DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent ORGAAN VAN HET «...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE SCHAKEL WILLEMSFONDS. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent. (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent ORGAAN VAN HET «..."

Transcriptie

1 Cl) ~...,...J W o z ««~ w rr o..: Z Cl z «Cl rr ««..., Ol (0 ~ z w Cl o 0> "'" (\J rr w ~::J o ~cr: w o w z INHOUD Algemene Jaarvergadering '71 blz. 1 Uit de toespraak van Prof. Verhuist Nieuwe mensen, nieuwe wensen, nieuwe mogelijkheden? door H.H. Frése 2 Uit het Jaarverslag van Prof. Prevenier 3 Willemsfonds-afdeling Antwerpen 100 jaar 4 Onze afdelingen 5 Een vernieuwd T.V.-beleid 6 Maatschappij in beweging 8 DE SCHAKEL ORGAAN VAN HET WILLEMSFONDS

2 een eigen woning... Die zekerheid krijgt u met de nieuwe vorm van dienstbetoon die de met volstrekte zekerheid ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS thans in het gehele land lanceert en die volkomen beantwoordt aan de noden van deze tijd: WOONSPAREN Denk MILJOENEN... Denk,.. NATIONALE ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS LOTERIJ LOTEN UITBETAALD IN SPECIEN ZONDER ENIGE AFHOUDING Anonimiteit verzekerd Deze G kent iedereen! Zij is het embleem van de DE AANHOUDER WINT! Generale Bankmaatschappij

3 ALGEMENE JAARVERGADERING '71 Toespraak van de Algemene Voorzitter, Prof. Dr. A. VerhuIst. (uittreksels) Het is nodig, op deze vergadering, die wegens het thema waaronder zij werd geplaatst en wegens de plaats waar zij wordt gehouden, zo toekomstgericht is, vooraf even stil te blijven staan bij de toekomst van Vlaanderen te Brussel. Wij zijn daarover allesbehalve gerust. Met veel moeite, in ruil voor zware toegevingen en niettemin op onvolledige wijze, hebben wij in de nieuwe grondwetsbepalingen theoretische toezeggingen gekregen die de opbouw van een Vlaamse politieke en kulturele macht te Brussel mogelijk zouden moeten maken. Het is de vraag of dit zal mogelijk zijn, of de nieuwe grondwetsbepalingen betreffende de quasi-pariteit in het agglomeratiekollege, de oprichting van een Vlaamse kulturele Commissie met eigen werkingsmiddelen, de beschermingsprocedure in de agglomeratieraad, de beperking van het tweetalig hoofdstedelijk gebied in de praktijk zullen kunnen gerealiseerd worden. De vrees is immers gegrond dat de wetten die de uitvoering van de desbetreffende grondwetsbepalingen zullen moeten verzekeren, hetzelfde lot zouden kennen als de taalwetten: het gevaar bestaat dat van de Vlamingen, in ruil voor deze wetten, nieuwe toegevingen zullen gevraagd worden; evenmin is het denkbeeldig dat deze wetten onvoldoende garanties zouden bieden. Er is reden tot bezorgdheid, voor de Vlamingen èn voor het land. Wij zijn al niet erg gelukkig met een grondwetsherziening door de Walen gevraagd in ruil voor de automatische zetelaanpassing waarvan men plots niet meer spreekt. Mocht