Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)"

Transcriptie

1 Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar Samenvatting dr Jasper Dupnt

2 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten zijn indirecte belastingen 1. Successierechten slaan p één enkel belastbaar feit, m.n. de vergang van vermgen dr het verlijden van een natuurlijk persn ten gevlge van: Wettelijke devlutie; Testament; Cntractuele erfstelling (huwelijkscntract); Fictiebepalingen (art W.Succ.). Fictiebepalingen belasten vermgensverdracht naar aanleiding van het verlijden. Dit hudt verband met vereenkmsten die tijdens het leven wrden geslten en uitwerking kennen p het mment dat één van de cntracterende partijen verlijdt. Vrbeeld: levensverzekeringen. Levensverzekeringen vallen nrmaal buiten de successiewet, tenzij de wet anders beslist. De wetgever heeft dit gedaan in het kader van de fictiebepalingen. Levensverzekeringen wrden met legaten gelijkgesteld. Op die manier gaat men ervan uit dat het een vermgensverdracht dr verlijden is. 2. De materiële belastingschuld ntstaat p datum van het verlijden. De waarde van het vermgen wrdt p die datum gefixeerd, alsk de tepasselijke wetgeving. Dit kan zeer vervelende gevlgen hebben. Stel: vader sterft p 26 februari. Men beschikt ver een aangiftetermijn van vier maanden m aangifte te den in de successiebelasting. Om aangifte te den, met men zich fixeren p 26 februari. Situaties die na die datum vrvallen hebben geen invled. Z zal de mstandigheid dat enige tijd na 26 februari de waarde van het appartement daalt ten gevlge van de plaatsing van een kunstwerk vr de deur, niet in rekening kunnen wrden gebracht. Op het principe dat de materiële belastingschuld ntstaat p het genblik van het verlijden zijn uitznderingen mgelijk. Z bepaalt art. 7 W.Succ. dat handgiften van rerende gederen (i.e. schenkingen die niet geregistreerd zijn) slechts binnen de successierechten vallen als de schenking dateert van minder dan drie jaar vr het verlijden. 2

3 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied Met betrekking tt penbare effecten wrdt bepaald dat er met gekeken wrden naar de prijs curant van de maand van het verlijden en de twee maanden daarpvlgend. Dit is k een afwijking p de algemene regel. 3. Het belang van het verschil tussen directe en indirecte belastingen uit zich vral p prcedureel vlak: in het kader van indirecte belastingen werkt met men in beginsel de belasting vrijwillig betalen. Met een dwangbevel kan de fiscus vervlgens vergaan tt gedwngen invrdering. Bij directe belastingen is dit slechts facultatief. b. Successierechten versus recht van vergang bij verlijden I. Het successierecht 4. Het successierecht sensu strict wrdt geheven p de nalatenschap van rijksinwners, i.e. natuurlijke persnen die p het genblik van hun verlijden binnen het Rijk hun dmicilie f de zetel van vermgen hadden gevestigd, ls van natinaliteit (art. 1, 1 W.Succ.). Wanneer een rijksinwner verlijdt, dan zijn successierechten sensu strict verschuldigd p zijn wereldwijde nalatenschap (cf. art. 15 W.Succ.). Dit is het enige relevante criterium. Waar hij verlijdt, speelt geen rl. Er zijn bepaalde aftrekpsten mgelijk (cf. art. 16 en 17 W.Succ.), er wrdt enkel belast p het nettactief. Openstaande leningen kunnen in mindering wrden gebracht. II. Het recht van vergang bij verlijden 5. Het recht van vergang bij verlijden wrdt geheven p de waarde van de in België gelegen nrerende gederen die verkregen wrden uit de nalatenschap van iemand die geen rijksinwner is (art. 1, 2 W.Succ.). Vrbeeld: wanneer een Duitse rijksinwner een appartement in de Haan heeft, zijn er successierechten verschuldigd in België p grnd van het recht van vergang bij verlijden. 3

4 Hier is al veel rnd te den geweest: HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied Waarm alleen maar nrerende gederen? Is dit geen discriminatie, want: als hij k een beleggingsprtefeuille heeft in België, wrdt er geen recht van vergang bij verlijden geheven. Art. 18 W.Succ.: een recht van aftrek is niet mgelijk, men zal dus belasten p het brut-actief. Stel: de Duitse rijksinwner gaat een lening aan van EUR, en verlijdt één week later. Vlgens de nrmale regels is er geen lastenaftrek mgelijk. De erfgenamen meten dus belasting betalen p de waarde van het vlledig nrerend ged met een waarde van EUR, terwijl er ng een schuld p zit van EUR. Het Eurpees Hf van Justitie heeft in het arrest Eckelkamp gerdeeld het feit dat vr rijksinwners wel wrdt vrzien in een recht van aftrek, en vr niet-rijks-inwners niet, een schending uitmaakt van het vrij verkeer van kapitaal. He heeft men dit pgelst? Art. 18 W.Succ. bestaat ng altijd, men heeft dit prbleem in art. 27 en 27bis W.Succ. geregeld: Vlaanderen en Brussel (art. 27 W.Succ.): Overlijden van inwner van de EER: tepassing van een lastenaftrek. Men hudt zich zeer strekt aan de rechtspraak van het Hf van Justitie. Overlijden van inwner buiten EER: geen tepassing van een lastenaftrek. Wallnië: altijd lastenaftrek (ngeacht binnen f buiten EER) (art. 27bis W.Succ.). III. Prbleem van dubbele belasting 6. Een cmbinatie van successierechten en rechten van vergang bij verlijden is mgelijk. Dit heeft evenwel een nefast gevlg: dubbele belasting. Stel: een Belgische rijksinwner heeft in Duitsland een chalet. Die chalet valt nder het Belgisch successierecht. De kans is reëel dat men in Duitsland k iets heeft zals het recht van vergang bij verlijden, waardr men in Duitsland successierecht zal pleggen aan nrerende gederen in bezit van niet-rijksinwners. Prblemen van dubbele belasting kunnen wrden pgelst via een dubbelbelastingverdrag. In de inkmstenbelasting is dit zeer frequent geregeld, dch dit is niet het geval vr successierechten. Enkel met Zweden en Frankrijk werd een dubbelbelastingverdrag afgeslten. 4

5 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied Daarnaast bepaalt art. 17 W.Succ. dat de Belgische successierechten wrden verminderd met het bedrag dat reeds aan belasting in het buitenland werd betaald. De buitenlandse belasting wrdt rechtstreeks verrekend met de Belgische successierechten. Het prbleem van dubbele belasting blijft wel bestaan. Er met iets aan die situatie gebeuren. Hiermtrent bestaat discussie p Eurpees vlak. c. Successierechten zijn gereginaliseerde belastingen 7. Ingevlge de staatshervrmingen van de jaren 80 werden de gemeenschappen en gewesten gecreëerd. Deze entiteiten kregen k eigen bevegdheden. In de eerste plaats beschikken de gemeenschappen en de gewesten ver een autnme fiscale bevegdheid. Daarnaast bepaalt de bijzndere financieringswet he de gemeenschappen en gewesten gefinancierd zullen wrden, naast hun eigen grndwettelijke fiscale bevegdheid. De bijzndere financieringswet kent twee luiken: 1) dtatiemechanisme: gewesten krijgen een grt stuk van de pbrengsten van de (federale) persnenbelasting; 2) drschuiven van belastingen van het federale naar het reginale niveau: het gaat m dertien belastingen (neigenlijke reginale belastingen), waarnder successierechten. Men heeft vr een stuk de bevegdheid van die belastingen aan de gewesten gegeven, maar de drschuiving is niet vlledig: a. federaal is gebleven het bestaan van de belasting 1 en de belastbare materie (bv. vergang dr verlijden); b. reginaal is de grndslag, het tarief en de vrijstellingen. Opmerking: dit geeft aanleiding tt fiscale cncurrentie tussen de gewesten. Via gunstregelingen (bv. gunstmaatregel vr het erven van familiale ndernemingen) hpt men dat mensen zich p het grndgebied van het gewest kmen vestigen, waardr het gewest een grter aandeel uit het dtatiesysteem ntvangt. De dienst van de belasting (inning en invrdering) is gemengd. De federale verheid regelt dienst van de belasting zlang de federale verheid instaat vr inning en invrdering van die belasting. Zdra de gewesten dit vernemen, wrden ze k bevegd m de prcedureregels te bepalen. 1 De gewesten kunnen niet beslissen m de successierechten af te schaffen, al kunnen zij het tarief wel verlagen tt 0 prcent. 5

6 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied Dit kan vr prblemen zrgen mdat men rnd een nieuwe amnestieregeling aan het werken is p federaal niveau. Onderscheid: Niet verjaarde belasting: regulariseren dr het betalen van nrmaal tarief en bete van 20%. Dit is geen prbleem; Verjaarde belasting: regulariseren dr betaling van een heffing van 35%. Is dit een tarief f een sanctie? Het is een tarief: prbleem hier is de federale verheid niet vr bevegd, wel de gewesten. De nieuwe amnestieregeling zu dan niet drwerken naar alle neigenlijke belastingen. Het is een sanctie: federale verheid is wel bevegd, sancties zijn een nderdeel van de prcedure. 8. Lkalisatieprbleem. Twee hypthesen: 1) Successierechten bij verlijden rijksinwners: als men belastingen drschuift naar de gewesten en als zij k de pbrengst ervan krijgen, wat den we dan met een inwner van Brussel, die verlijdt met erfgenamen in Vlaanderen en Wallnië? Gaat alles naar Brussel f een stuk naar Vlaanderen en Wallnië en niets naar Brussel? a. Algemene regel: successierechten zijn verschuldigd (kunnen geïnd wrden) in het gewest waar die persn zijn vrnaamste wnplaats had p datum van verlijden; b. Uitzndering: als de persn die verleden is in de laatste vijf jaar vr verlijden in verschillende gewesten heeft gewnd, gaan we kijken naar het gewest waar hij het langst heeft gewnd, dit m te vermijden dat men zu inspelen p verschillende regelingen. Dit kan sms verwarrend zijn. Successierechten wrden berekend naargelang de graad van verwantschap. De laagste tarieven zijn van tepassing in de rechte lijn tussen uders en kinderen en tussen echtgenten en wettelijk samenwnenden. In Vlaanderen wrden k feitelijk samenwnenden daarmee gelijkgesteld, vr zver zij samenwnen p hetzelfde adres gedurende langer dan 12 maand. Er met echter rekening gehuden wrden met het lkalisatiecriterium: als men in verschillende gewesten gewnd heeft, met men twee jaar, zes maanden en één dag in Vlaanderen gewnd hebben. 6

7 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied 2) Successierechten bij recht van vergang bij verlijden: a. Rechten zijn verschuldigd in het gewest waar het nrerend ged gelegen is; b. Bij nrerende gederen in verschillende gewesten: gewest waar gederen met het hgste kadastraal inkmen zijn gelegen mag een vlledig recht van vergang bij verlijden heffen p alle nrerende gederen. d. Successierechten wrden beheerst dr de antimisbruikbepaling 9. Art. 106 W.Succ. verwijst naar art. 18, 2 W.Reg., dat bepaalt: 2. Aan de administratie kan niet wrden tegengewrpen, de rechtshandeling nch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tt stand brengt, wanneer de administratie dr vermedens f dr andere in artikel 185 bedelde bewijsmiddelen en aan de hand van bjectieve mstandigheden aantnt dat er sprake is van fiscaal misbruik. Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingschuldige dr middel van de dr hem gestelde rechtshandeling f het geheel van rechtshandelingen één van de vlgende verrichtingen tt stand brengt : 1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de delstellingen van een bepaling van dit Wetbek f de ter uitvering daarvan genmen besluiten buiten het tepassingsgebied van die bepaling plaatst; f 2. een verrichting waarbij aanspraak wrdt gemaakt p een belastingvrdeel vrzien dr een bepaling van dit Wetbek f de ter uitvering daarvan genmen besluiten en de tekenning van dit vrdeel in strijd zu zijn met de delstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit vrdeel tt del heeft. Het kmt aan de belastingschuldige te te bewijzen dat de keuze vr zijn rechtshandeling f het geheel van rechtshandelingen dr andere mtieven verantwrd is dan het ntwijken van registratierechten. Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wrdt de verrichting aan een belastingheffing vereenkmstig het del van de wet nderwrpen alsf het misbruik niet heeft plaatsgevnden. I. De inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling inzake Registratie- en successierechten 10. De nieuwe antimisbruikbepaling is van tepassing p rechtshandelingen die wrden gesteld vanaf 1 juni

8 De vraag is echter wanneer een rechtshandeling is gesteld: HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied legaten nder pschrtende vrwaarde; Vrbeeld: nnkel is gestrven p 2 januari In het testament werd bepaald dat de erfgenaam een legaat van EUR krijgt nder de pschrtende vrwaarde dat hij afstudeert. Is de rechtshandeling gesteld? Vlgens MAUS is de rechtshandeling pas gesteld p het genblik dat de vrwaarde is vervuld. Maar is het uitwerking van de vrwaarde gelijk aan het stellen van de rechtshandeling? De tekenning van het legaat is al gebeurd bij het pmaken van testament recht van natrekking bij gesplitste aankp. Vrbeeld: vader is 65 gewrden en heeft een grepsverzekering van EUR binnengerijfd. Hiermee kpt hij een appartement aan zee aan. Vader kpt het vruchtgebruik, de kinderen kpen de naakte eigendm. Als vader sterft, dft het vruchtgebruik uit en wast het aan bij de naakte eigenaars die vlle eigenaar wrden, znder het betalen van successierechten. Vrwaarde is wel dat de kinderen kunnen aantnen dat ze zelf ver vldende financiële middelen beschikten m de naakte eigendm aan te kpen. Deze vrwaarde bestaat p het mment van de aankp 2. Opnieuw rijst de vraag wanneer de rechtshandeling is gesteld: is dat het genblik waarp de akte verleden wrdt, f het mment waarp vader sterft en het vruchtgebruik aanwast bij de naakte eigendm? 11. Quid step by step cnstructies? Step by step cnstructies zijn rechtshandelingen die elkaar pvlgen (bv. de verkp van een nrerend ged, gevlgd dr een schenking). In de regel zal de nieuwe antimisbruikbepaling van tepassing zijn wanneer de laatste stap van het verhaal zich situeert na 1 juni Er zijn kwatngen bij de fiscus die beweren dat in het kader van successieplanning de laatste rechtshandeling het verlijden is. Dit gaat vlgens MAUS te ver. Er bestaat een Rulingsdienst m fiscale cnstructies p vrhand af te tetsen. Als je een ruling hebt blijft die drwerken, die kan nit betrekking hebben p de antimisbruikbepaling zelf. Je kunt niet vragen: ik de dat, is dit fiscaal misbruik. Wat kan wel: ik de dat, m die niet fiscale reden, ben je hiermee akkrd? Als fiscus zegt ké, geen prbleem, dit blijft drwerken. 2 In de praktijk zal vader vlak vr de aankp een schenking den aan zijn kinderen. 8

9 II. De grndwettelijkheid van de nieuwe antimisbruikbepaling HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied 12. Met betrekking tt de grndwettelijkheid van de nieuwe antimisbruikbepaling zijn er twee prblemen. 1. Legaliteit 13. De wetgever geeft veel te veel macht aan de fiscus. Met de antimisbruikbepaling laat men de fiscus te m situaties in een andere juridische cntext te plaatsen. Dit is een inmenging van de uitverende macht in de wetgevende macht. Dit argument werd k naar vren geschven bij de ude antimisbruikbepaling, tevergeefs. 2. Bevegdheid 14. Art. 106 W.Succ. valt nder het deel m.b.t. het bewijs. Dit artikel verwijst naar art. 18 W.Reg., dat nder de algemene heffingsregels valt. Met de antimisbruikbepaling als een prcedureregel f een heffingsregel wrden beschuwd? Het staat vast dat de reginale verheid bevegd is. Indien het grndwettelijk hf vaststelt dat er sprake zu zijn van een bevegdheidsprbleem, zal er binnen de maand een reginale antimisbruikbepaling wrden uitgevaardigd waarmee dit prbleem wrdt verhlpen. III. De werking van de nieuwe anti-misbruikbepaling 15. Als er sprake is van fiscaal misbruik (1 e stap), brengt dit met zich mee dat de rechtshandelingen niet kunnen wrden tegengewrpen. De belastingschuldige kan evenwel het tegenbewijs leveren, dr aan te tnen dat de keuze vr die rechtshandeling dr andere mtieven wrdt verantwrd dan het ntwijken van successierechten (2 e stap). Indien de belastingschuldige er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, mag de fiscus de verrichting aan belastingheffing nderwerpen alsf het misbruik niet had plaatsgevnden. 9

10 1. Eerste stap: is er fiscaal misbruik? HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied 16. M.b.t. de vraag f er fiscaal misbruik is, rust de bewijslast p de fiscus: hij zal meten aantnen dat de belastingschuldige dr middel van een dr hem gestelde rechtshandeling een vrdeel heeft verkregen in strijd met de delstelling van de fiscale wet. a. een dr de belastingplichtige gestelde rechtshandeling 17. Dit is prblematisch: cf. de Fabilagate. Fabila richtte een stichting p met de bedeling m belastingen te ntwijken. Een stichting is een aparte rechtspersn die mgelijk maakt dat een vermgen beheerd wrdt in functie van een bepaalde delstelling. Als dat uitwerking krijgt, zijn er geen successierechten verschuldigd. Kan dat? De vraag is wie de belastingschuldige is. Hiervr meten we terugkppelen naar art. 70 W.Succ.: erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. Zij hebben echter geen verrichting gesteld waarbij zij zichzelf een fiscaal vrdeel hebben bezrgd in strijd met de fiscale wet. Zij genieten enkel de vrdelen van de uitwerking van de stichting. cf. Een grtvader maakt een testament waarin hij geld geeft aan zijn kleinzn en aan een vzw nder de vrwaarde dat de vzw successierechten betaald p het geld dat verschuldigd is aan de kleinzn. De kleinzn heeft hier vrdeel bij, maar hij heeft zelf geen rechtshandeling gesteld. Als je het z bekijkt kunnen er bijna geen tepassingsgevallen zijn van de nieuwe bepaling. Tenzij er situaties zijn waarbij de erflater en erfgenamen samen in het cmplt zitten. Een vrbeeld hiervan is de gesplitste aankp: vader en kinderen kpen samen een nrerend ged met de bedeling m successierechten te ntwijken. Dan heb je wel een mgelijk prbleem: hier heeft de belastingschuldige wel een verrichting gesteld. b. in strijd met de delstelling van de fiscale wet 18. De vraag rijst wat de delstelling is van de fiscale wet. Dit kan wrden geïllustreerd dr te verwijzen naar de prblematiek rnd de handgift, i.e. een schenking van rerende gederen znder dat men die laat registreren. Wanneer de schenker binnen de drie jaar verlijdt, zal de schenking nder de successierechten vallen. De vraag is echter f dit fiscaal misbruik uitmaakt: art. 131, 2 W.Reg. bepaalt immers dat elke schenking van rerende gederen aan registratierechten wrdt nderwrpen. Hiertegenver staat echter art. 7 W.Succ., dat bepaalt dat gederen waarver de verledene kstels heeft beschikt gedurende drie jaar vr verlijden, wrden geacht deel uit te maken van de nalatenschap als ze niet 10

11 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied wrden nderwrpen aan successierechten. Wat is het del van art. 7 W.Succ. als we ervan uitgaan dat elke schenking nderwrpen wrdt aan successierechten? De fiscale administratie heeft hieraan tegemet gekmen dr te vrzien in een black list en een white list. Opgelet: de mstandigheid dat bepaalde cnstructies nder de black list vallen betekent niet dat zij niet meer zuden kunnen. Wel zal er een niet-fiscaal mtief meten zijn. Vrbeeld: de sterfhuisclausule. Bij een sterfhuisclausule wrdt bepaald dat het gemeenschappelijke vermgen vlledig wrdt tebedeeld aan één van de echtgenten, znder dat bepaald wrdt dat het m de langstlevende met gaan. Deze techniek wrdt gehanteerd m successierechten te vermijden: het successierecht is immers enkel van tepassing als de verkrijging dr de langstlevende gebeurt p vrwaarde van verleving. Het Hf van Cassatie is van rdeel dat een sterfhuisclausule perfect wettelijk is. De fiscus legt zich hier evenwel niet bij neer en blijft bij zijn standpunt. Het mag vr de fiscus dan wel fiscaal misbruik zijn, maar als je een ged mtief hebt (bv. ik wil niet dat mijn kinderen alles erven, ik wil dat mijn partner cmfrtabel kan leven) is er geen prbleem. Vrbeeld: de gesplitste aankp. Wanneer er eenheid van pzet is tussen VG en BE is de gesplitste aankp vlgens de fiscus niet tegelaten. Wel mgelijk als er vldende tijd zit tussen schenking en de aankp van het nrerend ged. Wat is dit dan? Een maand, een jaar? Niemand weet het De circulaire van 10 april 2013 vervangt de circulaire van 19 juli Testamentaire bepalingen wrden vrtaan vlledig uitgeslten van de antimisbruikbepaling. Dit is een redelijk grte uithlling van de antimisbruikbepaling in het kader van de successierechten. Als een rechtshandeling, gesteld dr de belastingplichtige, fiscaal misbruik vrmt, met men geval per geval gaan rdelen f dit in aanmerking kmt vr tepassing van de antimisbruikbepaling. Men gaat niettemin ng eens een lijst maken van wat kan en niet kan, znder hier abslute zekerheid aan te verbinden. Er zijn pnieuw een white list (ngewijzigd) en een black list (gewijzigd): gesplitste aankp en dulegaat niet langer pgenmen in de black list. Er gaan stemmen p die ervan uitgaan dat de gesplitste aankp niet langer een prbleem is, maar vrzichtigheid is gebden. Stellen prblemen p het vlak van successierechten: 1) de sterfhuisclausule, m.i.v. de getrapte sterfhuisclausule; Een huwelijk, met EV(M), EV(V), GV. Prblematiek van de ngelijke verdeling HV geeft aanleiding tt prblemen met art. 5 W.Succ. Om daaraan te ntsnappen kan gewerkt wrden met een sterfhuisclausule: er is een ngelijke verdeling van het HV wanneer het huwelijk wrdt ntbnden dr m het even welke reden. Hierdr staat art. 5 buiten spel. 11

12 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied Bij een getrapte sterfhuisclausule zal de echtgent zijn vlledig EV in het GV inbrengen, vervlgens wrdt een sterfhuisclausule ingeschreven in het HC. 2) de uitbreng van het GV, gevlgd dr een schenking. Een van de twee partners krijgt slecht nieuws, men gaat p zek naar techniek m successierechten te vermijden. Eerste techniek: de sterfhuisclausule. Deze techniek is evenwel prblematisch vr de fiscus; Tweede techniek: de uitbreng (enkel mgelijk vr rerende gederen): a) men zal de helft van het GV uit de gemeenschap halen en in het EV stppen van degene die slecht nieuws heeft gekregen; b) Hij zal zijn EV schenken aan zijn partner. Dit gaat meestal gepaard met schenkingsrechten (3%). Ok de uitbreng is een prbleem vr de fiscus. Enkel de uitbreng en de sterfhuisclausule staan ng p de black list; dat de rest niet p de black list staat biedt evenwel geen abslute zekerheid. De sterfhuisclausule en de uitbreng zijn ng steeds mgelijk, vr zver er een geldig mtief is. 2. Tweede stap: kan de belastingplichtige een niet-fiscaal mtief aanveren? 19. Indien de fiscus ervan uitgaat dat er sprake is van fiscaal misbruik, heeft de belastingschuldige de mgelijkheid m aan te tnen dat de keuze vr zijn rechtshandelingen is ingegeven dr andere mtieven dan fiscale. De ruimte vr een niet-fiscaal mtief is zeer ruim: het kan gaan m een ecnmisch, financieel, familiaal f juridisch mtief. Vereist is wel dat het mtief vldende zwaar is. Vgl. het arrest Fggia: fusies en splitsingen kunnen fiscaal neutraal gebeuren, vr zver er vldende zakelijke verwegingen gebeuren. Twee venntschappen fusineerden met elkaar, waardr de winst van de ene venntschap werd gecmpenseerd dr het verlies van de andere. Als zakelijke verweging werd aangegeven dat de administratieksten hierdr zuden afgenmen. Het hf erkende dit mtief, maar was van rdeel dat er een nevenwicht bestnd tussen het niet-fiscale vrdeel en het fiscale vrdeel. 12

13 3. Niet-tegenstelbaarheid + herstellen van de grndslag en belastingberekening HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied 20. Men mag gaan belasten alsf het misbruik niet heeft plaatsgevnden. Bewijslast vr de fiscus. Maar he gaat men dit den? Wat als er verschillende plssingen zijn. Meest vrdelige f meest nadelige kiezen? e. Successierechten zijn een vrm van vermgensbelasting p de vergang van vermgen dr het verlijden 21. Successierechten belasten vermgen dat men verkrijgt dr het penvallen van de nalatenschap. Het penvallen van de nalatenschap gebeurt dr: verlijden; verklaring van afwezigheid (art. 118 e.v. BW). Wanneer persnen verdwenen zijn in mstandigheden waarvan men kan vermeden dat deze persnen zijn verleden, kan een verklaring van afwezigheid wrden bekmen bij de rechtbank van eerste aanleg, p basis waarvan men aanneemt dat de persn verleden is. 22. Successierechten zullen in bepaalde gevallen k de vermgensverrijking belasten naar aanleiding van het verlijden. Het gaat hier m de zgn. fictiebepalingen: Wel successierechten verschuldigd: Vrbeeld: de levensverzekering. Een levensverzekering is een vereenkmst nder de levenden waarbij een persn zijn eigen verlijden verzekert. Als er een verlijden is, zal degene die als begunstigde is aangeduid in het cntract uitkering krijgen. Het gaat hier m een vermgensverrijking naar aanleiding van het verlijden. Geen successierechten verschuldigd: Vrbeeld: schenking van een nrerend ged nder de pschrtende vrwaarde van het verlijden van de schenker. Oma schenkt huis aan kleinzn, nder de pschrtende vrwaarde van verlijden. Zdra ma is verleden, wrdt kleinzn eigenaar van nrerend ged. Deze vermgensverrijking valt buiten successierechten. Het gaat m een vermgensverrijking n.a.v. het verlijden; in het wetbek successierechten zijn er geen bepalingen met betrekking tt dergelijke verdracht (dit valt nder registratierechten). Anderzijds is een schenking van rerend ged nder pschrtende vrwaarde van verlijden wel nderwrpen aan successierechten. Vrbeeld: Schenking met beding van terugvalling. Wanneer ik een schenking de van één f ander schilderij nder beding van terugvalling aan een vriend, betekent dit dat als de vriend vrverlijdt 13

14 HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied het schilderij terug aan mij kmt. Ok hier hebben we te maken met iets wat niet nder successierechten valt. De fictiebepalingen belasten k vermgen dat niet meer in de nalatenschap zit p datum van verlijden, maar dat er wel is geweest. Vrbeeld: handgift. Schenkingen die dateren van minder dan drie jaar vr het verlijden en die niet geregistreerd zijn zullen k belast wrden nder de successierechten. 14

15 HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen HOOFDSTUK 2. AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VERKRIJGINGEN 23. Overeenkmstig art. 2 W.Succ. zijn successierechten verschuldigd p erfgederen, ngeacht f zij ingevlge wettelijke devlutie, uiterste wilsbeschikking f cntractuele erfstelling wrden vergemaakt. Prcedureel bestaan er wel verschillen naargelang van de manier waarp vermgen verkregen werd,.m. p het vlak van de aangifteplicht en de vldeningsplicht. De successierechten zijn in beginsel verschuldigd p het vermgen dat wrdt verkregen dr het verlijden, d.w.z.: Vermgen dat p het genblik van het verlijden effectief in de nalatenschap aanwezig is (art. 1-2 W.Succ.); Vermgen dat tt de nalatenschap wrdt gerekend ingevlge fiscale ficties (art W.Succ.). a. De wettelijke devlutie 24. Algemeen. Indien er geen regeling getrffen werd dr de erflater, zal de erfenis verdeeld wrden vlgens de regelen van het wettelijk erfrecht. In dergelijk geval zijn successierechten verschuldigd, zelfs al is met ng niet klaar met het regelen van de erfenis. Met andere wrden: k als er bel ntstaat tussen de erfgenamen, zullen er successierechten verschuldigd zijn. Opgelet: de bledige hand erft niet (nwaardigheid). 25. Drievudige keuze vr de erfgenamen. De erfgenamen beschikken ver een drievudige keuze: 1) Aanvaarden. Wanneer men (uitdrukkelijk f stilzwijgend) aanvaardt verkrijgt men vermgen en is men successierechten verschuldigd; 2) Verwerpen. Wanneer men verwerpt is men geen erfgenaam. Op het vlak van successierechten is er echter een zeer vervelende bepaling, nl. art. 68 W.Succ.. Vrbeeld: vader is gestrven, heeft twee kinderen. Hij heeft een testament gemaakt waarbij hij zijn appartement aan zee met een waarde van EUR heeft gelegateerd aan zijn beste vriendin (c). Geen bledverwantschap, derhalve: tt : 45%, : 55%, : 65% (tarieven in Vlaanderen). Vriendin verwerpt, gelet p zware successierechten. In dat geval kmt het appartement te aan de twee wettelijke erfgenamen, de kinderen. De tarieven die gelden vr de kinderen zijn 3%: ,

16 HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen 9%: , 27%: Maar art. 68 W.Succ. bepaalt dat in geval van verwerping het recht verschuldigd dr de persnen die daarvan het vrdeel genieten niet lager mag zijn dan de rechten die de verwerper had meten betalen. De successierechten zullen dus berekend vlgens de 45%, 55%, 65%-regel. De kinderen zijn gesjareld in het vrdeel van de fiscus. 3) Aanvaarden nder vrrecht van bedelbeschrijving. Dit kmt erp neer dat er eerst een bedelbeschrijving wrdt pgemaakt zdanig dat kan wrden ingeschat wat er in de nalatenschap zit. Zdende kan men met kennis van zaken beslissen. De fiscus hudt echter geen rekening met de aanvaarding nder vrrecht van bedelbeschrijving. Vrbeeld: ten kind twee jaar was, is vader er van nder gemuist met andere vruw. Kind is altijd bij meder blijven wnen, geen cntact meer met vader. Op 6 maart 2013 sterft vader. Kind krijgt telefn van ntaris: hij is enige erfgenaam. Kind weet niet wat vader heeft uitgespkt in zijn leven, hij aanvaardt nder vrrecht van bedelbeschrijving. Ntaris gaat na wat er p datum van verlijden ng in het vermgen van vader zit. Er zijn geen schulden + spaarbek met EUR. Nalatenschap wrdt aanvaard, aangifte wrdt ingediend bij ntvanger van de successie, successierechten wrden betaald. Eén maand later ntvangt kind een brief van FOD Financiën, waarbij wrdt meegedeeld dat de administratie zinnens is tepassing te maken van art. 108 W.Succ.. Art. 108 W.Succ. is een bewijsmiddel: de eis tt betaling van de rechten is vldende vastgesteld dr akten van eigendm die dr de afgestrvene f te zijnen bate zijn verleden. Wanneer de akten betrekking hebben p RG, mag de fiscus alleen maar kijken naar de akten die zijn verleden in een peride van minder dan drie jaar vr het verlijden. Op 3 april 2011 werd een akte verleden, m.n. de verkp van een f andere villa vr EUR. Als er akten van verlijden zijn, mag de fiscus ervan uitgaan dat de eigendm er ng altijd is p datum van verlijden. De BP mag echter wel het tegenbewijs leveren: hij mag aantnen wat er met dat vermgen is gebeurd. Als het vermgen er niet meer is, gaat de fiscus ervan uit dat het vermgen is weggeschnken, waardr de fiscus art. 7 W.Succ. mag tepassen: handgiften die dateren van minder dan 3 jaar vr het verlijden, zijn nderwrpen aan successierechten. Aanvaarding nder vrrecht van bedelbeschrijving beschermt niet tegen de tepassing van art. 108 W.Succ. Vlgens MAUS is art. 108 W.Succ. een verwerpelijk wetsartikel: het gaat m een belasting van nwetendheid. In Nederland bestaat er een hardheidsclausule: de Nederlandse minister van financiën kan beslissen dat geen belastingen verschuldigd zijn wanneer blijkt dat een fiscale wet belastingen met zich meebrengt die niet gewild waren. 16

17 b. De testamentaire devlutie HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen 26. Algemeen. Degene die is gestrven kan een testament hebben gemaakt, i.e. de testamentaire devlutie. Dit testament met gevlgd wrden vr zver het gaat m een geldig testament. Er bestaan drie srten testamenten: 1) authentiek testament: testament pgemaakt dr de ntaris; 2) eigenhandig testament: testament dat zelf geschreven is, dit kan p m het even wat zijn (bv. p de muur van de ziekenhuiskamer); 3) internatinaal testament: bijzndere vrm van authentiek testament, waarbij men zelf met zijn papieren tt bij de ntaris gaat en ervr zrgt dat men de ndige stempels en handtekeningen krijgt. Het met een geldig testament zijn, d.w.z. geschreven f getypt, ndertekend en duidelijk. Legaat aan een feitelijke vereniging (bv. ACW) is niet mgelijk, vermits zij geen rechtspersnlijkheid heeft. Een legaat aan een vzw f instelling van penbaar nut is daarentegen ngeldig. 27. Srten legaten. We nderscheiden: 1) het algemeen legaat, i.e. een legaat van algemeenheid van gederen: algemene aangifteplicht (art. 38 W.Succ.) + algemene vldeningsplicht (art. 70 W.Succ.). 2) het legaat nder algemenen titel, i.e. een legaat van bv. alle nrerende gederen f bv. 1/3 van de rerende gederen: geen rechtstreekse aangifteplicht (art. 38 W.Succ.) + geen rechtstreekse vldeningsplicht (art. 70 W.Succ.); 3) het bijznder legaat, i.e. een legaat van één actiefbestanddeel (bv. geldsm, schilderij, kasbns, enz.): geen rechtstreekse aangifteplicht (art. 38 W.Succ.) + geen rechtstreekse vldeningsplicht (art. 70 W.Succ.). Dit verschil is belangrijk vr de prcedurele vraag. We kmen bij art. 38 W.Succ. en art. 70 W.Succ. Er is een algemene aangifteverplichting vr de wettelijke erfgenamen en de algemene legatarissen. De legatarissen ten algemene titel en de bijzndere legatarissen hebben geen aangifteverplichting. In de praktijk zullen deze laatsten echter vaak zelf een aangifte indienen. Hetzelfde geldt vr de betaalverplichting: zij heeft enkel betrekking p wettelijke erfgenamen en de algemene legatarissen. Zij kunnen vervlgens wel regres uitefenen. 17

18 28. Bijznderheden. Het gaat m: HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen Herreping. Een legaat kan wrden herrepen wanneer de vrwaarden niet vervuld zijn (bv. testament duikt pas één jaar na verlijden p). De kans bestaat dus dat dr de herreping de rsprnkelijke aangifte niet meer crrect is. Dit leidt tt indiening van een nieuwe aangifte en bijstrting f teruggave van de successierechten. Verwerping. Hgste recht is van tepassing (art. 68 en 69 W.Succ.) (zie supra). Legaten nder vrwaarde. Legaten nder pschrtende vrwaarde: gederen wrden belast bij de erfgenamen en bij het vervullen van de vrwaarde is een nieuwe aangifte vereist (art. 37, 3 en 135, 4 en 5 W.Succ.). Vrbeeld: men verkrijgt een legaat p vrwaarde dat men slaagt vr zijn examens; Legaten nder ntbindende vrwaarde: legaat nmiddellijk belastbaar en na het vervullen van de vrwaarde kunnen de successierechten wrden teruggevrderd (art. 37, 3 en 135, 4 en 5 W.Succ.). Vrbeeld: men verkrijgt een legaat maar men met alles teruggeven wanneer men niet slaagt vr zijn examens. Opmerking: hier geldt de prblematiek van art. 68 W.Succ. niet, vermits hier geen sprake is van een verwerping. Het legaat zal daarentegen vervallen wanneer de vrwaarde is vervuld (bij legaten nder ntbindende vrwaarde), waardr alles terechtkmt bij de legatarissen. Alternatieve en facultatieve legaten (art. 49 W.Succ.). Alternatief legaat, i.e. legataris met kiezen tussen verschillende gederen. Facultatief legaat, i.e. het legateerde ged mag vervangen wrden dr een ander ged. Overeenkmstig art. 49 W.Succ. wrdt het hgste recht tegepast. Legaten nder beding van aangrei en legaten nder beding van terugvalling (art. 53 W.Succ.). Legaten nder beding van aangrei, i.e. legaat aan twee persnen met beding dat indien de een verlijdt zijn deel bij de ander zal aangreien; Legaten met beding van terugvalling, i.e. legaat met beding dat legaat na verlijden legataris aan een derde met tekmen. 18

19 HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen Bij legaten met beding van aangrei en legaten met beding van terugvalling met tepassing wrden gemaakt van art. 53 W.Succ., d.w.z.: Op het eerste legaat zijn successierechten verschuldigd; Op het tweede legaat zijn (aangrei f terugval) successierechten verschuldigd: Het tepasselijke tarief wrdt berdeeld in functie van de datum van het eerste legaat; De waardering van het vermgensbestanddeel dat men heeft gekregen wrdt berdeeld p datum van het tweede verlijden. Erfstelling ver de hand. legaat aan kinderen met de bijzndere clausule dat na het verlijden van de kinderen de gederen meten wrden vergemaakt aan de kleinkinderen. Op die manier blijft alles binnen de bledband. Tepassing art. 53 W.Succ. Lasten gekppeld aan een testament (art. 64 W.Succ.). Hierbij hebben de erfgenamen f de legatarissen de verplichting m iets te den ten gunste van een derde. Het fiscaal regime is niet altijd even duidelijk: Testamentuitverder (i.e. degene die ervr zrgt dat het testament wrdt uitgeverd zals de erflater dit heeft gewild). De vraag rijst f vergedingen betaald aan de testamentuitverder meten wrden beschuwd als een legaat: Billijke vergeding < 5% van de beheerde gederen uit de nalatenschap is geen legaat; Billijke vergeding > 5% van de beheerde gederen uit de nalatenschap is wel een legaat; Billijke vergeding d.m.v. een ged uit de nalatenschap is wel een legaat. Lasten ten gunste van een derde: de verplichting van een legataris m nderhud te verschaffen aan een derde wrdt niet beschuwd als een legaat vr de derde. Het is wel een aftrekbare last vr diegene die de last heeft pgelegd gekregen, hij zal zijn legaat dus kunnen den verminderen. c. De cntractuele devlutie 29. Bij cntractuele devlutie situeren we ns in het huwelijksvermgensrecht. We hebben twee mgelijkheden die echtgenten kunnen gebruiken m elkaar te bevrdelen: 1) men kan via een HC clausules inlassen waarbij de langstlevende echtgent alles erft; 2) schenking tussen echtgenten. Een clausule in het HC is nherrepelijk, schenkingen tussen echtgenten zijn daarentegen altijd eenzijdig herrepbaar. 19

20 HOOFDSTUK 2. Aan de belasting nderwrpen verkrijgingen Het gaat in beide gevallen m vereenkmsten nder levenden. Overeenkmsten nder levenden kunnen niet gelijkgesteld wrden met het verkrijgen van vermgen dr verlijden, het gaat m het verkrijgen van vermgen naar aanleiding van verlijden. De vraag rijst f hierp successierechten verschuldigd zijn: cntractuele bepaling in huwelijksvereenkmst gekppeld aan verlijden: aparte fictiebepaling; schenking tussen echtgenten nder pschrtende vrwaarde van verlijden: nderscheid rerend-nrerend: nrerende gederen: geen successie-, wel registratierechten; rerende gederen: successierechten (art. 4, 3 W.Succ.). Cntractuele erfstelling f schenking nder pschrtende vrwaarde? Bij een schenking wrdt nmiddellijk afstand gedaan van het actief dat werd geschnken, men met enkel de datum afwachten waarp de vrwaarde is vervuld. Bij een cntractuele erfstelling is dit niet het geval: hier blijven de gederen beschikbaar. 20

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Prof. J.Bael FAMILIALE VERMOGENSPLANNING. Cursus: schets van het familiaal vermogensrecht

Prof. J.Bael FAMILIALE VERMOGENSPLANNING. Cursus: schets van het familiaal vermogensrecht FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Prf. J.Bael Cursus: schets van het familiaal vermgensrecht Examen: schriftelijk, geslten bek maar met wetbek, geen pure therievragen, vaak casussen. Inhud wettelijk erfrecht

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken

De onzakelijke lening. Leuker kunnen we het niet maken De nzakelijke lening Leuker kunnen we het niet maken Cervus, maart 2012 Fiscale kwalificatie leningen Civielrechtelijke vrm, echter BNB 1988/217; BNB 1998/208, BNB 2003/231 Schijn en wezen: (terugbetalingsverplichting

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte 1 Pierre de Bandt 2 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) De tegang tt de markt is vrij (titel 1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten (titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart Wilsverklaring met betrekking tt mijn uitvaart Dcument gemaakt dr de NFBBB* en te dwnladen p de website www.funebra.be *Natinale Federatie van Berepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

HOORCOLLEGE 1: INLEIDING EN HEFFINGSBEGINSELEN

HOORCOLLEGE 1: INLEIDING EN HEFFINGSBEGINSELEN HOORCOLLEGE 1: INLEIDING EN HEFFINGSBEGINSELEN Datum: 9 nvember 2009 INHOUD COLLEGE 1. Definitie IBR 2. Heffingsbeginselen 3. Binnenlandse vs. buitenlandse belastingplicht WAT IS IBR? Er is een natuurlijk

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie