Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3"

Transcriptie

1 Predistributieplan Jodiumprofylaxe fase 3 Datum Versie Status Bewerkt Bijzonderheden Concept J.J. Rotte, teamleider Concept opzet na DTMT over rapportage huis-aan-huis predistributie Concept J.J. Rotte, teamleider Aanvullingen na overleg met directeur PG Concept J.J. Rotte, teamleider Aanvullingen na overleg met directeur PG (inhoud) en bestuursondersteuning (proces) Concept J.J. Rotte, teamleider Aanvullingen na overleg met directeur PG (inhoud) n.a.v. behandeling in DT/MT VRZ

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING OPDRACHTGEVER DOELGROEP MAATREGELENZONES Jodiumprofylaxezone Decentrale opslagzones (DOP-zones) SELECTIE POSTCODEGEBIEDEN IN DE MAATREGELENZONES BENODIGDE AANTAL JODIUMTABLETTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN PREDISTRIBUTIE UITVOERING DISTRIBUTIE KWETSBARE OBJECTEN EN HULPDIENSTEN VOORLICHTING EN COMMUNICATIE DOELGROEPEN, COMMUNICATIEMIDDELEN EN HANDELWIJZE Medewerkers, cliënten en leerlingen van zorginstellingen, kinderdagverblijven en scholen Medewerkers en gedetineerden Torentijd Medewerkers hulpdiensten EVALUATIE TIJDPAD KOSTEN... 7 LITERATUUR, BRONNEN... 8 BIJLAGE 1: JODIUMPROFYLAXE- EN DOP-ZONES... 9 BIJLAGE 2: SELECTIE VAN DE POSTCODEGEBIEDEN IN DE JODIUMPROFYLAXE- EN DOP-ZONES BIJLAGE 3: POSTCODEGEBIEDEN IN DE JODIUMPROFYLAXE- EN DOP-ZONES BIJLAGE 4: JODIUMPROFYLAXE BIJLAGE 5: EISEN AAN DECENTRALE OPSLAG VAN KALIUMJODAATTABLETTEN

3 1. Inleiding Op 28 september 2011 heeft het Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland het Rampenbestrijdingsplan Nucleaire Installaties (RBPNI), versie 1.0, vastgesteld. Een onderdeel van dit plan is de maatregel Jodiumprofylaxe. De voorbereiding en uitvoering van deze maatregel is hiermee een expliciete verantwoordelijkheid van VRZ. Waarom Jodiumprofylaxe? Bij het splijtingsproces in het reactorvat van een kerncentrale ontstaan verschillende radioactieve splijtingsproducten. Indien door een ongeval een lozing optreedt, zal een deel van deze producten in de lucht komen. Hierbij vormt het vrijkomende jodium (I-131) de grootste stralingsbelasting. Voor de centrales in Borssele en Doel zijn zones bepaald waarin bij een ernstig ongeval maatregelen nodig kunnen zijn. Het werkelijke gebied daarbinnen is afhankelijk van hoeveelheid, windrichting en weersgesteldheid. Vrijgekomen radioactief jodium zal via de luchtwegen en bloedsomloop in de schildklier terecht komen. Door de schildklier tijdig met jodium te verzadigen kan bestraling van de schildklier worden gereduceerd. Het effect van de jodiumtabletten is afhankelijk van het moment van inname. Inname 12 uur voor blootstelling geeft een vrijwel volledige blokkade. Zes uur na blootstelling bereikt men nog een 50% reductie. De maatregel Jodiumprofylaxe beoogt het bestralingsrisico van radioactief jodium maximaal te reduceren In voorgaande jaren is getracht bescherming tegen radioactief jodium te bereiken door de doelgroep op te roepen jodiumtabletten op te komen halen. Het resultaat van deze methode varieert per gemeente tussen de 3 en 25%. Deze mate van bescherming is onvoldoende. Om de doelgroep voldoende te bescherming is directe beschikbaarheid van de tabletten noodzakelijk en zal er verstrekt moeten worden op het niveau van huishoudens en verblijfslocaties. De belangrijkste redenen om tot op locatieniveau te predistribueren zijn: - Tijdens een incident met een kerncentrale worden de maatregelen schuilen en inname jodiumtabletten (vrijwel) gelijktijdig afgekondigd. Deze maatregelen zijn tegengesteld: binnenblijven en tabletten ophalen. - De hulpverleningsdiensten zijn qua omstandigheden en capaciteit niet in staat om tijdens een incident met de kerncentrale de bevolking tijdig te voorzien van jodiumtabletten. - De respons op de afgekondigde maatregelen is onzeker. Mogelijke nadelen van predistributie zijn: kwijtraken van de jodiumtabletten, het innemen van de jodiumtabletten na een gerucht en kinderen die de jodiumtabletten zelf pakken. Goede informatie en instructies voor de burgers zijn daarom noodzakelijk. 2. Opdrachtgever Het bestuur van de veiligheidsregio Zeeland is de opdrachtgever voor de distributie. Op verzoek van het bestuur van de veiligheidsregio Midden-West Brabant wordt de regie en coördinatie voor kernongevallenbestrijding voor hun regio door de Veiligheidsregio Zeeland ingevuld. 2

4 3. Doel Het doel is een 100% beschikbaarheid van jodiumtabletten voor de doelgroep, personen t/m 45 jaar, in woningen en locaties waar personen uit de doelgroep verblijven. Het betreft het gebied zoals beschreven in het RBPNI. Dit wordt bereikt door het gefaseerd uitvoeren van de volgende maatregelen; Fase 1 - Predistributie van jodiumtabletten bij zogenoemde noodstopbedrijven. Dit is begin 2013 gerealiseerd. Fase 2 - Predistributie van jodiumtabletten per huishouden. Dit is medio 2013 succesvol afgerond. Fase 3 - Predistributie van jodiumtabletten bij kwetsbare objecten. Het betreft, bijvoorbeeld, scholen, zorginstellingen, kinderdagverblijven en de gevangenis. Tevens wordt in deze fase predistributie voorzien aan (onderdelen van) de hulpdiensten brandweer, politie en ambulancezorg. Fase 4 Decentrale opslagzones; zie paragraaf 5.2 hierna. 4. Doelgroep. Inname van radioactief jodium verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker bij kinderen en jongeren. De toename van de kans is het grootst bij kinderen. Bij volwassenen is de toename van de kans op schildklierkanker zeer gering en bij mensen boven 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker aangetoond. Het innemen van jodiumtabletten heeft echter wel nadelen omdat op oudere leeftijd de schildklier gevoeliger is voor bijwerkingen ten gevolge van extra jodium, zoals schildklierfunctiestoornissen. Conform de notitie van (destijds) VROM zal volwassenen boven de leeftijd van 45 jaar ontraden worden om de jodiumprofylaxe in te nemen. De leeftijd van 45 jaar is gekozen om te harmoniseren met omringende landen. 5. Maatregelenzones 5.1. Jodiumprofylaxezone Jodiumtabletten zijn namens de gemeente per huishouden verstrekt binnen de jodiumprofylaxezones. Voor de kerncentrale Borssele is dit binnen een straal van 10 km en voor Doel binnen een straal van 20 km. In deze cirkels vallen de volgende gemeenten: Middelburg, Vlissingen, Goes (één postcodegebied), Borsele, Terneuzen (één postcodegebied) en Sluis (één postcodegebied) voor de kerncentrale Borssele en de gemeenten: Hulst, Reimerswaal, Woensdrecht, Zoom en Roosendaal (één postcodegebied) voor de kerncentrale Doel Decentrale opslagzones (DOP-zones) Gezien de kwetsbaarheid van de leeftijdsgroep 0-18 jaar is destijds op basis van het RIVMrapport (Leenders, 2004) geadviseerd om in de zogenaamde DOP zones (Decentrale Opslagzones) strategische locaties te voorzien van een voorraad jodiumtabletten voor, vooral, scholen en kinderopvangcentra. Voor Doel heeft deze zone een straal van 35 km en voor Borssele 20 km. Echter, landelijke ontwikkelingen geven aanleiding het bestuur te adviseren om voorlopig geen specifiek besluit voor regio s westelijk Noord-Brabant en Zeeland te nemen. De reden hiervan is dat begin september 2013 een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries VWS, EZ en ILT en van regionale en landelijke GHOR en GGDbureaus, overlegd heeft over de aanpak en uitvoering van jodiumprofylaxe en DOP-zones. Gevolg hiervan is dat de minister van EZ geadviseerd wordt een besluit te nemen over (het 3

5 inrichten van) decentrale opslagzones voor geheel Nederland. Dit besluit wordt eind 2013 verwacht. Hierna, is de verwachting, zal de minister van VWS begin 2014 besluiten hoe een en ander uitgewerkt wordt. Ter informatie: Het ministerie VWS beheert de bulkvoorraad van ca jodiumtabletten. Deze zijn in Zoetermeer opgeslagen. VRZ/GHOR beheert een werkvoorraad van jodiumtabletten die in Middelburg is opgeslagen Selectie postcodegebieden in de maatregelenzones In overeenstemming met de jodiumprofylaxe- en DOP-zones zijn 4-cijferige postcodegebieden geselecteerd. Als de zone door een deel van een woonplaats gaat zijn alle postcodegebieden van de desbetreffende woonplaats geselecteerd. Het kan voorkomen dat een postcodegebied slechts voor een zeer klein deel binnen de zone valt. Het wel of niet meenemen van deze twijfelgevallen zal overgelaten worden aan de betreffende gemeente. In bijlage 3 staan de geselecteerde postcodegebieden in de profylaxeen DOP-zones. 5.4 Benodigde aantal jodiumtabletten Personen van 4 t/m 45 jaar nemen twee tabletten en dat betekent dat voor de jodiumprofylaxezone, inclusief decentrale opslag, ongeveer 1,4 miljoen jodiumtabletten nodig zijn. Doelgroep/Decentrale opslag Noodstopbedrijven en huishoudens Decentrale opslag werkvoorraad Middelburg Scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen, hulpdiensten Decentrale opslag (incl. toeristen, bezoekers) - toekomstig Totaal ca personen Aantal Status personen Maatregelzone jodiumprofylaxe gereed, zie rapportage Gereed Plan gereed voor besluitvorming Nader te bepalen, relatie met landelijke besluitvorming, daarna besluit VRZ/MWB 4

6 Figuur 1: Selectie van 4-cijferige postcodegebieden en woonplaatsen in de jodiumprofylaxezone rondom de kerncentrale Borssele. 5.5 Verantwoordelijkheden Bij de predistributie van de jodiumprofylaxe zijn verschillende instanties betrokken. De verantwoordelijke taken zien er als volgt uit: - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) levert de jodiumtabletten. - VRZ en MWB zijn eindverantwoordelijk voor eigen regio. - De gemeenten distribueren de tabletten per huishouden. - VRZ en MWB distribueren naar de kwetsbare objecten en hulpdiensten. - De woordvoering en overige communicatie verlopen via VRZ. - De medisch adviseur VRZ is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van de opslag van de jodiumtabletten. Zie bijlage Predistributie Predistributie bij noodstopbedrijven en bij huishoudens binnen de jodiumprofylaxezone, fasen 1 en 2, is uitgevoerd. Nieuwe inwoners van de betreffende gemeenten worden bij inschrijven voorzien van jodiumtabletten, informatiefolder en brief. Gemeenten vragen aanvullende voorraad aan bij VRZ. 5.7 Uitvoering distributie kwetsbare objecten en hulpdiensten In fase 3 is de verspreiding van jodiumtabletten onder zorg- en onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, hulpdiensten en de penitentiaire inrichting Torentijd aan de orde. Uitvoering van fase 3 draagt bij aan een maximale predistributie bij de doelgroep. De totale doelgroep in de maatregelzone wordt geschat op circa personen. Dit betreft overigens voor een groot deel dezelfde personen, vooral scholieren, die al in de huis-aan-huis distributie zijn meegenomen. Zorginstellingen (inclusief huisartsenpraktijken), onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en Torentijd behoren tot het netwerk van de GGD-en in Zeeland en Brabant. Tussen deze 5

7 partijen bestaan veel contacten, denk aan jeugdzorg, inspectie kinderdagverblijven en forensische geneeskunde. Dit netwerk kan heel goed worden benut voor predistributie. Medewerking is al toegezegd door de directies publieke gezondheid. Predistributie bij hulpdiensten richt zich vooral op het personeel en vrijwilligers van brandweer- en politieposten in de maatregelzone. Uitzondering hierop zijn de leden van de meetploegen van de brandweer, zij kunnen immers ergens anders uit de regio worden ingezet binnen of in de buurt van de maatregelzone. Zowel VRZ als politie Zeeland-Midden West Brabant beschikken over een logistieke organisatie die ingezet kan worden om de predistributie uit te voeren. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is weliswaar een zorginstelling maar heeft tevens een taak als hulpdienst. De medewerkers kunnen zich uiteraard in de (buurt van de) maatregelzone bevinden. Voorgesteld wordt de ambulanceposten in regio s Zeeland en westelijk Brabant van jodiumtabletten te voorzien. 6. Voorlichting en communicatie Op communicatief gebied is het van belang om de boodschap consistent te laten zijn met de inhoud van de brief en de folder die voorjaar 2013 zijn verstuurd naar inwoners. Tijdens de huis-aan-huis predistributie was de voorlichtingscampagne beperkt tot de maatregelzone. Dat wordt in fase 3 niet anders. Daarbij geldt dat de informatie voor de doelgroep niet nieuw is en heel gericht kan worden aangeboden. De informatie zal, opnieuw en nog steeds, via verschillende mediakanalen verspreid worden. Informatiefolder De informatiefolder informeert over het nut van jodiumtabletten. Daarnaast bevat deze folder ook de informatie over de verspreiding van jodiumtabletten. Begeleidende brief Bij de informatiefolder is een begeleidende brief toegevoegd met concrete informatie over de tabletten. Website Alle informatie is ook te lezen op website 6.1 Doelgroepen, communicatiemiddelen en handelwijze Medewerkers, cliënten en leerlingen van zorginstellingen, kinderdagverblijven en scholen De instellingen en scholen worden voorzien van pakketten met jodiumtabletten, folders en begeleidende brieven. Zij worden gevraagd om binnen de eigen instelling via de voor hen gebruikelijk kanalen, het onderwerp jodiumprofylaxe onder de aandacht te brengen en hierover afspraken te maken. Denk hierbij aan ouder- of cliëntenraad en medezeggenschap. Uiteraard is het aan de ouders zelf te besluiten of hun kind jodiumtabletten mag gebruiken Medewerkers en gedetineerden Torentijd De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor gedetineerden. Ook Torentijd wordt voorzien van jodiumprofylaxe met het verzoek aan de leiding om een en ander intern te organiseren Medewerkers hulpdiensten Korpsleiding politie, directies VR MWB, VRZ en RAV s dragen er zorg voor dat communicatie over het onderwerp eenduidig en bij voorkeur gelijktijdig, wordt uitgevoerd. Afstemming hierover kan binnen de Veiligheidsdirectie Zeeland plaatsvinden. 6

8 7. Evaluatie Zoals in de rapportage Jodiumprofulaxe is aangegeven heeft het AB VRZ ingestemd met het advies een projectevaluatie uit te voeren van de predistributie. Het idee is om in een plan van aanpak incl. begroting, een bestuursevaluatie op te zetten met daarin herkenbare en praktische onderzoeksvragen en uitgangspunten en die ter instemming aan het DTMT VRZ voor te leggen. Voorgesteld wordt dit bij de afdeling bestuursondersteuning VRZ te beleggen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om naast een bestuursevaluatie ook een evaluatie onder burgers uit te voeren. Op initiatief van de directeur publieke gezondheid heeft GGD Zeeland een onderzoeksopzet gemaakt. Voor de uitvoering van dit onderzoek is al een subsidieaanvraag ingediend en (voorlopig) toegekend. Onderzoeksvragen kunnen zich richten op de risicoperceptie van Zeeuwen en Brabanders van grootschalige incidenten met een kerncentrale. Bewoners kunnen gevraagd worden welke handelingsperspectieven zij zien in de acute fase van een grootschalig nucleair incident. Ook de langetermijneffecten van predistributie kunnen onderwerp van onderzoek zijn door bijvoorbeeld de feitelijke beschikbaarheid van jodiumtabletten bij de doelgroep om de paar jaar te peilen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het evaluatie onderzoek onder burgers. 8. Tijdpad Datum Oktober 2013 December 2013 Vanaf januari 2013 Juni 2013 Vanaf juni 2013 Activiteit Voorbereiding besluitvorming bestuur, vooroverleg partijen Besluitvorming bestuur (fase 3, evaluaties en beleid DOP-zones) Uitvoering fase 3 en (verwacht) nieuw landelijk beleid DOP zones Fase 3 afgerond Onderhoudsfase jodiumprofylaxe 7. Kosten Van het in 2013 beschikbare budget resteert nog ruim bij VRZ en een soortgelijk bedrag bij MWB. De inschatting is dat dit voldoende is om de kosten van fase 3 en de evaluaties te dekken. Predistributie fase 3: Omdat voorzien is dat gebruik gemaakt wordt van bestaande functionele en logistieke netwerken van VRZ, MWB, politie en GGD en kunnen de werkzaamheden tijdens het dagelijks werk worden uitgevoerd. In die zin worden geen extra kosten verwacht. De voorraad jodiumtabletten, folders en brieven is voorlopig voldoende om te starten met fase 3. Bestuursevaluatie: Kosten hiervan zijn nog niet duidelijk want afhankelijk van eventuele bestuursopdracht en daarop volgende werkwijze. Evaluatie onder burgers: Onderzoeksopzet voorbereid, uitvoering afhankelijk van bestuursbesluit, kosten kunnen worden gesubsidieerd. DOP zones: nog niet bekend, mede afhankelijk van landelijk beleid, zie paragraaf

9 Literatuur, bronnen Bader S. en H. Slaper - Inventarisatie en classificatie van maatregelzones bij Kernongevallen, RIVM Rapport , Beek P. van - Notitie Jodiumprofylaxe, onderbouwing maatregel Jodiumprofylaxe, VRZ, Leenders M.E.C. et all - Jodiumprofylaxe bij kernongevallen. RIVM-rapport nr , Bergstra A.D. - Projectplan predistributie Jodiumprofylaxe Zeeland en Midden- West Brabant, VRZ, Kamerstuk - Notitie Wijziging enkele uitgangspunten voorbereding ongevalbestrijding, Min VROM, 20 maart Rampenbestrijdingsplan Nucleaire Installaties, VRZ, 28 september 2011 Bouziani G. Rapport Rapportage Jodiumprofylaxe predistributie huis-aan-huis, VRZ, 26 juni Verslag landelijke werkgroep distributie Jodiumtabletten, Min VWS, GGD en GHOR Nederland, 3 september

10 Bijlage 1: Jodiumprofylaxe- en DOP-zones 9

11 Bijlage 2: Selectie van de postcodegebieden in de jodiumprofylaxe- en DOP-zones Figuur 1: Jodiumprofylaxezone Borssele Figuur 2: Jodiumprofylaxezone Doel

12 Figuur 3: DOP-zones conform Rampenbestrijdingsplan Nucleaire Installaties 11

13 Bijlage 3: Postcodegebieden in de Jodiumprofylaxe- en DOP-zones Tabel 1: Postcodegebieden die binnen de jodiumprofylaxe zone vallen Gemeente Postcode Leeftijd 0-25j Leeftijd 25-45j Leeftijd 45+ Totaal Middelburg Middelburg Middelburg Middelburg Middelburg Subtotaal Vlissingen Vlissingen Subtotaal Reimerswaal Reimerswaal Reimerswaal Reimerswaal Subtotaal Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Borsele Subtotaal Goes Sluis Terneuzen 4521 <425 <410 <830 <1660 Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst Hulst

14 Subtotaal Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Subtotaal Woensdrecht Woensdrecht Woensdrecht Woensdrecht Woensdrecht Subtotaal Roosendaal Tabel 2: Postcodegebieden die binnen de DOP-zone vallen (exclusief jodiumprofylaxezone) Gemeente Postcodes Middelburg 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4384 Veere 4351, 4352, 4353, 4354, 4356, 4357, 4361, 4363, 4364, 4365, 4371, 4373, 4374 Reimerswaal 4401, 4416, 4417 Kapelle 4421, 4423, 4424 Borsele 4431, 4433, 4434, 4435, 4444 Goes 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4471, 4474, 4475, 4481 Noord-Beveland 4484, 4485, 4486, 4491, 4493, 4494 Sluis 4501, 4503, 4504, 4505, 4507, 4508, 4511, 4515 Terneuzen 4531, 4532, 4533, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4541, 4542, 4543, 4551, 4553, 4554, 4571, 4574, 4575, 4576 Vlissingen 4381, 4382, 4383, , 4386, 4387 Steenbergen 4651, 4652, 4655, 4671, 4681 Zoom 4661, 4664, Tholen 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4675 Roosendaal 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4724, 4726, 4727 Halderberg 4731, 4751, 4754,

15 Rucphen 4711, 4714, 4715, 4721, 4735 Steenbergen 4756 Zundert 4881, 4882, 4884, 4885, 4891 Woensdrecht

16 Bijlage 4: Jodiumprofylaxe Inname van radioactief jodium verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker bij kinderen en jongeren. De toename van de kans is het grootst bij kinderen, die ten tijde van het binnenkrijgen van radioactief jodium jonger dan circa 10 jaar zijn. Bij volwassenen is de toename van de kans op schildklierkanker zeer gering en bij mensen boven 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker aangetoond. Om deze reden is jodiumprofylaxe voor personen boven de 40 jaar alleen zinvol bij het overschrijden van een zeer hoge dosis, namelijk 5 Gy. De toename van de kans op het krijgen van schildklierkanker is dan nog steeds zeer gering, maar schildklierfunctiestoornissen, dus deterministische effecten van radioactief jodium op de schildklier, zullen bij deze dosis optreden en moeten worden vermeden. Uit het voorgaande blijkt dat het geen voordelen heeft voor personen ouder dan 40 jaar om een jodiumtablet als profylaxe in te nemen. Het innemen heeft echter wel nadelen omdat op oudere leeftijd de schildklier gevoeliger is voor bijwerkingen ten gevolge van extra jodium, zoals schildklierfunctiestoornissen. Daarom wordt door het RIVM het innemen van jodiumtabletten aan personen ouder dan 40 jaar ontraden. Alleen oudere zwangere vrouwen moeten wel een jodiumtablet innemen om hun ongeboren kind te beschermen (Leenders, 2004). Vanwege harmonisatie met omringende landen is voor een leeftijdsgrens van 45 jaar gekozen. De mogelijke bijwerkingen van een eenmalige toediening van kaliumjodide en kaliumjodaattabletten zijn: misselijkheid (2%), huiduitslag (1%) en mogelijke anafylactische shock door jodiumovergevoeligheid. De incidentie van ernstige bijwerkingen van jodiumprofylaxe met kaliumjodide- of kaliumjodaattabletten wordt geschat op minder dan 1 per 10 miljoen voor kinderen en minder dan 1 per miljoen voor volwassenen (Leenders, 2004). In gebieden waar voldoende jodium in de voeding zit, is er een kans op een struma of hypothyreoïdie. Mensen met een multinodulair struma, de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) en auto-immuun thyreoïditis hebben meer kans op schildklierfunctiestoornissen. Personen met een bekende jodium-allergie, dermatitis herpetiformis en hypocomplementemische vasculitis, moeten beslist geen jodiumtabletten innemen. Na herhaalde toediening zou er bij oudere mensen met een struma en jodiumgebrek een thyreotoxicose (veel te snel werkende schildklier) kunnen ontstaan. 15

17 Bijlage 5: Eisen aan decentrale opslag van Kaliumjodaattabletten Versie 1.0 Datum: Bron Onderstaande informatie m.b.t. de eisen die aan decentrale opslag van Kaliumjodaattabletten gesteld worden, is afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De eisen die hieronder zijn geformuleerd zijn de eisen waarop de IGZ toetst, wanneer zij toezicht houdt op de opslagplaatsen. 2 Eisen 2.1 De tabletten dienen in een afgesloten ruimte opgeslagen te zijn. De burger mag geen toegang hebben tot deze ruimte. 2.2 Er moet een beheerder (en vervanger) aangewezen zijn, die verantwoordelijk zijn voor de opslagruimte en die toegang hebben tot de ruimte. 2.3 Er dient een sleutelplan te zijn, waarin staat wie verantwoordelijk is voor de ruimte en wie toegang hebben tot de sleutel en daarmee tot de ruimte. 2.4 De ruimte dient droog te zijn, relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 75%, en op kamertemperatuur (tussen 15 en 25 C); zo er opslagcondities zijn omschreven door de fabrikant van de tabletten dienen deze te worden opgevolgd Er dient een registratie te worden bijgehouden van de totale voorraad tabletten in de opslagruimte Er dient een signaleringssysteem te zijn voor vroegtijdige waarschuwing van expiratie van de Kaliumjodaattabletten. 16

Verspreiding jodiumtabletten

Verspreiding jodiumtabletten Informatiebulletin Tihange en stralingsrisico s Nummer 3, 24 april 2017 Verspreiding jodiumtabletten Met deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Limburg-Noord gemeenten over de ontwikkelingen rondom

Nadere informatie

Jodiumprofylaxe Prédistributie huis-aan-huis

Jodiumprofylaxe Prédistributie huis-aan-huis Jodiumprofylaxe Prédistributie huis-aan-huis Opsteller drs ing Garib Bouziani, projectleider Versienummer 1 Datum 26 juni 2013 1. Inleiding Geacht MT, In dit rapport wordt u geïnformeerd over de (tussen)resultaten

Nadere informatie

M. van de Velde (DB) S. de Gouw (VD) Onderwerp wordt in het volgend AB VRHM opnieuw geagendeerd

M. van de Velde (DB) S. de Gouw (VD) Onderwerp wordt in het volgend AB VRHM opnieuw geagendeerd B.8 1. Samenvatting Een deel van de gemeenten in de regio Hollands Midden ligt in een 100 km zone hemelsbreed vanaf de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en Doel (België). De minister van EZ heeft in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 203 204 32 645 Kernenergie Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek huis aan huis distributie jodiumtabletten

Evaluatieonderzoek huis aan huis distributie jodiumtabletten Evaluatieonderzoek huis aan huis distributie jodiumtabletten in de gemeenten Borsele, Middelburg en Vlissingen Datum: Oktober 2015 Auteur: Ir. A.D. Bergstra Instituut: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval

Voorzorgsmaatregelen. bij een kernongeval Voorzorgsmaatregelen bij een kernongeval In deze folder vind je antwoord op de volgende vragen: > Hoe kan ik mij beschermen bij een kernongeval? > Waarom krijg ik uit voorzorg jodiumtabletten thuis bezorgd?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Kaliumjodide G.L. 65 mg tabletten Kaliumjodide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Kaliumjodide G.L. 65 mg tabletten Kaliumjodide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Kaliumjodide G.L. 65 mg tabletten Kaliumjodide Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. - Dit geneesmiddel kunt u zonder recept

Nadere informatie

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Infobulletin 2, november 2016 Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Is Zuid-Limburg voorbereid op een ernstig ongeval in de kerncentrale van Tihange? De voorbereiding op een stralingsongeval is een

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 0.2 SECR Van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV aangeboden een ambitiedocument regio NHN - Ambitie Holland boven Amsterdam - ter instemming. 0.3 SECR Van Stuurgroep De Kop Werkt! aangeboden een

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS inzake inzake problemen bij de Kerncentrale

Nadere informatie

Jodiumtabletten Vragen en antwoorden

Jodiumtabletten Vragen en antwoorden Jodiumtabletten Vragen en antwoorden 1. KERNONGEVAL 1.1 Wat is een kernongeval? Een kernongeval is een ongeval bij een kernreactor waarbij straling vrijkomt of dreigt vrij te komen en die tot een verhoogd

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN JODIUMTABLETTEN (65 MG KALIUMJODIDE PER TABLET) IN GEVAL VAN NUCLEAIRE OF RADIOLOGISCHE NOODSITUATIES

HET GEBRUIK VAN JODIUMTABLETTEN (65 MG KALIUMJODIDE PER TABLET) IN GEVAL VAN NUCLEAIRE OF RADIOLOGISCHE NOODSITUATIES HET GEBRUIK VAN JODIUMTABLETTEN (65 MG KALIUMJODIDE PER TABLET) IN GEVAL VAN NUCLEAIRE OF RADIOLOGISCHE NOODSITUATIES BIJSLUITER VOOR DE BEVOLKING 1. NOODSITUATIES WAARBIJ RADIOACTIEF JODIUM VRIJKOMT Bij

Nadere informatie

III III! Ml III Ui I III II

III III! Ml III Ui I III II Advies B&W 1 2 FE& 2ÖÍJ gemeente orsele B&W 12 februari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok (*7 ' ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Distributie jodiumtabletten

Distributie jodiumtabletten Behorend bij agendapunt 05b. AB van 21 september 2017 Distributie jodiumtabletten Plan van aanpak Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 15 augustus 2017 Versie 1.1 Dit plan van aanpak kan bijgewerkt

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Predistributiecampagne Jodiumtabletten gemeenten Dinkelland en Losser 2015

Evaluatieonderzoek Predistributiecampagne Jodiumtabletten gemeenten Dinkelland en Losser 2015 Evaluatieonderzoek Predistributiecampagne Jodiumtabletten gemeenten Dinkelland en Losser 2015 Auteur: Sjoerd Wolters Studentennummer: 350639 Studie: Integrale Veiligheidskunde Onderwijsinstelling: Saxion

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2340 Vragen van de leden

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Inleiding Het Zeeuwse project Laat Ze Niet Verzuipen! (LZNVZ) 1 en de 13 Zeeuwse gemeenten willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-02-2006 WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: 10-01-2006 Nr: WEB0506268/6 Onderwerp: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Nucleaire noodscenario s onvoldoende

Nucleaire noodscenario s onvoldoende Nucleaire noodscenario s onvoldoende GP/DorrebooM 1 Europees visserijbeleid: pompen of verzuipen Maart 2011 www.greenpeace.nl De kernramp in Japan heeft op tragische wijze duidelijk gemaakt dat aan kernenergie

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken Overzicht ingekomen stukken De stukken zijn op te vragen bij de secretaris Veiligheidsberaad 18 maart 2013 Bevolkingszorg op orde Op 28 september 2012 is het rapport 'Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie

Resultaten Klantonderzoek GMV 2014

Resultaten Klantonderzoek GMV 2014 Resultaten Klantonderzoek GMV 2014 Auteurs: Datum: 26 januari 2015 Angela Schulz, kwaliteitsadviseur - Hét Service Centrum Monique Scholtes, kwaliteitsmedewerker Bureau GMV In opdracht van: Bureau GMV

Nadere informatie

Behandeling met radioactief jodium (I-131 therapie) Instructies voor patiënten

Behandeling met radioactief jodium (I-131 therapie) Instructies voor patiënten Behandeling met radioactief jodium (I-131 therapie) Instructies voor patiënten In overleg met uw behandelend arts is gekozen voor een behandeling met radioactief jodium, ook wel I-131 therapie genoemd.

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam

Krimpen a/d IJssel. Nederlek. Molenwaard. Alblasserdam. Ridderkerk. Barendrecht. H.Ido Ambacht Zwijndrecht. Hardinxveld Giessendam Verspreidingsgebied Rozenburg Westvoorne Hellevoetsluis Brielle Maassluis Bernisse Vlaardingen Spijkenisse Korendijk dam Albrandswaard Barendrecht Binnenmaas Krimpen a/d IJssel Ridderkerk H.Ido Ambacht

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s

Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Infobulletin, januari 2016 Kerncentrale Tihange en stralingsrisico s Met dit infobulletin wil de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenten informeren over de ontwikkelingen rondom de voorbereiding op stralingsongevallen.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

SCHILDKLIERTHERAPIE MET RADIOACTIEF JODIUM

SCHILDKLIERTHERAPIE MET RADIOACTIEF JODIUM SCHILDKLIERTHERAPIE MET RADIOACTIEF JODIUM 298 Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde Mevrouw/meneer Dag Datum Tijdstip Denkt u eraan uw recente jaarkaart van het Sint Franciscus Gasthuis mee te nemen.

Nadere informatie

Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai

Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai 2014 2017 Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai 2014 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 augustus 2014 (Foto gemeente Kapelle voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl)

Nadere informatie

Gemeente ft Bergen op Zoom

Gemeente ft Bergen op Zoom Gemeente ft Bergen op Zoom Aan de gemeenteraden van de gemeenten Tholen, Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Breda, Etten- Leur, Rucphen, Hulst, Terneuzen, Goes, Kapelle en Reimerswaal. 1 3 DEC. 2017

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM (ZONDER ZIEKENHUISOPNAME)

PATIËNTENINFORMATIE BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM (ZONDER ZIEKENHUISOPNAME) PATIËNTENINFORMATIE BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM (ZONDER ZIEKENHUISOPNAME) Algemeen Door middel van deze brief wil Maasstad Ziekenhuis u informeren over een behandeling met radioactief jodium. Wij

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Leidraad Kernongevallenbestrijding

Leidraad Kernongevallenbestrijding Leidraad Kernongevallenbestrijding In deze paragraaf worden enige algemene operationele uitgangspunten beschreven die voor alle betrokken (operationele) diensten van belang zijn. Het gaat hier om de te

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Jan van den Heuvel Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Jan van den Heuvel 5 maart 2016 Redenen oprichting ANVS 1. Beter aansluiten bij intentie van IAEA- en Euratom-regelgeving voor een nucleaire autoriteit:

Nadere informatie

Hieronder vindt u een kort overzicht van nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek.

Hieronder vindt u een kort overzicht van nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek. Beste klant, Hieronder vindt u een kort overzicht van nieuwe producten en/of de promoties die we momenteel aanbieden in de apotheek. Voor vragen kan u ons gerust contacteren op het telefoonnummer 052/30.94.14

Nadere informatie

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 1 Begroting Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Begroting 1 augustus 2014 31 december 2014 Begroting 1 januari 2015 31 december 2015 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1 > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici?

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Rapport Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Een onderzoek onder inwoners van Zeeland Deel 2: 15 februari 2007 Projectnummer: 64351 In opdracht van: Omroep Zeeland / PZC Peter Joosse

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

de voorzitter van Provinciale Staten

de voorzitter van Provinciale Staten - de voorzitter van Provinciale Staten - 0401414/39/30 ruimtelijke ontwikkeling 3 F.Ch. Broodman 0118-631932 overzicht overlegorganen betreffende de Westerschelde 17 februari 2004 Geachte voorzitter, In

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klimaatadaptatie. Kwetsbaarheden zien, kansen benutten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klimaatadaptatie. Kwetsbaarheden zien, kansen benutten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klimaatadaptatie Kwetsbaarheden zien, kansen benutten Welkom Ina Adema Burgemeester Lelystad Voorzitter VNG commissie water Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

jodium-131-therapie van de schildklier

jodium-131-therapie van de schildklier jodium-131-therapie van de schildklier In overleg met uw arts heeft u besloten om een jodium-131-therapie van de schildklier te doen, of u denkt er nog over na. Dit gebeurt door het slikken van radioactief

Nadere informatie

Poliklinische behandeling met radioactief jodium-131 voor een goedaardige schildklieraandoening

Poliklinische behandeling met radioactief jodium-131 voor een goedaardige schildklieraandoening Poliklinische behandeling met radioactief jodium-131 voor een goedaardige schildklieraandoening In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een behandeling met radioactief jodium-131 te ondergaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

SCHILDKLIERPROBLEMEN BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM

SCHILDKLIERPROBLEMEN BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM SCHILDKLIERPROBLEMEN BEHANDELING MET RADIOACTIEF JODIUM FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Vanwege een (te) snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) komt u in aanmerking voor een behandeling met radioactief

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Aan de colleges van burgemeester en wet houders van de Zeeuwse gemeenten. ons kenmerk BO. bijlage(n) -1-

Aan de colleges van burgemeester en wet houders van de Zeeuwse gemeenten. ons kenmerk BO. bijlage(n) -1- V2 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wet houders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief status 2015-020 standpuntbepaling c.q. reactie contactpersoon bezoekadres L.M. Klaasse

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VR MWB 1 Aalburg Gemeenteraad vergadert 21 juni. De raad gaat er vanuit

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding

Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Overzicht bijeenkomsten/onderwerpen met geheimhouding Provincie Zeeland Volgende dossiers: - Thermphos - Tour de France - Waterdunen - Sloeweg - Marinierskazerne - Perkpolder - Sluiskiltunnel - Delta NV

Nadere informatie