Brief aan bank 1 / 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief aan bank 1 / 11"

Transcriptie

1 1 / 11 Brief aan bank Doelwitten van oplichterspraktijken door een bank gaan een frontale confrontatie met deze bank aan. Ze willen de opbrengst van hun actie aan slachtoffers van banken weggeven. Zal de legende van Robin Hood zich op een hedendaagse manier herhalen? Zullen anderen dit voorbeeld volgen? De onderstaande brief, die is opgesteld als een manifest (https://en.wikipedia.org/wiki/manifesto), is verzonden aan de Komerční banka, een Tsjechische tak van de Franse handelsbank Société Générale (https://en.wikipedia.org/wiki/société_générale). De Société Générale is de derde grote bank in Frankrijk met vestigingen in Afrika, Azië, Europa en Zuid Amerika. H.F.N. den Boer Lovčice Lovčice u Nového Bydžova Komerční banka, a. s. nám. Osvoboditelů Hradec Králové Jan Brzák Lovčice, Per aangetekende brief dd heb ik aangegeven geen verdere betalingen te kunnen doen inzake de hypothecaire lening en de daaraan gekoppelde levensverzekering. De reden was niet vermeld. Wel heb ik in deze brief beloofd om uiterlijk contact op te nemen met concrete informatie die noodzakelijk is voor de afhandeling. Deze deadline heb ik later opgeschoven naar In deze brief heb ik de KB verzocht rustig te wachten tot ik contact zou opnemen. De KB heeft dit niet gerespecteerd. Sindsdien heb ik diverse onnodige betalingsherinneringen ontvangen die geautomatiseerd per post, SMS en waren verzonden. Ook heeft de KB diverse malen gebeld. Ik beschouw het als zeer ongepast dat wij lastiggevallen worden met een machinale strategie die gericht is op manipulatie en intimidatie. Na ondertekening van het contract voor de hypothecaire lening op heb ik kennis genomen van feiten die relevant zijn voor de verdere afwikkeling van dit contract. In bijlage 1 is beschreven van welke feiten ik kennis heb genomen. De tekst is zodanig geschreven dat relevante feiten zo beknopt mogelijk, maar voldoende omschreven worden. Alvorens deze brief verder te lezen, adviseer ik dringend eerst bijlage 1 door te nemen. Na kennisname van deze feiten was ik in eerste instantie verbijsterd en boos. Niets heeft grotere gevolgen dan beschaamd vertrouwen. Aangezien ik niet uit een emotionele opwelling wilde handelen, heb ik eerst ruim de tijd genomen om informatie op waarheidsgehalte te controleren en te overdenken wat ik daar praktisch gezien mee aanmoest. Een reactie op misdaden als oplichterij moet immers duidelijk, krachtig, waardig en rechtvaardig zijn.

2 Betaalrekening Er wordt regelmatig geld van mijn betaalrekening afgeschreven voor het beheren van de rekening, het storten van contant geld enzovoort. In totaal is er vanaf 2005 tot en met eind 2013 ca kč (ca. 560) afgeschreven aan bankkosten voor de betaalrekening. Als IT specialist (analist, ontwerper, programmeur en beheerder) heb ik software ontworpen, geproduceerd, onderhouden en beheerd voor web gebaseerde boekhoudingen. Daardoor is mij bekend dat de infrastructuur voor banken grotendeels gelijk is aan die van een administratiekantoor. Er worden immers vooral boekingen behandeld die via internet bankieren worden ingevoerd door de rekeninghouder zelf. Betalingen via betaalpassen worden automatisch geregistreerd. Een administratiekantoor wat niet hebzuchtig is zou de resterende handelingen op mijn betaalrekening voor een fractie van de in rekening gebrachte kosten kunnen afhandelen. Het Bitcoin (https://nl.wikipedia.org/wiki/bitcoin) systeem handelt alle digitale betalingen en en gerelateerde controles sterk beveiligd, volledig automatisch en volledig gratis af. Met de woekerprijzen van Tsjechische banken is hun hebzucht voor wat betreft betaalrekeningen objectief vastgesteld. 2 / 11 Om te testen hoe banken zich als contractpartner gedragen, heb ik een aantal malen op een kritisch moment geen geld gestort op de rekening. Zoals te verwachten werd het geld voor de maandelijkse hypotheekbetaling deels afgeschreven, waarmee het rekeningsaldo op nul kwam. De rekening laat volgens afspraak geen negatief saldo toe. Toch constateerde ik dat de KB in plaats van netjes te wachten op bijboekingen bankkosten afschreef. Daardoor ontstond een debetsaldo, een door de KB veroorzaakt probleem wat niet volgens afspraak is. Vervolgens stuurde de KB een brief met een aanmaning dat er een ongeoorloofd debetsaldo was, waarop een boete volgde. Het debetsaldo van ca. 125 kč (ca. 5) werd bestraft met een boete van ca. 100 kč (ca. 4), waarna de KB ook nog debetrente afschreef van minder dan 1 kč. Deze gebeurtenissen hebben zich een aantal malen herhaald zodat een gedragspatroon vastgesteld kon worden. Hiermee is objectief vastgesteld dat de KB haar cliënten niet beschouwt als een gelijkwaardige partner waar fatsoenlijk mee omgegaan dient te worden, maar eerder een schier onuitputtelijke bron van extra inkomsten die zonder scrupules van rekeningen geroofd kunnen worden. Immers, de slachtoffers van deze berovingen zijn machteloos tenzij ze de rekening opzeggen. Navraag leerde dat dit bij alle Tsjechische banken hetzelfde werkt, ik heb geen enkele uitzondering op deze modus operandi gehoord. Hypothecaire lening Bij het afsluiten van de hypothecaire lening zijn er een aantal discutabele zaken gebeurd. Voor ons was de situatie erg eenvoudig. Wij wilden een huis kopen met geld van een lening. Wij veronderstelden dat de KB dit geld in haar bezit had en betrouwbaar was. Achteraf bleek dit, zo blijkt uit bijlage 1, niets meer dan een zorgvuldig geconstrueerde leugen. Er werd een looptijd, een rente, een rentevaste periode en een maandtermijn afgesproken. De woning diende als onderpand. Meer dan dit, plus de onderstaande koppelverkoop, zijn wij nooit overeengekomen met de KB. Het contract en de algemene voorwaarden waren in de Tsjechische taal, zodat wij het niet konden lezen. Er werd ons niet uitgelegd wat daarin stond, zodat niet gesteld kan worden dat wij deze bepalingen zijn overeengekomen. Om deze reden beschouw ik de niet overeengekomen bepalingen in de overeenkomst niet als bindend. Achteraf blijkt dat in het contract staat dat wij de documenten gelezen hebben en uit vrije wil accoord zijn gegaan met alle bepalingen die daarin staan. Dit is een grove leugen. Wie tegenwerpt dat wij dan niet hadden moeten tekenen vergeet dat papier niet heilig is, en iedere overeenkomst voort dient te komen uit gelijkwaardigheid, wederzijds respect, transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Een document wat voortkomt uit dwang of misleiding is slechts een vodje met nul en generlei waarde. Bij het ondertekenen van de overeenkomst kregen wij ook met koppelverkoop te maken. Er werd ons verteld dat het huis ook verzekerd moest worden. De verzekering werd bij de KB afgesloten. Er werd ons verteld dat ik een levensverzekering moest afsluiten ter waarde van de koopsom van de woning. De verzekering werd bij de KB afgesloten met een premie die, zo bleek achteraf, ongeveer het dubbele is van de noodzakelijke kosten bij een andere aanbieder. Er werd ons geen mogelijkheid geboden om deze verzekeringen elders af te sluiten. De dwang om te dure aanvullende te diensten bij de KB af te nemen beschouw ik achteraf als respectloos en misdadig. Een ander document wat ons gevraagd werd te ondertekenen wordt in het Tsjechisch een vinkulace genoemd. Achteraf, toen wij een andere verzekering afsloten voor het huis, bleek dat er een nieuwe vinkulace ondertekend moest worden. Daarom heb ik eerst gecontroleerd wat die vinkulace nu eigenlijk inhoudt. Onze account manager heeft niet de moeite genomen om mijn vragen over dit onderwerp volledig te beantwoorden, dus heb ik zelf

3 onderzoek gedaan. Het bleek dat de KB door deze vinkulace bij een schadeuitkering van de verzekering na bijvoorbeeld brand in onze woning absolute controle krijgt over het geld, ongeacht welk deel van de woning door de KB wordt gefinancieerd en wat de marktwaarde van de woning is. Pas na toestemming van de KB kunnen leveranciers betaald worden. De rol van een bank is uitsluitend het verstrekken van krediet. De rol van een huiseigenaar is onder andere te zorgen voor zijn woning. Doordat de KB zich middels een vinkulace in een machtspositie wurmt, is de eigenaar na het ondertekenen van een vinkulace niet meer vrij om naar eigen inzicht een planning te maken, opdrachten te verstrekken, zijn woning te repareren na schade en betalingen te verrichten. Sterker, de eigenaar wordt ernstig belemmerd om te doen wat hij noodzakelijk acht en door de KB als een klein kind behandeld. Dit is voor mij volstrekt onaanvaardbaar. Daarom heb ik vorig jaar geen nieuwe vinkulace ondertekend. Niemand met enig gezond verstand zal, wanneer hij weet wat een vinkulace inhoudt, ooit een dergelijk document ondertekenen. Het gegeven dat verschillende Tsjechische banken haar cliënten dergelijke documenten als standaard procedure ter ondertekening voorleggen bewijst de absolute minachting voor haar cliënten. 3 / 11 Conclusies Wanneer een aap een gouden ring omgedaan wordt, blijft het een aap. Wanneer een oplichter zich presenteert met mooie woorden, nette pakken en mooie gebouwen, blijft het een oplichter. Dat en niets anders is de nuchtere werkelijkheid. Uit de voorgaande en de bijgevoegde tekst blijkt dat bankiers oplichters in hart en nieren zijn, parasieten, een verwoestende plaag voor de samenleving. Uit de voorgaande en de bijgevoegde tekst blijkt dat wij op diverse punten zijn misleid en opgelicht. De ondertekende overeenkomst behartigt slechts de belangen van de KB. De in de kleine letters beschreven ongelijke verhouding tussen de KB en ons als cliënten is weerzinwekkend. Aangezien deze overeenkomst voortkomt uit misleiding en bedrog, is zij van nul en generlei waarde. Afhandeling Ontbinding overeenkomsten Het moge duidelijk zijn dat wij geen enkele relatie met een organisatie van oplichters wensen. Om die reden delen wij mede dat onze relatie met de KB met onmiddellijke ingang ontbonden is. Dat betekent dat de betaalrekening, de hypothecaire lening en verzekeringen die bij of via de KB lopen nu niet meer bestaan. Eindafrekening Rechtvaardigheid vereist dat de vruchten van oplichterij worden teruggegeven en dat de misdaad bestraft wordt. De KB heeft een administratieve dienst verleend van geringe waarde en daar woekerprijzen voor in rekening gebracht. Ongeveer 7 jaar lang heb ik de vrucht van mijn feitelijke inspanningen ingeleverd bij de KB. Die situatie moet nu gecorrigeerd worden. Het zou onverstandig zijn om een overheid, medeplichtige en facilitator van deze misdaden, te verzoeken de noodzakelijke corrigerende maatregelen uit te voeren. Overheidsdienaren verkeren in eenzelfde positie als medewerkers en eigenaars van banken, zijnde beklaagden en strafwaardig. Kennelijk is het hoog tijd om weer een volksrechtbank (https://en.wikipedia.org/wiki/heliaia) in te voeren naar het principe van de oud-griekse ekklesia (https://nl.wikipedia.org/wiki/ekkl%c3%a8sia), zoals die eeuwenlang in diverse culturen heeft gezorgd voor rechtvaardige rechtspraak. Een volksrechtbank is een rechtbank van, voor en door het volk. Dat is heel wat anders dan rechtbanken van overheden die de belangen van corrupte politici en bankiers dienen. Aangezien er nog geen volksrechtbank is ingesteld, rest mij niets anders dan zelf een oordeel te vellen. Bijlage 2 bevat een berekening. Daarin wordt opgesomd welke transacties hebben plaatsgevonden en welke correcties zijn toegepast. De acties van de KB blijven niet zonder verdere gevolgen. De KB meent ons boetes te mogen opleggen, zonder dat wij daar ooit toestemming voor hebben gegeven. In bijlage 2 heb ik een boete vastgesteld voor de KB. Deze is direct opeisbaar. De hoogte ervan is niet onderhandelbaar en houdt rekening met: De aard en omvang van de oplichterspraktijken en de ernst van de gepleegde misdrijven. De welvaart en vooral levenskwaliteit die gepoogd is ons te onthouden. Het gegeven dat hedendaags geld een luchtbel is die op het punt staat uiteen te spatten, waardoor ieder geldbedrag snel onbruikbaar zal worden. De opgelegde boete heeft vooral als functie om duidelijk te maken dat de grens van het toelaatbare ver is

4 overschreden. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen die ooit een lening heeft afgesloten of belasting heeft betaald. Daarbij denk ik niet alleen aan buren in onze straat, bekenden, vrienden en familie, maar ook aan miljarden mensen die wereldwijd onnodig honger en armoede lijden door toedoen van bankiers en hun handlangers, overheden. 4 / 11 Registratie kadaster Het recht van de KB op de woning als onderpand voor de hypothecaire lening is vervallen. Immers, de KB is blijkens bijlage 2 niet langer schuldeiser, maar schuldenaar. Dat betekent dat ik verwacht dat de KB haar recht op onderpand onmiddellijk bij het kadaster afmeldt, zodat de woning vrij verkocht kan worden. Wij hebben bewust gekozen voor een lagere levensstandaard. Inmiddels hebben wij het advies van Jezus opgevolgd (Matthëus 19:21) en verschillende armen blij gemaakt, een bevrijdende ervaring. Nu willen wij nog van de ballast van een grote woning af, uiteraard zonder de ruimte te bieden voor verdere oplichting of beroving. Toepasselijk recht Geen enkele bank heeft het recht om massaal cliënten te bedriegen, te misleiden, op te lichten en te manipuleren. De gedachte dat deze praktijken zonder consequenties door kunnen gaan is krankzinnig. Op welk recht baseer ik mij, om eigenhandig de KB een boete op te leggen en te stellen dat ik de KB niets schuldig ben? De wetten van landen zijn verdorven en daardoor verwerpelijk. Weinigen realiseren zich dat deze wetten onderworpen zijn aan natuurwetten (https://nl.wikipedia.org/wiki/natuurrecht), waarboven de wetten staan die door de Schepper van het universum, de rechtmatige eigenaar van de aarde zijn vastgesteld. Twee van deze geboden worden door onder andere banken en overheden structureel overtreden: "U zult niet stelen" (Exodus 20:15) "U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is" (Exodus 20:17) Mijn loyaliteit is uitsluitend voor onze Schepper en mensen die goedaardig zijn. Met kwaadaardige mensen, al dan niet verenigd in organisaties, dient mijns inziens korte metten worden gemaakt. Dit inzicht is in overeenstemming met de instructies van onze Schepper. Andere wetten dan die van onze Schepper beschouw ik als verwerpelijk. Interpretatie Welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt volgens Nietszche af van macht en invloed, niet van de waarheid. Een goed voorbeeld van dit principe is Robin Hood. Velen stellen dat hij van de rijken stal om de buit aan de armen te geven. In werkelijkheid haalde hij door politici en geestelijken gestolen goed op om het aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Ik wens mij niet te verrijken door niet langer te betalen en op een makkelijke manier een huis zonder hypothecaire lening te krijgen. Geld wat mensen tot psychopathische egoïsten maakt en waarvan de waarde over niet al te lange tijd als een luchtbel uiteen zal spatten heeft voor mij geen aantrekkingskracht meer. Dit laatste geldt voor alle bezittingen die geroofd kunnen worden. Na afmelding door de KB van het hypothecaire onderpand op de woning bij het kadaster zal de dan hyptheekvrije woning verkocht worden. De opbrengst daarvan zal weggegeven worden aan mensen die het meest te lijden hebben gehad onder de misdaden van banken en overheden. Overige opbrengsten uit dit dossier krijgen eenzelfde bestemming. Dergelijk onbaatzuchtig handelen helpt om door God gegeven (maar door mensen ontnomen) menselijke waardigheid te herstellen. Deze houding is een praktisch gevolg van mijn geloofsovertuiging en het feit dat ik de woorden van de profeten Jesaja en Jezus serieus neem; om ketenen af te werpen en anderen te helpen hetzelfde te doen (Jesaja 58:5-6, Jesaja 61:1-2, Lukas 4:17-21). Ik wijs egoïstische concurrentie tussen mensen die anderen vrijheid en welvaart ontzegt af. Ik geloof in vrijwillige samenwerking die daadwerkelijke vrijheid brengt en onbaatzuchtig en gevend van aard is. Wie mijn handelingen wenst te interpreteren doet er goed aan grondig na te denken wie in deze kwestie de misdadiger is. De 'wanbetaler' zoals de KB wellicht zal stellen, of de KB als criminele organisatie? Of misschien overheden die misdaden van banken mogelijk maken? Waaraan zal de interpretatie onderworpen zijn? Natuurwetten, de autoriteit van onze Schepper of de propaganda voor slaafse gehoorzaamheid aan overheden die

5 via scholen, media en kerken tot ons komt? 5 / 11 Keuzemogelijkheden De KB heeft nu de mogelijkheid het onderpand van de hypothecaire lening af te melden bij het kadaster en tot betaling over te gaan. Het alternatief is de praktijken van oplichterij in samenwerking met haar partners, overheid en deurwaarders, over te laten gaan in beroving. In het laatste geval zal worden getracht geld of goederen onder dwang of met geweld toe te eigenen. De KB annex Société Générale heeft net als iedere andere bank de oorlog verklaard aan bevolkingen door misdaden te plegen. De weg van beroving inslaan, ondanks toenemende kennis in de publieke ruimte over de feitelijke aard van geld en het bancaire systeem, vermeerdert de ernst van de misdrijven. Als logisch gevolg van dergelijke misdrijven is het aannemelijk dat bevolkingen bankiers, politici, medeplichtigen en andere profiteurs niet in leven zullen laten. De ernst van de misdrijven rechtvaardigt dit, waarbij aangetekend dient te worden dat dit alleen rechtvaardig zou zijn indien: Ook de buiten het zicht van het publiek verstopte eigenaren van banken eenzelfde lot ondergaan. Fractioneel bankieren voorgoed verdwijnt. Geld wordt nooit meer een machtsmiddel wordt. Anders gezegd kan alleen sprake zijn van blijvende rechtvaardigheid wanneer mensen, na afgerekend te hebben met kwaadaardige verschijnselen, voortaan onbaatzuchtig samenwerken in plaats van elkaar te blijven beconcurreren. Tot slot Met deze brief heb ik mijn belofte aan de KB om contact op te nemen met concrete informatie inzake de afhandeling van de hypothecaire lening nagekomen. Vanaf dit moment wordt er gecommuniceerd onder mijn voorwaarden: Alle verdere communicatie zal via verlopen, tenzij ik anders aangeef. Deze zal voor het publiek inzichtelijk gemaakt worden. Mijn adres voor dit dossier is Inkomende berichten die naar een ander adres verzonden worden, zullen als niet verzonden worden beschouwd. Vanaf nu zal in de Engelse taal gecommuniceerd worden. Het Tsjechischtalige orgineel verwacht ik als bijlage. Inkomende berichten die niet tweetalig zijn, zullen als niet verzonden worden beschouwd. Brieven van de KB of haar handlangers zullen als niet verzonden worden beschouwd. Telefoontjes van de KB zijn niet welkom. Niet alleen omdat de beller niet geloofwaardig zal zijn, maar ook vanwege publiekelijke transparantie. Ontmoetingen zijn in deze fase ongewenst. Niet alleen vanwege publiekelijke transparantie, maar ook omdat wij er geen behoefte aan hebben ontboden te worden op een bankkantoor of verrast te worden door onverwachte bezoekers, om vervolgens geïntimideerd te worden door misdadigers. Op deze en alle volgende communicatie zijn verder de volgende voorwaarden van toepassing: Door de communicatie voort te zetten verklaren de KB en eventueel door haar ingeschakelde partijen zich hiermee, tenzij anders overeengekomen, zonder reserves accoord. Aldus opgesteld en ondertekend te Lovčice. Nico den Boer

6 Bijlage 1 Nationale valuta Vroegere ruilmiddelen van uiteenlopende aard werden vanaf een bepaald moment in de geschiedenis vervangen door muntstukken. De ruilmiddelen en muntstukken hadden één ding gemeen; ze hadden intrinsieke waarde. Dit betekent dat het materiaal van de ruilmiddelen of muntstukken een bepaalde waarde had. Deze waarde was sterk afhankelijk door de schaarsheid van het ruilmiddel en werd verder bepaald door vrije, ongereguleerde marktmechanismen. Gewoonlijk werden muntstukken vervaardigd van goud of zilver. 6 / 11 Omdat het niet altijd even praktisch bleek deze materialen mee te nemen voor betalingen, werden later bankbiljetten gedrukt die een tegenwaarde aan goud of zilver vertegenwoordigden die fysiek in een kluis lag opgeslagen. Dit wordt de goudstandaard (https://nl.wikipedia.org/wiki/goudstandaard) genoemd. De bankbiljetten waren, zo werd op de biljetten vermeld, bij banken inwisselbaar voor de tastbare tegenwaarde zodat mensen desgewenst met goud of zilver betalingen konden verrichten. Politici steven allerlei doelen na die niet in het belang zijn van de bevolking, zoals het voeren van offensieve oorlogen om hun machtsgebied te vergroten, grondstoffen in bezit te nemen, enzovoort. Omdat het niet altijd mogelijk was om via belastingen de gewenste middelen van bevolkingen af te persen, besloten politici bij internationale bankiers geld te lenen met de toekomstige belastingopbrengsten van bevolkingen als onderpand. Deze bankiers hadden echter lang niet de bedragen in kas die politici wensten. Daarom verleenden politici aan bankiers de toestemming bankbiljetten te drukken voor grotere bedragen dan zij feitelijk aan goud en zilver in hun kluis hadden liggen. Hiermee werd de goudstandaard feitelijk losgelaten. Bankiers verleenden voortaan vooral administratieve diensten door bankbiljetten te (laten) produceren die feitelijk verhandelbare schuldpapieren waren. Er kwam daardoor veel zogenaamd fiduciair geld (https://nl.wikipedia.org/wiki/fiduciair_geld) in omloop zonder feitelijke tegenwaarde, uitgedrukt in goud of zilver. Dat geld vertegenwoordigde slechts de belofte om in de toekomst iets te betalen. Politici hadden geld geleend, maar moesten dat inclusief rente terugbetalen. Daarom werden bevolkingen middels belastingen gedwongen om ook deze rente aan bankiers te betalen. Het geld voor de rente over de staatsleningen was echter nog niet bijgedrukt. Politici konden daarom kiezen tussen verarmen of bijlenen en kozen gewoonlijk voor het laatste. Dit is waar oplopende staatsschulden vandaan komen. Deze bankiers richtten voor hun activiteiten banken op die bekend zijn als 'centrale banken' of soms 'nationale banken'. Oorlogen zijn vooral in het belang van internationale bankiers. Wie oorlog wenst te voeren leent daarvoor gewoonlijk geld bij hen. Nadat allerlei infrastructuur is vernietigd wordt opnieuw geld geleend om deze weer op te bouwen. Bankiers zijn daarmee de enige partij die feitelijk baat hebben bij langdurige en vernietigende oorlogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal oorlogen en de omvang ervan na het oprichten van centrale banken ineens explosief toenamen. De animatie jaar oorlog in 5 minuten (https://www.youtube.com/watch?v=1hsdn2knrii) brengt dit treffend in beeld. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn centrale banken geen eigendom van overheden maar van een klein groepje individuen. De Joods-Duitse Rothschild (https://nl.wikipedia.org/wiki/rothschild_%28familie%29) familie is eigenaar van verschillende centrale banken. Dankzij samenwerking met overheden die geld van hen lenen zijn zij sinds de oprichting van centrale banken in een rap tempo enorm vermogend geworden. Volgens een schatting uit 2010 bedraagt het vermogen van deze familie miljard dollar, exclusief onroerend goed, goud, zilver en diamanten. Dat is kennelijk ruim de helft van de wereldrijkdom en omgerekend per hoofd van de wereldbevolking (van baby t/m grijsaard, 7.2 miljard mensen) ca dollar. Macht en recht Hoewel bankiers feitelijk alleen maar administratieve diensten verlenen, bepalen bankiers wel indirect en dwingend het beleid van overheden. Immers, overheden die geld hebben geleend dienen bankiers te gehoorzamen op straffe van directe opeisbaarheid van de 'schulden'. Hierdoor is wetgeving ontstaan die wel in het belang van bankiers en overheden is, maar niet in het belang van bevolkingen. Geef me de controle over de toevoer van het geld in een land en het maakt me niet meer uit wie haar wetten maakt. --Baron Mayer Amschel Rothschild ( ) Politici hebben bedrog en parasitair gedrag toegestaan waarvoor bevolkingen via belastingen de uiteindelijke

7 rekening betalen. Dat politici dit bedrog hebben toegestaan en gelegaliseerd betekent echter niet dat deze situatie aanvaardbaar zou zijn voor bevolkingen, noch rechtvaardig. 7 / 11 Van recht kan niet gesproken worden. Een systeem van wetten faciliteert en handhaaft het onrecht wat bevolkingen wordt aangedaan. Wie kiest niet te betalen voor door politici geleend geld, noch de rente die daarover verschuldigd zou zijn, wordt terstond onder dwang beroofd van zijn bezit of in de gevangenis geworpen. Dat deze situatie is gelegaliseerd betekent niet dat zij aanvaardbaar zou zijn voor bevolkingen, noch rechtvaardig. Er is geen enkele grond om te veronderstellen dat een mens aansprakelijk zou zijn voor de schulden die voor zijn geboorte door anderen zijn aangegaan, of schulden na zijn geboorte waarvoor hij niet persoonlijk, uit vrije wil en goed geïnformeerd toestemming heeft gegeven. Wanneer schulden (of wetten) daarentegen met dwang eenzijdig en zonder toestemming opgelegd worden kan dit met recht gezien worden als gijzelneming of slavernij. Een onrechtvaardige situatie. Op dit moment zijn bevolkingen nog passief. In Polen is vorig jaar door de overheid een deel van de pensioenreserves van de bevolking in beslag genomen. In Cyprus is vorig jaar 10% van spaartegoeden van de bevolking in beslag genomen. Deze experimentele acties hebben niet tot revoluties geleid. Na overleg tussen het IMF en Europese overheden is besloten om op grotere schaal, ditmaal in verschillende Europese landen, een deel van spaartegoeden in beslag te gaan nemen. Let op: Inbeslagname staat gelijk aan beroving. In beide gevallen wordt onder dwang bezit afhandig gemaakt, een onrechtvaardige gang van zaken. Kleinschaligere leningen Terwijl internationale bankiers en politici voornamelijk handelen vanuit machtswellust, handelen individuele mensen voornamelijk vanuit materialistische overwegingen die verondersteld worden hun maatschappelijke status doen stijgen. In beide gevallen is ego gewoonlijk de drijvende factor. In beide gevallen wordt een beroep op bankiers gedaan om mogelijkheden te verkrijgen. In beide gevallen loopt men daardoor in een val die resulteert in bedrog en gewoonlijk ook gijzelneming. Onder druk van internationale bankiers hebben overheden een systeem van fractioneel bankieren (https://nl.wikipedia.org/wiki/fractional-reserve_banking) toegestaan. Dit betekent wanneer rekeninghouders geld storten, dat de bank een fractie daarvan als aanwezige reserve moet houden om rekeninghouders te kunnen uitbetalen wanneer ze geld willen opnemen. Het overige deel mag de bank gebruiken om uit te lenen. Omdat banken slechts een fractie moeten hebben van wat ze uitlenen, kunnen zij een veelvoud van stortingen uitlenen. Wie op het internet zoekt naar termen als 'geld als schuld' komt diverse artikelen en documentaires tegen die deze werkwijze meer in detail uitleggen. Leningen van overheden en kleinschaligere leningen van bijvoorbeeld particuleren hebben het volgende gemeen: Geld wat eerst niet bestond wordt op basis van een ondertekende overeenkomst van geldlening aangemaakt door getallen in een bankcomputer in te voeren. Op deze manier wordt geld in de circulatie gebracht, wat later uit de circulatie verdwijnt wanneer de lening terugbetaald wordt. Op dat moment houdt het geld namelijk op te bestaan. Een overeenkomst vereist normaliter dat beide partijen een aandeel inbrengen van gelijke waarde. Er is echter geen gelijkwaardige verhouding tussen de inspanning om een paar getallen in een computer in te voeren en de inspanning die ervoor nodig is om aan de verplichtingen van een lening te voldoen. Er wordt een buitensporige vergoeding voor de administratieve dienst van een bank betaald in de vorm van rente en overige 'bankkosten'. Het gevolg van het systeem van fractioneel bankieren is een enorme bubbel. Van al het geld wat nu in omloop is, is minder dan 5% aangemaakt door centrale banken en meer dan 95% door overige banken. Dit betekent dat minder dan 1% van het geld wat in omloop is materialen als goud of zilver als tegenwaarde heeft. Meer dan 99% vertegenwoordigt slechts een belofte om in de toekomst te betalen. De waarde van geld wordt vandaag de dag voornamelijk bepaald door het vertrouwen in samenlevingen dat schulden betaald zullen worden en dat een valuta voldoende gedekt wordt door werkelijke waarde in goud of zilver. Wanneer dit misplaatste vertrouwen verdwijnt, spat deze luchtbel direct uiteen. Ervaringen met fractioneel bankieren leren dat na een periode van vertrouwen (ca jaar) hyperinflatie volgt, waarna de munteenheid totaal ineen stort. Wie geld heeft, merkt dat het onbruikbaar is geworden. Wie schulden heeft, merkt dat banken ongeacht omstandigheden nakoming van verplichtingen blijven eisen.

8 Banken maken vrijwel ongelimiteerd geld aan. Naarmate er meer geld in omloop komt, wordt het minder waard. Dit verschijnsel heet inflatie. Door geen nieuwe leningen te verstrekken verdwijnt geld uit de circulatie. Het laatste wordt door vooral internationale bankiers gebruikt als instrument om crisissen te veroorzaken, waardoor men haar grip op overheden en bevolkingen kan verstevigen. 8 / 11 Gevolgen Het systeem van fractioneel bankieren is zodanig ontworpen dat mensen of overheden vroeger of later niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij faillissementen of een totale ineenstorting van een munt verschuiven veel bezittingen van hardwerkende mensen naar bankiers. Rente, oplopende schulden en uiteindelijk de onvermijdelijke ineenstorting van een muntsoort zijn geen toeval. Het zijn instrumenten die doelbewust ingezet zijn om uiteindelijk alle bezit te kunnen toeëigenen. Geld is hèt middel geworden om macht over mensen uit te oefenen. Wie gehoorzaam een deel van de vrucht van zijn inspanningen afdraagt aan parasieten zoals overheden en bankiers, wordt daarvoor beloond met bepaalde voorrechten. Wie niet langer wenst mee te werken of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen, merkt dat hij op een verdorven en psychopathische manier afgeschreven en kaalgeplukt wordt. Niet alleen is de legitimiteit van zonder wederzijdse toestemming, maar eenzijdig opgelegde wetgeving discutabel, ook de uitvoering van de wetgeving rammelt aan alle kanten. Rechters behartigen andere belangen dan die van de bevolking en interpreteren wetgeving zoals het hen uitkomt. Politieagenten gaan regelmatig over de grenzen van de wet, evenals deurwaarders. In Tsjechië zijn veel voormalige werknemers van de geheime dienst, tijdens de communistische periode, als deurwaarder gaan werken. Deze lieden lappen wetten structureel aan hun laars door wederrechtelijk in te breken in woningen, bezittingen mee te nemen van anderen dan hun beoogde slachtoffers, enzovoort. De beerput is diep en stinkt enorm. Deze totaal wetteloze maffiosi worden niet aangepakt door politie en rechters, maar door hen geruggesteunt. De hedendaagse situatie kon ontstaan doordat goedaardige mensen hebben nagelaten het kwaad in de samenleving te identificeren en uit te roeien. In plaats daarvan hebben zij toegelaten dat andere mensen ongevraagd bindende beslissingen over hen konden nemen. Op die manier werd kwaadaardige mensen de middelen verschaft om anderen te tiranniseren. De hedendaagse situatie is niet verwonderlijk, maar wel corrigeerbaar. Oplossingen Wanneer hedendaagse politici daadwerkelijk volksvertegenwoordigers zouden zijn, dan zouden ze in het belang van bevolkingen aan de slag gaan met het principe verfoeilijke schuld (https://en.wikipedia.org/wiki/odious_debt). Dat is een term uit internationale juridische kringen die betekent dat politici die schulden aangaan die niet in het belang zijn van bevolkingen, dat op persoonlijke titel doen en daarvoor dus zelf aansprakelijk zijn. Het is in zekere zin vergelijkbaar met de ongeldigheid van overeenkomsten die onder dwang zijn ondertekend. Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door misleiding of dwang zijn niet rechtsgeldig, noch bindend. Het hedendaagse probleem van staatsschulden kan eenvoudig opgelost worden door te weigeren nog langer internationale bankiers te betalen. Rechtvaardigheid vereist dat daarna door bedrog en afpersing verkregen bezittingen van bankiers, politici en hun medeplichtigen geretourneerd worden naar de rechtmatige eigenaar. Gezien het gedrag van politici is het noodzakelijk dat bevolkingen zelf maatregelen nemen om de huidige situatie van bedrog en afpersing voor eens en altijd een halt toe te roepen. Als eerste stap richting dat doel zullen mensen het hun aangepraatte Stockholm syndroom (https://nl.wikipedia.org/wiki/stockholm_syndroom) van zich af moeten schudden. Sympathie voor en loyaliteit aan misdadigers is immers zeer onverstandig, feitelijk krankzinnig van aard. Op een ander niveau parasiteren banken met kleinschaligere leningen aan individuele mensen door rentevergoedingen te eisen, soms extreem hoog (in Tsjechië zag ik rentepercentages van boven de 70% - voorbeeld (https://www.provident.cz/online-kalkulacka/)). Ook dit probleem kan eenvoudig opgelost worden, op dezelfde manier als overheden dat zouden kunnen doen. Wanneer mensen dat gezamelijk doen, heeft niemand meer de macht om hen te beroven. Je assisteert een kwaadaardig systeem het meest effectief door haar orders en decreten te gehoorzamen. Een kwaadaardig systeem verdient nooit een dergelijke trouw. Trouw eraan

Bijbels geld: De zilver-gerstnorm

Bijbels geld: De zilver-gerstnorm Bijbels geld: De zilver-gerstnorm Door Dr. Stephen E. Jones 2 Bijbels geld: De zilver-gerstnorm Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose

HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF. Larken Rose HET MEEST GEVAARLIJKE BIJGELOOF Larken Rose Oorspronkelijke titel: The Most Dangerous Superstition Auteur: Larken Rose, 2011 Nederlandse vertaling: Joris Meedendorp, 2014 ISBN: 978-94-91164-72-9 Druk:

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie