Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Gemeentelijk Sportcentra Langemark Gemeentelijke Sporthal Den Tap Klerkenstraat 37 Gemeentelijk Sportcentrum - Boezingestraat 51 A 8920 Langemark Poelkapelle Tel 057/ Fax 057/

2 Bepalingen voor alle sportgebonden activiteiten in de gemeentelijke sportcentra A. Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke sportcentra van Langemark- Poelkapelle. Sporthal Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark Sportcentrum, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark Artikel 2 De term sporthal Den Tap omvat in dit reglement de grote sportzaal en de kleedkamers, voor wat betreft het gebruik ervan voor sportactiviteiten. De term sportcentrum omvat de grote sportzaal en de dojo, de bergruimte, de kleedkamers, de toiletten en de inkomhal. Deze worden ter beschikking gesteld aan groeperingen of individuen onder de voorwaarden in dit reglement bepaald. De term sportaccommodatie omvat de grote sportzaal en de dojo, de kleedkamers en de bergruimte. Artikel 3 Sporthal Den Tap en het sportcentrum worden beheerd door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit met uitzondering van sportkaffée Eleven. Artikel 4 Beide accommodaties zijn toegankelijk tijdens de weekdagen en tijdens de weekends van 8.00 tot 23 uur, afhankelijk van de geplande activiteiten. Op wettelijke feestdagen zijn de sportaccommodaties gesloten. Het College van Burgemeester en Schepenen kan uitzonderingen toestaan op de openings- en sluitingsregelingen. In geen geval kan schadeloosstelling gevorderd worden van het Gemeentebestuur voor het niet ter beschikking stellen van het sportcentrum. Artikel 5 Alle betreders van het sportcentrum en sporthal Den Tap, individueel of in groep, worden verondersteld kennis te hebben genomen van dit huishoudelijk reglement en ermee akkoord te gaan. De gebruikers en bezoekers dienen zich steeds behoorlijk te gedragen en het huishoudelijk reglement te respecteren. Artikel 6 De zaalverantwoordelijke is belast met de correcte uitvoering van het huishoudelijk reglement. Klachten worden aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In geval van betwisting zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen. Artikel 7 Afwijkingen op dit huishoudelijk reglement kunnen uitzonderlijk toegestaan worden, mits schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. 2

3 B. Gebruik van de gemeentelijke sportcentra Artikel 8 Het gebruik van het sportcentrum wordt enkel toegelaten voor sportdoeleinden, nl. sporttrainingen, wedstrijden, tornooien en gezonde ontspanning. Het gebruik van sporthal Den Tap wordt toegelaten voor sporttrainingen, wedstrijden, tornooien, manifestaties (waarvan de opbrengst gebruikt wordt ten bate van een liefdadig humanitair, sociaal of cultureel doel of bestemd wordt voor gemeentelijk erkende verenigingen) en gezonde ontspanning. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fuiven, commerciële activiteiten en niet-commerciële activiteiten. Onder commerciële activiteiten wordt verstaan activiteiten die winstgevend zijn voor de vereniging, of activiteiten waar toegangsgelden worden gevraagd of dranken en/of eten worden verkocht met de bedoeling opbrengst te bekomen voor de vereniging. Activiteiten, enkel bestemd voor de leden van de vereniging, worden niet als commercieel beschouwd. Voor het gebruik van sporthal Den Tap voor niet-sportgebonden activiteiten, wordt verwezen naar het reglement verhuur zalen en lokalen van het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle. Artikel 9 Alle reservaties gebeuren in het sportcentrum, ook deze voor sporthal Den Tap.. De zaalverantwoordelijke van het sportcentrum wijst bij reservatie de zaal toe (cfr. artikel 20) en oordeelt of de activiteit kan plaatsvinden in het sportcentrum of in sporthal Den Tap. Artikel 10 Het eigenlijke sportterrein mag niet betreden worden vóór en verlaten worden na de overeengekomen gebruikersperiode. Artikel 11 De sportbeoefenaars zijn verplicht om de toegewezen kleedkamer te gebruiken. De toewijzing van de kleedkamers gebeurt door de zaalverantwoordelijke. De te gebruiken kleedkamer wordt vermeld op het infobord aan het bureau van de sportdienst. De sportbeoefenaars mogen enkel die kleedkamers gebruiken die hen toegewezen zijn door de zaalverantwoordelijke. Artikel 12 De kleedkamers staan ter beschikking 15 minuten voor en 15 minuten na (30 minuten bij wedstrijd) de overeengekomen gebruikersperiode. Artikel 13 Elke groep sporters wijst bij de aanvraag voor reservatie een clubverantwoordelijke aan. Deze clubverantwoordelijke staat in voor de orde in de kleedkamers en op het gebruikte terrein. Indien de clubverantwoordelijke bij het betreden van de kleedkamers of sportzaal, schade, misbruiken of wanorde bemerkt, dient hij onmiddellijk de zaalverantwoordelijke te verwittigen. Artikel 14 De sleutel van de kleedkamer kan door de clubverantwoordelijke verkregen worden in het bureau van de sportdienst, in ruil voor een identificatiebewijs. Na de activiteit en na controle op schade door de zaalverantwoordelijke, kan de clubverantwoordelijke de sleutel terug inruilen. 3

4 Artikel 15 Indien zich geen sporters meer in de kleedkamer bevinden, sluit de zaalverantwoordelijke de kleedkamers af. C. Huuraanvragen, betaling huurprijs en tarieven Artikel 16 Aanvragen tot reservaties van personen binnen de gemeente, dienen ingediend te worden bij de sportdienst op onderstaand adres. Sportdienst Langemark-Poelkapelle Boezingestraat 51A 8920 Langemark-Poelkapelle tel. 057/ fax. 057/ Artikel 17 Huuraanvragen voor repeterend gebruik dienen ingediend te worden vóór 15 juli van elk kalenderjaar bij de sportdienst. De definitieve toewijzing van huurdata en uren gebeurt vervolgens op 30 augustus van dat kalenderjaar. Repeterende aanvragen ingediend na 15 juli kunnen nog toegekend worden door de sportdienst, indien eerder gemaakte reservaties daardoor niet in het gedrang komen. Artikel 18 Aanvragen tot reservaties van personen buiten de gemeente dienen zich bij hun eerste aanvraag te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen die de nodige toelating tot het gebruik kan verlenen. Deze aanvraag dient min. 30 kalenderdagen vooraf ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Artikel 19 Bij aanvraag tot reservatie dient een formulier ingevuld te worden met volgende gegevens: naam van de vereniging + de verantwoordelijke adres van de verantwoordelijke telefoon, gsm en van de verantwoordelijke datum en uur van de activiteit soort activiteit aantal zaaldelen nodig voor de activiteit mededeling van referentie die vermeld dient te worden bij betaling van de factuur (naam verantwoordelijke, soort activiteit en datum activiteit) Dit formulier kan verkregen worden op de sportdienst (zie artikel 16) Artikel 20 Geen vereniging of groepering mag van de sportaccommodaties gebruik maken zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de sportdienst. Deze schriftelijke toestemming houdt een standaardformulier in, die bij reservatie meegegeven wordt met de aanvrager. Indien de aanvraag telefonisch of per mail gebeurt, wordt dit standaardformulier via post of verstuurd naar de aanvrager. Artikel 21 4

5 De huurders mogen geen andere bestemming geven aan de zaal dan deze waarvoor ze is afgehuurd. De lokalen mogen door de huurders niet aan derden in gebruik worden gegeven. Artikel 22 Alle aanvragen, zowel van binnen als buiten de gemeente kunnen max. 1 jaar voor de activiteit worden gereserveerd. Artikel 23 Betalingen voor huur van de accommodaties gebeuren per factuur op basis van het aanvraagformulier. De aanvragen voor eenmalige activiteiten worden maandelijks overgemaakt aan de financiële dienst. De aanvragen voor repeterende activiteiten worden halfjaarlijks overgemaakt aan de financiële dienst. De factuur voor de eenmalige activiteiten dient binnen de maand (na datum van het opstellen van de factuur) te worden betaald met vermelding van de referentie, bepaald op het aanvraagformulier. De factuur voor de repeterende activiteiten dient halfjaarlijks te worden betaald, telkens vóór 31 december en vóór 30 juni. 1) Voorrangsregels Artikel 24 Bij het reserveren van de sportaccommodaties zal tot 1 maand vóór de activiteit prioriteit toegekend worden aan onderstaande voorwaarden. Wedstrijden, tornooien van competitieve verenigingen aangesloten bij de sportraad Trainingen van competitieve verenigingen aangesloten bij de sportraad Activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur of de adviesraden Activiteiten georganiseerd door scholen van de gemeente Wedstrijden, tornooien van recreatieve verenigingen aangesloten bij de sportraad Trainingen van recreatieve verenigingen aangesloten bij de sportraad Ploegsporten van verenigingen of individuen niet aangesloten bij de sportraad Individuele verhuring Artikel 25 Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om bepaalde aanvragen te weigeren mits motivatie. 2) Annulatie Artikel 26 Bij niet-gebruik van de gereserveerde zaal dient de sportdienst minstens 4 dagen voor de datum van de activiteit verwittigd te worden (cfr. Artikel 16). Gebeurt dit niet wordt het bedrag voor de huur toch aangerekend. 5

6 3) Tarieven Sportcentrum zaal 1 zaal 2 dojo Sporthal Den Tap ganse zaal 1/2 zaal 1/3 zaal Sportactiviteiten Aanvragen per uur Aanvragers binnen de gemeente gemeentebestuur, sportdienst, scholen, adviesraden gratis gratis gratis gratis gratis gratis trainingen erkende jeugdsportclubs (tot 18 jaar) gratis gratis gratis gratis gratis gratis wedstrijden erkende jeugdsportclubs (tot 18 jaar) gratis gratis gratis gratis gratis gratis trainingen erkende sportclubs /u ,5 wedstrijden erkende sportclubs verenigingen recreatief /u privé-personen /u , Buiten de gemeente individuen en verenigingen /u ,50 10 Aanvragen per (halve) dagen per halve dag per dag Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor activiteiten op weekdagen tussen 16u en 21.30u, op woensdag vanaf 13u en op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor activiteiten buiten deze tijdszone wordt 1/3 korting toegestaan. 6

7 D. Aansprakelijkheid Artikel 27 De aanvrager zal zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren. Voor ongevallen die zich in de sportcentra voordoen, draagt het gemeentebestuur geen verantwoordelijkheid, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en toestellen eigendom van het gemeentebestuur. Artikel 28 De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de reglementering en het betalen van de huur. Deze verantwoordelijkheid wordt bevestigd door het ondertekenen van het aanvraagformulier. Artikel 29 Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal, enz.. Gevonden voorwerpen worden 6 maanden bewaard in het bureau van de sportdienst. Artikel 30 Indien de vereniging gebreken aan de zaal of de kleedkamer niet meldt aan de zaalverantwoordelijke vóór de start van de activiteit, wordt de aangebrachte schade als van de vereniging beschouwd en aangerekend. Artikel 31 Het College van Burgemeester en Schepenen, de sportfunctionaris, en de zaalverantwoordelijke hebben altijd het recht toezicht uit te oefenen in het hele sportcentrum. Zij hebben eveneens het recht de personen (spelers en toeschouwers) die zich onbetamelijk gedragen of de opgelegde richtlijnen niet volgen, uit het gebouw te verwijderen of te laten verwijderen door tussenkomst van de politie. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een toegangsverbod voor een bepaalde periode opleggen. Artikel 32 Het College van Burgemeester en Schepenen kan te allen tijde de sportcentra sluiten, om reden van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht, zonder dat enige bezoeker of groep van bezoekers hiervoor schadevergoeding kan eisen. Artikel 33 De zaalverantwoordelijke heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen, vereist door de omstandigheden of noodwendigheden. Alle niet voorziene zaken zullen door de zaalverantwoordelijke, al of niet in samenspraak met het gemeentebestuur, opgelost worden. E. Huishoudelijke bepalingen Artikel 34 Personen die zich in de sportzaal van het sportcentrum begeven moeten schoeisel dragen die geen schade aan de vloer kan veroorzaken. Indien men schoenen met zwarte zolen of hakken draagt mag men zich enkel via de zwarte beschermingsmatten verplaatsen. In de dojo is het dragen van schoeisel ten strengste verboden. Artikel 35 Om de sportvloer niet te beschadigen en onnodig te bevuilen, moet het indoor sportschoeisel in de kleedkamer aangetrokken worden.

8 Artikel 36 Het is verboden het sportcomplex te betreden met skeelers, rolschaatsen of skateboards in de sportaccommodatie kauwgum te gebruiken te roken in het sportcomplex dranken en eetwaren mee te nemen in de sportzalen. Enkel water in plastic flessen mag door de sporters genuttigd worden. Na het sporten nemen de sporters hun flessen mee. Lege flessen worden in de daarvoor voorziene PMD-zakken gelegd. het is verboden krijt of soortgelijke stoffen te gebruiken op de sportvloer, tenzij met voorafgaande toestemming voor bepaalde activiteiten. gebruik te maken van de geluidsinstallatie zonder toestemming van de zaalverantwoordelijke of sportfunctionaris. te spelen in de inkomhal en/of de gangen Artikel 37 De toegang tot de sportaccommodatie wordt geweigerd aan: Dieren Personen die zich onbetamelijk, agressief of onzedig gedragen Kinderen beneden de 8 jaar, niet vergezeld van hun ouder(s) of een verantwoordelijke Artikel 38 De toegang tot het bureau van de sportdienst is enkel toegestaan om sleutels af te halen of terug te brengen en voor reserveringen en inlichtingen. Indien de sportfunctionaris of zaalverantwoordelijke afwezig is, is de toegang tot het bureau verboden. Artikel 39 Het is toegestaan om publiciteit te maken bij competities en tornooien tijdens de gereserveerde periode. De publiciteit dient na afloop echter onmiddellijk verwijderd worden. Artikel 40 Aan het begin en einde van elke gebruikersperiode zal de zaalverantwoordelijke in het sportcentrum het terrein opstellen en opruimen. Het opruimen gebeurt 5 minuten voor het einde van het uur. De clubs ruimen hun eigen materiaal zelf op. Hierbij plaatsen ze het gebruikte materiaal ordelijk terug op de daartoe voorziene plaats. Deze voorziene plaats kan gecheckt worden op het bergplan die in de bergruimte hangt. In sporthal Den Tap zorgen de gebruikers zelf voor het klaarzetten en opruimen van het materiaal. De gebruikers zorgen ervoor dat het materiaal na gebruik op een ordentelijke manier terug op zijn plaats wordt gezet. Hierbij wordt het bergplan opgevolgd die ophangt in de berging. Artikel 41 Na gebruik dienen sportzalen, kleedkamers en/of de vergaderzaal in ordelijke toestand worden achter gelaten. Gebeurt dit niet wordt een boete van 25 euro aangerekend om het opruimwerk te vergoeden. Artikel 42 Alle sporten moeten beoefend worden volgens de regels eigen aan de beoefende sporttak. Onsportief optreden en grove inbreuken op de sportreglementering kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit het sportcomplex. 8

9 Artikel 43 Supporters mogen de sportzalen betreden via de zwarte matten, naar de tribunes die in de sportzaal opgesteld staan. De sportactiviteit mag echter niet verstoord worden. Verder is hun toegang verleend tot de inkomhal, de toiletten en de cafetaria. Artikel 44 Affiches voor sportmanifestaties die men wenst op te hangen in de sportaccommodaties kunnen afgegeven worden bij de sportdienst. De affiches worden opgehangen aan de daarvoor voorzien box in de inkomhal. In het sportcentrum mogen enkel affiches opgehangen worden die in verband staan met sportactiviteiten. 9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL 1. ALGEMEEN Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke sporthal van Houthulst, Jonkershovestraat 103a. De accommodatie is toegankelijk tijdens de weekdagen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE S P O R T H A L Art. 1. PRIJZEN, PRIORITEITEN EN AANVRAGEN. A. 1. De huurprijzen voor de sporthal worden door de gemeenteraad vastgesteld voor de duur

Nadere informatie

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM

PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM GR 23122004 PUNT 9 : AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTZAAL TE ALVERINGEM Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een sport/polyvalente zaal te Alveringem, genoemd

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Gemeente 2630 Aartselaar Reglement op het gebruik van de gemeentelijke sporthal Algemene bepalingen Artikel 1: Onderhavig reglement van inwendige orde voor de gemeentelijke sporthal gelegen te 2630 AARTSELAAR,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van sporthal De Putting. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTHAL LEOPOLD III LAAN IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Algemeen De stedelijke sporthal is gebouwd in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde, veilige

Nadere informatie

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Hoofdstuk 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust en orde in de sportaccommodatie te waarborgen, met als doel iedereen een

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIKEN VAN DE ZALEN EN LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIKEN VAN DE ZALEN EN LOKALEN A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Onder bepaalde voorwaarden worden gemeentezalen of -lokalen door het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle ter beschikking gesteld. B GEBRUIK Artikel 2 : Het gebruik

Nadere informatie

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen binnen de accommodaties en bijhorende terreinen.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen binnen de accommodaties en bijhorende terreinen. Artikel 1 Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Sporthallen : De Kommel, Olympialaan 4 3630 Maasmechelen Schietskuil, Poelsweg 14 3630 Maasmechelen Sportzaal gem. basisschool Boorsem, St. Jorisstraat 11

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTCOMPLEX DE DAMBURG Art. 1. Sportcomplex de Damburg wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt, verder het bedrijf genoemd en door het directiecomité van het

Nadere informatie

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader.

4.2. De gebruikers zijn gehouden de lokalen, meubilering en apparatuur te beheren als een goede huisvader. GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR ter advies goedgekeurd door de gemeentelijke Sportraad op 07/10/08 goedgekeurd door de Gemeenteraad op 1. Bedoeling: Dit reglement heeft de bedoeling

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL School Glabbeek I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN Art. 1 : De sporthal is enkel toegankelijk buiten de schooluren Weekdagen: 18u tot 23u Weekend : 09u tot 18u Art. 2 : De sporten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG SportAG Autonoom Gemeentebedrijf Sport Correspondentieadres: Zwarte Zusterstraat 17 9300 Aalst 053 72 38 92 sportdienst@aalst.be Huishoudelijk reglement op de sporthallen die worden verhuurd door het SportAG

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

De Ark. Huishoudelijk Reglement

De Ark. Huishoudelijk Reglement Gemeente Ardooie De Ark Huishoudelijk Reglement Melkerijstraat 2 a 8850 Ardooie 01.07.2005 Titel I : Algemene bepalingen Art.1: Accommodaties Bij het afhuren van de sporthal worden volgende accommodaties

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR SPORTPARK HEIKANT ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Elke gebruiker van de infrastructuur gelegen op sportpark Heikant (met uitzondering

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties

Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Reglement inwendige orde: gemeentelijke sportaccommodaties Hoofdstuk 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust en orde in de sportaccommodatie te waarborgen, met als doel iedereen een

Nadere informatie

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING Deel 1: Opsomming van de ter beschikking staande lokalen en terreinen Deel 2: Algemene voorwaarden

Nadere informatie

SPORTHAL KATTENBROEK

SPORTHAL KATTENBROEK SPORTHAL KATTENBROEK REGLEMENT Algemene informatie Sporthal Kattenbroek nv is een privéonderneming onder leiding van projectleiders dhr. Johnny Janssens en dhr. Tim Janssens. Taverne Kattenbroek bvba is

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE A. UITBATING Art. 1 De sporthal Ter Beke is gevestigd in de Bekestraat 16 te Oudenburg en staat onder het beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW

Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Reglement van inwendige orde Sportcomplex te Lichtervelde, geëxploiteerd door TMVW Artikel 1. Algemeen Het reglement van inwendige orde (hierna het reglement ) heeft tot doel de goede exploitatie (met

Nadere informatie

Gebruiksreglement sporthal Assenede

Gebruiksreglement sporthal Assenede Gebruiksreglement sporthal Assenede ARTIKEL 1 - Algemeen Het gebruik van de sporthal Assenede, gelegen te Kapelledreef 4 te 9960 Assenede, door groepen of individuele gebruikers, is onderworpen aan huidig

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

21. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTCENTRA

21. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTCENTRA 21. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTCENTRA 21.1 Algemene richtlijnen ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 Het huishoudelijke reglement is van toepassing op alle stedelijke sportinfrastructuur. Het

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg

GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat Kortenberg GEBRUIKSREGLEMENT SPORTHAL COLOMBA Wijngaardstraat 1-3070 Kortenberg A. Doelstelling Sporthal Colomba wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld om de Kortenbergse sportclubs de mogelijkheid te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD)

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCLD, de gebruikers en bezoekers van de buiten tennisterreinen en het clublokaal. Lidmaatschap

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM GENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX & BMX-PISTE 1. Het

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT GANGEN, KLEEDCABINES, VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 2 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement gangen, kleedcabines, vergaderzalen en

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

REGLEMENT GEBRUIK GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

REGLEMENT GEBRUIK GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR REGLEMENT GEBRUIK GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR Artikel 1. Algemene bepalingen Omschrijving gemeentelijke sportinfrastructuur Onder gemeentelijke sportinfrastructuur worden begrepen: de gemeentelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT STAD BRUGGE SPORTINFRASTRUCTUUR: HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN De stedelijke sportinfrastructuur werd opgericht in het belang van de sportbeoefening. Met het mogelijk maken van een verantwoorde,

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN GENT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene leiding

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES te weten voor: de gemeentelijke zwembaden D.G. van den Noortbad te Muntendam en de Kolck te Meeden, en voor de gemeentelijke sportzalen

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN OORDEGEM ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Oordegem wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1

Reglement van inw.orde sporthal Laarne Goedgekeurd Gemeenteraad d.d. 28 juni 2012 / pag 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE HET GEBRUIK SPORTHAL VELDMEERS LAARNE Artikel 1: Algemene Bepalingen De gemeentelijke sporthal bestaat uit drie sportzalen : één grote sporthal, mogelijks op te

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk

Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk Huishoudelijk reglement gemeentelijke Sporthallen De Alk Artikel 1: Algemeen Sporthallen De Alk: Sporthal 1, Sporthal 2, de Polyvalente sporthal en de bijhorende zalen en opbergruimtes staan onder het

Nadere informatie

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM

SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM 1 SPECIFIEK GEBRUIKSREGLEMENT VERGADERZALEN EN ANDERE LOCATIES IN SPORTPUNT 1 ZWEVEGEM Voor de toepassing van dit specifiek gebruiksreglement vergaderzalen en andere locaties Sportpunt 1 Zwevegem wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sporthal

Huishoudelijk reglement sporthal Huishoudelijk reglement sporthal 1. Algemeen Artikel 1-Voorwerp reglement Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal van Sint-Martens-Latem. Artikel 2 Onder de gemeentelijke sporthal

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Arrondissement Oudenaarde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SPORTHAL DE RUFFEL NELLEKENSWEG 1 9790 WORTEGEM-PETEGEM 1/ ALGEMENE BEPALINGEN Art.1. Art.2. Art.3. Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal De Ruffel

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOPSPORTHAL VLAANDEREN GENT ALGEMEEN 1. De Topsporthal Vlaanderen Gent wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN NIEUWPOORT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN NIEUWPOORT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN NIEUWPOORT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Nieuwpoort wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM HOFSTADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD/OVERDEKTE SPORTZAAL ZWEMBAD 1. Het zwembad

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Gebruikersreglement SPORTHAL (goedgekeurd door RvB AGB 2706/2013)

Gebruikersreglement SPORTHAL (goedgekeurd door RvB AGB 2706/2013) Artikel 1: Doelstelling Eigendom Bestemming De sportzaal en de polyvalente zaal zijn bestemd voor de organisatie van sportactiviteiten en sportevenementen voor alle leeftijdsgroepen en op alle niveaus.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTCENTRUM INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van het sportcentrum van Nijlen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN

REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN REGLEMENT VERHURING GEMEENTELOKALEN 1.Bepaling Artikel 1: Door het gemeentebestuur van Londerzeel wordt aan de plaatselijke, feitelijke verenigingen, VZW s en gelegenheidsgroeperingen, de mogelijkheid

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP BLOSO BLOSO-CENTRUM DE SCHAVERDIJN HASSELT ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN 1. Het Bloso-centrum wordt beheerd door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Bloso

Nadere informatie

SPORTHAL KATTENBROEK

SPORTHAL KATTENBROEK SPORTHAL KATTENBROEK REGLEMENT Algemene informatie Sporthal Kattenbroek nv en Taverne Kattenbroek bvba zijn privé-ondernemingen onder leiding van projectleiders dhr. Johnny Janssens en dhr. Tim Janssens.

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal - De toeschouwers

Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal - De toeschouwers GP-05-20 vzw GEMEENTELIJK ZWEMBAD EN SPORTHAL ZWEVEGEM BEKAERTSPORTCENTRUM - BEKAERTSTRAAT 4 8550 ZWEVEGEM - 056/76.58.00 Reglement met praktische schikkingen t.b.v. - De gebruikers van de sporthal/judozaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN HASSELT 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Hasselt wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.

Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten. Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het Sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld en gedeponeerd dd. 21 september 2009. A. Algemene bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN TARIEFREGLEMENT BUITENSPORTCENTRUM SCHASELBERG

GEBRUIKS- EN TARIEFREGLEMENT BUITENSPORTCENTRUM SCHASELBERG GEBRUIKS- EN TARIEFREGLEMENT BUITENSPORTCENTRUM SCHASELBERG Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/06/2017 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. De gemeente stelt aan gebruikers het buitensportcentrum

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties

Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Gebruikersvoorschriften Gemeentelijke binnen(sport)accommodaties Montferland Juni 2015 Gebruikersvoorschriften Deze gebruikersvoorschriften zijn van toepassing op het gebruik van de gemeentelijke (sport)accommodaties

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Bijlage 1 Tarievenlijst. Deze kan steeds bekomen worden op de Sportdienst.

Bijlage 1 Tarievenlijst. Deze kan steeds bekomen worden op de Sportdienst. REGLEMENT GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM van 03.05.2010 Goedgekeurd door de Gemeenteraad van 27.05.2010 Aangepast door de algemene vergadering vzw Sportcentra van 18.06.2012. BESTEMMING ART. 1 : Het Gemeentelijk

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van

Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN EN TURNHAL REGLEMENT INWENDIG BESTUUR Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02-07-2009. Openings- en gebruikerstijden Art. 1 De gemeentelijke sporthallen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad.

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad. 10.2. Sportcentra A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad. vrijstelling De sportvereniging of organisatie in kwestie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER Uit in Lier Verhuur infrastructuur & sport Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement DORPSHUIS DE JUTTENEER

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties

Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties Definities 1. In de verdere bepalingen van dit reglement worden gymnastiekzalen, sportzalen en sporthallen inclusief de daarin opgenomen voor de sport

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL DE PANNE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL DE PANNE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL DE PANNE I.ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik van de volgende sportaccommodatie: De sporthal, gelegen aan de Sportlaan 2, 8660 De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas.

Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas. Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas Kwade Plas 1-2431 Laakdal Tel:014/841987 e-mail : sport@laakdal.be Huishoudelijk reglement op het gebruik van het Gemeentelijk Sportcentrum Kwade Plas. Hoofdstuk I:

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Liedekerke wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen:

Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen: RETRIBUTIETARIEVEN VANAF 01 JANUARI 2009. (Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 punt 10). Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen: 13. SPORT

Nadere informatie

Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement

Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement AGB Zandhoven 03-484 30 20 agb@zandhoven.be Sportcomplex Het Veld Gebruiksreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur in zitting van 2 december 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 12 januari

Nadere informatie

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN BRUGGE

SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN BRUGGE SPORT VLAANDEREN ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORT VLAANDEREN BRUGGE 1. ALGEMEEN 1. Sport Vlaanderen Brugge wordt beheerd door Sport Vlaanderen. De centrumverantwoordelijke is gelast met de algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM DE GAVERBEEK WAREGEM

AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM DE GAVERBEEK WAREGEM AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE - BLOSO BLOSO-CENTRUM DE GAVERBEEK WAREGEM ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN 1. Het Bloso-centrum

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t:

Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: Het college van burgemeester en wethouders van de voormalig gemeente Jacobswoude: b e s l u i t: vast te stellen de herziene ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM HET SPANT Begripsomschrijving

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander

Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Gebruikersovereenkomst voor de MultiFunctionele Accommodatie MeJander Voorwaarden en bepalingen waaronder door het stichtingsbestuur MFA Oldeberkoop de multifunctionele accommodaties ter beschikking wordt

Nadere informatie