Naam cliënt: Datum in zrg: Begin en einddatum Mijn Plan (laatst actief): Persnlijk begeleider(s): Behandelcördinatr:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Zoetermeerse Reddings Brigade

Notulen Algemene Ledenvergadering Zoetermeerse Reddings Brigade Ntulen Algemene Ledenvergadering Zetermeerse Reddings Brigade 18 maart 2015 Aanwezig vlgens presentielijst: 21 persnen 1. Opening De vrzitter, Yvnne Castelein, pent de 34 e Algemene Ledenvergadering m

Nadere informatie