echter blijken dat de grondwetsherziening voor de Vlamingen te Brussel slechts een dode mus betekent, even dood als de taalwetgeving op het onderwijs die de Brusselse «père de familie» op 1 september a.s. hoopt te gaan begraven, dan zal de reaktie in het Vlaamse land niet uitblijven. Wij Willemsfondsers staan bekend als gematigden, doch dit betekent niet dat we met ons laten sollen. Indien het eerlang mocht blijken dat onze goede trouw werd verschalkt, dat wij, om het brutaal te zeggen, als Vlamingen eens te meer werden bedrogen, dan zullen de gezagsdragers in dit land weldra beseffen wat het betekent het vertrouwen van de gematigden onder de Vlaamsgezinden te hebben verloren. Wij bezweren regering en parlement dringend die maatregelen inzake bestuur en onderwijs te nemen die voor de verdediging van de rechten van de Vlaamse gemeenschap te Brussel onontbeerlijk zijn: voorschoolse infrastruktuur, taalkundig gespl itste kiescolleges, federaties van eentalige Vlaamse gemeenten rond Brussel, splitsing van het kiesarrondissement Brussel, wetsvoorstel Phillippart enz. In verband met de bijzondere en prioritaire inspanning die de regering belooft spoedig te zullen doen voor de oprichting van Vlaamse voorschoolse instellingen te Brussel en de verbetering en uitbouw van het nederlandstalig lager onderwijs in de hoofdstad, doen wij een plechtig beroep op de Vlaamse solidariteit. lets zo vanzelfsprekend schijnt immers helaas nodig te zijn. Tijdens de voorbije week, toen de eerste cijfers bekend werden over de financiële inspanningen die de regering voor het Vlaams onderwijs voornemens is te doen, bleek het dat in sommige Vlaamse kringen over de verdeling van de gelden tussen vrije en rijksinstellingen ontevredenheid is ontstaan. Een dergelijke verdeeldheid onder de Vlamingen over een zo belangrijke levenskwestie voor de Vlamingen te Brussel is ongeoorloofd. Ze is niet verantwoord na de strijd die de Vlamingen, vrijzinnigen en gelovigen, solidair hebben geleverd voor de toekomst van de Katholieke Universiteit te Leuven en de Vrije Universiteit te Brussel. Ze is in tegenspraak met de aktie die de drie grote Vlaamse kultuurfondsen sedert jaren solidair voeren op Vlaams gebied. Dergelijke verdeeldheid is ondenkbaar nadat een minister in funktie op het CVP-Kongres te Kortrijk onlangs een oproep deed om de konkurrentie tussen vrij en rijksonderwijs te Brussel uit te schakelen, door de oprichting van gemeenschapsscholen. Laten de Vlamingen nu spoedig bewijzen dat ze niet alleen solidair kunnen strijden tegen het Franskiljonisme, maar dat ze ook samen iets kunnen opbouwen. In de huidige toestand te Brussel kunnen wij ons niet de minste zwakheid veroorloven in het Vlaamse front dat wij er na jaren van strijd hebben opgebouwd. Het zou een schande zijn voor de Vlaamse beweging indien het franskiljonisme zou profiteren van een Vlaamse verdeeldheid. 1

4 TOESPRAAK H.H. FRESE Nieuwe mensen, nieuwe wensen, nieuwe mogelijkheden? Ik zal eerst in het bijzonder spreken over een aantal nieuwe technische mogelijkheden, verband houdende met de ontwikkeling van techniek en economie in de westerse wereld van dit ogenblik. Een aantal wensen worden daaruit afgeleid, en die projecteren zich op hun beurt op de mensen, die daarom NIEUWE mensen zouden moeten worden. En dan wil ik onderzoeken of het beeld dat daaruit komt nu zo verrukkelijk is. Mijn betoog heeft dus als het ware de structuur van een zandloper, met de mens in het nauwste deel. Nieuwe ** * mogelijkheden? Ik begin dus met een aantal technische problemen, niet in de zin van een science-fiction (er wordt trouwens vrijwel geen science-fiction meer geschreven, want het boek is telkens verouderd tegen de tijd dat het wordt uitgebracht), maar een beeld zoals dat in tal van mensen reeds leeft, en waarbij tal van mensen reeds betrokken zijn om het in de praktijk ook uit te voeren. Stelt U zich voor dat over enkele jaren, op 5 oosterlengte, boven de Evenaar een communicatiesatteliet zal hangen, van Europese constructie, waar de Europese ruimtevaartorganisaties en de Europese industriën aan bezig zijn. De bedoeling is, mogelijk te maken een wereldomvattend netwerk tot stand te brengen, wat gebruikt zal kunnen worden voor internationale communicatielijnen, die zowel voor telefoonverbindingen als voor het verbinden van databanken met elkaar kunnen worden benut. De satteliet zal het voor de European Broadcasting Union veel makkelijker en goedkoper maken om tot schakelprogramma's bij de televisie te komen. Bovendien laat deze satteliet toe te komen tot educatieve netwerken, van een omvang zoals nog nooit tevoren gekend is. Opvallend in Straatsburg was de gretigheid waarmee educatieve deskundigen beluisterd werden" want 2 men hoopte toch kennelijk met het uiterst fatsoenlijke argument van de educatie dit uitgesproken commercieel project over de eindstreep te slepen. Ik zal nog even schetsen hoe zo'n netwerk in elkaar zit. U weet dat een dergelijke satteliet op een constante afstand van de aarde met de aarde synchroon meedraait. Er zouden 2 beeld kanalen en 20 geluidskanalen per beeldkanaal voorzien zijn. Vanop de aarde worden signalen uitgezonden, die worden teruggekaatst en kunnen over een groot gebied worden ontvangen. Vooralsnog zou er een netwerk van grondstations moeten zijn, maar op de duur zouden de sattellieten zo sterk moeten worden dat elk ontvangsttoestel thuis de signalen kan opvangen. In het kader van dit sattelietennetwerk worden de nationale uitzendingen uiteraard regionale netwerken, wat nieuwe mogelijkheden maar ook moeilijkheden meebrengt. Op te merken is, dat bij deze schaalvergroting in vele landen tegelijk een schaalverkleining optreedt, door het opduiken van wat nu nog regionale televisie genoemd wordt. Beide processen activeren elkaar. Wij worden geacht met een commissie van de Raad van Europa met deze educatieve problemen bezig te zijn (wij moesten o.m. een programma ontwerpen dat voor de eerste uitzending gebruikt zou kunnen worden). Dit educatief systeem wordt gekoppeld aan wat men noemt een multi-media-systeem, d.w.z. daar hoort T.V., radio en schriftelijk materiaal bij. Die drie worden centraal geproduceerd, door een klein leger van deskundigen, met gebruikmaking van geprogrammeerde instructie, als toepassing van moderne leertheorie, en daarnaast wordt ook centraal georganiseerd, maar gedecentraliseerd toegepast, een netwerk van tutors, studiebegeleiders, al dan niet met plaatselijke studiegroepen. In Amerika moeten deze tutors zich volgens een rooster telefonisch ter beschikking stellen van elke student afzonderlijk. Een uitermate ingewikkeld systeem, waarbij ook databanken zijn ingeschakeld, ook informatiecentra, en ik neem aan dat eerlang in Europa elk individu in een dergelijke databank zal zijn ingeschakeld, zodat een dergelijk publiek ook veel gemakkelijker zal te organiseren zijn. Vooral in de technische kennis zit de grootste vernieuwing. Het is dan ook niet verrassend dat het vooral de bedrijven zijn, die daarop wijzen en die ook bereid zijn daar wat aan te doen, bereid zijn daarin te investeren. Deze investering levert inderdaad zijn geld weer terug op. In het bedrijfsleven vindt U dan ook alle vormen van volwassenen-onderwijs ontwikkeld, onder meer met inschakeling van die computer Assisted Instruction. De permanente educatie die men daarbij op het oog heeft zou je bijscholing en herscholing kunnen noemen. Soms gaat men verder want men heeft wel degelijk in de gaten, dat het niet alleen kennis is die veroudert, maar dat ook een andere geesteshouding zou moeten worden bijgebracht. Zodra men deze nieuwe geesteshouding gaat bijbrengen noemt men dat VORMING. Waarbij het dan de vraag is of diegene die gevormd wordt nog veel te vertellen heeft over die geesteshouding van hem, waaraan geknutseld wordt. De doelstellingen van die vorming zijn overgeleverd aan anderen. Bij deze mogelijkheden en wensen wordt een bepaald type mens voorgesteld, dat is duidelijk. De mens wordt voorgesteld als een manipuleerbaar object, dat langs wetenschappelijk-sociale weg bestuurd en geleid kan worden naar een aanpassing aan zich voortdurend wijzigende omstandigheden. De technische middelen daartoe zijn er, in toenemende mate zelfs. Door innemen van bepaalde drugs zou je zelfs bepaalde storende remmingen kunnen wegnemen... Ik ben er van overtuigd dat diegenen, in wier kraam deze ontwikkeling te pas komt, de legalisering van drugs in een minimum van tijd zouden doen geschieden, indien nodig. De permanente educatie kan een in-

5 strument zijn voor de verzekerde bewaring van de bestaande sociaaleconomische orde. Niet ten onrechte vreest men de invloed van deze educatie. Vooral het selectief gebruik van informatie: wat wel, wat niet? Wie bepaalt dat? Het manipuleren van emotie biedt beangstigende mogelijkheden, die zich aan iedere werkelijke democratische controle onttrekken. Het beeld van de mens is ongeveer wat bij Huxley gevonden wordt in zijn «Brave New World», flexiebel, kneedbaar, met behulp van een tolerantie, een verdraagzaamheid, in de zin van een liberale vrijheid, die dit alles toestaat. Het is de moeite waard even na te gaan hoe kwetsbaar de tolerantie ons maakt, die wij altijd hebben voorgestaan. Wij.zijn, zoals Marcuse zegt, vrijwillige slaven, in vrede levend met hun eigen onderdrukking. Het is niet mijn bedoeling van te zeggen: «dit moet nooit gebeuren " want het zal toch gebeuren. Belangrijker is na te gaan wat moet gedaan worden opdat dit systeem niet een dodelijke werking zou krijgen. En dan kijk ik opnieuw eerst naar de mensen. Want als je protesteert tegen deze manier van werken, dan teken je uiteindelijk protest aan tegen het mensbeeld, dat hier op de achtergrond staat. Dan wordt dat verzet gevoed vanuit een heel andere opvatting, die veeleer gericht is op de gedachte: mensen zijn in staat tot kritiek, tot verzet, bewust van hun ei- UIT HET JAARVERSLAG VAN PROF. PREVENIER Uit het verslag over de activiteit van het Willemsfonds in door W. PREVENIER, Algemeen Secretaris Op het vlak van de Vlaamse Beweging heeft het Willemsfonds meer dan eens op het geschikte ogenblik de vinger op de wonde gelegd. In juli 1970 hebben de Fondsen bij de Vlaamse kamerleden aangedrongen om in solidariteit overleg te plegen en de grondswetsartikels in verband met Brussel goed te keuren. Deze tussenkomst heeft toen niet tot direct resultaat geleid, doch het was een tijdbom die in het gewijzigde klimaat, onder de indruk van de oktober-verkiezingen in het Brusselse, nieuwe kansen kreeg en tot moties leidde van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen op 24 oktober '70 met het urgentieprogramma voor Brussel. Het kompromis van de grondwetsherziening, op 9 en 10 december in de Kamer gestemd, kon weliswaar de Vlaamse verenigingen niet geheel bevredigen. Doch het W.F. verkoos de positieve drukking boven de steriele kritiek. Reeds vóór de stemming, op 5 december '70, formuleerde het twee eisen die nog steeds de knelpunten van vandaag zijn: de eis dat de eentalige federaties rondom Brussel tegelijkertijd met de agglomeratie Brussel zouden ingericht worden, en de eis dat de regering los van de grondwetsherziening een grootscheeps initiatief zou nemen om buitengewone financiële middelen ter beschikking te stellen om in Brussel Vlaamse prestigescholen en peutertuinen te verwezenlijken. Deze laatste eis sloeg zoals men weet bij de politici aan. Minister Tindemans en premier Eyskens hebben er op 23 december bij aangepikt, en het probleem is thans zijn oplossing nabij. Het Willemsfonds protesteerde verder bij herhaling tegen de hervormingsplannen in het secundair onderwijs en wel tegen de sfeer van geheimhouding, het ontbreken van democratische inspraak, het uithollen van de parlementaire kontrole door enkel een oppervlakkige kaderwet voor de kamers te brenqen. Als ruimvrijzinnige en personalistische vereniging is het W.F. zeer geschokt door de chaos die de hervormingsgen creatieve vermogens, zij kunnen veel meer dan hun maatschappij hun vaak laat. Zij kunnen zich oefenen in die vermogens door middel van allerlei expressiewijzen, een heel andere wijze van bewustmaking van die van het gedachte woord. Van daaruit is de mens in staat tot relativeren van de bestaande maatschappij. Dit lijdt tot de vraag: hoe zou de mens kunnen worden en hoe zou de maatschappij dan wel moeten zijn? De omgekeerde opvatting is al lang ondenkbaar geworden, want als dat kon was het al lang gebeurd. Wanneer nu blijkt dat het geschetste bestel gemakkelijk van de grond komt, dan is dat een teken aan de wand voor deze maatschappij. plannen thans reeds veroorzaken en de funeste gevolgen die het voor de werfkracht van het officieel onderwijs zal hebben. Het Willemsfonds protesteert tegen de minorisatie der vrijzinnige minderheden in Vlaanderen, meer bepaald op het vlak der lokale en provinciale subsidiëring, maar vond daarentegen wel gehoor bij de minister van Cultuur, Prof. Van Mechelen, om de vrije bibliothecarissen beter te honoreren, en om de nieuwe geïntegreerde bibliotheken in de Vlaamse steden uit te werken in een geest van pluralisme, dat waar gemaakt wordt, zowel op het vlak van de lektuurvoorraad als op dat van de personeelsbezetting. Intern heeft het Willemsfonds een betere structurering uitgebouwd door op het provinciale vlak consulenten aan te stellen die de doorstroming van de aktuele media en ideeen van het vormingswerk moeten verzorgen. Het Willemsfonds is overigens zeer attent op de repercussies van de nieuwe media, zoals de video-casette-techniek, de open-universiteit, e. a. meer voor het vormingswerk. 3

6 WI'llEMSFONDS-AFDELING ANTWERPEN, 100 JAAR Tweeëntwintig jaar na het overlijden van Jan Frans Willems, de «vader van de Vlaamse Beweging» genoemd, omdat hij tijdens het Taalcongres te Gent in 1844 aan de universiteit een academische zitting hield en er het programma van de Vlaamse Beweging schetste, werd te Gent het Willemsfonds gesticht, dat zich, in de geest van Jan Frans Willems, tot doel stelde te ijveren voor de culturele en sociale ontvoogding van de Vlaming. Jan Frans Willems, op 11 maart 1793 te Boechout geboren als oudste van 14 kinderen, werkte op jeugdige leeftijd een tijdje als klerk bij een Antwerpse notaris, nadien werd hij er adjunct-archivaris bij het stadsbestuur en ontvanger der registraties. Op 24 juni 1846 overleed Jan Frans Willems te Gent, nadat hij gedurende de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid, door zijn energie en vasthoudendheid, de strijd voor de verheffing van de volkstaal en daarmee het uitgangspunt van de Vlaamse Beweging had veilig gesteld. Wellicht zijn de lange jaren die Jan Frans Willems te Antwerpen verbleef er mee de oorzaak van geweest dat reeds in 1871, precies vijfentwintig jaar na zijn dood, een Antwerpse afdeling van het Willemsfonds werd opgericht. Op de eerste bijeenkomst van het bestuur van de Willemsfondsafdeling Antwerpen, samengesteld uit de heren Hansen (voorzitter), De Geyter, Mees, Rosseels en De Cort, verklaarde de afdeling in het Antwerpse te zullen werken voor de culturele verheffing van de Vlaming, in een klimaat van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid. En in het verslag van de bestuursvergadering van 7 april 1871 komt volgende handgeschreven passage voor: «want zijn de liberalen In meerderheid niet vlaamschnationaal genoeg om verdraagzaam te handelen, dan vervalt meteen de ondersteuning van al wat niet bepaaldelijk liberaal is in politischen zin.» Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Willemsfonds-afdeling Antwerpen ( ), ter gelegen- 4 heid waarvan de algemene vergadering van het Willemsfonds op zondag 28 maart doorging in het Huis Osterrieth te Antwerpen, hadden wij een gesprek met voorzitter Frans De Bruyn, tevens directeur van de Rijksmiddelbare School Pijlstraat en auteur van enige romans en verhalenbundels, o.m. «Een hobbelpaard voor Hansje» en «De Holbewoners». De activiteiten van het Willemsfonds-afdeling Antwerpen, en ik noem de concert-, film- en debatavonden op hoog niveau, lijken mij er op te wijzen dat de Antwerpse afdeling een vrij intellectuele afdeling is. Frans De Bruyn : «Antwerpen is in de 16de eeuw de culturele hoofdstad. van de Nederlanden geweest, hoe ge het ook draait of keert en daarom vind ik dat ge manifestaties te Antwerpen niet op het peil kunt stellen van parochlemanitestaties. Ge kunt te Antwerpen geen dingen brengen, die ge om het even waar zoudt kunnen zien. Daarom heeft de Antwerpse afdeling van het Willemsfonds, mee in het kader van de Grootnederlandse gedachte, Nederlandse kopstukken voor spreekbeurten en voordrachten naar Antwerpen gehaald: Mathieu Smedts, toen' hoofdredacteur van het weekblad «Vrij Nederland», en dominee J.J. Buskes, de «rode dominee van Amsterdam», die het proces heeft gemaakt van het pausdom. Geen enkele andere vereniging dacht er toen aan zoiets te doen.» Jij bent een voorstander van de Grootnederlandse gedachte? Frans De Bruyn : «De Nederlanden hebben ooit een prachtige eenheid gevormd. Door toevallige geschiedkundige omstandigheden is die uit mekaar gevallen. Maar gezien in de optiek van de Verenigde Staten van Europa, waar we, dacht ik, naartoe groeien" is Vlaanderen te klein om een stem te kunnen doen gelden, en moet het aansluiting zoeken met dat land en die groep waaraan het met gemeenschappelijke wortels en een zeer rijk historisch verleden verbonden is, en bovendien een groep is waarin temperament en dynamiek zit. Wij moeten nu al denken aan het jaar De EEG (Europese Economische gemeenschap) is ongetwijfeld de voorbode van een grotere culturele en economische gemeenschap. In het jaar 2000 moet het mogelijk zijn geworden doorheen heel Europa vrij te circuleren met personen, goederen, kapitalen en ideeën. Het ligt voor de hand dat wij tegen die tijd aansluiting zoeken bij Noord-Nederland, zonder daarom een wat romantische Grootnederlandse gedachte te koesteren.» Het uitgangspunt van het Willemsfonds is de verheffing van de volkstaal. Zijn er in de loop der jaren wijzigingen opgetreden in die principiele houding? Frans De Bruyn: «De Vlaming is nog altijd een dialektspreker. En bijgevolg zal er op taalgebied nog veel moeten gedaan worden vooraleer wij aansluiting kunnen zoeken bij Noord-Nederland, dat qua taalgebruik de trendsetter is, daar helpt geen moedertjelief aan. Het grote objectief van het Willemsfonds blijft, verder te werken aan de culturele ontplooiing van het Vlaamse volk. De culturele infrastructuur in Vlaanderen moet verder uitgebouwd worden. Het culturele leven in Noord-Nederland staat op een veel hoger peil, en onze achterstand is ook een kwestie van een mentaliteitsverandering, die ginder gaande is maar waarvan er hier weinig te voelen valt. De Vlaming is pragmatischer en materialistischer ingesteld. Eten en drinken zijn voor hem belangrijker dan een goed boek. Het bewijs daarvan is vlug geleverd: te Antwerpen zijn vier restaurants met een Michelin-ster en buiten Antwerpen ook nog een paar, te Amsterdam geen enkel. Dat is geen toeval. Een Hollander die eens goed wil eten, moet naar Antwerpen komen en een. Vlaming die een goed theaterstuk wil zien, moet naar Amsterdam toe», Het Willlemsfonds is, met andere woorden, ook een cultureel fonds. Frans De Bruyn : «Ik ga antwoorden met een voorbeeld: vóór de Japanse

7 ONZE AFDELINGEN violiste Mayumi Fujikawa beroemd werd, heeft zij voor het Willemsfonds een concert gegeven in het Osterriethhuis, nog zo'n prachtig getuigenis van wat het glorieuze Vlaanderen kan. Als ge als Vlaamse culturele kring zoiets kunt doen, is dat magnifiek en zijt ge op een hoogte waarover ge u moogt verheugen. Zolang de Vlaming zijn amusement moet zoeken met amateuristische middeltjes, is dat armoe. En cultuur is een luxe.» Welk is, in een notedop, het streven van het Willemsfonds, afdeling Antwerpen? Frans De Bruyn: «Jonge mensen van vandaag zeggen, «.welzijn is belangrijker dan welvaart», en daar ben ik het 100 t.h. mee eens. De grote opties van het Willemsfonds worden genomen door het hoofdbestuur. De rol van de afdelingen is, het met alle middelen bij te dragen tot het zelfbewustzijn van de Vlaamse mens. Hoe de plaatselijke afdelingen hun acties richten wordt aan hun wijsheid overgelaten - het spreekt vanzelf dat in een vrijzinnige afdeling veel vrijheid heerst. In concreto zijn alle manifestaties van het Wililemsfonds-afdeling Antwerpen kosteloos, zodanig dat iemand die zelfs 20 fr. niet kan betalen, toch kan komen. Het motto is : «Vrij en kosteloos toegankelijk voor eenieder». Het Willemsfonds is geen commerciële onderneming, en hierdoor bereiken wij mensen uit diverse middens en gezinten, die wij anders niet zouden bereiken». Tot zover Frans De Bruyn, voorzitter van het Willemsfonds-afdeling Antwerpen, een afdeling die - dat spreekt vanzelf - gehuldigd werd op de algemene vergadering naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de afdeling , het is een stap in de tijd. Een stap die even groot is als de afstand, die C. J. Hansen, de eerste Antwerpse voorzitter scheidt van de huidige voorzitter Frans De Bruyn. Maar de objectieven blijven nagenoeg dezelfde, ook na honderd jaar. Stan Laureyssens Brakel Paneelgesprek over «Abortus" Bensberg Karnaval-Hapening in Familieclub «Bungalow», Brugge «Wat gebeurt achter de schermen van de U.N.O." door volksvertegenwoordiger A. Claes Bezoek aan de bibliotheek en collectie van Dhr. Julien Taelman, wereldgekend numismaat. Diest Voordracht met debat over «Het Schoolpact" door Dhr. Van Leemput. Geraardsbergen Paul Ghysels : «Ontwikkelingssamenwerking -. een illusie? Herentals Paneelgesprek met Hubert Lampo en Robin Hannelore in samenwerking met het Davidsfonds Raf Belmans : Nader bij de muziek. Herzele «Humor in uniform en in burger" door Rijkswachtkapitein Gulinck. Kluisbergen Avond in Bohemen met het Slavisch Trio Toneelvoorstelling door Alfatheater - Ronse «Stuur me geen bloemen" blijspel van Barasel en Moore. Regie Nobert De Backer. Knokke Jef Geeraerts : Gesprek over liefde en dood. Gewest Lennik T.V.-club: Studiekeuze en Beroepsoriëntering T.V.-Club: Rond studiekeuze en Beroepsoriëntering. Leuven Voordrachtavond door Dhr. Michel Stroobants over «Marokko, van Stad tot Bied". Lier Algemene vergadering van de afdeling Voordracht door Dhr. K.J. Geirlandt over «De belangrijkste keerpunten, in de moderne Kunst», Geleid bezoek aan de fabrieken van Bell Telephone Mfg. Co te Geel Bezoek aan het Rubenshuis en het Huis Osterrieth. Lint Bretagne, Land van Mystiek, legende, Cultuur en Toerisme door de Heer Marcel Janssens. Middelkerke en omliggende Voordracht met dia's over Tunesië door Dhr. Maene. Oostende Rondgang in het Museum voor Schone Kunsten onder leiding van Dhr. F. Edebau. Daarna bezoek aan «De Plate» onder geleide van Majoor De Taye. Putte Voordracht met dia's over Mexico door Paul van Camp en Gustaaf Aertsen. Ronse «N.T.G. vermoordt Pianiste» door Nederlands Toneel Gent. Regie Anton Peters Zuid-Afrika en de Afzonderlijke Ontwikkeling door Prof. dr. A. Harold. Sch'aerbeek - St.-Joost-ten-Node Pornografie en Gastronomie door John Bultinck «De Huwelijksakte» van Ephraïn Kishon door Jonge Toneelliefhebbers uit Schaerbeek Lezing door Mevr. Pernet: Een reis door Noorwegen 'Neede Smaflllmavond met films van de leden Lezing van ir. Leo van den Bogaert: «Hoe zullen wij wonen in het jaar 2000?», Uitstap naar Furfooz en afvaart van de Lesse tot Anseremme Ontmoeting met de h. J.P. Duchatelet. Onderwerp: «Wat met het leefmilieu )J tot daagse reis naar Dover. Zuid-Engeland Wight. Tienen Te Deum van J. De Middeleer. Inrichting Cultuurraad, Davidsfonds en Willemsfonds onder auspiciën van de Dienst Volksontwikkeling. en 5

8 EEN VERNIEUWD T.V.-BELEID EEN NIET TE MISSEN KANS! De massamedia kunnen ons volk geestelijk en intellectueel koloniseren. Diezelfde media kunnen ons, Vlamingen, vrij en mondig maken. Beslissend is wat we ermee doen. Een deskundig beleid, ondermeer in de nationale omroep, is meer dan geboden. Hët is hier niet de plaats om een diepgaande analyse van het huidige geestesleven neer te schrijven. Wel kan men zeggen dat onze diepste refleksen nog steeds in het kultuurpatroon van de vorige eeuw steken en dat de revolte of vernieuwing die we kennen er een is in vertraging, komend uit het buitenland, en zonder eigen accent. Om dit slechts met enkele voorbeelden te illustreren: we staan er nog altijd op dat onze kinderen een stabiel beroep kiezen, dat ze een «baantje» voor het leven hebben. We zouden stilaan beter moeten weten. Voor wie zich niet voortdurend aan de maatschappijin-evolutie wil of kan aanpassen is er geen veilige toekomst. Alle waarden moeten geherwaardeerd worden. Zo kennen we tegenwoordig ontegensprekelijk een malaise naar aanleiding van een losgeslagen erotiek. Hoe zien we de besturende in-. stanties reageren? De minister van justitie stelt een verscherpte nacensuur in. De kerkelijke overheid formuleert haar moraal in negentiendeeeuwse termen. Een poging om van een gesloten naar een open moraal over te stappen valt niet te bespeuren. Wel hebben we de laatste tijd de kontestatie gekend, maar wat merken we? Welke namen worden geciteerd? Deze van Mao, Marcuse, Mac Luhan, Teilhard de Chardin, Servan Schreiber. Met andere woorden, onze intellectuelen grijpen naar revolutionaire inzichten uit het buitenland. Het ontbreekt ons aan een nuchter, sober, tijdsgebonden denken dat de heel eigen situatie in de wereldsituatie durft in de ogen te kijken om eigen oplossingen voor te stellen. De massamedia hebben hieraan ontegensprekelijk schuld. Vlaanderen leeft van het intellectu- 6 ele voer uit de nabuurlanden. We lezen veel talen en dit is een voordeel. Dat Le Monde, de Sunday Times, Der Spiegel op onze tafel liggen is geen kwaad. Dat we echter in ons taalgebied geen ekwivalent - ik zeg niet «afkooksel» - van die publicaties hebben, is een teken aan de wand. Zo die toestand niet verandert worden we intellectuele naäpers. De klassieke opwerping die men hiertegen inbrengt is bekend: wij zijn een klein taal- en afzetgebied. Het antwoord hierop: primo, dit is nog geen reden om ons bij de feiten neer te leggen; secundo, wanneer men direct een potentieel publiek van meer dan vijf miljoen Vlamingen kan bereiken en - ik spreek o.m. voor onze B.R.T. - indirect een publiek van meer dan vijftien miljoen Nederlandssprekenden heeft, dan is men, internationaal gezien, in een zeer goede positie. Ieder van de Skandinaafse landen afzonderlijk en Skandinavië in zijn geheel, waar we toch op alle gebieden een bloeiende kultuur hebben, staat er niet beter voor. Neen, onze achterstand in het wetenschappelijk en kultureel leven is er geen van het getal. Er zijn vele oorzaken. * ** Ondermeer is er het kultureel beleid. In de enkele bladzijden die volgen wil ik één punt uit dit beleid even belichten. De massamedia en aanverwante technieken zijn in volle ontwikkeling. De televisie zal morgen er grondig anders uitzien dan heden ten dage. Wanneer we van de kans gebruik maken, kunnen wij, ondermeer via een vernieuwde televisie, een eigen kultuur uitbouwen. In een onmiddellijk verschiet liggen twee nieuwe belangrijke feiten die het televisiebeleid direct aangaan: het invoeren van de cassettes en de gemeenschappelijke antennes. Konkreet betekent dit dat heel wat programma's die nu gegeven worden hun zin verliezen. In een mediatheek zult u uw geliefde films, shows, theaterstukken kunnen halen en ze thuis afdraaien op het ogenblik dat u dit ligt. Een western op de TV geprogrammeerd, verliest daarbij van zijn belang. Verder wordt het mogelijk via de vele kanalen direct een TVprogramma in Europa, en weldra, ergens over de wereld uitgezonden, direct te nemen. Het aankopen van programma's in het buitenland en de wederuitzending verliest daarbij van zijn waarde. Er komt dus heel wat plaats vrij. Temeer dat we over enkele jaren over een tweede net beschikken. Goed bekeken is het verdwijnen van wat men op cassettes en via directe uitzending in het buitenland kan krijgen geen verlies voor de televisie. Integendeel. Wel zal men meer eigen werk moeten produceren. Daar komt het juist op aan en daar ligt ook de nieuwe kans. Want, wat is echte TV? Niet op de eerste plaats een verspreiden van wat reeds bestaat, maar u betrekken in wat NU aan het gebeuren is. Dit is allereerst het journaal, maar ook een voetbalmatch, een belangrijke parlementszitting, een sociaal-economisch konflikt, ideologische strijdvragen, artistieke creaties. Een dergelijke televisie wordt een instrument in de democratie, beginnend met een objectieve informatie leidend tot een verantwoord medebeslissen. Een functionele televisie vermiddelt bijgevolg alles wat nu in de kultuur aan het leven is. Naast de ontspanning zorgt ze voor de nodige bij- en nascholing, zowel van de arbeider als van de arts en de wetenschapsmens. Ze kan zelfs, zoals in Engeland met de open air university, aan studenten die om een of andere reden de universiteit niet kunnen bezoeken, deze op een efficiente manie' vervangen. De televisie wordt aldus een permanent forum waar al wie in zijn vak of domein competent is aan eenieder zijn diensten op het kritische moment kan aanbieden. Dit veronderstelt natuurlijk een deskundige ploeg die met de nodige tijd het nodig geld en de nodige samenwerking van experten op alle gebied goede programma's brengt. Onder goede programma's verstaan we hier programma's gemaakt door eigen mensen, gepolariseerd op eigen

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

Universiteit weer in de branding

Universiteit weer in de branding Halfmaandelijks -- 95e Jaargang - Nr. 15-4 oktober 1972-5 Fr. liberaal Vlaams Tijdschrift (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent Verder \ f' Kamer en Senaat komen weer bijeen. Een belangrijke

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur. nieuwsbrief 27/5

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur. nieuwsbrief 27/5 P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2. WOORD VOORAF 3. CVN-RAPPORT OVER HET ENGELS IN HET HOGER ONDERWIJS 5. EEN KANS MET NEDERLANDS 6. MEER ENGELS? NEE, MEER

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie