Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie fase 1 BAAL deelplan Balenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie fase 1 BAAL deelplan Balenberg"

Transcriptie

1 Gemeente TREMELO dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Andy De Roover Telefoon - fax Dossiernummer Ons kenmerk datum mei 2014 stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie fase 1 BAAL deelplan Balenberg

2 Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd, in toepassing van artikels 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners opgenomen in het register : Daan Demey Katrien Coremans Voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op Van raadswege: Secretaris Voorzitter Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op Van raadswege: Secretaris Voorzitter

3 1 Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 0.1: algemeen artikel inzake waterbeheer Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor: - het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, - het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie, - het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden, - het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. In de rivier- en beekvalleien is waterbeheersing een nevengeschikte functie. Daaronder worden minstens de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid op de kaarten van de watertoets begrepen. Buiten de rivier- en beekvalleien is waterbeheersing eerder een ondergeschikte functie. Werken en handelingen in functie van behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen zijn bv. hermeandering, verbreden of herinrichten van de bedding, herwaarderen winterbed, vertragen waterstroomsnelheid, structuurvariatie in oevers en bedding Werken en handelingen in functie van het verbeteren van de waterkwaliteit zijn bv. buffering van waterlopen tegen vervuiling Werken en handelingen in functie van het verbeteren van de verbindingsfunctie van waterlopen zijn bv. het opheffen barrières, behoud van ruimte voor de ontwikkeling van natuurwaarden In functie van het behoud, het herstel en de ontwikkeling (aanleg, inrichting, onderhoud ) van specifieke overstromingsgebieden zijn specifieke infrastructuren hiervoor zoals dijken, stuwen, pompinstallaties... toegelaten. Zuiveringsinfrastructuren zoals RWZI s of collectoren vallen niet onder de toegelaten werken, handelingen en wijzigingen. Voor bebouwing bestemde gebieden zijn o.m. woongebieden en bedrijventerreinen De specifieke stedenbouwkundige voorschriften in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen geven uitsluitsel over welke (delen van) gebieden als voor bebouwing bestemd beschouwd moeten worden. De overige functies in rivier- en beekvalleien moeten de natuurlijke dynamiek en het waterbergend vermogen van dit watersysteem respecteren. De stroomgebiedbeheersplannen en de (deel)bekkenbeheersplannen worden als

4 afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. Vergunningsaanvragen worden onderworpen aan een watertoets in de zin van het decreet integraal waterbeleid. Artikel 0.2 Algemene bepaling inzake opvang hemelwater Volgende stedenbouwkundige verordeningen inzake de opvang van hemelwater blijven onverminderd van kracht: De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van (bvr 1/10/2004 en latere wijzigingen) is van toepassing. De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten (besluit deputatie 7 juni 2005 en latere wijzigingen) is van toepassing. De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en latere wijzigingen (besluit deputatie 7 juni 2005 en latere wijzigingen) is van toepassing De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen en latere wijzigingen (besluit deputatie 17 oktober 2006 en latere wijzigingen) is van toepassing. Om de kans op wateroverlast te beperken, mag het hemelwater dat op daken en verhardingen valt niet onmiddellijk afgevoerd worden, maar moet het opgevangen worden in hemelwatervoorzieningen. Dit geldt niet alleen binnen de contouren van dit RUP maar geldt algemeen voor elk bouwproject. Er dienen afkoppelings-, infiltratie- of buffervoorzieningen voorzien in de bouwplannen. Artikel 0.3: Algemene bepaling rond wegenis en nutsvoorzieningen Het aanleggen, herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsvoorzieningen is toegelaten in alle bestemmingszones. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

5 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Categorie gebiedsaanduiding overig groen Subcategorie 'parkgebied Toelichting ART 1 Parkzone Artikel 1: Parkzone 1 Bestemming Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een parkzone. Dit gebied heeft ook een sociale functie. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. Verblijfsrecreatie is uitgesloten behalve als ondergeschikte functie in de bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, al dan niet heropgebouwd of verbouwd. De organisatie van tijdelijke evenementen binnen de parkzones is een nevenfunctie. Het aantal hoog dynamische occasionele recreatieve evenementen dat georganiseerd kan worden is beperkt in aantal en type: Het aantal evenementen wordt beperkt tot maximaal 1 meerdaagse evenement en maximaal 4 eendaagse evenementen per jaar. Een meerdaags evenement is beperkt tot maximaal 4 dagen. Enkel sportevenementen zijn toegelaten. Evenementen met gemotoriseerde sporten en muziekfestivals zijn niet toegelaten. Tussen 15 maart en 30 mei mogen geen tijdelijke evenementen georganiseerd worden omwille van het broedseizoen. De publieke toegankelijkheid van de zone dient maximaal verzekerd met uitzondering van de periode waarin een evenement wordt georganiseerd met inbegrip van de noodzakelijke op- en afbouwperiode. 2 Inrichting en beheer Werken, handelingen en wijzigingen in functie van de bestemming zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, Fietspark 'Balenberg' De zuidflank van de Balenberg krijgt een nieuw perspectief als fietspark. Deze site kan ontwikkeld worden als belevingscentrum voor fietsrecreatie. De organisatie van tijdelijk evenementen wordt beperkt. Sterk geluidproducereden evenementen worden uitgesloten. Daarbij vormt het volume van de bestaande gebouwen binnen de parkzone de begrenzing voor de noodzakelijk overdekte voorzieningen. In de parkzone kunnen sport- en spelvoorzieningen in open lucht worden ingepast. Een aangepast beheer van de parkzone moet een ecologische meerwaarde bieden voor het biotoop van de 'Bruine vuurvlinder'. In dit verband is de opmaak van een natuurontwikkelings- en beheersplan verplicht. Park moet hier voornamelijk in de betekenis van het bosdecreet (artikel 4 bis) geïnterpreteerd worden, zijnde groene ruimten waarbij de aanleg, de inrichting en het beheer sociaalrecreatieve en/of esthetische overwegingen overheersen en waar gelijktijdig andere functies kunnen worden vervuld, zoals recreatieve, educatieve, economische, cultuurhistorische landschappelijke, wetenschappelijke, ecologische, fauna- en florabeschermende en milieubeschermende functies. Zij bestaan naast open gedeelten, waaronder waterpartijen, grasvelden, bloemperken, wandelwegen en andere infrastructuren, uit een afwisseling van bosgedeelten en/of gedeelten begroeid met bomen, heesters en kruidachtige gewassen. De sociale functie verwijst in deze context in hoofdzaak naar de publieke toegankelijkheid van openbare parken en de betekenis die deze gebieden hebben als (randstedelijke) groenvoorziening. Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de andere functies van het gebied. Het is een

6 landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de sociale functie niet geschaad wordt. Toegelaten handelingen en activiteiten zijn: - behoud, aanleg en plaatsing van sport- en spelvoorzieningen in open lucht (sportparcours, -pistes, - terreinen); gemotoriseerde sporten en bijhorende voorzieningen zijn niet toegelaten; - plaatsing van tijdelijke constructies en overkappingen ten behoeve van toegelaten evenementen; - aanleg, plaatsing en onderhoud van kleinschalige infrastructuur nodig of nuttig voor de realisatie van de toegelaten handelingen en activiteiten: aanleg en plaatsing van kleinschalig parkmeubilair en wandel- en fietsinfrastructuur (signalisatie, zitbanken,...), speeltuigen, infrastructuren in functie van speelbossen en speelweiden, kleinschalige onthaalinfrastructuren (infoborden, schuilplaatsen...), terras in functie van horeca,... - aanleg van permanente waterdoorlatende verharding. Deze beslaat maximaal 5% van de totale oppervlakte van de parkzone, als uitzondering hierop kan in functie van de specifiteit van de recreatieve activiteiten niet waterdoorlaatbare of semi-waterdoorlaatbare verhardingen voorzien worden (sprinterbaan,,..); - aanleg van ondergrondse nutsvoorzieningen ten behoeve van de parkfunctie en ten behoeve van evenementen; - reliëfwijzigingen van de bodem die noodzakelijk zijn om de realisatie van de bestemming mogelijk te maken. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de erosieproblematiek en dienen de nodige maatregelen om erosie tot een minimum te herleiden, genomen te worden; - bodemingrepen en het aanleggen van grachten die noodzakelijk zijn in functie van de beheersing van de waterhuishouding; - aanleg en behoud van groenvoorzieningen; bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruikt gemaakt van inheemse en standplaatsgeschikte soorten; - afsluitingen en erfafscheidingen mits uitgevoerd als levende hagen of in draadwerk gecombineerd met levende hagen; - handelingen inzake natuurbeheer die gepaard gaan met vegetatiewijzigingen en kappen van bomen (hakhout- en bermbeheer) zijn toegelaten; - aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. nevengeschikte functie en geen enige functie noch de enige hoofdfunctie. Onder evenementen worden verstaan die vormen van toerisme en recreatie waarbij men gebruik maakt van een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of één grote voorziening en waar relatief veel mensen zijn per oppervlakteeenheid. Deze kunnen een diverse schaal en dynamiek hebben. De parkzone fungeert als rust- en/of halteplaats voor recreatieve en/of langzaam verkeersbewegingen doorheen de regio. Conform de bepalingen van artikels en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht op het sociale-culturele of recreatieve medegebruik of handeling gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden vergunbaar voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. Handelingen van algemeen belang zijn toelaatbaar op basis van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daaronder vallen ook de aanleg van fiets- en wandelpaden, de herinrichting of aanpassing van lokale wegen, de aanleg van lokale nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, drinkwater, telecommunicatie, afvalwater...)... Herbouw binnen vergund of vergund geacht volume, met een maximum van 1000 m³ voor woningen, is enkel toegelaten na vernietiging of beschadiging door een vreemde oorzaak (bv. brand...) die de eigenaar niet kan worden toegerekend (cfr. Codex Ruimtelijke Ordening artikel en ). Behoud en hergebruik van de bestaande bebouwing in het parkgebied is mogelijk, rekening houdend met de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied. Alle instandhoudingswerken, ook structurele aan die gebouwen zijn toegelaten, alsook het verbouwen of herbouwen. Onder wonen worden zowel één- als meergezinswoningen begrepen.

7 Voor de bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen en constructies kunnen behalve activiteiten voor de realisatie van de bestemming ook de volgende activiteiten toegelaten worden: wonen (maximaal 2 wooneenheden voor de gehele parkzone); horeca waarvan de vloeroppervlakte =< 250 m²; nut- en gemeenschapsvoorzieningen; socio-culturele voorzieningen; toeristisch-recreatieve voorzieningen; Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor het goed functioneren van deze activiteiten is toegelaten. Ten behoeve van deze functies is het toegelaten de bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen te verbouwen, uit te breiden, te herbouwen of een nieuwbouw te realiseren op een gewijzigde plaats mits sloop van het bestaande gebouw onder volgende voorwaarden: alle instandhoudingwerken, ook structurele, aan bestaande gebouwen zijn toegelaten; het verbouwen van een bestaand gebouw of bestaande constructie op dezelfde plaats of een gewijzigde plaats met een maximale uitbreiding van 20% ten opzichte van het huidige bouwvolume. Indien het bestaande bouwvolume meer bedraagt dan 1000 m³ wordt het maximale bouwvolume beperkt tot het bestaande bouwvolume; als herbouwen op dezelfde plaats wordt beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens drie kwart van de oppervlakte van de bestaande gebouwen wordt opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen; nieuwbouw op een gewijzigde plaats kan op voorwaarde van de sloop van het bestaande gebouw en dat die verplaatsing is ingegeven door redenen van goede plaatselijke ordening, voor zover de eindtoestand een betere plaatselijke aanleg oplevert vanuit het functioneren van de hoofdbestemming; de redenen van goede plaatselijke ordening moeten minstens een betere integratie in de niet bebouwde omgeving impliceren, Onder nuts- en gemeenschapsvoorzieningen worden bv. zorgvoorzieningen of educatieve voorzieningen begrepen. Onder toeristisch-recreatieve voorzieningen worden zowel dag- als verblijf recreatieve voorzieningen begrepen. Het behoud van de bestaande landbouwactiviteiten in het gebied blijft gegarandeerd. Bestaande landbouwbedrijfszetels kunnen verbouwen, herbouwen of uitbreiden, voor de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied behouden blijft. Nieuwe landbouwbedrijfszetels zijn niet toegelaten. Cf. het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen' en latere wijzigingen verleent het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos advies bij alle aanvragen in parken en bossen, zoals gedefinieerd in het Bosdecreet, alsmede in gebieden die overeenkomstig de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn voor parken en bossen; Dit is een verplicht in te winnen advies cf. art en VCRO.

8 alsmede een betere terreinbezetting en een kwalitatief concept; de naleving van deze voorwaarden moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de site. Het volume van een nieuwbouw houdt een maximale uitbreiding van 20% ten opzichte van het bouwvolume van het bestaande vergund geachte gebouw. Indien het bestaande bouwvolume meer bedraagt dan 1000 m³ wordt het maximale bouwvolume beperkt tot het bestaande bouwvolume; Indien de gebouwen niet aangesloten zijn op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie voor het behandelen van afvalwater. Buiten de aangeduide 'zone voor parkeerpark' (in overdruk) kunnen binnen de parkzone maximaal 5 parkeerplaatsen gerealiseerd worden ten behoeve van toegelaten activiteiten. Verlichting van gebouwen, omgeving en paden worden op een duurzame en energiezuinige wijze voorzien. Buitenverlichting wordt zo afgesteld dat geen lichthinder optreedt, dit betekent o.a. dat strooilicht vermeden wordt en enkel de gebouwen, gebouwdelen en of verharde ruimtes aangelicht worden die effectief belicht moeten worden. Het verlichtingsniveau wordt beperkt. Om een duidelijk zicht te krijgen op de ontwikkeling van de projectzone dient bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gelegen binnen de projectzone een inrichtingsstudie te worden toegevoegd voor de totale projectzone. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. De

9 inrichtingsstudie omvat minimaal volgende elementen: visie en inrichting van de gehele projectzone, de mobiliteitsbereikbaarheid en organisatie van het parkeren, de groeninrichting en architecturale en landschappelijke inpassing van de infrastructuren. ART 2 Zone voor parkeerpark Artikel 2: Zone voor parkeerpark (overdruk) 1 Bestemming Het gebied is bestemd voor de realisatie van parkeervoorzieningen met een groen karakter. ¼ van de oppervlakte van het terrein aangeduid door de overdrukzone parkeerpark kan aangewend worden voor de inrichting van een parkeerpark voor personenwagens. Het parkeerpark dient aangelegd te worden als een gebundelde en aaneengesloten geheel. De overige ¾ van de overdrukzone dient een groene invulling te krijgen, die mee kan opgenomen worden in de overige activiteiten van de parkzone. Binnen het gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies toegelaten. 2 Inrichting en beheer Parkeervoorzieningen binnen deze zone kunnen aangelegd worden onder volgende voorwaarden: De inrichting moet een voldoende groen karakter hebben. De verhouding tussen de oppervlakte groen terrein en de volledige terreinoppervlakte (groen/terreinindex) van het parkeerpark bedraagt minimaal 0,1 ; Het aantal parkeerplaatsen wordt gekoppeld aan de aanplant van bomen ten einde het groene karakter te realiseren. Per 4 parkeerplaatsen voor personenauto's dient er minimaal één hoogstammige boom (streekeigen soort) aangeplant te worden. Er wordt minimaal 1 boom per 4 parkeerplaatsen voorzien; Het overige groen moet bestaan uit streekeigen hoog- en laagstammig groen; Het parkeerpark mag tot maximaal 80% verhard worden door middel van een waterdoorlaatbare of semiwaterdoorlaatbare verharding. De niet-verharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en buffering van hemelwater en worden als groene zone Deze zonering vormt een overdruk binnen parkzone met als doel de noodzakelijk parkeervoorzieningen ruimtelijk te bundelen binnen de parkzone. Buiten deze overdruk kunnen slecht een beperkt aantal parkeervoorzieningen worden ingericht.deze is ruim ingetekend en dient opgevat te worden als een zoekzone waarbinnen een gebundelde parking kan ingericht worden met een maximale aanwending van ¼ van de overdrukzone parkeerpark.

10 aangelegd. Deze groene zone moet met streekeigen beplantingen aangelegd worden. Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren mag in zones waar dit om milieutechnische redenen nodig is de verharding aangelegd worden in waterondoorlatend materiaal. De parkeeractiviteiten dienen zich ten minste op 5m afstand te bevinden van de perceelgrenzen waarop een woning gelegen is. Bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruikt gemaakt van inheemse en standplaatsgeschikte soorten. ART 3 Natuurgebied Categorie gebiedsaanduiding reservaat en natuur Subcategorie natuurgebied Artikel 3: Natuurgebied 1 Bestemming Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten. 2 Inrichting en beheer Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor het plaatsen van bijen in vast en tijdelijk verband. In functie van recreatief medegebruik zijn aanvullende volgende werken en handelingen toegelaten. voorzieningen gerelateerd aan het onthaal van bezoekers zoals informatieborden, wegwijzers, fietsenstallingen,... voorzieningen gerelateerd aan het al dan niet In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende. Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied. In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzakelijk zijn voor het beheer van of het toezicht op het betrokken natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet samen gebruikt worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal ). Een dergelijke bebouwing kan slechts toegelaten worden voor zover ze landschappelijk inpasbaar is en de betrokken oppervlakte natuurgebied aanzienlijk is. Conform de bepalingen van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht op het sociale-culturele of recreatieve medegebruik vergunbaar voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. Kleinschalige infrastructuur voor de sociale,

11 toegankelijk maken van het natuurgebied voor recreatief medegebruik zoals toegangspoortjes, afsluitingen... handelingen inzake natuurbeheer die gepaard gaan met vegetatiewijzigingen en kappen van bomen (hakhout- en bermbeheer) zijn toegelaten aanleggen of herstellen van openbare wegenis, aanhorigheden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. Alle overige constructies zijn verboden. Binnen de natuurzone kunnen geen werken en handelingen worden toegelaten voor de tijdelijke evenementen die binnen de naastliggende parkzone worden toegelaten. educatieve of recreatieve functie van het natuurgebied zijn bijvoorbeeld: voorzieningen gerelateerd aan het onthaal van bezoekers zoals informatieborden, wegwijzers, fietsenstallingen, parkeervoorzieningen, picknicktafels, zitbanken, vuilnisbakken... voorzieningen gerelateerd aan het al dan niet toegankelijk maken van het natuurgebied voor recreatief medegebruik zoals toegangspoortjes, afsluitingen, knuppelpaden, vogelkijkhutten... Handelingen van algemeen belang zijn toelaatbaar op basis van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daaronder vallen ook de aanleg van fiets- en wandelpaden, de herinrichting of aanpassing van lokale wegen, de aanleg van lokale nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, drinkwater, telecommunicatie, afvalwater...)... In de stedenbouwkundige voorschriften worden geen bepalingen opgenomen m.b.t. zonevreemde woningen en andere constructies, niet zijnde woningbouw. Voor deze woningen en constructies gelden de bepalingen van de artikels tot van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de basisrechten voor zonevreemde constructies: Volgens deze bepalingen is in natuurgebied enkel het bestendigen van de bestaande vergunde woningen en constructies en het verbouwen binnen het bestaande volume toegelaten. Uitbreiden is niet toegelaten. Herbouw binnen vergund of vergund geacht volume, met een maximum van 1000 m³ voor woningen, is enkel toegelaten na vernietiging of beschadiging door een vreemde oorzaak (bv. brand...) die de eigenaar niet kan worden toegerekend (cfr. Codex Ruimtelijke Ordening artikel en ). Cf. het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen' en latere wijzigingen verleent het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos advies bij alle aanvragen in ruimtelijk kwetsbaar gebied waaronder natuurzones. Dit is een verplicht in te winnen advies cf. art en 4.3.4

12 VCRO. ART 4 Gemengd openruimtegebied Categorie gebiedsaanduiding overig groen Subcategorie 'gemengd openruimtegebied Artikel 4: Gemengd openruimtegebied 1 Bestemming Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een agrarisch parklandschap. Natuurbehoud, bosbouw, landbouw, landschapszorg en recreatie zijn nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen behoudens de overige bepalingen van dit artikel. De oprichting van schuilhokken voor dieren in functie van de landbouwuitbating is toegelaten. 2 Inrichting en beheer Toegelaten handelingen en activiteiten omvatten het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als openruimtegebied: de aanleg en het onderhoud van de landschappelijke elementen (haagkanten, bomenrijen, bospercelen,...); Bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruikt gemaakt van inheemse en standplaatsgeschikte soorten; gebouwen en constructies die noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied, op voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal... ); werken, handelingen en wijzigingen ten behoeve van bestaande en nieuwe agrarische en aan de landbouw aanverwante activiteiten zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van nieuwe gebouwen en gelijkaardige constructies. De bestaande vergund geachte en niet verkrotte gebouwen en constructies voor agrarische en aan de landbouw aanverwante activiteiten kunnen gerenoveerd, verbouwd, herbouwd en uitgebreid worden gekoppeld aan de bestaande bedrijfszetel. de aanleg van fiets- en wandelpaden, de herinrichting of aanpassing van lokale wegen, de aanleg van lokale nutsleidingen, het aanleggen van infrastructuren voor waterberging, Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als openruimtegebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied. Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. Nieuwe gebouwen en constructies zijn slecht toegelaten indien noodzakelijk voor het beheer van het gebied, op voorwaarde dat ze niet gebruikt kunnen worden als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal...). Conform de bepalingen van artikels en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn handelingen gericht op het sociale-culturele of recreatieve medegebruik of handeling gericht op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden vergunbaar voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen. Handelingen van algemeen belang zijn toelaatbaar op basis van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daaronder vallen ook de aanleg van fiets- en wandelpaden, de herinrichting of aanpassing van lokale wegen, de aanleg van lokale nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, drinkwater, telecommunicatie, afvalwater...)... In de stedenbouwkundige voorschriften worden geen bepalingen opgenomen m.b.t. zonevreemde woningen en andere constructies, niet zijnde woningbouw. Voor deze woningen en constructies gelden de bepalingen van de artikels tot van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de basisrechten voor zonevreemde constructies en zonevreemde functiewijzigingen in niet-kwetsbaar gebied:

13 kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor deze realisatie van de bestemming; oprichting van schuilhokken voor dieren in functie van de landbouwuitbating is toegelaten. Voor de bestaande zonevreemde woningen en constructies gelden de basisrechten in niet-kwetsbaar gebied. Op de tuinpercelen bij bestaande vergunde woningen zijn alle werken en handelingen aan en rond de woning toegelaten in zoverre ze vrijgesteld zijn van vergunning zoals bepaald bij Besluit van de Vlaamse Regering. Volgens deze bepalingen is het toegelaten bestaande, niet verkrotte woningen en constructies niet zijnde woningbouw te verbouwen of te herbouwen. Bestaande woningen kunnen worden uitgebreid tot 1000 m³ en het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal. Bij herbouw blijft het volume van de herbouwde woning beperkt tot 1000 m³, ook als het bestaande volume groter is. Functiewijzigingen kunnen toegelaten conform de bepalingen van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kleinschalige infrastructuur die nodig of nuttig is voor de realisatie van de bestemming: beperkt aantal parkeergelegenheden, speeltuigen, infrastructuren i.f.v. speelbossen en speelweiden, kleinschalige kampeervoorzieningen (sanitair...) bv. in functie van jeugdverblijfstoerisme of hoeve- of kasteelkamperen, kleinschalige onthaalinfrastructuren (infoborden, schuilplaatsen...), terras i.f.v. horeca... Het behoud van de bestaande landbouwactiviteiten in het gebied blijft gegarandeerd. Bestaande landbouwbedrijfszetels kunnen verbouwen, herbouwen of uitbreiden in zoverre de goede plaatselijke ordening dit toelaat. Nieuwe landbouwbedrijfszetels zijn niet toegelaten.

14 ART 5 zone voor openbaar nut - kerkhof Categorie gebiedsaanduiding gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Subcategorie gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen Artikel 5: Zone voor openbaar nut - begraafplaats 1 Bestemming Het gebied is bestemd als gebied voor de openbare nutsvoorziening specifiek voor het behoud en de aanleg van een begraafplaats. 2 Inrichting en beheer Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van deze specifieke openbare nutsvoorziening zijn toegelaten. Parkeerinfrastructuren en al dan niet overdekte fietsstallingen en de aanleg van groene en verharde ruimten behoren tot de noodzakelijke uitrusting horende bij de bestemming zone voor openbaar nut. Het gaat hier om een zone voor de instandhouding van de bestaande begraafplaats van de woonkern Baal. ART 6 Zone voor natuurontwikkeling en- beheer (overdruk) Artikel 6: Zone voor natuurontwikkeling en- beheer (overdruk) Binnen de zone voor natuurontwikkeling- en beheer in overdruk, onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen van de grondbestemming, dient voor het deelplan Balenberg een natuurontwikkelings- en beheersplan opgemaakt te worden vanuit volgende uitgangspunten: instandhouding, ontwikkeling en aangepast beheer in functie van natuurontwikkeling; beheer- en inrichtingsmaatregelen om bodemerosie en verstuiving van de zandige ondergrond te voorkomen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde begin 2001 een beheervisie op voor het beheer van parken en openbaar groen: het Harmonisch Park- en Groenbeheer en -beleid, afgekort HPG. Deze visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen. Deze visie moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders. Het biotoop voor de zone voor natuurontwikkeling en beheer kan ingericht worden op maat van de biotoop van de bruine vuurvlinder.

15 ART 7 Zone voor infrastructuur watervoorziening (overdruk) Artikel 7: Zone voor infrastructuur watervoorziening (overdruk) 1 Bestemming Het gebied is bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor watervoorziening. Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van de infrastructuur voor de winning, opvang, de behandeling, het transport en de distributie van het water zijn toegelaten. Daarnaast zijn toegelaten: het aanleggen van nieuwe nutsleidingen, het herstellen of heraanleggen van bestaande nutsleidingen. Bestaande nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Deze zonering vormt een overdruk binnen natuurzone met als doel de bestaande infrastructuur voor watervoorziening te bestendigen binnen de natuurzone. Tijdens de constructie en het gebruik van de infrastructuur moet rekening gehouden worden met voorkomende natuur- en landschapswaarden.

16 2 Op te heffen bepalingen Bij de inwerkingtreding van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Aarschot-Diest (KB 07/11/1978 en latere wijzigingen) opgeheven.

17 3 Grafisch plan

18 Gemeentelijk RUP: Zonevreemde recreatie Baal - fase 1 Verordenend grafisch plan - deelplan 1: Balenberg (RUP_20001_213_12009_00000) Legende Perimeter RUP Bestemmingen Zone voor infrastructuur watervoorziening (overdruk) Hannekensstraat Kleine Remerstraat Zone voor natuurontwikkeling en beheer (overdruk) Zone voor parking (overdruk) Balenbergstraatje Gemengd open ruimtegebied Natuurgebied Openbaar nut - begraafplaats Parkgebied Kerkebosstraat Deelplan 1: Balenberg Remerstraat N P situering RUP Balenbergstraat Nobelstraat N Kwetterstraat Nobelstraat Balenbergstraat situering Tremelo Rozendal Pastoriestraat Fasbinderstraat Louis Van Holestraat Beulkensstraat vijfvijversweg Moorsemsestraat Bossepleinstraat datum: maart 2014 schaal 1: Meters ± INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1. Natuurgebied Artikel. 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur-, bos- en landbouwgebieden Jongenbos en vallei van de Mombeek

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

RUP KASTEELSITE HOF TER HEYDE

RUP KASTEELSITE HOF TER HEYDE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD DIKSMUIDE RUP KASTEELSITE HOF TER HEYDE Deel II: Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper: Jonckheere ir-architecten BVBA Koningin Astridlaan 134/3 8200 Brugge Tel. 050/40

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Ter Beke ontwerp mei 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KWZI Dentergem (20.284) Voorschriften - Plannen Gemeente Dentergem Kerkstraat 1 8720 Dentergem Grontmij Belgium NV Mechelen, 14 juni 2013 306237_ab, Revisie Verantwoording

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Berlare ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Overmere bijlage II stedenbouwkundige voorschriften colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies. Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies. Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen Art. 4.4.10. 1. Deze afdeling is van toepassing op vergunningsaanvragen die

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Beperkte uitbreiding Nieuwland

Beperkte uitbreiding Nieuwland PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Daan Demey Telefoon - fax 016-26 75 48 e-mail daan.demey@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-200603 Ons kenmerk IST/RO/projecten/Uitbreiding

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open

afbakening van het VSGB en aansluitende open gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebiedencluster Zaventem Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Vlaams- Brabant- Gemeente Kraainem,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n Gezien en voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van.. 21 september 2016 Renata Camps, provinciegriffier Gilbert Van Baelen,

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro. Stedenbouwkundige voorschriften Het ontwerp GRUP Winning van oppervlaktedelfstoffen zand-

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften 2.12/00480/0001

Nadere informatie

Albertknoop in Lanaken

Albertknoop in Lanaken VR 2017 1905 DOC.0502/5BIS gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in Lanaken Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Pagina 2 van 10 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in

Nadere informatie

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN RUP 12 BISDONKSTRAAT VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN Bij het van kracht worden van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften en

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING EN VISIE. Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING EN VISIE. Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING EN VISIE Artikel 0 Algemene stedenbouwkundige voorschriften 0.1 Algemene inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor toeristisch-recreatieve projecten in kader

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

OOST-VLAANDEREN MERELBEKE RUP HEIWIJK-ZUID ONTWERP

OOST-VLAANDEREN MERELBEKE RUP HEIWIJK-ZUID ONTWERP provincie : gemeente : OOST-VLAANDEREN MERELBEKE onderwerp : RUP HEIWIJK-ZUID ONTWERP opdrachtgevend bestuur : GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE Hundelgemse steenweg 353 9820 Merelbeke Architectenbureau Van Acker

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW STAD ZOUTLEEUW 7 december 2016 definitief ontwerp COLOFON Project 0003-048 RUP Containerpark Linter - Zoutleeuw Dossier definitief ontwerp Datum 25.03.2016 12.08.2016

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009

Voorstelling RUP Functionele Cluster. 13 oktober 2009 Voorstelling RUP Functionele Cluster 13 oktober 2009 Inleiding: Wat is een RUP? 3 stappen: Plannen: visie structuurplan (2006) Uitvoeren: bestemming, beheer, inrichting en verordeningen RUP s (gewestplan,

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur VR 2016 2312 DOC.1552/5BIS ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Leiestreek landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Meersch (Avelgem) Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/09/262,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie