Donderdag 19 juni 2014, aanvang uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15."

Transcriptie

1 Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten - Landelijk Platform Kerkelijk werkers - CGMV beroepsgroep kosters - leden Raad van Advies in Predikantszaken Zwolle, 14 mei 2014 Betreft: Algemene Ledenvergadering 19 juni 2014 Geachte zusters, broeders, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op Donderdag 19 juni 2014, aanvang uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf uur. De agenda vindt u bij deze uitnodiging. Naast de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen binnen kerkelijk personeelsbeleid en financieel beleid en daarbij onze visie en plannen voor de toekomst met u delen. Uw inbreng op dit punt is uiteraard van harte welkom. We zien er naar uit u in Ermelo te ontmoeten! Met broedergroet, Piet Mars, voorzitter Steunpunt Kerkenwerk NB: Gaarne uw aanmelding vóór 10 juni 2014 via de website of via deze link. De machtiging kunt u inleveren bij inschrijving op 19 juni Kijk op voor uw persoonlijke routebeschrijving. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 1 van 14 -

2 Overzicht bijlagen Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Bijlagen in dit document pagina Agenda 3 Verslag vorige vergadering; 13 november Apart per mee gezonden: Jaarverslag 2013 Aftreden en benoeming bestuursleden NB: Vergeet niet uw bewijs van afvaardiging getekend mee te nemen naar de vergadering. Dit formulier kunt u hier downloaden. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 2 van 14 -

3 Bijlage 1: Agenda Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Datum : DV donderdag 19 juni 2014 Programma : uur Locatie : GKv Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo u u Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 1. Opening Door Piet Mars, voorzitter Steunpunt Kerkenwerk 2. Huishoudelijke vergadering 2.1 Verslag 13 november Verantwoording van beleid 2013/2014 door: Bestuur Bureau 2.3 Formele afhandeling jaarrekening Aftreden en verkiezing bestuursleden 3. Werken aan kerkelijk financieel beleid 4. Kerkelijk Personeelsbeleid 4.1 Stand van Zaken 4.2 Toekomstvisie 5. Rondvraag en Sluiting u u Pauze met broodmaaltijd Algemene Vergadering VSE Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 3 van 14 -

4 Bijlage 2: Verslag vergadering 13 november 2013 Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Gehouden op: 13 november 2013 Locatie: Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 81kerken (leden), in totaal 133 deelnemers (inclusief bestuur en medewerkers) 1. Opening Gezongen wordt GK Psalm 103 : 3 en 4. De voorzitter, Piet Mars, opent de vergadering met schriftlezing uit Mattheüs 6 : en gaat voor in gebed. Een ieder wordt van harte welkom geheten. Een speciaal welkom voor Jan Los, voorzitter van VSE, dhr. van Rees en mevr. Pool van de commissie Arbeidszaken van de NGK, dhr. Greving van Deputaatschap Financiën & Beheer, dhr. Feenstra van Deputaatschap Probleembehandeling en ds. De Bruine van de Predikantenvereniging. 2. Huishoudelijke vergadering 2.1. Verslag 14 november 2012 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en naar aanleiding van zijn er geen vragen en/of opmerkingen. Inzamelen stembriefjes bestuursverkiezing Tonie Welmers en Jan van Harten zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Hiervoor moet schriftelijk worden gestemd. De stembriefjes worden ingevuld en ingezameld Verantwoording van beleid 2012/2013 door: Bestuur Piet Mars doet enkele mededelingen a.d.h.v. de volgende sheets Bureau Ruurd Kooistra doet enkele mededelingen a.d.h.v. de volgende sheets. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 4 van 14 -

5 2.3. Formele afhandeling jaarrekening Begroting 2014 Tonie Welmers geeft een toelichting op de jaarrekening en de begroting a.d.h.v. onderstaande sheets. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 5 van 14 -

6 Vragenronde jaarrekening 2012 Er zijn geen vragen over de jaarrekening Vragenronde begroting 2014 Ermelo, dhr. Pansier: Als ik het goed begrijp is de pilot een bemiddelingsdienst die kostendekkend moet zijn. De externe P&O-er die u op ZZP-basis of 0-urencontract inhuurt, moeten de kerken aanvragen en dat loopt via SKW. Betekent dit, dat als de pilot laat zien dat de gemeente zelf een P&O-adviseur kan aantrekken of dat in de gemeente zelf voldoende deskundigheid aanwezig is, dat de kosten éénmalig zijn? Antwoord: dat is correct. De jaarrekening 2012 en de begroting 2014 worden goedgekeurd. Ook de contributie 2014 is daarmee vastgesteld Aanpassing jaarcyclus: AV in voorjaar Elk jaar vraagt het bestuur om uitstel van de jaarrekening, omdat de ledenvergadering in het najaar gehouden wordt. Het bestuur wil de AV naar het voorjaar verschuiven. Er wordt dan op een eerder moment verantwoording afgelegd. Communicatie en stemming met betrekking tot de regelingen zal in het najaar schriftelijk gebeuren. De vergadering stemt hiermee in Aftreden en verkiezing bestuursleden John de Leeuw neemt afscheid als bestuurslid. Helaas kan er nog geen nieuwe bestuurskandidaat voorgesteld worden. De vergadering wordt verzocht namen in te dienen voor geschikte kandidaten. Tonie Welmers en Jan van Harten hebben zich herkiesbaar gesteld. Na schriftelijke stemming worden Tonie Welmers en Jan van Harten herkozen tot bestuurslid. Respectievelijk met 79 stemmen voor en met 78 stemmen voor en 1 stem tegen. De stemcommissie werd gevormd door Rianne Weijma en Gerrit Niemeijer. Tijdens de inname van de stembriefjes waren 2 kerken nog niet aanwezig. 3. Kerkelijk Personeelsbeleid 3.1. Stand van Zaken Sijtske van Delden presenteert de ontwikkelingen van het kerkelijk personeelsbeleid a.d.h.v. de volgende sheets: Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 6 van 14 -

7 Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 7 van 14 -

8 3.2. Toekomstvisie Piet Mars licht de toekomstvisie van het bestuur over het kerkelijk personeelsbeleid toe a.d.h.v. de volgende sheets. Vragenronde Ermelo, dhr. Pansier: Hoe verhouden BKW en de huidige dienstverlening m.b.t. personeelsbeleid zich tot elkaar? Overlapt dit elkaar niet? Mogen wij een uitnodiging van SKW verwachten om over BWK te praten of moet het initiatief bij de kerken zelf liggen? Antwoord: SKW start eerst met een aantal pilotprojecten waarna alle gemeenten worden aangeschreven. U wordt van harte uitgenodigd uw kerk aan te melden voor een pilot. Onze standaard dienstverlening beperkt zich tot het ontwikkelen van instrumenten en de helpdeskfunctie vanuit kantoor. Met de pilot BKW gaan we echt de kerken in. Hattem-Centrum, dhr. Neuteboom: Zijn er raakvlakken met het werk van het Praktijkcentrum in Zwolle? Antwoord: De raakvlakken met het Praktijkcentrum liggen meer in de onderlinge samenwerking. Het Praktijkcentrum komt voort uit Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken en zij zijn voornamelijk gericht op vormingswerk van gemeenten. Dergelijke vraagstukken besteden we aan Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 8 van 14 -

9 hen uit. Het Praktijkcentrum gaat niet specifiek in op het functioneren van personeel binnen de kerken. Vragen/opmerkingen die in de pauze gesteld zijn: Vraag: De synode stelt dat voor diensten die extra quotum vragen er andere geschrapt moeten worden. Antwoord: SKW wil de lasten voor de kerken niet extra verzwaren. BKW is een dienst die geld kost op het moment dat er gebruik van gemaakt wordt. SKW denkt dat predikanten door deze dienst langer vitaal blijven en communicatie in de gemeente beter verloopt. Er ontstaan minder problemen waardoor kosten worden bespaard. De faalkosten die ontstaan wanneer een predikant niet goed functioneert zijn hoog. Daarnaast stelt SKW regelmatig de totale kerkelijke lasten aan de orde in de daarvoor bestemde gremia. Vraag: Uw gepresenteerde dienst klinkt erg zakelijk. Hebben we in onze kerken niet meer behoefte aan geestelijk elan? Antwoord: Hierover verschilt SKW niet van mening. SKW zit weliswaar aan de zakelijke kant, maar dat proberen we steeds op een geestelijk niveau te benaderen. Het één heeft vaak met het ander te maken. 4. Materiële regelingen en arbeidsvoorwaarden Ruurd Kooistra presenteert de voorgestelde wijzigingen voor 2014 conform de nota van wijzigingen, zoals vooraf aan de leden is verstuurd. Op hoofdpunten loopt hij de wijzigingen langs a.d.h.v. onderstaande sheets. Vragenronde predikanten Grootegast, dhr. Fokkinga: Wat betreft de preekvergoeding leert mijn ervaring dat de meeste predikanten deze regeling niet kennen en vaak niet weten of ze wel of niet een vergoeding moeten ontvangen. Dit leidt wel eens tot discussies. Daarnaast weet de classis het ook niet. Concrete vraag: komt er nu één regeling voor predikanten waar de classis zich ook aan kan houden? Antwoord: er zijn predikanten die een bepaalde werkwijze gewend zijn en dat min of meer als een verworven recht zien. Ook bij SKW zijn dergelijke discussies bekend. Volgende week vindt de jaarvergadering van de predikanten plaats en wordt dit punt met dezelfde uitgangspunten nogmaals aan de predikanten toegelicht. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 9 van 14 -

10 Er is op initiatief van één van de kerken een nota gemaakt ter discussie in de classis. SKW heeft deze inmiddels ook gebruikt voor 2 andere classes. Wij noteren als actie deze discussienota geschikt te maken als standaardregeling voor elke classis. Drachten-Oost, dhr. Jonker: de nieuwe emeritaatsregeling heeft te maken met de VSE. Is er wel overleg geweest met de VSE? Antwoord: de klankbordgroep Toekomst Emeritaatsvoorziening bestaat uit VSE, Predikantenvereniging, Deputaatschap Financiën en Beheer, SKW en 3 deskundigen uit de kerken. De taken zijn in het verleden verdeeld. De inhoudelijke emeritaatsparagraaf wordt in het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de Predikantenvereniging en SKW aan de orde gesteld. Over de financiële consequenties beslissen de leden van VSE. VSE heeft dit voorstel doorgerekend. Drachten-Oost, dhr. Jonker: De nieuwe emeritaatsregeling is gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen en gaat per 2015 in. In de maatschappij is het ook gebruikelijk dat een regeling bij echtscheiding toegepast wordt. Waarom heeft u het komen tot een echtscheidingsregeling dan uitgesteld en gaat dat ook niet direct in? Komt er ook een overgangsregeling voor gevallen die zich nu al hebben voorgedaan? Waarom wordt de zin het zal geen onderdeel gaan uitmaken van de Materiële Regelingen zo geformuleerd? Antwoord: De intentie is om beide regelingen per 2015 in te laten gaan. De maatschappelijke norm bij echtscheiding is de wet verevening pensioenrechten. VSE is geen pensioenfonds en heeft de predikant niet als deelnemer maar de kerk als lid. In het verleden werd er iets geregeld tussen de kerk en/of de predikant en/of zijn ex-echtgenote. Omdat dit plaatselijk vaak tot onduidelijkheid leidt wordt met de Predikantenvereniging en SKW een landelijke richtlijn opgesteld. De gevallen die nu bekend zijn worden van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht. Deze kerken worden ook geadviseerd daar bij aan te sluiten om onduidelijkheden te voorkomen. Dat deze regeling geen onderdeel zal uitmaken van de materiële regelingen heeft te maken met de hoge uitzondering van dit soort situaties. Ons beleid is om uitzonderlijke situaties niet in een standaard regeling op te nemen. Helpman, dhr. Dijkema: U noemde 5,4% voor de premie zorgverzekeringswet. Weet u ook wat het maximumbedrag is of is dat nog niet bekend? Antwoord: Dat is bekend en kunt u opvragen bij het bureau. Helpman, dhr. Dijkema: In de concept emeritaatsregeling noemt u de 67-jarige leeftijd. Tijdens uw presentatie zei u dat het gelijk staat met de AOW-leeftijd. Antwoord: Dat klopt. Dit staat verkeerd in de nota van wijzigingen. Er moet staan dat we aansluiten bij de AOW-gerechtigde leeftijd, want dat is besloten op de VSE-vergadering. Helpman, dhr. Dijkema: De 17,5% noemt u als de correctie van de huur. Dit moet zijn voor vrij wonen en voor inhouding emeritaat. Mensen denken dat predikanten niet betalen voor het emeritaat, maar dat doen ze wel. Antwoord: Dit is juist. In het eindrapport zal dit ook worden toegelicht. Helpman, dhr. Dijkema: U noemt de nieuwe emeritaatsregeling kostenneutraal. Zijn de baten van de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 meegenomen in deze berekening? Antwoord: Ja, dit is meegenomen in de analyse. Toen de onderhandelingen startten was bij VSE het besluit om de AOW-leeftijd te volgen al genomen. Diezelfde staffels zijn gebruikt. Dhr. Dijkema: Dit zal neem ik aan een flinke besparing zijn? Antwoord: Er is ongeveer 1,5 % bespaard op het dekkingspercentage. Helpman, dhr. Dijkema: In de voorbeelden die u noemt gaat u uit van de huidige regeling emeritaat aan de hand van het traktement in de voorgaande jaren. In de rode cijfers zegt u de lopende jaren. Bedoelt u dat dit een wijziging is in de regeling? Er wordt niet meer naar 1 jaar terug gekeken? Antwoord: In deze nieuwe berekening is inderdaad het jaar genomen waarin een predikant emeriteert. Met de bestaande regeling pakken we het jaartraktement van het jaar voorafgaand aan het emeritaat. Hoogezand-Sappermeer-Noord, dhr. Boerema: In de oude regeling is de uitkering van het emeritaat volgens schaal B20. In de nieuwe regeling hebt u eindbedragen staan van afgerond Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 10 van 14 -

11 en ruim euro. Dat zou een verhoging betekenen van ruim euro. Toch zegt u dat deze overgang kostenneutraal is. Antwoord: Op het totaal is het kostenneutraal, omdat die euro alleen gehaald wordt bij predikanten die 40 jaar fulltime werken. in de praktijk is het percentage dat werkelijk die 40 jaar fulltime werkt niet 100% en daarnaast gaan we met zij-instromers anders om. Die vullen we nu aan tot 100%, ook als er van een slecht of geen pensioen in voorliggende jaren sprake is. Dat doen we straks niet meer. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: De regeling gaat in per 1 januari 2015 en u schrijft dat de predikanten die binnen 5 jaar met emeritaat gaan nog vallen onder de oude regeling. Waarom duurt deze overgangsregeling zo lang? Toen de AOW-leeftijd verhoogd werd zijn we toch ook direct overgegaan? Antwoord: Dat is een goed punt. Achter die 5 jaar zit geen wetenschappelijke berekening, maar is gebaseerd op overgangsregelingen uit het verleden. Over de exacte consequenties moet nog gediscussieerd worden. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: Er wordt voorgesteld om de vergoeding van de catechese te verhogen van 37,50 naar 45 euro. Dat is een verhoging van 20% en dat vind ik voor deze tijd erg fors. Hoe dwingend is dat en wat verstaat u dan onder een catecheet? Antwoord: Deze vergoeding is per daadwerkelijk gegeven les, inclusief voorbereiding, nazorg en reistijd. In andere kerkverbanden ligt dit bedrag al veel hoger. Deze vergoeding wordt voor alsnog alleen vastgesteld voor predikanten uit een andere gemeente, of emerituspredikanten, die ingezet worden voor catechese. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: De preekvergoeding is 90 euro. Deze vergoeding wordt vaak gegeven aan emerituspredikanten. Is het een idee om die preekvergoeding voor hen te halveren en de andere helft aan VSE te schenken? Dan slaan we 2 vliegen in 1 klap. Antwoord: Een creatieve oplossing maar dit zal moeilijk uitvoerbaar zijn. Er zijn weleens bruto-netto berekeningen gemaakt om te kijken wat een predikant na emeritaat netto overhoudt. In dat kader blijkt dat er emerituspredikanten zijn die elke zondag moeten preken om hun inkomsten op peil te houden. Leusden, dhr. de Jager: Wordt er in de nieuwe regeling wel rekening gehouden met de zorgplicht van de kerken? Als een predikant fulltime 40 dienstjaren volmaakt is het geen probleem, maar als je een deeltijd predikant hebt of minder dienstjaren dan heeft de gemeente wel een probleem. Antwoord: De wens/vraag is geweest om de regeling meer maatschappelijk conform te maken. Iedere werknemer die parttime gaat werken of zijn 40 dienstjaren niet volmaakt, ondervindt consequenties in zijn pensioen. Voor iedereen in de maatschappij geldt dat als je minder opbouwt je minder krijgt. Tot nu toe werd de zorgplicht vrij breed ingezet. Er is nadrukkelijk gekeken naar predikanten die zij-instromen die in de meeste gevallen, in een eerdere baan, al iets hebben opgebouwd. Daarnaast hebben we uitgerekend dat gemiddeld een predikant 38,5 jaar zijn ambt vervult. Het is zeker een andere insteek van de zorgplicht. Het kan in theorie gebeuren dat een predikant, die op zijn 45 e predikant wordt en tot zijn 67 e doorgaat en verder nergens pensioen heeft opgebouwd het financieel lastig krijgt. Dit zou ook gebeurd zijn als hij een ander beroep had gekozen. De zorgplicht betekent niet dat we alle financiële consequenties voor onze rekening moeten nemen. Leusden, dhr. de Jager: Er wordt steeds gesproken over kostenneutraal, maar het betekent natuurlijk nog wel dat we nog steeds een enorm gat hebben in de financiering. Antwoord: Dat klopt. Dit verhaal heeft alleen te maken met de inhoud van de regeling en heeft nog niets te maken met de inhoud van het eindrapport dat we u gezamenlijk in het voorjaar van 2014 gaan presenteren. Wetsinge-Sauwerd, dhr. Huisman: Komt er op het uurtarief voor catechese ook nog ziekengeld en vakantiegeld? Antwoord: Het uurtarief van 45 euro geldt voor predikanten en dit betaalt u net als het traktement. Het is een pseudo-ondernemer voor de fiscus, u kunt hem gewoon dat bedrag betalen. Wanneer u Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 11 van 14 -

12 een catecheet inhuurt anders dan een predikant dan geldt een contract tegen andere tarieven en voorwaarden, zoals u op onze site kunt vinden. Stemronde Met 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen wordt unaniem de regeling voor predikanten geaccordeerd. Vragenronde kosters Winsum, dhr. Harmanny: Geldt de eindejaarsuitkering voor kosters ook voor 2014 en 2015? Antwoord: ja, dat is de eerder vastgestelde 3%. Stemronde Met 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen wordt unaniem de regeling van kosters geaccordeerd. 5. Nieuwe website Ruurd Kooistra presenteert a.d.h.v. onderstaande sheets de nieuwe website. 6. Cijfers en Feiten 6.1. Publicatie 2013 en 6.2. Kerkelijk financieel beleid Tonie Welmers geeft a.d.h.v. onderstaande sheets een toelichting over de laatste publicatie van Cijfers en Feiten, die ook op de website te vinden is. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 12 van 14 -

13 Vragenronde Hoogezand-Sappermeer-Noord, dhr. Boerema: Onze ervaring is dat verhuur van het kerkgebouw sterk gebonden is aan bepalingen van de burgerlijke gemeente. Er moet een BHV-er aanwezig zijn, een AED en de barmensen moeten papier hebben. Het is dus niet altijd aantrekkelijk om je gebouw te verhuren. Antwoord: Dit punt is genoemd als voorbeeld voor het oplossen van financiële tekorten. Bij SKW is kennis aanwezig om u te helpen met de zaken die u noemt. Lelystad, dhr. Wubs: Het valt mij op dat het percentage aan quota heel laag is, bij ons ligt dat een stuk hoger. Lelystad is een jonge gemeente, met veel niet-verdienende leden en dan komen de quota extra hard aan. De suggestie werd gedaan om in de classis rond te kijken of men van elkaar kan lenen. Het zou fijn zijn als dit landelijk bekeken wordt, de classis kan hierin heel beperkend zijn. Hij schetst de situatie waarin Lelystad verkeert en de moeite die men ervaart om bij een reguliere bank een lening uit te zetten. Als wij als kerken onderling kunnen lenen dan is dat winst. Antwoord: Dit is een mooie oproep en het is ook goed om SKW hier bij in te schakelen. Als u weet dat uw kerk geld over heeft en dat op een spaarrekening heeft staan tegen 1 of 1,5% dan weet u dat u een kerk kunt helpen tegen een mooi tarief. Als kerken moeten we meer samenwerken. Waarom moet de ene kerk geld halen bij de bank, terwijl de ander het heeft. We leggen het bij het bureau neer, misschien dat we daar de kerken eens over kunnen benaderen. Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is een gemeente die een nieuwe kerk gaat bouwen in samenwerking met een aantal zorgorganisaties. Een uniek concept waarbij zij van elkaars ruimten en diensten gebruik maken, zodat de exploitatiekosten relatief laag blijven. Wat betreft uw opmerking over de quota. Er zijn meerdere kerken die met dit probleem kampen en het is onderwerp van bespreking bij deputaten Financiën en Beheer. Leek, dhr. Stienstra: Wij hebben gebruik gemaakt van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Wellicht is dat een idee voor andere kerken die geld nodig hebben. Het werkt plezierig en ook tegen een lagere rente dan bij een reguliere bank. Financiën en Beheer, dhr. de Kimpe: Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een goede instantie. Je kunt er geld lenen maar niet beleggen of sparen. Overigens zal het landelijk quotum in 2014 iets dalen. Afscheid John de Leeuw Onder dankzegging voor zijn werkzaamheden wordt afscheid genomen van John de Leeuw. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 13 van 14 -

14 7. Rondvraag en Sluiting Winsum, dhr. Harmanny: u zei dat u volgend jaar rond eind mei/juni een jaarvergadering wil houden i.c.m. de VSE. Wordt dat qua tijd niet te krap? Antwoord: Bedankt voor deze opmerking. Dat zullen wij kritisch bekijken. Soest-Baarn, dhr. Loonhorst: Alle ANBI s zijn vanaf volgend jaar verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken. Geldt dit voor individuele kerken of voor het kerkgenootschap als geheel? Antwoord deputaatschap F&B, dhr. de Kimpe,: Voor de kerkelijke instellingen geldt als ingangsdatum 1 januari Die strengere eisen zijn behoorlijk en elke lokale kerk wordt geacht aan die eisen te voldoen. De kerk moet naar de buitenwereld communiceren wat de inkomsten en uitgaven zijn, de jaarrekening publiceren, bestuurders vermelden, enz. Dat kan via de eigen website, die de meeste kerken wel hebben. De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. Tonie Welmers gaat voor in dankgebed en gezongen wordt GK Psalm 103 : 7 en 9. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 14 van 14 -

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal

1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T. DE INSCHALING. 1.1. Netto netto indeling in naast hogere PKN-schaal UITVOERINGSBEPALINGEN 1 MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DE RECHTSPOSITIES VAN PREDIKANTEN VOOR GEWONE WERKZAAMHEDEN IN DE NHK-GKN-ELK NAAR DE RECHTSPOSITIE VAN DE PKN 1. OVERGANGSMAATREGELEN M.B.T.

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie