Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek"

Transcriptie

1 Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Algemeen Gedragscode hypothecaire financieringen Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid en fraude Overige Lening Lening en leningdelen Aflossingsvormen Aflossingsvrije hypotheek Dekking bij leven en overlijden door middel van een (kapitaal)verzekering Dekking bij leven en overlijden bij annuïtaire aflossing Dekking bij leven en overlijden bij lineaire aflossing Overbruggingskrediet Debiteur Hoofdelijke schuldenaar Minimale leeftijd kandidaat-hypotheekgever(s) Buitenlandse nationaliteit Onderpand Taxatierapport Bouwkundig rapport Kwaliteitsverbetering Financieren op basis van de WOZ-waarde Erfpacht Nieuwbouw Uitgesloten woningen Minimale waarde onderpand Zelfbouw Inkomen Inkomen uit loondienst Bruto jaarsalaris Vakantietoeslag e maand Eindejaarsuitkering Onregelmatigheidstoeslag Provisie Verdiensten uit overwerk Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Flexibele arbeidsrelatie Buitenlands inkomen Inkomen uit verhuur Inkomen uit vermogen Inkomen uit prepensioen of pensioen Naderend pensioen Inkomen uit lijfrente Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf Inkomen uit sociale uitkeringen Inkomen uit alimentatie Financieringslast en BKR

3 6.1 Maximale financieringslast Toetsrente en looptijd van de lening Verplichtingen uit het BKR Inlossen van verplichtingen uit eigen middelen Inlossen van verplichtingen uit de hypotheek Maximaal aantal kredieten in BKR Achterstandsmeldingen in BKR

4 Inleiding In deze acceptatiegids zijn de voorwaarden en kredietregels beschreven die van toepassing zijn op De Conservatrix Hypotheek. De inhoud van deze acceptatiegids is bindend voor alle medewerkers van Conservatrix die zijn geautoriseerd tot het verstrekken en goedkeuren van offertes met als doel het verstrekken van hypothecair krediet. De voorwaarden als vermeld in de acceptatiegids gelden in beginsel voor hypotheekverstrekkingen waarbij de NHG-normen niet van toepassing zijn. Bij hypotheken die onder NHG-voorwaarden worden aangevraagd zijn in beginsel de NHG-normen van toepassing. Het staat Conservatrix vrij om naar eigen inzicht invulling te geven aan de NHG-normen en hierop afwijkingen toe te passen. Conservatrix verstrekt hypotheken op woningen staande en gelegen in Nederland. Conservatrix bepaalt de tarieven en condities van de hypothecaire geldleningen. De toetsing en de administratie van de leningen heeft Conservatrix uitbesteed aan: Stater Nederland B.V., gevestigd te Amersfoort, de zgn. hypotheekadministrateur. Binnen het systeem van Stater worden de voorwaarden en kredietregels ter zake van De Conservatrix Hypotheek steeds automatisch getoetst bij aanvragen voor hypotheekoffertes. Afwijkingen op basis van deze toetsingen kunnen uitsluitend door Conservatrix worden goedgekeurd. De advisering en de bemiddeling ter zake van De Conservatrix Hypotheek wordt behartigd door assurantie- en hypotheekadviseurs als intermediaire relaties van Conservatrix die daarvoor zijn geselecteerd en die daartoe zijn geautoriseerd op basis van een vergunning verstrekt door de AFM. Aan de samenstelling van deze acceptatiegids is de grootst mogelijk zorg besteed. Mochten er zich situaties voordoen waarop deze acceptatiegids geen sluitend antwoord geeft dan is het oordeel van de directie van Conservatrix leidend. 4

5 1 Algemeen 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen Conservatrix heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen die geldt per 1 augustus Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid en fraude Alle aanvragen voor De Conservatrix Hypotheek worden in het acceptatietraject getoetst in de registers van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), alsmede in het Verificatie Informatie Systeem (VIS). Conservatrix behoudt zich het recht voor een aanvraag op basis van de uitkomst van deze toetsen niet verder in behandeling te nemen, zonder het verstrekken van (aanvullende) motieven daartoe. 1.3 Overige De maximale juridische en economische looptijd van een overeenkomst ter zake van de De Conservatrix Hypotheek is 30 jaar. De minimale looptijd is 5 jaar. Deze acceptatiegids is ook van toepassing bij omzettingen of verhogingen ter zake van De Conservatrix Hypotheek. Alle documenten die (moeten) worden aangeleverd ten behoeve van de acceptatie van de hypotheekaanvraag worden het eigendom van Conservatrix. Die documenten worden digitaal gearchiveerd. Conservatrix behoudt zich het recht voor om bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag aanvullende informatie of documenten op te vragen. Indien er sprake is van de inbreng van eigen geld ten behoeve van het aankopen van een woning of het aflossen van een hypothecair krediet, dienen de kandidaat-hypotheekgever(s) het bezit daarvan aan te tonen voor het verlenen van het finaal akkoord door Conservatrix. Conservatrix behoudt zich het recht voor om bij aangevraagde hypothecaire geldleningen met toepassing van de acceptatievoorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie van die voorwaarden af te wijken en de eigen acceptatievoorwaarden leidend te laten zijn. 5

6 2 Lening 2.1 Lening en leningdelen De Conservatrix Hypotheek bevat minimaal één en maximaal 5 leningdelen. Het minimale leningdeel bedraagt 5.000,-. Elk leningdeel heeft een eigen leningbedrag, aflosvorm, rentevaste periode en rentepercentage. De minimale totaalsom van de eerste hypotheek bedraagt ,-. Een tweede hypotheek kan worden gesloten indien ook de eerste hypotheek met Conservatrix is overeengekomen. De minimale totaalsom van de tweede hypotheek bedraagt ,-. Een onderhandse opname bedraagt minimaal 5.000,-. De maximale totaalsom bij De Conservatrix Hypotheek bedraagt ,-, eventueel inclusief een bedrag inzake een overbruggingslening en/of een bedrag inzake een tweede hypotheek. De maximale totaalsom bij De Conservatrix Hypotheek bedraagt 85% van de getaxeerde marktwaarde of bij nieuwbouw de berekende marktwaarde van het onderpand. 2.2 Aflossingsvormen De Conservatrix Hypotheek kent de volgende aflossingsvormen: leven, annuïteit, lineair aflossingsvrij 2.3 Aflossingsvrije hypotheek In beginsel wordt het de kandidaat-hypotheekgever(s) toegestaan om een aflossingsvrij leningdeel in de hypotheek op te nemen, onder de voorwaarde dat het aflossingsvrije deel niet meer bedraagt dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning. Onder de marktwaarde wordt verstaan de waarde van de woning in onbewoonde staat in het vrije handelsverkeer zoals deze blijkt uit het aangeleverde taxatierapport 2.4 Dekking bij leven en overlijden door middel van een (kapitaal)verzekering Bij aanvang van de hypothecaire geldlening dient door middel van een of meer levensverzekeringen te zijn geregeld dat: op de einddatum van de hypotheekovereenkomst en de gelijke einddatum van de daarmee verbonden verzekering(en) bij leven van de hypotheekgever(s) c.q. verzekerde(n) tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een of meer uitkering(en) uit die verzekering(en) dan wel bij tussentijds overlijden van de hypotheekgever(s) c.q. verzekerde(n) tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een of meer uitkeringen uit die verzekeringen. 6

7 Het kapitaal ter afdekking bij leven van de verzekerde(n) op de einddatum mag bij keuze voor een levensverzekering maximaal berekend op te zijn basis van het keuzerendement dat geldt voor Het Natuurlijk Garantieplan op de dag dat de aanvraag voor een hypotheekofferte wordt ingediend. Dit geldt ook bij een of meer levensverzekeringen die met een of meer andere levensverzekeraars zijn overeengekomen. De zelfstandige overlijdensrisicoverzekering of de overlijdensrisicodekking in het kader van een gecombineerde levensverzekering dient tenminste te worden aangevraagd of te zijn overeengekomen op het leven van de kandidaat-hypotheekgever wiens inkomen alleen dan wel primair noodzakelijk is voor het kunnen verstrekken van de gevraagde hypothecaire financiering. De looptijd van de mee verbonden levensverzekering(en) mag niet korter zijn dan de looptijd van het leningdeel in het kader van de hypotheekovereenkomst waaraan die verzekering(en) zijn of worden gerelateerd. 2.5 Dekking bij leven en overlijden bij annuïtaire aflossing Er kan voor worden gekozen om de minimaal gevraagde dekking bij in leven zijn van de kandidaat hypotheekgever(s) (deels) af te dekken middels een annuïtair leningdeel. Er dient bij aanvang van de hypotheek dan te zijn geregeld dat: op de einddatum van de hypotheekovereenkomst tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een (gedeeltelijke) annuïtaire aflossing. bij tussentijds overlijden van de hypotheekgever(s) tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een of meer uitkering(en) uit een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. 2.6 Dekking bij leven en overlijden bij lineaire aflossing Er kan voor worden gekozen om de minimaal gevraagde dekking bij in leven zijn van de kandidaat hypotheekgever(s) (deels) af te dekken middels een lineair leningdeel. Er dient bij aanvang van de hypotheek dan te zijn geregeld dat: op de einddatum van de hypotheekovereenkomst tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een (gedeeltelijke) lineaire aflossing. bij tussentijds overlijden van de hypotheekgever(s) tenminste het gedeelte van de hypotheek dat groter is dan 50% van de getaxeerde marktwaarde van de woning wordt afgelost door een of meer uitkering(en) uit een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. 2.7 Overbruggingskrediet De Conservatrix Hypotheek kent de mogelijkheid tot het afsluiten van een overbruggingskrediet, uitsluitend ingeval het in bezit zijnde onderpand (de oude woning) nog niet is verkocht of niet in eigendom is overgedragen. Indien een overbruggingskrediet zou worden overeengekomen, wordt zowel op het aangekochte onderpand (de nieuwe woning) als het te verkopen onderpand (de oude woning) een volledige hypothecaire inschrijving gevestigd ter grootte van het hypotheekbedrag vermeerderd met het bedrag van het overbruggingskrediet. Een overbruggingskrediet kan alleen tot stand worden gebracht in combinatie met De Conservatrix Hypotheek. 7

8 De looptijd van het overbruggingskrediet is maximaal 24 maanden. Dat krediet wordt vóór het verstrijken van die termijn afgelost op het moment van eigendomsovergang van de oude woning. Indien het onderpand (de oude woning) is verkocht en de ontbindende voorwaarden tot aankoop ten gunste van de koper zijn verstreken, is het maximale bedrag van het overbruggingskrediet de verkoopprijs verminderd met de restantschuld. Indien het onderpand (de oude woning) is verkocht en de ontbindende voorwaarden tot aankoop ten gunste van de verkoper nog niet zijn verstreken, is het maximale bedrag van het overbruggingskrediet 80% van de marktwaarde verminderd met de restantschuld. De marktwaarde dient te worden aangetoond door een waardebepaling door een taxateur of makelaar o.g., tenminste beëdigd of geautoriseerd inzake particulier vastgoed. De betreffende makelaar mag op geen enkele wijze zijn betrokken bij de koop, de koper, de verkoop, de verkoper, de financiering of de geldnemer/geldgever ter zake van de financiering. Indien het onderpand niet is verkocht, is het maximale bedrag van het overbruggingskrediet 80% van de marktwaarde verminderd met de restantschuld. De marktwaarde dient te worden aangetoond door een waardebepaling door een taxateur of makelaar o.g., tenminste beëdigd of geautoriseerd inzake particulier vastgoed. De betreffende makelaar mag op geen enkele wijze zijn betrokken bij de koop, de koper, de verkoop, de verkoper, de financiering of de geldnemer/geldgever ter zake van de financiering. 8

9 3 Debiteur 3.1 Hoofdelijke schuldenaar Naast een toereikend bruto inkomen benodigd voor het verkrijgen van de hypothecaire geldlening in het kader van De Conservatrix Hypotheek dient de kandidaat-hypotheekgever ook de eigenaar en bewoner van de onderhavige woning te zijn, alsmede de hoofdelijke schuldenaar. Een constructie waarbij een derde natuurlijke of rechtspersoon (geen eigenaar/bewoner van de onderhavige woning) borg wil staan of als medeschuldenaar wil optreden voor de hypothecaire geldlening of enig deel daarvan, is voor Conservatrix niet aanvaardbaar. 3.2 Minimale leeftijd kandidaat-hypotheekgever(s) De kandidaat-hypotheekgever(s) zijn bij aanvraag van de hypothecaire geldlening tenminste 18 jaar. In beginsel geldt er geen maximumleeftijd bij het aanvragen van die leningvorm. 3.3 Buitenlandse nationaliteit De kandidaat-hypotheekgever(s) hebben aantoonbaar de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie. Indien een kandidaat-hypotheekgever niet beschikt over een van de aangeduide nationaliteiten, dient hij of zij aantoonbaar in het bezit te zijn van een rechtsgeldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in Nederland. Indien er meerdere kandidaat-hypotheekgevers zijn en een van hen niet voldoet aan hetgeen hiervoor is bepaald, kan met betrekking tot de betreffende persoon worden volstaan met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, mits diens inkomen niet is vereist voor het verkrijgen van de hypothecaire financiering. Iedere kandidaat-hypotheekgever dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen. Een kopie van dit bewijs dient door de betrokken financieel adviseur te worden voorzien van de woorden origineel gezien, alsmede van zijn of haar volledige naam, en dient vervolgens met vermelding door hem of haar te zijn ondertekend. Onder een legitimatiebewijs wordt uitsluitend verstaan een paspoort of een ID-kaart. Eventueel dient dat bewijs in combinatie met een verblijfsvergunning aan Conservatrix te worden aangeboden. 9

10 4 Onderpand 4.1 Taxatierapport De marktwaarde van de woning die mogelijk met een hypotheek wordt bezwaard dient te worden: vastgesteld door een taxateur of makelaar o.g.; vermeld en omschreven in een door de kandidaat-hypotheekgever aan Conservatrix te leveren taxatierapport. De waarde van het te financieren object wordt vastgesteld op basis van een taxatierapport dat is opgesteld volgens de richtlijnen van een van de onderstaande verenigingen: de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM); Vastgoed PRO; de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Taxateurs van Onroerende Zaken (VBO). Het taxatierapport dient te zijn gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Een rapport zonder deze validatie wordt niet geaccepteerd met betrekking tot De Conservatrix Hypotheek. De taxateur of makelaar die het taxatierapport opmaakt mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de koop, de koper, de verkoop, de verkoper, de financiering of de geldnemer/geldgever ter zake van de financiering. Het taxatierapport mag op het moment van het aanvragen van de hypotheek niet ouder zijn dan 6 maanden. De handelsvestiging van de taxateur of makelaar die het taxatierapport opmaakt mag niet meer dan 20 kilometer zijn verwijderd van het te financieren onderpand. De getaxeerde marktwaarde dient te zijn gebaseerd op een courante waarde van het onderpand. 4.2 Bouwkundig rapport Bij de aankoop van een bestaande woning of het oversluiten van een van kracht zijnde hypotheekovereenkomst inzake een bestaande woning dient met betrekking tot die woning een bouwkundig rapport te worden samengesteld indien uit het taxatierapport blijkt dat: de taxateur die het taxatierapport heeft vervaardigd een bouwkundig onderzoek aanbeveelt; de kosten van het bestaande achterstallig onderhoud groter dan 10% van de marktwaarde (vrij van huur en gebruik) worden geacht; er sprake is van de financiering van een appartement gebouwd in 1940 of eerder (deze bepaling vervalt indien uit het taxatierapport blijkt dat er in of na 1940 een volledige renovatie heeft plaatsgevonden). De kosten van direct noodzakelijk herstel van de woning dienen ook indien de herstelwerkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd te worden bepaald op basis van uitvoering van die werkzaamheden door derden. Het bouwkundig rapport mag op het moment van het aanvragen van de hypotheek niet ouder zijn dan zes maanden. Het bouwkundig rapport dient te zijn opgemaakt conform de eisen die de NHG hieraan stelt, zowel qua model als qua uitvoerende instantie. 10

11 4.3 Kwaliteitsverbetering De kosten van kwaliteitsverbetering dienen te blijken uit: het taxatierapport of het bouwkundig rapport. Indien er sprake is van een kwaliteitsverbetering dient er een verbouwingsspecificatie te worden aangeleverd waarin de voorgenomen verbouwing per onderdeel is gespecificeerd. De bedragen in deze verbouwingsspecificatie: dienen overeen te komen met de bedragen en werken als vermeld in het taxatie- of bouwkundig rapport en dienen als leidraad voor het uitbetalen van bouwnota s uit een eventueel bouwdepot (de geldgever gaat niet eerder over tot uitbetaling van de gelden uit het bouwdepot dan na het overleggen van de bouwnota s). Het bedrag aan kwaliteitsverbetering dat in bouwdepot wordt gehouden is gelijk aan het bedrag als vermeld in het taxatie- of bouwkundig rapport. Indien de gevraagde financiering haalbaar is op basis van de getaxeerde waarde voor verbouw en er geen andere aanleiding is om gelden in het bouwdepot te houden, wordt er in beginsel geen bouwdepot aangehouden. Indien de gevraagde financiering niet haalbaar is op basis van de getaxeerde waarde voor verbouw, wordt er een bouwdepot aangehouden. Indien er een bouwdepot wordt aangehouden, mag de gevraagde financiering worden gebaseerd op de waarde na verbouw als vermeld in het aangeleverde taxatierapport. Het minimale bouwdepot bedraagt 5.000,-. De rentevergoeding over het bedrag in het bouwdepot is gelijk aan de gemiddelde rente die over de hypotheeksom wordt betaald. De maximale looptijd voor het aanhouden van een bouwdepot is 6 maanden. Ingeval van nieuwbouw is de maximale duur 18 maanden. Indien blijkt dat er een langere looptijd van het bouwdepot noodzakelijk is, kan het verzoek daartoe bij Conservatrix worden ingediend. De rentevergoeding over het bouwdepot is echter gemaximeerd op de genoemde termijnen. Een eventueel restantsaldo in het bouwdepot wordt afgelost op de hypothecaire geldlening. Als het resterende bedrag kleiner zou zijn dan 2.500,- dan kan aan de geldgever worden verzocht dat bedrag uit te betalen aan de hypotheekgever. De kosten voor het aanhouden van een bouwdepot bedragen eenmalig 400, Financieren op basis van de WOZ-waarde Het is bij De Conservatrix Hypotheek mogelijk om de hypotheeksom te baseren op het bedrag als vermeld in de meest recente WOZ-beschikking. De maximale lening mag in dit geval niet meer bedragen dan 60% van de marktwaarde waarbij de volgende uitgangspunten in aanmerking moeten worden genomen: De waarde vermeld op de WOZ-beschikking wordt gelijkgesteld aan de marktwaarde. Er dienen foto s van het te financieren onderpand te worden aangeleverd. Er dient een kadastraal uittreksel van het onderpand te worden aangeleverd. 11

12 Bij de aankoop van een bestaand onderpand is het verplicht om een door alle partijen ondertekende koopakte aan te leveren ten behoeve van de beoordeling en acceptatie van de hypotheekaanvraag. Ingeval van een nieuwbouwfinanciering dient er een door alle partijen getekende koop-/aanneemovereenkomst te worden aangeleverd. Indien er een bestaand onderpand op de veiling is aangekocht, volstaat een veilingakte (ook wel akte van gunning genoemd). 4.5 Erfpacht Uit de erfpachtovereenkomst dient de (resterende) duur van het recht van erfpacht te blijken. De einddatum van dat recht dient minimaal gelijk te zijn aan de einddatum van het langste leningdeel in de hypotheek. Indien de erfpachtovereenkomst werd bekrachtigd vóór 1 januari 1992, mag de resterende duur van het recht van erfpacht niet korter zijn dan de helft van de looptijd van de hypothecaire geldlening, tenzij in de betreffende overeenkomst is vermeld dat het recht van erfpacht na de resterende duur onvoorwaardelijk wordt verlengd. Indien uit de erfpachtovereenkomst blijkt dat de canon variabel is of binnen een termijn van 5 jaar wordt herzien, dient de aanvraag ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Conservatrix. 4.6 Nieuwbouw Het is mogelijk om een nieuwbouwwoning te financieren. De marktwaarde van het te financieren onderpand wordt bepaald als de optelsom van de koop-/aanneemsom, het meerwerk, een eventuele afkoopsom voor de erfpacht en maximaal 5% renteverlies tijdens de bouw. Het maximale bedrag aan meerwerk is 20% van de koop-/aanneemsom. Voor de nieuwbouwwoning dient het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling waaraan de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op In de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst dient de garantie- en waarborgregeling van de betreffende instelling te zijn vermeld. Ingeval van aankoop van een nieuwbouwwoning komt het volledige hypotheekbedrag automatisch in een bouwdepot terecht. De rentevergoeding over het bouwdepot is gelijk aan de gemiddelde rente die over de hypotheeksom wordt betaald. Indien er eigen geld ten behoeve van de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt ingebracht, dienen allereerst de eigen middelen voor een of meer betalingen aan de aannemer te worden aangewend alvorens er uitbetalingen vanuit het bouwdepot kunnen plaatsvinden. Een eventuele overbruggingsfinanciering door Conservatrix wordt in deze ook als eigen middelen gezien. 12

13 4.7 Uitgesloten woningen Een (NHG) hypotheek wordt niet verleend indien uit het taxatierapport blijkt dat er sprake is van: een woonboot; een woning met bedrijfsruimte; bedrijfspanden; een woning die ten tijde van het verkrijgen van eigendom al dan niet gedeeltelijk is verhuurd of bezwaard met een recht van vruchtgebruik of van gebruik en bewoning; een woonwagen of een woonwagenstandplaats; een recreatiewoning; een woon/winkelpand; beleggingspanden; een woning die naar aard, type, grootte, indeling en inrichting bestemd en/of geschikt is of kan worden gemaakt voor afzonderlijke bewoning door meer dan een gezin of alleenstaande; een boerderij waarop een agrarische bestemming rust; een woning binnen een coöperatie (een zogenaamd lidmaatschapsrecht); onderpanden waarbij er sprake is van Maatschappelijk Gebonden Eigendom of varianten hierop. Onderpanden die onderdeel uitmaken van een zogenaamde ABC constructie 4.8 Minimale waarde onderpand Bij een financiering met en zonder NHG bedraagt de minimale marktwaarde vrij van huur en gebruik , Zelfbouw Voor het financieren van een zelf te bouwen woning bestaat geen mogelijkheid binnen De Conservatrix Hypotheek. 13

14 5 Inkomen 5.1 Inkomen uit loondienst Inkomen uit loondienst kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen van de kandidaat-hypotheekgever(s). Dit inkomen dient te worden aangetoond door middel van een originele werkgeversverklaring die is opgesteld conform de betreffende NHG-normen en een kopie van de salarisstrook. De werkgeversverklaring en de salarisstrook mogen op het moment van aanvraag van de hypotheekofferte niet ouder zijn dan 3 maanden. Voorts dient het inkomen uit loondienst te worden aangetoond door middel van een kopie van het bankafschrift waaruit de bijschrijving van het netto salaris op de bankrekening blijkt. Dit document mag niet ouder dan 2 maanden zijn op het moment van het aanvragen van de hypotheekofferte. Een eventuele proeftijd in het kader van het loondienstverband dient te zijn verstreken op het moment van het aanvragen van de hypotheekofferte. Indien er meerdere loondienstverbanden zijn, dient de aanvraag voor een hypotheekofferte te worden voorgelegd aan Conservatrix. Bij loonbeslag is er geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypotheek. Ingeval van vast en variabel inkomen is het inkomen uit loondienst de som van het vaste inkomen en het variabele inkomen binnen een vast dienstverband. Het vaste inkomen bestaat of kan bestaan uit: het bruto jaarsalaris (zie 5.2), de vakantietoeslag (zie 5.3), de 13 e maand (zie 5.4) en/of de eindejaarsuitkering (zie 5.5). Het variabele inkomen bestaat of kan bestaan uit: de onregelmatigheidstoeslag (zie 5.6), provisie (zie 5.7) en/of verdiensten uit overwerk (zie 5.8). 5.2 Bruto jaarsalaris Onder het bruto jaarsalaris wordt verstaan het vaste bruto jaarinkomen als vermeld op de aangeleverde werkgeversverklaring. Dat inkomen dient te worden verkregen uit een loondienstverband bij een of meer werkgevers. Toekomstige loonsverhogingen kunnen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Directie van Conservatrix bij de beoordeling van de aanvraag voor een hypotheekofferte worden meegenomen indien kan worden aangetoond dat: de werkgever schriftelijk bevestigt dat het om een onvoorwaardelijke en zekere inkomensstijging gaat binnen 6 maanden gerekend vanaf het moment van aanbieding van de hypotheekofferte; de kandidaat-hypotheekgever beschikt over een loondienstverband voor onbe-paalde tijd. 14

15 5.3 Vakantietoeslag De vakantietoeslag kan volledig in de beoordeling voor acceptatie van de aangevraagde hypotheekofferte worden meegenomen, ook als het vakantiegeld voortkomt uit vakantiebonnen. Het netto bedrag aan vakantiebonnen wordt als bruto component in het kader van het toetsinkomen meegenomen e maand De 13 e maand kan volledig in de beoordeling voor acceptatie van de aangevraagde hypotheekofferte worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. Voorwaarden zijn dat de 13 e maand onvoorwaardelijk en met zekerheid wordt uitgekeerd en dat de 13 e maand niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat van de werkgever. Dit laatste dient te blijken uit de te overleggen werkgeversverklaring. 5.5 Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering kan volledig in de beoordeling voor acceptatie van de aangevraagde hypotheekofferte worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. Voorwaarden zijn dat de eindejaarsuitkering onvoorwaardelijk en met zekerheid wordt uitgekeerd en dat die uitkering niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat van de werkgever. Dit laatste dient te blijken uit de te overleggen werkgeversverklaring. 5.6 Onregelmatigheidstoeslag De onregelmatigheidstoeslag is een beroepsafhankelijke toeslag op het vaste inkomen waarvan het totaalbedrag over de afgelopen 12 maanden kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. De onregelmatigheidstoeslag dient een structureel karakter te hebben. Het totaalbedrag van de onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen 12 maanden dient te blijken uit de te overleggen werkgeversverklaring. De onregelmatigheidstoeslag wordt voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarinkomen (inclusief vakantietoeslag) in het toetsinkomen meegenomen. Dit geldt zowel voor verstrekkingen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie. 5.7 Provisie Provisie is een beroepsafhankelijke toeslag op het vaste inkomen waarvan het totaalbedrag over de afgelopen 12 maanden kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. De provisie dient een structureel karakter te hebben. Het totaalbedrag aan provisie over de afgelopen 12 maanden dient te blijken uit de te overleggen werkgeversverklaring. De provisie wordt voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarinkomen (incl vaktoeslag) in het toetsinkomen meegenomen. Dit geldt zowel voor verstrekkingen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie. 5.8 Verdiensten uit overwerk Verdiensten uit overwerk vormen een toeslag op het vaste inkomen waarvan het totaalbedrag over de afgelopen 12 maanden kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. Verdiensten uit overwerk dienen een structureel karakter te hebben. Het totaalbedrag van verdiensten uit overwerk over de afgelopen 12 maanden dient te blijken uit de te overleggen werkgeversverklaring. Het overwerk wordt voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarinkomen (incl vaktoeslag) in het toetsinkomen meegenomen. Dit geldt zowel voor verstrekkingen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie. 15

16 5.9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan onverkort worden meegenomen bij de bepaling van het toetsinkomen. Voorwaarde is dat een eventuele proeftijd is verstreken. Het inkomen uit een toekomstig loondienstverband voor onbepaalde tijd kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen mits: het nieuwe dienstverband uiterlijk binnen 6 maanden na de datum als vermeld in de hypotheekofferte aanvangt; er geen proeftijd is opgenomen in de nieuwe arbeidsovereenkomst. De nieuwe arbeidsovereenkomst dient aan Conservatrix te worden overlegd Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onverkort worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen. Een voorwaarde is dat er een intentieverklaring tot een vast loondienstverband door de werkgever wordt afgegeven. Deze intentieverklaring dient minimaal de volgende strekking te hebben: Bij gelijkblijvend functioneren van de met naam genoemde werknemer en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging van de gestelde termijn opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien deze intentieverklaring niet kan worden afgegeven is het niet mogelijk om dit inkomen mee te nemen ter bepaling van het toetsinkomen. Ingeval van een loondienstverband voor bepaalde tijd dient de arbeidsovereenkomst te worden aangeleverd Flexibele arbeidsrelatie Indien het inkomen wordt genoten uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals uitzendwerk, werk als oproepkracht of arbeid uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij er geen intentieverklaring door de werkgever wordt afgegeven, kan het toetsinkomen worden gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren. Dit dient te worden aangetoond door het aanleveren van: een werkgeversverklaring, een laatst verkregen salarisstrook, een bankafschrift waaruit de meest actuele bijschrijving van het netto salaris door de huidige werkgever(s) op de bankrekening van de kandidaat-hypotheekgever blijkt en de jaaropgaven van de afgelopen drie kalenderjaren. Het toetsinkomen is dan het gemiddelde van de afgelopen drie kalenderjaren met als maximum het verzamelinkomen als vermeld op de meest recente jaaropgave(n). Indien het huidige inkomen lager is dan het gemiddelde inkomen wordt dit inkomen als toetsinkomen gehanteerd. Het eventuele inkomen uit loonvervangende uitkeringen wordt niet meegenomen bij de bepaling van het toetsinkomen. 16

17 5.12 Buitenlands inkomen Inkomen uit het buitenland wordt niet meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen Inkomen uit verhuur Inkomen uit de verhuur van onroerend goed wordt niet meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen Inkomen uit vermogen Conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen is het mogelijk een percentage van het vrij besteedbare vermogen tot het toetsinkomen te rekenen. Naar de stand van de bepalingen per mei 2011 is dit 3% van het vrij besteedbare vermogen Inkomen uit prepensioen of pensioen Inkomen uit prepensioen of pensioen kan onverkort worden meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Kopieën van het toekenningsbesluit, een maandspecificatie, een bankafschrift inzake de bijschrijving van de uitkering op de eigen bankrekening en de meest recente jaaropgave dienen te worden aangeleverd Naderend pensioen Indien de kandidaat-hypotheekgever(s) ouder is of zijn dan 56 jaar, dient te worden aangetoond wat de hoogte van het inkomen op de pensioengerechtigde leeftijd zal zijn. Als blijkt dat dit inkomen te laag is om de volledige hypotheeklasten te kunnen dragen dan dient men de lening versneld af te lossen tot het niveau waarop de hypotheeklasten wel gedragen kunnen worden op de pensioengerechtigde leeftijd Inkomen uit lijfrente Inkomen uit een of meer lijfrenteverzekeringen kan worden meegenomen ter bepaling van het toetsinkomen indien de uitkering gegarandeerd is tot het overlijden van de begunstigde. Een kopie van de polis(sen) en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden dient te worden verstrekt, alsmede een bankafschrift waaruit de bijschrijving van de uitkering op de eigen bankrekening blijkt Inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf Inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf kan worden meegerekend in de bepaling van het toetsinkomen. Ter beoordeling voor de acceptatie van de aanvraag voor een hypotheekofferte dienen de volgende stukken te worden aangeleverd aan Conservatrix: de door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen van de afgelopen 3 kalenderjaren, de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen 3kalenderjaren, de aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen 3kalenderjaren, een resultaatprognose voor het lopende boekjaar en een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het toetsinkomen is het gemiddelde van de afgelopen 3 kalenderjarenmet als maximum het inkomen van het laatstekalenderjaar. Uit de jaarcijfers dient te blijken dat de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf op orde zijn. Een negatief eigen vermogen in een bedrijf leidt tot het besluit geen hypotheekofferte aan te bieden. 17

18 5.19 Inkomen uit sociale uitkeringen Indien de kandidaat-hypotheekgever(s) een of meer sociale uitkeringen geniet(en) die niet blijvend van aard zijn, wordt ter bepaling van het toetsinkomen geen rekening gehouden met die uitkeringen. Indien de kandidaat-hypotheekgever(s) een of meer sociale uitkeringen geniet(en) die blijkens een toekenningsbesluit of een schriftelijke verklaring van de uitkerende instantie(s) vast en langdurig zijn, wordt ter bepaling van het toetsinkomen rekening gehouden met die uitkeringen Inkomen uit alimentatie Inkomen uit alimentatie wordt niet meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Dit geldt voor inkomsten uit zowel partner- als kinderalimentatie. 18

19 6 Financieringslast en BKR 6.1 Maximale financieringslast Conservatrix heeft zich geconformeerd aan de toetsmethodiek die is opgesteld binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Hierop zijn geen afwijkingen mogelijk. 6.2 Toetsrente en looptijd van de lening De toetsrente voor de berekening van de financieringslasten voor hypothecaire financieringen met een rentevaste periode korter dan 10 jaar wordt conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bepaald op het door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgestelde percentage. Als de rente die Conservatrix hanteert hoger is dan het door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vastgestelde rentepercentage dan geldt de rente zoals deze is vastgesteld door Conservatrix als de toetsrente. Als er sprake is van een rentevaste periode van 10 jaar of langer dan is de toetsrente gelijk aan de rente die Conservatrix hanteert. Voor de looptijd van de lening wordt uitgegaan van de geoffreerde looptijd van de lening, met een maximum van 30 jaar. Bij combinaties van leningdelen wordt uitgegaan van het leningdeel met de langste looptijd, wederom met een maximum van 30 jaar. Indien de lening bestaat uit leningdelen met verschillende looptijden en/of verschillende rentepercentages, wordt de toetsrente conform onderstaande formule berekend. Daarbij wordt de rente gewogen op basis van de hoofdsom en de (resterende) looptijd in maanden van elke lening of elk leningdeel. (K1 x L1 x R1) + (K2 x L2 x R2) (Kn x Ln x Rn) (K1 x L1) + (K2 x L2) (Kn x Ln) Ter toelichting: K = hoofdsom van het leningdeel; L = (resterende) looptijd van het leningdeel in maanden; R = toetsrente van het leningdeel; 1, 2,..., n = aantal leningdelen. 6.3 Verplichtingen uit het BKR Betalingsverplichtingen die voortvloeien uit vormen van krediet dienen ter grootte van 2% op maandbasis van het leningbedrag of de kredietlimiet in mindering te worden gebracht op de toegestane financieringslast voor de looptijd van de desbetreffende betalingsverplichtingen, tenzij de financiële verplichting(en) uiterlijk op de datum van het notarieel passeren van de lening word(t)(en) afgelost uit eigen middelen en het contract wordt opgeheven. Deze regel geldt zowel voor verstrekkingen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie. 6.4 Inlossen van verplichtingen uit eigen middelen Indien vormen van krediet moeten worden afgelost uit eigen middelen dient er uiterlijk bij het notarieel passeren van de hypotheekakte een bewijs van aflossing te worden overlegd. Als onderdeel van het hypotheekdossier dient er een bewijs van eigen middelen te worden overlegd waaruit blijkt dat de kandidaat-hypotheekgever(s) beschikken over de eigen middelen ter aflossing van de lopende verplichtingen. 19

20 6.5 Inlossen van verplichtingen uit de hypotheek Het is mogelijk om vormen van krediet af te lossen uit de hypotheekgelden. Indien hiervoor wordt gekozen, dient het af te lossen bedrag te worden getoetst als een consumptief deel binnen de hypotheek. Het bedrag dat maximaal als aflossing kan worden gebruikt om lopende vormen van krediet in schuldbedrag te verkleinen, is ,-. Als onderdeel van het hypotheekdossier dient er een recente schuldrestopgave van het af te lossen krediet te worden aangeleverd, zodat er aan de notaris kan worden gemeld welk krediet er uit de hypotheekgelden ingelost moet gaan worden. De notaris zal derhalve toezien op het correct inlossen van de geldlening(en). 6.6 Maximaal aantal kredieten in BKR Een aanvraag voor een hypotheekofferte kan worden afgewezen indien uit de BKR-toetsing blijkt dat het aantal geregistreerde contracten inzake één aanvrager meer is dan 5 en bij twee aanvragers meer is dan 10 (al dan niet beëindigd). Deze regel geldt zowel voor verstrekkingen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie. 6.7 Achterstandsmeldingen in BKR Een bij het BKR gemelde achterstand in betaling leidt tot het niet accepteren van een aanvraag voor een hypotheekofferte. 20

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank

Checklist Munt Hypotheken / Lloyds Bank Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij graag een verklaring hiervoor willen ontvangen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer:

Naam financieel adviseur: Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer:  adres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur: O m O v Straat en huisnummer: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: E-mailadres: Mijn gegevens 1ste persoon (aanvrager) Voorletters en achternaam:

Nadere informatie

Aanvraag Hypothecaire Geldlening

Aanvraag Hypothecaire Geldlening Aanvraag Hypothecaire Geldlening Adviseur : Kantoor : Woonplaats : Datum : DAK Hypotheken Postbus 134, 3454 ZJ De Meern Telefoon 030 666 0000 / Fax 030 214 2270 / Internet www.dak.nl / E-mail hypotheken@dak.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

Checklist Munt Hypotheken

Checklist Munt Hypotheken Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s)

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Checklist Lloyds Bank

Checklist Lloyds Bank Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris BSN-nummer(s) Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

aanvraagformulier garage/parkeerplaats

aanvraagformulier garage/parkeerplaats aanvraagformulier garage/parkeerplaats De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder,

Kandidaat huurder. Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, Geachte kandidaat huurder, Kandidaat huurder Onze ref.: Mak.AO/MM Steenwijk, 2016 Geachte kandidaat huurder, Bijgaand doen wij u toekomen een inschrijfformulier voor huurwoningen. Indien u interesse heeft voor een huurwoning verzoeken

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Status stuk. Soort dossierstuk

Status stuk. Soort dossierstuk Soort dossierstuk Status stuk Ondertekening Aandachtspunten Argenta Offerte Origineel Alle hoofdelijk schuldenaren / alle toekomstige bewoners Geen handmatige wijzigingen op offerte Ja aanbrengen acceptatieofferte

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring De werkgeversverklaring Voor het afsluiten van een hypotheek moet je een werkgeversverklaring aanleveren. Hieronder vind je een model met een uitleg voor jezelf en je werkgever. Je kunt de verklaring met

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER Appartementen Zwanenparkzicht Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager

AANVRAAG FORMULIER Appartementen Zwanenparkzicht Persoonlijke gegevens 1 e aanvrager Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Naritaweg 211, 1043 CB Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam E-mail : verhuur.amsterdam@mvgm. E-mail : Backoffice@recourt.nl Terl

Nadere informatie

Checklist MUNT Hypotheken

Checklist MUNT Hypotheken Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Rente-aanbodnummer Rente-aanbod Getekend rente-aanbod Notaris Plaats, datum en handtekening(en) Sepa-machtiging % van het te betalen bedrag 1e en 2e rekeninghouder

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Checklist NIBC Direct

Checklist NIBC Direct Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Rente-aanbodnummer Rente-aanbod Getekend rente-aanbod Notaris Beantwoord de vragen bij ondertekening m.b.t. onroerend goed en KvK Plaats, datum en handtekening(en)

Nadere informatie

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag

Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Documenten die wij van u nodig hebben bij uw hypotheekaanvraag Als u een hypotheeklening bij ons aanvraagt, hebben wij een aantal documenten van u nodig. In uw renteaanbod leest u welke documenten dit

Nadere informatie

verklaring hiervoor willen ontvangen Verzekerde(n) komen overeen met de acceptatiebevestiging

verklaring hiervoor willen ontvangen Verzekerde(n) komen overeen met de acceptatiebevestiging Dossiergegevens Naam Klantnaam Dossiernummer Offertenummer Offerte Getekende offerte Notaris Plaats, datum en handtekening(en) Wist u dat als uit stukken een afwijkend adres van aanvrager(s) blijkt, wij

Nadere informatie

voor financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam

voor financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam Aanvraagformulier voor financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft

INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft INSCHRIJFFORMULIER voor het huren van een appartement in Van Zuid te Delft 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk.

Aanvraagformulier VIA. Checklist. Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk. Aanvraagformulier VIA 1 Checklist Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe zakelijk www.snn.eu/asbestregeling-drenthe 2 Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe Deel A Algemeen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Huurwoning

Aanvraagformulier Huurwoning Aanvraagformulier Huurwoning 1. Persoonlijke gegevens 1. Aanvrager 2. Aanvrager Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres Postcode / Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Werk / Mobiel

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 )

AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 ) AANVRAAGFORMULIER HUURWONING ( - - 2016 ) Personalia aanvrager huurwoning/appartement Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en -datum Huidig adres Postcode/Woonplaats E-Mail BSN-nummer.........

Nadere informatie

Checklist Hypotheekstukken voor starters

Checklist Hypotheekstukken voor starters Checklist Hypotheekstukken voor starters Je hypotheekadviseur heeft een heleboel informatie van je nodig om je een passende hypotheek te kunnen adviseren. Je moet daarom een groot aantal hypotheekstukken

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN.

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN. DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG OM DE EERSTE BEREKENING ZELF TE MAKEN www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN INKOMSTEN O Salarisspecificatie van de aanvrager en indien van toepassing ook van de medeaanvrager

Nadere informatie

Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 03-03-2014

Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 03-03-2014 Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 03-03-2014 ARGENTA SPAARBANK NV, BIJKANTOOR NEDERLAND, ESSENDONK 30 4824 DA BREDA 1. INLEIDING... 5 2. ALGEMENE NORMEN... 6 2.1. Gedragscode hypothecaire financieringen...

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar. Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN

Aanvraagformulier. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar. Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal Restauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag is een volledig ingevuld aanvraagformulier, de

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (origineel, vast dienstverband of jaarcontract met intentieverklaring)

Werkgeversverklaring (origineel, vast dienstverband of jaarcontract met intentieverklaring) Jouw checklist Persoonlijk Geldig identiteitsbewijs (origineel; paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) Uitreksel BKR (optioneel) Inkomen Salarisstrook (kopie, over de afgelopen drie maanden) Werkgeversverklaring

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Aanvraagformulier voor het huren van een woning PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 11.0

HYPOTHEEKGIDS. Versie 11.0 HYPOTHEEKGIDS Versie 11.0 1 augustus 2011 A. INLEIDING... 4 B. VOORWAARDEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst... 6 1.2 Kredietwaardigheid... 6 1.3

Nadere informatie

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER

ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER ACCEPTATIE- / INSCHRIJFFORMULIER BETREFT ADRES: POSTCODE:.. TE AMSTERDAM Gegevens huurder Voorletters en achternaam Huidig adres Postcode Woonplaats Huidige woning: Koopwoning Sociale huurwoning Stadgenoot

Nadere informatie

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Hypotheek documenten 1. Legitimatiebewijs Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 2. Taxatierapport Het taxatierapport mag maximaal 6

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning

Nadere informatie

Inschrijfformulier. 10% van het eigen vermogen (spaarrekening) mag als jaarinkomen worden meegerekend.

Inschrijfformulier. 10% van het eigen vermogen (spaarrekening) mag als jaarinkomen worden meegerekend. Inschrijfformulier Hoe werkt het? Het inschrijfformulier dient compleet te worden aangeleverd. De beoordeling van uw inschrijving duurt minimaal 2 werkdagen. Zodra uw inschrijving beoordeeld is, informeren

Nadere informatie

voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam

voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam Aanvraagformulier voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering otterdam Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar

Nadere informatie

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013

Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening als bijlage bij de verordening Starterslening 2013 Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening / Voorwaarden aan

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en eventuele medeverbintenis Voordat de aanvraag bij Aegon ingediend kan worden moet onderstaande proces doorlopen zijn. De

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Huurwoning. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur zaterdag op afspraak

Huurwoning. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur zaterdag op afspraak Huurwoning Ooms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rotterdam telefoon 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: info@ooms.com Postadres: Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 9.1

HYPOTHEEKGIDS. Versie 9.1 HYPOTHEEKGIDS Versie 9.1 1 juli 2009 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 MNF Bank N.V. Richtlijnen maart 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -

uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage - MODEL BRIEVENSET MET VERKLARINGEN VERHUURVEILIG VOORBEELD datum contactpersoon onderwerp woningaanbieding uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer bijlage -, Namens de eigenaar (verhuurder) bied ik u de woning/

Nadere informatie

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V.

J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. Zoekopdracht J.S.M. HILLEGERSBERG VASTGOED B.V. PERSONALIA AANVRAGER HUURWONING Achternaam aanvrager Voornamen Man/Vrouw* Geboorteplaats en datum Nationaliteit Huidig adres Emailadres Hoogstraat 61a 3011

Nadere informatie

Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 01-01-2013

Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 01-01-2013 Acceptatiebeleid hypotheken VERSIE 01-01-2013 ARGENTA SPAARBANK NV, BIJKANTOOR NEDERLAND, ESSENDONK 30 4824 DA BREDA 1. INLEIDING... 5 2. ALGEMENE NORMEN... 6 2.1. Gedragscode hypothecaire financieringen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier 2009

Aanvraagformulier 2009 Aanvraagformulier 2009 Met dit formulier kunt u een eigenwoningbijdrage aanvragen. Als u een huis gaat kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor deze bijdrage. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres

1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig adres Aanvraagformulier Huurwoning Aanvraag voor een woning in de gemeente(n): 1. Persoonlijke gegevens 1. aanvrager 2. aanvrager Man/Vrouw * Man/Vrouw * Achternaam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Huidig

Nadere informatie

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs

Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Wanneer geven wij een hypotheek? Informatie voor adviseurs Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitleg van belangrijke woorden 1. De aanvrager 1.1 De eigenaar 1.2 Nationaliteiten 1.3 Partners en echtgenoten

Nadere informatie

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden.

Onregelmatigheidstoeslag Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen dienen opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw werknemer een

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING

INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING INSCHRIJFFORMULIER HOF VAN HOLLAND & DE VEILING Gegevens aanvrager Achternaam : Voornamen (voluit) : Geslacht 0 Man 0 Vrouw Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit : Huidig adres : Postcode en

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Lloyds Bank Hypotheekgids Versie 10 november 2014 - Pagina 1 van 28

HYPOTHEEKGIDS. Lloyds Bank Hypotheekgids Versie 10 november 2014 - Pagina 1 van 28 HYPOTHEEKGIDS Lloyds Bank Hypotheekgids Versie 10 november 2014 - Pagina 1 van 28 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 6 2 Algemeen... 7 2.1 Koopcontract en aanneemovereenkomst... 8 2.2 Kredietwaardigheid... 8

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Inschrijfformulier Hoe werkt het? Het inschrijfformulier dient compleet te worden aangeleverd. De beoordeling van uw inschrijving duurt minimaal 2 werkdagen. Zodra uw inschrijving akkoord is bevonden,

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - werkgeversverklaring

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 13.1

HYPOTHEEKGIDS. Versie 13.1 HYPOTHEEKGIDS Versie 13.1 A. INLEIDING... 4 B. VOORWAARDEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst... 6 1.2 Kredietwaardigheid... 6 1.3 Kredietnemer...

Nadere informatie

HypotHeek gids LLoyds BANk HypotHeek (1)

HypotHeek gids LLoyds BANk HypotHeek (1) Hypotheek gids LLOYDS BANK HYPOTHEEK (1) Inhoud 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Hoe gaat Lloyds Bank om met NHG? 5 2.1.1 Toepassingen en uitzonderingen op NHG 5 2.2 Fraude 6 2.3 Juridische informatie 6

Nadere informatie

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden.

Vaste 13e maand Uitsluitend de vaste onvoorwaardelijke dertiende maand dient opgegeven te worden. Geachte werkgever, Op dit moment heeft één van uw werknemers een (hypothecaire) financiering aangevraagd. Als financiële dienstverlener adviseren wij hierbij. Om één en ander in gang te zetten, heeft uw

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie