Donderdag 19 juni 2014, aanvang uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15."

Transcriptie

1 Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten - Landelijk Platform Kerkelijk werkers - CGMV beroepsgroep kosters - leden Raad van Advies in Predikantszaken Zwolle, 14 mei 2014 Betreft: Algemene Ledenvergadering 19 juni 2014 Geachte zusters, broeders, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op Donderdag 19 juni 2014, aanvang uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf uur. De agenda vindt u bij deze uitnodiging. Naast de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen binnen kerkelijk personeelsbeleid en financieel beleid en daarbij onze visie en plannen voor de toekomst met u delen. Uw inbreng op dit punt is uiteraard van harte welkom. We zien er naar uit u in Ermelo te ontmoeten! Met broedergroet, Piet Mars, voorzitter Steunpunt Kerkenwerk NB: Gaarne uw aanmelding vóór 10 juni 2014 via de website of via deze link. De machtiging kunt u inleveren bij inschrijving op 19 juni Kijk op voor uw persoonlijke routebeschrijving. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 1 van 14 -

2 Overzicht bijlagen Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Bijlagen in dit document pagina Agenda 3 Verslag vorige vergadering; 13 november Apart per mee gezonden: Jaarverslag 2013 Aftreden en benoeming bestuursleden NB: Vergeet niet uw bewijs van afvaardiging getekend mee te nemen naar de vergadering. Dit formulier kunt u hier downloaden. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 2 van 14 -

3 Bijlage 1: Agenda Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Datum : DV donderdag 19 juni 2014 Programma : uur Locatie : GKv Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo u u Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 1. Opening Door Piet Mars, voorzitter Steunpunt Kerkenwerk 2. Huishoudelijke vergadering 2.1 Verslag 13 november Verantwoording van beleid 2013/2014 door: Bestuur Bureau 2.3 Formele afhandeling jaarrekening Aftreden en verkiezing bestuursleden 3. Werken aan kerkelijk financieel beleid 4. Kerkelijk Personeelsbeleid 4.1 Stand van Zaken 4.2 Toekomstvisie 5. Rondvraag en Sluiting u u Pauze met broodmaaltijd Algemene Vergadering VSE Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 3 van 14 -

4 Bijlage 2: Verslag vergadering 13 november 2013 Algemene Ledenvergadering, 19 juni 2014 Gehouden op: 13 november 2013 Locatie: Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 81kerken (leden), in totaal 133 deelnemers (inclusief bestuur en medewerkers) 1. Opening Gezongen wordt GK Psalm 103 : 3 en 4. De voorzitter, Piet Mars, opent de vergadering met schriftlezing uit Mattheüs 6 : en gaat voor in gebed. Een ieder wordt van harte welkom geheten. Een speciaal welkom voor Jan Los, voorzitter van VSE, dhr. van Rees en mevr. Pool van de commissie Arbeidszaken van de NGK, dhr. Greving van Deputaatschap Financiën & Beheer, dhr. Feenstra van Deputaatschap Probleembehandeling en ds. De Bruine van de Predikantenvereniging. 2. Huishoudelijke vergadering 2.1. Verslag 14 november 2012 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en naar aanleiding van zijn er geen vragen en/of opmerkingen. Inzamelen stembriefjes bestuursverkiezing Tonie Welmers en Jan van Harten zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Hiervoor moet schriftelijk worden gestemd. De stembriefjes worden ingevuld en ingezameld Verantwoording van beleid 2012/2013 door: Bestuur Piet Mars doet enkele mededelingen a.d.h.v. de volgende sheets Bureau Ruurd Kooistra doet enkele mededelingen a.d.h.v. de volgende sheets. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 4 van 14 -

5 2.3. Formele afhandeling jaarrekening Begroting 2014 Tonie Welmers geeft een toelichting op de jaarrekening en de begroting a.d.h.v. onderstaande sheets. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 5 van 14 -

6 Vragenronde jaarrekening 2012 Er zijn geen vragen over de jaarrekening Vragenronde begroting 2014 Ermelo, dhr. Pansier: Als ik het goed begrijp is de pilot een bemiddelingsdienst die kostendekkend moet zijn. De externe P&O-er die u op ZZP-basis of 0-urencontract inhuurt, moeten de kerken aanvragen en dat loopt via SKW. Betekent dit, dat als de pilot laat zien dat de gemeente zelf een P&O-adviseur kan aantrekken of dat in de gemeente zelf voldoende deskundigheid aanwezig is, dat de kosten éénmalig zijn? Antwoord: dat is correct. De jaarrekening 2012 en de begroting 2014 worden goedgekeurd. Ook de contributie 2014 is daarmee vastgesteld Aanpassing jaarcyclus: AV in voorjaar Elk jaar vraagt het bestuur om uitstel van de jaarrekening, omdat de ledenvergadering in het najaar gehouden wordt. Het bestuur wil de AV naar het voorjaar verschuiven. Er wordt dan op een eerder moment verantwoording afgelegd. Communicatie en stemming met betrekking tot de regelingen zal in het najaar schriftelijk gebeuren. De vergadering stemt hiermee in Aftreden en verkiezing bestuursleden John de Leeuw neemt afscheid als bestuurslid. Helaas kan er nog geen nieuwe bestuurskandidaat voorgesteld worden. De vergadering wordt verzocht namen in te dienen voor geschikte kandidaten. Tonie Welmers en Jan van Harten hebben zich herkiesbaar gesteld. Na schriftelijke stemming worden Tonie Welmers en Jan van Harten herkozen tot bestuurslid. Respectievelijk met 79 stemmen voor en met 78 stemmen voor en 1 stem tegen. De stemcommissie werd gevormd door Rianne Weijma en Gerrit Niemeijer. Tijdens de inname van de stembriefjes waren 2 kerken nog niet aanwezig. 3. Kerkelijk Personeelsbeleid 3.1. Stand van Zaken Sijtske van Delden presenteert de ontwikkelingen van het kerkelijk personeelsbeleid a.d.h.v. de volgende sheets: Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 6 van 14 -

7 Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 7 van 14 -

8 3.2. Toekomstvisie Piet Mars licht de toekomstvisie van het bestuur over het kerkelijk personeelsbeleid toe a.d.h.v. de volgende sheets. Vragenronde Ermelo, dhr. Pansier: Hoe verhouden BKW en de huidige dienstverlening m.b.t. personeelsbeleid zich tot elkaar? Overlapt dit elkaar niet? Mogen wij een uitnodiging van SKW verwachten om over BWK te praten of moet het initiatief bij de kerken zelf liggen? Antwoord: SKW start eerst met een aantal pilotprojecten waarna alle gemeenten worden aangeschreven. U wordt van harte uitgenodigd uw kerk aan te melden voor een pilot. Onze standaard dienstverlening beperkt zich tot het ontwikkelen van instrumenten en de helpdeskfunctie vanuit kantoor. Met de pilot BKW gaan we echt de kerken in. Hattem-Centrum, dhr. Neuteboom: Zijn er raakvlakken met het werk van het Praktijkcentrum in Zwolle? Antwoord: De raakvlakken met het Praktijkcentrum liggen meer in de onderlinge samenwerking. Het Praktijkcentrum komt voort uit Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken en zij zijn voornamelijk gericht op vormingswerk van gemeenten. Dergelijke vraagstukken besteden we aan Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 8 van 14 -

9 hen uit. Het Praktijkcentrum gaat niet specifiek in op het functioneren van personeel binnen de kerken. Vragen/opmerkingen die in de pauze gesteld zijn: Vraag: De synode stelt dat voor diensten die extra quotum vragen er andere geschrapt moeten worden. Antwoord: SKW wil de lasten voor de kerken niet extra verzwaren. BKW is een dienst die geld kost op het moment dat er gebruik van gemaakt wordt. SKW denkt dat predikanten door deze dienst langer vitaal blijven en communicatie in de gemeente beter verloopt. Er ontstaan minder problemen waardoor kosten worden bespaard. De faalkosten die ontstaan wanneer een predikant niet goed functioneert zijn hoog. Daarnaast stelt SKW regelmatig de totale kerkelijke lasten aan de orde in de daarvoor bestemde gremia. Vraag: Uw gepresenteerde dienst klinkt erg zakelijk. Hebben we in onze kerken niet meer behoefte aan geestelijk elan? Antwoord: Hierover verschilt SKW niet van mening. SKW zit weliswaar aan de zakelijke kant, maar dat proberen we steeds op een geestelijk niveau te benaderen. Het één heeft vaak met het ander te maken. 4. Materiële regelingen en arbeidsvoorwaarden Ruurd Kooistra presenteert de voorgestelde wijzigingen voor 2014 conform de nota van wijzigingen, zoals vooraf aan de leden is verstuurd. Op hoofdpunten loopt hij de wijzigingen langs a.d.h.v. onderstaande sheets. Vragenronde predikanten Grootegast, dhr. Fokkinga: Wat betreft de preekvergoeding leert mijn ervaring dat de meeste predikanten deze regeling niet kennen en vaak niet weten of ze wel of niet een vergoeding moeten ontvangen. Dit leidt wel eens tot discussies. Daarnaast weet de classis het ook niet. Concrete vraag: komt er nu één regeling voor predikanten waar de classis zich ook aan kan houden? Antwoord: er zijn predikanten die een bepaalde werkwijze gewend zijn en dat min of meer als een verworven recht zien. Ook bij SKW zijn dergelijke discussies bekend. Volgende week vindt de jaarvergadering van de predikanten plaats en wordt dit punt met dezelfde uitgangspunten nogmaals aan de predikanten toegelicht. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 9 van 14 -

10 Er is op initiatief van één van de kerken een nota gemaakt ter discussie in de classis. SKW heeft deze inmiddels ook gebruikt voor 2 andere classes. Wij noteren als actie deze discussienota geschikt te maken als standaardregeling voor elke classis. Drachten-Oost, dhr. Jonker: de nieuwe emeritaatsregeling heeft te maken met de VSE. Is er wel overleg geweest met de VSE? Antwoord: de klankbordgroep Toekomst Emeritaatsvoorziening bestaat uit VSE, Predikantenvereniging, Deputaatschap Financiën en Beheer, SKW en 3 deskundigen uit de kerken. De taken zijn in het verleden verdeeld. De inhoudelijke emeritaatsparagraaf wordt in het jaarlijkse arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de Predikantenvereniging en SKW aan de orde gesteld. Over de financiële consequenties beslissen de leden van VSE. VSE heeft dit voorstel doorgerekend. Drachten-Oost, dhr. Jonker: De nieuwe emeritaatsregeling is gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen en gaat per 2015 in. In de maatschappij is het ook gebruikelijk dat een regeling bij echtscheiding toegepast wordt. Waarom heeft u het komen tot een echtscheidingsregeling dan uitgesteld en gaat dat ook niet direct in? Komt er ook een overgangsregeling voor gevallen die zich nu al hebben voorgedaan? Waarom wordt de zin het zal geen onderdeel gaan uitmaken van de Materiële Regelingen zo geformuleerd? Antwoord: De intentie is om beide regelingen per 2015 in te laten gaan. De maatschappelijke norm bij echtscheiding is de wet verevening pensioenrechten. VSE is geen pensioenfonds en heeft de predikant niet als deelnemer maar de kerk als lid. In het verleden werd er iets geregeld tussen de kerk en/of de predikant en/of zijn ex-echtgenote. Omdat dit plaatselijk vaak tot onduidelijkheid leidt wordt met de Predikantenvereniging en SKW een landelijke richtlijn opgesteld. De gevallen die nu bekend zijn worden van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht. Deze kerken worden ook geadviseerd daar bij aan te sluiten om onduidelijkheden te voorkomen. Dat deze regeling geen onderdeel zal uitmaken van de materiële regelingen heeft te maken met de hoge uitzondering van dit soort situaties. Ons beleid is om uitzonderlijke situaties niet in een standaard regeling op te nemen. Helpman, dhr. Dijkema: U noemde 5,4% voor de premie zorgverzekeringswet. Weet u ook wat het maximumbedrag is of is dat nog niet bekend? Antwoord: Dat is bekend en kunt u opvragen bij het bureau. Helpman, dhr. Dijkema: In de concept emeritaatsregeling noemt u de 67-jarige leeftijd. Tijdens uw presentatie zei u dat het gelijk staat met de AOW-leeftijd. Antwoord: Dat klopt. Dit staat verkeerd in de nota van wijzigingen. Er moet staan dat we aansluiten bij de AOW-gerechtigde leeftijd, want dat is besloten op de VSE-vergadering. Helpman, dhr. Dijkema: De 17,5% noemt u als de correctie van de huur. Dit moet zijn voor vrij wonen en voor inhouding emeritaat. Mensen denken dat predikanten niet betalen voor het emeritaat, maar dat doen ze wel. Antwoord: Dit is juist. In het eindrapport zal dit ook worden toegelicht. Helpman, dhr. Dijkema: U noemt de nieuwe emeritaatsregeling kostenneutraal. Zijn de baten van de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 meegenomen in deze berekening? Antwoord: Ja, dit is meegenomen in de analyse. Toen de onderhandelingen startten was bij VSE het besluit om de AOW-leeftijd te volgen al genomen. Diezelfde staffels zijn gebruikt. Dhr. Dijkema: Dit zal neem ik aan een flinke besparing zijn? Antwoord: Er is ongeveer 1,5 % bespaard op het dekkingspercentage. Helpman, dhr. Dijkema: In de voorbeelden die u noemt gaat u uit van de huidige regeling emeritaat aan de hand van het traktement in de voorgaande jaren. In de rode cijfers zegt u de lopende jaren. Bedoelt u dat dit een wijziging is in de regeling? Er wordt niet meer naar 1 jaar terug gekeken? Antwoord: In deze nieuwe berekening is inderdaad het jaar genomen waarin een predikant emeriteert. Met de bestaande regeling pakken we het jaartraktement van het jaar voorafgaand aan het emeritaat. Hoogezand-Sappermeer-Noord, dhr. Boerema: In de oude regeling is de uitkering van het emeritaat volgens schaal B20. In de nieuwe regeling hebt u eindbedragen staan van afgerond Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 10 van 14 -

11 en ruim euro. Dat zou een verhoging betekenen van ruim euro. Toch zegt u dat deze overgang kostenneutraal is. Antwoord: Op het totaal is het kostenneutraal, omdat die euro alleen gehaald wordt bij predikanten die 40 jaar fulltime werken. in de praktijk is het percentage dat werkelijk die 40 jaar fulltime werkt niet 100% en daarnaast gaan we met zij-instromers anders om. Die vullen we nu aan tot 100%, ook als er van een slecht of geen pensioen in voorliggende jaren sprake is. Dat doen we straks niet meer. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: De regeling gaat in per 1 januari 2015 en u schrijft dat de predikanten die binnen 5 jaar met emeritaat gaan nog vallen onder de oude regeling. Waarom duurt deze overgangsregeling zo lang? Toen de AOW-leeftijd verhoogd werd zijn we toch ook direct overgegaan? Antwoord: Dat is een goed punt. Achter die 5 jaar zit geen wetenschappelijke berekening, maar is gebaseerd op overgangsregelingen uit het verleden. Over de exacte consequenties moet nog gediscussieerd worden. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: Er wordt voorgesteld om de vergoeding van de catechese te verhogen van 37,50 naar 45 euro. Dat is een verhoging van 20% en dat vind ik voor deze tijd erg fors. Hoe dwingend is dat en wat verstaat u dan onder een catecheet? Antwoord: Deze vergoeding is per daadwerkelijk gegeven les, inclusief voorbereiding, nazorg en reistijd. In andere kerkverbanden ligt dit bedrag al veel hoger. Deze vergoeding wordt voor alsnog alleen vastgesteld voor predikanten uit een andere gemeente, of emerituspredikanten, die ingezet worden voor catechese. Hattem-Centrum, mw. v.d. Worp: De preekvergoeding is 90 euro. Deze vergoeding wordt vaak gegeven aan emerituspredikanten. Is het een idee om die preekvergoeding voor hen te halveren en de andere helft aan VSE te schenken? Dan slaan we 2 vliegen in 1 klap. Antwoord: Een creatieve oplossing maar dit zal moeilijk uitvoerbaar zijn. Er zijn weleens bruto-netto berekeningen gemaakt om te kijken wat een predikant na emeritaat netto overhoudt. In dat kader blijkt dat er emerituspredikanten zijn die elke zondag moeten preken om hun inkomsten op peil te houden. Leusden, dhr. de Jager: Wordt er in de nieuwe regeling wel rekening gehouden met de zorgplicht van de kerken? Als een predikant fulltime 40 dienstjaren volmaakt is het geen probleem, maar als je een deeltijd predikant hebt of minder dienstjaren dan heeft de gemeente wel een probleem. Antwoord: De wens/vraag is geweest om de regeling meer maatschappelijk conform te maken. Iedere werknemer die parttime gaat werken of zijn 40 dienstjaren niet volmaakt, ondervindt consequenties in zijn pensioen. Voor iedereen in de maatschappij geldt dat als je minder opbouwt je minder krijgt. Tot nu toe werd de zorgplicht vrij breed ingezet. Er is nadrukkelijk gekeken naar predikanten die zij-instromen die in de meeste gevallen, in een eerdere baan, al iets hebben opgebouwd. Daarnaast hebben we uitgerekend dat gemiddeld een predikant 38,5 jaar zijn ambt vervult. Het is zeker een andere insteek van de zorgplicht. Het kan in theorie gebeuren dat een predikant, die op zijn 45 e predikant wordt en tot zijn 67 e doorgaat en verder nergens pensioen heeft opgebouwd het financieel lastig krijgt. Dit zou ook gebeurd zijn als hij een ander beroep had gekozen. De zorgplicht betekent niet dat we alle financiële consequenties voor onze rekening moeten nemen. Leusden, dhr. de Jager: Er wordt steeds gesproken over kostenneutraal, maar het betekent natuurlijk nog wel dat we nog steeds een enorm gat hebben in de financiering. Antwoord: Dat klopt. Dit verhaal heeft alleen te maken met de inhoud van de regeling en heeft nog niets te maken met de inhoud van het eindrapport dat we u gezamenlijk in het voorjaar van 2014 gaan presenteren. Wetsinge-Sauwerd, dhr. Huisman: Komt er op het uurtarief voor catechese ook nog ziekengeld en vakantiegeld? Antwoord: Het uurtarief van 45 euro geldt voor predikanten en dit betaalt u net als het traktement. Het is een pseudo-ondernemer voor de fiscus, u kunt hem gewoon dat bedrag betalen. Wanneer u Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 11 van 14 -

12 een catecheet inhuurt anders dan een predikant dan geldt een contract tegen andere tarieven en voorwaarden, zoals u op onze site kunt vinden. Stemronde Met 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen wordt unaniem de regeling voor predikanten geaccordeerd. Vragenronde kosters Winsum, dhr. Harmanny: Geldt de eindejaarsuitkering voor kosters ook voor 2014 en 2015? Antwoord: ja, dat is de eerder vastgestelde 3%. Stemronde Met 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen wordt unaniem de regeling van kosters geaccordeerd. 5. Nieuwe website Ruurd Kooistra presenteert a.d.h.v. onderstaande sheets de nieuwe website. 6. Cijfers en Feiten 6.1. Publicatie 2013 en 6.2. Kerkelijk financieel beleid Tonie Welmers geeft a.d.h.v. onderstaande sheets een toelichting over de laatste publicatie van Cijfers en Feiten, die ook op de website te vinden is. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 12 van 14 -

13 Vragenronde Hoogezand-Sappermeer-Noord, dhr. Boerema: Onze ervaring is dat verhuur van het kerkgebouw sterk gebonden is aan bepalingen van de burgerlijke gemeente. Er moet een BHV-er aanwezig zijn, een AED en de barmensen moeten papier hebben. Het is dus niet altijd aantrekkelijk om je gebouw te verhuren. Antwoord: Dit punt is genoemd als voorbeeld voor het oplossen van financiële tekorten. Bij SKW is kennis aanwezig om u te helpen met de zaken die u noemt. Lelystad, dhr. Wubs: Het valt mij op dat het percentage aan quota heel laag is, bij ons ligt dat een stuk hoger. Lelystad is een jonge gemeente, met veel niet-verdienende leden en dan komen de quota extra hard aan. De suggestie werd gedaan om in de classis rond te kijken of men van elkaar kan lenen. Het zou fijn zijn als dit landelijk bekeken wordt, de classis kan hierin heel beperkend zijn. Hij schetst de situatie waarin Lelystad verkeert en de moeite die men ervaart om bij een reguliere bank een lening uit te zetten. Als wij als kerken onderling kunnen lenen dan is dat winst. Antwoord: Dit is een mooie oproep en het is ook goed om SKW hier bij in te schakelen. Als u weet dat uw kerk geld over heeft en dat op een spaarrekening heeft staan tegen 1 of 1,5% dan weet u dat u een kerk kunt helpen tegen een mooi tarief. Als kerken moeten we meer samenwerken. Waarom moet de ene kerk geld halen bij de bank, terwijl de ander het heeft. We leggen het bij het bureau neer, misschien dat we daar de kerken eens over kunnen benaderen. Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is een gemeente die een nieuwe kerk gaat bouwen in samenwerking met een aantal zorgorganisaties. Een uniek concept waarbij zij van elkaars ruimten en diensten gebruik maken, zodat de exploitatiekosten relatief laag blijven. Wat betreft uw opmerking over de quota. Er zijn meerdere kerken die met dit probleem kampen en het is onderwerp van bespreking bij deputaten Financiën en Beheer. Leek, dhr. Stienstra: Wij hebben gebruik gemaakt van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Wellicht is dat een idee voor andere kerken die geld nodig hebben. Het werkt plezierig en ook tegen een lagere rente dan bij een reguliere bank. Financiën en Beheer, dhr. de Kimpe: Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een goede instantie. Je kunt er geld lenen maar niet beleggen of sparen. Overigens zal het landelijk quotum in 2014 iets dalen. Afscheid John de Leeuw Onder dankzegging voor zijn werkzaamheden wordt afscheid genomen van John de Leeuw. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 13 van 14 -

14 7. Rondvraag en Sluiting Winsum, dhr. Harmanny: u zei dat u volgend jaar rond eind mei/juni een jaarvergadering wil houden i.c.m. de VSE. Wordt dat qua tijd niet te krap? Antwoord: Bedankt voor deze opmerking. Dat zullen wij kritisch bekijken. Soest-Baarn, dhr. Loonhorst: Alle ANBI s zijn vanaf volgend jaar verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken. Geldt dit voor individuele kerken of voor het kerkgenootschap als geheel? Antwoord deputaatschap F&B, dhr. de Kimpe,: Voor de kerkelijke instellingen geldt als ingangsdatum 1 januari Die strengere eisen zijn behoorlijk en elke lokale kerk wordt geacht aan die eisen te voldoen. De kerk moet naar de buitenwereld communiceren wat de inkomsten en uitgaven zijn, de jaarrekening publiceren, bestuurders vermelden, enz. Dat kan via de eigen website, die de meeste kerken wel hebben. De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. Tonie Welmers gaat voor in dankgebed en gezongen wordt GK Psalm 103 : 7 en 9. Documenten behorende bij uitnodiging Algemene Ledenvergadering SKW, 19 juni pagina 14 van 14 -

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Gehouden op: 13 november 2013 Locatie: Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 81 kerken (leden), in totaal 133 deelnemers (inclusief bestuur en medewerkers) 1. Opening Gezongen

Nadere informatie

17-6-2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 11 JUNI 2015. 2. Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering

17-6-2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 11 JUNI 2015. 2. Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK Agenda 2.1 Verslag 19 juni 2014 2.2 Verantwoording van beleid 2014 door Bestuur Bureau 2.3 Formele afhandeling jaarrekening 2014 Begroting 2015 2.4 Herbenoeming

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Gehouden op: 16 november 2011 Locatie: Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 86 kerken (leden), 1 gastlid kerk, in totaal 143 deelnemers (inclusief bestuur en medewerkers) 1.

Nadere informatie

OPENING. ALV Steunpunt Kerkenwerk 2013 2. 2. Huishoudelijke vergadering. Schriftelijke herverkiezing: Jan van Harten.

OPENING. ALV Steunpunt Kerkenwerk 2013 2. 2. Huishoudelijke vergadering. Schriftelijke herverkiezing: Jan van Harten. OPENING Agenda Verslag 14 november 2012 Verantwoording beleid 2012/2013 Jaarrekening 2012 Begroting 2014 Aanpassing jaarcyclus; AV in voorjaar Aftreden en verkiezing bestuursleden ALV Steunpunt Kerkenwerk

Nadere informatie

1.1. Looptijd Voorgesteld wordt de regeling voor 2 jaar vast te stellen, te weten van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

1.1. Looptijd Voorgesteld wordt de regeling voor 2 jaar vast te stellen, te weten van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Bijlage voor Algemene Vergadering, 13 november 2013 Nota van Wijzigingen Arbeidsvoorwaarden 2014 Dit jaar vond overleg plaats met de Predikantenvereniging cgmv inzake de materiële regelingen predikanten

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Gehouden op: 6 november 2009 Locatie: Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 78 kerken (leden) met in totaal 119 vertegenwoordigers 1. Opening Gezongen wordt GK gezang 9 : 1,2

Nadere informatie

Agenda. Welkom op de Algemene Vergadering VSE. Notulen 21 juni Opening. Notulen 14 november Opening Leusden, 20 juni 2013

Agenda. Welkom op de Algemene Vergadering VSE. Notulen 21 juni Opening. Notulen 14 november Opening Leusden, 20 juni 2013 Agenda Welkom op de Algemene Vergadering VSE Leusden, 20 juni 2013 1. Opening, presentie, ingekomen stukken, notulen vorige vergadering 2. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 3. Advies Raad van Toezicht bij

Nadere informatie

GEBED OPENING ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 7JUNI Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering

GEBED OPENING ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK 7JUNI Huishoudelijke vergadering. 2. Huishoudelijke vergadering ALGEMENE LEDENVERGADERING STEUNPUNT KERKENWERK GEBED 7JUNI 2017 2 OPENING Agenda 2.1 Verslag 16 juni 2016 2.2 Verantwoording van beleid 2016 door Bestuur Bureau 2.3 Formele afhandeling jaarrekening 2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Dit geld(t)

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Dit geld(t) VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Dit geld(t) Datum: 24 november 2006 Programma: 16.00 20.00 uur Locatie: De Burcht in Barneveld Aanwezig: 103 leden en 4 gastleden 1. Opening

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013. Kerkelijk Personeelsbeleid in beweging

JAAR VERSLAG 2013. Kerkelijk Personeelsbeleid in beweging Kerkelijk Personeelsbeleid in beweging >> Voor u ligt het jaarverslag van Steunpunt Kerkenwerk over. We zijn onze God en Vader dankbaar voor het afgelopen jaar. Met veel inzet en toewijding werkten alle

Nadere informatie

Rapport deputaten M/V in de kerk

Rapport deputaten M/V in de kerk Rapport deputaten M/V in de kerk Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). A. Algemene gegevens Naam Telefoonnummer (scriba):

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

VSE e-mail: vse@gbouw.nl Postbus 499 website: www.gkv-vse.nl 8000 AL ZWOLLE Rabobank 3232.64.387 Verslag Algemene Vergadering, donderdag 4 februari 2015 om 19.00 uur in de Rehobothkerk te Ermelo 1. Opening

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens

ANBI-transparantie gegevens ANBI-transparantie gegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde kerk te Wapenveld (Gereformeerde kerk De Brug) Telefoonnummer (facultatief): 038-4477162 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Nederlands Gereformeerde Kerk Haren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk Haren Telefoonnummer: 050-5349224

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle.

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VSE versie:10 december 2009 Postbus 499, 8000 AL, Zwolle vse@gbouw.nl VERENIGING VSE INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Aanwezigheid en geldige besluitvorming...

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

Samenvatting Cijfers & feiten

Samenvatting Cijfers & feiten Samenvatting Cijfers & feiten Financiën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2015-2016 Versie 1.0, september 2017 Steunpunt Kerkenwerk in samenwerking met G. van der Veen Samenvatting Cijfers & feiten

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht NoordWest Samenvatting resultaat 2012 Afgelopen jaar hebben we als Opstandingskerk 18.983, meer uitgegeven dan binnengekregen. Dit tekort is kleiner dan we

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht centrale kas predikantstraktementen. Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door J.

Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht centrale kas predikantstraktementen. Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door J. Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen Aan de colleges van kerkrentmeesters en de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Algemene Ledenvergadering VNAB Datum: 24 september 2015 Tijd: 15.00 16.00 uur Locatie: WTC Rotterdam Notulist: E. Greeven-Jongeboer Aanwezig: 21 leden (incl. 1 volmacht), vertegenwoordigend 63 stemmen

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde

Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 in Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Website Homoseksualiteit Secretaris: A.P. de Boer Kombuis 111 3 VN Nijkerk 033-51, ad.de.boer@filternet.nl Rapport Commissie Website Homoseksualiteit voor de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Gehouden op : 14 november 2008 Lokatie : Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 91 kerken (leden) met in totaal 150 vertegenwoordigers 1. Opening Gezongen wordt psalm 49, vers

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Samenvatting

Verslag Algemene Ledenvergadering. Samenvatting Verslag Algemene Ledenvergadering Gehouden op : 2 november 2007 Lokatie : Rehobothkerk, Ermelo Aanwezig: 90 kerken (leden) met in totaal 150 vertegenwoordigers Samenvatting We mogen terugzien op een door

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken!

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken! Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde Huurdersvereniging De Stroken! Welkom! Mededelingen Verslag ALV 10 april 2014 Bestuursverkiezing door de leden Proost! Begroting 2015 Contributie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSGEMEENTE EN DE NEDERLANDSE WETGEVING

SAMENWERKINGSGEMEENTE EN DE NEDERLANDSE WETGEVING SAMENWERKINGSGEMEENTE EN DE NEDERLANDSE WETGEVING Wat moet formeel vastgelegd worden als twee of drie kerken een samenwerkingsgemeente vormen? Is daar een notaris bij nodig? Hoe zit het met het bezit van

Nadere informatie

JURIDISCHE VORM VAN EEN EVANGELISCHE GEMEENTE

JURIDISCHE VORM VAN EEN EVANGELISCHE GEMEENTE JURIDISCHE VORM VAN EEN EVANGELISCHE GEMEENTE Deze notitie heeft tot doel om aan te geven welke juridische vorm door een evangelische gemeente kan worden gekozen, om te gaan functioneren. Daarvoor komen

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Eindrapport Cijfers & feiten

Eindrapport Cijfers & feiten Eindrapport Cijfers & feiten Financiën van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2013-2014 Versie 1.0, september 2015 Steunpunt Kerkenwerk in samenwerking met G. van der Veen Eindrapport cijfer & feiten/

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Vergadering VSE. Leusden, 21 juni Opening. Notulen 16 juni Agenda. Jaarverslag 2011

Welkom op de Algemene Vergadering VSE. Leusden, 21 juni Opening. Notulen 16 juni Agenda. Jaarverslag 2011 Welkom op de Algemene Vergadering VSE Leusden, 21 juni 2012 AV VSE 1. Opening, presentie, ingekomen stukken, 1 2 Opening Welkom Presentie Kennismaking: Arnold van Leeuwen Armijn Eikelboom Marnix Holsappel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging Een onderzoek naar de betrokkenheid van predikanten en voorgangers bij de vervolgde kerk November 2013 Inleiding Hoe 'leeft' het onderwerp christenvervolging

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie